ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 3สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 4 : Vinaya Pitaka Book 4 Mahāvaggassa paṭhamo bhāgo
Mahāvaggassa paṭhamo bhāgo มหาวรรค ภาค ๑
Mahākhandhaka มหาขันธกะ
Bodhikathā โพธิกถา เป็นต้น
1. The account with the Bodhi tree : โพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. The account with the goatherd’s banyan tree : อชปาลนิโครธกถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. The account with the powderpuff tree : the Buddha uttered a heartfelt exclamation: มุจจลินทกถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. The account with the ape-flower tree : ราชายตนกถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. The account of the supreme being’s request : อนัจฉริยคาถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net] When the Buddha reflected like this, he inclined to inactivity, not to teaching. พรหมยาจนกถา ท้าวสหัมบดีพรหมทราบพระปริวิตกแห่งจิตของพระผู้มีพระภาค .. 6. The account of the group of five พุทธปริวิตกกถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]
The Ājīvaka ascetic Upaka saw the Buddha : เรื่องอุปกาชีวก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net] The group of five monks. เรื่องพระปัญจวัคคีย์ A son of a good family called Yasa เรื่องยสกุลบุตร 9. Discussion of the going forth and the full ordination ทรงอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. The second account of the Lord of Death 11. The account of the fine group of people ทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์, เรื่องสหายภัททวัคคีย์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Three dreadlocked ascetics เรื่องชฎิล ๓ พี่น้อง 13. The account of the meeting with Bimbisāra ทรงเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร 14. The account of the going forth of Sāriputta and Moggallāna พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา 15. Discussion of the proper conduct toward the preceptor อุปัชฌายวัตรภาณวาร ต้นเหตุอุปัชฌายวัตรเป็นต้น Ñatticatutthakammena มูลเหตุอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม
On one occasion a brahmin went to the monks and asked for the going forth, a legal procedure consisting of one motion and three announcements ... the four supports เรื่องพราหมณ์คนหนึ่ง, อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม, วิธีให้อุปสมบท, กรรมวาจาให้อุปสมบท, วิธีขออุปสมบท, พราหมณ์ขออุปสมบท, นิสสัย ๔ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 18. Discussion of the proper conduct toward a teacher การบอกนิสสัย, อุปสมบทด้วยคณะ, พระอุปเสนวังคันตบุตรอุปสมบทสัทธิวิหาริก พุทธประเพณี [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Then, once they had ten years of seniority, ignorant and incompetent monks gave the full ordination. พระอุปัชฌายะมีการศึกษาน้อยกว่าสัทธิวิหาริก, ทรงอนุญาตอาจารย์, วิธีถือนิสสัย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The proper conduct toward a teacher : อาจริยวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 19. Discussion of the proper conduct toward a pupil : อันเตวาสิกวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Dismission ว่าด้วยการประณาม 21. The ignorant and incompetent : Then, once they had ten years of seniority, ignorant and incompetent monks gave formal support. As a result there were ignorant teachers with knowledgeable pupils, incompetent teachers with competent pupils, uneducated teachers with learned pupils, and foolish teachers with wise pupils. 22. Discussion of the ending of formal support การให้นิสสัย, นิสสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 23. The five requirements for giving the full ordination 24. The six requirements for giving the full ordination องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด, องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 25. Discussion on those who have been monastics of another religion : ติตถิยปริวาส Obstructions อันตรายิกธรรม Untouchables อภยูวรภาณวาร
29-32. The escaped criminal, The wanted criminal, The one who had been whipped, The one who had been branded ห้ามบวชโจรหนีเรือนจำ, ห้ามบวชโจรผู้ถูกออกหมายสั่งจับ ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย, ห้ามบวชบุรุษผู้ถูกสักหมายโทษ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 33. The one in debt ห้ามบวชคนมีหนี้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 34. The slave ห้ามบวชทาส [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 35-36. The shaven-headed smith, The boy Upāli ทรงอนุญาตการปลงผม, พวกเด็กชายสัตตรสวัคคีย์บวช [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 37. The deadly and contagious disease เรื่องตายเพราะอหิวาตกโรค The story of when it was crowded เรื่องถือนิสสัย
Heirs ทายัชชภาณวาร
41. Rāhula, Pabbajjā, 42. Discussion of the training rules พระราหุลกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร, วิธีให้บรรพชา, พระเจ้าสุทโธทนศากยะทูลขอพระพร เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้, สิกขาบทของสามเณร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 43. Penalties, 44. Prohibiting without asking permission, 45. Luring away, 46. The novice Kaṇṭaka เรื่องลงทัณฑกรรมแก่สามเณร, เรื่องกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน เรื่องทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณร, องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 47. Paṇḍakas เรื่องห้ามบัณเฑาะก์มิให้อุปสมบท [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 48. The one living in the community by theft เรื่องห้ามคนลักเพศและคนเข้ารีดมิให้อุปสมบท [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 49. Animals เรื่องนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 50-52. Matricides, Patricides, Murderers of perfected ones เรื่องห้ามคนฆ่ามารดามิให้อุปสมบท, เรื่องห้ามคนฆ่าบิดามิให้อุปสมบท เรื่องห้ามคนฆ่าพระอรหันต์มิให้อุปสมบท [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 53. Rapists of nuns เรื่องห้ามอุปสมบทคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 54. Hermaphrodites เรื่องห้ามอุปสมบทอุภโตพยัญชนก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 55-56. Those without a preceptor, an almsbowl, etc. 57. The section consisting of thirty-two cases when the going forth is not to be given บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำพวก, บุคคลไม่ควรให้บรรพชา ๓๒ จำพวก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 58. Formal support for shameless monks 59. Formal support for those who are traveling, etc. ทรงห้ามให้นิสสัยแก่อลัชชี, ภิกษุผู้ไม่ต้องถือนิสสัย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Upasampadā อุปสมบทกรรม
60. The allowance to make proclamations using the family name 61. The two people seeking the full ordination, etc. 62. The allowance to be fully ordained when one is twenty years old since appearing in the womb 63. The process of full ordination สวดอุปสัมปทาเปกขะระบุโคตร, อุปสมบทคู่, อุปสมบทคราวละ ๓ คน นับอายุ ๒๐ ปีทั้งอยู่ในครรภ์, สวดถามอันตรายิกธรรม ๑๓ ข้อ อันตรายิกธรรม, สอนซ้อมก่อนถามอันตรายิกธรรม, คำบอกบาตรจีวร วิธีสมมติภิกษุเป็นผู้สอนซ้อม, คำสอนซ้อมอันตรายิกธรรม คำเรียกอุปสัมปทาเปกขะเข้ามา, คำขออุปสมบท คำสมมติตนเพื่อถามอันตรายิกธรรม, คำถามอันตรายิกธรรม, กรรมวาจาอุปสมบท [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 64. The four supports 65. The four things not to be done 66. The one ejected for not recognizing an offense พระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย ๔, อกรณียกิจ ๔, พระพุทธานุญาตให้บอกอกรณียกิจ ๔ เรื่องภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสียเป็นต้น, วิธีปฏิบัติในภิกษุผู้ถูกยกเสีย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]
The summary: อุททานคาถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Uposathakkhandhaka อุโปสถขันธกะ [2. Observance]
1. The instruction to gather together เรื่องปริพาชกอัญญเดียรถีย์ เป็นต้น 4. The allowance for monastery zones สมมติสีมาและนิมิตแห่งสีมา เป็นต้น 5. Discussion of the observance-day hall เรื่องสมมติโรงอุโบสถ เป็นต้น 7. The allowance for a a may-stay-apart-from-the-three-robes area. วิธีสมมติติจีวราวิปปวาสและวิธีถอนสมานสังวาสสีมา There are these two Observance days วันอุโบสถ ๒ เป็นต้น 12. Discussion of questioning on the Monastic Law จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน เป็นต้น
12. Discussion of questioning on the Monastic Law 13. Discussion of replying to questions on the Monastic Law 14. Discussion of accusing 15. Objecting to an illegitimate legal procedure, etc. จะแสดงธรรมท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับอาราธนาก่อน ถามพระวินัยท่ามกลางสงฆ์ต้องได้รับสมมติก่อน, วิธีสมมติเป็นผู้ถาม, กรรมวาจาสมมติตน, กรรมวาจาสมมติผู้อื่น, ถามพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน, วิธีสมมติเป็นผู้วิสัชนา, กรรมวาจาสมมติตน, กรรมวาจาสมมติผู้อื่น, วิสัชนาพระวินัยต้องตรวจดูบริษัทก่อน, โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย, ก่อนโจทต้องพิจารณาดูบุคคล, ก่อนขอโอกาสต้องพิจารณาดูบุคคล, เรื่องห้ามทำกรรมไม่เป็นธรรม, แกล้งสวดปาติโมกข์ไม่ให้ได้ยิน, ห้ามสวดปาติโมกข์ในบริษัทที่มีคฤหัสถ์, ต้องได้รับอาราธนาจึงสวดปาติโมกข์ได้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
16. Requesting the recitation of the Monastic Code, etc. หน้าที่สวดปาติโมกข์ เป็นต้น
16. Requesting the recitation of the Monastic Code, etc. 17. The instruction to learn the number of the lunar half-month, etc. Allowance to learn the counting of the fortnights, etc. 18. The instruction to do the prior duties : Allowance for preliminary duties 19. Those going to a different region, etc. หน้าที่สวดปาติโมกข์, ทรงให้ส่งภิกษุไปศึกษาปาติโมกข์ พระพุทธานุญาตให้เรียนปักขคณนา, พระพุทธานุญาตให้บอกวันอุโบสถ บุพพกรณ์และบุพพกิจในโรงอุโบสถ, จะไปไหนต้องอาปุจฉาก่อน พึงสงเคราะห์พระพหูสูต, ทรงอนุญาตให้จำพรรษาในอาวาสที่มีผู้สวดปาติโมกข์ได้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 20. Discussion of the passing on of purity 21. Discussion on giving consent 22. Discussion of being seized by relatives, etc. 23. Agreement in regard to insanity พระพุทธานุญาตให้มอบปาริสุทธิ : วิธีมอบปาริสุทธิ, พระพุทธานุญาตให้มอบฉันทะ, วิธีมอบฉันทะ, พวกญาติเป็นต้นจับภิกษุ, ภิกษุวิกลจริต, วิธีให้อุมมัตตกสมมติ, กรรมวาจาให้อุมมัตตกสมมติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
24. Various kinds of observance days for the Sangha, etc. วิธีทำอุโบสถ ๓ อย่าง 25. The process for making amends for an offense แสดงอาบัติก่อนทำอุโบสถ เป็นต้น 28. The group of fifteen on non-offenses ทำอุโบสถไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ เป็นต้น Difference the lunar half-month วันอุโบสถต่างกัน เป็นต้น In this Section are eighty-six items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Vassūpanāyikakkhandhaka วัสสูปนายิกขันธกะ [3. Rains (Vassa)]
1. The instruction to enter the rainy-season residence 2. The prohibition against wandering during the rainy season, etc. เรื่องภิกษุหลายรูป เป็นต้น 3. The allowance for seven-day business เรื่องทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะ 7. The section on no offense for breaking the rains residence when there are dangers 8. The section on no offense for breaking the rains residence when there is schism in the Sangha 9. Entering the rains residence in a cowherd’s dwelling, etc. 10. Places where the rains residence should not be entered 11. Illegitimate agreements 12. An offense of wrong conduct for agreeing อันตรายของภิกษุผู้จำพรรษา, จำพรรษาในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น จำพรรษาในสถานที่ต่างๆ, จำพรรษาในสถานที่ไม่สมควร ตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา, จำพรรษาในอาวาส ๒ แห่ง ปฏิญาณจำพรรษาต้น, ปฏิญาณจำพรรษาหลัง หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [English by metta.lk] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Pavāraṇākkhandhaka ปวารณาขันธกะ [4. Invitation]
The chapter on the invitation ceremony เรื่องภิกษุหลายรูป เป็นต้น 3. The allowance to pass on the invitation พระพุทธานุญาตให้มอบปวารณา เป็นต้น 9. The group of fifteen on non-offenses ปวารณาไม่ต้องอาบัติ ๑๕ ข้อ เป็นต้น 15. Different days ภิกษุเจ้าถิ่นกับภิกษุอาคันตุกะนับวันปวารณาต่างกัน เป็นต้น 18. The section on “you shouldn’t go” ไม่ควรไปไหนในวันปวารณา เป็นต้น 21. Invitation ceremonies by means of two statements พระพุทธานุญาตเตวาจิกาปวารณา เป็นต้น 22. The cancellation of the invitation ภิกษุมีอาบัติห้ามปวารณา เป็นต้น 26. Agreements about the invitation ceremony พวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นต้นเลื่อนปวารณา เป็นต้น The summary: หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Vinaya Pitaka Book 4 Mahāvaggassa paṭhamo bhāgo     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 3สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ