ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 10สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 12สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 11 : Sutta Pitaka Book 3 Dīghanikāyassa Pāṭikavaggo
Dīghanikāyassa ทีฆนิกาย
Pāṭikavaggo ปาฏิกวรรค
1. Pātika Sutta : About Pāṭikaputta ปาฏิกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Udumbarika Sutta : The Lion’s Roar at Udumbarikā’s Monastery อุทุมพริกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Cakkavatti Sutta : The Wheel-Turning Monarch จักกวัตติสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Aggañña Sutta : The Origin of the World อัคคัญญสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Sampasādaniya Sutta : Inspiring Confidence สัมปสาทนียสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Pāsādika Sutta : An Impressive Discourse ปาสาทิกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Lakkhaṇa Sutta : The Marks of a Great Man ลักขณสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Sīgālovāda Siṅgālaka Sutta : Advice to Sigālaka สิงคาลกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Āṭānāṭiya Sutta : The Āṭānāṭiya Protection อาฏานาฏิยสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Saṅgīti Sutta : Reciting in Concert สังคีติสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 11. Dasuttara Sutta : Up to Ten ทสุตตรสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Sutta Pitaka Book 3 Dīghanikāyassa Pāṭikavaggo     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 10สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 12สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ