บทนำ
          พระพุทธศาสนา  เป็นคำสั่งสอนของ  องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแล้ว ทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถี ฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้ว เป็นผู้จำแนกพระธรรม.
          การศึกษา หรือการน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ ด้วยความเคารพ ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริง ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์เป็นอันมากให้เกิดแก่ผู้นั้น และผู้เกี่ยวข้อง.
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ หมวดธรรมะ นี้ขึ้น โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีส่วนในการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของ  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไป  ซึ่ง ผู้จัดทำ มีความเห็นว่า . .

" ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ในพระธรรม นั่นแหละเป็นความตั้งมั่น เป็นความมั่นคง เป็นการคงอยู่ของพระศาสนา. "

ผู้จัดทำเว็บไซต์        
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ