ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 6 : Vinaya Pitaka Book 6 Cullavagga paṭhamo bhāgo
Cullavagga paṭhamo bhāgo จุลวรรค ภาค ๑
Kammakkhandhaka กัมมขันธกะ
1. The legal procedure of condemnation ตัชชนียกรรมที่ ๑ 2. The legal procedure of demotion นิยสกรรม ที่ ๒ 3. The legal procedure of banishment ปัพพาชนียกรรม ที่ ๓ 4. The legal procedure of reconciliation ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔
4. The legal procedure of reconciliation 4.1 The group of twelve on illegitimate legal procedures 4.2 The group of twelve on legitimate legal procedures เรื่องพระสุธรรม วิธีทำปฏิสารณียกรรม, กรรมวาจาทำปฏิสารณียกรรม ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด, ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4.3 The group of four on wishing 4.4 The eighteen kinds of conduct 4.5 The group of eighteen on not to be lifted 4.6 The group of eighteen on to be lifted ข้อที่สงฆ์จำนง ๔ หมวด, วัตร ๑๘ ข้อ ในปฏิสารณียกรรม, ถูกสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม, วิธีให้อนุทูต, วิธีขอขมาของพระสุธรรม, ขอขมาสำเร็จ และสงฆ์ระงับกรรม วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด, วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ วิธีระงับปฏิสารณียกรรม, กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
5. The legal procedure of ejection for not recognizing an offense อุกเขปนียกรรมที่ ๕
5. The legal procedure of ejection for not recognizing an offense 5.1 The group of twelve on illegitimate legal procedures 5.2 The group of twelve on legitimate legal procedures เรื่องพระฉันนะ, วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด, ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5.3 The group of six on wishing 5.4 The forty-three kinds of conduct 5.5 The group of forty-three on not to be lifted 5.6 The group of forty-three on to be lifted ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด, วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม, วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด, วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 6. The legal procedure of ejection for not making amends for an offense อุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ
6. The legal procedure of ejection for not making amends for an offense 6.1 The group of twelve on illegitimate legal procedures 6.2 The group of twelve on legitimate legal procedures เรื่องพระฉันนะ, วิธีทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ กรรมวาจาทำอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด, ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 6.3 The group of six on wishing 6.4 The forty-three kinds of conduct 6.5 The group of forty-three on not to be lifted 6.6 The group of forty-three on to be lifted ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ สงฆ์ลงโทษและระงับ, วัตรที่ไม่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด, วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ข้อ ๘ หมวด, วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม่ทำคืนอาบัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
7. The legal procedure of ejection for not giving up a bad view อุกเขปนียกรรม ฐานไม่สละทิฐิอันเป็นบาป
In this Section are seven items: หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Pārivāsikakkhandhaka ปาริวาสิกขันธกะ
The chapter on those on probation เรื่องพระอยู่ปริวาส เป็นต้น 2. The proper conduct of those deserving to be sent back to the beginning เรื่องมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ เป็นต้น 3. The proper conduct of those deserving to be given the trial period เรื่องมานัตตารหภิกษุ เป็นต้น 4. The proper conduct of those undertaking the trial period เรื่องมานัตตจาริกภิกษุ เป็นต้น 5. The proper conduct of those deserving rehabilitation. เรื่องอัพภานารหภิกษุ เป็นต้น In this Section are five items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Samuccayakkhandhaka สมุจจยขันธกะ
เรื่องพระอุทายีเป็นต้น 1.3 Probation for those with offenses concealed for one day 1.4 Trial periods for those with offenses concealed for one day 1.5 Rehabilitation for those with offenses concealed for one day 1.6 Probation for those with offenses concealed for five days ปริวาสวันเดียว ปริวาส ๕ วัน [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 1.7 Sending back to the beginning of those on probation สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม เป็นต้น 1.9 Trial period for the three offenses สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว เป็นต้น 1.10 Sending back to the beginning of those undertaking the trial period กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติในระหว่าง 1.12 Rehabilitation of those sent back to the beginning สงฆ์ให้อัพภาน 1.13 Probation for those with offenses concealed for a half-month สงฆ์ให้ปักขปริวาส เป็นต้น 1.14 Sending back to the beginning of those on probation for a half-month สงฆ์ให้สโมธานปริวาส เป็นต้น
1.14 Sending back to the beginning of those on probation for a half-month 1.15 Simultaneous probations 1.16 Sending back to the beginning of those deserving the trial period, etc. สงฆ์ให้สโมธานปริวาส วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา, สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส สงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้วให้สโมธานปริวาส วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา วิธีให้สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 1.17 Trial period for the three offenses 1.18 Sending back to the beginning of those undertaking the trial period, etc. สงฆ์ให้มานัตเพื่ออาบัติ ๓ ตัว, วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต กำลังประพฤติมานัตต้องอาบัติอีก วิธีชักเข้าหาอาบัติเดิม, คำขอมูลายปฏิกัสสนา, กรรมวาจาให้มูลายปฏิกัสสนา วิธีให้สโมธานปริวาส, คำขอสโมธานปริวาส, กรรมวาจาให้สโมธานปริวาส วิธีให้มานัต, คำขอมานัต, กรรมวาจาให้มานัต [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 1.19 Sending back to the beginning of those deserving rehabilitation, etc. 1.20 Rehabilitation of those with offenses concealed for a half-month พระอุทายีต้องอันตราบัติ เป็นต้น. [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
2. Probation อัคฆสโมธานปริวาส เป็นต้น 2.3 Probation for two months ปริวาส ๒ เดือน เป็นต้น At one time a monk committed two offenses entailing suspension, both concealed for two months. สงฆ์ให้ปริวาส ๑ เดือน, วิธีให้ปริวาสสำหรับเดือนนอกนี้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 2.5 Purifying probation สงฆ์ให้สุทธันตปริวาส เป็นต้น 3. The group of forty เรื่องภิกษุอยู่ปริวาสสึก เป็นต้น It may be that a monk deserving the trial period of six days disrobes. ควรมานัตสึก เป็นต้น It may be that a monk deserving rehabilitation disrobes. ควรอัพภานสึก เป็นต้น 4. The group of thirty-six กำลังอยู่ปริวาสต้องอาบัติ เป็นต้น 5. The group of one hundred on the trial period of six days มานัตหนึ่งร้อย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 6. The group of four hundred on simultaneous probation with sending back to the beginning 7. The group of eight sections on “specified”, etc. สโมธานปริวาส [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 8. The group of eleven sections on two monks ให้มานัตแก่ภิกษุ ๒ รูป [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 9. The group of nine on unpurified with sending back to the beginning ภิกษุไม่หมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด, ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 10. The second group of nine 11. The third group of nine ภิกษุหมดจดจากอาบัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] This is its key: หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Samathakkhandhaka สมถขันธกะ
The chapter on the settling of legal issues เรื่องพระฉัพพัคคีย์ เป็นต้น 2. Resolution through recollection เรื่องพระทัพพมัลลบุตร เป็นต้น Mettiya and Bhūmajaka เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เป็นต้น 3. Resolution because of past insanity เรื่องพระคัคคะ เป็นต้น 4. Acting according to what has been admitted ทำกรรมไม่ตามปฏิญาณ เป็นต้น 5. Majority decision ระงับอธิกรณ์ด้วยเยภุยยสิกา เป็นต้น 6. Further penalty สงฆ์ทำตัสสปาปิยสิกากรรม เป็นต้น 6.1 The group of twelve on illegitimate legal procedures 6.2 The group of twelve on legitimate legal procedures 6.3 The group of six on wishing, 6.4 The eighteen kinds of conduct ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด, ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด, วัตร ๑๘ ข้อ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] 7. Covering over as if with grass พุทธานุญาตให้ระงับอธิกรณ์ด้วยติณวัตถารกะ เป็นต้น 8. Legal issues อธิกรณ์ เป็นต้น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Vinaya Pitaka Book 6 Cullavagga paṭhamo bhāgo     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 5สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 7สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ