ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก

โปรแกรมพระไตรปิฎก :-
               1. ฉบับธรรมทาน 84000.org   [รายละเอียด]
https://84000.org/tipitaka.zip
               2. ฉบับเรียนพระไตรปิฎก   [รายละเอียด]
http://learntripitaka.com/Download.html

รายละเอียดของโปรแกรม :-
1. ฉบับธรรมทาน 84000.org
               1.1 พระไตรปิฎกไทย
               1.2 อรรถกถาไทย
               1.3 พระวิสุทธิมัคค์
               1.4 มิลินทปัญหา
               1.5 พุทธธรรม
               1.6 สารานุกรมพระไตรปิฎก
               1.7 สวดมนต์ ๑๒ ตำนาน, ภิกษุปาฏิโมกข์และบทสวดอื่นๆ.
2. ฉบับเรียนพระไตรปิฎก
               2.1 พระไตรปิฎกภาษาบาลี
                     พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
               2.2 พระไตรปิฎกภาษาไทย
                     พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๕ เล่ม
               2.3 พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล
                     พระไตรปิฎกและอรรถกถาไทยฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๙๑ เล่ม
               2.4 อรรถกถาบาลี
                     อรรถกถาบาลีอักษรไทยฉบับสยามรัฏฐ จำนวน ๔๘ เล่ม
               2.5 หนังสือหมวดเปรียญประโยค ๑ ถึง ๙
                     หนังสือหมวดเปรียญประโยค ๑ ถึง ๙ จำนวน ๘๐ เล่ม
               2.6 หนังสือหมวดนักธรรมตรี โท เอก
                     หนังสือหมวดนักธรรมตรี โท เอก จำนวน ๕๒ เล่ม
               2.7 หนังสือหมวดสำหรับบุคคลทั่วไป
                     หนังสือหมวดสำหรับบุคคลทั่วไป จำนวน ๘ เล่ม


.. ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก จบ.  
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
บันทึก  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

  

               บันทึกการแสดงผล :-
                        หน้านี้ แสดงผล        ครั้ง
               ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา.