ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก  หนังสือธรรมะ

อ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

สารบัญ มิลินทปัญหา
มิลินทปัญหาหน้าต่างที่
	ประณามคาถา
	อารัมภกถา
	ปุพพปโยคกถา
	วัญจนปัญหา
	ปฐมวรรค
		นามปัญหา ที่ ๑ 
			[ถามชื่อ]
		วัสสปัญหา ที่ ๒
			[ถามพรรษา]
		เถรัสสติกขปฏิภาณปัญหา ที่ ๓
			[ถามลองปัญญา]
		อันตกายปัญหา ที่ ๔
			[ปัญหาของอันตกายอำมาตย์]
		ปัพพชาปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องบรรพชา]
		ปฏิสนธิคหณปัญหา ที่ ๖
			[ถามเรื่องปฏิสนธิ (เกิด)]
		มนสิการปัญหา ที่ ๗
			[ถามเรื่องมนสิการ (การกำหนดจิต)]
		มนสิการลักขณปัญหา ที่ ๘
			[ถามลักษณะมนสิการ]
		สีลปติฏฐายลักขณปัญหา ที่ ๙
			[ถามลักษณะศีล]
		ลัทธาลักขณปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามลักษณะศรัทธา]
		วิริยลักขณปัญหา ที่ ๑๑
			[ถามลักษณะวิริยะ]
		สติลักขณาปัญหา ที่ ๑๒
			[ถามลักษณะสติ]
		สมาธิลักขณปัญหา ที่ ๑๓
			[ถามลักษณะสมาธิ]
		ปัญญาลักขณปัญหา ที่ ๑๔
			[ถามลักษณะปัญญา]
		นานาเอกกิจจกรณปัญหา ที่ ๑๕
			[ถามหน้าที่แห่งธรรมต่างๆ กัน]
	ทุติยวรรค
		ธัมมสันตติปัญหา ที่ ๑
			[ถามความสืบต่อแห่งธรรม]
		นัปปฏิสันธิคหณปัญหา ที่ ๒
			[ถามความรู้สึกของผู้ไม่เกิดอีก]
		ปัญญานิรุชฌนปัญหา ที่ ๓
			[ถามที่ดับปัญญา]
		ปรินิพพานปัญหา ที ๔
			[ถามเรื่องปรินิพพาน]
		สุขเวทนาปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องสุขเวทนา]
		นามรูปปฏิสันธิคณหปัญหา ที่ ๖
			[ถามการถือกำเนิดแห่งนามรูป]
		ปุนปฏิสันธิคหณปัญหา ที่ ๗
			[ถามการเกิดอีกแห่งพระนาคเสน]
		นามรูปปัญหา ที่ ๘
			[ถามเรื่องนามรูป]
		ทีฆมัทธานปัญหา ที่ ๙
			[ถามเรื่องกาลนานยืดยาว]
	ตติยวรรค
		อัทธานปัญหา ที่ ๑
			[ถามมูลเหตุแห่งกาลทั้ง ๓]
		ปุริมโกฏิปัญหา ที่ ๒
			[ถามที่สุดเบื้องต้นแห่งสงสาร]
		โกฏิยาปุริมปัญหา ที่ ๓
			[ถามความปรากฏแห่งที่สุดเบื้องต้น]
		สังขารชายนปัญหา ที่ ๔
			[ถามถึงความเกิดขึ้นแห่งสังขาร]
		ภวันตานัง สังขารานัง ชานนปัญหา ที่ ๕
			[ถามถึงความมีขึ้นแห่งสังขารที่ไม่มี]
		เวทคูปัญหา ที่ ๖
			[ถามเรื่องผู้ถึงเวทย์]
		จักขุวิญญาณมโนวิญญาณปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงความเกี่ยวกับแห่งจักขุวิญญาณกับมโนวิญญาณ]
		ผัสสลักขณปัญหา ที่ ๘
			[ถามลักษณะผัสสะ]
		เวทนาลักขณปัญหา ที่ ๙
			[ถามถึงลักษณะเวทนา]
		สัญญาลักขณปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามลักษณะสัญญา]
		เจตนาลักขณปัญหา ที่ ๑๑
			[ถามลักษณะเจตนา]
		วิญญาณลักขณปัญหา ที่ ๑๒
			[ถามลักษณะวิญญาณ]
		วิตักกลักขณปัญหา ที่ ๑๓
			[ถามลักษณะวิตก]
		วิจารลักขณปัญหา ที่ ๑๔
			[ถามลักษณะวิจาร]
	จตุตถวรรค
		มนสิการลักขณปัญหา ที่ ๑
			[ถามลักษณะมนสิการ]
		เอกโตภาวคตปัญหา ที่ ๒
			[ถามลักษณะสิ่งที่มีภาวะอย่างเดียวกัน]
		ปัญจายตนกัมมนิพพัตตปัญหา ที่ ๓
			[ถามการเกิดแห่งอายตนะ ๕]
		กัมมนานากรณปัญหา ที่ ๔
			[ถามเหตุต่างๆ กันแห่งกรรม]
		ปฏิกัจเจววายามกรณปัญหา ที่ ๕
			[ถามถึงสาเหตุที่ควรให้รีบทำเสียก่อน]
		ปกติอัคคิโต นิรยัคคีนัง อุณหาการปัญหา ที่ ๖
			[ถามถึงความร้อนแห่งไฟนรก]
		ปฐวีสันธารกปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงเรื่องเครื่องรองแผ่นดิน]
		นิโรธนิพพานปัญหา ที่ ๘
			[ถามถึงเรื่องนิโรธนิพพาน]
		นิพพานลภนปัญหา ที่ ๙
			[ถามเรื่องการได้นิพพาน]
		นิพพานสุภาวชานนปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามเรื่องรู้จักความสุขในนิพพาน]
	ปัญจมวรรค
		พุทธอัตถินัตถิภาวปัญหา ที่ ๑
			[ถามเรื่องความมีและความไม่มีแห่งพระพุทธเจ้า]
		พุทธานุตตรภาวปัญหา ที่ ๒
			[ถามเรื่องความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธเจ้า]
		พุทโธอนุตตรภาวชานนปัญหา ที่ ๓
			[ถามเรื่องการรู้ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า]
		ธัมมทิฏฐปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องการเห็นธรรม]
		นจสังกมติปฏิสันธหนปัญหา ที่ ๕
			[ถามถึงความไม่ก้าวย่างไปแห่งผู้จะเกิด]
		เวทคูปัญหา ที่ ๖
			[ถามถึงผู้สำเร็จเวทย์]
		อิมัมหา กายา อัญญัง กายัง สังกมนปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงการก้าวไปแห่งสภาพ]
		กัมมผลอัตถิภาวปัญหา ที่ ๘
			[ถามถึงที่อยู่แห่งผลกรรม]
		อุปปัชชชานนปัญหา ที่ ๙
			[ถามถึงความรู้สึกของผู้จะเกิดอีก]
		พุทธทัสสนปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามเรื่องที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพาน]
	ฉัฏฐวรรค
		กายอัปปิยปัญหา ที่ ๑
			[ถามถึงความรักร่างกายแห่งบรรพชิต]
		สัมปิตตกาลปัญหา ที่ ๒
			[ถามถึงเหตุที่ไม่ทรงบัญญติสิกขาบทไว้ล่วงหน้า]
		ทวัตติงสมหาปุริสลักขณปัญหา ที่ ๓
			[ถามถึงลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ของพระพุทธมารดาบิดา]
		พรหมจารีปัญหา ที่ ๔
			[ถามถึงความเป็นพรหมจารีของพระพุทธเจ้า]
		อุปสัมปันนปัญหา ที่ ๕
			[ถามถึงการอุปสมบท ไม่อุปสมบท]
		อัสสุปัญหา ที่ ๖
			[ถามถึงความต่างกันแห่งน้ำตา]
		รสปฏิสังเวทีปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงความต่างกันแห่งผู้เสวยรส]
		ปัญญายปติฏฐานปัญหา ที่ ๘
			[ถามที่ตั้งแห่งปัญญา]
		สังสารปัญหา ที่ ๙
			[ถามเรื่องสงสาร]
		จิรกตสรณปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามถึงเหตุที่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วได้]
		สติอภิชานันติปัญหา ที่ ๑๑
			[ถามเรื่องสติมีแก่ผู้ใด]
	สัตตมวรรค
		สติอาการปัญหา ที่ ๑
			[ถามอาการแห่งสติ]
		วัสสสตปัญหา ที่ ๒
			[ถามเรื่องทำบาปทำบุญ]
		อนาคตปัญหา ที่ ๓
			[ถามเรื่องการดับทุกข์ใน ๓ กาล]
		ทูรพรหมโลกปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องความไกลแห่งพรหมโลก]
		พรหมโลกกัสมิรปัญหา ที่ ๕
			[ถามถึงความไปเกิดในพรหมโลกและเมืองกัสมิระ]
		รโลกคตนีลปีตาทิวัณณคตปัญหา ที่ ๖
			[ถามถึงวรรณะสัณฐานของผู้ไปเกิดในโลกอื่น]
		มาตุกุจฉิปฏิสันธิปัญหา ที่ ๗
			[ถามเรื่องถือกำเนิดในครรภ์มารดา]
		สัตตโพชงคปัญหา ที่ ๘
			[ถามเรื่องโพชฌงค์ ๗]
		ปาปปุญญพหุตรปัญหา ที่ ๙
			[ถามถึงความมากกว่ากันแห่งบาปและบุญ]
		ชานอชานปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามถึงการทำบาปแห่งผู้รู้กับผู้ไม่รู้]
		อุตตรกุรุปัญหา ที่ ๑๑
			[ถามถึงผู้ที่ไปอุตตรกุรุทวีปและสวรรค์]
		ทีฆอัฏฐิกปัญหา ที่ ๑๒
			[ถามเรื่องกระดูกยาว]
		อัสสาสปัสสาสปัญหา ที่ ๑๑
			[ถามเรื่องลมหายใจ]
		สมุททปัญหา ที่ ๑๔
			[ถามว่าอะไรเป็นสมุทร]
		สุขุมัจเฉทนปัญหา ที่ ๑๕
			[ถามเรื่องการตัดสิ่งที่สุขุม]
		ปัญญาวิเสสปัญหา ที่ ๑๖
			[ถามความวิเศษแห่งปัญญา]
		วิญญาณาทีนัง นานัตถภาวปัญหา ที่ ๑๗
			[ถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้น]
		อรูปววัตถภาวทุกกรปัญหา ที่ ๑๘
			[ถามถึงเรื่องสิ่งที่ทำได้ยากของพระพุทธเจ้า]
		ทุกกรปัญหา ที่ ๑๙
			[พระเจ้ามิลินท์ทรงเลื่อมใสได้ปวารณาพระนาคเสน]
	โคตมีวัตถทานปัญหา ที่ ๓
	ปรารภเมณฑกปัญหา
	ปฐมวรรค
		วัชฌาวัชฌปัญหา ที่ ๑
			[ว่าด้วยการบูชาพระพุทธเจ้า]
		สัพพัญญูภาวปัญหา ที่ ๒
			[ถามถึงความเป็นพระสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า]
		เทวทัตตปัพพชิตปัญหา ที่ ๓
			[ถามเรื่องโปรดให้พระเทวทัตบรรพชา]
		มหาภูมิจลนปาตุภาวปัญหา ที่ ๔
			[ถามถึงเหตุให้แผ่นดินไหว]
		สิวิรัญโญจักขุทานปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องได้ตาทิพย์ของพระเจ้าสิพี]
		คัพภาวักกันติปัญหา ที่ ๖
			[ถามเรื่องการตั้งครรภ์]
		สัทธัมมอันตธานปัญหา ที่ ๗
			[ถามเรื่องอายุพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี]
		สัพพัญญุตังปัตตปัญหา ที่ ๘
			[ถามเรื่องสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณ]
		ตถสคตัสส อุตตริกรณียาภาวปัญหา ที่ ๙
			[ถามเรื่องสิ่งที่ควรทำยิ่งของพระพุทธเจ้า]
		อิทธิปาทพลทัสสนปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามเรื่องกำลังอิทธิบาท]
	ทุติยวรรค
		ขุททานุขุททกปัญหา ที่ ๑
			[ถามเรื่องสิกขาบทเล็กน้อย]
		ฐปนียพยากรณปัญหา ที่ ๒
			[ถามเรื่องปัญหาที่แก้ด้วยการพักไว้]
		สัตตานัง มัจจุโนภายนปัญหา ที่ ๓
			[ถามเรื่องมรณภัย]
		มัจจุปาสามุตติกปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องพ้นจากบ่วงมรณะ]
		ภควโต ลาภันตรายปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องอันตรายแห่งลาภของพระพุทธเจ้า]
		สัพพสัตตานัง หิตจรณปัญหา ที่ ๖
			[ถามเรื่องทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่สรรพสัตว์]
		เสฏฐธัมมปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงธรรมอันประเสรืฐ]
		ตถาคตัสส อเภชชปริสปัญหา ที่ ๘
			[ถามถึงเรื่องความไม่แตกต่างกันแห่งบริษัทของพระพุทธเจ้า]
		อชานันตัสส ปาปกรณอปุญญปัญหา ที่ ๙
			[ถามถึงการทำบาปของผู้ไม่รู้]
		ภิกขุคณอเปกขภาวปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามเรื่องความไม่ทรงห่วงพระภิกษุสงฆ์]
	ตติยวรรค
		วัตถุคุยหทัสสนปัญหา ที่ ๑
			[ถามเรื่องทรงแสดงของลับ]
		ตถาคตัสส ผรุสวาจานัตถีติปัญหา ที่ ๒
			[ถามเรื่องผรุสวาจาของพระพุทธเจ้า]
		รุกขานัง เจตนาเจตนปัญหา ที่ ๓
			[ถามเรื่องวิญญาณของต้นไม้]
		ทวินนัง ปิณฑปาตานัง มหัปผลภาวปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องอานิสงส์แห่งบิณฑบาตทั้งสองคราว]
		พุทธปูชานุญญาตานุญญาตปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องทรงอนุญาตพุทธบูชา]
		ภควโต ปาทปัปฏิกปติตปัญหา ที่ ๖
			[ถามเรื่องสะเก็ดศิลาถูกพระบาท]
		คาถาภิคีตโภชนาทานถวาย กถนปัญหา ที่ ๗
			[ถามเรื่องการถวายโภชนาหาร]
		ภควโต ธัมมเทสนาย อัปโปสุกตภาวปัญหา ที่ ๘
			[ถามเรื่องทรงขวนขวายน้อยในการแสดงธรรม]
		พุทธัสส อาจริยานาจริยปัญหา ที่ ๙
			[ถามถึงความมีอาจารย์และไม่มีอาจารย์ของพระพุทธเจ้า]
		อัคคาอัคคสมณปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามถึงสมณะที่เลิศและไม่เลิศ]
	จตุตถวรรค
		วัณณภณนปัญหา ที่ ๑
			[ถามเกี่ยวกับเรื่องสรรเสริญ]
		อหิงสานิคคหปัญหา ที่ ๒
			[ถามเรื่องไม่เบียดเบียนและไม่ข่มเหง]
		ภิกขุปณามนปัญหา ที่ ๓
			[ถามเรื่องทรงขับไล่ภิกษุ]
		พุทธสัพพัญญูสยปณามปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้า]
		คีหิปัพพชิตปันนวัณณนปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต]
		อนิเกตานาลยกรณปัญหา ที่ ๖
			[ถามเรื่องไม่มีที่อยู่ประจำและไม่มีอาลัย]
		อุติฏฐอุทรปัญหา ที่ ๗
			[ถามเรื่องสำรวมท้อง]
		ธัมมวินยปฏิจฉนปัญหา ที่ ๘
			[ถามเรื่องปกปิดพระธรรมวินัย]
		มุสาวาทครุลหุภาวปัญหา ที่ ๙
			[ถามเรื่องความหนักเบาแห่งมุสาวาท]
		ยาจโยคปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามถึงเรื่องผู้ควรแก่การขอ]
	ปัญจมวรรค
		อิทธิยา กัมมวิปากปัญหา ที่ ๑
			[ถามถึงอำนาจฤทธิ์และกรรม]
		โพธิสัตตัสส ธัมมตาปัญหา ที่ ๒
			[ถามถึงธรรมดาของพระโพธิสัตว์]
		อัตตนิปาตนปัญหา ที่ ๓
			[ถามถึงเรื่องฆ่าตัวเอง]
		เมตตานิสังสปัญหา ที่ ๔
			[ถามเกี่ยวกับอานิสงส์เมตตา]
		กุสลากุสลการิสส สมาสมปัญหา ที่ ๕
			[ถามถึงความเสมอกันและไม่เสมอกันแห่งกุศลและอกุศล]
		อมราเทวีปัญหา ที่ ๖
			[ถามเกี่ยวกับนางอมราเทวีของมโหสถ]
		ขีณาสวานัง อภายนปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงความไม่กลัวแห่งพระขีณาสพ]
		สันถวปัญหา ที่ ๘
			[ถามคุณและโทษแห่งสันถวไมตรี]
		ภควโต อัปปาพาธปัญหา ที่ ๙
			[ถามถึงความมีอาพาธน้อยของพระพุทธเจ้า]
		อนุปปันนมัคคัสส อุปทานปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามเรื่องพระพุทธเจ้าทรงกระทำให้เกิดทาง]
	ฉัฏฐวรรค
		ปฏิปทาโทสปัญหา ที่ ๑
			[ถามถึงโทษแห่งปฏิปทา]
		นิปปปัญจปัญหา ที่ ๒
			[ถามถึงธรรมที่ไม่ให้เนิ่นช้า]
		คีหิอรหัตตปัญหา ที่ ๓
			[ถามถึงความเป็นพระอรหันต์แห่งคฤหัสถ์]
		โลมกัสสปปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องโลมกัสสปฤาษี]
		ฉัททันตโชติปาลอารัพภปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องพญาช้างฉัททันต์]
		ฆฏิการปัญหา ที่ ๖
			[ถามถึงเรื่องฆฏิการอุบาสก]
		ภควโต ราชปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงความเป็นพระราชาของพระพุทธเจ้า]
		ทวินนัง พุทธานัง โลเก อุปปัขชนปัญหา ที่ ๘
			[ถามถึงเหตุที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ พระองค์]
		คีหิปัพพชิตสัมมาปฏิบัตติปัญหา ที่ ๙
			[ถามเรื่องสัมมาปฏิบัติของคฤหัสถ์และบรรพชิต]
		หีนายาวัตตนปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามเรื่องพระสึก]
	สัตตมวรรค
		อรหโต กายิกเจตสิกเวทนาปัญหา ที่ ๑
			[ถามเรื่องเวทนาทางกายทางใจของพระอรหันต์]
		กายิกเจตสิกเวทนาย นานากรณปัญหา ที่ ๒
		อภิสมยัมตรายกราปัญหา ที่ ๓
			[ถามเรื่องอันตรายแห่งการสำเร็จธรรมของคฤหัสถ์ผู้ปาราชิก]
		สมณทุสสีลคีหิทุสสีลปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องสมณะทุศีลคฤหัสถ์ทุศีล]
		อุทกัสส สัตตชีวปัญหา ที่ ๕
			[ถามความมีชีวิตแห่งน้ำ]
		คีหิปัพพชิตานัง ขีณาสวปัญหา ที่ ๖
			[ถามถึงความเป็นพระอรหันต์แห่งคฤหัสถ์]
		โลเกนัตถิภาวปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงสิ่งที่ไม่มีในโลก]
		อรหันตสโมหปัญหา ที่ ๘
			[ถามถึงความเผลอสติของพระอรหันต์]
		นิพพานัสส อัตถิภาวปัญหา ที่ ๙
			[ถามถึงความมีอยู่แห่งนิพพาน]
		กัมมัชชากัมมัชชปัญหา ที่ ๑๐
			[ถามถึงสิ่งที่เกิดจากกรรมและไม่เกิดจากกรรม]
	อัฏฐมวรรค
		ยักขานัง มรณภาวปัญหา ที่ ๑
			[ถามถึงความตายแห่งยักษ์]
		สิกขาปทอปัญญาปนปัญหา ที่ ๒
			[ถามเรื่องไม่ทรงบัญญัติสิกขาบท]
		สุริยโรคภาวปัญหา ที่ ๓
			[ถามถึงมลทินแห่งดวงอาทิตย์]
		สุริยตัปปภาวปัญหา ที่ ๔
			[ถามเรื่องความร้อนแห่งดวงอาทิตย์]
		เวสสันตรปัญหา ที่ ๕
			[ถามเรื่องทานของพระเวสสันดร]
		ทุกกรการิกปัญหา ที่ ๖
			[ว่าด้วยการทรงทำทุกกรกิริยา]
		กุสลากุสลานัง พลวาพลวปัญหา ที่ ๗
			[ว่าด้วยกำลังแห่งกุศลอกุศล]
		เปตานัง อุททิสสผลปัญหา ที่ ๘
			[ว่าด้วยการทำบุญให้ผู้ตาย]
		กุสลากุสลานัง มหันตามหันตภาวปัญหา ที่ ๙
			[ว่าด้วยความใหญ่และไม่ใหญ่ แห่งกุศลอกุศล]
		สุปินปัญหา ที่ ๑๐
			[ว่าด้วยความฝันและเหตุให้ฝัน]
	นวมวรรค
		กาลากาลมรณปัญหา ที่ ๑
			[ถามถึงกาลมรณะอกาลมรณะ]
		ปรินิพพุตานัง เจติเย ปาฏิหารปัญหา ที่ ๒
			[ถามถึงปาฏิหาริย์ในเจดีย์ของพระอรหันต์]
		เอกัจจาเนกัจจานัง ธัมมาภิสมยปัญหา ที่ ๓
			[ถามถึงการสำเร็จธรรมของบุคคล]
		นิพพานัสส อทุกขมิสสภาวปัญหา ที่ ๔
			[ถามถึงความไม่เจือทุกข์แห่งพระนิพพาน]
		นิพพานปัญหา ที่ ๕
			[ถามถึงความไม่เจือทุกข์แห่งพระนิพพาน]
		นิพพานสัจฉิกรณปัญหา ที่ ๖
			[ถามถึงความไม่เจือทุกข์แห่งพระนิพพาน]
		นิพพานัสส ปัฏฐานปัญหา ที่ ๗
			[ถามถึงที่ตั้งนิพพาน]
		อนุมานปัญหา ที่ ๘ (๑)
			[ถามเรื่องสิ่งที่ควรรู้ด้วยอนุมาน]
		ธุตังคปัญหาที่ ๙ (๑)
			[ถามเกี่ยวกับธุดงค์]
	อุปมากถาปัญหา
		บทมาติกา
			[ว่าด้วยอุปมาต่างๆ]
		โฆรสรวรรค ที่ ๑
			[อุปมาองค์ ๑ แห่งลา]
		ลาวุลตาวรรค ที่ ๒
			[อุปมาองค์ ๑ แห่งลา]
		จักกวัตติวรรค ที่ ๓
			[องค์ ๕ แห่งแผ่นดิน]
		กุญชรวรรค ที่ ๔
			[องค์ ๑ แห่งปลวก]
		สีหวรรคที่ ๕
			[องค์ ๗ แห่งราชสีห์]
		มักกฏกวรรค ที่ ๖
			[องค์ ๑ แห่งแมงมุม]
		กุมภวรรค ที่ ๗
			[องค์ ๑ แห่งหม้อน้ำ]
	อปรภาคกถา
	ภาคผนวก

.. สารบัญ มิลินทปัญหา จบ.  

- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด พระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน  
บันทึก  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]