ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 8สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45 
THE TIPITAKA Book 7 : Vinaya Pitaka Book 7 Cullavagga dutiyo bhāgo
Cullavagga dutiyo bhāgo จุลวรรค ภาค ๒
Khuddakavatthukkhandhaka ขุททกวัตถุขันธกะ
The chapter with short topics เรื่องพระฉัพพัคคีย์
The chapter with short topics เรื่องพระฉัพพัคคีย์ วัตรในการอาบน้ำ เป็นต้น Rules on personal beautification Rules on entertainment, etc. เรื่องเครื่องประดับต่างชนิด, เรื่องไว้ผมยาว เรื่องส่องดูเงาหน้า, เรื่องพระฉัพพัคคีย์ทาหน้าเป็นต้น ทรงห้ามไปดูการฟ้อนรำ การขับร้อง หรือการประโคมดนตรี เรื่องสวดพระธรรมด้วยทำนอง, เรื่องการสวดสรภัญญะ ทรงห้ามห่มผ้าขนสัตว์ มีขนข้างนอก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Rules on fruit เรื่องทรงห้ามฉันมะม่วง เป็นต้น
Protection เรื่องภิกษุถูกงูกัด เป็นต้น A monk who was plagued by lust cut off his own penis. เรื่องภิกษุตัดองค์กำเนิด [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Rules relating to bowls เรื่องบาตรปุ่มไม้จันทน์ เรื่องพระปิณโฑลภารทวาชเถระ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Rules relating to robe making เรื่องจีวร, เรื่องไม้สะดึง, เรื่องโรงสะดึง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Allow a water filter, Allow a mosquito tent เรื่องผ้ากรองน้ำ, มุ้ง เป็นต้น Rules on buildings, Walking-paths เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ เป็นต้น At that time naked monks bowed down to other naked monks เรื่องการเปลือยกาย, เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อน้ำ, เรื่องสรงน้ำ, ทรงห้ามนอนบนที่นอนดอกไม้, พุทธานุญาตรับของหอม ทรงห้ามฉันในภาชนะเดียวกัน เป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Vaḍḍha the Licchavī เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี เป็นต้น Prince Bodhi เรื่องโพธิราชกุมาร เป็นต้น More rules on proper conduct and allowable requisites. เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา, เรื่องพัด เรื่องร่ม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Allow to give a sick monk permission to use a staff เรื่องไม้เท้า, สาแหรก เป็นต้น At that time there was a monk who was a regurgitator. After regurgitating, he would swallow. Personal grooming, allow nail clippers, a razor, a whetstone, a razor case, felt, and all barber equipment. เรื่องภิกษุเรอ, เรื่องเล็บยาว, เรื่องขัดเล็บ, เรื่องมีดโกน เรื่องแต่งหนวด, เรื่องโกนขนในที่แคบ, เรื่องไว้ขนจมูกยาว [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] More rules on proper conduct and allowable requisites Should not amass a large number of metal and bronze goods ทรงห้ามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธิ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Allow a belt. a buckle. allow toggles and loops. เรื่องประคดเอว, เรื่องลูกถวิล, เรื่องลูกดุม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] At this time the monks from the group of six wore like householders เรื่องพระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Allow tooth cleaners เรื่องไม้ชำระฟัน [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] The group of six set fire to a grove. ascended trees and then climbed from tree to tree. เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า, เรื่องขึ้นต้นไม้ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Rules relating to teaching, The group of six were learning cosmology The group of six studied pointless knowledge. ทรงอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิม เรื่องเรียนคัมภีร์โลกายตะ, เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] The monks made an uproar, saying, “Long live the Buddha!” Because of the noise, the teaching was interrupted. เรื่องการให้พร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Eat garlic เรื่องฉันกระเทียม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Rules about restrooms เรื่องหม้อปัสสาวะ เป็นต้น Even more rules on proper conduct and allowable requisites ประพฤติอนาจารต่างๆ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Allow all iron goods except weapons; ... พุทธานุญาตเครื่องโลหะเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman The details of the topics หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Senāsanakkhandhaka เสนาสนะขันธกะ
The chapter on dwellings เรื่องราชคหเศรษฐีถวายวิหาร เป็นต้น Allow doors พุทธานุญาตบานประตู เป็นต้น
Allow doors, door frames, and lower and upper hinges, a hole in the door for pulling it and a rope for pulling it, ... straw mats, bench, wicker bed 1.2 The allowance for beds and benches พุทธานุญาตบานประตู, พุทธานุญาตลูกดาล พุทธานุญาตบานหน้าต่าง, พุทธานุญาตเครื่องลาด พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดต่างๆ, พุทธานุญาตม้าชนิดต่างๆ, ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง, พุทธานุญาตเขียงรองเท้าเตียง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Allow to wrap the beds with string allow to perforate the limbs and wrap with a cross-weaving allow to make a mat underlay ... allow a canopy 1.3 The allowance for the color white, etc. 1.4 The prohibition against pictures 1.5 The allowance for foundations of bricks, etc. พุทธานุญาตด้าย, พุทธานุญาตหมอน พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด, พุทธานุญาตเตียงหุ้มฟูก พุทธานุญาตดินปนแกลบ, พุทธานุญาตภาพดอกไม้เป็นต้น เรื่องวิหารมีพื้นที่ต่ำ เรื่องวิหารมีพื้นโล่งโถง เรื่องวิหารเล็ก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] Allow wall pegs, bamboo robe racks and clotheslines in the dwellings, porches, screened doorsteps, encircling corridors, and entrance roofs 1.6 The allowance for an assembly hall 1.7 The allowance for encircling walls, etc. 1.8 The allowance to enclose a monastery allow five kinds of roofing materials: tiles, slate, plaster, grass, and leaves พุทธานุญาตไม้สำหรับแขวน, พุทธานุญาตราวไม้เก็บจีวร, พุทธานุญาตหอฉัน, พุทธานุญาตท่อระบายน้ำ, พุทธานุญาตโรงไฟ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
2.1 The account of Anāthapiṇḍika เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรก เป็นต้น A certain poor tailor เรื่องช่างชุนเข็ญใจ เป็นต้น 2.3 The instruction on the best seat, etc. เรื่องความเคารพ เป็นต้น 2.7 The expression of appreciation for the Jeta Grove dwellings อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม เป็นต้น 2.8 Reservation of seats, etc. เรื่องให้ภิกษุกำลังฉันค้างอยู่ลุกขึ้น เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น, เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์ซ่อมวิหาร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2.9 The appointment of allocators of dwellings ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ เป็นต้น Upananda reserve two dwellings for himself เรื่องพระอุปนนท์หวงกันเสนาสนะไว้ ๒ แห่ง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman The Monastic Law วินัยกถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3.1 What is not to be given away เรื่องภิกษุแจกของที่ไม่ควรแจก เป็นต้น 3.3 Discussion on putting in charge of building work เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Building work on all the dwellings : building work left, disrobed, died, admitted to being novice monks, admitted to having renounced the training ... 3.4 The prohibition against using requisites where they don’t belong, etc. ให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง, ภิกษุถือเอานวกรรมแล้วหลีกไปเป็นต้น ใช้เสนาสนะผิดสถานที่, พุทธานุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ พุทธานุญาตให้เก็บเสนาสนะไปรักษา พุทธานุญาตให้แลกเปลี่ยน, พุทธานุญาตผ้าเช็ดเท้า [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Enter the dwellings with dirty feet. มีเท้าเปื้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ เป็นต้น 3.5 The allowance for meals for the Sangha, etc. พุทธานุญาตภัตร เป็นต้น 3.7 The appointment of assigners of dwellings, etc. สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น This is its key: หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]
Saṅghabhedakkhandhaka สังฆเภทขันธกะ The chapter on schism in the Sangha
1.1 The account of the going forth of the six Sakyans เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะ, เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ, เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช, เรื่องพระภัททิยะ, อุทานคาถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 1.2 The account of Devadatta 1.3 Discussion of the five kinds of teachers เรื่องพระเทวทัต, เรื่องกักกุธโกฬิยบุตร เรื่องศาสดา ๕ จำพวก, เรื่องพระเทวทัต [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 2.1 The legal procedure of announcement พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์, ปกาสนียกรรม, กรรมวาจาทำปกาสนียกรรม, วิธีสมมติ, กรรมวาจาสมมติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 2.2 The account of Prince Ajātasattu 2.3 The sending of assassins 2.4 The act of causing the Buddha to bleed There are five kinds of teachers in the world. เรื่องอชาตสัตตุกุมาร, พระเทวทัตส่งคนไปปลงพระชนม์พระศาสดา ทรงแสดงอนุปุพพิกถา, พระเทวทัตทำโลหิตุปบาท เรื่องศาสดา ๕ จำพวก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 2.5 The letting loose of Nāḷāgiri ปล่อยช้างนาฬาคิรี [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 2.6 The account of the request for the five points เรื่องวัตถุ ๕ ประการ, โฆษณาวัตถุ ๕ ประการ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 3.1 The account of schism in the Sangha พระเทวทัตหาพรรคพวก, เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Sāriputta and Moggallāna then went to the Bamboo Grove accompanied by those five hundred monks. พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ, องค์แห่งทูต, พระเทวทัตจักเกิดในอบาย, นิคมคาถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 3.2 Upāli’s questions สังฆราชี, สังฆเภท, สังฆสามัคคี, นิคมคาถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Might one who causes a schism in the Sangha be irredeemably destined to an eon in hell? Might one who causes a schism in the Sangha not be irredeemably destined to an eon in hell? ผู้ทำลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย ผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก อยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้ เป็นไฉน? [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai This is its key: หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Vattakkhandhaka วัตตขันธกะ The chapter on proper conduct
1. Discussion of the proper conduct for newly arrived monks เรื่องพระอาคันตุกะ, อาคันตุกวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Discussion of the proper conduct for resident monks อาวาสิกวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 3. Discussion of the proper conduct for departing monks คมิกวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4. Discussion of the proper conduct in connection with the expression of appreciation ภัตตานุโมทนา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5. Discussion of the proper conduct in relation to the dining hall ภัตตัคควัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 6. Discussion of the proper conduct for alms-collectors ปิณฑจาริกวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7. Discussion of the proper conduct for those staying in the wilderness อารัญญกวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 8. Discussion of the proper conduct in regard to dwellings เสนาสนวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 9. Discussion of the proper conduct in regard to saunas ชันตาฆรวัตร [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 10. Discussion of the proper conduct in regard to restrooms มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร เป็นต้น 11. Discussion of the proper conduct toward a preceptor มูลเหตุอุปัชฌายวัตร เป็นต้น 12. Discussion of the proper conduct toward a student มูลเหตุสัทธิวิหาริกวัตร เป็นต้น 13. Discussion of the proper conduct toward a teacher มูลเหตุอาจริยวัตร เป็นต้น 14. Discussion of the proper conduct toward a pupil มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร เป็นต้น In this Section are fifty-five items, fourteen observances. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Pātimokkhaṭṭhapanakkhandhaka ปาติโมกขฐปนะขันธกะ The chapter on the cancellation of the Monastic Code
1. The request for the recitation of the Monastic Code เรื่องพระอานนทเถระ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. The eight amazing qualities of the ocean 3. The eight amazing qualities of this spiritual path ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ, อุทานคาถา [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 4. One deserving to hear the Monastic Code วิธีงดปาติโมกข์, เรื่องพระฉัพพัคคีย์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 5. Legitimate and illegitimate canceling of the Monastic Code 6. Legitimate canceling of the Monastic Code การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมและเป็นธรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 7. The qualities needed to raise an issue พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์ เป็นต้น In this section there are thirty items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Bhikkhunīkhandhaka ภิกขุนีขันธกะ The chapter on nuns
1. The account of Mahāpajāpati Gotamī 2. The eight important principles เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี ครุธรรม ๘ ประการ, พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. The allowance for the full ordination of nuns พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี เป็นต้น At that time the Monastic Code was not being recited to the nuns. พุทธานุญาตให้แสดงปาติโมกข์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai At that time the nuns did not make amends for their offenses. พุทธานุญาตให้รับอาบัติ เป็นต้น At that time the nuns’ legal procedures were not being done. พุทธานุญาตให้ทำกรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The monks from the group of six tried to attract the nuns by exposing their bodies to them ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุณี เป็นต้น Venerable Udāyī canceled the half-monthly instruction and then set out wandering. เรื่องงดโอวาท เป็นต้น The nuns wore long belts that they fixed into ribs. รัดสีข้าง, แต่งกาย, ทาหน้าเป็นต้น, ใช้จีวรสีครามล้วนเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai On one occasion a nun who was dying said, “When I’m dead, give my requisites to the Sangha.” ... At one time a woman who had been a wrestler went forth as a nun. ... พินัยกรรม, ภิกษุณีประหารภิกษุ, นำทารกไปด้วยบาตร แสดงก้นบาตร, เพ่งดูนิมิตบุรุษ, เรื่องให้อามิส [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai On one occasion the monks had an abundance of dwellings, but the nuns were lacking. พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว, พุทธานุญาตผ้าสำหรับนุ่งในที่พัก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The twenty-four impediments. อันตรายิกธรรมของภิกษุณี เป็นต้น Straightaway the time should be noted and the date should be pointed out. วัดเงาแดดเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The nuns did not do the invitation ceremony. เรื่องปวารณา เป็นต้น The nuns canceled the monks’ observance-day ceremony and their invitation ceremony; ... งดอุโบสถเป็นต้น [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The nuns from the group of six traveled in vehicles เรื่องไปด้วยยาน [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The courtesan Aḍḍhakāsī เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี เป็นต้น At that time the nuns were living in the wilderness. ภิกษุณีอยู่ป่า เป็นต้น A nun verbally renounced the training and disrobed. เรื่องภิกษุณีไม่บอกลาสิกขา เป็นต้น At that time the nuns were sitting cross-legged, enjoying the touch of their heals. นั่งขัดสมาธิ, เรื่องถ่ายอุจจาระ, เรื่องอาบน้ำ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai In this Section are a hundred and six items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Pañcasatikakkhandhaka ปัญจสติกขันธกะ The chapter on the group of five hundred
1. The origin account of the communal recitation Venerable Ānanda went to the assembly as a perfected one. เรื่องพระมหากัสสปเถระปรารภการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป, เรื่องปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม พระอานนท์สำเร็จพระอรหัต [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Venerable Mahākassapa informed the Sangha: I will ask Upāli about the Monastic Law. พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Venerable Mahākassapa informed the Sangha: I will ask Ānanda about the Teaching. พระอานนท์วิสัชนาพระธรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 2. Discussion of the lesser training rules เรื่องสิกขาบทเล็กน้อย [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The Sangha doesn’t lay down new rules, nor gets rid of the existing ones เรื่องไม่บัญญัติและไม่ถอนพระบัญญัติ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The senior monks said, “You have committed an act of wrong conduct, Ānanda, in that you didn’t ask the Buddha which are the lesser training rules. Confess that wrong conduct.” ปรับอาบัติทุกกฏแก่พระอานนท์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Venerable Purāṇa เรื่องพระปุราณเถระ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai 3. Discussion of the supreme penalty พรหมทัณฑกถา, เรื่องพระเจ้าอุเทน, การลงพรหมทัณฑ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai In this Section are twenty-three items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai
Sattasatikakkhandhaka สัตตสติกขันธกะ The chapter on the group of seven hundred
The Vajjian monks of Vesālī proclaimed ten practices as allowable: เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman Venerable Yasa of Kākaṇḍa เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร เป็นต้น a legal procedure of ejection ลงอุกเขปนียกรรม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Venerable Sambhūta Sāṇavāsī เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Venerable Revata เรื่องพระเรวตเถระ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Q&A about these ten practices ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Venerable Sāḷha เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai a monk called Uttara, who had twenty years of seniority เรื่องพระอุตตรเถระ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The Sangha then gathered to decide that legal issue. สงฆ์มุ่งวินิจฉัยอธิกรณ์ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai Sambhūta Sāṇavāsī เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีถาม [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai The Sangha has appointed four monks from the east and four from Pāvā สมมติภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา เป็นต้น a monk called Ajita who had ten years of seniority เรื่องพระอชิตะ เป็นต้น In this section are twenty-five items. หัวข้อประจำขันธกะ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net]        AtthakathaThai

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Vinaya Pitaka Book 7 Cullavagga dutiyo bhāgo     
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 1สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 6สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 8สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 45    

บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ