ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค
   [๑๒๕๐]  กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาโร อิทฺธิปาเท ภาเวนฺโต
จตฺตาโร   อิทฺธิปาเท   พหุลีกโรนฺโต   นิพฺพานนินฺโน   โหติ
นิพฺพานโปโณ   นิพฺพานปพฺภาโร   ฯ   อิธ   ภิกฺขเว  ภิกฺขุ
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ    อิทฺธิปาทํ    ภาเวติ   ฯ
วิริยสมาธิ     จิตฺตสมาธิ    วีมํสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคตํ
อิทฺธิปาทํ  ภาเวติ ฯ เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ จตฺตาโร อิทฺธิปาเท
ภาเวนฺโต   จตฺตาโร  อิทฺธิปาเท  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน
โหติ     นิพฺพานโปโณ     นิพฺพานปพฺภาโรติ     ฯ
(ยถา เอสนา ปาลิ อิทฺธิปาเทสุ วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๓๗๔. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=19&item=1250&items=1&mode=bracket              อ่านโดยใช้เนื้อความเป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=19&item=1250&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=19&item=1250&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1250&items=1&mode=bracket              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1250              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com