ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
            การค้นหาคำว่า “ เทพ ”             ผลการค้นหาพบ  7  ตำแหน่ง ดังนี้ :-

แสดงผลการค้น ลำดับที่  1 / 7
เทพ เทพเจ้า, ชาวสรรค์, เทวดา;
       ในทางพระศาสนา ท่านจัดเป็น ๓ คือ
           ๑. สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ
               = พระราชา, พระเทวี, พระราชกุมาร
           ๒. อุปปัติเทพ เทวดาโดยกำเนิด
               = เทวดาในสวรรค์และพรหมทั้งหลาย
           ๓. วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์
               = พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย

แสดงผลการค้น ลำดับที่  2 / 7
เทพเจ้า พระเจ้าบนสวรรค์ ลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นผู้บันดาลสุขทุกข์ให้แก่มนุษย์

แสดงผลการค้น ลำดับที่  3 / 7
เทพธิดา นางฟ้า, หญิงชาวสรรค์, เทวดาผู้หญิง

แสดงผลการค้น ลำดับที่  4 / 7
เทพบุตร เทวดาผู้ชาย, ชาวสวรรค์เพศชาย

แสดงผลการค้น ลำดับที่  5 / 7
วิสุทธิเทพ เทวดาโดยความบริสุทธิ์ ได้แก่ พระอรหันต์
       (ข้อ ๓ ในเทพ ๓)

แสดงผลการค้น ลำดับที่  6 / 7
สมมติเทพ เทวดาโดยสมมติ คือ โดยความตกลงหรือยอมรับร่วมกันของมนุษย์ ได้แก่พระราชา พระราชเทวี พระราชกุมาร
       (ข้อ ๑ ในเทพ ๓)

แสดงผลการค้น ลำดับที่  7 / 7
อุปปัตติเทพ “เทวดาโดยกำเนิด” ได้แก่ พวกเทวดาในกามาพจรสวรรค์และพรหมทั้งหลาย
       (ข้อ ๒ ในเทพ ๓)


พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=เทพ
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%E0%B7%BE


บันทึก  ๒, ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com