บทนำ
          พระพุทธศาสนา  เป็นคำสั่งสอนของ  องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถี ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม.
          การศึกษา หรือ การน้อมประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ด้วยความเคารพ ด้วยความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แท้จริง ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์เป็นอันมากให้เกิดแก่ผู้นั้น และผู้เกี่ยวข้อง.
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ หมวดธรรมะ นี้ขึ้น โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีส่วนในการส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจ ในพระธรรมคำสั่งสอนของ  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ให้กว้างขวาง ยิ่งๆขึ้นไป  ซึ่ง ผู้จัดทำ มีความเห็นว่า . .

" ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ในพระธรรม นั่นแหละเป็นความตั้งมั่น เป็นความมั่นคง เป็นการคงอยู่ของพระศาสนา. "

ผู้จัดทำเว็บไซต์        
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ