ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 4สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 5 : Vinaya Pitaka Book 5 Mahāvaggassa dutiyo bhāgo
Mahāvaggassa dutiyo bhāgo มหาวรรค ภาค ๒
Cammakkhandhaka จัมมขันธกะ
The chapter on skins เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น 2. The prohibition against sandals with double-layered soles, etc. ทรงอนุญาตรองเท้า เป็นต้น
2. The prohibition against sandals with double-layered soles, etc. 3. The prohibition against what is entirely blue, etc. 4. The allowance for second-hand sandals with multi-layered soles 5. The prohibition against sandals inside a monastery 6. The prohibition against wooden shoes, etc. ทรงอนุญาตรองเท้า, พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้าสีต่างๆ พระพุทธบัญญัติห้ามสวมรองเท้ามีหูไม่สมควร, พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าบางชนิด พระพุทธบัญญัติทรงห้ามสวมรองเท้าขลิบหนัง, ทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่ใช้แล้ว ห้ามสวมรองเท้าในที่บางแห่ง, ภิกษุอาพาธเป็นหน่อที่เท้า พระพุทธานุญาตให้สวมรองเท้าเป็นพิเศษ, พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าใบตาล, พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าไม้ไผ่ พระพุทธบัญญัติห้ามสวมเขียงเท้าต่างชนิด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Should not catch hold of cows 7. The prohibition against vehicles, etc. พระพุทธบัญญัติห้ามจับโค, เรื่องยาน [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. The prohibition against high and luxurious resting places พระพุทธบัญญัติห้ามใช้ที่นั่งและที่นอนสูงใหญ่ เป็นต้น 11. The account of Soṇa Kuṭikaṇṇa เรื่องพระโสณกุฏิกัณณะ In this Section there are sixty-three items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
The chapter on medicines [Bhesajja] เภสัชชขันธกะ
1. Discussion of the five tonics ภิกษุอาพาธในฤดูสารท เป็นต้น Allow these fats as tonics: พระพุทธานุญาตน้ำมันเปลว เป็นต้น Venerable Pilindavaccha had a certain disease พระปิลินทวัจฉเถระอาพาธเป็นโรคลม เป็นต้น At one time a monk was afflicted with abscesses. อาพาธเป็นโรคฝี, พระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่าง ภิกษุอาพาธด้วยโรคต่างๆ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 3. The account of Pilindavaccha พระปิลินทวัจฉเถระซ่อมแปลงเงื้อมเขา เป็นต้น 4. The allowance for sugar, etc. พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย เป็นต้น
4. The allowance for sugar, etc. 5. Discussion of the prohibition against storing indoors, etc. 6. Receiving what has been picked up 7. The allowance for what has been received, etc. พระพุทธานุญาตงบน้ำอ้อย, พระพุทธานุญาตถั่วเขียว พระพุทธานุญาตยาดองโลณโสจิรกะ พระพุทธบัญญัติห้ามอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น พระพุทธานุญาตให้อุ่นโภชนาหาร พระพุทธานุญาตอามิสที่เป็นอันโตวุตถะเป็นต้น พระพุทธานุญาตให้รับประเคนของที่เป็นอุคคหิต พราหมณ์ถวายงาและน้ำผึ้งใหม่ พระพุทธานุญาตให้ฉันโภชนะไม่เป็นเดน พระพุทธานุญาตผลไม้ที่ใช้เพาะพันธุ์ไม่ได้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Discussion of the prohibition against surgery พระพุทธบัญญัติห้ามทำสัตถกรรม, พระพุทธบัญญัติห้ามทำวัตถิกรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
9. Discussion of the prohibition against human flesh อุบาสิกาสุปปิยาถวายเนื้อขา เป็นต้น 11. The allowance for rice porridge and honey balls เรื่องพราหมณ์ถวายยาคูและขนมปรุงด้วยน้ำหวาน เป็นต้น 12. The government official with recently acquired faith เรื่องมหาอำมาตย์ผู้เริ่มเลื่อมใส เป็นต้น 13. The account of Belaṭṭha Kaccāna เรื่องพราหมณ์เวลัฏฐกัจจานะถวายงบน้ำอ้อย เป็นต้น 14. Pāṭaligāma ทรงรับอาคารพักแรม เป็นต้น 15. Sunidha and Vassakāra 16. Discussion of the truths at Koṭigāma เรื่องสุนีธะวัสสการะมหาอำมาตย์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 17-18. The account of Ambapālī and the Licchavīs เรื่องเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี เป็นต้น 19. The account of General Sīha เรื่องสีหเสนาบดี เป็นต้น 20. The allowance for a food-storage area พระพุทธบัญญัติห้ามภัตตาหารบางชนิดเป็นต้น 21. The account of the householder Meṇḍaka เรื่องเมณฑกะคหบดี เป็นต้น 23. The account of Keṇiya the dreadlocked ascetic เรื่องเกณิยชฎิล เป็นต้น 25. The account of the one who had gone forth when old เรื่องวุฑฒบรรพชิต เป็นต้น 26. Discussion of the four great standards พระพุทธานุญาตมหาประเทศ ๔ เป็นต้น In this Section the items are one hundred and six items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Kathinakkhandhaka กฐินขันธกะ The chapter on the robe-making ceremony
1. The allowance for a robe-making ceremony ภิกษุปาไฐยรัฐเดินทางเข้าเฝ้า เป็นต้น And how does the robe season come to an end? มาติกา ๘ เป็นต้น In this Section are twelve items หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Cīvarakkhandhaka The chapter on robes จีวรขันธกะ
1. The account of Jīvaka 2. The account of the wealthy merchant’s wife 3. The account of King Bimbisāra 4. The account of the wealthy merchant of Rājagaha 5. The account of the wealthy merchant’s son เรื่องคนมีทรัพย์ ชาวพระนครราชคฤห์ กำเนิดชีวกโกมารภัจจ์ เริ่มรักษาภรรยาเศรษฐี เรื่องพระเจ้าพิมพิสารทรงประชวรโรคริดสีดวงงอก เรื่องเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์ เรื่องบุตรเศรษฐีป่วยโรคเนื้องอกที่ลำไส้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. The account of King Pajjota 7. The account of the two valuable cloths เรื่องพระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงประชวรโรคผอมเหลือง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. The account of the thirty purgings 9. The account of asking for a favor 10. Discussion on the allowance for wool 11. Discussion on searching for rags พระผู้มีพระภาคเสวยพระโอสถถ่าย, พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร พระพุทธานุญาตผ้าปาวารและผ้าโกเชาว์, พระพุทธานุญาตผ้ากัมพล พระพุทธานุญาตคหบดีจีวร ๖ ชนิด, เรื่องขอส่วนแบ่ง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 12. Discussion on the appointment of a receiver of robe-cloth องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวร เป็นต้น Five qualities as the distributor of robe-cloth: องค์ของเจ้าหน้าที่ผู้แจกจีวร เป็นต้น 14. Discussion on the dyeing of robes พระพุทธานุญาตน้ำย้อมเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman You should not wear robes made consisting of a single piece of cloth. พระพุทธบัญญัติห้ามใช้จีวรที่ไม่ตัด เป็นต้น 18. The account of Visākhā เรื่องนางวิสาขา มิคารมาตา เป็นต้น 19. The allowance for a sitting mat พระนอนหลับลืมสติ เป็นต้น Take things on trust from one 20. Discussion of the smallest robe-cloth that can be assigned to another, etc. องค์ของการถือวิสาสะ ๕ ประการ, พระพุทธานุญาตผ้าบริขาร พระพุทธานุญาตผ้าที่ต้องอธิษฐานและวิกัป, พระพุทธานุญาตผ้าที่ตัดและไม่ตัด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman I allow you to give to your mother and father. พระให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้ พระพุทธบัญญัติให้ครองผ้า ๒ ผืนเข้าบ้าน, เหตุที่เก็บผ้าไตรจีวรไว้ได้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 21. Discussion of robe-cloth given to the Sangha ถวายจีวรเป็นของสงฆ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 22. Upananda the Sakyan เรื่องพระอุปนนท์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 23. The account of the one who was sick เรื่องพระอาพาธโรคท้องร่วง เป็นต้น 25. Discussion of the prohibition against nakedness 26. Discussion of the prohibition against grass robes, etc. 27. Discussion of the prohibition against what is entirely blue, etc. เรื่องสมาทานติตถิยมีวัตรเปลือยกายเป็นต้น, พระฉัพพัคคีย์ทรงจีวรสีครามล้วนเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 28. Discussion of robe-cloth that has not yet been given to those who have completed the rainy-season residence 29. Discussion of robe-cloth that is given when the Sangha is divided 30. Discussion of what is improperly and properly taken เรื่องจีวรยังไม่เกิดแก่ผู้จำพรรษา, เรื่องพระเรวตเถระฝากจีวร เรื่องถือวิสาสะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 31. Key terms for the eight kinds of robe-cloth จีวรที่เกิดขึ้นมี ๘ มาติกา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman In this Section are ninety six items หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Campeyyakkhandhaka จัมเปยยขันธกะ
The chapter on those from Campā 1. The account of the monk Kassapagotta เรื่องพระกัสสปโคตร เป็นต้น Five kinds of sanghas: สงฆ์ ๕ ประเภท เป็นต้น 6. Discussion of the two kinds of sending away, etc. ปฏิโกสนา ๒ อย่าง เป็นต้น 7. Discussion of illegitimate legal procedures, etc. อุกเขปนียกรรมที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น 8. The account of Upāli’s questions พระอุบาลีทูลถามปัพพาชนียกรรมเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 9. Discussion of the legal procedure of condemnation ตัชชนียกรรม เป็นต้น
9. Discussion of the legal procedure of condemnation 10. Discussion of the legal procedure of demotion 11. Discussion of the legal procedure of banishment 12. Discussion of the legal procedure of reconciliation 13. Discussion of the legal procedure of ejection for not recognizing 14. Discussion of the legal procedure of ejection for not making amends 15. Discussion of the legal procedure of ejection for not giving up a bad view 16. Discussion of the lifting of the legal procedure of condemnation 17. Discussion of the lifting of the legal procedure of demotion 18. Discussion of the lifting of the legal procedure of banishment 19. Discussion of the lifting of the legal procedure of reconciliation 20. Discussion of the lifting of the legal procedure of ejection for not recognizing 21. Discussion of the lifting of the legal procedure of ejection for not making amends 22. Discussion of the lifting of the legal procedure of ejection for not giving up a bad view ตัชชนียกรรม, นิยสกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรมเป็นต้น ปัพพาชนียกรรม, ปฏิสารณียกรรม, อุกเขปนียกรรม, ขอระงับตัชชนียกรรม, ขอระงับนิยสกรรม, ขอระงับปัพพาชนียกรรม, ขอระงับปฏิสารณียกรรม, ขอระงับอุกเขปนียกรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
23. Discussion of disputes over the legal procedure of condemnation ตัชชนียกรรมเป็นวรรคโดยไม่เป็นธรรม เป็นต้น
23. Discussion of disputes over the legal procedure of condemnation 24. Discussion of disputes over the legal procedure of demotion 25. Discussion of disputes over the legal procedure of banishment 26. Discussion of disputes over the legal procedure of reconciliation 27. Discussion of disputes over the legal procedure of ejection for not recognizing 28. Discussion of disputes over the legal procedure of ejection for not making amends 29. Discussion of disputes over the legal procedure of ejection for not giving up 30. Discussion of the lifting of the legal procedure of condemnation 31. Discussion of the lifting of the legal procedure of demotion 32. Discussion of the lifting of the legal procedure of banishment 33. Discussion of the lifting of the legal procedure of reconciliation 34. Discussion of the lifting of the legal procedure of ejection for not recognizing 35. Discussion of the lifting of the legal procedure of ejection for not making amends 36. Discussion of the lifting of the legal procedure of ejection for not giving up a bad view ตัชชนียกรรม, นิยสกรรม, ปัพพาชนียกรรม, ปฏิสารณียกรรม อุกเขปนียกรรม, ขอระงับตัชชนียกรรม, ขอระงับนิยสกรรม ขอระงับปัพพาชนียกรรม, ขอระงับปฏิสารณียกรรม, ขอระงับอุกเขปนียกรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
In this Section there are thirty-six items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Kosambikkhandhaka โกสัมพีขันธกะ
The chapter on those from Kosambī เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง เป็นต้น Two grounds for belonging to a different Buddhist sect. แยกกันทำอุโบสถในสีมา เป็นต้น Arguing and disputing เรื่องความบาดหมางกัน เป็นต้น 2. The account of Dīghāvu เรื่องทีฆาวุกุมาร เป็นต้น 3. The account of going to Bālakaloṇaka 4. The account of going to the Eastern Bamboo Park 5. The account of going to Pālileyyaka เสด็จพาลกโลณการกคาม, สามัคคีธรรม, เรื่องช้างใหญ่ปาริไลยกะ อุบาสกอุบาสิกรชาวพระนครโกสัมพีไม่อภิวาท [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 6. The account of the eighteen bases พระสารีบุตรเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ เป็นต้น When Venerable Mahāmoggallāna heard … พระเถรานุเถระเข้าเฝ้าทูลถามข้อปฏิบัติ เป็นต้น 7. The instruction to re-admit รับภิกษุผู้ถูกยกเข้าหมู่ เป็นต้น This is its key: The splendid conqueror at Kosambī, ... หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Vinaya Pitaka Book 5 Mahāvaggassa dutiyo bhāgo     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 4สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ