ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ อภิ. ป.(๖) ปจฺจนีย-อนุโลมปจฺจนีย-ปจฺจนียานุโลม
        เวทนาตฺติกเหตุทุเก นเวทนาตฺติกนเหตุทุกํ
   [๔๖๐]  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตํ  เหตุ ํ  ธมฺมํ ปฏิจฺจ นสุขาย-
เวทนายสมฺปยุตฺโต   นเหตุ   ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตํ  เหตุ ํ   ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  นทุกฺขายเวทนาย-
สมฺปยุตฺโต  นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สุขายเวทนาย-
สมฺปยุตฺตํ  เหตุ ํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต
นเหตุ  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต  ฯ  ทุกฺขายเวทนาย-
สมฺปยุตฺตํ  เหตุ ํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  นทุกฺขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  นเหตุ
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  สตฺต  ฯ อทุกฺขมสุขายเวทนาย-
สมฺปยุตฺตํ  เหตุ ํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  นอทุกฺขมสุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต
นเหตุ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๒๕๕. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=980&items=1&modeTY=2              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=980&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=45&item=980&items=1&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=980&items=1&modeTY=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=980              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :