ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค
   [๓๙๙]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... ธาตุโสว
ภิกฺขเว  สตฺตา  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  มิจฺฉาทิฏฺิกา  มิจฺฉาทิฏฺิเกหิ
สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  มิจฺฉาสงฺกปฺปา  ...  มิจฺฉาวาจา ...
มิจฺฉากมฺมนฺตา  ...  มิจฺฉาอาชีวา  ...  มิจฺฉาวายามา  ...
มิจฺฉาสติโน ... มิจฺฉาสมาธิโน มิจฺฉาสมาธีหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ
   [๔๐๐]  สมฺมาทิฏฺิกา  สมฺมาทิฏฺิเกหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ
สมฺมาสงฺกปฺปา ... สมฺมาวาจา ... สมฺมากมฺมนฺตา ... สมฺมาอาชีวา ...
สมฺมาวายามา  ...  สมฺมาสติโน ... สมฺมาสมาธิโน สมฺมาสมาธีหิ
สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ ฉฏฺ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๒๐๑. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=16&item=399&items=2              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=16&item=399&items=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=16&item=399&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=399&items=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=399              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com