ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 11สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 13สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 12 : Sutta Pitaka Book 4 Majjhimanikāyassa Mūlapaṇṇāsakaṃ
Majjhimanikāyassa มัชฌิมนิกาย
Mūlapaṇṇāsakaṃ มูลปัณณาสก์
Mūlapariyāyavaggo มูลปริยายวรรค
1. Mūlapariyāya Sutta : The Root of All Things มูลปริยายสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Sabbāsavasaṃvara Sutta : All the Defilements สัพพาสวสังวรสูตร (สัพพาสวสูตร) [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Dhammadāyāda Sutta : Heirs in the Teaching ธรรมทายาทสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Bhayabherava Sutta : Fear and Dread ภยเภรวสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Anaṅgaṇa Sutta : Unblemished อนังคณสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Ākaṅkheyya Sutta : One Might Wish อากังเขยยสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Vatthūpama Sutta : The Simile of the Cloth วัตถูปมสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Sallekha sutta : Self-Effacement สัลเลขสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Sammādiṭṭhi Sutta : Right View สัมมาทิฏฐิสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Satipaṭṭhāna Sutta : The Discourse on Mindfulness Meditation สติปัฏฐานสูตร (มหาสติปัฏฐานสูตร) [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Sīhanādavaggo สีหนาทวรรค
1. Cūḷasīhanāda Sutta : The Shorter Discourse on the Lion’s Roar จูฬสีหนาทสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Mahāsīhanāda Sutta : The Longer Discourse on the Lion’s Roar มหาสีหนาทสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Mahādukkhakkhandha Sutta : The Longer Discourse on the Mass of Suffering มหาทุกขักขันธสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Cūḷadukkhakkhandha Sutta : The Shorter Discourse on the Mass of Suffering จูฬทุกขักขันธสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Anumāna Sutta : Measuring Up อนุมานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Cetokhila Sutta : Emotional Barrenness เจโตขีลสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Vanapattha Sutta : Jungle Thickets วนปัตถสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Madhupiṇḍika Sutta : The Honey-Cake มธุปิณฑิกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Dvedhāvitakka Sutta : Two Kinds of Thought เทวธาวิตักกสูตร (เทฺวธาวิตักกสูตร) [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Vitakkasaṇṭhāna Sutta : How to Stop Thinking วิตักกสัณฐานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Opammavaggo โอปัมมวรรค
1. Kakacūpama Sutta : The Simile of the Saw กกจูปมสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Alagaddūpama Sutta : The Simile of the Snake อลคัททูปมสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Vammika Sutta : The Ant-Hill วัมมิกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Rathavinīta Sutta : Prepared Chariots รถวินีตสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Nivāpa Sutta : Fodder นิวาปสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Ariyapariyesana (Pāsarāsi) Sutta : The Noble Search ปาสราสิสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Cūḷahatthipadopama Sutta : The Shorter Elephant’s Footprint Simile จูฬหัตถิปโทปมสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Mahāhatthipadopama Sutta : The Longer Simile of the Elephant’s Footprint มหาหัตถิปโทปมสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Mahāsāropama Sutta : The Longer Simile of the Heartwood มหาสาโรปมสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Cūḷasāropama Sutta : The Shorter Simile of the Heartwood จูฬสาโรปมสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Mahāyamakavaggo มหายมกวรรค
1. Cūḷagosiṅgasāla Sutta : The Shorter Discourse at Gosiṅga จูฬโคสิงคสาลสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Mahāgosiṅgasāla Sutta : The Longer Discourse at Gosiṅga มหาโคสิงคสาลสูตร (มหาโคสิงคสูตร) [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Mahāgopālaka Mahāgopāla Sutta : The Longer Discourse on the Cowherd มหาโคปาลสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Cūḷagopālaka Cūḷagopāla Sutta : The Shorter Discourse on the Cowherd จูฬโคปาลสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Cūḷasaccaka Sutta : The Shorter Discourse With Saccaka จูฬสัจจกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Mahāsaccaka Sutta : The Longer Discourse With Saccaka มหาสัจจกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Cūḷataṇhāsaṅkhaya Sutta : The Shorter Discourse on the Ending of Craving จูฬตัณหาสังขยสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta : The Longer Discourse on the Ending of Craving มหาตัณหาสังขยสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Mahāassapura Sutta : The Longer Discourse at Assapura มหาอัสสปุรสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Cūḷaassapura Sutta : The Shorter Discourse at Assapura จูฬอัสสปุรสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Cūḷayamakavaggo จูฬยมกวรรค
1. Sāleyyaka Sutta : The People of Sālā สาเลยยกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Verañjaka Sutta : The People of Verañja เวรัญชกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Mahāvedalla Sutta : The Great Classification มหาเวทัลลสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Cūḷavedalla Sutta : The Shorter Classification จูฬเวทัลลสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Cūḷadhammasamādāna Sutta : The Shorter Discourse on Taking Up Practices จูฬธรรมสมาทานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Mahādhammasamādāna Sutta : The Great Discourse on Taking Up Practices มหาธรรมสมาทานสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Vīmaṃsaka Sutta : The Inquirer วีมังสกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Kosambiya Sutta : The Mendicants of Kosambi โกสัมพิยสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Brahmanimantanika Sutta : On the Invitation of Brahmā พรหมนิมันตนิกสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [accesstoinsight.org] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Māratajjanīya Sutta : The Rebuke of Māra มารตัชชนียสูตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk SSSS] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Sutta Pitaka Book 4 Majjhimanikāyassa Mūlapaṇṇāsakaṃ     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 11สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 13สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ