ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๒ อภิ. วิภงฺโค
   [๑๑๑๘]  ปญฺจนฺนํ ขนฺธานํ กติ โลกิยา กติ โลกุตฺตรา ฯเปฯ
สตฺตนฺนํ  จิตฺตานํ  กติ  โลกิยา  กติ  โลกุตฺตรา  ฯ  รูปกฺขนฺโธ
โลกิโย  จตฺตาโร  ขนฺธา  สิยา  โลกิยา  สิยา  โลกุตฺตรา  ฯ
ทสายตนา โลกิยา เทฺว อายตนา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
โสฬส ธาตุโย โลกิยา เทฺว ธาตุโย สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
เทฺว สจฺจา โลกิยา เทฺว สจฺจา โลกุตฺตรา ฯ ทสินฺทฺริยา โลกิยา
ตีณินฺทฺริยา  โลกุตฺตรา นวินฺทฺริยา สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
ตโย อกุสลเหตู โลกิยา ฉ เหตู สิยา โลกิยา สิยา โลกุตฺตรา ฯ
กพฬิงฺกาโร  อาหาโร  โลกิยา ตโย อาหารา สิยา โลกิยา สิยา
โลกุตฺตรา  ฯ  ฉ  ผสฺสา  โลกิยา  มโนวิญฺญาณธาตุสมฺผสฺโส สิยา
โลกิโย  สิยา  โลกุตฺตโร  ฯ  ฉ เวทนา ฉ สญฺญา ฉ เจตนา
ฉ  จิตฺตา  โลกิยา  มโนวิญฺญาณธาตุ  สิยา  โลกิยา  สิยา
โลกุตฺตราติ ฯ
        อภิญฺญา เทฺว อารมฺมณา   ทิฏฺฐา กุสลเวทนา
        วิปากา จ อุปาทินฺนา      วิตกฺกรูปโลกิยาติ
              ธมฺมหทยวิภงฺโค สมตฺโต ฯ
               วิภงฺคปฺปกรณํ นิฏฺฐิตํ ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓๕ หน้าที่ ๕๘๗-๕๘๘. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=35&item=1118&items=1&modeTY=2              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=35&item=1118&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=1118&items=1&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=1118&items=1&modeTY=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1118              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :