ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
          Suttantapitake dighanikayassa
            tatiyo bhago
            -------
            patikavaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Patikasuttam
   [1] Evamme sutam . ekam samayam bhagava mallesu viharati anuppiyam
nama  mallanam  nigamo  .  athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  anuppiyam  pindaya  pavisi  .  athakho  bhagavato
etadahosi  atippago  kho  tava  anuppiyayam  pindaya  caritum
yannunaham   yena   bhaggavagottassa   paribbajakassa   aramo
yena bhaggavagotto paribbajako tenupasankameyyanti.
   {1.1}  Athakho  bhagava  yena  bhaggavagottassa  paribbajakassa
aramo  yena  bhaggavagotto  paribbajako  tenupasankami . athakho
bhaggavagotto paribbajako bhagavantam etadavoca etu kho bhante bhagava
svagatam bhante bhagavato cirassam kho bhante bhagava imam pariyayamakasi
yadidam  idhagamanaya  nisidatu  bhante  bhagava idamasanam pannattanti .
Nisidi  bhagava  pannatte asane . bhaggavagottopi kho paribbajako
Annataram  nicam asanam gahetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno
kho  bhaggavagotto  paribbajako  bhagavantam  etadavoca  purimani
bhante  divasani  purimatarani  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  etadavoca  paccakkhatodani  maya
bhaggava  bhagava  nadanaham  bhaggava  1-  bhagavantam uddissa viharamiti
kaccetam  bhante  tatheva  yatha  sunakkhatto licchaviputto avacati .
Tatheva kho etam bhaggava yatha sunakkhatto licchaviputto avaca purimani
bhaggava  divasani  purimatarani  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {1.2} Ekamantam nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mam
etadavoca  paccakkhamidanaham  bhante  bhagavantam  nadanaham  bhante
bhagavantam  uddissa viharissamiti . evam vutte aham bhaggava sunakkhattam
licchaviputtam  etadavocam  api  nu  taham  sunakkhatta evamavocam ehi
tvam  sunakkhatta  mamam  uddissa  viharahiti  . no hetam bhante .
Tvam va pana mam evam avaca aham bhante bhagavantam uddissa viharissamiti.
No  hetam  bhante  . iti kira sunakkhatta nevahantam vadami ehi
tvam  sunakkhatta  mamam  uddissa  viharahiti  napi kira mam tvam vadesi
aham  bhante  bhagavantam  uddissa  viharissamiti  evam  sante
moghapurisa  ko  santo  kam  paccacikkhati  2-  passa  moghapurisa
@Footnote: 1 Po. Ma. ayam patho natthi . 2 paccakkhasi.
Yavanca te idam aparaddhanti.
   [2] Na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karotiti . api nu taham sunakkhatta evam avacam ehi tvam sunakkhatta mamam
uddissa   viharahi   ahante  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam
karissamiti . no hetam bhante . tvam va 1- pana mam evam avaca aham
bhante  bhagavantam  uddissa  viharissami  bhagava me uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam karissatiti . no hetam bhante . iti kira sunakkhatta
nevahantam vadami ehi tvam sunakkhatta mamam uddissa viharahi ahante
uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam karissamiti napi kira mam tvam vadesi
aham bhante bhagavantam uddissa viharissami bhagava me uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  karissatiti  evam  sante  moghapurisa  ko santo kam
paccacikkhasi  . tam kim mannasi sunakkhatta kate va uttarimanussadhamma
iddhipatihariye  akate  va  uttarimanussadhamma  iddhipatihariye
yassatthaya maya dhammo desito so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati.
Kate  va  bhante  uttarimanussadhamma  iddhipatihariye  akate va
uttarimanussadhamma  iddhipatihariye yassatthaya bhagavata dhammo desito
so niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati . iti kira sunakkhatta kate
va  uttarimanussadhamma  iddhipatihariye akate va uttarimanussadhamma
iddhipatihariye  yassatthaya  maya  dhammo  desito  so  niyyati
@Footnote: 1 Po. Ma. tavanca.
Takkarassa   sammadukkhakkhayayati   .   tatra   sunakkhatta  kim
uttarimanussadhamma   iddhipatihariyam   katam   karissati   passa
moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti.
   [3] Na hi pana me bhante bhagava aggannam pannapetiti 1-.
Api  nu  taham  sunakkhatta  evam  avacam  ehi tvam sunakkhatta mamam
uddissa  viharahi  ahante  aggannam  pannapessamiti  . no hetam
bhante . tvam va pana mam evam avaca aham bhante bhagavantam uddissa
viharissami  bhagava  me  aggannam  pannapessatiti  .  no  hetam
bhante . iti kira sunakkhatta nevahantam vadami ehi tvam sunakkhatta
mamam  uddissa  viharahi  ahante  aggannam  pannapessamiti  napi
kira  mam  tvam  vadesi  aham  bhante  bhagavantam  uddissa viharissami
bhagava  me  aggannam  pannapessatiti  evam  sante  moghapurisa
ko  santo  kam  paccacikkhasi . tam kim mannasi sunakkhatta pannatte
va  agganne  apannatte  va  agganne yassatthaya maya dhammo
desito  so  niyyati  takkarassa  sammadukkhakkhayayati . pannatte
va  bhante  agganne apannatte va agganne yassatthaya bhagavata
dhammo  desito  so  niyyati  takkarassa  sammadukkhakkhayayati .
Iti  kira  sunakkhatta  pannatte  va  agganne  apannatte  va
agganne  yassatthaya  maya  dhammo desito so niyyati takkarassa
sammadukkhakkhayayati  .  tatra  sunakkhatta  kim  aggannam  pannattam
@Footnote: 1 Po. Yu. pannapetiti.
Karissati passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti 1-.
   {3.1} Anekapariyayena kho te sunakkhatta mama vanno bhasito
vajjigame  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam
buddho  bhagavati iti kho te sunakkhatta anekapariyayena mama vanno
bhasito  vajjigame  . anekapariyayena kho te sunakkhatta dhammassa
vanno  bhasito  vajjigame  svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko
akaliko  ehipassiko  opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhiti
iti  kho  te  sunakkhatta  anekapariyayena dhammassa vanno bhasito
vajjigame.
   {3.2}  Anekapariyayena  kho  te sunakkhatta sanghassa vanno
bhasito  vajjigame  supatipanno  bhagavato  savakasangho  ujupatipanno
bhagavato   savakasangho   nayapatipanno   bhagavato   savakasangho
samicipatipanno  bhagavato  savakasangho  yadidam  cattari  purisayugani
attha purisapuggala esa bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo
dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram  punnakkhettam  lokassati  iti
kho  te  sunakkhatta  anekapariyayena  sanghassa  vanno  bhasito
vajjigame  . arocayami kho te sunakkhatta pativedayami kho te
sunakkhatta  bhavissanti  kho  te  sunakkhatta  vattaro  no  visahi
sunakkhatto  licchaviputto  samane  gotame  brahmacariyam  caritum  so
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Avisahanto  sikkham  paccakkhaya hinayavattoti iti kho te sunakkhatta
bhavissanti  vattaroti  . evampi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
maya  vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya yatha tam apayiko
nerayiko.
   [4] Ekamidaham bhaggava samayam thulusu 1- viharami uttaraka nama thulunam
nigamo  . athakhvaham bhaggava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
sunakkhattena  licchaviputtena pacchasamanena uttarakam pindaya pavisim .
Tena  kho  pana  samayena  acelo  korakkhattiyo  kukkuravattiko
catukkondiko  2-  chamanikinnam  bhakkhasam  mukheneva  khadati mukheneva
bhunjati  .  addasa  kho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto acelam
korakkhattiyam   kukkuravattikam   catukkondikam   chamanikinnam   bhakkhasam
mukheneva  khadantam  mukheneva  bhunjantam  .  disvanassa  etadahosi
sadhurupo  vata  bho araham 3- samano catukkondiko 2- chamanikinnam
bhakkhasam mukheneva khadati mukheneva bhunjatiti.
   {4.1}  Athakhvaham  bhaggava  sunakkhattassa licchaviputtassa cetasa
cetoparivitakkamannaya   sunakkhattam  licchaviputtam  etadavocam  tvampi
nama  moghapurisa  [4]-  sakyaputtiyo  patijanissasiti . kim pana mam
bhante  bhagava  evamaha  tvampi  nama  moghapurisa  sakyaputtiyo
patijanissasiti  .  nanu  te  sunakkhatta  imam  acelam  korakkhattiyam
kukkuravattikam  catukkondikam  chamanikinnam  bhakkhasam  mukheneva  khadantam
@Footnote: 1 Si. Yu. bumusu. 2 Yu. catukkundiko. 3 Ma. ayam. 4 Po. Ma. samano.
Mukheneva  bhunjantam  disvanassa  1-  etadahosi sadhurupo vata bho
araham  samano  catukkondiko  chamanikinnam  bhakkhasam  mukheneva  khadati
mukheneva bhunjatiti . evam sante kim pana bhante bhagava arahattassa
maccharayatiti  .  na  kho  aham  moghapurisa  arahattassa maccharayami
apica  tuyhevetam papakam ditthigatam uppannam tam pajaha ma te ahosi
digharattam  ahitaya  dukkhaya  yam  kho  panetam  sunakkhatta  mannasi
acelo  2-  korakkhattiyo  sadhurupo  araham  samanoti so sattamam
divasam  alasakena  kalam karissati kalakato ca kalakanjika 3- nama
asura  sabbanihino  asurakayo  tatra  uppajjissati  kalakatanca
nam  viranatthambhake  susane  chaddessanti  .  akankhamano ca tvam
sunakkhatta  acelam  korakkhattiyam  upasankamitva  puccheyyasi  janasi
avuso  korakkhattiya  attano  gatinti  thanam kho panetam sunakkhatta
vijjati  yante  acelo  korakkhattiyo byakarissati janami avuso
sunakkhatta  attano  gatim  kalakanjika  nama  asura  sabbanihino
asurakayo tatramhi uppannoti.
   {4.2}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
korakkhattiyo   tenupasankami  upasankamitva  acelam  korakkhattiyam
etadavoca  byakato  khosi  avuso korakkhattiya samanena gotamena
acelo  korakkhattiyo  sattamam  divasam  alasakena  kalam  karissati
kalakato   ca   kalakanjika   nama   asura   sabbanihino
@Footnote: 1 Ma. Yu. disvana. 2 Po. Ma. Yu. acelam korakkhattiyam . 3 Si. Yu. kalakanja.
Asurakayo  tatra  uppajjissati  kalakatanca  nam  viranatthambhake
susane  chaddessantiti  yena  tvam  avuso  korakkhattiya  mattam
mattam  ca  bhattam  bhunjeyyasi  mattam  mattam  ca paniyam piveyyasi
yatha samanassa gotamassa miccha assa vacananti.
   {4.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto licchaviputto ekadvihikaya
satta  rattindivani  ganesi  yatha  tam  tathagatassa asaddahamano .
Athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  sattamam  divasam  alasakena
kalamakasi  kalakato  ca  kalakanjika  nama  asura  sabbanihino
asurakayo  tatra  uppajji  kalakatanca  nam  viranatthambhake  susane
chaddesum.
   {4.4} Assosi kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo kira 1-
korakkhattiyo  alasakena kalakato viranatthambhake susane chadditoti .
Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto tena viranatthambhakam susanam yena
acelo  korakkhattiyo  tenupasankami upasankamitva acelam korakkhattiyam
tikkhattum  panina  akotesi  janasi avuso korakkhattiya attano
gatinti  .  athakho  bhaggava  acelo  korakkhattiyo  panina pitthim
paripunchanto  vutthasi  janami  avuso  sunakkhatta  attano  gatim
kalakanjika   nama  asura  sabbanihino  asurakayo  tatramhi
uppannoti vatva tattheva uttano paripati 2-.
   {4.5} Athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham tenupasankami
upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho aham
@Footnote: 1 Yu. kirasaddo natthi. 2 Ma. Yu. papati.
Bhaggava  sunakkhattam  licchaviputtam  etadavocam  tam  kim mannasi sunakkhatta
yatheva te aham acelam korakkhattiyam arabbha byakasim tatheva tam vipakam
no 1- annatha vati . yatheva me bhante bhagava acelam korakkhattiyam
arabbha byakasi tatheva tam vipakam no annathati . tam kim mannasi
sunakkhatta  yadi  evam  sante  katam  va  hoti  uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  akatam vati . addha kho bhante evam sante katam
hoti  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam no akatanti . evampi kho
mam  tvam  moghapurisa  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam karontam evam
vadesi na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karotiti passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti . evampi kho
bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma
dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko.
   [5]  Ekamidaham  bhaggava  samayam vesaliyam viharami mahavane
kutagarasalayam . tena kho pana samayena acelo kalaramajjako 2-
vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame.
Tassa  satta  vattapadani  samattani  samadinnani  honti yavajivam
acelo  assam  na  vattham  paridaheyyam yavajivam brahmacari assam na
methunam  dhammam  patiseveyyam  yavajivam  suramamseneva  yapeyyam  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. nosaddo natthi. 2 Si. Ma. kalaramattako. Si. Yu. kandaramasuko.
Odanakummasam  bhunjeyyam  puratthimena  vesalim  1-  udenam  nama
cetiyam  tam natikkameyyam dakkhinena vesalim gotamakam nama cetiyam tam
natikkameyyam pacchimena vesalim sattambam nama cetiyam tam natikkameyyam
uttarena  vesalim  bahuputtakannama  cetiyam  tam natikkameyyanti so
imesam  sattannam  vattapadanam  samadanahetu  labhaggappatto  ceva
yasaggappatto ca vajjigame.
   {5.1}  Athakho  bhaggava sunakkhatto licchaviputto yena acelo
kalaramajjako   tenupasankami  upasankamitva  acelam  kalaramajjakam
panham  apucchi  .  tassa  acelo  kalaramajjako  panham puttho na
sampayasi   asampayanto   kopanca   dosanca   appaccayanca
patvakasi   .  athakho  bhaggava  sunakkhattassa  licchaviputtassa
etadahosi  sadhurupam  vata  bho  arahantam  samanam asadiyimhase 2-
ma vata no bho ahosi digharattam ahitaya dukkhayati.
   {5.2}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam
tvampi  nama  moghapurisa  sakyaputtiyo  patijanissasiti  . kim pana mam
bhante  bhagava  evamaha  tvampi  nama  moghapurisa  sakyaputtiyo
patijanissasiti  .  nanu  tvam  sunakkhatta  acelam  kalaramajjakam
upasankamitva  panham  apucchi  tassa  te  acelo  kalaramajjako
panham   puttho   na   sampayasi   asampayanto   kopanca
@Footnote: 1 Si. Yu. vesaliyam .  2 Ma. Yu. asadimhase.
Dosanca  appaccayanca  patvakasi  tassa  te  etadahosi sadhurupam
vata  bho  arahantam  samanam asadiyimhase ma vata no bho ahosi
digharattam  ahitaya dukkhayati . evam bhante kim pana bhante bhagava
arahattassa  maccharayatiti  .  na  kho  aham  moghapurisa  arahattassa
maccharayami  apica  tuyhevetam  papakam  ditthigatam  uppannam  tam
pajaha  ma  te  ahosi  digharattam  ahitaya dukkhayati . yam kho
panetam  sunakkhatta  mannasi  acelam  kalaramajjakam  sadhurupo  araham
samanoti  so  nacirasseva parihito sanucariko vicaranto odanakummasam
bhunjamano  sabbaneva  vesaliyani  cetiyani  samatikkamitva  yasa
nihino  kalam  karissatiti  .  athakho  bhaggava acelo kalaramajjako
nacirasseva  parihito  sanucariko  vicaranto  odanakummasam bhunjamano
sabbaneva  vesaliyani  cetiyani  samatikkamitva  yasa nihino 1-
kalamakasi.
   {5.3}  Assosi  kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto acelo
kira  kalaramajjako  parihito  sanucariko  vicaranto  odanakummasam
bhunjamano  sabbaneva  vesaliyani  cetiyani  samatikkamitva  yasa
nihino  kalam  karoti 2- . athakho bhaggava sunakkhatto licchaviputto
yenaham  tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam
etadavocam tam kim mannasi sunakkhatta yatheva te aham acelam kalaramajjakam
arabbha  byakasim  tatheva  tam  vipakam  no  annatha  vati .
@Footnote: 1 Yu. yasa nikkinno. 2 Ma. katoti.
Yatheva  me  bhante  bhagava acelam  kalaramajjakam arabbha byakasi
tatheva  tam  vipakam  no annathati . tam kim mannasi sunakkhatta yadi
evam  sante  katam va hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam akatam
vati  .  athakho  bhante evam sante katam hoti uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  no  akatanti  .  evampi  kho  mam tvam moghapurisa
uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  karontam  evam  vadesi  na  hi
pana  me  bhante  bhagava  uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karotiti
passa  moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti . evampi kho bhaggava
sunakkhatto  licchaviputto  maya  vuccamano  apakkameva  imasma
dhammavinaya yatha tam apayiko nerayiko.
   [6] Ekamidaham bhaggava samayam tattheva 1- vesaliyam viharami mahavane
kutagarasalayam  .  tena  kho  pana samayena acelo patikaputto
vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva yasaggappatto ca vajjigame.
So vesaliyam parisati evam vacam bhasati samanopi gotamo nanavado
ahampi  nanavado  nanavado  kho  pana  nanavadena  arahati
uttarimanussadhamma   iddhipatihariyam   dassetum   samano  gotamo
upaddhapatham  agaccheyya  ahampi  upaddhapatham  gaccheyya  te  tattha
ubhopi  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  kareyyama  ekance
samano  gotamo  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  karissati  dvaham
karissami dve ce samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyani
@Footnote: 1 Po. ayam patho natthi.
Karissati cattaraham karissami cattari ce samano gotamo uttarimanussadhamma
iddhipatihariyani  karissati  atthaham  karissami  .  iti  yavatakam
yavatakam   samano   gotamo   uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam
karissati taddigunam taddigunaham karissamiti.
   {6.1}  Iti 1- kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinno kho bhaggava sunakkhatto licchaviputto mam etadavoca
acelo  bhante  patikaputto vesaliyam pativasati labhaggappatto ceva
yasaggappatto ca vajjigame so vesaliyam parisati evam vacam bhasati
samanopi  gotamo  nanavado  ahampi nanavado nanavado kho pana
nanavadena  arahati  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  dassetum
samano  gotamo  upaddhapatham  agaccheyya  ahampi  upaddhapatham gaccheyyam
te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  kareyyama
ekance  samano  gotamo  uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karissati
dvaham karissami. Sankhittam. Taddigunam taddigunaham karissamiti.
   {6.2} Evam vutte aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam
abhabbo  kho  sunakkhatta acelo patikaputto tam vacam appahaya tam
cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam
agantum sacepissa evamassa aham tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam  ditthim appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. atha.
Muddhapi tassa vipateyyati.
   {6.3} Rakkhatetam bhante bhagava vacam rakkhatetam sugato vacanti.
Kim pana mam tvam sunakkhatta evam vadesi rakkhatetam bhante bhagava vacam
rakkhatetam sugato vacanti . bhagavatapassa bhante esa va ekamsena
odharita  1- abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam
cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam
agantum sacepissa evamassa aham tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam   ditthim  appatinissajjitva  samanassa  gotamassa  sammukhibhavam
gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati acelo ca bhante patikaputto
viruparupena bhagavato sammukhibhavam agaccheyya tadassa bhagavato musati.
   {6.4} Api nu sunakkhatta tathagato tam vacam bhaseyya ya sa
vaca  dvayagaminiti . kim pana bhante bhagavata acelo patikaputto
cetasa ceto paricca vidito abhabbo acelo patikaputto tam vacam
appahaya  tam  cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama
sammukhibhavam agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam
appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva samanassa gotamassa sammukhibhavam
gaccheyyanti  muddhapi  tassa  vipateyyati  udahu  devata bhagavato
etamattham arocesum abhabbo bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya
.pe. muddhapi tassa vipateyyati. Cetasa ceto paricca vidito ceva me
@Footnote: 1 Yu. ovadita.
Sunakkhatta  acelo  patikaputto  abhabbo  acelo  patikaputto
tam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  .pe.  muddhapi tassa
vipateyyati  devatapi  mama  etamattham  arocesum  abhabbo bhante
acelo  patikaputto  tam  vacam  appahaya  .pe.  muddhapi tassa
vipateyyati.
   {6.5}  Ajitopi  nama  licchavinam  senapati adhuna kalakato
tavatimsakayam  upapanno  sopi  mam  upasankamitva  evamarocesi
alajji  bhante  acelo  patikaputto  musavadi  bhante  acelo
patikaputto  mampi  bhante  acelo patikaputto byakasi vajjigame
ajito  licchavinam  senapati  mahanirayam  upapannoti  na  kho panaham
bhante  mahanirayam upapanno tavatimsakayam 1- upapanno alajji bhante
acelo patikaputto musavadi bhante acelo patikaputto abhabbo ca 2-
bhante acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. muddhapi tassa
vipateyyati.
   {6.6} Iti kho sunakkhatta cetasa ceto paricca vidito ceva me acelo
patikaputto abhabbo acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam
appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam  agantum
sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya tam ditthim
appatinissajjitva   samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi tassa vipateyyati devatapi me etamattham arocesum abhabbo
@Footnote: 1 Yu. tavatimsamhi . 2 Si. Yu. cakaro na dissati.
Bhante  acelo  patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam  ditthim  appatinissajjitva  bhagavato  sammukhibhavam agantum sacepissa
evamassa  ahantam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya tam ditthim
appatinissajjitva   samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi tassa vipateyyati . eso kho panaham sunakkhatta vesaliyam
pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  acelassa
patikaputtassa  aramo  tenupasankamim  1- diva viharaya yassadani
tvam sunakkhatta icchasi tassa arocehiti.
   [7]  Athakho  svaham bhaggava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram
adaya  vesaliyam  2-  pindaya pavisim vesaliyam pindaya caritva
pacchabhattam   pindapatapatikkanto  yena  acelassa  patikaputtassa
aramo  tenupasankamim  diva viharaya . athakho bhaggava sunakkhatto
licchaviputto  taramanarupo  vesalim  pavisitva  yena  abhinnata
abhinnata   licchavi   tenupasankami   upasankamitva   abhinnate
abhinnate  licchavi  etadavoca  esavuso bhagava vesaliyam pindaya
vicaritva   pacchabhattam   pindapatapatikkanto   yena   acelassa
patikaputtassa aramo tenupasankami diva viharaya abhikkamathayasmanto
abhikkamathayasmanto   sadhurupanam   samananam   uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  bhavissatiti  . athakho bhaggava abhinnatanam abhinnatanam
licchavinam  etadahosi  sadhurupanam  kira bho samananam uttarimanussadhamma
@Footnote: 1 Po. Ma. tenupasankamissami . 2 Ma. vesalim.
Iddhipatihariyam  bhavissati  handa  vata  bho  gacchamati . yena ca
abhinnata   abhinnata   brahmanamahasala   gahapatinecayika
nanatitthiyasamanabrahmana     tenupasankami     upasankamitva
abhinnate   abhinnate   nanatitthiyasamanabrahmane   etadavoca
esavuso   bhagava  vesaliyam  pindaya  caritva  pacchabhattam
pindapatapatikkanto   yena   acelassa  patikaputtassa  aramo
tenupasankami  divaviharaya  abhikkamathayasmanto  abhikkamathayasmanto
sadhurupanam samananam uttarimanussadhamma iddhipatihariyam bhavissatiti.
   {7.1}  Athakho  bhaggava abhinnatanam abhinnatanam nanatitthiya-
samanabrahmananam  etadahosi  sadhurupanam  kira  bho  samananam
uttarimanussadhamma   iddhipatihariyam  bhavissati  handa  vata  bho
gacchamati  .  athakho  bhaggava  abhinnata  abhinnata  licchavi
abhinnata   abhinnata  ca  brahmanamahasala  gahapatinecayika
nanatitthiyasamanabrahmana  yena  acelassa  patikaputtassa  aramo
tenupasankamimsu. Sa esa bhaggava parisa hoti anekasata anekasahassa.
   {7.2} Assosi kho bhaggava acelo patikaputto abhikkanta kira
abhinnata  abhinnata  licchavi  abhikkanta  abhinnata  abhinnata
ca   brahmanamahasala  gahapatinecayika  nanatitthiyasamanabrahmana
samanopi  gotamo mayham arame divaviharam nisinnoti . sutvanassa
bhayam  chambhitattam  lomahamso  udapadi  .  athakho  bhaggava  acelo
Patikaputto  bhito  samviggo  lomahatthajato  1- yena tindukakhanu-
paribbajakaramo  tenupasankami  . assosi kho bhaggava sa parisa
acelo  kira  patikaputto  bhito  samviggo  lomahatthajato  yena
tindukakhanuparibbajakaramo tenupasankantoti 2-.
   {7.3} Athakho bhaggava sa parisa annataram purisam amantesi ehi
tvam  bho  purisa  yena  tindukakhanuparibbajakaramo  yena  acelo
patikaputto  tenupasankami  upasankamitva  acelam  patikaputtam  evam
vadehi   abhikkamavuso   patikaputta   abhikkanta   abhinnata
abhinnata   licchavi   abhikkanta  abhinnata  abhinnata  ca
brahmanamahasala    gahapatinecayika    nanatitthiyasamanabrahmana
samanopi  gotamo  ayasmato  arame divaviharam nisinno bhasita
kho pana te esavuso patikaputta vesaliyam parisati vaca samanopi
gotamo  nanavado  ahampi  nanavado  nanavado  kho  pana
nanavadena  arahati  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  dassetum
samano  [3]-  gotamo  upaddhapatham  agaccheyya  ahampi  upaddhapatham
gaccheyyam  te  tattha  ubhopi  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam
kareyyama  ekance samano gotamo uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karissati dvaham karissami dve ce samano gotamo uttarimanussadhamma
iddhipatihariyani  karissati  cattaraham karissami cattari ce samano
@Footnote: 1 Po. lomahamsajato . 2 Si. Yu. tenupasankamanto . 3 Ma. cesaddo atthi.
Gotamo  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyani  karissati  atthaham
karissami  iti  yavatakam  yavatakam  samano gotamo uttarimanussadhamma
iddhipatihariyani   karissati   taddigunam   taddigunaham  karissamiti
abhikkamayeva  1-  kho  avuso  patikaputta upaddhapatham sabbapathamamyeva
agantva samano gotamo ayasmato arame divaviharam nisinnoti.
   {7.4} Evam bhoti kho bhaggava so puriso tassa parisaya patissutva
yena   tindukakhanuparibbajakaramo  yena  acelo  patikaputto
tenupasankami   upasankamitva   acelam   patikaputtam   etadavoca
abhikkamavuso   patikaputta   abhikkanta  abhinnata  abhinnata
licchavi  abhikkanta  abhinnata  abhinnata  ca  brahmanamahasala
.pe.  abhikkamayeva  avuso  patikaputta  upaddhapatham  sabbapathamamyeva
agantva samano gotamo ayasmato arame divaviharam nisinnoti.
Evam  vutte  bhaggava acelo patikaputto ayami avuso ayami
avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum.
   {7.5} Athakho so bhaggava puriso acelam patikaputtam etadavoca
kimsu  nama  te  avuso  patikaputta pavalasu nama te pithakasmim
allina  pithakamsu  nama  te  pavalasu  allinam  ayami  avuso
ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappasi  na  sakkosi
asanapi  vutthatunti  .  evampi  kho  bhaggava vuccamano acelo
patikaputto  ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva tattheva
@Footnote: 1 Ma. abhikkamasseva.
Samsappati na sakkoti asanapi vutthatum.
   {7.6} Yada kho so bhaggava puriso annasi parabhutarupo ayam
acelo  patikaputto  ayami  avuso  ayami  avusoti vatva
tattheva  samsappati  na  sakkoti  asanapi vutthatunti atha tam parisam
agantva evamarocesi parabhutarupo bho ayam 1- acelo patikaputto
ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva samsappati na
sakkoti  asanapi vutthatunti . evam vutte aham bhaggava tam purisam
etadavocam abhabbo kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya
tam  cittam  appahaya  tam  ditthim  appatinissajjitva  mama sammukhibhavam
agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam   ditthim  appatinissajjitva  samanassa  gotamassa  sammukhibhavam
gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati.
          Pathamabhanavaram nitthitam.
   [8]  Athakho  bhaggava  annataro  licchavimahamatto utthayasana
tam  parisam  etadavoca  tenahi  bho muhuttam tava agametha yavaham
gacchami  appevanama  ahampi  sakkuneyyam  acelam  patikaputtam  imam
parisam anetunti.
   {8.1}  Athakho so bhaggava licchavimahamatto yena tindukakhanu-
paribbajakaramo   yena   acelo  patikaputto  tenupasankami
upasankamitva   acelam   patikaputtam   etadavoca  abhikkamavuso
patikaputta   abhikkantam  te  seyyo  abhikkanta  abhinnata
@Footnote: 1 Ma. ayanti patho natthi. Si. Yu. bho ayanti dve patho natthi.
Abhinnata  ca . sankhittam . samanopi gotamo ayasmato arame
divaviharam  nisinnoti  bhasita  kho pana te esavuso patikaputta
vesaliyam  parisati  vaca  samanopi  gotamo  nanavado  ahampi
nanavado  .pe.  taddigunam  taddigunaham  karissamiti  abhikkamayeva
kho  avuso  patikaputta  upaddhapatham  sabbapathamamyeva  agantva
samanopi  gotamo  ayasmato  arane divaviharam nisinno bhasita
kho  panesa  avuso  patikaputta samanema gotamena parisati vaca
abhabbo  acelo  patikaputto  tam  vacam appahaya .pe. muddhapi
tassa   vipateyyati   abhikkamavuso  patikaputta  abhikkamaneneva
te  jayam  karissama  samanassa  gotamassa  parajayanti  .  evam
vutte  bhaggava  acelo  patikaputto  ayami  avuso  ayami
avusoti vatva tattheva samsappati na sakkoti asanapi vutthatum.
   {8.2}  Athakho so bhaggava licchavimahamatto acelam patikaputtam
etadavoca  kimsu  nama te avuso patikaputta pavalasu nama te
pithakasmim allina pithakamsu nama te pavalasu allinam ayami avuso
ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappasi na sakkosi asanapi
vutthatunti  .  evampi  kho bhaggava vuccamano acelo patikaputto
ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva samsappati na
sakkoti asanapi vutthatum.
   {8.3}  Yada  kho  [1]-  bhaggava licchavimahamatto annasi
parabhutarupo   ayam   acelo  patikaputto  ayami  avuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. so.
Ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappati na sakkoti asanapi
vutthatunti  atha  tam  parisam agantva evam arocesi parabhutarupo
ayam  acelo patikaputto ayami avuso ayami avusoti vatva
tattheva  samsappati  na sakkoti asanapi vutthatunti . evam vutte
aham  bhaggava  tam  parisam  etadavoca  abhabbo kho avuso acelo
patikaputto  tam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya  .pe.
Sacepissa  evamassa  ahantam  vacam  appahaya  .pe.  samanassa
gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti  muddhapi  tassa  vipateyyati
sacepayasmantanam licchavinam evamassa mayam acelam patikaputtam yahi 1-
varattahi bandhitva goyuttehi 2- avinjeyyamati 3- ta varatta
chijjerum  4-  patikaputto  va  abhabbo pana acelo patikaputto
tam  vacam  appahaya  .pe.  sacepissa  evamassa  ahantam  vacam
appahaya  .pe.  samanassa  gotasassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi tassa vipateyyati
   [9] Athakho bhaggava jaliyo darupattikantevasi utthayasana tam
parisam etadavoca tenahi bho muhuttam tava agametha yavaham gacchami
appevanamaham 5- sakkuneyyam acelam patikaputtam [6]- anetunti. Athakho
bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  yena tindukakhanuparibbajakaramo
yena  acelo  patikaputto  tenupasankami  upasankamitva  acelam
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. ayam na dissati .  2 Si. Ma. Yu. goyugehiti pathena bhavitabbam.
@3 Ma. avincheyyamati. Yu. avijjheyyamati . 4 Ma. chijjeyyum . 5 Ma. Yu.
@appevanama ahampi . 6 Ma. Yu. imam parisam.
Acelam  patikaputtam  etadavoca  abhikkamavuso  patikaputta  abhikkantam
te  seyyo  abhikkanta  abhinnata  abhinnata ca licchavi .pe.
Samanopi  gotamo  ayasmato  arame divaviharam nisinno bhasita
kho pana te esavuso patikaputta vesaliyam parisati vaca samanopi
gotamo  nanavado  .pe.  taddigunam  taddigunaham  karissamiti
abhikkamayeva   avuso   patikaputta   upaddhapatham   sabbapathamamyeva
agantva  samano  gotamo  ayasmato  arame  divaviharam
nisinno  bhasita  kho  pana  te  esavuso  patikaputta samanena
gotamena  parisati  vaca abhabbo kho avuso acelo patikaputto
tam vacam appahaya .pe.
   {9.1}  Sacepissa  evamassa  ahantam  vacam appahaya .pe.
Samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti  muddhapi  vipateyyati
sacepayasmantanam  licchavinam  evamassa  mayam  acelam  patikaputtam
yahi  varattahi  bandhitva  goyuttehi  avinjeyyamati  ta
varatta  chijjerum patikaputto va abhabbo pana acelo patikaputto
tam  vacam  appahaya  tam cittam appahaya tam ditthim appatinissajjitva
mama  sammukhibhavam  agantum sacepissa evamassa ahantam vacam appahaya
.pe.  samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti  muddhapi tassa
vipateyyati  abhikkamavuso  patikaputta  abhikkamaneneva  te  jayam
karissama samanassa gotamassa parajayanti . evam vutte bhaggava acelo
Patikaputto  ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva tattheva
samsappati  na  sakkoti  asanapi vutthatum . athakho bhaggava jaliyo
darupattikantevasi  acelam  patikaputtam  etadavoca  kimsu  nama te
avuso  patikaputta  pavalasu  nama  te pithakasmim allina pithakamsu
nama  te  pavalasu  allinam  ayami  avuso ayami avusoti
vatva tattheva samsappasi na sakkosi asanapi vutthatunti.
   {9.2} Evampi kho bhaggava vuccamano acelo patikaputto ayami
avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappati na sakkoti
asanapi  vutthatum  . yada kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi
annasi  parabhutarupo  ayam  acelo  patikaputto  ayami avuso
ayami  avusoti  vatva  tattheva  samsappati na sakkoti asanapi
vutthatunti  atha  nam  etadavoca  bhutapubbam  avuso  patikaputta
sihassa   migaranno   etadahosi  yannunaham  annataram  vanasandam
nissaya  asayam  kappeyyam  tatrasayam  kappetva  sayanhasamayam
asaya  nikkhameyyam  asaya  nikkhamitva  vijambheyyam  vijambhitva
samanta  catuddisa  anuvilokeyyam  samanta  catuddisa anuviloketva
tikkhattum  sihanadam  nadeyyam  tikkhattum  sihanadam  naditva  gocaraya
pakkameyyam  so  varam varam migasangham 1- vadhitva mudumamsani mudumamsani
bhakkhayitva tameva asayam ajjhupeyyanti. Athakho [2]- so siho migaraja
annataram  vanasandam  nissaya  asayam  kappesi  tatrasayam  kappetva
@Footnote: 1 Ma. Yu. migasanghena . 2 ma Yu. avuso.
Sayanhasamayam  asaya  nikkhami  asaya nikkhamitva vijambhi vijambhitva
samanta  catuddisa  anuvilokesi  samanta  catuddisa  anuviloketva
tikkhattum  sihanadam  nadi  tikkhattum  sihanadam naditva gocaraya pakkami
so  varam  varam  migasangham  vadhitva  mudumamsani  mudumamsani bhakkhayitva
tameva  asayam ajjhupesi . tasseva kho avuso patikaputta sihassa
migaranno vighasasamvaddho jarasigalo ditto ceva balava ca.
   {9.3} Athakho avuso tassa jarasigalassa etadahosi ko caham ko
siho  migaraja  yannunahampi  annataram  vanasandam  nissaya  asayam
kappeyyam  tatrasayam  kappetva  sayanhasamayam  asaya  nikkhameyyam
asaya  nikkhamitva  vijambheyyam  vijambhitva  samanta  catuddisa
anuvilokeyyam  samanta  catuddisa  anuviloketva  tikkhattum  sihanadam
nadeyyam  tikkhattum  sihanadam  naditva  gocaraya  pakkameyyam  so
varam  varam  migasangham  vadhitva  mudumamsani mudumamsani bhakkhayitva tameva
asayam ajjhupeyyanti.
   {9.4}  Athakho  so  avuso  jarasigalo  annataram vanasandam
nissaya  asayam  kappesi  tatrasayam  kappetva  sayanhasamayam
asaya  nikkhami  asaya  nikkhamitva  vijambhi  vijambhitva  samanta
catuddisa  anuvilokesi  samanta  catuddisa  anuviloketva  tikkhattum
sihanadam  nadissamiti  sigalakam  1-  anadi  bherandakamyeva  anadi
ke ca chave sigale ke pana sihanadeti. Evameva kho tvam avuso
patikaputta  sugatapadanesu  jivamano  sugatatirittani  bhunjamano
@Footnote: 1 Po. Ma. singalakamyeva.
Tathagate  arahante  sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi  ke
ca  chave patikaputte ka ca tathagatanam arahantanam sammasambuddhanam
asadanati . yato kho bhaggava jaliyo darupattikantevasi iminapi
opammena neva asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum.
Atha nam etadavoca
        sihoti attana samekkhiyana
        amanni kotthu migarajahamasmi
        tameva 1- so sigalakam anadi
        ke ca chave sigale ke pana sihanadeti.
   [10]  Evameva  kho  tvam avuso patikaputta sugatapadanesu
jivamano   sugatatirittani   bhunjamano   tathagate   arahante
sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi ke ca chave patikaputte ka
ca  tathagatanam  arahantanam  sammasambuddhanam  asadanati  . yato
kho  bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  iminapi opammena neva
asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum. Atha nam etadavoca
        sunnam anupakaminam 2- attanam
        vighase samekkhiya
        yavattanam na passati kotthu
        tava byagghoti mannati
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatheva . 2 Ma. Yu. annam anucankamanam.
        Tameva so sigalakam anadi
        ke ca chave sigale ke pana sihanadeti.
   [11]  Evameva  kho  tvam avuso patikaputta sugatapadanesu
jivamano   sugatatirittani   bhunjamano   tathagate   arahante
sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi ke ca chave patikaputte ka
ca  tathagatanam  arahantanam  sammasambuddhanam  asadanati  . yato
kho  bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  iminapi opammena neva
asakkhi acelam patikaputtam tamha asana cavetum. Atha nam etadavoca
        bhutvana bheke 1- khalamusikayo
        katasisu khittani ca kunapani
        mahavane sunnavane vivaddho
        amanni kotthu migarajahamasmi
        tatheva so sigalakam anadi
        ke ca chave sigale ke pana sihanadeti.
   [12]  Evameva  kho  tvam avuso patikaputta sugatapadanesu
jivamano   sugatatirittani   bhunjamano   tathagate   arahante
sammasambuddhe  asadetabbam  mannasi ke ca chave patikaputte ka
ca  tathagatanam  arahantanam  sammasambuddhanam  asadanati  . yato
kho  bhaggava  jaliyo  darupattikantevasi  iminapi opammena neva
@Footnote: 1 Po. bhinge.
Asakkhi  acelam patikaputtam tamha asana cavetum . atha tam parisam
agantva  evamarocesi  parabhutarupo  bho  acelo  patikaputto
ayami  avuso  ayami  avusoti  vatva  tattheva samsappati na
sakkoti asanapi vutthatunti.
   {12.1} Evam vutte aham bhaggava tam parisam etadavocam abhabbo
kho avuso acelo patikaputto tam vacam appahaya tam cittam appahaya
tam  ditthim  appatinissajjitva  mama  sammukhibhavam  agantum  sacepissa
evamassa  ahantam  vacam  appahaya  tam  cittam  appahaya tam ditthim
appatinissajjitva   samanassa  gotamassa  sammukhibhavam  gaccheyyanti
muddhapi  tassa  vipateyyati  sacepayasmantanam  licchavinam  evamassa
mayam  acelam  patikaputtam  yahi  1- varattahi bandhitva goyuttehi
avinjeyyamati  ta  varatta  chijjerum  patikaputto va abhabbo
pana  acelo patikaputto tam vacam appahaya .pe. mama sammukhibhavam
agantum  sacepissa  evamassa ahantam vacam appahaya .pe. samanassa
gotamassa sammukhibhavam gaccheyyanti muddhapi tassa vipateyyati.
   {12.2} Athakhvaham bhaggava tam parisam dhammiya kathaya sandassesim samadapesim
samuttejesim  sampahamsesim  tam  parisam  dhammiya  kathaya  sandassetva
samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva  mahabandhana  mokkham
karitva    caturasitipanasahassani   mahavidugga    uddharitva
tejodhatum   samapajjitva   sattatalam   vehasam  abbhuggantva
annam   sattatalampi   aggim   2-   abhinimminitva   jalitva
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam na dissati . 2 Ma. Yu. accim.
Dhumayitva 1- mahavane kutagarasalayam paccutthasim.
   {12.3}  Athakho  bhaggava  sunakkhatto  licchaviputto  yenaham
tenupasankami  upasankamitva  mam  abhivadetva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  aham bhaggava sunakkhattam licchaviputtam etadavocam
tam  kim mannasi sunakkhatta yatheva te aham acelam patikaputtam arabbha
byakasim tatheva tam vipakam no 2- annathati . yatheva me bhante
bhagava  acelam  patikaputtam arabbha byakasi tatheva tam vipakam no
annathati.
   {12.4} Tam kim mannasi sunakkhatta yadi evam sante katam va hoti
uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  akatam vati . addha kho bhante
evam sante katam hoti uttarimanussadhamma iddhipatihariyam no akatanti.
Evampi kho mam tvam moghapurisa uttarimanussadhamma iddhipatihariyam karontam
evam vadesi na hi pana me bhante bhagava uttarimanussadhamma iddhipatihariyam
karotiti . passa moghapurisa yavanca te idam aparaddhanti. Evampi kho bhaggava
sunakkhatto licchaviputto maya vuccamano apakkameva imasma dhammavinaya
yatha tam apayiko nerayiko.
   [13]  Aggannancaham  bhaggava  pajanami [3]- tato uttaritaram
pajanami  tanca  pajananam  na  paramasami aparamasato va 4- me
paccattamyeva  nibbuti  vidita  yadabhijanam  tathagato  no  anayam
@Footnote: 1 Si. dhupayitva . 2 Po. Ma. nosaddo natthi .  3 Ma. Yu. tanca pajanami.
@4 Ma. ca.
Apajjati.
   {13.1} Santi bhaggava eke samanabrahmana issarakuttam brahmakuttam
acariyakam  aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam vadami
saccam  kira  tumhe  ayasmanto  issarakuttam  brahmakuttam  acariyakam
aggannam pannapethati . te ca me evam puttha amati 1- patijananti
tyaham  evam  vadami  kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto issarakuttam
brahmakuttam  acariyakam  aggannam pannapethati . te maya puttha na
sampayanti  asampayanta  mamanneva  patipucchanti  tesaham  puttho
byakaromi  hoti kho so avuso samayo yam kadaci karahaci dighassa
addhuno accayena ayam loko samvattati samvattamane loke yebhuyyena
satta  abhassarasamvattanika  honti  te  tattha  honti  manomaya
pitibhakkha  sayampabha  antalikkhacara  subhatthayino  ciram  dighamaddhanam
titthanti.
   {13.2} Hoti kho so avuso samayo yam kadaci karahaci dighassa
addhuno  accayena  ayam  loko  vivattati vivattamane loke sunnam
brahmavimanam  patubhavati  atha  2-  annataro satto ayukkhaya va
punnakkhaya  va  abhassarakaya cavitva sunnam brahmavimanam upapajjati
so  tattha hoti manomayo pitibhakkho sayampabho antalikkhacaro subhatthayi
ciram  dighamaddhanam  titthati  tassa  tattha ekakassa digharattam nivusitatta
anabhirati  paritassana  uppajjati  aho  vata annepi satta itthattam
agaccheyyunti  . athakho annepi satta ayukkhaya va punnakkhaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. amoti . 2 Ma. Yu. atha yo.
Va  abhassarakaya  cavitva  sunnam  brahmavimanam  upapajjanti tassa
sattassa  sahabyatam  tepi  tattha  honti manomaya pitibhakkha sayampabha
antalikkhacara subhatthayino ciram dighamaddhanam titthanti.
   {13.3} Tatravuso yo so satto pathamam upapanno tassa evam hoti
ahamasmi  brahma  mahabrahma  abhibhu  anabhibhuto  annadatthudaso
vasavatti issaro katta nimmita settho sajjita vasi pita bhutabhabyanam
maya ime satta nimmita . tam kissa hetu. Mamanhi pubbe etadahosi
aho vata annepi satta itthattam agaccheyyunti iti mamanca manopanidhi
ime ca satta itthattam agatati . yepi te satta paccha upapanna
tesampi evam hoti ayam kho bhavam brahma mahabrahma abhibhu anabhibhuto
annadatthudaso  vasavatti issaro katta nimmita settho sajjita vasi
pita  bhutabhabyanam imina mayam bhota brahmuna nimmita . tam kissa
hetu  .  imanhi mayam addasama [1]- pathamam upapannam mayam panamha
paccha upapannati.
   {13.4} Tatravuso yo so satto pathamam upapanno so dighayukataro
ca hoti vannavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te satta paccha
upapanna te appayukatara ca honti dubbannatara ca appesakkhatara
ca . thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha kaya
cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma anagariyam
pabbajati  agarasma  anagariyam  pabbajito  samano  atappamanvaya
@Footnote:Ma. Yu. idha.
Padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam pubbenivasam anussarati
tato param nanussarati.
   {13.5} So evamaha yo kho so bhavam brahma mahabrahma abhibhu
anabhibhuto  annadatthudaso  vasavatti  issaro  katta nimmita settho
sajjita vasi pita bhutabhabyanam . yena mayam bhota brahmuna nimmita
so  nicco  dhuvo sassato dighayuko 1- aviparinamadhammo sassatisamam
tatheva thassati . ye pana mayam ahumha tena bhota brahmuna nimmita
te mayam anicca adhuva asassata 2- appayuka cavanadhamma itthattam
agatati  .  evamvihitakam  bho  3- tumhe ayasmanto issarakuttam
brahmakuttam  acariyakam  aggannam  pannapethati  .  te  evamahamsu
evam kho no avuso gotama sutam yathevayasma gotamo ahati.
Aggannancaham  bhaggava  pajanami  . sankhittam . yadabhijanam tathagato
no anayam apajjati.
   [14]  Santi  bhaggava  eke  samanabrahmana  khiddapadosikam
acariyakam  aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam vadami
saccam  kira  tumhe  ayasmanto  khiddapadosikam  acariyakam  aggannam
pannapethati . te ca me evam puttha amati patijananti tyaham
evam  vadami  kathamvihitakam  pana  tumhe  ayasmanto  khiddapadosikam
acariyakam  aggannam  pannapethati  .  te  maya  puttha  na
sampayanti  asampayanta  mamamyeva  patipucchanti  tesaham  puttho
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayam na dissati . 3 Ma. Yu. no.
Byakaromi  santavuso  khiddapadosika  nama  deva  te ativelam
hassakhiddaratidhammasamapanna    viharanti    tesam    ativelam
hassakhiddaratidhammasamapannanam    viharatam    sati    sammussati
satiya sammosaya te deva tamha kaya cavanti.
   {14.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam pubbenivasam anussarati
tato param nanussarati.
   {14.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na khiddapadosika
te  na  ativelam hassakhiddaratidhammasamapanna viharanti tesam nativelam
hassakhiddaratidhammasamapannanam  viharatam  sati  na  sammussati  satiya
asammosaya  1- te deva tamha kaya na cavanti nicca dhuva
sassata  dighayuka  aviparinamadhamma  sassatisamam  tatheva  thassanti .
Ye  pana  mayam  ahumha  khiddapadosika  te  mayam  ativelam
hassakhiddaratidhammasamapanna    viharimha   tesanno   ativelam
hassakhiddaratidhammasamapannanam   viharatam   sati   sammussati  satiya
sammosaya te 2- mayam tamha kaya cuta anicca adhuva asassata
appayuka cavanadhamma itthattam agatati . evamvihitakam pana 3- tumhe
ayasmanto  khiddapadosikam  acariyakam  aggannam  pannapethati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. asammosa . 2 Si. Yu. eva . 3 Ma. no. Yu. bho.
Te  evamahamsu  evam  kho no avuso gotama sutam yathevayasma
gotamo  ahati  .  aggannancaham  bhaggava  pajanami  .pe.
Yadabhijanam tathagato no anayam apajjati.
   [15] Santi bhaggava eke samanabrahmana manopadosikam acariyakam
aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam  vadami  saccam
kira   tumhe   ayasmanto  manopadosikam  acariyakam  aggannam
pannapethati . te ca me evam puttha amati patijananti tyaham
evam  vadami  kathamvihitakam  pana  tumhe  ayasmanto  manopadosikam
acariyakam  aggannam  pannapethati  . te maya puttha na sampayanti
asampayanta  mamamyeva  patipucchanti  tesaham  puttho  byakaromi
santavuso  manopadosika  nama  deva  te  ativelam  annamannam
upanijjhayanti   te   ativelam   annamannam   upanijjhayanta
annamannamhi  cittani  padosenti  te  annamannam  padutthacitta
kilantakaya kilantacitta te deva tamha kaya cavanti.
   {15.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam  pabbajati  agarasma  anagariyam  pabbajito  samano
atappamanvaya  .pe.  tatharupam  cetosamadhim  phusati  yathasamahite
citte tam pubbenivasam anussarati tato param nanussarati.
   {15.2} So evamaha ye kho te bhonto deva na manopadosika te
Ativelam  annamannam  na  upanijjhayanti  te  ativelam  annamannam
na  upanijjhayanta  annamannamhi  cittani  na  padosenti  te
annamannam   apadutthacitta   akilantakaya   akilantacitta   te
deva 1- tamha kaya na cavanti nicca dhuva sassata dighayuka
aviparinamadhamma  sassatisamam tatheva thassanti . ye pana mayam ahumha
manopadosika  te  mayam  ativelam  annamannam  upanijjhayimha  te
mayam  ativelam  annamannam  upanijjhayanta  annamannamhi  cittani
padosiyimha  2-  te  mayam  annamannam  padutthacitta  kilantakaya
kilantacitta  evam  mayam  3-  tamha kaya cuta anicca adhuva
asassata  appayuka  cavanadhamma  itthattam  agatati . evamvihitakam
pana   tumhe   ayasmanto  manopadosikam  acariyakam  aggannam
pannapethati  . te evamahamsu evam kho no avuso gotama sutam
yathevayasma  gotamo  ahati  .  aggannancaham bhaggava pajanami
.pe. Yadabhijanam tathagato no anayam apajjati.
   [16]  Santi  bhaggava  eke  samanabrahmana  adhiccasamuppannam
acariyakam  aggannam  pannapenti  tyaham  upasankamitva  evam vadami
saccam  kira  tumhe  ayasmanto  adhiccasamuppannam  acariyakam aggannam
pannapethati  .  te  ca  me  evam  puttha amati patijananti
tyaham evam vadami kathamvihitakam pana tumhe ayasmanto adhiccasamuppannam
acariyakam  aggannam  pannapethati  .  te  ca  maya  puttha
@Footnote: 1 Ma. te devati pathadvayam na dissati . 2 Ma. padusimha.
@3 Ma. evam mayanti pathadvayam na dissati.
Na  sampayanti  asampayanta  mamamyeva  patipucchanti  tesaham  puttho
byakaromi  santavuso  asannisatta  nama  deva  sannuppada
ca pana te deva tamha kaya cavanti.
   {16.1} Thanam kho panetam avuso vijjati yam annataro satto tamha
kaya cavitva itthattam agacchati itthattam agato samano agarasma
anagariyam pabbajati agarasma anagariyam pabbajito samano atappamanvaya
padhanamanvaya .pe. tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte tam
sannuppadam anussarati tato param nanussarati.
   {16.2} So evamaha adhiccasamuppanno atta ca loko ca tam
kissa hetu aham hi pubbe nahosim somhi etarahi ahutva santataya
parinatoti  .  evamvihitakam  no  tumhe  ayasmanto adhiccasamuppannam
acariyakam  aggannam  pannapethati  . te evamahamsu evam kho 1-
avuso  gotama sutam yathevayasma gotamo ahati . aggannancaham
bhaggava  pajanami  tanca  pajanami  tato  ca  uttaritaram pajanami
tanca  pajananam  na paramasami . aparamasato ca me paccattanneva
nibbuti vidita yadabhijanam tathagato no anayam apajjati.
   [17] Evamvadim kho mam bhaggava evamakkhayim eke samanabrahmana
asata  tuccha  musa abhutena abbhacikkhanti viparito samano gotamo
bhikkhavo  ca  samano  gotamo  evamaha yasmim samaye subham vimokkham
upasampajja viharati sabbam tasmim samaye asubhanteva sampajanatiti 2-.
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi . 2 Ma. asubhantveva pajanatiti.
Na  kho  panaham  bhaggava  evam  vadami yasmim samaye subham vimokkham
upasampajja  viharati  sabbam  tasmim samaye asubhanteva sampajanatiti .
Evam  ca  kho bhaggava vadami yasmim samaye subham vimokkham upasampajja
viharati subhanteva tasmim samaye sampajanatiti. Te ca [1]- viparita ye
bhagavantam  viparitatta 2- dahanti bhikkhavo ca evampasanno aham bhante
bhagavati pahoti ca me bhagava tatha dhammam desitum yatha aham subham vimokkham
upasampajja vihareyyanti.
   {17.1} Dukkaram kho etam 3- bhaggava taya annaditthikena annakhantikena
annarucikena  annatra  ayogena  annatra acariyakena subham vimokkham
upasampajja viharitum ingha tvam bhaggava yo ca te ayam mayi pasado tameva
tvam  sadhukam anurakkhati . sacetam bhante maya dukkaram annaditthikena
annakhantikena  annarucikena  annatra  ayogena annatra acariyakena
subham vimokkham upasampajja viharitum yo ca me ayam bhante bhagavati pasado
tamevaham  sadhukamanurakkhissamiti  .  idamavoca  bhagava  . attamano
bhaggavagotto paribbajako bhagavato bhasitam abhinanditi.
         Patikasuttam nitthitam pathamam.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhante . 2 Ma. Yu. viparitato . 3 Po. evam tam. Yu. evam.
            Udumbarikasuttam
   [18] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute
pabbate . tena kho pana samayena nigrodho paribbajako udumbarikaya
paribbajakarame    pativasati    mahatiya    paribbajakaparisaya
saddhim  timsamattehi  paribbajakasatehi  .  athakho  sandhano  gahapati
divadivasseva  rajagaha  nikkhami  bhagavantam  dassanaya  .  athakho
sandhanassa  gahapatissa  etadahosi  akalo  kho tava 1- bhagavantam
dassanaya  patisallino  bhagava  manobhavaniyanampi  bhikkhunam  asamayo
dassanaya   patisallina  manobhavaniya  bhikkhu  yannunaham  yena
udumbarikaya   paribbajakaramo   yena  nigrodho  paribbajako
tenupasankameyyanti  .  athakho  sandhano  gahapati yena udumbarikaya
paribbajakaramo yena nigrodho paribbajako tenupasankami.
   [19]  Tena  kho pana samayena nigrodho paribbajako mahatiya
paribbajakaparisaya   saddhim   nisinno   hoti   unnadiniya
uccasaddamahasaddaya   anekavihitam   tiracchanakatham   kathentiya
seyyathidam   rajakatham  corakatham  mahamattakatham  senakatham  bhayakatham
yuddhakatham  annakatham  panakatham  vatthakatham  sayanakatham  malakatham  gandhakatham
natikatham  yanakatham  gamakatham  nigamakatham  janapadakatham  nagarakatham  itthikatham
purisakatham   2-   surapanakatham   3-  visikhakatham  kumbhatthanakatham
pubbapetakatham   nanattakatham   lokakkhayikam   katham   samuddakkhayikam
@Footnote: 1 Ma. tavasaddo natthi . 2 Ma. ayam na dissati . 3 Po. Ma. Yu. surakatham.
Katham itibhavabhavakatham iti va.
   {19.1} Addasa kho nigrodho paribbajako sandhanam gahapatim durato va
agacchantam  disva  sakam  parisam  santhapesi  1- appasadda bhonto
hontu  ma  bhonto  saddamakattha  ayam  samanassa gotamassa savako
agacchati  sandhano  gahapati  yavata  kho  pana samanassa gotamassa
savaka  gihi  odatavasana rajagahe pativasanti ayam tesam annataro
sandhano  gahapati  appasaddakama kho panayasmanto 2- appasaddassa
vannavadino  appevanama  appasaddam  parisam  viditva  upasankamitabbam
manneyyati. Evam vutte te paribbajaka tunhi ahesum.
   [20]  Athakho  sandhano  gahapati  yena nigrodho paribbajako
tenupasankami  upasankamitva  nigrodhena  paribbajakena  saddhim sammodi
sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi . ekamantam
nisinno kho sandhano gahapati nigrodham paribbajakam etadavoca annatha
kho  ime  bhonto  annatitthiya  paribbajaka  sangamma  samagamma
unnadino    uccasaddamahasadda   anekavihitam   tiracchanakatham
anuyutta  viharanti  seyyathidam  rajakatham corakatham .pe. itibhavabhavakatham
iti  va annatha kho pana so bhagava aranne vanapatthani pantani
senasanani  patisevati  appasaddani  appanighosani  vijanavatani
manussarahaseyyakani patisallanasaruppaniti.
   {20.1} Evam vutte nigrodho paribbajako sandhanam gahapatim etadavoca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. santhapesi . 2 Ma. Yu. panete ayasmanto appasaddavinita.
Yagghe  gahapati  janeyyasi  kena  samano  gotamo saddhim sallapati
kena  sakaccham  samapajjati  kena  pannaveyyattiyam  samapajjati
sunnagarahata   samanassa   gotamassa   panna   aparisavacaro
samano  gotamo  nalam  sallapaya  so antapantaneva 1- sevati
seyyathapi  nama  gokana  pariyantacarini  antapantaneva  sevati
evameva  sunnagarahata  samanassa  gotamassa  panna  aparisavacaro
samano  gotamo  nalam  sallapaya so antapantaneva sevati ingha
gahapati  samano  gotamo  idam  parisam agaccheyya ekapanheneva nam
samsadeyyama tucchakumbhimva nam manne orodheyyamati.
   [21]  Assosi  kho  bhagava  dibbaya  sotadhatuya visuddhaya
atikkantamanusikaya  sandhanassa  gahapatissa  nigrodhena  paribbajakena
saddhim  imam  kathasallapam  .  athakho  bhagava  gijjhakuta  pabbata
orohitva  yena  sumagadhaya  tire  moranivapo  tenupasankami
upasankamitva sumagadhaya tire moranivape abbhokase cankamati 2-.
Addasa  kho  nigrodho  paribbajako  bhagavantam  sumagadhaya  tire
moranivape  abbhokase  cankamantam  disva  sakam  parisam  santhapesi
appasadda  bhonto  hontu  ma  bhonto  saddamakattha  ayam
samano  gotamo  sumagadhaya  tire moranivape abbhokase cankamati
appasaddakamo  kho  pana  so  ayasma  appasaddassa  vannavadi
@Footnote: 1 Ma. Yu. antamantaneva . 2 Ma. Yu. cankami.
Appevanama  appasaddam  parisam  viditva  upasankamitabbam  manneyya
sace  samano  gotamo  imam  parisam  agaccheyya  imantam  panham
puccheyyama  ko  nama  so  bhante bhagavato dhammo yena bhagava
savake  vineti  yena  bhagavata  savaka  vinita  assasappatta
patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti  .  evam  vutte  te
paribbajaka tunhi ahesum.
   [22] Athakho bhagava yena nigrodho paribbajako tenupasankami.
Athakho  nigrodho  paribbajako bhagavantam etadavoca etu kho bhante
bhagava  svagatam  bhante  bhagavato  cirassam  kho bhante bhagava imam
pariyayamakasi  yadidam  idhagamanaya  nisidatu  bhante  bhagava idamasanam
pannattanti  .  nisidi  bhagava  pannatte  asane  .  nigrodhopi
kho  paribbajako  annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  nigrodham  paribbajakam  bhagava  etadavoca
kayanottha  nigrodha  etarahi  kathaya  sannisinna ka ca pana vo
antarakatha vippakatati.
   {22.1} Evam vutte nigrodho paribbajako bhagavantam etadavoca
idha  mayam  bhante  addasama  bhagavantam sumagadhaya tire moranivape
abbhokase  cankamantam disva evam avocumha sace samano gotamo
imam parisam agaccheyya imantam panham puccheyyama ko nama so bhante
bhagavato dhammo yena bhagava savake vineti yena bhagavata savaka vinita
Assasappatta  patijananti  ajjhasayam adibrahmacariyanti ayam kho no
bhante antarakatha vippakata atha bhagava anuppattoti.
   {22.2}  Dujjanam  kho  panetam  nigrodha taya annaditthikena
annakhantikena   annarucikena   annatra   ayogena   annatra
acariyakena  yenaham  savake  vinemi  yena maya savaka vinita
assasappatta   patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti  ingha
tvam mam nigrodha sake acariyake adhijigucche panham puccha kathamsanta nu
kho  bhante  tapojiguccha paripunna hoti katham aparipunnati . evam
vutte te paribbajaka unnadino uccasaddamahasadda ahesum acchariyam
vata bho abbhutam vata bho samanassa gotamassa mahiddhikata mahanubhavata
yatra hi nama sakavadam thapessati paravadena pavaressatiti.
   [23] Athakho nigrodho paribbajako te paribbajake appasadde
katva bhagavantam etadavoca mayam kho bhante tapojigucchavada tapojiguccham 1-
allina viharama kathamsanta nu kho bhante tapojiguccha paripunna hoti
katham aparipunnati.
   {23.1}  Idha  nigrodha  tapassi  acelako hoti muttacaro
hatthavalekhano  2-  na  ehibhaddantiko  na  titthabhaddantiko  na
abhihatam  na  uddissa  katam  na  nimantanam sadiyati so na kumbhimukha
patigganhati   na   kalopimukha  patigganhati  na  elakamantaram
na   udukkhalamantaram   3-   na  musalamantaram  na  dandamantaram
na   dvinnam   bhunjamananam  na  gabbhiniya  na  payamanaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. tapojigucchasara tapojiguccha . 2 Ma. Yu. hatthapalekhano.
@3 Ma. ayam patho na dissati.
Na  parisantaragataya  1- na sankittisu na yattha sa upatthita hoti
na  yattha  makkhika  sandasandacarini  na  maccham na mamsam na suram na
merayam na thusodakam pivati.
   {23.2} So ekagariko va hoti ekalopiko dvagariko va hoti
dvalopiko sattagariko va hoti sattalopiko ekissapi dattiya
yapeti  dvihipi  dattihi yapeti sattahipi dattihi yapeti ekahikampi
aharam  ahareti  dvihikampi  aharam ahareti sattahikampi aharam
ahareti  iti  evarupam  addhamasikam pariyayabhattabhojananuyogamanuyutto
viharati.
   {23.3} So sakabhakkho va hoti samakabhakkho va hoti nivarabhakkho
va hoti daddulakabhakkho va hoti satabhakkho 2- va hoti kannabhakkho va
hoti acamabhakkho va hoti pinnakabhakkho va hoti tinabhakkho va hoti
gomayabhakkho va hoti vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalabhoji.
   {23.4} So sananipi dhareti masananipi dhareti chavadussanipi
dhareti  pamsukulanipi  dhareti  tiritanipi  dhareti ajinanipi dhareti
ajinakkhipampi dhareti kusacirampi dhareti vakacirampi dhareti phalakacirampi dhareti
kesakambalampi  dhareti  valakambalampi  dhareti  ulukapakkhikampi  dhareti
kesamassulocakopi  hoti  kesamassulocananuyogamanuyutto  ubhatthakopi
hoti  asanapatikkhitto  ukkutikopi  hoti  ukkutikappadhanamanuyutto
kantakapassayikopi  hoti  kantakapassaye  seyyam  kappeti  phalakaseyyampi
kappeti tandilaseyyampi 3- kappeti ekapassayikopi hoti rajojalladharo
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. purisantaragataya . 2 Ma. Yu. hatabhakkho.
@3 Po. Ma. Yu. thandilaseyyampi.
Abbhokasikopi  hoti  yathasanthatiko  vekatikopi  hoti  vikata-
bhojananuyogamanuyutto   apanakopi   hoti  apanakattamanuyutto
sayamtatiyakampi  udakorohananuyogamanuyutto  viharati  .  tam  kim mannasi
nigrodha yadi evam sante tapojiguccha paripunna hoti aparipunnati.
Addha  kho  bhante  evam sante tapojiguccha paripunna hoti no
aparipunnati  .  evam  paripunnayapi kho aham nigrodha tapojigucchaya
anekavihite upakkilese vadamiti.
   [24]  Yathakatham pana bhante bhagava evamparipunnaya tapojigucchaya
anekavihite upakkilese vadatiti . idha nigrodha tapassi tapam samadiyati
so  tena  tapasa attamano hoti paripunnasankappo . yampi nigrodha
tapassi tapam samadiyati so tena tapasa attamano hoti paripunnasankappo
ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.1} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
attanukkamseti  param  vambheti . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati
so tena tapasa attanukkamseti param vambheti ayampi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.2} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
majjati mucchati madamapajjati 1- . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati
so tena tapasa majjati mucchati madamapajjati ayampi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
   {24.3} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamadamapajjati.
Labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
attamano  hoti  paripunnasankappo  .  yampi  nigrodha  tapassi  tapam
samadiyati  so  tena  tapasa  labhasakkarasilokam  abhinibbatteti
so  tena  labhasakkarasilokena  attamano  hoti  paripunnasankappo
ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparam nigrodha
tapassi  tapam  samadiyati  so  tena  tapasa  labhasakkarasilokam
abhinibbatteti   so  tena  labhasakkarasilokena  attanukkamseti
param vambheti . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
attanukkamseti param vambheti ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso
hoti . puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
majjati  mucchati  madamapajjati  . yampi nigrodha tapassi tapam samadiyati
so  tena  tapasa  labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena
labhasakkarasilokena  majjati  mucchati  madamapajjati ayampi kho nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
   {24.4} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati bhojanesu vodasam
apajjati idam me khamati idam me na khamatiti. So yanca khvassa na khamati
tam sapekkho pakhahati yam panassa khamati tam gadhito mucchito ajjhapanno
anadinavadassavi  anissaranapanno  paribhunjati  ayam  kho  nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
Puna  caparam  nigrodha tapassi tapam samadiyati labhasakkarasilokanikantihetu
sakkarissanti  mam  rajano  rajamahamatta  khattiya  brahmana
gahapatika titthiyati ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.5} Puna caparam nigrodha tapassi annataram samanam va brahmanam
va kuto 1- apasadeta hoti kim panayam sambahulajivo 2- sabbasabbam
sambhakkheti  seyyathidam  mulabijam  khandhabijam  phalubijam  aggabijam  bijabijameva
pancamam   asanivicakkam   dantakutam  samanappavadenati  ayampi  kho
nigrodha  tapassino  upakkileso hoti . puna caparam nigrodha tapassi
passati  annataram  samanam  va  brahmanam  va  kulesu  sakkariyamanam
garukariyamanam  maniyamanam  pujiyamanam  .  tassa  evam  hoti imamhi
nama  sambahulajivam  kulesu  sakkaronti garukaronti manenti pujenti
mam  pana  tapassim  lukhajivim  kulesu na sakkaronti na garukaronti na
manenti na pujentiti . iti so issamacchariyam kulesu uppadeta
hoti ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.6} Puna caparam nigrodha tapassi apathakanisadi hoti ayampi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti . puna caparam nigrodha tapassi
attanam  adassayamano  kulesu  carati  idampi me tapasmim idampi me
tapasminti  ayampi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti .
Puna  caparam  nigrodha  tapassi  kincideva  paticchannam  sevati  so
khamati  te  idanti  puttho  samano  akkhamamanam  aha  khamatiti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayam na dissati . 2 Si. Yu. bahulajivo.
Khamamanam  aha  na khamatiti . iti so sampajanamusa bhasita hoti
ayampi  kho  nigrodha  tapassino  upakkileso  hoti  . puna caparam
nigrodha  tapassi  tathagatassa  va  tathagatasavakassa  va  dhammam
desentassa  santamyeva  pariyayam  anunneyyam  nanujanati  ayampi
kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.7} Puna caparam nigrodha tapassi kodhano hoti upanahi. Yampi
nigrodha  tapassi kodhano hoti upanahi ayampi kho nigrodha tapassino
upakkileso hoti . puna caparam nigrodha tapassi makkhi hoti palasi assuki
hoti macchari satho hoti mayavi thaddho hoti atimani papiccho hoti
papikanam icchanam vasangato micchaditthiko hoti antagahikaya ditthiya
samannagato  sanditthiparamasi  hoti  adhanagahi  duppatinissaggi .
Yampi kho nigrodha tapassi sanditthiparamasi hoti adhanagahi duppatinissaggi
ayampi kho nigrodha tapassino upakkileso hoti.
   {24.8} Tam kim mannasi nigrodha yadime tapojiguccha upakkilesa
va  anupakkilesa  vati  . addha kho ime bhante tapojiguccha
upakkilesa  no  anupakkilesa  thanam  kho  panetam bhante vijjati
yam  idhekacco  tapassi  sabbeheva imehi upakkilesehi samannagato
assa ko pana vado annatarannatarenati.
   [25]  Idha  nigrodha  tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
na  attamano  hoti  na  paripunnasankappo  . yampi nigrodha tapassi
Tapam samadiyati so tena tapasa na attamano hoti na paripunnasankappo
evam so tasmim thane parisuddho hoti . Puna caparam nigrodha tapassi tapam
samadiyati so tena tapasa na attanukkamseti na param vambheti .pe.
Evam so tasmim thane parisuddho hoti . Puna caparam nigrodha tapassi tapam
samadiyati so tena tapasa na majjati na mucchati na madamapajjati .pe.
Evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.1} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati so tena tapasa
labhasakkarasilokam  abhinibbatteti  so  tena  labhasakkarasilokena
na attamano hoti na paripunnasankappo . yampi nigrodha tapassi .pe.
Evam so tasmim thane parisuddho hoti . Puna caparam nigrodha tapassi tapam
samadiyati so tena tapasa labhasakkarasilokam abhinibbatteti so tena
labhasakkarasilokena na attanukkamseti na param vambheti . Yampi nigrodha
tapassi .pe. evam so tasmim thane parisuddho hoti. Puna caparam nigrodha
tapassi tapam samadiyati so tena tapasa labhasakkarasilokam abhinibbatteti
so tena labhasakkarasilokena na majjati na mucchati na madamapajjati.
Yampi nigrodha tapassi .pe. Evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.2} Puna caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati 1- bhojanesu
na  vodasam  apajjati idam me khamati idam me na khamatiti . so
yanca  khvassa  na  khamati  tam  anapekkho  pajahati  yam  panassa
@Footnote: 1 Ma. tapam samadiyatiti pathadvayam natthi.
Khamati   tam  agadhito  amucchito  anajjhapanno  adinavadassavi
nissaranapanno  paribhunjati  evam so tasmim thane parisuddho hoti .
Puna  caparam nigrodha tapassi tapam samadiyati na so labhasakkarasiloka-
nikantihetu  sakkarissanti  mam  rajano  rajamahamatta  khattiya
brahmana gahapatika titthiyati evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.3} Puna caparam nigrodha tapassi annataram samanam va brahmanam va
na  apasadeta  hoti  kim panayam sambahulajivo sabbasabbam sambhakkheti
seyyathidam  mulabijam  khandhabijam  phalubijam  aggabijam  bijabijameva  pancamam
asanivicakkam  dantakutam  samanappavadenati  evam  so  tasmim  thane
parisuddho  hoti . puna caparam nigrodha tapassi passati annataram samanam
va  brahmanam  va  kulesu  sakkariyamanam  garukariyamanam  maniyamanam
pujiyamanam  . tassa na evam hoti imamhi nama sambahulajivam kulesu
sakkaronti garukaronti manenti pujenti mam pana tapassim lukhajivim kulesu
na sakkaronti na garukaronti na manenti na pujentiti. Iti so issa-
macchariyam kulesu nuppadeta hoti evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.4}  Puna  caparam nigrodha tapassi na apathakanisadi hoti
evam so tasmim thane parisuddho hoti . puna caparam nigrodha tapassi na
attanam adassayamano kulesu carati idampi me tapasmim idampi me tapasminti
evam so tasmim thane parisuddho hoti . puna caparam nigrodha tapassi
Na  kincideva  paticchannam  sevati  so  khamati  te  idanti puttho
samano  akkhamamanam  aha  na  khamatiti  khamamanam  aha khamatiti .
Iti  so  sampajanamusa  na  bhasita  hoti  evam  so  tasmim
thane  parisuddho  hoti  .  puna caparam nigrodha tapassi tathagatassa
va  tathagatasavakassa  va  dhammam  desentassa  santamyeva  pariyayam
anunneyyam anujanati evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.5} Puna caparam nigrodha tapassi akkodhano hoti anupanahi.
Yampi  nigrodha  tapassi  akkodhano  hoti anupanahi evam so tasmim
thane  parisuddho  hoti . puna caparam nigrodha tapassi amakkhi hoti
apalasi  anissuki  hoti  amacchari  asatho  hoti amayavi athaddho
hoti  anatimani  na papiccho hoti na papikanam icchanam vasangato
na  micchaditthiko  hoti  na  antagahikaya ditthiya samannagato na
sanditthiparamasi  hoti  na  adhanagahi  supatinissaggi  .  yampi
nigrodha  tapassi  na  sanditthiparamasi  hoti  na  adhanagahi
supatinissaggi evam so tasmim thane parisuddho hoti.
   {25.6} Tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha
parisuddha va hoti aparisuddha vati . addha kho bhante evam sante
tapojiguccha parisuddha hoti no aparisuddha aggappatta ca hoti 1-
sarappatta  cati  .  na  kho  nigrodha ettavata tapojiguccha
aggappatta sarappatta hoti apica kho pappatikapatta ca hotiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
   [26]  Kittavata  pana  bhante  tapojiguccha  aggappatta
sarappatta  ca  hoti  sadhu bhante bhagava tapojigucchaya aggamyeva
papetu saramyeva papetuti . idha nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto
hoti  .  kathanca  nigrodha  tapassi  catuyamasamvarasamvuto  hoti .
Idha  nigrodha  tapassi na panam atipateti 1- na panam atipatayati
na  panam  atipatayato  samanunno  hoti  na  adinnam  adiyati na
adinnam  adiyapeti  na  adinnam  adiyato  samanunno  hoti  na
musa  bhanati  na  musa  bhanapeti  na  musa  bhanato  samanunno
hoti  na  bhavitamasimsati  na  bhavitamasimsapeti  na  bhavitamasimsato
samanunno hoti. Evam nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti.
   {26.1}  Yato  nigrodha  tapassi  catuyamasamvarasamvuto  hoti
aduncassa  hoti  tapassitaya  . so abhiharati no hinayavattati .
So  vivittam  senasanam  bhajati  arannam  rukkhamulam  pabbatam  kandaram
giriguham susanam vanapattham abbhokasam palasapunjam 2- . so pacchabhattam
pindapatapatikkanto  nisidati  pallankam  abhujitva  ujum kayam panidhaya
parimukham satim upatthapetva . so abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena
cetasa  viharati  abhijjhaya  cittam  parisodheti byapadapadosam pahaya
abyapannacitto   viharati   sabbapanabhutahitanukampi  byapadapadosa
cittam   parisodheti   thinamiddham   pahaya  vigatathinamiddho  viharati
alokasanni   sato  sampajano  thinamiddha  cittam  parisodheti
@Footnote: 1 Si. Yu. atipapeti . 2 Po. Ma. Yu. palalapunjam.
Uddhaccakukkuccam  pahaya  anuddhato  viharati  ajjhattam  vupasantacitto
uddhaccakukkucca  cittam  parisodheti  vicikiccham  pahaya  tinnavicikiccho
viharati akathamkathi kusalesu dhammesu vicikicchaya cittam parisodheti.
   {26.2} So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  mettasahagatena  cetasa  ekam disam pharitva
viharati  tatha  dutiyam  tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati  .  karunasahagatena  cetasa  . muditasahagatena cetasa .
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati.
   {26.3} Tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha
parisuddha va hoti aparisuddha vati . addha kho bhante evam sante
tapojiguccha  parisuddha  hoti  no aparisuddha aggappatta ca hoti
sarappatta  cati  .  na  kho  nigrodha ettavata tapojiguccha
aggappatta va hoti sarappatta va apica kho tacapatta hotiti.
   [27]  Kittavata  pana  bhante  tapojiguccha  aggappatta ca
hoti  sarappatta  ca  sadhu  me  bhante  bhagava  tapojigucchaya
Aggamyeva  papetu  saramyeva  papetuti  .  idha  nigrodha tapassi
catuyamasamvarasamvuto  hoti  .  kathanca  nigrodha  tapassi  catuyama-
samvarasamvuto hoti .pe. yato nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti
aduncassa  hoti  tapassitaya  . so abhiharati no hinayavattati .
So  vivittam senasanam bhajati .pe. so ime panca nivarane pahaya
cetaso  upakkilese  pannaya  dubbalikarane mettasahagatena cetasa
ekam  disam  pharitva  viharati  .pe.  so  anekavihitam pubbenivasam
anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo
catassopi  jatiyo  pancapi  jatiyo  .pe.  dasapi  jatiyo visampi
jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo  pannasampi  jatiyo
satampi  jatiyo  sahassampi  jatiyo satasahassampi jatiyo 1- anekepi
samvattakappe  anekepi  vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe
amutrasim   evamnamo   evamgotto  evamvanno  evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapadim  tatrapasim  evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato cuto idhupapannoti
iti sakaram sauddesam anekavihitam pubbenivasam anussarati.
   {27.1} Tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha parisuddha
va hoti aparisuddha vati . Addha kho bhante evam sante tapojiguccha
@Footnote: 1 Ma. Yu. jatisatampi jatisahassampi jatisatasahassampiti dissati.
Parisuddha  hoti  no  aparisuddha aggappatta ca hoti sarappatta
cati  .  na  kho  nigrodha  ettavata tapojiguccha aggappatta
va hoti sarappatta va apica kho pheggupatta hotiti.
   [28] Kittavata pana bhante tapojiguccha aggappatta ca hoti
sarappatta  ca  sadhu  me  bhante bhagava tapojigucchaya aggamyeva
papetu saramyeva papetuti . idha nigrodha tapassi catuyamasamvarasamvuto
hoti  .  kathanca  nigrodha  tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti .pe.
Yato  ca  kho  nigrodha  tapassi catuyamasamvarasamvuto hoti aduncassa
hoti  tapassitaya . so abhiharati no hinayavattati . so vivittam
senasanam  bhajati  .pe.  so  ime panca nivarane pahaya cetaso
upakkilese  pannaya  dubbalikarane  mettasahagatena  cetasa .pe.
Upekkhasahagatena  cetasa  vipulena mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena pharitva viharati.
   {28.1}  So  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam
ekampi  jatim  dvepi  jatiyo  .pe.  iti  sakaram  sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam anussarati . so dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
Bheda  param  marana  apayam  duggatim vinipatam nirayam upapanna ime
va  pana  bhonto  satta  kayasucaritena  samannagata vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika  sammaditthikammasamadana  te  kayassa  bheda  param
marana  sugatim saggam lokam upapannati iti dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati  .  tam kim mannasi nigrodha yadi evam sante tapojiguccha
parisuddha va hoti aparisuddha vati . addha kho bhante evam sante
tapojiguccha  parisuddha  hoti  no aparisuddha aggappatta ca hoti
sarappatta cati.
   {28.2}  Ettavata  nigrodha  tapojiguccha  aggappatta ca
hoti sarappatta ca . iti nigrodha yam mam tvam avacasi ko nama so
bhagavato  dhammo yena bhagava savake vineti yena bhagavata savaka
vinita  assasappatta  patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti .
Iti  kho  [1]-  nigrodha  thanam  uttaritaranca panitataranca yenaham
savake  vinemi  yena  maya  savaka  vinita  assasappatta
patijananti  ajjhasayam  adibrahmacariyanti  .  evam  vutte  te
paribbajaka   unnadino   uccasaddamahasadda  ahesum  ettha
mayam  na  passama  sacariyaka  ettha  mayam na passama sacariyaka
na mayam ito bhiyyo uttaritaram pajanamati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam.
   [29]  Yada  annasi  sandhano  gahapati annadatthu khodanime
annatitthiya  paribbajaka  bhagavato  bhasitam sussusanti sotam odahanti
annacittam  upatthapentiti  atha  nigrodham  paribbajakam  etadavoca
iti kho bhante nigrodha yam mam tvam avacasi yagghe gahapati janeyyasi
kena  samano gotamo saddhim sallapati kena sakaccham samapajjati kena
pannaveyyattiyam  samapajjati  sunnagarahata  samanassa  gotamassa
panna  aparisavacaro  samano  gotamo  nalam  sallapaya  so
antapantaneva  sevati  seyyathapi  nama  gokana  pariyantacarini
antapantaneva  sevati  evamevam  sunnagarahata  samanassa gotamassa
panna  aparisavacaro  samano  gotamo  nalam  sallapaya  so
antapantaneva  sevati  ingha  gahapati  samano  gotamo  imam parisam
agaccheyya  ekapanheneva  nam  samsadeyyama tucchakumbhiva nam manne
orodheyyamati athakho 1- so bhante bhagava araham sammasambuddho
idhanuppatto  aparisavacaram  pana  nam  karotha  gokanam pariyantacarinim
karotha ekapanheneva nam samsadetha tucchakumbhiva nam manne 2- orodhethati.
Evam  vutte  nigrodho paribbajako tunhibhuto mankubhuto pattakkhandho
adhomukho pajjhayanto appatibhano nisidi.
   [30]  Athakho  bhagava  nigrodham  paribbajakam  tunhibhutam mankubhutam
pattakkhandham  adhomukham  pajjhayantam  appatibhanam  viditva  nigrodham
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ayam kho . 2 Ma. ayam na dissati.
Paribbajakam etadavoca saccam nigrodha bhasita te esa vacati .
Saccam  bhante  bhasita  me esa vaca yathabalena yathamulhena
yathaakusalenati . tam kim mannasi nigrodha kinti te sutam paribbajakanam
vuddhanam  mahallakanam  acariyapacariyanam  bhasamananam ye te ahesum
atitamaddhanam  arahanto  sammasambuddha  evamsute  bhagavanto sangamma
samagamma  unnadino  uccasaddamahasadda  anekavihitam  tiracchanakatham
anuyutta  viharimsu  seyyathidam  rajakatham  corakatham .pe. itibhavabhavakatham
iti va seyyathapi tvam etarahi sacariyako udahu evamsute bhagavanto
arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti  appasaddani
appanigghosani  vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani
seyyathapahametarahiti.
   {30.1}  Sutametam  bhante  paribbajakanam  vuddhanam mahallakanam
acariyapacariyanam  bhasamananam ye te ahesum atitamaddhanam arahanto
sammasambuddha  na  evamsute  bhagavanto  evam  sangamma  samagamma
unnadino  uccasaddamahasadda  anekavihitam  tiracchanakatham  anuyutta
viharanti  seyyathidam  rajakatham  corakatham .pe. itibhavabhavakatham iti va
seyyathapahametarahi  sacariyako  evamsute  bhagavanto arannavanapatthani
pantani   senasanani  patisevanti  appasaddani  appanigghosani
vijanavatani     manussarahaseyyakani     patisallanasaruppani
seyyathapi  bhagava  etarahiti  .  tassa kho 1- nigrodha vinnussa
sato   mahallakassa   na   etadahosi  buddho  so  bhagava
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Sambodhaya  dhammam deseti danto so bhagava damathaya dhammam deseti
santo so bhagava samathaya dhammam deseti tinno so bhagava taranaya
dhammam deseti parinibbuto so bhagava parinibbanaya dhammam desetiti.
   [31]  Evam  vutte nigrodho paribbajako bhagavantam etadavoca
accayo  mam  bhante accagama yathabalam yathamulham yathaakusalam yvaham
bhagavantam  evam  avacasim  tassa me bhante bhagava accayam accayato
patigganhatu ayatim samvarayati . taggha tam 1- nigrodha accayo accagama
yathabalam yathamulham yathaakusalam yam 2- mantvam evam avacasi yato ca
kho  nigrodha  accayam  accayato disva yathadhammam patikarosi tam te
mayam  patigganhama  vuddhi  hesa  nigrodha  ariyassa  vinaye  yo
accayam accayato disva yathadhammam patikaroti ayatim samvaramapajjati.
   {31.1} Aham pana nigrodha evam vadami etu vinnu puriso asatho
amayavi  ujujatiko  ahamanusasami  aham  dhammam desemi yathanusittham
tathapatipajjamano   yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharissati  satta vassani .
Titthantu  nigrodha  satta  vassani  .  etu  vinnu puriso asatho
amayavi  ujujatiko  ahamanusasami  aham  dhammam desemi yathanusittham
tathapatipajjamano   yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
@Footnote: 1 Po. Ma. tavam .  2 Ma. yo..
Anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  ditthe  va
dhamme  sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati cha vassani .
Panca vassani . cattari vassani . tini vassani. Dve vassani.
Ekam vassam . titthatu nigrodha ekam vassam . Etu vinnu puriso asatho
amayavi  ujujatiko  ahamanusasami  aham  dhammam desemi yathanusittham
tathapatipajjamano   yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissati satta masani.
   {31.2} Titthantu nigrodha satta masani. Cha masani. Panca masani.
Cattari masani. Tini masani. Dve masani. Ekam masam. Addhamasam.
Titthatu  nigrodha  addhamaso . etu vinnu puriso asatho amayavi
ujujatiko ahamanusasami aham dhammam desemi yathanusittham tathapatipajjamano
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  ditthe  va  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva upasampajja viharissati sattaham.
   {31.3} Siya kho pana te nigrodha evamassa antevasikamyata
samano gotamo evamahati. Na kho panetam nigrodha evam datthabbam yo evam
vo acariyo soyeva vo acariyo hotu. Siya kho pana te nigrodha evamassa
uddesa no cavetukamo samano gotamo evamahati. Na kho panetam
Nigrodha evam datthabbam yo evam te uddeso soyeva te uddeso
hotu . siya kho pana te nigrodha evamassa ajiva no cavetukamo
samano gotamo evamahati . na kho panetam nigrodha evam datthabbam
yo ca te ajivo soyeva te ajivo hotu. Siya kho pana te nigrodha
evamassa  ye te dhamma akusala akusalasankhata sacariyakanam tesu
patitthapetukamo samano gotamo evamahati . na kho panetam nigrodha
evam  datthabbam  akusalayeva te dhamma 1- hontu  akusalasankhata
sacariyakanam.
   {31.4} Siya kho pana te nigrodha evamassa ye te dhamma kusala
kusalasankhata  sacariyakanam  tehi  vivecetukamo  samano  gotamo
evamahati . na kho panetam nigrodha evam datthabbam kusalayeva te
dhamma hontu kusalasankhata sacariyakanam . iti khoham nigrodha neva
antevasikamyata  evam  vadami  napi uddesa cavetukamo evam
vadami napi ajiva cavetukamo evam vadami napi ye te dhamma
akusala   akusalasankhata  sacariyakanam  tesu  patitthapetukamo
evam  vadami  napi ye te dhamma kusalasankhata sacariyakanam tehi
vivecetukamo evam vadami . santi ca kho nigrodha akusala dhamma
appahina   sankilesika   ponobbhavika   sadaratha  dukkhavipaka
ayatim  jatijaramaraniya  yesaham  pahanaya  dhammam  desemi .
Yathapatipannanam   vo  sankilesika  dhamma  pahiyissanti  vodaniya
dhamma  abhivaddhissanti  pannaparipurim  vepullattanca  ditthe  va
@Footnote: 1 Ma. Yu. akusala ceva vo dhamma.
Dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharissathati . evam
vutte  te  paribbajaka  tunhibhuta mankubhuta pattakkhandha adhomukha
pajjhayanta appatibhana nisidimsu yatha tam marena pariyutthitacitta.
   [32]  Athakho bhagavato etadahosi sabbepime moghapurisa phuttha
marena  papimata yatra hi nama ekassapi na evam bhavissati handa
mayam  annanatthampi  samane  gotame  brahmacariyam  carama kim karissati
sattahoti  .  athakho bhagava udumbarikaya paribbajakarame sihanadam
naditva  vehasam abbhuggantva gijjhakute pabbate paccutthasi 1- .
Sandhano gahapati tavadeva rajagaham pavisiti.
         Udumbarikasuttam nitthitam dutiyam.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. paccupatthasi.
            Cakkavattisuttam
   [33]  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava magadhesu viharati
matulayam . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti
te  bhikkhu  bhagavato  paccassosum  .  bhagava  etadavoca attadipa
bhikkhave  viharatha  attasarana  anannasarana  dhammadipa  dhammasarana
anannasarana  .  kathanca  pana  bhikkhave  bhikkhu  attadipo  viharati
attasarano  anannasarano  dhammadipo  dhammasarano  anannasarano .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  kaye kayanupassi viharati atapi sampajano
satima vineyya loke abhijjhadomanassam . vedanasu vedananupassi .
Citte  cittanupassi  .  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam . evam kho
bhikkhave  bhikkhu  attadipo  viharati  attasarano anannasarano dhammadipo
dhammasarano  anannasarano  .  gocare bhikkhave caratha sake pettike
visaye . gocare bhikkhave caratam sake pettike visaye na lacchati maro
otaram  na  lacchati  maro arammanam . kusalanam bhikkhave dhammanam
samadanahetu evamidam punnam pavaddhati.
   [34] Bhutapubbam bhikkhave raja dalhanemi nama ahosi cakkavatti
dhammiko  dhammaraja  caturanto  vijitavi  janapadatthavariyappatto
sattaratanasamannagato  .  tassimani  satta  ratanani ahesum seyyathidam
Cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam  maniratanam  itthiratanam  gahapatiratanam
parinayakaratanameva  sattamam  .  parosahassam kho panassa putta ahesum
sura  virangarupa  parasenappamaddana . so imam pathavim sagarapariyantam
adandena asatthena dhammena samena abhivijiya ajjhavasi.
   {34.1} Athakho bhikkhave raja dalhanemi bahunnam vassanam bahunnam
vassasatanam   bahunnam  vassasahassanam  accayena  annataram  purisam
amantesi  yada  tvam  ambho  purisa  passeyyasi dibbam cakkaratanam
osakkitam thana cutam atha me aroceyyasiti . evam devati kho
bhikkhave  so puriso ranno dalhanemissa paccassosi . addasa kho
bhikkhave  so  puriso  bahunnam  vassanam  bahunnam  vassasatanam bahunnam
vassasahassanam  accayena  dibbam  cakkaratanam  osakkitam  thana  cutam
disvana  1-  yena  raja  dalhanemi  tenupasankami  upasankamitva
rajanam  dalhanemim  etadavoca  yagghe  deva janeyyasi dibbante
cakkaratanam osakkitam thana cutanti.
   {34.2}  Athakho  bhikkhave raja dalhanemi jetthaputtam kumaram
amantetva  etadavoca  dibbam  kira  me  tata kumara cakkaratanam
osakkitam thana cutam sutam kho panetam 2- yassa ranno cakkavattissa
dibbam  cakkaratanam  osakkati  thana  cavati nadani tena ranna ciram
jivitabbam hotiti bhutta kho pana me manusaka kama samayodani me
dibbe 3- kame pariyesitum ehi tvam tata kumara imam samuddapariyantam
pathavim  patipajja  aham pana kesamassum oharetva kasayani vatthani
@Footnote: 1 Yu. disva . 2 Ma. Yu. panametam . 3 Yu. samayo dibbe.
Acchadetva  agarasma  anagariyam pabbajissamiti . athakho bhikkhave
raja dalhanemi jetthaputtam kumaram sadhukam rajje samanusasetva 1-
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbaji  . sattaham pabbajite kho pana bhikkhave rajisimhi
dibbam cakkaratanam antaradhayi.
   [35]  Athakho  bhikkhave annataro puriso yena raja khattiyo
muddhavasitto  2-  tenupasankami  upasankamitva  rajanam  khattiyam
muddhavasittam  etadavoca  yagghe  deva  janeyyasi dibbam cakkaratanam
antarahitanti  . athakho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto dibbe
cakkaratane   antarahite   anattamano   ahosi   anattamanatanca
patisamvedesi  .  so yena [3]- rajisi tenupasankami upasankamitva
rajisim  etadavoca  yagghe  deva  janeyyasi  dibbam  cakkaratanam
antarahitanti.
   {35.1} Evam vutte bhikkhave rajisi rajanam khattiyam muddhavasittam
etadavoca ma kho tvam tata dibbe cakkaratane antarahite anattamano
ahosi  [4]-  anattamanatanca  patisamvedesi  na hi te tata dibbam
cakkaratanam  pettikam  dayajjam ingha tvam tata ariye cakkavattivatte
vattahi  thanam  kho  panetam  vijjati yante ariye cakkavattivatte
vattamane  5-  tadahuposathe pannarase sisanhatassa 6- uposathikassa
uparipasadavaragatassa   dibbam   cakkaratanam  patubhavissati  sahassaram
sanemikam  sanabhikam  sabbakaraparipuranti  .  katamam panetam deva ariyam
@Footnote: 1 Ma. Yu. samanusasitva . 2 Ma. sabbavaresu muddhabhisitto . 3 Yu. ca.
@4 Ma. ma . 5 Ma. Yu. vattamanassa . 6 Ma. sisam nhatassa. Yu. sisam nahatassa.
Cakkavattivattanti  .  tenahi  tvam  tata  dhammamyeva  nissaya dhammam
sakkaronto  dhammam  garukaronto  dhammam  manento  dhammam pujento
dhammam  apacayamano  dhammaddhajo  dhammaketu  dhammadhipateyyo  dhammikam
rakkhavaranaguttim   samvidahassu   antojanasmim  balakayasmim  khattiyesu
anuyantesu  1-  brahmanagahapatikesu  negamajanapadesu samanabrahmanesu
migapakkhisu ma va 2- te tata vijite adhammakaro pavattittha ye ca
te  tata vijite adhana [3]- tesanca dhanam anuppadajjeyyasi 4-
ye  ca  te  tata  vijite  samanabrahmana madappamada pativirata
khantisoracce  nivittha  ekamattanam  damenti  ekamattanam  samenti
ekamattanam  parinibbapenti  te  kalena  kalam  upasankamitva
paripuccheyyasi  paripanheyyasi  5- kim bhante kusalam kim bhante 6-
akusalam kim savajjam kim anavajjam kim sevitabbam kim na sevitabbam kim me
kariyamanam  7-  digharattam  ahitaya  dukkhaya assa kim va pana me
kariyamanam  7-  digharattam  hitaya  sukhaya  assati tesam sutva yam
akusalam  tam  abhinivajjeyyasi  yam  kusalam  tam  samadaya vatteyyasi
idam kho tata tam ariyam cakkavattivattanti.
   {35.2} Evam devati kho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto
rajisissa  patissutva  ariye  cakkavattivatte  vattati 8- . tassa
ariye   cakkavattivatte   vattamanassa   tadahuposathe  pannarase
sisanhatassa  uposathikassa  uparipasadavaragatassa  dibbam  cakkaratanam
paturahosi  sahassaram  sanemikam  sanabhikam  sabbakaraparipuram  .
@Footnote: 1 Yu. anuyuttesu . 2 Ma. Yu. ca . 3 Ma. Yu. assu . 4 Ma. dhanamanuppadeyyasi.
@5 Ma. pariganheyyasi. Yu. ayam patho na dissati . 6 Ma. Yu. ayam na dissati.
@7 Ma. kariyamanam. Yu. kayiramanam . 8 Ma. Yu. vatti.
Disva  1-  ranno  khattiyassa  muddhavasittassa etadahosi sutam kho
pana  metam  yassa  ranno  khattiyassa  muddhavasittassa  tadahuposathe
pannarase    sisanhatassa   uposathikassa   uparipasadavaragatassa
dibbam   cakkaratanam   patubhavati   sahassaram   sanemikam  sanabhikam
sabbakaraparipuram  so  hoti  raja  cakkavattiti  assam  nu  kho
aham raja cakkavattiti.
   [36] Athakho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto utthayasana
ekamsam  uttarasangam  karitva  vamena  hatthena  bhingaram gahetva
dakkhinena  hatthena  cakkaratanam  abbhukkiri  pavattatu  bhavam  cakkaratanam
abhivijinatu bhavam cakkaratananti.
   {36.1} Athakho tam bhikkhave cakkaratanam puratthimam disam pavatti 2-.
Anvadeva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya . Yasmim kho pana
bhikkhave  padese  cakkaratanam  patitthasi tattha raja cakkavatti vasam
upagacchi  3-  saddhim caturanginiya senaya . ye kho pana bhikkhave
puratthimaya  disaya  patirajano te rajanam cakkavattim upasankamitva
evamahamsu ehi kho maharaja svagatam 4- maharaja sakante maharaja
anusasa  maharajati  .  raja  cakkavatti  evamaha  pano na
hantabbo  adinnam  nadatabbam  kamesu  miccha  na caritabba musa
na  bhasitabba  majjam  na  patabbam  yathabhuttanca  bhunjathati .
@Footnote: 1 Ma. disvana . 2 pavattatitipi patho . 3 upaganchiti va patho . 4 Ma. svagatam
@te. Yu. sagatam.
Ye  kho  pana  bhikkhave puratthimaya disaya patirajano te ranno
cakkavattissa anuyanta ahesum.
   {36.2} Athakho tam bhikkhave cakkaratanam puratthimam samuddam ajjhogahetva 1-
paccuttaritva  dakkhinam samuddam ajjhogahetva paccuttaritva pacchimam 2-
disam pavatti . anvadeva raja cakkavatti saddhim caturanginiya senaya.
Yasmim kho pana bhikkhave padese [3]- cakkaratanam patitthasi tattha raja
cakkavatti vasam upagacchi saddhim caturanginiya senaya . ye kho pana
bhikkhave  pacchimaya  disaya  patirajano  te  rajanam  cakkavattim
upasankamitva  evamahamsu  ehi  kho  maharaja  svagatam maharaja
sakante  maharaja  anusasa  maharajati  .  raja  cakkavatti
evamaha  pano  na  hantabbo  adinnam nadatabbam kamesu miccha
na  caritabba  musa  na  bhasitabba majjam na patabbam yathabhuttanca
bhunjathati . ye kho pana bhikkhave pacchimaya disaya patirajano te
ranno cakkavattissa anuyanta ahesum.
   {36.3} Athakho tam bhikkhave cakkaratanam pacchimam samuddam ajjhogahetva
paccuttaritva uttaram disam pavatti . anvadeva raja cakkavatti saddhim
caturanginiya senaya . yasmim kho pana bhikkhave padese [3]- cakkaratanam
patitthasi  tattha  raja  cakkavatti vasam upagacchi saddhim caturanginiya
senaya . ye kho pana bhikkhave uttaraya disaya patirajano te rajanam
cakkavattim  upasankamitva  evamahamsu  ehi  kho  maharaja svagatam
@Footnote: 1 Ma. ajjhogahetva . 2 Ma. Yu. samuddam ... pacchimanti ime patha natthi.
@3 Ma. dibbam.
Maharaja  sakante  maharaja  anusasa  maharajati  .  raja
cakkavatti  evamaha  pano  na  hantabbo  adinnam  nadatabbam
kamesu  miccha na caritabba musa na bhasitabba majjam na patabbam
yathabhuttanca  bhunjathati  .  ye  kho  pana  bhikkhave  uttaraya
disaya patirajano te ranno cakkavattissa anuyanta ahesum.
   {36.4}  Athakho  tam  bhikkhave  cakkaratanam samuddapariyantam pathavim
abhivijinitva  tameva  rajadhanim paccuggantva 1- ranno cakkavattissa
antepuradvare  atthakaranapamukhe  akkhahatam  manne  atthasi  ranno
cakkavattissa antepuram upasobhayamanam.
   [37]  Dutiyopi  kho  bhikkhave  raja  cakkavatti . tatiyopi
kho  bhikkhave  raja  cakkavatti  . catutthopi kho bhikkhave raja
cakkavatti . pancamopi kho bhikkhave raja cakkavatti . chatthopi kho
bhikkhave raja cakkavatti . sattamopi kho bhikkhave raja cakkavatti
bahunnam  vassanam  bahunnam  vassasatanam  bahunnam vassasahassanam accayena
annataram purisam amantesi yada kho 2- tvam ambho purisa passeyyasi
dibbam  cakkaratanam  osakkitam thana cutam atha me aroceyyasiti .
Evam  devati  kho  bhikkhave  so  puriso  ranno  cakkavattissa
paccassosi  .  addasa  kho  bhikkhave so puriso bahunnam vassanam
bahunnam  vassasatanam  bahunnam  vassasahassanam  accayena dibbam cakkaratanam
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccagantva . 2 Ma. khosaddo na dissati.
Osakkitam thana cutam disva 1- yena raja cakkavatti tenupasankami
upasankamitva  rajanam cakkavattim etadavoca yagghe deva janeyyasi
dibbante cakkaratanam osakkitam thana cutanti.
   {37.1}  Athakho  bhikkhave raja cakkavatti jetthaputtam kumaram
amantetva  2- etadavoca dibbam kira me tata kumara cakkaratanam
osakkitam  thana cutam sukham kho pana metam yassa ranno cakkavattissa
dibbam  cakkaratanam  osakkati  thana  cavati nadani tena ranna ciram
jivitabbam  hotiti  bhutta  pana me manusaka kama samayodani me
dibbe 3- kame pariyesitum ehi tvam tata kumara imam samuddapariyantam
pathavim  patipajja  aham  pana  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajissamiti.
   {37.2}  Athakho  bhikkhave raja cakkavatti jetthaputtam kumaram
sadhukam  rajje  samanusasetva  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbaji  .  sattaham
pabbajite kho pana bhikkhave rajisimhi dibbam cakkaratanam antaradhayi.
   [38]  Athakho bhikkhave annataro puriso .pe. antarahitanti .
Athakho  bhikkhave  raja  khattiyo  muddhavasitto  dibbe cakkaratane
antarahite  anattamano  ahosi  anattamanatanca  patisamvedesi  no
ca  kho  rajisim  upasankamitva  ariyam  cakkavattivattam pucchi . so
samateneva  sudam  janapadam  pasasati  tassa  samatena janapadam pasasato
@Footnote: 1 Ma. disvana . 2 Ma. Yu. amantapetva . 3 Yu. samayo dibbe.
Na  pubbenaparam  janapada paccanti yatha tam pubbakanam rajunam ariye
cakkavattivatte vattamananam.
   {38.1}  Athakho  bhikkhave  amacca parisajja ganakamahamatta
anikattha  dovarika  mantassajivino  sannipatitva  rajanam  khattiyam
muddhavasittam [1]- etadavocum na kho te deva samatena sudam 2- janapadam
pasasato  pubbenaparam  janapada  paccanti yatha tam pubbakanam rajunam
ariye  cakkavattivatte  vattamananam samvijjanti kho te deva vijite
amacca   parisajja   ganakamahamatta   anikattha   dovarika
mantassajivino  mayanceva  anne  ca  ye mayam ariyam cakkavattivattam
dharema ingha tvam deva amhe ariyam cakkavattivattam puccha tassa te
mayam ariyam cakkavattivattam puttha byakarissamati.
   [39]  Athakho  bhikkhave  raja khattiyo muddhavasitto amacce
parisajje  ganakamahamatte  anikatthe  dovarike  mantassajivino
sannipatetva  ariyam  cakkavattivattam  pucchi  .  tassa  te  ariyam
cakkavattivattam  puttha  byakarimsu  .  tesam  sutva  dhammikanhi kho
rakkhavaranaguttim  samvidahi  no  ca  kho  adhananam  dhanamanuppadasi .
Adhananam dhane nanuppadiyamane 3- daliddiyam 4- vepullam agamasi.
Daliddiye  vepullam  gate  annataro  puriso  paresam  adinnam
theyyasankhatam  adiyi  .  tamenam  aggahesum  gahetva  ranno
khattiyassa  muddhavasittassa  dassesum  ayam  deva  puriso  paresam
adinnam theyyasankhatam adiyiti . evam vutte bhikkhave raja khattiyo
@Footnote: 1 Yu. upasankamitva . 2 Yu. ayam na dissati . 3 Ma. Yu. ananuppadiyamane.
@4 Yu. sabbavaresu daliddiyam.
Muddhavasitto tam purisam etadavoca saccam kira tvam ambho purisa paresam
adinnam theyyasankhatam adiyasiti 1- . saccam devati. Kimkaranati. Na
hi  deva  jivamiti . athakho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto
tassa  purisassa  dhanamanuppadasi  imina  tvam  ambho  purisa  dhanena
attana  ca  jivahi  matapitaro  ca posehi puttadaranca posehi
kammante [2]- payojehi samanesu brahmanesu 3- uddhaggikam dakkhinam
patitthapehi sovaggikam sukhavipakam saggasamvattanikanti . evam devati kho
bhikkhave so puriso ranno khattiyassa muddhavasittassa paccassosi.
   {39.1} Annataropi kho bhikkhave puriso paresam adinnam theyyasankhatam
adiyi . tamenam aggahesum gahetva ranno khattiyassa muddhavasittassa
dassesum ayam deva puriso paresam adinnam theyyasankhatam adiyiti. Evam
vutte bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto tam 4- purisam etadavoca
saccam kira tvam ambho purisa paresam adinnam theyyasankhatam adiyasiti.
Saccam devati. Kimkaranati. Na hi deva jivamiti.
   {39.2} Athakho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto tassa purisassa
dhanamanuppadasi imina tvam ambho purisa dhanena attana ca jivahi 5-
matapitaro  ca  posehi  puttadaranca  posehi  kammante  [2]-
payojehi  samanesu  brahmanesu  3-  uddhaggikam  dakkhinam patitthapehi
sovaggikam  sukhavipakam  saggasamvattanikanti  .  evam  devati  kho
bhikkhave  so  6-  puriso  ranno  khattiyassa  muddhavasittassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. adiyiti . 2 Ma. Yu. ca . 3 Ma. samanabrahmanesu . 4 Yu. ayam
@na dissati . 5 Yu. upajivahi . 6 Yu. kho so bhikkhave.
Paccassosi . assosum kho bhikkhave manussa ye kira bho paresam adinnam
theyyasankhatam  adiyanti  tesam  raja anuppadetiti 1- . sutvana
tesam  etadahosi  yannuna  mayampi  paresam  adinnam  theyyasankhatam
adiyeyyamati.
   [40] Athakho bhikkhave annataro puriso paresam adinnam theyyasankhatam
adiyi . tamenam aggahesum gahetva ranno khattiyassa muddhavasittassa
dassesum  ayam  deva puriso paresam adinnam theyyasankhatam adiyiti .
Evam vutte bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto tam purisam etadavoca
saccam kira tvam ambho purisa paresam adinnam theyyasankhatam adiyasiti.
Saccam devati . kimkaranati . na hi deva jivamiti. Athakho bhikkhave
ranno  khattiyassa muddhavasittassa etadahosi sace kho aham yo yo
paresam adinnam theyyasankhatam adiyissati tassa tassa dhanamanuppadassami 2-
evamidam  adinnadanam  pavaddhissati  yannunaham  imam  purisam  sunisedham
nisedheyyam mulaghaccham kareyyam sisamassa chindeyyanti.
   {40.1}  Athakho bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto purise
anapesi  tenahi  bhane  imam  purisam  dalhaya rajjuya pacchabahum
galhabandhanam  bandhitva  khuramundam  karitva  kharassarena  panavena
rathiyaya   rathiyam   3-   singhatakena   singhatakam  parinetva
dakkhinena  dvarena  nikkhamitva  dakkhinato  nagarassa  sunisedham
nisedhetha   mulaghaccham  karotha  sisamassa  chindathati  .  evam
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhanamanuppadesiti . 2 Yu. dhanamanuppadami . 3 Ma. rathikaya rathikam.
Devati  kho  bhikkhave  te purisa ranno khattiyassa muddhavasittassa
patissutva  tam  purisam  dalhaya  rajjuya  pacchabahum  galhabandhanam
bandhitva  khuramundam  karitva  kharassarena  panavena  rathiyaya  rathiyam
singhatakena  singhatakam  parinetva  dakkhinena  dvarena  nikkhamitva
dakkhinato nagarassa sunisedham nisedhesum mulaghaccham akamsu sisamassa chindimsu.
   [41]  Assosum  kho  bhikkhave  manussa ye kira bho paresam
adinnam  theyyasankhatam  adiyanti  te  raja  sunisedham  nisedheti
mulaghaccham  karoti  sisani tesam chindatiti . sutvana tesam etadahosi
yannuna  mayampi  tinhani satthani karapeyyama 1- tinhani satthani
karapetva  yesam  adinnam  theyyasankhatam adiyissama te sunisedham
nisedhessama  mulaghaccham  karissama  sisani  nesam  chindissamati .
Te  tinhani  satthani  karapesum  tinhani  satthani karapetva
gamaghatampi  upakkamimsu  katum  nigamaghatampi  upakkamimsu katum nagaraghatampi
upakkamimsu  katum  panthaduhanampi  upakkamimsu  katum  . yesam te 2-
adinnam  theyyasankhatam  adiyanti  te  sunisedham  nisedhenti mulaghaccham
karonti sisani nesam chindanti.
   [42]  Iti  kho  bhikkhave adhananam dhane nanuppadiyamane 3-
daliddiyam  vepullamagamasi  daliddiye vepullam gate 4- adinnadanam
vepullamagamasi  adinnadane  vepullam  gate  sattham  vepullamagamasi
@Footnote: 1 Ma. karapessama . 2 Yu. te yesam . 3 Ma. Yu. ananuppadiyamane.
@4 Yu. sabbavaresu vepullagate.
Satthe  vepullam  gate  panatipato  vepullamagamasi  panatipate
vepullam  gate  musavado  vepullamagamasi musavade vepullam gate
tesam  sattanam  ayupi  parihayi  vannopi  parihayi tesam ayunapi
parihayamananam  vannenapi  parihayamananam  asitivassasahassayukanam  *-
manussanam  cattarisavassasahassayuka  putta  ahesum  cattarisavassa-
sahassayukesu  bhikkhave  manussesu  annataro  puriso paresam adinnam
theyyasankhatam  adiyi . tamenam aggahesum gahetva ranno khattiyassa
muddhavasittassa dassesum ayam deva puriso paresam adinnam theyyasankhatam
adiyiti . evam vutte bhikkhave raja khattiyo muddhavasitto tam purisam
etadavoca  saccam kira tvam ambho purisa paresam adinnam theyyasankhatam
adiyasiti. Na hi devati sampajanamusa 1- bhasi.
   [43]  Iti  kho  bhikkhave  adhananam  dhane  nanuppadiyamane
daliddiyam  vepullamagamasi  daliddiye  vepullam  gate  adinnadanam
vepullamagamasi  adinnadane  vepullam  gate  sattham  vepullamagamasi
satthe  vepullam  gate  panatipato  vepullamagamasi  panatipate
vepullam  gate  musavado  vepullamagamasi musavade vepullam gate
tesam  sattanam ayupi parihayi vannopi parihayi tesam 2- ayunapi
parihayamananam  vannenapi  parihayamananam  cattarisavassasahassayukanam
manussanam  visativassasahassayuka  putta  ahesum  visativassasahassayukesu
@Footnote: 1 Yu. avaca sampajanamusa . 2 Yu. ayam na dissati.
@* mikar—kr khagoe asitivassasahasusayukanam peDna asitivassasahassayukanam
Bhikkhave  manussesu  annataro  puriso  paresam  adinnam theyyasankhatam
adiyi  .  tamenam annataro puriso ranno khattiyassa muddhavasittassa
arocesi  itthannamo  deva  puriso  paresam adinnam theyyasankhatam
adiyatiti pesunnamakasi.
   [44]  Iti  kho  bhikkhave  adhananam  dhane  nanuppadiyamane
daliddiyam  vepullamagamasi  daliddiye  vepullam  gate  .pe.
Pisuna  vaca  vepullamagamasi  pisunaya  vacaya  vepullam  gataya
tesam  sattanam  ayupi  parihayi  vannopi  parihayi tesam ayunapi
parihayamananam   vannenapi   parihayamananam  visativassasahassayukanam
manussanam  dasavassasahassayuka  putta  ahesum  dasavassasahassayukesu
bhikkhave manussesu ekidam satta vannavanta 1- honti ekidam satta
dubbanna  tattha  ye  te  satta  dubbanna  te  vannavante
satte abhijjhayanta paresam daresu carittam apajjimsu.
   [45]  Iti  kho  bhikkhave  adhananam  dhane  nanuppadiyamane
daliddiyam  vepullamagamasi  daliddiye  vepullam  gate  adinnadanam
vepullamagamasi  adinnadane  vepullam gate . sankhittam . kamesu
micchacaro  vepullamagamasi  kamesu  micchacare  vepullam  gate
tesam  sattanam  ayupi  parihayi  vannopi  parihayi tesam ayunapi
parihayamananam   vannenapi   parihayamananam   dasavassasahassayukanam
manussanam  pancavassasahassayuka  putta  ahesum  pancavassasahassayukesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. vannavanto.
Bhikkhave  manussesu  dve  dhamma vepullamagamimsu 1- pharusa ca 2-
vaca  samphappalapo  ca  dvisu  dhammesu  vepullam  gatesu  tesam
sattanam  ayupi  parihayi  vannopi  parihayi  tesam  ayunapi
parihayamananam   vannenapi   parihayamananam  pancavassasahassayukanam
manussanam   appekacce   addhateyyavassasahassayuka   appekacce
dvevassasahassayuka   putta   ahesum  addhateyyavassasahassayukesu
bhikkhave  manussesu  abhijjhabyapada vepullamagamimsu abhijjhabyapadesu
vepullam  gatesu 3- tesam sattanam ayupi parihayi vannopi parihayi
tesam  ayunapi  parihayamananam vannenapi parihayamananam addhateyya-
vassasahassayukanam manussanam vassasahassayuka putta ahesum
   {45.1}  vassasahassayukesu  bhikkhave  manussesu  micchaditthi
vepullamagamasi  micchaditthiya  vepullam  gataya tesam sattanam ayupi
parihayi  vannopi  parihayi  tesam ayunapi parihayamananam vannenapi
parihayamananam   vassasahassayukanam   manussanam   pancavassasatayuka
putta  ahesum  pancavassasatayukesu  bhikkhave  manussesu tayo dhamma
vepullamagamamsu  adhammarago  visamalobho  micchadhammo  tisu  dhammesu
vepullam  gatesu  tesam  sattanam  ayupi  parihayi vannopi parihayi
tesam   ayunapi   parihayamananam   vannenapi   parihayamananam
pancavassasatayukanam  manussanam  appekacce  addhateyyavassasatayuka
appekacce  dvevassasatayuka  putta ahesum addhateyyavassasatayukesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. vepullamagamamsu . 2 Yu. casaddo na dissati . 3 Yu. abhijjhavyapado
@vepullamagamasi abhijjhavyapade vepullagate.
Bhikkhave  manussesu  ime  dhamma  vepullamagamamsu  amatteyyata
apetteyyata asamannata abrahmannata nakulejetthapacayita 1-.
   {45.2} Iti kho bhikkhave adhananam dhane nanuppadiyamane daliddiyam
vepullamagamasi  daliddiye  vepullam gate adinnadanam vepullamagamasi
adinnadane  vepullam  gate  sattham  vepullamagamasi satthe vepullam
gate  panatipato  vepullamagamasi  panatipate  vepullam  gate
musavado  vepullamagamasi  musavade  vepullam gate pisuna vaca
vepullamagamasi  pisunaya vacaya vepullam gataya kamesu micchacaro
vepullamagamasi  kamesu  micchacare  vepullam  gate  dve dhamma
vepullamagamamsu  pharusa  ca  vaca  samphappalapo  ca dvisu dhammesu
vepullam  gatesu  abhijjhabyapada  vepullamagamamsu  abhijjhabyapadesu
vepullam   gatesu   micchaditthi   vepullamagamasi   micchaditthiya
vepullam  gataya  tayo  dhamma vepullamagamamsu adhammarago visamalobho
micchadhammo  tisu dhammesu vepullam gatesu ime dhamma vepullamagamamsu
amatteyyata    apetteyyata   asamannata   abrahmannata
nakulejetthapacayita  imesu  dhammesu vepullam gatesu tesam sattanam
ayupi  parihayi  vannopi  parihayi  tesam  ayunapi parihayamananam
vannenapi   parihayamananam   addhateyyavassasatayukanam   manussanam
vassasatayuka putta ahesum.
@Footnote: 1 nakulejetthapacayikati va patho.
   [46]  Bhavissati  bhikkhave  so  samayo  yam  imesam manussanam
dasavassayuka  putta  bhavissanti  dasavassayukesu  bhikkhave  manussesu
pancavassika  kumarika  alampateyya  1-  bhavissanti  dasavassayukesu
bhikkhave  manussesu  imani  rasani  antaradhayissanti seyyathidam sappi
navanitam  telam  madhu  phanitam  lonam dasavassayukesu bhikkhave manussesu
kudrusako  2-  aggabhojanam 3- bhavissati seyyathapi bhikkhave etarahi
salimamsodano aggabhojanam
   {46.1} evameva kho bhikkhave dasavassayukesu manussesu kudrusako
aggabhojanam bhavissati dasavassayukesu bhikkhave manussesu dasa kusalakammapatha
sabbena sabbam antaradhayissanti dasa akusalakammapatha ativiya dippissanti 4-
dasavassayukesu bhikkhave manussesu kusalantipi na bhavissati kuto pana kusalassa
karako dasavassayukesu bhikkhave manussesu ye te bhavissanti amatteyya
apetteyya asamanna abrahmanna nakulejetthapacayino te puja 5-
ca bhavissanti pasamsa ca seyyathapi bhikkhave etarahi matteyya 6- petteyya
samanna brahmanna kulejetthapacayino te 7- puja ca pasamsa ca
   {46.2}  evameva  kho  bhikkhave  dasavassayukesu  manussesu
ye  te  bhavissanti  amatteyya  apetteyya  asamanna
abrahmanna  nakulejetthapacayino  te  puja  ca  bhavissanti
pasamsa  ca  dasavassayukesu  bhikkhave  manussesu  na  bhavissati
@Footnote: 1 Yu. alamapateyya .  2 Ma. kudrusako . 3 Ma. Yu. aggam bhojananam.
@4 Ma. atibyadippissanti . 5 Ma. Yu. pujja . 6 Yu. metteyya . 7 Ma. ayam
@na dissati.
Matati  va  matucchati  va  pitati  va  pitucchati  va 1-
matulaniti  va  acariyabhariyati  va  garunam  darati va sambhedam
loko  gamissati  yatha  ajelaka  kukkuta  sukara sona sigala
dasavassayukesu  bhikkhave  manussesu  tesam  sattanam  annamannamhi
tibbo   aghato  paccupatthito  bhavissati  tibbo  byapado
tibbo  manopadoso  tibbam  vadhakacittam  matupi  puttamhi  .
Puttassapi matari . pitupi puttamhi . puttassapi pitari . bhatupi 2-
bhaginiya  .  bhaginiya  bhatari tibbo aghato paccupatthito bhavissati
tibbo  byapado  tibbo  manopadoso  tibbam vadhakacittam seyyathapi
bhikkhave  magavikassa  migam  disva  tibbo  aghato  paccupatthito
hoti tibbo byapado tibbo manopadoso tibbam vadhakacittam
   {46.3} evameva kho bhikkhave dasavassayukesu manussesu tesam sattanam
annamannamhi  tibbo  aghato  paccupatthito  bhavissati  tibbo
byapado   tibbo   manopadoso   tibbam  vadhakacittam  matupi
puttamhi  .  puttassapi  matari  .  pitupi  puttamhi  . puttassapi
pitari  . bhatupi 2- bhaginiya . bhaginiyapi bhatari tibbo aghato
paccupatthito  bhavissati  tibbo  byapado  tibbo  manopadoso
tibbam vadhakacittam.
   [47]  Dasavassayukesu bhikkhave manussesu sattaham satthantarakappo
bhavissati  te  annamannam  3-  migasannam  patilabhissanti  tesam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pitati va pitucchati vati na dissati . 2 Yu. bhatupi bhatari.
@3 Ma. annamannasmi.
Tinhani  satthani  hatthesu  patubhavissanti  te  tinhena  satthena
esa migoti 1- annamannam jivita voropissanti.
   {47.1} Athakho tesam bhikkhave sattanam ekaccanam evam bhavissati
ma  ca  mayam kanci 2- ma ca amhe koci yannuna mayam tinagahanam
va  vanagahanam  va  rukkhagahanam  va  nadividuggam va pabbatavisamam va
pavisitva  vanamulaphalahara  yapeyyamati . te tinagahanam va 3-
vanagahanam va rukkhagahanam va 3- nadividuggam va 3- pabbatavisamam va 3-
pavisitva  sattaham  vanamulaphalahara  yapessanti 4- . te tassa
sattahassa  accayena  tinagahana  vanagahana  rukkhagahana  nadividugga
pabbatavisama   nikkhamitva   annamannam   alingitva   sabhasu
gayissanti  samassasissanti  dittha  bho  satta  jivasi tvam dittha
bho satta jivasiti.
   {47.2} Athakho tesam bhikkhave sattanam evam bhavissati mayam kho
akusalanam  dhammanam  samadanahetu  evarupam  5-  ayatam  natikkhayam
patta  yannuna  mayam  kusalam  kareyyama kim kusalam kareyyama yannuna
mayam  panatipata  virameyyama  idam  kusalam  dhammam  samadaya
vatteyyamati  .  te  panatipata  viramissanti idam kusalam dhammam
samadaya  vattissanti  te  kusalanam dhammanam samadanahetu ayunapi
vaddhissanti  vannenapi  vaddhissanti  tesam  ayunapi  vaddhamananam
vannenapi  vaddhamananam  dasavassayukanam  manussanam  visativassayuka
putta bhavissanti.
   {47.3} Athakho tesam bhikkhave sattanam evam bhavissati mayam kho kusalanam
@Footnote: 1 Yu. amenditam . 2 Ma. kinci . 3 Yu. vasaddo na dissati.
@4 Yu. yapeyyanti . 5 Yu. ayam na dissati.
Dhammanam  samadanahetu  ayunapi  vaddhama  vannenapi  vaddhama
yannuna mayam bhiyyoso mattaya kusalam kareyyama kim kusalam kareyyama 1-
yannuna  mayam  adinnadana  virameyyama  kamesu  micchacara
virameyyama  musavada  virameyyama  pisunaya  vacaya virameyyama
pharusaya  vacaya  virameyyama  samphappalapa  virameyyama  abhijjham
pajaheyyama byapadam pajaheyyama micchaditthim pajaheyyama tayo dhamme
pajaheyyama  adhammaragam  visamalobham micchadhammam yannuna mayam matteyya
assama  petteyya  samanna  brahmanna  kule  jetthapacayino
idam kusalam dhammam samadaya vatteyyamati.
   {47.4}  Te  matteyya  bhavissanti  petteyya  samanna
brahmanna  kule  jetthapacayino  idam  kusalam  dhammam  samadaya
vattissanti  tesam  2-  kusalanam  dhammanam  samadanahetu  ayunapi
vaddhissanti  vannenapi  vaddhissanti  tesam  ayunapi  vaddhamananam
vannenapi    vaddhamananam    visativassayukanam    manussanam
cattalisavassayuka   putta  bhavissanti  .  cattalisavassayukanam
manussanam  asitivassayuka  putta  bhavissanti  .  asitivassayukanam
manussanam  satthivassasatayuka  putta  bhavissanti . satthivassasatayukanam
manussanam  visatitivassasatayuka putta bhavissanti . visatitivassasatayukanam
manussanam  cattalisachavassasatayuka  putta  bhavissanti  .  cattalisa-
chavassasatayukanam  manussanam  dvevassasahassayuka putta bhavissanti .
Dvevassasahassayukanam     manussanam     cattarivassasahassayuka
@Footnote: 1 Ma. Yu. ki kusalam kareyyamati na dissati . 2 Ma. Yu. te.
Putta   bhavissanti   .   cattarivassasahassayukanam   manussanam
atthavassasahassayuka  putta  bhavissanti  .  atthavassasahassayukanam
manussanam  visativassasahassayuka  putta  bhavissanti  .  visativassa-
sahassayukanam   manussanam   cattalisavassasahassayuka   putta
bhavissanti   .  cattalisavassasahassayukanam  manussanam  asitivassa-
sahassayuka putta bhavissanti.
   [48]  Asitivassasahassayukesu  bhikkhave  manussesu pancavassasatika
kumarika  alampateyya  bhavissanti  .  asitivassasahassayukesu bhikkhave
manussesu  tayo  abadha  bhavissanti  iccha  anasanam  jara .
Asitivassasahassayukesu  bhikkhave  manussesu ayam jambudipo iddho ceva
bhavissati  phito  ca  kukkutasampatita  1-  gamanigamarajadhaniyo .
Asitivassasahassayukesu  bhikkhave  manussesu ayam jambudipo avici manne
phuto bhavissati manussehi seyyathapi nalavanam va saravanam va 2-.
   {48.1} Asitivassasahassayukesu bhikkhave manussesu ayam baranasi
ketumati  nama rajadhani bhavissati iddha ceva phita ca bahujana ca
akinnamanussa  ca  subhikkha  ca  .  asitivassasahassayukesu bhikkhave
manussesu  imasmim  jambudipe caturasitinagarasahassani bhavissanti ketumati-
rajadhanipamukhani . asitivassasahassayukesu bhikkhave manussesu ketumati-
rajadhaniya sankho nama raja uppajjissati cakkavatti dhammiko dhammaraja
@Footnote: 1 Ma. Yu. kukkutasampadika . 2 Ma. Yu. saravanam va.
Caturanto  vijitavi  janapadatthavariyappatto  sattaratanasamannagato .
Tassimani  satta  ratanani  bhavissanti  seyyathidam  cakkaratanam hatthiratanam
assaratanam   maniratanam   itthiratanam   gahapatiratanam  parinayakaratanameva
sattamam  . parosahassam kho panassa putta bhavissanti sura virangarupa
parasenappamaddana  .  so  imam  pathavim  sagarapariyantam  adandena
asatthena dhammena abhivijiya ajjhavasissati.
   {48.2}  Asitivassasahassayukesu  bhikkhave manussesu metteyyo
nama bhagava loke uppajjissati araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho
bhagava  seyyathapahametarahi  loke  uppanno  araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro purisadammasarathi sattha
devamanussanam buddho bhagava.
   {48.3} So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim
pajam   sadevamanussam   sayam   abhinna  sacchikatva  pavedessati
seyyathapahametarahi  imam  lokam  sadevakam  samarakam  sabrahmakam
sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna  sacchikatva
pavedemi  .  so  dhammam  desessati  adikalyanam  majjhekalyanam
pariyosanakalyanam   sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam   pakasessati   seyyathapahametarahi  dhammam  desemi
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasemi  .  so anekasahassam
Bhikkhusangham  pariharissati  seyyathapaham  etarahi  anekasatam  bhikkhusangham
pariharami.
   {48.4} Athakho bhikkhave sankho nama raja yo so 1- yupo ranna
mahapanadena  karapito  tam yupam ussapetva ajjhavasitva [2]-
vissajjitva     samanabrahmanakapanaddhikavanibbakayacakanam     danam
datva  metteyyassa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  santike
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam  pabbajissati  .  so  evam  pabbajito  samano  eko
vupakattho  appamatto  atapi  pahitatto  viharanto  nacirasseva
yassatthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti
tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  ditthe  va  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva upasampajja viharissati.
   [49]  Attadipa  bhikkhave  viharatha  attasarana  anannasarana
dhammadipa  dhammasarana  anannasarana  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu
attadipo  viharati  attasarano  anannasarano  dhammadipo  dhammasarano
anannasarano  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  kaye  kayanupassi viharati
atapi  sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam vedanasu
vedananupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya loke
abhijjhadomanassam  citte  cittanupassi  viharati  atapi  sampajano
satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  dhammesu  dhammanupassi
viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam .
@Footnote: 1 Yu. yenassa . 2 Ma. tam datva. Yu. daditva.
Evam  kho  bhikkhave  bhikkhu attadipo viharati attasarano anannasarano
dhammadipo dhammasarano anannasarano.
   [50] Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye. Gocare bhikkhave
caranta sake pettike visaye ayunapi vaddhissatha vannenapi vaddhissatha
sukhenapi vaddhissatha bhogenapi vaddhissatha balenapi vaddhissatha.
   {50.1} Kinca bhikkhave bhikkhuno ayusmim . idha bhikkhave bhikkhu
chandasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti viriyasamadhipadhana ...
Cittasamadhipadhana  ...  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam
bhaveti  so  imesam  catunnam  iddhipadanam  bhavitatta bahulikatatta
akankhamano kappam va tittheyya kappavasesam va . Idam kho bhikkhave
bhikkhuno ayusmim.
   {50.2} Kinca bhikkhave bhikkhuno vannasmim. Idha bhikkhave bhikkhu silava
hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno  anumattesu
vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu . idam kho bhikkhave
bhikkhuno vannasmim.
   {50.3} Kinca bhikkhave bhikkhuno sukhasmim. Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kamehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham
pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  .pe.
Dutiyam  jhanam  . tatiyam jhanam . catuttham jhanam upasampajja viharati .
Idam kho bhikkhave bhikkhuno sukhasmim.
   {50.4}  Kinca  bhikkhave  bhikkhuno  bhogasmim  .  idha
bhikkhave   bhikkhu   mettasahagatena   cetasa   ekam   disam
Pharitva  viharati  tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti
uddhamadho   tiriyam   sabbadhi   sabbattataya   sabbavantam  lokam
mettasahagatena   cetasa   vipulena   mahaggatena  appamanena
averena abyapajjhena pharitva viharati . karunasahagatena cetasa .
Muditasahagatena  cetasa  .  upekkhasahagatena  cetasa  ekam
disam  pharitva  viharati  tatha  dutiyam  tatha tatiyam tatha catuttham iti
uddhamadho   tiriyam   sabbadhi   sabbattataya   sabbavantam  lokam
upekkhasahagatena   cetasa   vipulena  mahaggatena  appamanena
averena abyapajjhena pharitva viharati . idam kho bhikkhave bhikkhuno
bhogasmim.
   {50.5} Kinca bhikkhave bhikkhuno balasmim . idha bhikkhave bhikkhu
asavanam  khaya  anasavancetovimuttim  pannavimuttim  ditthe  va
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati . idam kho
bhikkhave  bhikkhuno  balasmim  .  naham  bhikkhave  annam  ekabalampi
samanupassami  evam  1-  duppasaham  yathayidam  bhikkhave  marabalam
kusalanam   bhikkhave   dhammanam   samadanahetu  evamidam  punnam
pavaddhatiti  .  idamavoca  bhagava  .  attamana te bhikkhu bhagavato
bhasitam abhinandunti.
        Cakkavattisuttam nitthitam tatiyam 2-.
         -------------------
@Footnote: 1 Ma. yam evam . 2 Yu. cakkavattisihanadasuttantam tatiyam.
            Aggannasuttam
   [51]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatupasade  .  tena  kho  pana  samayena
vasetthabharadvaja  bhikkhusu  parivasanti  bhikkhubhavam  akankhamana .
Athakho  bhagava  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  pasada
orohitva pasadapacchayayam abbhokase cankamati.
   {51.1} Addasa kho vasettho bhagavantam sayanhasamayam patisallana
vutthitam   pasada  orohitva  pasadapacchayayam  abbhokase
cankamantam  disvana  bharadvajam  amantesi  ayam avuso bharadvaja
bhagava  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  pasada  orohitva
pasadapacchayayam  abbhokase  cankamati  ayamavuso  bharadvaja
yena  bhagava  tenupasankamissama  appevanama  labheyyama  bhagavato
sammukha 1- dhammim katham savanayati . evamavusoti kho bharadvajo
vasetthassa paccassosi.
   {51.2} Athakho vasetthabharadvaja yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva   bhagavantam   cankamantam
anucankamimsu  .  athakho  bhagava  vasettham amantesi tumhe khvattha
vasettha   2-  brahmanajacca  brahmanakulina  brahmanakula
agarasma   anagariyam  pabbajita  kacci  vo  vasettha  3-
brahmana  na  akkosanti  na  paribhasantiti  .  taggha  no
bhante   brahmana   akkosanti   paribhasanti   attarupaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. santika . 2-3 Ma. Yu. vasettha.
Paribhasaya  paripunnaya  no  aparipunnayati  .  yathakatham pana vo
vasettha  brahmana  akkosanti  paribhasanti attarupaya paribhasaya
paripunnaya  no  aparipunnayati  .  brahmana  bhante evamahamsu
brahmano  va  settho  vanno hina anne vanna brahmano va
sukko  vanno  kanha  anne  vanna  brahmana  va  sujjhanti
no  abrahmana  brahmana  1-  brahmuno  putta  orasa
mukhato  jata  brahmaja  brahmanimmita  brahmadayada  te
tumhe  settham  vannam  hitva  hinamatthavannam  ajjhupagata  yadidam
mundake  samanake  ibbhe  kanhe bandhupada pacceti 2- tayidam na
sadhu  tayidam  nappatirupam  yam tumhe settham vannam hitva hinamatthavannam
ajjhupagata  yadidam  mundake  samanake  ibbhe  kanhe  bandhupada
pacceti  . evam kho no bhante brahmana akkosanti paribhasanti
attarupaya paribhasaya paripunnaya no aparipunnayati.
   {51.3}  Taggha  vo vasettha brahmana poranam asaranta
evamahamsu  brahmano  va  settho  vanno  hina  anne vanna
brahmano  va  sukko  vanno  kanha  anne  vanna brahmana
va sujjhanti no abrahmana brahmana 1- brahmuno putta orasa
mukhato  jata  brahmaja  brahmanimmita brahmadayadati . dissanti
kho  pana  vasettha  brahmananam brahmaniyo utuniyopi gabbhiniyopi
vijayamanapi  payamanapi  te  ca brahmana yonija va samana
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmana va. evamupari . 2 Ma. Yu. bandhupadapacce.
Evamahamsu  brahmano va settho vanno .pe. brahmadayadati .
Te  ca  1- brahmananceva abbhacikkhanti musa ca bhasanti bahunca
apunnam pasavanti.
   [52]  Cattarome  vasettha  vanna  khattiya  brahmana
vessa  sudda . khattiyopi kho vasettha idhekacco panatipati
hoti  adinnadayi  kamesu  micchacari  musavadi  pisunavaco 2-
pharusavaco  samphappalapi  abhijjhalu  byapannacitto  micchaditthi .
Iti  kho vasettha yeme dhamma akusala akusalasankhata savajja
savajjasankhata   asevitabba   asevitabbasankhata   nalamariya
nalamariyasankhata  kanha  kanhavipaka  vinnugarahita  .  khattiyepi
te idhekacce sandissanti . Brahmanopi kho vasettha .pe. Vessopi
kho vasettha .pe. suddopi kho vasettha idhekacco panatipati
hoti  adinnadayi .pe. micchaditthi . iti kho vasettha yeme
dhamma  akusala  akusalasankhata  .pe.  kanha  kanhavipaka
vinnugarahita suddepi te idhekacce sandissanti.
   [53] Khattiyopi kho vasettha idhekacco panatipata pativirato
hoti  adinnadana  pativirato  kamesu  micchacara  pativirato
musavada  pativirato  pisunaya  vacaya  pativirato pharusaya vacaya
pativirato  samphappalapa  pativirato  anabhijjhalu  abyapannacitto
sammaditthi . iti kho vasettha yeme dhamma kusala kusalasankhata
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati . 2 Yu. pisunavaco pharusavaco.
Anavajja  anavajjasankhata  sevitabba  sevitabbasankhata  alamariya
alamariyasankhata  sukka  sukkavipaka  vinnupasattha . khattiyepi te
idhekacce  sandissanti  . brahmanopi kho vasettha . vessopi
kho  vasettha . suddopi kho vasettha idhekacco panatipata
pativirato  hoti  .pe.  anabhijjhalu  abyapannacitto sammaditthi .
Iti  kho  vasettha  yeme dhamma kusala kusalasankhata anavajja
anavajjasankhata    sevitabba   sevitabbasankhata   alamariya
alamariyasankhata  sukka  sukkavipaka  vinnupasattha  .  suddepi
te idhekacce sandissanti.
   {53.1} Imesu kho vasettha catusu vannesu evam ubhayabyokinnesu 1-
vattamanesu  kanhasukkesu  dhammesu vinnuvigarahitesu ceva vinnupasatthesu
ca yadettha brahmana evamahamsu brahmano va settho vanno hina
anne  vanna  brahmano  va sukko vanno kanha anne vanna
brahmana  va sujjhanti no abrahmana brahmana brahmuno putta
orasa  mukhato  jata  brahmaja brahmanimmita brahmadayadati .
Tantesam vinnu nanujananti . tam kissa hetu . imesam hi vasettha
catunnam  vannanam yo hoti bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo
ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinakavasannojano  sammadanna-
vimutto so nesam aggamakkhayati dhammeneva no adhammena. Dhammo hi
vasettha  settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ubhayaokinnesu.
Tadaminapetam vasettha pariyayena veditabbam yatha dhammo 1- settho
janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [54] Janati kho vasettha raja pasenadi kosalo samano gotamo
anuttaro 2- sakyakula pabbajitoti . sakya kho pana vasettha ranno
pasenadissa kosalassa anantara 3- anuyanta bhavanti . karonti kho
vasettha  sakya  ranne  pasenadimhi kosale nipaccakaram abhivadanam
paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  .  iti  kho  vasettha  yam
karonti  sakya  ranne  pasenadimhi  kosale  nipaccakaram abhivadanam
paccutthanam  anjalikammam  samicikammam  karoti  tam  raja  pasenadi
kosalo  tathagate  nipaccakaram  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam
samicikammam  nanu  sujato  samano  gotamo  dujjatohamasmi  balava
samano   gotamo  dubbalohamasmi  pasadiko  samano  gotamo
dubbannohamasmi  mahesakkho  samano  gotamo  appesakkhohamasmiti
athakho  nam dhammamyeva sakkaronto dhammam garukaronto dhammam manento
dhammam  pujento dhammam apacayamano . evam raja pasenadi kosalo
tathagate  nipaccakaram  karoti  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam
samicikammam . imina 4- kho evam 5- vasettha pariyayena veditabbam
yatha dhammo settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [55]  Tumhe  khvattha  vasettha  nanajacca  nananama
nanagotta  nanakula agarasma anagariyam pabbajita ke tumheti
@Footnote: 1 Ma. dhammo va . 2 Ma. anantara . 3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
@4 Ma. iminapi . 5 Ma. Yu. etam vasettha.
Puttha  samana samana sakyaputtiyamhati patijanathati 1- . yassa
kho  panassa vasettha tathagate saddha nivittha mulajata patitthita
dalha  asamhariya  2- samanena va brahmanena va devena va
marena va brahmuna va kenaci va lokasmim tassetam kallam vacaya
bhagavatomhi  putto  oraso  mukhato  jato  dhammajo  dhammanimmito
dhammadayadoti  .  tam  kissa hetu . tathagatassa hetam vasettha
adhivacanam  dhammakayo  itipi  brahmakayo  itipi  dhammabhuto  itipi
brahmabhuto itipi.
   [56] Hoti kho so vasettha samayo yam kadaci karahaci dighassa
addhuno accayena ayam loko samvattati samvattamane loke yebhuyyena
satta  abhassarasamvattanika  honti  te  tattha  [2]-  manomaya
pitibhakkha  sayampabha  antalikkhacara  subhatthayino  ciram  dighamaddhanam
titthanti  .  hoti  kho  so vasettha samayo yam kadaci karahaci
dighassa  addhuno  accayena  ayam loko vivattati vivattamane loke
yebhuyyena  satta  abhassarakaya  cavitva itthattam agacchanti te
ca  honti  manomaya  pitibhakkha  sayampabha antalikkhacara subhatthayino
ciram dighamaddhanam titthanti.
   {56.1} Ekodakikutam kho pana vasettha tena samayena hoti
andhakaro   andhakaratimisa  na  candimasuriya  pannayanti  na
nakkhattani    tarakarupani   pannayanti   na   rattindiva
pannayanti   na   masaddhamasa  pannayanti  na  utusamvacchara
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Yu. asamharika . 3 Ma. Yu. honti.
Pannayanti  na  itthipurisa  1-  pannayanti . satta sattatveva
sankhyam  gacchanti  . athakho tesam vasettha sattanam kadaci karahaci
dighassa  addhuno accayena rasapathavi udakasmim samantani 2- seyyathapi
nama  payatattassa nibbayamanassa upari santanakam hoti evamevam 3-
paturahoti  sa  ahosi  vannasampanna  gandhasampanna  rasasampanna
seyyathapi nama sampanna va sappi sampannam va navanitam evamvanna
ahosi seyyathapi nama khuddamadhum anelakam evamassada ahosi.
   {56.2} Athakho vasettha annataro satto lolajatiko ambho
kimevidam  bhavissatiti  rasapathavim anguliya sayi tassa rasapathavim anguliya
sayato  acchadesi  tanhapassa  4- okkami . annepi 5- kho
vasettha  satta  tassa  sattassa ditthanugatim apajjamana rasapathavim
anguliya sayimsu . tesam rasapathavim anguliya sayatam acchadeti tanha
ca nesam okkami.
   {56.3} Athakho te vasettha satta rasapathavim hatthehi aluppakarakam
upakkamimsu paribhunjitum . yato kho vasettha satta rasapathavim hatthehi
aluppakarakam  upakkamimsu  paribhunjitum  atha  tesam  sattanam  sayampabha
antaradhayi  .  sayampabhaya  antarahitaya  candimasuriya  paturahesum
candimasuriyesu   patubhutesu  nakkhattani  tarakarupani  paturahesum
nakkhattesu  tarakarupesu  patubhutesu rattindiva pannayimsu rattindivesu
pannayamanesu    masaddhamasa    pannayimsu   masaddhamasesu
pannayamanesu    utusamvacchara    pannayimsu    ettavata
@Footnote: 1 Ma. Yu. itthipuma . 2 Ma. Yu. samatani . 3 Ma. evameva. evamupari.
@4 Ma. Yu. tanha cassa . 5 Yu. annatarepi.
Kho vasettha ayam loko puna vivatto hoti.
   [57]  Athakho  te  vasettha  satta  rasapathavim paribhunjanta
tabbhakkha tadahara 1- ciram dighamaddhanam atthamsu . yatha yatha kho
te  vasettha  satta  rasapathavim  paribhunjanta tabbhakkha tadahara
ciram  dighamaddhanam  atthamsu  tatha  tatha  tesam  sattanam kharattanceva
kayasmim  okkami  vannavevannata  ca  pannayittha  .  ekidam
satta  vannavanto  honti  ekidam  satta  dubbanna  .  tattha
ye  te  satta  vannavanto  te  dubbanne  satte  atimannanti
mayametehi  vannavantatara  amhehete  dubbannatarati  .  tesam
vannatimanapaccaya  manatimanajatikanam  rasapathavi  antaradhayi .
Rasapathaviya  antarahitaya  sannipatimsu  sannipatitva  anutthunimsu  aho
rasam aho rasanti . tadetarahipi manussa kincideva surasam 2- labhitva
evamahamsu  aho  rasam  aho  rasanti  . tadeva poranam aggannam
akkharam anussaranti 3- na tvevassa attham ajananti.
   [58]  Athakho tesam vasettha sattanam rasapathaviya antarahitaya
bhumipappatiko 4- paturahosi . seyyathapi nama ahicchattako evamevam
paturahosi   .   so   ahosi  vannasampanno  gandhasampanno
rasasampanno  seyyathapi  nama  sampanna  va  sappi sampannam va
navanitam  evamvanno  ahosi  seyyathapi  nama  khuddamadhum  anelakam
@Footnote: 1 Yu. tadahara . 2 Yu. sadhurasam . 3 Yu. anupatanti. evamupari.
@4 Ma. Yu. bhumipappatako.
Evamassado ahosi.
   {58.1}  Athakho  te vasettha satta bhumipappatikam upakkamimsu
paribhunjitum  te  [1]-  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam  atthamsu  .  yatha  yatha  kho  te vasettha satta
bhumipappatikam  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram  dighamaddhanam
atthamsu  tatha  tatha  tesam  sattanam bhiyyoso mattaya kharattanceva
kayasmim  okkami  vannavevannata  ca  pannayittha . ekidam satta
vannavanto honti ekidam satta dubbanna . tattha ye te satta
vannavanto   te   dubbanne  satte  atimannanti  mayametehi
vannavantatara  amhehete  dubbannatarati  .  tesam  vannatimana-
paccaya manatimanajatikanam bhumipappatiko antaradhayi.
   {58.2} Bhumipappatike antarahite padalata paturahosi. Seyyathapi
nama kalambaka 2- evamevam paturahosi . sa ahosi vannasampanna
gandhasampanna  rasasampanna  seyyathapi  nama  sampanna  va sappi
sampannam  va  navanitam  evamvanna  ahosi seyyathapi nama khuddamadhum
anelakam evamassada ahosi . athakho te vasettha satta padalatam
upakkamimsu  paribhunjitum  te  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam atthamsu . yatha yatha kho te vasettha satta padalatam
paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram   dighamaddhanam  atthamsu
tatha  tatha  tesam  sattanam  bhiyyoso  mattaya  kharattanceva
kayasmim  okkami  vannavevannata  ca  pannayittha  .  ekidam
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Ma. Yu. kalambuka.
Satta  vannavanto  honti  ekidam  satta  dubbanna  .  tattha
ye  te  satta  vannavanto  te  dubbanne  satte  atimannanti
mayametehi  vannavantatara  amhehete  dubbannatarati  .  tesam
vannatimanapaccaya manatimanajatikanam padalata antaradhayi.
   {58.3}  Padalataya  antarahitaya  sannipatimsu  sannipatitva
anutthunimsu ahu vata no ahayi vata no padalatati. Tadetarahi manussa
kenacideva  dukkhadhammena  phuttha  evamahamsu  ahu  vata no ahayi
vata  noti  .  tadeva  poranam  aggannam  akkharam  anussaranti na
tvevassa attham ajananti.
   [59]  Athakho tesam vasettha sattanam padalataya antarahitaya
akatthapako  sali  paturahosi  akano  athuso suddho 1- sugandho
tandulapphalo  .  yantam  sayam  sayamasaya  aharanti  pato  tam
hoti  pakkam  pativirulham yantam pato patarasaya aharanti sayam tam
hoti pakkam pativirulham napadanam pannayati . athakho [2]- vasettha
satta  akatthapakam  salim  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam atthamsu.
   {59.1} Yatha yatha kho te vasettha satta akatthapakam salim paribhunjanta
tabbhakkha tadahara ciram dighamaddhanam atthamsu tatha tatha tesam sattanam
bhiyyoso  mattaya  kharattanceva  kayasmim  okkami  vannavevannata
ca pannayittha . itthiya ca itthilingam paturahosi purisassa purisalingam.
@Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati . 2 te.
Itthi ca sudam 1- ativelam purisam 2- upanijjhayati puriso ca itthim. Tesam
ativelam  annamannam  upanijjhayantanam  sarago  udapadi  parilaho
kayasmim okkami. Te parilahapaccaya methunam dhammam patisevimsu.
   {59.2} Ye kho pana te vasettha tena samayena satta passanti
methunam  dhammam  patisevante anne pamsum khipanti anne setthim khipanti
anne gomayam khipanti nassa vasali 3- nassa vasaliti 3-. Kathanhi nama
satto  sattassa evarupam karissatiti . tadetarahipi manussa ekaccesu
janapadesu  vadhaniya  4-  nibbuyhamanaya  anne pamsum khipanti anne
setthim khipanti anne gomayam khipanti . tadeva poranam aggannam akkharam
anussaranti na tvevassa attham ajananti.
   [60] Adhammasammatam tam 5- kho pana vasettha tena samayena hoti
tadetarahi dhammasammatam . ye kho pana te 6- vasettha tena samayena
satta  methunam  dhammam  patisevanti  temasampi  dvemasampi na labhanti
gamam  va  nigamam va pavisitum . yato kho vasettha te satta
tasmim  asaddhamme  ativelam  patabyatam  apajjimsu  atha  agarani
upakkamimsu  katum  tasseva  asaddhammassa  paticchadanattham  .  athakho
vasettha  annatarassa  sattassa  alasajatikassa  etadahosi  ambho
kimevaham  vihannami  salim  aharanto  sayam  sayamasaya  pato
patarasaya yannunaham salim ahareyyam sakideva sayam patarasayati.
@Footnote: 1 Ma. ayam na dissati . 2 Ma. purisam ativelam . 3 Ma. Yu. asuci.
@4 Ma. Yu. vadhuya. 5-6 Ma. Yu. ayam na dissati.
   {60.1} Athakho so vasettha satto salim ahasi sakideva
sayam  patarasayati  1-  .  athakho vasettha annataro satto
yena  so  satto  tenupasankami  upasankamitva tam sattam etadavoca
ehi  bho satta salaharam gamissamati . alam bho satta ahato
me sali sakideva sayam patarasayati.
   {60.2} Athakho so vasettha satto tassa sattassa ditthanugatim
apajjamano salim ahasi sakideva dvihaya 2- evampi kira bho sadhuti.
   {60.3} Athakho vasettha annataro satto yena so satto
tenupasankami  upasankamitva  tam  sattam  etadavoca  ehi bho satta
salaharam gamissamati . alam bho satta ahato me sali sakideva
sayam patarasayati 1-.
   {60.4}  Athakho  so  vasettha  satto  tassa  sattassa
ditthanugatim  apajjamano  salim ahasi sakideva catuhaya evam 3-
kira  bho  sadhuti . athakho vasettha annataro satto yena so
satto  tenupasankami  upasankamitva  tam  sattam  etadavoca  ehi
bho  satta  salaharam  gamissamati  .  alam  bho satta ahato
me sali sakideva catuhayati.
   {60.5} Athakho so vasettha satto tassa sattassa ditthanugatim
apajjamano salim ahasi sakideva atthahaya evam 3- kira bho sadhuti.
   {60.6}  Yato kho te vasettha satta sannidhikarakam salim
upakkamimsu  paribhunjitum  .  athakho  vasettha  4-  kano  tandulam
pariyonaddhi   5-  thusopi  tandulam  pariyonaddhi  5-  lunampi
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. Yu. dvihayati . 3 Ma. Yu. evampi.
@4 Ma. Yu. ayam na dissati . 5 Ma. Yu. pariyonandhi.
Nappativirulham   apadanam  pannayittha  sandasanda  salayo  1-
atthamsu.
   [61]  Athakho  te  vasettha  satta sannipatimsu sannipatitva
anutthanimsu  papaka  vata  bho  dhamma  sattesu  patubhuta  mayam
hi  pubbe  manomaya  ahumha  pitibhakkha  sayampabha  antalikkhacara
subhatthayino  ciram  dighamaddhanam  atthamha  tesam  no  amhakam
kadaci  karahaci  ciram 2- dighassa addhuno accayena rasapathavi udakasmim
samantani  sa  ahosi  vannasampanna  gandhasampanna  rasasampanna
te  mayam  rasapathavim hatthehi aluppakarakam upakkamimha 3- paribhunjitum
tesanno  rasapathavim  hatthehi  aluppakarakam  upakkamatam  paribhunjitum
sayampabha  antaradhayi  sayampabhaya  4-  antarahitaya  candimasuriya
paturahesum  5-  candimasuriyesu  patubhutesu  nakkhattani  tarakarupani
paturahesum 5- nakkhattesu tarakarupesu patubhutesu rattindiva pannayimsu
rattindivesu  pannayamanesu  masaddhamasa  pannayimsu  masaddhamasesu
pannayamanesu  utusamvacchara  pannayimsu te mayam rasapathavim paribhunjanta
tabbhakkha tadahara ciram dighamaddhanam atthamha tesam no papakanamyeva
akusalanam  dhammanam  patubhava  rasapathavi  antaradhayi  rasapathaviya
antarahitaya  bhumipappatiko  paturahosi  so  ahosi  vannasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  te  mayam  bhumipappatikam  upakkamimha 3-
paribhunjitum  te  mayam  tam  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram
dighamaddhanam  atthamha  tesam  no  papakanamyeva  akusalanam dhammanam
@Footnote: 1 Yu. saliyo . 2 Ma. Yu. ayam na dissati . 3 Ma. Yu. upakkamimha.
@4 Ma. taya . 5 Yu. paturahamsu.
Patubhava   bhumipappatiko   antaradhayi  bhumipappatike  antarahite
padalata  paturahosi  sa  ahosi  vannasampanna  gandhasampanna
rasasampanna  te  mayam  padalatam  upakkamimha  paribhunjitum  te mayam
tam  paribhunjanta  tabbhakkha  tadahara  ciram  dighamaddhanam  atthamha
tesam  no  papakanamyeva  akusalanam  dhammanam  patubhava padalata
antaradhayi  padalataya  antarahitaya  akatthapako  sali  paturahosi
akano  athuso  suddho sugandho tandulapphalo yantam sayam sayamasaya
aharama  pato tam hoti pakkam pativirulham yantam pato patarasaya
aharama  sayantam  hoti  pakkam  pativirulham  napadanam  pannayittha
te  mayam  akatthapakam  salim  paribhunjanta tabbhakkha tadahara ciram
dighamaddhanam  atthamha  tesanno  papakanamyeva  akusalanam  dhammanam
patubhava  kanopi  tandulam  pariyonaddhi  thusopi  tandulam  pariyonaddhi
lunampi  nappativirulham  apadanampi  pannayittha  sandasanda  salayo
thita yannuna mayam salim vibhajeyyama mariyadam thapeyyamati. Athakho [1]-
vasettha satta salim vibhajimsu mariyadam thapesum.
   [62]  Athakho  vasettha  annataro  satto lolajatiko sakam
bhagam  parirakkhanto  annataram  bhagam  adinnam  adiyitva paribhunji .
Tamenam  aggahesum  gahetva  etadavocum  papakam  vata  bho  satta
karosi  yatra  hi  nama  sakam  bhagam  parirakkhanto  annataram bhagam
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
Adinnam adiyitva paribhunjasi ma bho 1- satta puna 2- evarupamakasiti.
Evam bhoti kho vasettha so satto tesam sattanam paccassosi .
Dutiyampi  kho vasettha so satto .pe. tatiyampi kho vasettha
so  satto sakam bhagam parirakkhanto annataram bhagam adinnam adiyitva
paribhunji  .  tamenam  aggahesum  gahetva  3-  etadavocum papakam
vata bho satta karosi yatra hi nama sakam bhagam parirakkhanto annataram
bhagam  adinnam  adiyitva  paribhunji  4- ma bho 1- satta punapi
evarupam  akasiti  .  anne  panina  paharimsu  anne  ledduna
paharimsu  anne  dandena  paharimsu  .  tadagge kho pana vasettha
adinnadanam  pannayati  garaha  pannayati  musavado  pannayati
dandadanam pannayati.
   {62.1}  Athakho  setthasatta sannipatimsu sannipatitva anutthanimsu
papaka vata bho dhamma sattesu patubhuta yatra hi nama adinnadanam
pannayissati   garaha   pannayissati   musavado   pannayissati
dandadanam  pannayissati  yannuna  mayam  ekam  sattam  sammanneyyama
yo  5-  no  sammakhiyitabbam  khiyeyya  sammagarahitabbam  garaheyya
sammapabbajetabbam   pabbajeyya  mayam  panassa  salinam  bhagam
anupadassamati.
   {62.2} Athakho te vasettha satta yo nesam satto abhirupataro
ca  dassaniyataro  ca  pasadikataro  ca  mahesakkhataro ca tam sattam
upasankamitva   etadavocum   ehi  bho  satta  sammakhiyitabbam
khiyi     sammagarahitabbam     garahi     sammapabbajetabbam
@Footnote: 1 Ma. Yu. massu bho . 2 Ma. Yu. punapi . 3 Yu. aggahetva.
@4 Ma. Yu. paribhunjasi . 5. Yu. so.
Pabbajehi mayam pana vo salinam bhagam anupadassamati . evam bhoti
kho  so  vasettha satto tesam sattanam patissutva sammakhiyitabbam
khiyi  sammagarahitabbam  garahi  sammapabbajetabbam  pabbajesi  . te
panassa salinam bhagam anupadamsu.
   [63]  Mahajanasammatoti  kho vasettha mahasammatotveva pathamam
akkharam  upanibbattam  .  khettanam  adhipatiti kho vasettha khattiyo
khattiyotveva dutiyam akkharam upanibbattam . dhammena paresam 1- ranjetiti
kho vasettha raja rajatveva tatiyam akkharam upanibbattam. Iti kho
vasettha  evamevassa  2-  khattiyamandalassa  poranena aggannena
akkharena abhinibbatti ahosi . Tesamyeva sattanam annesam 3- sadisanamyeva
no asadisanam dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vasettha settho
janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [64] Athakho tesam sattanamyeva ekaccanam etadahosi papaka vata
bho dhamma sattesu patubhuta yatra hi nama adinnadanam pannayissati
garaha   pannayissati   musavado   pannayissati   dandadanam
pannayissati   pabbajanam   pannayissati  yannuna  mayam  papake
akusale dhamme vaheyyamati . te papake akusale dhamme vahesum.
Papake  akusale  dhamme vahentiti kho vasettha brahmanatveva
pathamam  akkharam  upanibbattam  .  te  arannayatane  pannakutiyo  ca
karitva   pannakutisu   jhayanti   .   vitangara   vitadhuma
@Footnote: 1 Ma. Yu. pare . 2 Ma. Yu. evametassa . 3 Ma. Yu. anannesam.
Pannamusala  sayam  sayamasaya  pato  patarasaya  gamanigama-
rajadhaniyo osaranti ghasamesana . te ghasam patilabhitva punadeva
arannayatane  pannakutisu  jhayanti  .  tamenam  manussa  disva
evamahamsu  ime  kho  bho  satta  arannayatane  pannakutiyo
karitva  pannakutisu  jhayanti  vitangara  vitadhuma  pannamusala
sayam  sayamasaya  pato patarasaya gamanigamarajadhaniyo osaranti
ghasamesana  . te ghasampatilabhitva punadeva arannayatane pannakutisu
jhayanti 1- . te kho 2- vasettha jhayika jhayikatveva dutiyam
akkharam  upanibbattam  tesamyeva  kho  vasettha  sattanam  ekacce
satta  arannayatane  pannakutisu  [3]-  jhanam  anabhisambhunamana
gamasamantam nigamasamantam osaritva ganthe karonta agacchanti.
   {64.1} Tamenam manussa disva evamahamsu ime kho pana bho satta
arannayatane   pannakutisu   jhanam  anabhisambhunamana  gamasamantam
nigamasamantam  osaritva  ganthe karonta gacchanti 4- . nadanime
jhayanti nadanime jhayantiti kho vasettha ajjhayika ajjhayikatveva
tatiyam akkharam upanibbattam . hinasammatam kho pana vasettha tena samayena
hoti  tadetarahi  setthasammatam  .  iti kho vasettha evametassa
brahmanamandalassa  poranena  aggannena  akkharena  abhinibbatti
ahosi tesamyeva sattanam annesam sadisanamyeva no asadisanam dhammeneva
no adhammena . Dhammo hi vasettha settho janetasmim ditthe ceva dhamme
abhisamparayanca.
@Footnote: 1 Ma. jhayantiti . 2 Ma. jhayantiti kho . 3 Ma. Yu. tam . 4 Ma. acchanti.
@Yu. acchenti.
   [65] Tesamyeva kho vasettha sattanam ekacce satta methunam
dhammam samadaya visum kammante 1- payojesum . methunam dhammam samadaya
visum  kammante  payojentiti  kho  vasettha vessa vessatveva
akkharam nibbattam 2-. Iti kho vasettha evametassa. Sankhittam 3-. Iti
kho  vasettha  evametassa  suddamandalassa  poranena  aggannena
akkharena  abhinibbatti  ahosi tesamyeva sattanam annesam sadisanamyeva
no asadisanam dhammeneva no adhammena . Dhammo hi vasettha settho
janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [66] Ahu kho so vasettha samayo yam khattiyopi sakam dhammam
garahamano  agarasma  anagariyam  pabbajati  samano  bhavissamiti .
Brahmanopi 4- vasettha .pe. vessopi vasettha .pe. Suddopi
kho [5]- sakam dhammam garahamano agarasma anagariyam pabbajati samano
bhavissamiti  .  imehi kho vasettha catuhi mandalehi samanamandalassa
abhinibbatti  ahosi  tesamyeva  sattanam  annesam  sadisanamyeva
no  asadisanam  dhammeneva  no adhammena . dhammo hi vasettha
settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca.
   [67] Khattiyopi kho vasettha kayena duccaritancaritva vacaya
@Footnote: 1 Ma. visukammante. Yu. vissutakammante . 2 Ma. Yu. upanibbattam.
@3 ayam vittharo. vessamandalassa poranena aggannena akkharena abhinibbatti ahosi
@tesamyeva sattanam annesam sadisanamyeva no asadisanam dhammeneva no adhammena.
@dhammo hi vasettha settho janetasmim ditthe ceva dhamme abhisamparayanca. tesamyeva
@kho vasettha sattanam ye te satta avasesa te luddacara luddacara ahesum.
@luddacara luddacarati kho vasettha sudda suddatveva akkharam upanibbattam.
@4 Ma. brahmanopi kho. Yu. brahmanopi sakam dhammam .pe. 5 Ma. vasettha.
Duccaritancaritva  manasa  duccaritancaritva  micchaditthiko  micchaditthi-
kammasamadano  1-  micchaditthikammasamadanahetu kayassa bheda param
marana  apayam  duggatim vinipatam nirayam upapajjati . brahmanopi kho
vasettha .pe. vessopi kho vasettha .pe. Suddopi kho vasettha
.pe.  samanopi  kho  vasettha  kayena duccaritancaritva vacaya
duccaritancaritva    manasa    duccaritancaritva   micchaditthiko
micchaditthikammasamadano    micchaditthikammasamadanahetu    kayassa
bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati.
   [68] Khattiyopi kho vasettha kayena sucaritancaritva vacaya
sucaritancaritva  manasa  sucaritancaritva  sammaditthiko  sammaditthi-
kammasamadano  2-  sammaditthikammasamadanahetu kayassa bheda param
marana sugatim saggam lokam upapajjati . Brahmanopi kho vasettha .pe.
Vessopi kho vasettha .pe. suddopi kho vasettha .pe. Samanopi
kho vasettha kayena sucaritancaritva vacaya sucaritancaritva manasa
sucaritancaritva     sammaditthiko     sammaditthikammasamadano
sammaditthikammasamadanahetu   kayassa   bheda   param   marana
sugatim saggam lokam upapajjati.
   [69]  Khattiyopi  kho  vasettha  kayena dvayakari vacaya
dvayakari manasa dvayakari vimissaditthiko 3- vimissakammasamadano 4-
vimissakammasamadanahetu  kayassa  bheda  param marana sukhadukkhapatisamvedi
hoti  .  brahmanopi  kho  vasettha kayena dvayakari vacaya
@Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati . 2-4 Yu. ayam patho na dissati . 3 Yu.
@vitimissaditthiko.
Dvayakari  manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano
vimissakammasamadanahetu  kayassa  bheda  param marana sukhadukkhapatisamvedi
hoti . vessopi kho vasettha kayena dvayakari vacaya dvayakari
manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano  vimissakamma-
samadanahetu  kayassa  bheda  param  marana  sukhadukkhapatisamvedi
hoti  .  suddopi  kho  vasettha  kayena  dvayakari  vacaya
dvayakari  manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano
vimissakammasamadanahetu  kayassa  bheda  param marana sukhadukkhapatisamvedi
hoti . samanopi kho vasettha kayena dvayakari vacaya dvayakari
manasa  dvayakari  vimissaditthiko  vimissakammasamadano  vimissakamma-
samadanahetu kayassa bheda param marana sukhadukkhapatisamvedi hoti.
   [70] Khattiyopi kho vasettha kayena samvuto vacaya samvuto
manasa  samvuto  sattannam  bodhipakkhiyanam  dhammanam  bhavanamanvaya
dittheyeva  1-  dhamme parinibbayati . brahmanopi kho vasettha
kayena  samvuto vacaya samvuto manasa samvuto sattannam bodhipakkhiyanam
dhammanam  bhavanamanvaya  dittheyeva  dhamme parinibbayati . vessopi
kho vasettha kayena samvuto vacaya samvuto manasa samvuto sattannam
bodhipakkhiyanam   dhammanam   bhavanamanvaya   dittheyeva   dhamme
parinibbayati  .  suddopi  kho  vasettha kayena samvuto vacaya
@Footnote: 1 Ma. Yu. dittheva.
Samvuto  manasa  samvuto  sattannam bodhipakkhiyanam dhammanam bhavanamanvaya
dittheyeva dhamme parinibbayati.
   [71]  Imesam  hi vasettha catunnam vannanam yo hoti bhikkhu
araham  khinasavo  vusitava  katakaraniyo  ohitabharo  anuppattasadattho
parikkhinabhavasannojano  sammadannavimutto  so  nesam  aggamakkhayati
dhammeneva no adhammena . dhammo hi vasettha settho janetasmim
ditthe  ceva  dhamme  abhisamparayanca . brahmunapi 1- vasettha
sanankumarena gatha bhasita
   [72] Khattiyo settho janetasmim 2- ye gottapatisarino
     vijjacaranasampanno        so settho devamanuseti.
Sapi 3- kho panesa vasettha brahmuna sanankumarena gatha sugita
no  duggita  subhasita  no  dubbhasita  atthasanhita  no
anatthasanhita anumata maya. Ahampi vasettha evam vadami
     khattiyo settho janetasmim   ye gottapatisarino
     vijjacaranasampanno      so settho devamanuseti.
  Idamavoca  bhagava  .  attamana  vasetthabharadvaja  bhagavato
bhasitam abhinandunti.
         Aggannasuttam nitthitam catuttham.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmunapesa . 2 Yu. jane tasmim . 3 Ma. Yu. sa.
           Sampasadaniyasuttam
   [73]  Evamme sutam . ekam samayam bhagava nalandayam viharati
pavarikambavane  .  athakho  ayasma  sariputto  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi .
Ekamantam  nisinno  kho  ayasma  sariputto  bhagavantam etadavoca
evam  pasanno  aham  bhante  bhagavati  na cahu na ca bhavissati na
cetarahi  vijjati  anno  samano  va  brahmano  va  bhagavata
bhiyyobhinnataro  yadidam  sambodhiyanti  . olara 1- kho te ayam
sariputta  asabhivaca  bhasita  ekamso  gahito  sihanado nadito
evam  pasanno  aham  bhante  bhagavati  na cahu na ca bhavissati na
cetarahi  vijjati  anno  samano  va  brahmano  va  bhagavata
bhiyyobhinnataro yadidam sambodhiyanti.
   [74]  Kim nu kho te sariputta ye te ahesum atitamaddhanam
arahanto  sammasambuddha  sabbe  te  bhagavanto  cetasa  ceto
paricca  vidita  evamsila  te  bhagavanto  ahesum itipi evamdhamma
te  bhagavanto  ahesum  itipi  evampanna  te  bhagavanto  ahesum
itipi  evamvihari  te  bhagavanto  ahesum  itipi  evamvimutta te
bhagavanto ahesum itipiti . no hetam bhanteti 2- . Kim pana te 3-
sariputta   ye   te   bhavissanti  anagatamaddhanam  arahanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. ulara . 2 sabbavaresu itisaddo na dissati . 3 Yu. ayam na dissati.
Sammasambuddha  sabbe  te bhagavanto cetasa ceto paricca vidita
evamsila te bhagavanto bhavissanti itipi evamdhamma . evampanna .
Evamvihari  .  evamvimutta te bhagavanto bhavissanti itipiti . no
hetam bhanteti.
   {74.1} Kim pana te sariputta aham etarahi araham sammasambuddho
cetasa ceto paricca vidito evamsilo bhagava itipi evamdhammo. Evampanno.
Evamvihari. Evamvimutto bhagava itipiti. No hetam bhanteti. Ettha hi 1-
te  sariputta  atitanagatapaccuppannesu  arahantesu  sammasambuddhesu
cetopariyananam  natthi  atha  kincarahi  te  ayam sariputta olara
asabhivaca  bhasita ekamso gahito sihanado nadito evam pasanno
aham bhante bhagavati na cahu na ca bhavissati na cetarahi vijjati anno
samano va brahmano va bhagavata bhiyyobhinnataro yadidam sambodhiyanti.
   {74.2} Na kho panetam [2]- bhante atitanagatapaccuppannesu
arahantesu  sammasambuddhesu  cetopariyananam  atthi apica me [3]-
dhammanvayo  vidito  seyyathapi  bhante  ranno  paccantimam  nagaram
dalhaddhalam  4-  dalhapakaratoranam  ekadvaram  tatrassa  dovariko
pandito  viyatto  medhavi annatanam nivareta natanam paveseta
so  tassa  nagarassa  samanta 5- anupariyayapatham anukkamamano 6-
na  passeyya  pakarasandhim  va pakaravivaram va antamaso vilara-
nikkhamanamattampi  tassa  evamassa  ye  keci olarika pana imam
@Footnote: 1 Ma. ca hi. Yu. carahi . 2 Ma. Yu. me . 3 Yu. bhante . 4 Ma. dalhuddhatam
@Yu. dalhuddatam . 5 Ma. Yu. samanta . 6 Yu. anukkamanate.
Nagaram  pavisanti  va nikkhamanti va sabbe te imina va dvarena
pavisanti  va  nikkhamanti vati evameva kho me bhante dhammanvayo
vidito  ye te [1]- ahesum atitamaddhanam arahanto sammasambuddha
sabbe  te  bhagavanto  panca  nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  catusu  satipatthanesu  supatitthitacitta  satta
sambojjhange  2-  yathabhutam  bhavetva  anuttaram  sammasambodhim
abhisambujjhimsu  yepi  te  bhante  bhavissanti anagatamaddhanam arahanto
sammasambuddha  sabbe  te  bhagavanto  panca  nivarane  pahaya
cetaso  upakkilese  pannaya  dubbalikarane  catusu  satipatthanesu
supatitthitacitta  satta  sambojjhange  yathabhutam  bhavetva  anuttaram
sammasambodhim  abhisambujjhissanti  bhagavapi  bhante  etarahi  araham
sammasambuddho  panca  nivarane  pahaya cetaso upakkilese pannaya
dubbalikarane  catusu  satipatthanesu  supatitthitacitto satta sambojjhange
yathabhutam bhavetva anuttaram sammasambodhim abhisambuddho.
   {74.3} Idhaham bhante yena bhagava tenupasankamim dhammassavanaya.
Tassa [3]- bhante bhagava dhammam desesi 4- uttaruttaram 5- panitapanitam
kanhasukkam sappatibhagam . yatha yatha [6]- bhante bhagava dhammam desesi
uttaruttaram  5-  panitapanitam  kanhasukkam sappatibhagam tatha tathaham tasmim
dhamme  abhinna  idhekaccam  dhammam  dhammesu  nitthamagamam satthari pasidim
sammasambuddho bhagava svakkhato bhagavata dhammo supatipanno sanghoti 7-.
@Footnote: 1 Ma. bhante . 2 Yu. bojjhange . 3 Ma. Yu. me . 4 Ma. deseti.
@5 Yu. uttaruttarim . 6 Ma. Yu. me . 7 Ma. savakasanghoti.
   [75] Aparam pana bhante etadanuttariyam yatha bhagava dhammam deseti
kusalesu  dhammesu  tatrime  kusala  dhamma  seyyathidam  cattaro
satipatthana   cattaro   sammappadhana   cattaro  iddhipada
pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko
maggo  .  idha  bhante bhikkhu asavanam khaya anasavam cetovimuttim
pannavimuttim  ditthe  va  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  viharati  .  etadanuttariyam  bhante  kusalesu  dhammesu
tam  bhagava  asesamabhijanati  tam  bhagavato  asesamabhijanato uttari-
abhinneyyam  natthi  yadabhijanam  anno  samano  va  brahmano
va bhagavata bhiyyobhinnataro assa yadidam kusalesu dhammesu.
   [76] Aparam pana bhante etadanuttariyam yatha bhagava dhammam deseti
ayatanappannattisu  1-  .  chayimani  bhante  ajjhattikabahirani
ayatanani  cakkhunceva  rupa  ca  sotanca  sadda  ca  ghananca
gandha ca jivha ca rasa ca kayo ca photthabba ca mano ca dhamma
ca  .  etadanuttariyam  bhante  ayatanappannattisu  tam  bhagava
asesamabhijanati  tam  bhagavato  asesamabhijanato  uttariabhinneyyam
natthi  yadabhijanam  anno  samano  va  brahmano  va  bhagavata
bhiyyobhinnataro assa yadidam ayatanappannattisu.
   [77]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  gabbhavakkantisu . catasso ima bhante gabbhavakkantiyo .
@Footnote: 1 Yu. ayatanapannattisu.
Idha pana 1- bhante ekacco asampajano 2- matu kucchim okkamati
asampajano  matu  kucchismim  thati  asampajano  matu  kucchimha
nikkhamati ayam pathama gabbhavakkanti.
   {77.1} Puna caparam bhante idhekacco sampajano hi 3- kho matu
kucchim  okkamati  asampajano  matu  kucchismim  thati  asampajano
matu kucchimha nikkhamati ayam dutiya gabbhavakkanti.
   {77.2} Puna caparam bhante idhekacco sampajano matu kucchim okkamati
sampajano  matu kucchismim thati asampajano matu kucchimha nikkhamati
ayam tatiya gabbhavakkanti.
   {77.3}  Puna caparam bhante idhekacco sampajano matu kucchim
okkamati  sampajano matu kucchismim thati sampajano matu kucchimha
nikkhamati  ayam  catuttha  gabbhavakkanti  .  etadanuttariyam  bhante
gabbhavakkantisu.
   [78]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  adesanavidhasu  .  catasso ima bhante adesanavidha .
Idha  bhante  ekacco nimittena adisati evampi te mano itthampi
te  mano  itipi  te cittanti . so bahum cepi adisati tatheva
tam hoti no annathati 4-. Ayam pathama adesanvidha.
   {78.1} Puna caparam bhante idhekacco na heva kho nimittena
adisati apica kho manussanam va amanussanam va devatanam va saddam
sutva adisati evampi te mano itthampi te mano itipi te cittanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. panasaddo na dissati . 2 Yu. asampajano ceva . 3 Ma. hisaddo na
@dissati. Yu. pi . 4 Ma. Yu. itisaddo na dissati. evamupari.
So  bahuncepi  adisati  tatheva  tam  hoti  no  annathati .
Ayam dutiya adesanavidha.
   {78.2} Puna caparam bhante idhekacco na heva kho nimittena
adisati  napi  manussanam  va  amanussanam  va  devatanam  va
saddam  sutva  adisati  apica  kho  vitakkayato  vicarayato
vitakkavippharasaddam  sutva  adisati  evampi  te  mano  itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti . so bahuncepi adisati tatheva
tam hoti no annathati. Ayam tatiya adesanavidha.
   {78.3} Puna caparam bhante idhekacco na heva kho nimittena
adisati  napi  manussanam  va amanussanam va devatanam va saddam
sutva  adisati  napi vitakkayato vicarayato vitakkavippharasaddam sutva
adisati athakho 1- vitakkavicarasamadhim 2- samapannassa cetasa ceto
paricca  pajanati  yatha  imassa bhoto manosankhara panihita tatha
imassa cittassa anantara imam 3- nama vitakkam vitakkessatiti . So
bahuncepi adisati tatheva tam hoti no annathati . ayam bhante 4-
catuttha adesanavidha. Etadanuttariyam bhante adesanavidhasu.
   [79] Aparam pana bhante etadanuttariyam yatha bhagava dhammam deseti
dassanasamapattisu  .  catasso  ima  bhante  dassanasamapattiyo .
Idha  bhante  ekacco  samano  va brahmano va atappamanvaya
padhanamanvaya  anuyogamanvaya  appamadamanvaya  sammamanasikaramanvaya
tatharupam  cetosamadhim phusati yathasamahite citte imameva kayam uddham
@Footnote: 1 Ma. Yu. apica kho . 2 Yu. avitakkam avicaram samadhim . 3 Yu. amum.
@4 Ma. Yu. ayam na dissati.
Padatala  adho  kesamatthaka  tacapariyantam purannanappakarassa asucino
paccavekkhati  atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
mamsam  naharu  atthi  atthiminjam 1- vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam  pittam  semham  pubbo
lohitam  sedo medo assu vasa khelo singhanika lasika muttanti
ayam pathama dassanasamapatti.
   {79.1} Puna caparam bhante idhekacco samano va brahmano va
atappamanvaya .pe. tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite citte
imameva  kayam  uddham  padatala  adho  kesamatthaka  tacapariyantam
purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmim  kaye
kesa loma .pe. lasika muttam 2- atikkamma ca purisassa chavimamsalohitam
atthim paccavekkhati ayam dutiya dassanasamapatti.
   {79.2}  Puna caparam bhante idhekacco samano va brahmano
va  atappamanvaya  .pe. tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite
citte  imameva  kayam uddham padatala adho kesamatthaka tacapariyantam
purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmim  kaye
kesa  loma  .pe.  lasika  muttam  2-  atikkamma ca purisassa
chavimamsalohitam  atthim  paccavekkhati  purisassa  ca vinnanasotam pajanati
ubhayato  abbocchinnam  idhaloke  patitthitanca  paraloke  patitthitanca
ayam tatiya dassanasamapatti.
   {79.3}  Puna caparam bhante idhekacco samano va brahmano
va  atappamanvaya  .pe.  lasika  muttam  2-  atikkamma  ca
@Footnote: 1 Yu. atthiminja . 2 Ma. muttanti.
Purisassa  chavimamsalohitam  atthim  paccavekkhati  purisassa  ca vinnanasotam
pajanati  ubhayato  abbocchinnam  idhaloke  appatitthitanca  paraloke
appatitthitanca  ayam  catuttha  dassanasamapatti  .  etadanuttariyam
bhante dassanasamapattisu.
   [80] Aparam pana bhante etadanuttariyam yatha bhagava dhammam deseti
puggalapannattisu  .  sattime  bhante  puggala  ubhatobhagavimutto
pannavimutto  kayasakkhi  1-  ditthippatto saddhavimutto dhammanusari
saddhanusari. Etadanuttariyam bhante puggalapannattisu.
   [81] Aparam pana bhante etadanuttariyam yatha bhagava dhammam deseti
padhanesu  .  sattime  bhante  bojjhanga  2-  satisambojjhango
dhammavicayasambojjhango     viriyasambojjhango    pitisambojjhango
passaddhisambojjhango  samadhisambojjhango  upekkhasambojjhango  .
Etadanuttariyam bhante padhanesu.
   [82]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  patipadasu  .  catasso ima bhante patipada dukkhapatipada
dandhabhinna  dukkhapatipada  khippabhinna  sukhapatipada  dandhabhinna
sukhapatipada  khippabhinnati  3-  tatra  bhante  yayam  patipada
dukkha  dandhabhinna  ayam  pana  bhante  patipada  ubhayeneva hina
akkhayati  dukkhatta ca dandhatta ca . tatra bhante yayam patipada
dukkha  khippabhinna  ayam  pana  bhante  patipada  dukkhatta  hina
@Footnote: 1 Ma. kayasakkhi . 2 Ma. sambojjhanga . 3 Yu. itisaddo na dissati.
Akkhayati  .  tatra  bhante  yayam patipada sukha dandhabhinna ayam
pana  bhante  patipada  dandhatta  hina  akkhayati . tatra bhante
yayam  patipada  sukha  khippabhinna  ayam  pana  bhante  patipada
ubhayeneva  panita  akkhayati  sukhatta  ca  khippatta  ca .
Etadanuttariyam bhante patipadasu.
   [83]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  bhassasamacare  .  idha  bhante  ekacco  na  ceva
musavadupasanhitam vacam bhasati na ca vebhutiyam pesuniyam na ca sarambhajam
jayapekkho  mantamanta  ca  vacam  bhasati  nidhanavatim kalena .
Etadanuttariyam bhante bhassasamacare.
   [84]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  purisasilasamacare  .  idha  bhante ekacco sacco cassa
saddho ca na ca kuhako na ca lapako na ca nemittiko na ca nipphesiko 1-
na ca labhena labham nijigimsanako 2- indriyesu guttadvaro bhojanesu 3-
mattannu  samakari  jagariyanuyogamanuyutto  atandito  araddhaviriyo
jhayi  satima  kalyanapatibhano  gatima  dhitima  matima 4- na ca
kamesu giddho sato ca nipako care 5- . etadanuttariyam bhante
purisasilasamacare.
   [85]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  anusasanavidhasu  catasso  ima  bhante  anusasanavidha .
@Footnote: 1 Ma. Yu. nippesiko. 2 Ma. nijigisanako. Yu. nijigimsita. 3 Ma. Yu. bhojane.
@4 Yu. mutima . 5 Ma. Yu. ca.
Janati  bhante  bhagava  param  puggalam  paccattam  yonisomanasikara
ayam  puggalo  yathanusittham  tathapatipajjamano  tinnam  sannojananam
parikkhaya sotapanno bhavissati avinipatadhammo niyato sambodhiparayanoti.
Janati  bhante  bhagava  param  puggalam  paccattam  yonisomanasikara
ayam  puggalo  yathanusittham  tathapatipajjamano  tinnam  sannojananam
parikkhaya   ragadosamohanam   tanutta   sakadagami   bhavissati
sakideva  imam  lokam  agantva  dukkhassantam  karissatiti . janati
bhante  bhagava  param  puggalam  paccattam  yonisomanasikara  ayam
puggalo  yathanusittham  tathapatipajjamano  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  opapatiko  bhavissati  tattha  parinibbayi
anavattidhammo  tasma  lokati  .  janati  bhante  bhagava param
puggalam  paccattam  yonisomanasikara  ayam  puggalo  yathanusittham
tathapatipajjamano   asavanam   parikkhaya   anasavancetovimuttim
pannavimuttim  ditthe  va  dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja
viharissatiti. Etadanuttariyam bhante anusasanavidhasu 1-.
   [86]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  parapuggalavimuttinane  .  janati  bhante  bhagava  param
puggalam  paccattam  yonisomanasikara  ayam  puggalo tinnam sannojananam
parikkhaya   sotapanno   bhavissati   avinipatadhammo   niyato
sambodhiparayanoti  .  janati  bhante  bhagava param puggalam paccattam
@Footnote: 1 Yu. anusasanividhasu.
Yonisomanasikara  ayam  puggalo  tinnam  sannojananam  parikkhaya
ragadosamohanam  tanutta  sakadagami  sakideva imam lokam agantva
dukkhassantam  karissatiti  .  janati  bhante  bhagava  param  puggalam
paccattam  yonisomanasikara  ayam  puggalo  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  opapatiko  [1]-  tattha  parinibbayi
anavattidhammo  tasma  lokati  .  janati  bhante  bhagava param
puggalam  paccattam  yonisomanasikara  ayam  puggalo  asavanam  khaya
anasavancetovimuttim  pannavimuttim  ditthe  va  dhamme  sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharissatiti  .  etadanuttariyam  bhante
parapuggalavimuttinane.
   [87]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti  sassatavadesu  .  tayome  bhante  sassatavada  . idha
bhante  ekacco  samano  va  brahmano  va  atappamanvaya
.pe.  tatharupancetosamadhim  phusati  yathasamahite  citte anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi  jatiyo
tissopi  jatiyo  catassopi  jatiyo pancapi jatiyo dasapi jatiyo
visampi  jatiyo  timsampi  jatiyo  cattalisampi  jatiyo  pannasampi
jatiyo  satampi  jatim  sahassampi  jatim  satasahassampi jatim anekanipi
jatisatani  anekanipi  jatisahassani  anekanipi  jatisatasahassani
amutrasim   evamnamo   evamgotto  evamvanno  evamaharo
@Footnote: 1 Ma. bhavissati.
Evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapadim 1- tatrapasim evamnamo evamgotto evamvanno evamaharo
evamsukhadukkhapatisamvedi evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti .
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  so
evamaha  atitam  caham  2-  addhanam  janami samvatti va loko
vivatti vati . anagatam caham 2- addhanam janami samvattissati va
loko  vivattissati  vati  . sassato atta ca loko ca vanjho
ca 3- kutattho esikatthayi thito te ca satta sandhavanti samsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  ayam  pathamo
sassatavado.
   {87.1} Puna caparam bhante idhekacco samano va brahmano va
atappamanvaya  .pe.  tatharupam  cetosamadhim  phusati  yathasamahite
citte  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi
samvattavivattam   dvepi   samvattavivattani   tinipi   samvattavivattani
cattaripi   samvattavivattani   pancapi   samvattavivattani   dasapi
samvattavivattani  [4]-  amutrasim  evamnamo evamgotto evamvanno
evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto  so  tato
cuto  amutra  udapadim  tatrapasim  evamnamo  evamgotto .pe.
Evamayupariyanto  so  tato  cuto  idhupapannoti  . iti sakaram
sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  so  evamaha
atitam kho caham 5- addhanam janami samvatti 6- va loko vivatti
@Footnote: 1 Yu. upapadim . 2 Ma. Yu. paham . 3 Ma. Yu. casaddo na dissati.
@4 visampi samvatatvivattani . 5 Ma. paham. Yu. aham . 6 Yu. samvattipi ...
@vivattipi ....
Vati  .  anagatanca  khvaham  addhanam  janami  samvattissati  va
loko  vivattissati  vati  . sassato atta ca loko ca vanjho
kutattho  esikatthayi  thito  te  ca  satta  sandhavanti samsaranti
cavanti  upapajjanti  atthitveva  sassatisamanti  .  ayam  dutiyo
sassatavado.
   {87.2} Puna caparam bhante idhekacco samano va brahmano va
atappamanvaya  .pe.  tatharupam  cetosamadhim  phusati  yathasamahite
citte   anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  dasapi
samvattavivattani   visampi   samvattavivattani   timsampi  samvattavivattani
cattalisampi   samvattavivattani  amutrasim  evamnamo  evamgotto
evamvanno   evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto
so  tato  cuto  amutra  udapadim  tatrapasim  evamnamo .pe.
Iti  sakaram  sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  so
evamaha  atitam  caham  addhanam  janami  samvattipi  loko
vivattipiti  .  anagatam  caham  addhanam  janami  samvattissatipi
loko  vivattissatipiti  1- . sassato atta ca loko ca vanjho
kutattho  esikatthayi  thito  te  ca  satta  sandhavanti samsaranti
cavanti upapajjanti atthitveva sassatisamanti . ayam bhante 2- tatiyo
sassatavado. Etadanuttariyam bhante sassatavadesu.
   [88] Aparam pana bhante etadanuttariyam yatha bhagava dhammam deseti
pubbenivasanussatinane   .  idha  bhante  ekacco  samano
@Footnote: 1 vivattissatipi lokoti . 2 Yu. ayam na dissati.
Va  brahmano  va  atappamanvaya  .pe.  tatharupam cetosamadhim
phusati  yathasamahite  citte  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati
seyyathidam  ekampi  jatim  dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi
jatiyo  pancapi  jatiyo  dasapi  jatiyo  visampi  jatiyo  timsampi
jatiyo  cattalisampi  jatiyo  pannasampi  jatiyo  satampi  jatim
sahassampi  jatim  satasahassampi  jatim  anekepi  samvattakappe anekepi
vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe  .pe.  iti  sakaram
sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  .  santi  bhante
satta 1- yesam ca 2- na sakka gananaya va sankhanena va ayam 3-
sankhatum apica yasmim 4- attabhave abhinivutthapubbo 5- hoti yadi va
rupisu  yadi  va  arupisu  yadi  va  sannisu  yadi  va  asannisu
yadi  va  nevasanninasannisu  iti sakaram sauddesam anekavihitam 6-
pubbenivasam    anussarati    .   etadanuttariyam   bhante
pubbenivasanussatinane.
   [89] Aparam pana bhante etadanuttariyam yatha bhagava dhammam deseti
sattanam cutupapatanane . idha bhante ekacco samano va brahmano
va  atappamanvaya  .pe. tatharupam cetosamadhim phusati yathasamahite
citte  dibbena  cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte
passati   cavamane   upapajjamane   hine   panite  suvanne
dubbanne   sugate  duggate  yathakammupage  satte  pajanati
@Footnote: 1 Ma. Yu. deva. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati. 3 Ma. ayu. Yu. ayum.
@4 Ma. Yu. amenditam. 5 Yu. abhinivutthapubbam. 6 Yu. ayam patho na dissati.
Ime  vata  bhonto satta kayaduccaritena samannagata vaciduccaritena
samannagata   manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka
micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa  bheda  param
marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va pana bhonto
satta   kayasucaritena   samannagata  vacisucaritena  samannagata
manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka  sammaditthika
sammaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda  param  marana
sugatim  saggam  lokam  upapannati  . iti dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena   satte   passati   cavamane  upapajjamane
hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage
satte pajanati. Etadanuttariyam bhante sattanam cutupapatanane.
   [90]  Aparam  pana  bhante  etadanuttariyam yatha bhagava dhammam
deseti iddhividhasu . dvema bhante iddhividhayo 1-. Atthi bhante
iddhi sasava 2- saupadhika no ariyati vuccati . Atthi bhante iddhi
anasava  3- anupadhika ariyati vuccati . katama ca bhante iddhi
sasava 2- saupadhika no ariyati vuccati. Idha bhante ekacco samano
va  brahmano  va  atappamanvaya  padhanamanvaya  anuyogamanvaya
appamadamanvaya   sammamanasikaramanvaya   tatharupam   cetosamadhim
phusati  yathasamahite  citte  anekavihitam  iddhividham  paccanubhoti
ekopi  hutva bahudha hoti bahudhapi hutva eko hoti avibhavam
@Footnote: 1 Yu. iddhiyo . 2 Yu. iddhi ya sasava . 3 Yu. iddhi ya anasava.
Tirobhavam  tirokuddam  tiropakaram  tiropabbatam  asajjamano  gacchati
seyyathapi  akase  pathaviyapi  ummujjanimmujjam  karoti  seyyathapi
udake udakepi abhijjamane 1- gacchati seyyathapi pathaviyam akasepi
pallankena cankamati 2- seyyathapi pakkhi sakuno . Imepi candimasuriye
evammahiddhike  evammahanubhave panina paramasati 3- parimajjati yava
brahmalokapi kayena vasam vatteti . Ayam bhante iddhi sasava saupadhika
no ariyati vuccati.
   {90.1}  Katama ca bhante iddhi anasava anupadhika ariyati
vuccati  .  idha bhante bhikkhu sace akankhati patikule appatikulasanni
vihareyyanti  appatikulasanni  tattha  viharati sace akankhati appatikule
patikulasanni  vihareyyanti  patikulasanni  tattha  viharati  sace akankhati
patikule  ca  appatikule  ca appatikulasanni vihareyyanti appatikulasanni
tattha  viharati  sace akankhati patikule ca appatikule ca patikulasanni
vihareyyanti  patikulasanni  tattha  viharati  sace  akankhati  patikulanca
appatikulanca  tadubhayam  abhinivajjetva  upekkhako  vihareyyam  sato
sampajanoti upekkhako tattha viharati sato sampajano . ayam pana 4-
bhante  iddhi  anasava anupadhika ariyati vuccati . etadanuttariyam
bhante  iddhividhasu  .  tam  bhagava  asesamabhijanati  tam  bhagavato
asesamabhijanato  uttariabhinneyyam  5-  natthi  yadabhijanam  anno
samano  va  brahmano  va  bhagavata  bhiyyobhinnataro  natthi 6-
yadidam iddhividhasu.
@Footnote: 1 Yu. abhijjamano . 2 Ma. Yu. kamati . 3 Yu. parimasati . 4 Ma. Yu.
@panasaddo na dissati . 5 Yu. uttarim . 6 Ma. Yu. assa.
   [91]  Yantam bhante saddhena kulaputtena pattabbam araddhaviriyena
thamavata  purisatthamena  purisaviriyena  purisaparakkamena  purisadhorayhena
anuppattam  tam  bhagavata  .  na  ca  bhante  bhagava  kamesu
kamasukhallikanuyogamanuyutto   hinam   gammam   pothujjanikam   anariyam
anatthasanhitam  na  ca  attakilamathanuyogamanuyutto  dukkham  anariyam
anatthasanhitam  catunnanca  1-  bhagava  jhananam  abhicetasikanam
ditthadhammasukhaviharanam nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi.
   {91.1}  Sace mam bhante evam puccheyya kinnu kho avuso
sariputta  ahesum  atitamaddhanam  anne  samana  va  brahmana
va  bhagavata  bhiyyobhinnataro  2-  sambodhiyanti  .  evam puttho
aham  bhante  noti  vadeyyam  .  kim panavuso sariputta bhavissanti
anagatamaddhanam  anne  samana  va  brahmana  va  bhagavata
bhiyyobhinnataro  2-  sambodhiyanti . evam puttho aham bhante noti
vadeyyam  .  kim  panavuso sariputta atthetarahi anne samana va
brahmana  va  3-  bhagavata bhiyyobhinnataro sambodhiyanti . evam
puttho aham bhante noti vadeyyam.
   {91.2} Sace pana mam bhante evam puccheyya kim nu kho avuso sariputta
ahesum atitamaddhanam anne samana va brahmana va bhagavata samasama
sambodhiyanti . evam puttho aham bhante evanti vadeyyam. Kim panavuso
sariputta  bhavissanti  anagatamaddhanam  anne  samana va brahmana
va bhagavata samasama sambodhiyanti . evam puttho aham bhante evanti
@Footnote: 1 Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. bhiyyobhinnatara. 3 Ma. Yu. anno
@samano va brahmano va.
Vadeyyam  .  kim  panavuso sariputta atthetarahi anne samana va
brahmana  va  bhagavata samasama sambodhiyanti . evam puttho aham
bhante noti vadeyyam.
   {91.3} Sace pana mam bhante evam puccheyya kasma panayasma
sariputto  ekaccam  abbhanujanati  ekaccam  na  abbhanujanatiti .
Evam  puttho  aham bhante evam byakareyyam sammukha metam avuso
bhagavato  sutam  sammukha  patiggahitam  ahesum  atitamaddhanam  arahanto
sammasambuddha  maya  samasama  sambodhiyanti  sammukha metam avuso
bhagavato   sutam  sammukha  patiggahitam  bhavissanti  anagatamaddhanam
arahanto  sammasambuddha  maya  samasama  sambodhiyanti  sammukha
metam avuso bhagavato sutam sammukha patiggahitam atthanametam anavakaso
yam  ekissa  lokadhatuya  dve  arahanto  sammasambuddha apubbam
acarimam uppajjeyyum netam thanam vijjatiti.
   [92] Kincaham 1- bhante evam puttho evam byakaramano vuttavadi
ceva  aham  bhagavato  homi  na  ca bhagavantam abhutena abbhacikkhami
dhammassa  canudhammam  byakaromi na ca koci sahadhammiko vadanuvado
garayhatthanam  agacchatiti . taggha tvam sariputta evam puttho evam
byakaramano vuttavadi ceva me hosi na ca mam abhutena abbhacikkhasi
dhammassa  canudhammam  byakarosi na ca koci sahadhammiko vadanuvado
garayhatthanam agacchatiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kaccaham.
   [93] Evam vutte ayasma udayi bhagavantam etadavoca acchariyam
bhante  abbhutam  bhante  tathagatassa appicchata santutthita sallekhata
yatra hi nama tathagato evammahiddhiko evammahanubhavo atha ca pana neva
attanam  patukarissati  ekamekancapi  ito bhante dhammam annatitthiya
paribbajaka  attani  samanupasseyyum  te  tavatakeneva  patakam
parihareyyum  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  tathagatassa appicchata
santutthita  sallekhata  yatra  hi  nama  tathagato  evammahiddhiko
evammahanubhavo atha ca pana neva attanam patukarissatiti.
   {93.1}  Passa  kho  tvam  udayi  tathagatassa  appicchata
santutthita  sallekhata  yatra  hi  nama  tathagato  evammahiddhiko
evammahanubhavo  atha  ca  pana  neva  attanam  patukarissatiti
ekamekancapi  ito  udayi  dhammam  annatitthiya  paribbajaka
attani  samanupasseyyum  te  tavatakeneva  patakam  parihareyyum passa
kho  tvam  udayi  tathagatassa  appicchata  santutthita  sallekhata
yatra  hi  nama  tathagato  evammahiddhiko evammahanubhavo atha ca
pana neva attanam patukarissatiti.
   {93.2} Athakho bhagava ayasmantam sariputtam amantesi yasmatiha 1-
tvam  sariputta  imam  dhammapariyayam  abhikkhanam  bhaseyyasi  bhikkhunam
bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  yesampi  hi  sariputta moghapurisanam
bhavissati tathagate kankha va vimati va tesampimam 2- dhammapariyayam sutva
tathagate 3- kankha va vimati va sa pahiyissatiti. Iti hidam ayasma
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmatiha . 2 Ma. tesamimam. Yu. tesampimam. 3 Yu. sutva ya
@tathagate.
Sariputto  bhagavato  sammukha  sampasadam pavedesi . tasma imassa
veyyakaranassa sampasadaniyantveva adhivacananti.
        Sampasadaniyasuttam nitthitam pancamam.
          --------------
            Pasadikasuttam
   [94]  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava sakyesu viharati
vedhanna  nama sakya tesam ambavane pasade . tena kho pana
samayena  nigantho nataputto 1- pavayam adhuna kalakato hoti .
Tassa  kalakiriyaya  bhinna  nigantha  dvedhikajata  bhandanajata
kalahajata  vivadapanna  annamannam  mukhasattihi vitudanta viharanti na
tvam  imam  dhammavinayam  ajanasi  aham imam dhammavinayam ajanami kim
tvam  imam  dhammavinayam  ajanissasi  micchapatipanno  tvamasi  ahamasmi
sammapatipanno  sahitamme  asahitante  pure  vacaniyam  paccha  avaca
paccha  vacaniyam  pure  avaca  adhicinnante  viparavattam  aropito
te  vado niggahitosi paravadappamokkhaya 2- nibbethehi va sace
pahositi  .  vadhoyeva  ko  3-  manne  niganthesu nataputtiyesu
anuvattati  . yepi niganthassa nataputtassa savaka gihi odatavasana
tepi  niganthesu  nataputtiyesu  nibbinnarupa  virattarupa pativanarupa
yatha  tam  durakkhate  4-  dhammavinaye  duppavedite  aniyyanike
anupasamasamvattanike asammasambuddhappavedite bhinnathupe appatisarane.
   [95]  Athakho  cundo samanuddeso pavayam vassam vuttho yena
samagamo   yenayasma  anando  tenupasankami  upasankamitva
ayasmantam  anandam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nathaputto. 2 Ma. niggahito tvamasi cara vadappamokkhaya.
@Yu. niggahitosi cara vadappamokkhaya . 3 Ma. Yu. kho. 4 Ma. Yu. durakkhate.
Nisinno  kho  cundo  samanuddeso  ayasmantam  anandam etadavoca
nigantho  bhante  nataputto  pavayam  adhuna  kalakato  tassa
kalakiriyaya  bhinna  nigantha  dvedhikajata  .pe.  bhinnathupe
appatisaraneti.
   {95.1} Evam vutte ayasma anando cundam samanuddesam etadavoca
atthi kho idam avuso cunda kathapabhatam bhagavantam dassanaya ayamavuso
cunda  yena bhagava tenupasankamissama upasankamitva etamattham bhagavato
aroceyyamati 1- . evam bhanteti kho cundo samanuddeso ayasmato
anandassa paccassosi.
   {95.2} Athakho ayasma ca anando cundo ca samanuddeso
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinno  kho ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  ayam  bhante  cundo  samanuddeso  evamaha
nigantho  bhante  2-  nataputto  pavayam  adhuna kalakato tassa
kalakiriyaya bhinna nigantha .pe. Bhinnathupe appatisaraneti.
   [96] Evanhetam cunda hoti durakkhate dhammavinaye duppavedite
aniyyanike  anupasamasamvattanike  asammasambuddhappavedite  .  idha
cunda  sattha  ca  hoti  asammasambuddho  dhammo  ca durakkhato
duppavedito  aniyyaniko  anupasamasamvattaniko  asammasambuddhappavedito
savako  ca  tasmim  dhamme  na  dhammanudhammapatipanno  viharati  na
samicipatipanno  na  anudhammacari  vokkamma ca tamha dhamma vattati
@Footnote: 1 Ma. Yu. arocessamati . 2 Yu. ayam na hissati.
So  evamassa vacaniyo tassa te avuso labha tassa te suladdham
sattha  ca  te asammasambuddho dhammo ca durakkhato duppavedito
aniyyaniko     anupasamasamvattaniko     asammasambuddhappavedito
tvanca  tasmim  dhamme  na  dhammanudhammapatipanno  viharasi  na
samicipatipanno  na  anudhammacari  vokkamma  ca  tamha  dhamma
vattasiti  .  iti  kho  cunda  satthapi  tattha  garayho dhammopi
tattha  garayho savako ca tattha evam pasamso . yo kho cunda
evarupam  savakam  evam  vadeyya  etayasma tatha patipajjatu yatha
te  satthara  dhammo  desito  pannattoti . yo ca samadapeti
yanca  samadapeti  yo  ca  samadapito  tathattaya patipajjati sabbe
te bahum apunnam pasavanti . tam kissa hetu . evanhetam cunda hoti
durakkhate  dhammavinaye  duppavedite  aniyyanike  anupasamasamvattanike
asammasambuddhappavedite.
   [97] Idha pana cunda sattha ca hoti asammasambuddho dhammo
ca   durakkhato   duppavedito  aniyyaniko  anupasamasamvattaniko
asammasambuddhappavedito  savako ca tasmim dhamme dhammanudhammapatipanno
viharati  samicipatipanno  anudhammacari samadaya tam dhammam pavattati 1-
so evamassa vacaniyo tassa te avuso alabha tassa te dulladdham
sattha  ca  te asammasambuddho dhammo ca durakkhato duppavedito
aniyyaniko     anupasamasamvattaniko     asammasambuddhappavedito
@Footnote: 1 Ma. Yu. vattati.
Tvanca  tasmim  dhamme  dhammanudhammapatipanno  viharasi  samicipatipanno
anudhammacari  samadaya  tam  dhammam  vattasiti  .  iti  kho  cunda
satthapi  tattha  garayho  dhammopi  tattha garayho savakopi tattha
evam  garayho  .  yo kho cunda evarupam savakam evam vadeyya
addhayasma  nayapatipanno  nayam  aradhessatiti  .  yo  ca
pasamsati  yanca  pasamsati  yo  ca  pasamsito  1-  bhiyyoso mattaya
viriyam arabhati sabbe te bahum apunnam pasavanti . tam kissa hetu.
Evam hetam cunda hoti durakkhate dhammavinaye duppavedite aniyyanike
anupasamasamvattanike asammasambuddhappavedite.
   [98]  Idha  pana cunda sattha ca hoti sammasambuddho dhammo
ca   svakkhato   suppavedito   niyyaniko   upasamasamvattaniko
sammasambuddhappavedito   savako   ca   tasmim   dhamme   na
dhammanudhammapatipanno  viharati  na  samicipatipanno  na  anudhammacari
vokkamma  ca  tamha  dhamma  vattati so evamassa vacaniyo tassa
te avuso alabha tassa te dulladdham sattha ca te sammasambuddho
dhammo  ca  svakkhato  suppavedito  niyyaniko  upasamasamvattaniko
sammasambuddhappavedito  tvanca  tasmim  dhamme na dhammanudhammapatipanno
viharasi  na  samicipatipanno  na  anudhammacari  vokkamma  ca tamha
dhamma  vattasiti  . iti kho cunda satthapi tattha pasamso dhammopi
tattha  pasamso savako ca tattha evam garayho . yo kho cunda
@Footnote: 1 Yu. pasattho.
Evarupam  savakam  evam  vadeyya  etayasma tatha patipajjatu yatha
te  satthara  dhammo  desito  pannattoti . yo ca samadapeti
yanca  samadapeti  yo  ca  samadapito  tathattaya patipajjati sabbe
te bahum punnam pasavanti . tam kissa hetu . evanhetam cunda hoti
svakkhate  dhammavinaye  suppavedite  niyyanike  upasamasamvattanike
sammasamabuddhappavedite.
   [99]  Idha  pana cunda sattha ca hoti sammasambuddho dhammo
ca   svakkhato   suppavedito   niyyaniko   upasamasamvattaniko
sammasambuddhappavedito  savako  ca tasmim dhamme dhammanudhammapatipanno
viharati  samicipatipanno  anudhammacari  samadaya  tam  dhammam  vattati
so  evamassa  vacaniyo tassa te avuso sulabha 1- tassa te
suladdham sattha ca te araham 2- sammasambuddho dhammo ca svakkhato
suppavedito   niyyaniko  upasamasamvattaniko  sammasambuddhappavedito
tvanca  tasmim  dhamme  dhammanudhammapatipanno  viharasi  samicipatipanno
anudhammacari samadaya tam dhammam vattasiti.
   {99.1} Iti kho cunda satthapi tattha pasamso dhammopi tattha pasamso
savakopi tattha evam pasamso . yo kho cunda evarupam savakam evam
vadeyya  addhayasma  nayapatipanno nayam aradhessatiti . yo ca
pasamsati yanca pasamsati yo ca pasattho 3- bhiyyoso mattaya viriyam arabhati
sabbe te bahum punnam pasavanti . Tam kissa hetu. Evanhetam cunda hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. labha . 2 Ma. ayam patho natthi . 3 Ma. pasamsito.
Svakkhate  dhammavinaye  suppavedite  niyyanike  upasamasamvattanike
sammasambuddhappavedite.
   [100]  Idha  [1]-  cunda  sattha ca loke udapadi araham
sammasambuddho  dhammo  ca  svakkhato  suppavedito  niyyaniko
upasamasamvattaniko   sammasambuddhappavedito   avinnapitattha   cassa
honti  savaka  saddhamme nesam satthu ca nesam 2- kevalam paripuram
brahmacariyam   avikatam   hoti   uttanikatam   sabbasangahapadakatam
sappatihirakatam  3-  yava  devamanussehi  suppakasitam  atha  nesam
satthuno  antaradhanam  hoti  . evarupo kho cunda sattha ca 4-
savakanam  kalakato  5-  anutappo  hoti  . tam kissa hetu .
Sattha  hi  6-  loke  udapadi  araham sammasambuddho dhammo ca
svakkhato    suppavedito    niyyaniko    upasamasamvattaniko
sammasambuddhappavedito    avinnapitattha    camha    7-
saddhamme  na  ca  no  kevalanca  8- paripuram brahmacariyam avikatam
hoti   uttanikatam   sabbasangahapadakatam   sappatihirakatam   yava
devamanussehi  suppakasitam atha no satthuno antaradhanam hoti 9- .
Evarupo kho cunda sattha ca 8- savakanam kalakato anutappo hoti.
   [101]  Idha  pana  cunda  sattha  ca  loke udapadi araham
sammasambuddho  dhammo  ca  svakkhato  suppavedito  niyyaniko
upasamasamvattaniko   sammasambuddhappavedito   vinnapitattha   cassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. na ca nesam. Yu. na ca tesam. 3 Ma. Yu. sappatihirakatam.
@4-8 Ma. Yu. casaddo na dissati. 5 Ma. kalam kato. 6 Ma. ca. Yu. ca no.
@7 Ma. Yu. camha. 9 Ma. Yu. hotiti.
Honti  savaka  saddhamme  kevalanca  tesam  paripuram  brahmacariyam
avikatam  hoti  uttanikatam  sabbasangahapadakatam  sappatihirakatam  yava
devamanussehi  suppakasitam  atha  nesam  satthuno antaradhanam hoti .
Evarupo kho cunda sattha savakanam kalakato ananutappo 1- hoti.
Tam kissa hetu . satthapi loke 2- udapadi araham sammasambuddho
dhammo  ca  svakkhato  suppavedito  niyyaniko  upasamasamvattaniko
sammasambuddhappavedito   vinnapitattha   camha  3-  saddhamme
kevalanca  no  paripuram  brahmacariyam  avikatam  hoti  uttanikatam
sabbasangahapadakatam  sappatihirakatam  yava  devamanussehi  suppakasitam
athakho satthuno antaradhanam hoti 4- . evarupo kho cunda sattha
savakanam kalakato ananutappo 1- hotiti 5-.
   [102]  Etehi  cepi  cunda  angeha samannagatam brahmacariyam
hoti  no  ca  kho  sattha  hoti  thero  rattannu cirapabbajito
addhagato  vayo  anuppatto  evantam  brahmacariyam  aparipuram  hoti
tenangena . yato kho 6- cunda etehi cepi 7- angehi samannagatam
brahmacariyam  hoti  sattha  ca  hoti  thero  rattannu cirapabbajito
addhagato  vayo  anuppatto  evantam  brahmacariyam  paripuram  hoti
tenangena.
   [103]  Etehi  cepi  cunda  angehi samannagatam brahmacariyam
hoti  sattha  ca  hoti  thero  rattannu  cirapabbajito  addhagato
@Footnote: 1 Ma. Yu. ananutappo. 2 Ma. Yu. sattha ca no loke. 3 Ma. Yu. camha.
@4 Ma. Yu. hotiti. 5 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 6 Ma. Yu. yato ca kho.
@7 Ma. Yu. ceva.
Vayo anuppatto no ca khvassa thera bhikkhu savaka honti viyatta 1-
vinita  visarada  pattayogakkhema  alam  samakkhatum  saddhammassa alam
uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam niggahetva sappatihariyam
dhammam  desetum  evantam  brahmacariyam  aparipuram  hoti tenangena .
Yato  ca  kho  cunda etehi cepi angehi samannagatam brahmacariyam
hoti  sattha  ca  hoti  thero  rattannu  cirapabbajito  addhagato
vayo  anuppatto  thera  cassa  bhikkhu  savaka  honti  viyatta
vinita  visarada  pattayogakkhema  alam  samakkhatum  saddhammassa alam
uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam niggahetva sappatihariyam
dhammam desetum evantam brahmacariyam paripuram hoti tenangena.
   [104] Etehi cepi cunda angehi samannagatam brahmacariyam hoti
sattha  ca  hoti  thero  rattannu  cirapabbajito  addhagato  vayo
anuppatto  thera  cassa  bhikkhu  savaka  honti  viyatta vinita
visarada  .pe.  alam  uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam
niggahetva  sappatihariyam  dhammam  desetum  no ca khvassa majjhima
bhikkhu savaka honti. Majjhima ca 2- bhikkhu savaka honti.
   {104.1} No ca khvassa nava bhikkhu savaka honti . Nava
cassa  bhikkhuniyo savika honti . no ca khvassa thera bhikkhuniyo
savika honti . thera cassa bhikkhuniyo savika honti. No ca khvassa
majjhima bhikkhuniyo savika honti . majjhima cassa bhikkhuniyo savika
@Footnote: 1 Yu. vyatta . 2 Ma. cassa. majjhimassa.
Honti  . no ca khvassa nava bhikkhuniyo savika honti . nava
cassa bhikkhuniyo savika honti . no ca khvassa upasaka savaka
honti  gihi  odatavasana brahmacarino . upasaka cassa savaka
honti  gihi odatavasana brahmacarino . no ca khvassa upasaka
savaka  honti  gihi  odatavasana kamabhogino . upasaka cassa
savaka  honti  gihi  odatavasana kamabhogino . no ca khvassa
upasika  savika  honti  gihini  odatavasana  brahmacariniyo .
Upasika cassa savika honti gihini odatavasana brahmacariniyo.
   {104.2} No ca khvassa upasika savika honti gihini odatavasana
kamabhoginiyo  . upasika cassa savika honti gihini odatavasana
kamabhoginiyo  . no ca khvassa brahmacariyam hoti iddhanceva [1]-
phitanca  vittharikam bahujannam 2- puthubhutam yava devamanussehi suppakasitam
brahmacariyancassa  hoti  iddhanca  phitanca  vittharikam  bahujannam puthubhutam
yava  devamanussehi  suppakasitam  no  ca  kho  labhaggayasaggappattam
evantam brahmacariyam aparipuram hoti tenangena.
   {104.3} Yato ca kho cunda etehi ceva angehi samannagatam
brahmacariyam hoti sattha ca hoti thero rattannu cirapabbajito addhagato
vayo anuppatto thera cassa bhikkhu savaka honti viyatta  vinita
visarada .pe. sappatihariyam dhammam desetum . majjhima cassa bhikkhu
savaka honti . Nava cassa bhikkhu savaka honti. Thera cassa bhikkhuniyo
@Footnote: 1 Yu. hoti . 2 Ma. Yu. bahujannam.
Savika  honti  .  majjhima  cassa  bhikkhuniyo savika honti .
Nava  cassa  bhikkhuniyo  savika honti . upasaka cassa savaka
honti  gihi  odatavasana brahmacarino . upasaka cassa savaka
honti  gihi  odatavasana  kamabhogino . upasika cassa savika
honti gihini odatavasana brahmacariniyo . upasika cassa savika
honti  gihini  odatavasana  kamabhoginiyo . brahmacariyancassa hoti
iddhanceva  phitanca  vittharikam  bahujannam  puthubhutam  yava devamanussehi
suppakasitam   labhaggayasaggappattanca  evantam  brahmacariyam  paripuram
hoti tenangena.
   [105] Aham kho pana cunda etarahi sattha loke uppanno araham
sammasambuddho  dhammo  ca  svakkhato  suppavedito  niyyaniko
upasamasamvattaniko     sammasambuddhappavedito     vinnapitattha
ca  me  savaka  saddhamme  kevalanca  tesam  paripuram  brahmacariyam
avikatam  hoti  1-  uttanikatam  sabbasangahapadakatam  sappatihirakatam
yava devamanussehi suppakasitam . aham kho pana cunda etarahi sattha
thero rattannu cirapabbajito addhagato vayo anuppatto.
   [106] Santi kho pana me cunda etarahi thera bhikkhu savaka
honti  viyatta  vinita  visarada  pattayogakkhema  alam samakkhatum
saddhammassa   alam  uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam
niggahetva  sappatihariyam  dhammam  desetum  . santi kho pana me
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Cunda etarahi 1- majjhima bhikkhu savaka . santi kho pana me cunda
etarahi  nava bhikkhu savaka . santi kho pana me cunda etarahi
thera bhikkhuniyo savika . santi kho pana me cunda etarahi majjhima
bhikkhuniyo  savika  .  santi  kho  pana me cunda etarahi nava
bhikkhuniyo  savika  . santi kho pana me cunda etarahi upasaka
savaka gihi odatavasana brahmacarino . santi kho pana me cunda
etarahi upasaka savaka gihi odatavasana kamabhogino .pe. Santi
kho  pana  me cunda etarahi upasika savika gihini odatavasana
kamabhoginiyo  .  etarahi  pana  me  cunda brahmacariyam iddhanceva
phitanca vittharikam bahujannam puthubhutam yava devamanussehi suppakasitam.
   [107] Yavata kho cunda etarahi sattharo loke uppanna.
Naham  cunda  annam  ekam  sattharampi  samanupassami  evamlabhagga-
yasaggappattam yatharivaham . yavata kho pana me 2- cunda etarahi sangho
va gano va loke uppanno 3- . naham cunda annam ekam sanghampi
samanupassami evamlabhaggayasaggappattam yathariva 4- cunda bhikkhusangho.
   {107.1} Yam kho tam cunda samma vadamano vadeyya sabbakarasampannam
sabbakaraparipuram  anunam  anadhikam  svakkhatam  kevalaparipuram  brahmacariyam
suppakasitanti . idameva tam samma vadamano vadeyya sabbakarasampannam
sabbakaraparipuram   .pe.   suppakasitanti   .  uddako  5-
sudam  cunda  ramaputto  evam  vacam  bhasati passam na passatiti .
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ayam na dissati . 3 Yu. sangha va gana loke uppanna.
@4 Ma. yatharivayam . 5 Ma. udako.
Kinca  passam  na  passatiti  .  khurassa sadhunisitassa talamassa passati
dharanca  khurassa  1-  na  passati  . idam vuccati cunda passam na
passatiti  . tam 2- kho panetam cunda uddakena ramaputtena bhasitam
hinam gammam pothujjanikam anariyam anatthasanhitam khurameva sandhaya.
   {107.2}  Yancetam 3- cunda samma vadamano vadeyya passam
na  passatiti  .  idameva  tam  samma vadamano vadeyya passam na
passatiti  .  kinca  passam  na  passatiti . evam sabbakarasampannam
sabbakaraparipuram  anunam  anadhikam  svakkhatam  kevalaparipuram  brahmacariyam
suppakasitanti  iti  hetam na 4- passatiti idamettha apakaddheyya .
Evantam  parisuddhataram  assati  iti hetam na passatiti 5- idamettha
upakaddheyya . evantam parisuddhataram 6- assati iti hetam na passati.
Idam vuccati passam na passatiti . Yam kho tam cunda samma vadamano vadeyya
sabbakarasampannam  .pe.  brahmacariyam  suppakasitanti . idametam 7-
samma   vadamano  vadeyya  sabbakarasampannam  sabbakaraparipuram
anunam anadhikam svakkhatam kevalaparipuram brahmacariyam suppakasitanti.
   [108] Tasmatiha cunda ye te 8- maya dhamma abhinna desita
tattha  sabbeheva  sangamma  samagamma  atthena  attham  byanjanena
byanjanam  sangayitabbam  vicaritabbam  9-  yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam
assa  ciratthitikam  tadasseva  bahujanahitaya  bahujanasukhaya lokanukampaya
atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam  .  katame  ca  te
@Footnote: 1 Ma. khvassa. Yu. kho tassa. 2 Ma. yam. 3 Ma. Yu. yanca tam.
@4 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 5 Ma. Yu. passati. 6 Ma. Yu. paripuram.
@7 Ma. idameva tam. 8 Ma. Yu. vo. 9 Ma. Yu. na vivaditabbam.
Cunda  dhamma  maya  abhinna desita . yattha sabbeheva sangamma
samagamma   atthena  attham  byanjanena  byanjanam  sangayitabbam
vicaritabbam  1-  yathayidam brahmacariyam addhaniyam assa ciratthitikam tadasseva
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussanam  .  seyyathidam  .  cattaro  satipatthana  cattaro
sammappadhana  cattaro  iddhipada  pancindriyani  panca  balani
satta sambojjhanga 2- ariyo atthangiko maggo.
   {108.1} Ime kho te cunda dhamma maya abhinna desita
yattha  sabbeheva  sangamma  samagamma  atthena  attham  byanjanena
byanjanam  sangayitabbam  vicaritabbam  yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam
assa  ciratthitikam  tadasseva  bahujanahitaya  bahujanasukhaya lokanukampaya
atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
   [109]  Tesanca  kho  3-  cunda  samagganam  sammodamananam
avivadamananam  sikkhitabbam  4-  . annataro sabrahmacari sangho 5-
dhammam  bhaseyya tatra ce tumhakam evamassa ayam kho avuso 6-
ayasma  atthanceva  miccha  ganhati  byanjanani  ca  miccha
ropetiti  .  tassa  neva  abhinanditabbam  nappatikkositabbam .
Anabhinanditva  appatikkositva  so  evamassa  vacaniyo  imassa
nu  kho  avuso  atthassa  imani  [7]-  byanjanani  etani
va  byanjanani  katamani  opayikatarani  imesam  va  8-
byanjananam  ayam  va  attho  eso  va  attho  katamo
@Footnote: 1 Ma. Yu. na vivaditabbam. 2 Ma. Yu. bojjhanga. 3 Ma. Yu. vo. 4 Ma. sikkhatam.
@5 Ma. Yu. sanghe . 6 Ma. Yu. ayam patho na dissati . 7 Ma. Yu. va.
@8 Ma. imesanca.
Opayikataroti  .  so  ce  evam  vadeyya imassa kho avuso
atthassa   imaneva  byanjanani  opayikatarani  yani  ceva
etani  imesam  1-  byanjananam  ayameva  attho  opayikataro
yo ceva esoti . so neva ussadetabbo na apasadetabbo.
Anussadetva   anapasadetva  sveva  sadhukam  sannapetabbo
tassa ca atthassa tesanca byanjananam nisantiya.
   [110] Aparopi ce cunda sabrahmacari sangho 2- dhammam bhaseyya
tatra ce tumhakam evamassa ayam kho ayasma atthanhi kho miccha
ganhati  byanjanani  samma  ropetiti  . tassa neva abhinanditabbam
nappatikkositabbam   .   anabhinanditva   appatikkositva   so
evamassa vacaniyo imesam nu kho avuso byanjananam ayam va attho
eso va attho katamo opayikataroti . so ce evam vadeyya
imesam  nu  kho  avuso  byanjananam ayameva attho opayikataro
yo ceva esoti . so neva ussadetabbo na apasadetabbo.
Anussadetva   anapasadetva  sveva  sadhukam  sannapetabbo
tassa ca 3- atthassa nisantiya.
   [111] Aparopi ce cunda sabrahmacari sangho 2- dhammam bhaseyya
tatra  ce tumhakam evamassa ayam kho ayasma attham hi kho 4-
samma  ganhati  byanjanani  miccha  ropetiti  .  tassa  neva
abhinanditabbam  nappatikkositabbam  .  anabhinanditva  appatikkositva
@Footnote: 1 Ma. imesanca. 2 Ma. Yu. sanghe. 3 Ma. Yu. tasseva. 4 Ma. atthanceva.
So evamassa vacaniyo imassa nu kho avuso atthassa imaneva 1-
byanjanani  etani  va  byanjanani  katamani  opayikataraniti .
So  ce  evam  vadeyya  imassa  nu khvavuso atthassa imaneva
byanjanani  opayikatarani  yani  ceva  etaniti  .  so neva
ussadetabbo  na  apasadetabbo  . anussadetva anapasadetva
sveva sadhukam sannapetabbo tesamyeva byanjananam nisantiya.
   [112] Aparopi ce cunda sabrahmacari sangho 2- dhammam bhaseyya
tatra  ce  tumhakam evamassa ayam kho ayasma atthanneva samma
ganhati  byanjanani  [3]-  samma  ropetiti  .  tassa  sadhuti
bhasitam  abhinanditabbam  anumoditabbam  .  tassa  sadhuti  bhasitam
abhinanditva  anumoditva  so  evamassa  vacaniyo  labha  no
avuso  suladdham  no  avuso  ye  mayam  ayasmantam  tadisam
sabrahmacarim sarissama 4- evam atthupetam byanjanupetanti.
   [113]  Na vo aham cunda ditthadhammikanamyeva asavanam samvaraya
dhammam  desemi  na  panaham  cunda  samparayikanamyeva  asavanam
patighataya  dhammam  desemi  ditthadhammikanam  cevaham  cunda asavanam
samvaraya  dhammam  desemi  samparayikanam  ca asavanam patighataya .
Tasmatiha cunda yam vo maya civaram anunnatam alam vo tam yavadeva
sitassa   patighataya   unhassa   patighataya   damsamakasavatatapa-
sirimsapasamphassanam   patighataya   yavadeva   hirikopinapaticchadanattham
@Footnote: 1 Ma. imani va. Yu. imani ca. 2 Ma. Yu. sanghe. 3 Ma. ca. 4 Ma. Yu. passama.
@5 Ma. ... sari ....
Yo vo maya pindapato anunnato alam vo so yavadeva imassa
kayassa   thitiya   yapanaya  vihimsuparatiya  brahmacariyanuggahaya
iti  purananca  vedanam  patihankhami navanca vedanam na uppadessami
yatra  ca  me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati 1- yam
vo  maya  senasanam  anunnatam  alam  vo  tam  yavadeva sitassa
patighataya   unhassa   patighataya  damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam
patighataya  yavadeva  utuparissayavinodanam  patisallanaramattham  yo
vo  maya  gilanapaccayabhesajjaparikkharo  anunnato  alam  vo so
yavadeva   uppannanam   veyyabadhikanam  vedananam  patighataya
abyapajjhaparamatayati 2-.
   [114]  Thanam  kho  panetam  cunda  vijjati  yam  annatitthiya
paribbajaka   evam   vadeyyum   sukhallikanuyogamanuyutta  samana
sakyaputtiya  viharantiti  .  evam  vadamana 3- cunda annatitthiya
paribbajaka  evamassu  vacaniya katamo so avuso sukhallikanuyogo
sukhallikanuyogapi hi bahu anekavihita nanappakarakati.
   {114.1}  Cattarome  cunda  sukhallikanuyoga  hina gamma
pothujjanika  anariya  anatthasanhita  na  nibbidaya  na  viragaya
na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya
samvattanti. Katame cattaro.
   {114.2} Idha cunda ekacco balo pane vadhitva 4- attanam
sukheti  pineti  ayam  pathamo  sukhallikanuyogo  . puna caparam cunda
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. itisaddo na dissati. 3 Ma. Yu. vadino. 4 Ma. amenditam.
Idhekacco adinnam adiyitva 1- attanam sukheti pineti ayam dutiyo
sukhallikanuyogo  .  puna caparam cunda idhekacco musa bhanitva 2-
attanam  sukheti  pineti  ayam  tatiyo  sukhallikanuyogo  .  puna
caparam  cunda  idhekacco  pancahi  kamagunehi  samappito  samangibhuto
paricareti  3-  ayam  catuttho sukhallikanuyogo . ime kho cunda
cattaro  sukhallikanuyoga  hina  gamma  pothujjanika  anariya
anatthasanhita na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na
abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattanti.
   [115]  Thanam  kho  panetam  cunda  vijjati  yam  annatitthiya
paribbajaka  4- evam vadeyyum 5- ime cattaro sukhallikanuyoge
anuyutta  samana  sakyaputtiya  viharantiti  .  te  vo 6- ma
hevantissu  vacaniya  na te vo samma vadamana vadeyyum na 7-
abbhacikkheyyum te vo 8- asata abhutena.
   {115.1} Cattarome cunda sukhallikanuyoga ekantam nibbidaya
viragaya  nirodhaya  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya
samvattanti . katame cattaro . idha cunda vivicceva kamehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam
upasampajja viharati ayam pathamo sukhallikanuyogo . puna caparam cunda bhikkhu
vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati ayam dutiyo
sukhallikanuyogo . puna caparam cunda bhikkhu pitiya ca viraga .pe.
@Footnote: 1-2 Ma. amenditam. 3 Yu. parivareti. 4-6 Yu. ayam patho na dissati.
@5 Yu. puccheyyum. 7 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 8 Ma. te voti dve
@sadda na dissati.
Tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  ayam  tatiyo  sukhallikanuyogo .
Puna caparam cunda bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana .pe.
Catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  ayam catuttho sukhallikanuyogo .
Ime  kho  cunda  cattaro  sukhallikanuyoga  ekantam  nibbidaya
viragaya  nirodhaya  upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya
samvattanti  .  thanam  kho  panetam  cunda  vijjati  yam annatitthiya
paribbajaka  evam vadeyyum ime kho 1- cattaro sukhallikanuyoge
anuyutta  samana  sakyaputtiya  viharantiti  .  te vo evantissu
vacaniya samma te vo vadamana vadeyyum na te vo abbhacikkheyyum
asata abhutena.
   [116] Thanam kho panetam cunda vijjati yam annatitthiya paribbajaka
evam  vadeyyum  ime panavuso cattaro sukhallikanuyoge anuyuttanam
viharatam  kati  phalani  katanisamsa  patikankhati . evamvadino cunda
annatitthiya  paribbajaka  evamassu  vacaniya  ime  kho  avuso
cattaro  sukhallikanuyoge  anuyuttanam  viharatam  cattari  phalani
cattaro anisamsa patikankha.
   {116.1} Katame cattaro . idhavuso bhikkhu tinnam sannojananam
parikkhaya  sotapanno  hoti  avinipatadhammo niyato sambodhiparayano
idam  pathamam  phalam  pathamo  anisamso  .  puna caparam avuso bhikkhu
tinnam     sannojananam     parikkhaya     ragadosamohanam
tanutta  sakadagami  hoti  sakideva  imam  lokam  agantva
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Dukkhassantam  karoti  idam  dutiyam phalam dutiyo anisamso . puna caparam
avuso  bhikkhu  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya
opapatiko  hoti  tattha  parinibbayi  anavattidhammo tasma loka
idam tatiyam phalam tatiyo anisamso . puna caparam avuso bhikkhu asavanam
khaya  anasavancetovimuttim  pannavimuttim  ditthe  va  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  idam  catuttham phalam catuttho
anisamso . ime kho avuso cattaro sukhallikanuyoge anuyuttanam
viharatam imani cattari phalani cattaro anisamsa patikankhati.
   [117]  Thanam  kho  panetam  cunda  vijjati  yam  annatitthiya
paribbajaka  evam  vadeyyum  atthitadhamma  samana  sakyaputtiya
viharantiti  .  evamvadino  cunda annatitthiya paribbajaka evamassu
vacaniya  atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  savakanam  dhamma  desita  pannatta  yavajivam
anatikkamaniya.
   {117.1}  Seyyathapi  avuso  indakhilo va ayokhilo va
gambhiranemo sunikkhitto 1- acalo asampavedhi evameva kho avuso
tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena savakanam
dhamma desita pannatta yavajivam anatikkamaniya . yo so avuso
bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo anuppattasadattho
parikkhinabhavasannojano   sammadanna   vimutto   abhabbo   so
nava  thanani  ajjhacaritum  .  abhabbo  avuso  khinasavo  bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. sunikhato.
Sancicca  panam  jivita  voropetum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu
adinnam  theyyasankhatam  adiyitum  1- abhabbo khinasavo bhikkhu methunam
dhammam  patisevitum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu  sampajanamusavadam  2-
bhasitum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu  sannidhikarakakame  paribhunjitum
seyyathapi  pubbe  agarikabhuto  3-  abhabbo  khinasavo  bhikkhu
chandagatim  gantum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu dosagatim gantum abhabbo
khinasavo  bhikkhu  mohagatim  gantum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu
bhayagatim  gantum  . yo so avuso bhikkhu araham khinasavo vusitava
katakaraniyo   ohitabharo   anuppattasadattho   parikkhinabhavasannojano
sammadanna  vimutto  abhabbo  kho  4-  so imani nava thanani
ajjhacaritunti.
   [118] Thanam kho panetam cunda vijjati yam annatitthiya paribbajaka
evam vadeyyum atitam kho addhanam arabbha samano gotamo atirakam 5-
nanadassanam pannapeti no ca kho anagatam addhanam arabbha atirakam 5-
nanadassanam pannapeti tayidam kimsu tayidam kathamsuti . Te ca 6- annatitthiya
paribbajaka  annavihitakena nanadassanena annavihitam ananadassanam 7-
pannapetabbam mannanti yathariva bala abyatta.
   {118.1} Atitam kho cunda addhanam arabbha tathagatassa satanusarinanam 8-
hoti  so  yavatakam  akankhati  tavatakam  anussarati  anagatanca
kho  addhanam  arabbha  tathagatassa  bodhijam  nanam  uppajjati
@Footnote: 1 Yu. adatum. 2 Ma. Yu. sampajanamusa. 3 Yu. agariyabhuto.
@4 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 5 Ma. atirekam. 6 Yu. te neva.
@7 Ma. Yu. nanadassanam . 8 Yu. satanusarivinnanam.
Ayamantima jati natthidani punabbhavoti.
   [119] Atitancepi [1]- cunda hoti abhutam ataccham anatthasanhitam
na tam tathagato byakaroti . atitancepi kho 2- cunda hoti bhutam
taccham  anatthasanhitam  tampi  tathagato  na  byakaroti  . atitancepi
kho  2- cunda hoti bhutam taccham atthasanhitam tatra kalannu tathagato
hoti  tassa  panhassa  veyyakaranaya  . anagatancepi cunda hoti
.pe.  paccuppannam  kho cepi cunda hoti abhutam ataccham anatthasanhitam
na  tam  tathagato  byakaroti . paccuppannam cepi cunda hoti bhutam
taccham  anatthasanhitam  tampi  tathagato  na  byakaroti . paccuppannampi
ce cunda hoti bhutam taccham atthasanhitam tatra kalannu tathagato hoti
tassa  panhassa  veyyakaranaya  .  iti  kho  cunda atitanagata-
paccuppannesu  dhammesu  tathagato  kalavadi saccavadi 3- bhutavadi
atthavadi dhammavadi vinayavadi tasma tathagatoti vuccati.
   [120]  Yanca  kho  cunda  sadevakassa  lokassa  samarakassa
sabrahmakassa    sassamanabrahmaniya    pajaya   sadevamanussaya
dittham sutam mutam vinnatam pattam pariyesitam anuvicaritam manasa samma 4-
tathagatena  abhisambuddham  tasma  tathagatoti  vuccati  . yanca cunda
rattim  tathagato  anuttaram  sammasambodhim  abhisambujjhati  yanca  rattim
anupadisesaya  nibbanadhatuya  parinibbayati  yam  etasmim  anantare
@Footnote: 1 Ma. kho. 2 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
@4 Ma. Yu. sabbam.
Bhasati lapati niddisati sabbantam tatheva ca 1- hoti no annathati 2-
tasma  tathagatoti  vuccati  .  yathavadi cunda tathagato tathakari
yathakari tathavadi iti yathavadi tathakari yathakari tathavadi va 3-
tasma tathagatoti vuccati . yam 4- sadevake loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya   pajaya   sadevamanussaya   tathagato  abhibhu
anabhibhuto annadatthudaso vasavatti tasma tathagatoti vuccati.
   [121] Thanam kho panetam cunda vijjati yam annatitthiya paribbajaka
evam vadeyyum kim nu kho avuso hoti tathagato param marana idameva saccam
moghamannanti  . evamvadino kho 5- cunda annatitthiya paribbajaka
evamassu vacaniya abyakatam kho avuso bhagavata hoti tathagato param
marana idameva saccam moghamannanti.
   {121.1} Thanam kho panetam cunda vijjati yam annatitthiya paribbajaka
evam vadeyyum kim panavuso na hoti tathagato param marana idameva saccam
moghamannanti  .  evamvadino  cunda  annatitthiya  paribbajaka
evamassu vacaniya etampi 6- kho avuso bhagavata abyakatam na hoti
tathagato param marana idameva saccam moghamannanti.
   {121.2}  Thanam  kho  panetam  cunda vijjati yam annatitthiya
paribbajaka  evam vadeyyum kim panavuso 7- hoti ca na ca hoti
tathagato  param  marana  idameva  saccam moghamannanti . evamvadino
cunda    annatitthiya   paribbajaka   evamassu   vacaniya
@Footnote:1-2-3-4-5 ayam na dissati. 6 Ma. evampikho. 7 Yu. kinnukho avuso.
Abyakatam  kho  panetam  avuso  bhagavata  hoti  ca na ca hoti
tathagato param marana idameva saccam moghamannanti.
   {121.3}  Thanam  kho  panetam  cunda vijjati yam annatitthiya
paribbajaka  evam  vadeyyum  kim panavuso neva hoti na na hoti
tathagato  param  marana  idameva  saccam moghamannanti . evamvadino
cunda  annatitthiya  paribbajaka  evamassu  vacaniya  etampi  kho
avuso  bhagavata  abyakatam neva hoti na na hoti tathagato param
marana idameva saccam moghamannanti.
   [122]  Thanam  kho  panetam  cunda  vijjati  yam  annatitthiya
paribbajaka  evam vadeyyum kasma panetam avuso samanena gotamena
abyakatanti  . evamvadino cunda annatitthiya paribbajaka evamassu
vacaniya  na  hetam  avuso  atthasanhitam  na  1-  dhammasanhitam na
adibrahmacariyakam  na  nibbidaya  na  viragaya  na  nirodhaya  na
upasamaya  na  abhinnaya  na  sambodhaya  na  nibbanaya  samvattati
tasma tam bhagavata abyakatanti.
   {122.1} Thanam kho panetam cunda vijjati yam annatitthiya paribbajaka
evam vadeyyum kim panavuso samanena gotamena byakatanti. Evamvadino
cunda  annatitthiya  paribbajaka evamassu vacaniya idam dukkhanti kho
avuso bhagavata byakatam ayam dukkhasamudayoti kho avuso bhagavata byakatam
ayam dukkhanirodhoti kho avuso bhagavata byakatam ayam dukkhanirodhagamini
@Footnote: 1 Ma. na ca.
Patipadati kho avuso bhagavata byakatanti.
   {122.2}  Thanam  kho  panetam  cunda vijjati yam annatitthiya
paribbajaka  evam vadeyyum kasma panetam avuso samanena gotamena
byakatanti  .  evamvadino kho 1- cunda annatitthiya paribbajaka
evamassu  vacaniya  etanhi  avuso  atthasanhitam  dhammasanhitam  2-
etam  adibrahmacariyakam  ekantam  nibbidaya  viragaya  nirodhaya
upasamaya  abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  tasma
tam bhagavata byakatanti.
   [123]  Yepi  te  cunda  pubbantasahagata  ditthinissaya tepi
kho 3- maya byakata yatha te byakatabba 4- yatha ca te 5- na
byakatabba  4-  kim  te  6-  ahante annatitthiye tattha 7-
byakarissami  .  yepi te cunda aparantasahagata ditthinissaya tepi
te 5- maya byakata yatha te byakatabba 4- yatha ca te 5-
na byakatabba 4- kim te ahante na tattha 7- byakarissami.
Katame  te  cunda  pubbantasahagata ditthinissaya ye te 3- maya
byakata yatha te byakatabba 4- yatha ca te na byakatabba 4-.
   {123.1} Santi [8]- cunda eke samanabrahmana evamvadino
evamditthino sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi  pana  cunda  eke  samanabrahmana  evamvadino evamditthino
asassato atta ca loko ca. Sankhittam. Sassato ca asassato ca atta
ca loko ca. Nevasassato ca 9- nasassato ca 9- atta ca loko ca.
@Footnote: 1-9 Ma. Yu. ayam na dissati. 2 Ma. Yu. etam dhammasamhitam. 3-6 Ma. Yu. vo.
@4 Yu. vyakattabba. 5 Yu. ca kho te. 7 Ma. na tatha. Yu. tatha. 8 Ma. kho
@9 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Sayankato atta ca loko ca . parankato atta ca loko ca.
Sayankato ca parankato ca atta ca loko ca . Asayankaro ca 1-
aparankaro ca 1- adhiccasamuppanno atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti  .  sassatam  sukhadukkham . asassatam sukhadukkham . sassatanca
asassatanca  sukhadukkham  .  nevasassatam  nasassatam sukhadukkham . sayankatam
sukhadukkham  .  parankatam  sukhadukkham  .  sayanca  katam  2- parankatanca
sukhadukkham  .  asayankaram  aparankaram adhiccasamuppannam sukhadukkham idameva
saccam moghamannanti.
   [124] Tattha cunda ye te samanabrahmana evamvadino evamditthino
sassato  atta  ca  loko  ca idameva saccam moghamannanti tyaham
upasankamitva evam vadami atthi nu kho idam avuso vuccati sassato
atta ca loko cati . yanca kho te evamahamsu idameva saccam
moghamannanti . tam tesam nanujanami . tam kissa hetu . Annatha-
sanninopi hettha cunda santeke satta . imayapi kho aham cunda
pannattiya  neva  attano  3-  samasamam  samanupassami kuto bhiyyo
athakho ahameva tattha bhiyyo yadidam adhipannatti.
   [125]  Tatra  cunda  ye  te  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino [4]- asassato atta ca loko ca. Sankhittam. Sassato ca
asassato ca atta ca loko ca . nevasassato ca nasassato ca
@Footnote: 1-5 Ma. Yu. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. sayankatanca. evamupari.
@3 Ma. attana . 4 sassato atta ca loko ca.
Atta ca loko ca . sayankato atta ca loko ca . Parankato
atta ca loko ca . sayankato ca parankato ca atta ca loko ca.
Asayankaro ca 1- aparankaro ca 1- adhiccasamuppanno atta ca loko ca.
Sassatam  sukhadukkham  .  asassatam  sukhadukkham  .  sassatanca  asassatanca
sukhadukkham . nevasassatam ca 1- nasassatam ca 1- sukhadukkham . Sayankatam
sukhadukkham  . parankatam sukhadukkham . sayanca katam parankatanca sukhadukkham .
Asayankaram  aparankaram  adhiccasamuppannam  sukhadukkham  idameva  saccam
moghamannanti  tyaham  upasankamitva  evam  vadami  atthi  nu  kho
idam  avuso  vuccati  asayankaram  aparankaram  adhiccasamuppannam
sukhadukkhanti . yanca kho te evamahamsu idameva saccam moghamannanti.
Tantesannanujanami  .  tam  kissa  hetu  .  annathasanninopi
hettha  cunda  santeke  satta  .  imayapi  kho  aham  cunda
pannattiya  neva  attano  2-  samasamam  samanupassami kuto bhiyyo
athakho  ahameva  tattha  bhiyyo  yadidam  adhipannatti  .  ime kho
te  cunda  pubbantasahagata  ditthinissaya  ye  te maya byakata
yatha  te  byakatabba  yatha  ca te na byakatabba kim te
ahante tattha byakarissami.
   [126]  Katame te 3- cunda aparantasahagata ditthinissaya ye
te  maya  byakata  yatha  te byakata 4- yatha ca te na
byakatabba kim te aham te tattha byakarissami 5- . Santi cunda
@Footnote: 1 Ma. casaddo na disusati. 2 Ma. attana. 3 Ma. Yu. ca. 4 Ma. byakatabba
@Yu. vyakattabba. 5 Yu. kim te aham te tattha byakarissamiti ime patha na
@dissanti.
Eke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  rupi atta hoti
arogo  param  marana  idameva  saccam  moghamannanti  .  santi
kho  1-  pana cunda eke samanabrahmana evamvadino evamditthino
arupi atta hoti . rupi ca arupi ca atta hoti. Nevarupinarupi
atta hoti . sanni atta hoti . asanni atta hoti . Sanni
ca asanni ca atta hoti 2- . nevasanninasanni atta hoti .
Atta  ucchijjati  vinassati  na  hoti  param  marana idameva saccam
moghamannanti.
   {126.1}  Tatra  cunda  ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  rupi  atta  hoti arogo param marana idameva saccam
moghamannanti  tyaham  upasankamitva  evam  vadami  atthi  kho idam
avuso  vuccati  rupi atta hoti arogo param maranati yanca kho
te  evamahamsu  idameva  saccam  moghamannanti  .  tantesam
nanujanami  .  tam  kissa  hetu  .  annathasanninopi  hettha
cunda  santeke  satta  .  imayapi  kho  aham cunda pannattiya
neva  attano  3- samasamam samanupassami kuto bhiyyo athakho [4]-
ahameva tattha bhiyyo yadidam adhipannatti.
   [127]  Tattha  cunda  ye  te  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino arupi atta hoti . rupi ca arupi ca atta hoti.
Nevarupinarupi  atta  hoti  .  sanni  atta  hoti  . asanni
atta  hoti  .  sanni  ca  asanni  ca  atta  hoti 2- .
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo na dissati. 2 Ma. Yu. sanni ca ... hotiti ime patha na
@dissanti. 3 Ma. attana. 4 Yu. cunda.
Nevasanninasanni  atta  hoti  .  atta  ucchijjati  vinassati na
hoti   param   marana  idameva  saccam  moghamannanti  tyaham
upasankamitva evam vadami atthi kho 1- idam avuso vuccati atta
ucchijjati  vinassati  na hoti param maranati . yanca kho te cunda
evamahamsu  idameva  saccam  moghamannanti . tantesam nanujanami .
Tam kissa hetu . annathasanninopi hettha cunda santeke satta .
Imayapi kho aham cunda pannattiya neva attano samasamam samanupassami
kuto bhiyyo athakho ahameva tattha bhiyyo yadidam adhipannatti. Ime kho
cunda aparantasahagata ditthinissaya ye te maya byakata yatha te
byakatabba yatha ca te na byakatabbati 2- kim te ahante tattha
byakarissami.
   [128]   Imesanca  cunda  pubbantasahagatanam  ditthinissayanam
imesanca  aparantasahagatanam  ditthinissayanam  pahanaya  samatikkamaya
evam  maya  cattaro  satipatthana  desita  pannatta . katame
cattaro  .  idha  cunda bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi
sampajano  satima  vineyya loke abhijjhadomanassam . vedanasu .
Citte  .  dhammesu  dhammanupassi viharati atapi sampajano satima
vineyya  loke  abhijjhadomanassam . imesanca cunda pubbantasahagatanam
ditthinissayanam    imesanca    aparantasahagatanam   ditthinissayanam
@Footnote: 1 Ma. atthi nu kho . 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati.
Pahanaya   samatikkamaya   evam   maya   ime   cattaro
satipatthana desita pannattati.
   [129] Tena kho pana samayena ayasma upadano 1- bhagavato
pitthito  thito  hoti  bhagavantam  vijayamano  .  athakho  ayasma
upadano  1- bhagavantameva etadavoca acchariyam bhante abbhutam bhante
pasadiko vatayam bhante dhammapariyayo supasadiko 2- vatayam bhante
dhammapariyayo  ko  namayam  bhante  dhammapariyayoti  .  tasmatiha
tvam upadana 3- imam dhammapariyayam pasadikotveva [4]- dharehiti.
Idamavoca bhagava . attamano ayasma upadano 1- bhagavato bhasitam
abhinanditi.
         Pasadikasuttam nitthitam chattham.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. upavano. Yu. upavano. 2 Yu. atipasadiko. 3 Ma. upavana.
@Yu. upavana. 5 Ma. Yu. nam.
            Lakkhanasuttam
   [130]  Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassarame 1- . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   {130.1}  Bhagava etadavoca dvattimsimani bhikkhave mahapurisassa
mahapurisalakkhanani  yehi  samannagatassa  mahapurisassa  dve  va 2-
gatiyo bhavanti ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti
dhammiko  dhammaraja  caturanto  vijitavi  janapadatthavariyappatto
sattaratanasamannagato  tassimani  satta  ratanani  bhavanti  seyyathidam
cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam  maniratanam  itthiratanam  gahapatiratanam
parinayakaratanameva  sattamam  .  parosahassam kho panassa putta bhavanti
sura  virangarupa  parasenappamaddana . so imam pathavim sagarapariyantam
akhilam  animittam akantakam iddham phitam khemam sivam nirabbudam 3- adandena
asatthena  dhammena  samena  4- abhivijiya ajjhavasati sace kho pana
agarasma  anagariyam  pabbajati  araham  hoti  sammasambuddho loke
vivatacchado.
   {130.2} Katamani [5]- tani bhikkhave dvattimsa mahapurisassa mahapurisa-
lakkhanani yehi samannagatassa mahapurisassa dve va 2- gatiyo bhavanti
ananna sace agaram ajjhavasati raja hoti cakkavatti . Sankhittam.
Sace kho pana agarasma anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. anathapindikassa arame. 2 yu vasaddo na dissati. 3 Ma. Yu. akhilam
@animittam ... sivam nirabbudanti ime patha na dissanti.
@4 Ma. Yu. ayam na dissati . 5 Ma. Yu. ca.
Loke  vivatacchado  .  idha  bhikkhave  mahapuriso  supatitthitapado
hoti  .  yampi  bhikkhave  mahapuriso  supatitthitapado  hoti  idampi
bhikkhave mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati.
   {130.3}  Puna  caparam  bhikkhave mahapurisassa hetthapadatalesu
cakkani  jatani  honti  sahassarani  sanemikani  sanabhikani
sabbakaraparipurani   [1]-   .  yampi  bhikkhave  mahapurisassa
hetthapadatalesu  cakkani  jatani  honti  sahassarani sanemikani
sanabhikani  sabbakaraparipurani  .  idampi  bhikkhave  mahapurisassa
mahapurisalakkhanam bhavati.
   {130.4} Puna caparam bhikkhave mahapuriso ayatapanhi hoti. Dighanguli
hoti  .  mudutalanahatthapado  2- hoti . jalahatthapado hoti .
Ussankhapado hoti . enijangho hoti thitako va anonamanto ubhohi
panitalehi jannukani parimasati parimajjati . kosohitavatthaguyho hoti.
Suvannavanno  [3]-  kancanasannibhataco  . sukhumacchavi hoti sukhumatta
chaviya rajojallam kaye na upalippati . ekekalomo hoti ekekani
lomani lomakupesu jatani . uddhaggalomo hoti uddhaggani lomani
jatani  nilani  anjanavannani kundalavattani dakkhinavattakajatani .
Brahmujugatto hoti . sattussado hoti . sihapubbaddhakayo hoti .
Pittantaramso 4- hoti . nigrodhaparimandalo hoti yavatakvassa kayo
tavatakvassa  byamo  yavatakvassa  byamo  tavatakvassa kayo .
Samavattakkhandho hoti . rasaggasaggi hoti. Sihahanu hoti. Cattalisadanto
@Footnote: 1 Yu. suvibhattantarani. 2 Ma. mudutaluna .... Yu. mudutaluna ....
@3 Ma. Yu. hoti . 4 Ma. Yu. citantaramso.
Hoti  . samadanto hoti . aviraladanto 1- hoti . susukkadatho
hoti  .  pahutajivho  2-  hoti . brahmassaro hoti karavikabhani
hoti  3-  .  abhinilanetto  hoti . gopakhumo hoti . unna
bhamukantare  jata  hoti odata mudu tulasannibha . yampi bhikkhave
mahapurisassa unna bhamukantare jata hoti odata mudu tulasannibha
idampi bhikkhave mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati.
   {130.5}  Puna caparam bhikkhave mahapuriso unhisasiso hoti .
Yampi  bhikkhave mahapuriso unhisasiso hoti idampi bhikkhave mahapurisassa
mahapurisalakkhanam  bhavati  .  imani  kho  tani  bhikkhave  dvattimsa
mahapurisassa  mahapurisalakkhanani  yehi  samannagatassa  mahapurisassa
dve  va  gatiyo  bhavanti  ananna sace agaram ajjhavasati raja
hoti  cakkavatti . sankhittam . sace kho pana agarasma anagariyam
pabbajati  araham  hoti  sammasambuddho  loke vivatacchado . imani
kho  bhikkhave  dvattimsa  mahapurisassa  mahapurisalakkhanani  bahirakapi
isayo dharenti no ca kho te jananti imassa kammassa katatta .pe.
Imam lakkhanam patilabhatiti.
   [131] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  dalhasamadano ahosi kusalesu dhammesu
avatthitasamadano  kayasucarite  vacisucarite  manosucarite danasamvibhage
silasamadane   uposathupavase   matteyyataya   petteyyataya
@Footnote: 1 Yu. avivaradanto . 2 Yu. pahulajivho . 3 Ma. ayam patho na dissati.
Samannataya      brahmannataya      kulejetthapacayitaya
annatarannataresu  ca  adhikusalesu  dhammesu  .  so  tassa kammassa
katatta  upacitatta  ussannatta  vipulatta  kayassa  bheda  param
marana sugatim saggam lokam upapajjati . so tattha anne deve dasahi
thanehi  adhiganhati  dibbena  ayuna  dibbena  vannena  dibbena
sukhena dibbena yasena dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi
saddehi  dibbehi  gandhehi  dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi .
So  tato  cuto  itthattam  agato  samano  imam mahapurisalakkhanam
patilabhati.
   [132] Supatitthitapado hoti samam padam bhumiyam nikkhipati samam uddharati
samam sabbavantehi padatalehi bhumim phusati. So tena lakkhanena samannagato
sace  agaram  ajjhavasati raja hoti cakkavatti dhammiko dhammaraja
caturanto  vijitavi  janapadatthavariyappatto  sattaratanasamannagato .
Tassimani  satta  ratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam  hatthiratanam
assaratanam  maniratanam  itthiratanam gahapatiratanam parinayakaratanameva sattamam .
Parosahassam kho panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana.
So  imam  pathavim  sagarapariyantam  akhilamanimittamakantakam  iddham  phitam
khemam  sivam  nirabbudam  adandena  asatthena  dhammena samena abhivijiya
ajjhavasati  raja  samano  kim labhati akkhambhiyo 1- hoti kenaci
@Footnote: 1 Yu. avikkhambhiyo.
Manussabhutena  paccatthikena  paccamittena  raja  samano  idam
labhati  .  sace  kho  pana  agarasma  anagariyam  pabbajati araham
hoti  sammasambuddho  loke  vivatacchado  buddho  samano  kim
labhati akkhambhiyo hoti abbhantarehi va bahirehi va paccatthikehi [1]-
paccamittehi  ragena  va dosena va mohena va samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va
lokasmim . buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca.
Tatthetam vuccati
   [133] Sacce ca dhamme ca dame ca samyame
        soceyyasilalayuposathesu ca
        pane 2- ahimsaya asahase rato
        dalham samadaya samantamacari 3-.
        So tena kammena tidivam apakkami 4-
        sukhanca khidda ratiyo ca annubhi 5-
        tato cavitva punaragato idha
        samehi padehi phusi basundharam.
        Byakamsu veyyanjanika samagata
        samappatitthassa na hoti khambhana
        gihissa va pabbajitassa va pana 6-
        tam lakkhanam bhavati tadatthajotakam.
@Footnote: 1 Yu. va. 2 Ma. Yu. dane. 3 Ma. Yu. samattamacari. 4 Ma. Yu. divam samakkami.
@5 Ma. anvabhi. Yu. anubhi. 6 Ma. Yu. puna.
        Akkhambhiyo hoti agaramavasam
        parabhibhu sattubhi nappamaddano
        manussabhutenidha hoti 1- kenaci
        akkhambhiyo tassa phalena kammuno.
        Sace va 2- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        aggo na so gacchati jatu khambhanam 3-
        naruttamo esa hi tassa dhammatati.
   [134]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano bahujanassa sukhavaho 4- ahosi
ubbegauttasabhayam  apanudita  dhammikanca  rakkhavaranaguttim  samvidhata
saparivaranca  danam adasi . so tassa kammassa katatta upacitatta
ussannatta  vipulatta  kayassa  bheda  param  marana  sugatim
saggam  lokam  upapajjati  . so tattha anne deve dasahi thanehi
adhiganhati  .pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato  samano
imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  hetthapadatalesu  cakkani  jatani
honti  sahassarani  sanemikani  sanabhikani  sabbakaraparipurani
suvibhattantarani.
   {134.1}  So  tena  lakkhanena  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati
mahaparivaro  hoti  mahassa honti parivara 5- brahmanagahapatika
@Footnote: 1 Yu. manussabhutena na hoti. 2 Ma. Yu. ca. 3 Yu. gabbham. 4 Yu. bahujanasukhaya.
@5 Yu. mahassa hoti parivaro. evamupari.
Negama   janapada   ganakamahamatta   anikattha   dovarika
amacca  parisajja  rajano bhogika 1- kumara raja samano
idam  labhati  . sace 2- agarasma anagariyam pabbajati araham hoti
sammasambuddho  loke  vivatacchado  buddho  samano  kim  labhati
mahaparivaro hoti mahassa honti parivara bhikkhu bhikkhuniyo upasaka
upasikayo  deva manussa asura naga gandhabba buddho samano
idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [135] Pure purattha purimasu jatisu
        manussabhuto bahunam sukhavaho
        ubbegauttasabhayapanudano
        guttisu rakkhavaranesu ussuko.
        So tena kammena tidivam apakkami
        sukhanca khidda ratiyo ca annubhi
        tato cavitva punaragato idha
        cakkani padesu duvesu vindati
        samantanemini sahassarani 3- ca.
        Byakamsu veyyanjanika samagata
        disva kumaram satapunnalakkhanam
        parivarava hessati sattumaddano
        tatha hi cakkani samantanemini.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiya evamupari . 2 Yu. sace pana . 3 Yu. sahassarani ca.
        Sace na pabbajjamupeti tadiso
        vatteti cakkam pathavim pasasati
        tassanuyanta idha 1- bhavanti khattiya
        mahayasa 2- saparivarayanti 3- nam.
        Sace va 4- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        deva manussasurasakkarakkhasa 5-
        gandhabbanaga vihanga 6- catuppada
        anuttaram devamanussapujitam
        mahayasa saparivarayanti nam.
   [136] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  panatipatam  pahaya  panatipata
pativirato   hoti   nihitadando  nihitasattho  lajji  dayapanno
sabbapanabhutahitanukampi  vihasi  .  so  tassa  kammassa  katatta
.pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato  samano imani tini
mahapurisalakkhanani  patilabhati  ayatapanhi  ca  hoti  dighanguli  ca
brahmujugatto ca.
   {136.1}  So  tehi  lakkhanehi  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano  kim
labhati  dighayuko  hoti  ciratthitiko  dighamayupaleti  na  sakka
hoti  antara  jivita  voropetum  kenaci manussabhutena paccatthikena
@Footnote: 1 Ma. tassanuyantadha. Yu. tassanuyutta idha. 2 Ma. Yu. mahayasam.
@3 Ma. sampari.... Yu. sampari.... 4 Ma. Yu. ca . 5 Yu. devamanussa....
@6 Ma. Yu. vihaga.
Paccamittena  raja  samano  idam  labhati  .pe. buddho samano
kim  labhati  dighayuko  hoti  ciratthitiko  dighamayupaleti  na sakka
hoti  antara  jivita voropetum paccatthikehi paccamittehi samanena
va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci
va lokasmim buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca.
Tatthetam vuccati
   [137] Maranavadhabhayamattano viditva
        pativirato param maranaya ahosi
        tena so 1- sucaritena saggamagamasi 2-
        sukataphalavipakamanubhosi.
        Caviya punaridhagato samano
        patilabhati idha tini lakkhanani
        bhavati vipuladighapasuniko 3-
        brahmava sujju 4- subho sujatagatto.
        Subhujo susu 5- susanthito sujato
        mudutalunanguliyassa honti
        digha tibhi purisalakkhanebhi 6-
        cirayapanaya 7- kumaramadisanti.
        Bhavati yadi gihi ciram yapeti
        cirataram pabbajati yadi tato hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam na dissati. 2 Ma. Yu. saggamaggama. 3 Ma. ... pasanhiko.
@Yu. ...paniko. 4 Yu. brahma viyujju. 5 Ma. Yu. susu.
@6 Ma. Yu. purisavaraggalakkhanehi . 7 Ma. Yu. cirayapanaya.
        Yapayati [1]- vasiddhibhavanaya
        iti dighayukataya tannimittanti.
   [138]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano data ahosi panitanam rasitanam
khadaniyanam  bhojaniyanam  sayaniyanam lehaniyanam pananam . so tassa
kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  kayassa  bheda param marana
sugatim saggam lokam upapajjati .pe. so tato cuto itthattam agato
samano  imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  sattassa  ussada  2-
honti  ubhosu  hatthesu  ussada  honti  ubhosu padesu ussada
honti ubhosu amsakutesu ussada honti khandhe ussada honti 3-.
   {138.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati labhi hoti
panitanam  rasitanam  khadaniyanam  bhojaniyanam  sayaniyanam  lehaniyanam
pananam  raja samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati
labhi  hoti  panitanam  rasitanam  khadaniyanam  bhojaniyanam  sayaniyanam
lehaniyanam  pananam  buddho samano idam labhati . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam vuccati
   [139] Khajjabhojanam atha lehasayitam 4-
        uttamaggarasadayako ahu
        tena so sucaritena kammuna
        nandavane 5- ciramabhippamodati.
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Ma. sattussado hoti sattassa ussada. Yu. sattussado hoti
@sattussada. 3 Ma. Yu. ussado hoti. 4 Ma. Yu. leyyasayiyam. 5 Ma. Yu. nandane.
        Satta cussade 1- idhadhigacchati
        hatthapadamudutalanca 2- vindati
        ahu byanjananimittakovida
        khajjabhojanarasalabhitaya 3-.
        Na 4- tam 5- gihissapi tadatthajotakam
        pabbajjampi ca 6- tadadhigacchati
        khajjabhojanassa labhiruttamam 7-
        ahu sabbagihibandhanacchidanti.
   [140]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam pubbe manussabhuto samano catuhi sangahavatthuhi janasangahiko 8-
ahosi danena piyavacena 9- atthacariyaya samanattataya . So tassa
kammassa  katatta  upacitatta  ussannatta  vipulatta  kayassa
bheda  param marana sugatim saggam lokam upapajjati . so tato cuto
itthattam  agato  samano  imani  dve mahapurisalakkhanani patilabhati
mudutalahatthapado 10- ca 11- hoti jalahatthapado ca.
   {140.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati  susangahita-
parijano  hoti  susangahitassa  honti  brahmanagahapatika  negama
@Footnote: 1 Yu. satta vussade. 2 Ma. Yu. ... mudutanca. 3 Ma. khajjabhojjarasalabhitaya nam.
@Yu. khajjabhojjarasalabhitaya. 4 Ma. nasaddo na dissati. 5 Ma. yam. 6-11 Yu. casaddo
@na dissati. 7 Ma. Yu. khajjabhojjarasalabhiruttamam. 8 Ma. janam sangahiko. Yu. janam
@sangahita. 9 Ma. piyavajjena. Yu. peyyavacena. 10 Ma. Yu. mudutalunahatthapado.
Janapada 1- ganakamahamatta anikattha dovarika amacca parisajja
rajano  bhogika kumara raja samano idam labhati .pe. buddho
samano  kim  labhati  susangahitaparijano  hoti susangahitassa 2- honti
bhikkhu  bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga
gandhabba  buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam vuccati
   [141] Danampi catthacariyatanca 3-
        piyavadatanca samanachandanca 4-
        kariya cariya susangaham bahunnam
        anavamatena gunena yati saggam.
        Caviya punaridhagato samano
        karacaranamudukanca 5- jalino ca
        atirucirasuvaggadassaneyyam 6-
        patilabhati daharo susukumaro.
        Bhavati parijanassa vo vidheyyo
        mahimam avasito 7- susangahito
        piyavadu hitasukhatam jigimsamano
        abhirucitani gunani acarati.
        Yadi pajahati 8- sabbakamabhogam 9-
        kathayati dhammakatham jino janassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. negamajanapada. 2 Ma. Yu. susangahitassa. 3 Yu. danampi ca atthacariyatampi
@ca. 4 Ma. piyavaditanca samanattatanca. 5 Ma. Yu. ... mudutanca. 6 Ma. Yu. ...
@suvaggu ... . 7 Yu. avasiko. 8 Ma. Yu. yadi ca jahati.
@9 Yu. sabbakamagunabhogam.
        Vacanapatikarassabhippasanna
        sutvana dhammanudhammamacarantiti.
   [142] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  atthupasanhitam  dhammupasanhitam  vacam
bhasita  ahosi  bahujanam  nidasseti  1- paninam hitasukhavaho [2]-
dhammayagi . so tassa kammassa katatta upacitatta vipulatta .pe.
So tato cuto itthattam agato samano imani dve mahapurisalakkhanani
patilabhati ussankhapado ca hoti uddhaggalomo ca.
   {142.1}  So  tehi  lakkhanehi  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano  kim
labhati aggo ca hoti settho ca pamokkho ca uttamo ca pavaro
ca  kamabhoginam  raja  samano  idam labhati .pe. buddho samano
kim  labhati  aggo  ca hoti settho ca pamokkho ca uttamo ca
pavaro  ca  sabbasattanam  buddho  samano  idam labhati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [143] Atthadhammam sangahitam 3- pure tiram 4-
        eriyam 5- bahujanam nidamsayi
        paninam hitasukhavaho ahu
        dhammayagam assajji 6- amacchari.
        Tena so sucaritena kammuna
@Footnote: 1 Ma. nidamsesi. Yu. nidamseti. 2 Yu. ahu. 3 Ma. Yu. atthadhammasahitam. 4 Ma. Yu.
@giram. 5 Ma. Yu. erayam. 6 Ma. dhammayagamayaji. Yu. dhammayagamassaji.
        Sugatim vajati tattha modati
        lakkhanani ca duve idhagato
        uttamasukhataya 1- vindati 2-.
        Ubbhamuppatitalomava saso
        padaganthirahu sadhu santhita
        mamsalohitacita tacotthata 3-
        uparijanu sobhana 4- ahu.
        Gehamavasati ce tathavidho
        aggatam vajati kamabhoginam
        tena uttaritaranca 5- na vijjati
        jambudipam abhibhuyya iriyati 6-.
        Pabbajjapi ca 7- anomanikkamo
        aggatam vajati sabbapaninam
        tena uttaritaro na vijjati
        sabbalokam abhibhuyya viharatiti.
   [144]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano sakkaccam vaceta ahosi sippam
va  vijjam va caranam va kammam va kintime khippam 8- vijaneyyum
khippam  sampatipajjeyyum  na  ciram  kiliseyyunti . so tassa kammassa
katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato
@Footnote: 1 Ma. uttamappamukhataya. 2 Yu. uttamasukhani samvindati. 3 Yu. tacotata.
@4 Ma. uparicaranasobhana. Yu. upari ca pana sobhana. 5 Ma. Yu. uttaritaro.
@6 Yu. iriyati. 7 Ma. Yu. pabbajjampi ca. 8 Yu. ajaneyyum.
Samano idam mahapurisalakkhanam patilabhati enijangho hoti.
   {144.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati yani tani
rajarahani  rajangani  rajupabhogani  rajanucchavikani  tani khippam
patilabhati raja samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati yani
tani   samanarahani  samanangani  samanupabhogani  samananucchavikani
tani  khippam patilabhati buddho samano idam labhati . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam vuccati
   [145] Sippesu vijjacaranesu kammesu 1-
        katham vijaneyyu 2- lahunti 3- icchati
        yatupaghataya na hoti kassaci
        vaceti khippam na ciram kilissati.
        Tam kammam katva kusalam sukhudrayam
        jangha manunna labhate susanthita
        vatta sujata anupubbamuggata
        uddhaggaloma sukhumattacotthata 4-.
        Eneyyajanghoti tamahu puggalam
        sampattiya khippamidhahu lakkhanam
        ekekalomani 5- yadabhikankhati
        apabbajam khippamidhadhigacchati.
@Footnote: 1 Yu. kammasu. 2 Ma. vijaneyyum. 3 Yu. vijaney ya lahuti. 4 Yu. ... cotata.
@5 Ma. gehanulomani.
        Sace va 1- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        anucchavikassa yadanulomiyam 2-
        tam vindati khippamanomanikkamoti 3-.
   [146]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  samanam  va  brahmanam  va
upasankamitva  paripucchita  ahosi  kim  bhante  kusalam  kim  akusalam
kim  savajjam  kim  anavajjam  kim  sevitabbam kim na sevitabbam kim me
kariyamanam  digharattam  ahitaya  dukkhaya  assa  kim  va  pana  me
kariyamanam  digharattam  hitaya  sukhaya  assati . so tassa kammassa
katatta  upacitatta  ussannatta  .pe.  so tato cuto itthattam
agato  samano  imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  sukhumacchavi  hoti
sukhumatta chaviya rajojallam kaye na upalippati.
   {146.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati mahapanno [4]-
nassa hoti koci pannaya sadiso va settho 5- va kamabhoginam raja
samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati mahapanno hoti
puthupanno   hasapanno   javanapanno  tikkhapanno  nibbedhikapanno
nassa hoti koci pannaya sadiso va settho 5- va sabbasattanam
buddho  samano  idam  labhati  .  etamattham  bhagava  avoca .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca. 2 Ma. Yu. ...lomikam. 3 Ma. ...vikkamoti. 4 Ma. Yu. hoti.
@5 Yu. visittho.
Tatthetam vuccati
   [147] Pure purattha purimasu jatisu
        annatukamo paripucchita ahu
        sussusita pabbajitam upasita
        atthantaro atthakatham nisamayi.
        Pannapatilabhagatena 1- kammuna
        manussabhuto sukhumacchavi ahu
        byakamsu uppatanimittakovida 2-
        sukhumani atthani avecca dakkhati 3-.
        Sace na pabbajjamupeti tadiso
        vatteti cakkam pathavim pasasati
        atthanusitthisu pariggahesu ca
        na tena seyyo sadiso na 4- vijjati.
        Sace va 5- pabbajjamupeti tadiso
        nekkhammachandabhirato vicakkhano
        pannavisittham labhate anuttaram
        pappoti bodhim varabhurimedhasoti.
   [148] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  akkodhano  ahosi  anupayasabahulo
bahunnampi  6-  vutto  samano  nabhisajji  na  kuppi na byapajji
@Footnote: 1 Yu. ...katena. 2 Ma. Yu. uppada.... 3 Ma. dakkhiti. 4 Ma. ca. Yu. va.
@5 Ma. ca. Yu. vasaddo na dissati. 6 Ma. Yu. bahumpi.
Na  patitthayi  na  kopanca  dosanca  appaccayanca  patvakasi
data  ca  ahosi  sukhumanam  mudukanam  attharananam  papurananam 1-
khomasukhumanam  kappasikasukhumanam  koseyyasukhumanam  kambalasukhumanam . so
tassa  kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto
itthattam   agato   samano   imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati
suvannavanno hoti kancanasannibhataco.
   {148.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati labhi hoti sukhumanam
mudukanam   attharananam  papurananam  khomasukhumanam  kappasikasukhumanam
koseyyasukhumanam  kambalasukhumanam  raja  samano  idam  labhati .pe.
Buddho  samano  kim  labhati labhi hoti sukhumanam mudukanam attharananam
papurananam   khomasukhumanam   kappasikasukhumanam   koseyyasukhumanam
kambalasukhumanam  buddho  samano  idam  labhati  .  etamattham  bhagava
avoca. Tatthetam vuccati
   [149] Akkodhanca adhitthahi adasi 2-
        dananca vatthani sukhumani succhavini
        purimatarabhave thito abhivisajji
        mahimiva suro abhivassam 3-.
        Tam katvana ito cuto dibbamupapajji
        sukatam phalavipakamanubhutva kanakatanupatiko 4-
        idhabhibhavati 5- suravarataroriva indo.
@Footnote: 1 Ma. pavurananam. 2 Yu. adasi ca. 3 Yu. abhivassam. 4 ... tanusannibho.
@5 Yu. idha bhavati.
        Gehancavasati 1- naro apabbajjamiccham
        mahatim 2- mahim pasasati 3-
        pasayha sahidha sattaratanam 4- patilabhati
        vipulasukhumacchavisucinca 5-.
        Labhi acchadanavatthamokkhapapurananam
        bhavati yadi anagariyatamupeti
        suhitapurimakataphalam anubhavati
        na bhavati katassa panasoti.
   [150]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano cirappanatthe sucirappavasine 6-
natimitte  suhajje  sakhino  samaneta  ahosi  matarampi  puttena
samaneta  ahosi  puttampi  matara  samaneta  ahosi  pitarampi
puttena  samaneta  ahosi  puttampi  pitara  samaneta  ahosi
pitarampi  7-  bhatara samaneta ahosi bhatarampi bhaginiya samaneta
ahosi  bhaginimpi  bhatara  samaneta  ahosi  samaggim  katva  ca
abbhanumodita  ahosi  .  so  tassa kammassa katatta .pe. so
tato  cuto  itthattam  agato samano imam mahapurisalakkhanam patilabhati
kosohitavatthaguyho hoti.
   {150.1}  So  tena  lakkhanena  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano
kim  labhati  pahutaputto  ahosi  8-  parosahassam kho panassa putta
@Footnote: 1 Yu. gehamavasati. 2 Ma. Yu. mahati. 3 Ma. Yu. anusasati. 4 Yu. pasayha
@abhivasanavarataram. 5 Yu. vipulam sukhumanca succhavinca. 6 Ma. Yu. sucirappavasino.
@7 Ma. Yu. bhatarampi. 8 Ma. Yu. hoti.
Bhavanti  sura virangarupa parasenappamaddana raja samano idam labhati
.pe.  buddho  samano  kim  labhati  pahutaputto ahosi anekasahassam
kho  panassa putta bhavanti sura virangarupa parasenappamaddana buddho
samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [151] Pure purattha purimasu jatisu
        cirappanatthe sucirappavasino
        natisuhajje sakhino samanayi
        samaggi katva ca 1- anumodita ahu.
        So tena kammena tidivam apakkami 2-
        sukhanca khidda ratiyo ca annubhi 3-
        tato cavitva punaragato idha
        kosohitam vindati vatthachadiyam.
        Pahutaputto bhavati 4- tathavidho
        parosahassanca 5- bhavanti atraja 6-
        sura ca vira ca amittatapana
        gihissa pitijanana 7- piyam vada.
        Pahutara 8- pabbajitassa iriyato
        putta bhavanti vacananusarino 9-
        gihissa va pabbajitassa va pana 10-
        tam lakkhanam bhavati 11- tadatthajotakanti.
@Footnote: 1 Ma. casaddo na dissati. 2 Ma. Yu. divam samakkami. 3 Ma. anvabhi. Yu. anubhi.
@4 Ma. bhavati. 5 Yu. paro sahassassa. 6 Yu. atuja. 7 Ma. piti janana.
@8 Ma. Yu. bahutara. 9 Yu. vacananucarino. 10 Ma. Yu. puna. 11 Ma. jayati.
   [152] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  mahajanasangahakam  samekkhamano  samam
janati  1-  samam  janati  purisam  janati  purisavisesam janati
ayamidamarahati  ayamidamarahatiti  tattha  tattha  visesatthakaro  pure  2-
ahosi . so tassa kammassa katatta .pe. so tato cuto itthattam
agato   samano  imani  dve  mahapurisalakkhanani  patilabhati
nigrodhaparimandalo   ca  hoti  thitoyeva  anonamanto  ubhohi
panitalehi jannukani parimasati parimajjati.
   {152.1}  So  tehi  lakkhanehi  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano  kim
labhati  addho  hoti  mahaddhano  mahabhogo  pahutajataruparajato
pahutavittupakarano    pahutadhanadhanno   paripunnakotthagaro   3-
raja  samano  idam labhati .pe. buddho samano kim labhati addho
hoti  mahaddhano  mahabhogo  tassimani  dhanani  honti  seyyathidam
saddhadhanam  siladhanam  hiridhanam  ottappadhanam  sutadhanam  cagadhanam  pannadhanam
buddho samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [153] Tuliya 4- pavicaya 5- cintayitva
        mahajanasangahakam 6- samekkhamano
        ayamidamarahatiti 7- tattha tattha
        purisavisesankaro pure ahosi.
@Footnote: 1 Yu. samjanati. 2 Yu. purisavisesakaro. 3 Ma. Yu. paripunnako sakotthagaro.
@4 Yu. tulaya. 5 Ma. pativicaya. Yu. paviceyya. 6 Ma. ... sangahanam.
@Yu. ...sangahatam. 7 Ma. itisaddo na dissati.
        Sama ca panatthito 1- anonamanto
        phusati karehi ubhohi jannukani
        mahiruhapparimandalo ahosi
        sucaritakammavipakasesakena.
        Bahuvividhanimittalakkhanannu
        abhinipuna manuja byakarimsu
        bahuvividhagihinam arahani 2-
        patilabhati daharo susu kumaro
        idha ca 3- mahipatissa kamabhoga
        gihipatirupaka bahu bhavanti
        yadi 4- pajahati sabbakamabhogam
        labhati anuttaram uttamam dhanagganti.
   [154]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  bahujanassa  atthakamo  ahosi
hitakamo  phasukamo  yogakkhemakamo  kintime  saddhaya  vaddheyyum
silena  vaddheyyum  sutena  vaddheyyum buddhiya vaddheyyum 5- cagena
vaddheyyum  dhammena  vaddheyyum  pannaya  vaddheyyum  dhanadhannena
vaddheyyum   khettavatthuna  vaddheyyum  dvipadacatuppadehi  vaddheyyum
puttadarehi   vaddheyyum  dasakammakaraporisehi  vaddheyyum  natihi
vaddheyyum  mittehi  vaddheyyum  bandhavehi  vaddheyyunti . so tassa
@Footnote: 1 Ma. mahim ca pana thito. Yu. sa hi ca pana thito. 2 Yu. arahani. 3 Yu. casaddo
@na dissati. 4 Ma. Yu. yadica. 5 Ma. Yu. buddhiya vaddheyyunti na dissati.
Kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam
agato   samano   imani  tini  mahapurisalakkhanani  patilabhati
sihapubbaddhakayo ca hoti pittantaramso 1- ca samavattakkhandho ca.
   {154.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. Raja samano kim labhati aparihanadhammo hoti
na  parihayati  dhanadhannena  khettavatthuna dvipadacatuppadehi puttadarehi
dasakammakaraporisehi  natihi  mittehi  bandhavehi  na  parihayati
sabbasampattiya  raja  samano  idam  labhati .pe. buddho samano
kim  labhati  aparihanadhammo hoti na parihayati saddhaya silena sutena
cagena  pannaya  na  parihayati  sabbasampattiya  buddho  samano
idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [155] Saddhaya silena sutena buddhiya
        cagena dhammena bahuhi sadhubhi
        dhanena dhannena ca khettavatthuna
        puttehi darehi catuppadehi ca
        natihi mittehi ca bandhavehi
        balena vannena sukhena cubhayam
        katham na hayeyyunti 2- parehi 3- icchati
        addham samiddhanca 4- panabhikankhati.
        Sasihapubbaddhasusanthito ahu
@Footnote: 1 Ma. Yu. citantaramso. 2 Ma. Yu. itisaddo na dissati. 3 Ma. Yu. pareti.
@4 Ma. Yu. atthassa middhi ca.
        Samavattakkhandho ca pittantaramso
        pubbe sucinnena katena kammuna
        ahaniyam pubbanimittamassatam.
        Gihipi dhannena dhanena vaddhati
        puttehi darehi catuppadehi ca
        akincano pabbajito anuttaram
        pappoti sambodhimahanadhammatanti 1-.
   [156]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam pubbe manussabhuto samano sattanam avihesakajatiko 2- ahosi
panina va ledduna va dandena va satthena va . so tassa
kammassa  katatta  upacitatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam
agato  samano  imam  mahapurisalakkhanam  patilabhati  rasaggasaggi  hoti
uddhaggassa rasaharaniyo givayam jata honti samavaharasaharaniyo 3-.
   {156.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati appabadho
hoti  appatanko  samavepakiniya  gahaniya  samannagato natisitaya
naccunhaya raja samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati
appabadho  hoti  appatanko  samavepakiniya gahaniya samannagato
natisitaya   naccunhaya   majjhimaya   padhanakkhamaya   buddho
samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
@Footnote: 1 Ma. Yu. sambodhim asahanadhammatanti. 2 Ma. Yu. avihethakajatiko.
@3 Ma. samabhivahiniyo. Yu. samabhivahiniyo.
   [157] Na panina na ca pana dandaledduna 1-
        satthena va maranavadhena va pana 2-
        ubbadhanaya paritajjanaya va
        na vihethayi janatamahethako 3- ahu.
        Teneva so sugatisu pecca 4- modati
        sukhapphalam kiriya 5- sukhani vindati
        pamunjasa 6- rasaharani susanthita
        idhagato labhati rasaggisaggitam 7-.
        Tenahu nam abhinipuna 8- vicakkhana
        ayam naro sukhabahulo bhavissati
        gihissa va pabbajitassa va pana 2-
        tam lakkhanam bhavati tadatthajotakanti.
   [158] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe manussabhuto samano na ca 9- visatam na ca visavi 10- na ca 11-
pana vidheyyapekkhita 12- uju 13- tatha pasatamujumano 14- hutva
ujupekkhita ahosi 15- piyacakkhuna bahujanam udakkhita 16- ahosi.
So tassa kammassa katatta upacittata .pe. so tato cuto itthattam
agato samano imani dve mahapurisalakkhanani patilabhati abhinilanetto
@Footnote: 1 Ma. na panidandehi panatha ledduna. 2 Yu. puna. 3 Yu. na hethayi janatumahethako.
@4 Ma. Yu. sugatimupecca. 5 Ma. Yu. kariya. 6 Ma. samojasa. Yu. sampajjasa.
@7 Ma. Yu. rasaggasaggitam. 8 Ma. atinipuna. 9-11 Yu. casaddo na dissati. 10 Ma.
@visaci. Yu. visacitam. 12 Ma. Yu. viceyyapekkhita. 13 Ma. ujum. 14 Yu. ...
@mudumano. 15 Ma. Yu. hutva ujupekkhita ahositi pathattayam natthi. 16 Ma. Yu.
@udikkhita.
Ca hoti gopakhumo ca.
   {158.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati piyadassano hoti
bahuno janassa piyo hoti manapo brahmanagahapatikanam negamajanapadanam
ganakamahamattanam  anikatthanam dovarikanam amaccanam parisajjanam rajunam
bhogikanam 1- kumaranam raja samano idam labhati .pe. Buddho samano
kim labhati piyadassano hoti bahuno janassa piyo hoti manapo ca 2- bhikkhunam
bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  devanam manussanam asuranam naganam
gandhabbanam buddho samano idam labhati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam vuccati
   [159] Na ca visatam na ca visavi
        na ca pana vidheyyapekkhita
        uju tatha pasatamujumano 3-
        piyacakkhuna bahujanam udakkhita.
        Sugatisu so phalavipakam
        anubhavati tattha modati
        idha ca 4- bhavati gopakhumo
        abhinilanettanayano sudassano.
        Abhiyogino ca nipuna
        bahupadanimittakovida
        gopakhumanayanakusala 5- manuja
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhogiyanam. 2 Ma. Yu. casaddo na dissati. 3 Yu. ...mudumano.
@4 Ma. Yu. ca pana . 5 Ma. Yu. sukhumanayanakusala.
        Piyadassanoti abhinandasanti 1- nam.
        Piyadassano gihi santo ca
        bhavati bahujanapiyayako 2-
        yadi pana 3- bhavati gihi samano 4-
        hoti piyo bahunam sokanasanoti.
   [160] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano bahujanapubbangamo ahosi kusalesu dhammesu
bahujanapamokkho  kayasucaritena  vacisucaritena  manosucaritena  5-
danasamvibhage  silasamadane  uposathupavase  matteyyataya  6-
petteyyataya   samannataya  brahmannataya  kulejetthapacayitaya
annatarannataresu  ca  7- adhikusalesu dhammesu . so tassa kammassa
katatta  .pe.  so  tato  cuto  itthattam agato samano idam
mahapurisalakkhanam patilabhati unhisasiso hoti.
   {160.1} So tena lakkhanena samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati mahassa jano
anvayiko  hoti  brahmanagahapatika  negamajanapada  ganakamahamatta
anikattha  dovarika  amacca parisajja rajano bhogika kumara
raja  samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati mahassa
jano  anvayiko hoti bhikkhu bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva
manussa  asura  naga  gandhabba  buddho  samano idam labhati .
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiniddisanti. 2 Ma. bahujanapiyayito. Yu. bahunnam piyayito.
@3 Ma. Yu. yadica na. 4 gihi samano hoti. 5 Ma. Yu. kayasucarite vacisucarite
@manosucarite . 6 Yu. metteyyataya. 7 Yu. casaddo na dissati.
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [161] Pubbangamo sucaritesu ahu
        dhammesu dhammacariyabhirato
        anvayiko bahujanassa ahu
        saggesu vedayitha 1- punnaphalam.
        Vedayitva 2- so sucaritassa phalam
        unhisasisattamidhajjhagama
        byakamsu byanjananimittadhara
        pubbangamo bahujanam hessati 3-.
        Patibhogiyani 4- manujesu idha
        pubbepi tassa abhiharanti tada
        yadi khattiyo bhavati bhumipati
        patiharakam bahujane labhati.
        Atha ceva pabbajati so manujo
        dhammesu hoti paguno visavi
        tassanusasanagunabhirato 5-
        anvayiko bahujano bhavatiti.
   [162]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  musavadam  pahaya  musavada
pativirato  ahosi  saccavadi saccasandho theto paccayiko avisamvadako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayittha. 2 Yu. veditva. 3 Yu. bahunnam hessatayam.
@4 Ma. patibhogiya . 5 Ma. tassanusasanigunabhirato. Yu. tassanusasani gunabhirato.
Lokassa . so tassa kammassa katatta .pe. so tato cuto itthattam
agato   samano  imani  dve  mahapurisalakkhanani  patilabhati
ekekalomo  ca  hoti  unna  ca  bhamukantare  jata  hoti
odata mudu tulasannibha.
   {162.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati mahassa jano
upavattati   brahmanagahapatika   negamajanapada   ganakamahamatta
anikattha  dovarika  amacca parisajja rajano bhogika kumara
raja  samano idam labhati .pe. buddho samano kim labhati mahassa
jano  upavattati  bhikkhu  bhikkhuniyo  upasaka  upasikayo  deva
manussa  asura  naga  gandhabba  buddho  samano idam labhati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [163] Saccappatinno purimasu jatisu
        advejjhavaco alikam vivajjayi
        na so visamvadayitapi kassaci
        bhutena tacchena tathena bhasayi 1-.
        Seta susukka sumudu 2- tulasannibha
        unna sujata bhamukantare ahu
        na lomakupesu duve ajayisum
        ekekalomupacitangava ahu.
        Tam lakkhanannu bahavo samagata
@Footnote: 1 Yu. tosayi. 2 Ma. Yu. mudu.
        Byakamsu uppatanimittakovida 1-
        unna ca loma ca yatha susanthita
        upavattati 2- idisakam bahujano 3-.
        Gihipi 4- santam upavattati jano
        bahu purattha pakatena kammuna
        akincanam pabbajitam anuttaram
        buddhampi santam upavattati janoti.
   [164]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto samano pisunam vacam 5- pahaya pisunaya
vacaya  pativirato  ahosi ito sutva na amutra akkhata imesam
bhedaya  amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya iti
bhinnanam  va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata  samaggaramo
samaggarato  samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita  ahosi . so
tassa  kammassa  katatta  .pe.  so tato cuto itthattam agato
samano  imani  dve  mahapurisalakkhanani  patilabhati  cattalisadanto
ca 6- hoti aviraladanto ca.
   {164.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. raja samano kim labhati abhejjapariso
hoti   abhejjassa   7-   honti  parisa  brahmanagahapatika
negamajanapada   ganakamahamatta  anikattha  dovarika  amacca
parisajja  rajano  bhogika  kumara  raja  samano  idam
@Footnote: 1 Ma. Yu. uppada.... 2 Ma. upavattati. 3 Yu. edisakam bahujjano. 4 Ma. Yu.
@gihimpi. 5 Yu. pisunavacam. 6 Yu. casaddo na dissati. 7 Ma. Yu.
@abhejjassa.
Labhati  .pe.  buddho  samano  kim  labhati  abhejjapariso  hoti
abhesajjassa  honti  parisa  bhikkhu  bhikkhuniyo upasaka upasikayo
deva  manussa  asura  naga  gandhabba  buddho  samano  idam
labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [165] Savebhutiyam 1- sahitabhedakarim
        bhedappavaddhanavivadakarim
        kalahappavaddhanaakiccakarim
        sahitanam bhedajananim nabhani.
        Avivadavaddhanakarim sugiram 2-
        bhinnana sandhijananim 3- abhani
        kalaham janassa panudi 4- samangi
        sattehi 5- nandati pamodati ca
        sugatisu so phalavipakam
        anubhavati tattha modati
        danta idha honti avirala 6- sahita
        caturo dasassa mukhaja susanthita.
        Yadi khattiyo bhavati bhumipati
        avibhedayassa 7- parisa bhavati 8-
        samano ca hoti virajo vimalo
        parisassa hoti anugata acalati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vebhutiyam. 2 Yu. giram. 3 Ma. Yu. bhinnanusandhijananim. 4 Ma. panudi.
@5 Ma. Yu. sahitehi. 6 Yu. avira. 7 Ma. avibhediyaya. Yu. avihethiyassa.
@8 Yu. bhavanti.
   [166]  Yampi  bhikkhave  tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam
niketam  pubbe  manussabhuto  samano  pharusam  vacam  pahaya pharusaya
vacaya  pativirato  ahosi  ya  sa  vaca  nela  kannasukha
pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa  tatharupim
vacam  bhasita  ahosi  .  so tassa kammassa katatta upacitatta
.pe.  so  tato  cuto  itthattam  agato samano imani dve
mahapurisalakkhanani  patilabhati  pahutajivho  ca  hoti  brahmassaro
ca karavikabhani.
   {166.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja hoti cakkavatti .pe. Raja samano kim labhati adeyyavaco hoti
adiyantassa   1-   vacanam   brahmanagahapatika   negamajanapada
ganakamahamatta  anikattha  dovarika  amacca  parisajja rajano
bhogika kumara raja samano idam labhati . .pe. Buddho samano kim
labhati  adeyyavaco  hoti  adiyantassa 1- vacanam bhikkhu bhikkhuniyo
upasaka  upasikayo  deva  manussa  asura  naga  gandhabba
buddho samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [167] Akkosabhandanavihesakarim
        ubbadhakaram 2- bahujanappamaddanam
        abalhagiram so nabhani pharusam
        madhuram bhani susahitam sakhilam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. adiyantissa. 2 Ma. ubbadhikam. Yu. ubbayikam.
        Manaso piya hadayagaminiyo
        vaca so erayati kannasukha
        vaca sucinnaphalamanubhavi
        saggesu vedayitha 1- punnaphalam
        viditva so sucaritassa phalam
        brahmassarattamidhajjhagama
        jivhassa hoti vipula puthula 2-
        adeyyavakyavacano bhavati
        gihinopi ijjhati yatha bhanato
        atha ce 3- pabbajati so manujo
        adiyantassa vacanam janaka 4-
        bahuno bahum subhanitam bhanatoti.
   [168] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe  manussabhuto  samano  samphappalapam  pahaya  samphappalapa
pativirato  ahosi  kalavadi  bhutavadi  dhammavadi  atthavadi  [5]-
vinayavadi nidhanavatim vacam bhasita [6]- kalena sapadesam pariyantavatim
atthasanhitam  .  so  tassa  kammassa  katatta  upacitatta  .pe.
So  tato  cuto  itthattam  agato  samano  imam mahapurisalakkhanam
patilabhati sihahanu hoti.
   {168.1}  So  tena  lakkhanena  samannagato  sace agaram
ajjhavasati  raja  hoti  cakkavatti  .pe.  raja  samano
@Footnote: 1 Ma. Yu. vedayatha. 2 Yu. thula. 3 Yu. cepi. 4 Ma. Yu. janata. 5 Ma. Yu.
@dhammavadi. 6 Ma. Yu. ahosi.
Kim  labhati  appadhamsiko  hoti  kenaci  manussabhutena  paccatthikena
paccamittena  raja  samano idam labhati .pe. buddho samano kim
labhati  appadhamsiko  hoti abbhantarehi va bahirehi va paccatthikehi
paccamittehi  ragena  va dosena va mohena va samanena va
brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va
lokasmim  buddho  samano idam labhati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam vuccati
   [169] Na samphappalapam na vuccaddhatanti 1-
        avikinnavacanabyapatho ca 2- ahosi
        ahitamapi 3- ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhanca abhani.
        Tam katvana ito cuto divamupapajji
        sukataphalavipakamanobhosi 4-
        caviya punaridhagato samano
        dviduggamavaratarahanuttamalattha.
        Raja hoti sudduppadhamsiyo manujindo
        manujadhipati mahanubhavo
        tidivapuravarasamo bhavati
        suravarataroriva indo.
        Gandhabbasurasakkarakkhasebhi 5- surebhi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. na muddhatam. 2 Ma. casaddo na dissati. Yu. va. 3 Yu. ahitampi ...
@hitampi . 4 Ma. Yu. ...nubhosi. 5 Ma. ...yakkharakkhasebhi. 6 Yu. ...rakkhasehi
@surehi.
        Na hi bhavati suppadhamsiyo tathatto
        yadi bhavati [1]- tathavidho idha
        disa ca pati disa ca vidisa cati.
   [170] Yampi bhikkhave tathagato purimam jatim purimam bhavam purimam niketam
pubbe manussabhuto samano micchaajivam 2- pahaya sammaajivena jivikam
kappesi    tulakutakamsakutamanakutaukkotanavancananikatisaviyoga    3-
chedanavadhabandhanaviparamosaalopasahasakara  4-  pativirato  ahosi .
So tassa kammassa katatta upacitatta ussannatta vipulatta kayassa
bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati. So tassa anne deve
dasahi  thanehi adhiganhati dibbena ayuna dibbena vannena dibbena
yasena dibbena sukhena 5- dibbena adhipateyyena dibbehi rupehi dibbehi
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi photthabbehi . So
tato  cuto itthattam agato samano imani dve mahapurisalakkhanani
patilabhati samadanto ca hoti susukkadatho ca.
   {170.1} So tehi lakkhanehi samannagato sace agaram ajjhavasati
raja  hoti  cakkavatti  dhammiko  dhammaraja  caturanto  vijitavi
janapadatthavariyappatto    sattaratanasamannagato   .   tassimani
satta  ratanani  bhavanti  seyyathidam  cakkaratanam  hatthiratanam  assaratanam
maniratanam  itthiratanam  gahapatiratanam  parinayakaratanameva  sattamam  .
Parosahassam  kho  panassa  putta  bhavanti  sura  virangarupa
parasenappamaddana  .  so  imam  pathavim sagarapariyantam akhilam animittam
@Footnote: 1 Yu. gihi. 2 Ma. Yu. micchajivam. 3 Yu. saciyoga. 4 Ma. ...sahasakara.
@5 Ma. dibbena sukhena dibbena yasena.
Akantakam  iddham  phitam khemam sivam nirabbudam adandena asatthena dhammena
samena 1- abhivijiya ajjhavasati raja samano kim labhati suciparivaro hoti
sucissa   honti   parivara   brahmanagahapatika  negamajanapada
ganakamahamatta  anikattha  dovarika  amacca  parisajja rajano
bhogika kumara raja samano idam labhati . Sace kho pana agarasma
anagariyam pabbajati araham hoti sammasambuddho loke vivatacchado buddho
samano  kim  labhati suciparivaro hoti sucissa honti parivara bhikkhu
bhikkhuniyo upasaka upasikayo deva manussa asura naga gandhabba
buddho samano idam labhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccati
   [171] Micchajivanca avassaji samena
        vuttim sucina so janayittha dhammikena
        ahitamapi ca apanudi hitamapi ca
        bahujanasukhanca acari 2-.
        Sagge vedayati naro suphalani 3-
        karitva nipunebhi vidubhi sabbhi 4-
        vannitani tidivapuravarasamo
        abhiramati ratikhiddasamangi.
        Aladdha na 5- manussakam bhavam tato caviya 6-
        puna 7- sukataphalavipakasesakena
        patilabhati lapanajam samamapi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam na dissati. 2 Yu. acari. 3 Ma. Yu. sukhapphalani. 4 Yu. samabbhi.
@5 Ma. laddhana. Yu. laddha. 6 Ma. cavitvana. 7 Ma. punasaddo na dissati.
        Suci ca suvisuddhasusukkam 1-.
        Tam veyyanjanika samagata bahavo
        byakamsu nipuna sammata manuja 2-
        sucijanaparivaragano bhavati
        dijasamasukkasucisobhanadanto 3-.
        Ranno hoti bahujano suciparivaro
        mahatimam mahimanusasato ca
        pasayha na ca janapadatudanam
        hitamapi ca bahujanasukham 4- caranti
        atha ce pabbajati bhavati vipapo
        samano samitarajo vivatacchado
        vigatadarathakilamatho imampi ca
        parampi paramampi ca passati lokam.
        Tassovadakara bahugihi ca
        pabbajita ca asuci vigarahitapanudipapassa 5-
        hi sucibhi 6- parivuto
        bhavati malakhilakalikilesepanudebhiti 7-.
Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti 8-.
         Lakkhanasuttam nitthitam sattamam.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. sucisusukkam. Yu. suvisuddham suvisukkam. 2 Yu. manujinda. 3 Yu.
@dija ... . 4 Ma. ...sukhanca. 5 Ma. garahitam dhunanti papam. Yu. vigarahitam dhunanti
@papam. 6 Ma. sa hi sucibhi. Yu. sa hi suci. 7 Ma. Yu. ...panudetiti. 8 idamavoca
@bhagava .pe. abhinanduntiti ime patha na dissanti.
            Singalakasuttam
   [172]  Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape . tena kho pana samayena singalako 1-
gahapatiputto  kalasseva  vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattho
allakeso  panjaliko  puthuddisa  namassati  puratthimam  disam  dakkhinam
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam uparimam disam.
   [173]  Athakho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
rajagaham  pindaya  pavisi  .  addasa  kho  bhagava  singalakam
gahapatiputtam  kalasseva  vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattham
allakesam  panjalikam  puthuddisa  namassantam  puratthimam  disam  dakkhinam
disam  pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam uparimam disam disvana 2-
singalakam gahapatiputtam etadavoca kinnu 3- tvam gahapatiputta kalasseva
vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattho  allakeso  panjaliko
puthuddisa  namassasi  puratthimam  disam  .pe.  uparimam disanti . pita
mama 4- bhante kalam karonto evam 5- avaca disa tata namasseyyasiti
so kho aham bhante pitu vacanam sakkaronto garukaronto 6- manento
pujento  kalasseva  vutthaya  rajagaha  nikkhamitva  allavattho
allakeso  panjaliko  puthuddisa  namassami  puratthimam  disam  .pe.
@Footnote: 1 sigalakotipi patho. 2 Ma. Yu. disva. 3 Ma. kim nu kho. 4 Ma. Yu. mam.
@5 Yu. ayam na dissati. 6 Ma. garum karonto.
Uparimam  disanti  .  na  kho  gahapatiputta ariyassa vinaye evam cha
disa  namassitabbati  .  yathakatham  pana  bhante ariyassa vinaye cha
disa  namassitabba  sadhu  me  bhante bhagava tatha dhammam desetu
yatha ariyassa vinaye cha disa namassitabbati.
   [174]  Tenahi  gahapatiputta  sunahi  sadhukam  manasikarohi
bhasissamiti  .  evam bhanteti kho singalako gahapatiputto bhagavato
paccassosi  . bhagava etadavoca yato kho gahapatiputta ariyasavakassa
cattaro  kammakkilesa  pahina honti catuhi 1- thanehi papakammam
na karoti cha ca bhoganam apayamukhani na sevati so evam cuddasapapakapagato
chadisapaticchadi  hoti  2-  ubholokavijayaya  patipanno  hoti tassa
ayanceva loko araddho hoti paro ca loko. So 3- kayassa bheda
param marana sugatim saggam lokam upapajjati.
   {174.1}  Katamassa  cattaro kammakkilesa pahina honti .
Panatipato  kho gahapatiputta kammakkileso adinnadanam kammakkileso
kamesu  micchacaro  kammakkileso  musavado kammakkileso imassa
cattaro kammakkilesa pahina hontiti . idamavoca bhagava idam vatvana
sugato athaparam etadavoca sattha
   [175] Panatipato adinnadanam   musavado pavuccati 4-
         paradaragamananceva         na pasamsanti 5- panditati.
   [176]  Katamehi  catuhi thanehi papakammam na karoti chandagatim
@Footnote: 1 Ma. Yu. catuhi ca. 2 Ma. Yu. ayam na dissati. 3 Yu. ayam na dissati.
@4 Ma. Yu. musavado ca vuccati. 5 Ma. Yu. nappasamsanti.
Gacchanto  papakammam  karoti  dosagatim  gacchanto  papakammam karoti
mohagatim  gacchanto  papakammam  karoti  bhayagatim gacchanto papakammam
karoti  .  yato  kho  gahapatiputta  ariyasavako  neva  chandagatim
gacchati  na  dosagatim  gacchati  na  mohagatim  gacchati  na bhayagatim
gacchati  . imehi catuhi thanehi papakammam na karotiti . idamavoca
bhagava idam vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
   [177] Chanda dosa bhaya moha   yo dhammam ativattati
         nihiyati tassa yaso 1-      kalapakkheva candima
         chanda dosa bhaya moha   yo dhammam nativattati
         apurati tassa yaso 1-     sukkapakkheva candimati.
   [178]  Katamani  cha  bhoganam  apayamukhani  na  sevati .
Suramerayamajjapamadatthananuyogo  kho  gahapatiputta  bhoganam apayamukham
vikalavisikhacariyanuyogo  bhoganam  apayamukham  samajjabhicaranam  bhoganam
apayamukham  jutappamadatthananuyogo bhoganam apayamukham papamittanuyogo
bhoganam apayamukham alassanuyogo bhoganam apayamukham.
   [179]  Cha  khome gahapatiputta adinava suramerayamajjapamadat-
thananuyoge  sanditthika  dhanajani  2-  kalahappavaddhani  roganam
ayatanam  akittisanjanani  hirikopinaniddamsani  pannaya  dubbalikaranitveva
chattham padam bhavati . ime kho gahapatiputta cha adinava suramerayamajja-
pamadatthananuyoge.
@Footnote: 1 Ma. yaso tassa. 2 Yu. dhananjani.
   [180]  Cha khome gahapatiputta adinava vikalavisikhacariyanuyoge
attapissa  agutto  arakkhito  hoti  puttadaropissa  agutto
arakkhito  hoti  sapateyyampissa  aguttam  arakkhitam  hoti  sankiyo
ca  hoti tesu tesu 1- thanesu abhutavacananca tasmim ruhati bahunanca
dukkhadhammanam purakkhito 2- hoti . ime kho gahapatiputta cha adinava
vikalavisikhacariyanuyoge.
   [181] Cha khome gahapatiputta adinava samajjabhicarane kva 3-
naccam  kva  gitam  kva  vaditam  kva  akkhanam  kva panissaram kva
kumbhathunanti. Ime kho gahapatiputta cha adinava samajjabhicarane.
   [182]  Cha khome gahapatiputta adinava jutappamadatthananuyoge
jayam veram pasavati jino vittamanusocati 4- sanditthika dhanajani sabhagatassa
vacanam  na  ruhati  mittamaccanam  paribhuto  hoti  avahavivahakanam
appatthito   hoti   akkhadhutto   [5]-  purisapuggalo  nalam
darabharanayati  6-  .  ime  kho  gahapatiputta  cha  adinava
jutappamadatthananuyoge.
   [183]  Cha  khome gahapatiputta adinava papamittanuyoge ye
dhutta  ye  sonda  ye  pipasa  ye nekatika ye vancanika
ye  sahasika  tyassa  mitta  honti  te  sahaya  . ime
kho gahapatiputta cha adinava papamittanuyoge.
   [184] Cha khome gahapatiputta adinava alassanuyoge atisitanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. papakesu. 2 Yu. purakkhato. 3 Si. Yu. sabbavaresu kuvam. 4 Yu.
@cittamanusocati. 5 Ma. ayam. 6 Yu. darabharanayati.
Kammam  na  karoti  atiunhanti  kammam  na  karoti  atisayanti
kammam  na  karoti  atipatoti  kammam  na  karoti  aticchatosmiti
kammam  na  karoti  atipipasitosmiti  1-  kammam  na  karoti
tassa  evam  kiccapadesabahulassa  viharato  anuppanna  ceva bhoga
nuppajjanti  uppanna  ca  bhoga  parikkhayam  gacchanti . ime kho
gahapatiputta  cha  adinava  alassanuyogeti  .  idamavoca  bhagava
idam vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
   [185] Hoti panasakha nama    hoti sammiyasammiyo
        yo ca atthesu jatesu   sahayo hoti so sakha.
        Ussuraseyya paradarasevana
        verappasango 2- ca anatthata ca
        papa ca mitta sukadariyata ca
        ete cha thana purisam dhamsayanti.
     Papamitto papasakho     papaacaragocaro 3-
     asma loka paramha ca    ubhaya dhamsate naro.
        Akkhitthiyo varuni naccagitam
        divasoppam paricariya akale 4-
        papa ca mitta sukadariyata ca
        ete cha thana purisam dhamsayanti.
        Akkhehi dibbanti suram pivanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. atidhatosmiti. 2 Ma. verappasavo. 3 Yu. papacaragocaro. 4 Yu. akalam.
        Yantitthiyo panasama paresam
        nihinasevi na ca vuddhisevi 1-
        nihiyati 2- kalapakkheva candima 3-
        yo varuni adhano abhicchano 4-
        pipasosi atthapagato 5-
        udakamiva inam vigahati
        akulam 6- kahati 7- khippamattano.
     Na divasuppasilena        rattinutthanadessina 8-
     niccam mattena sondena    sakka avasitum gharam.
     Atisitam atiunham         atisayamidam ahu
     iti vissatthakammante 9-   attha accenti manave.
     Yo ca sitanca unhanca    tina bhiyyo na mannati
     karam purisakiccani         so sukha 10- na vihayatiti.
   [186]  Cattarome  gahapatiputta  amitta  mittappatirupaka
veditabba  annadatthuharo amitto mittappatirupako veditabbo vaciparamo
amitto   mittappatirupako   veditabbo   anuppiyabhani   amitto
mittappatirupako  veditabbo  apayasahayo  amitto  mittappatirupako
veditabbo.
   [187]  Catuhi  kho  gahapatiputta thanehi annadatthuharo amitto
mittappatirupako  veditabbo  annadatthuharo  hoti  appena  bahumicchati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuddhasevi. 2 Ma. nihiyate. 3 Ma. cando. 4 Ma. Yu. yo varuni addhano
@akincano 5 Ma. pipaso pivam papagato. Yu. pipaso pibampapagato. 6 Yu. akulam.
@7 Ma. akulam kahiti. 8 Yu. ...dassina. 9 Yu. vissatthakammanto. 10 Ma. sukham.
Bhayassa  kiccam  na  1-  karoti sevati atthakarana . imehi kho
gahapatiputta  catuhi  thanehi  annadatthuharo  amitto  mittappatirupako
veditabbo.
   [188]  Catuhi  kho  gahapatiputta  thanehi  vaciparamo  amitto
mittappatirupako  veditabbo  atitena patisantharati anagatena patisantharati
niratthakena  sanganhati  paccuppannesu  kiccesu  byasanam  dasseti .
Imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi vaciparamo amitto mittappatirupako
veditabbo.
   [189]  Catuhi  kho  gahapatiputta  thanehi anuppiyabhani amitto
mittappatirupako  veditabbo  papakammampissa 2- anujanati kalyanampissa
anujanati  3-  sammukhassa 4- vannam bhasati parammukhassa 4- avannam
bhasati . imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi anuppiyabhani amitto
mittappatirupako veditabbo.
   [190]  Catuhi  kho  gahapatiputta thanehi apayasahayo amitto
mittappatirupako  veditabbo  suramerayamajjapamadatthananuyoge  sahayo
hoti  vikalavisikhacariyanuyoge  sahayo hoti samajjabhicarane sahayo
hoti jutappamadatthananuyoge sahayo hoti . imehi kho gahapatiputta
catuhi thanehi apayasahayo amitto mittappatirupako veditabbo 5-.
Idamavoca bhagava idam vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. papakampissa. 3 Yu. nanujanati.
@4 Yu. ...mukhassa. 5 Ma. Yu. veditabboti.
   [191] Annadatthuharo mitto     yo ca mitto vaciparamo 1-
        anuppiyanca yo ahu 2-   apayesu ca yo sakha
        ete amitte cattaro     iti vinnaya pandito
        araka parivajjeyya       maggam patibhayam yathati.
   [192]  Cattarome  gahapatiputta  mitta  suhada  veditabba
upakarako  mitto  suhado  veditabbo samanasukhadukkho mitto suhado
veditabbo  atthakkhayi  mitto  suhado  veditabbo  anukampako
mitto suhado veditabbo.
   [193] Catuhi kho gahapatiputta thanehi upakarako mitto suhado
veditabbo  pamattam  rakkhati  pamattassa  sapateyyam  rakkhati  bhitassa
patisaranam  hoti  uppannesu  kiccesu  karaniyesu  taddigunam  bhogam
anuppadeti  3- . imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi upakarako
mitto suhado veditabbo.
   [194]  Catuhi  kho  gahapatiputta thanehi samanasukhadukkho mitto
suhado  veditabbo  guyhamassa  acikkhati  guyhamassa  pariguyhati  4-
apadasu  na  vijahati  jivitampissa  atthaya  pariccattam  hoti .
Imehi  kho  gahapatiputta  catuhi  thanehi  samanasukhadukkho  mitto
suhado veditabbo.
   [195] Catuhi kho gahapatiputta thanehi atthakkhayi mitto suhado
veditabbo  papa  nivareti  kalyane  niveseti  assutam saveti
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaciparo. 2 Ma. Yu. aha. 3 Yu. anuppadeti. 4 Ma. Yu. pariguhati.
Saggassa  maggam  acikkhati  . imehi kho gahapatiputta catuhi thanehi
atthakkhayi mitto suhado veditabbo.
   [196]  Catuhi  kho  gahapatiputta  thanehi  anukampako  mitto
suhado  veditabbo  abhavenassa  na  nandati  bhavenassa  nandati
avannam  bhanamanam  nivareti  vannam  bhanamanam  pasamsati  .  imehi
kho  gahapatiputta  catuhi  thanehi  anukampako  mitto  suhado
veditabboti  .  idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato athaparam
etadavoca sattha
   [197] Upakaro ca yo mitto    sukhadukkho ca yo sakha 1-
     atthakkhayi ca yo mitto     yo ca mittanukampako.
     Etepi mitte cattaro      iti vinnaya pandito
     sakkaccam payirupaseyya      mata puttamva orasam.
     Pandito silasampanno     jalam aggiva bhasati
     bhoge samharamanassa        bhamarasseva iriyato.
     Bhoga sannicayam yanti       vammikovupaciyati
     evam bhoge samaharitva 2-   alamatto kule gihi 3-.
     Catudha vibhaje bhoge         save mittani ganthati
     ekena bhoge bhunjeyya     dvihi kammam payojaye
     catutthanca nidhapeyya      apadasu bhavissatiti.
   [198]  Kathanca gahapatiputta ariyasavako chadisapaticchadi hoti .
@Footnote: 1 Ma. sukhe dukkhe ca yo sakha. Yu. yo ca mitto sukhe dukkhe. 2 Ma. samahatva.
@Yu. samahantva. 3 alamattho kule gihi.
Cha ima 1- gahapatiputta disa veditabba puratthima disa matapitaro
veditabba  dakkhina  disa  acariya  veditabba  pacchima  disa
puttadara  veditabba  uttara  disa  mittamacca  veditabba
hetthima   disa   dasakammakara  veditabba  uparima  disa
samanabrahmana veditabba.
   [199]  Pancahi  kho  gahapatiputta  thanehi  puttena puratthima
disa  matapitaro  paccupatthatabba  bhato  nesam  bharissami  kiccam
nesam  karissami  kulavamsam  thapessami  dayajjam  patipajjami  athava
pana  2-  petanam kalakatanam dakkhinam anuppadassamiti . imehi kho
gahapatiputta  pancahi  thanehi  puttena  puratthima  disa matapitaro
paccupatthita  pancahi  kho  3-  thanehi  puttam  anukampanti papa
nivarenti  kalyane  nivesenti  sippam  sikkhapenti  patirupena
darena  sannojenti  samaye  dayajjam  niyyadenti . imehi kho
gahapatiputta  pancahi  thanehi  puttena  puratthima  disa matapitaro
paccupatthita  imehi  pancahi  thanehi  puttam  anukampanti  evamassa
esa puratthima disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [200]  Pancahi  kho gahapatiputta thanehi antevasina dakkhina
disa acariya paccupatthatabba utthanena upatthanena sussusaya 4-
paricariyaya  sakkaccam  sippam  patiggahanena . imehi kho gahapatiputta
pancahi  thanehi  antevasina  dakkhina disa acariya paccupatthita
@Footnote: 1 Yu. chayima . 2 Yu. atha ca pana . 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
@4 Yu. sussusaya.
Pancahi  thanehi  antevasim  anukampanti  suvinitam  vinenti  sugahitam
gahapenti  sabbasippesu  tam  1- samakkhayino bhavanti mittamaccesu
pativedenti 2- disasu parittanam karonti . imehi kho gahapatiputta
pancahi  thanehi  antevasina  dakkhina disa acariya paccupatthita
imehi  pancahi  thanehi  antevasim  anukampanti  evamassa  esa
dakkhina disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [201] Pancahi kho gahapatiputta thanehi samikena pacchima disa
bhariya  paccupatthatabba  sammananaya  avimananaya  3- anaticariyaya
issariyavossaggena  alankaranuppadanena  .  imehi kho gahapatiputta
pancahi  thanehi  samikena pacchima disa bhariya paccupatthita pancahi
thanehi samikam anukampanti 4- susamvihitakammanta ca hoti susangahitaparijana 5-
ca anaticarini ca sambhatanca anurakkhati dakkha ca hoti analasa sabbakiccesu.
Imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi samikena pacchima disa bhariya
paccupatthita  imehi pancahi thanehi samikam anukampanti 4- evamassa
esa pacchima disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [202]  Pancahi  kho  gahapatiputta  thanehi kulaputtena uttara
disa mittamacca paccupatthatabba danena piyavajjena 6- atthacariyaya
samanattataya  avisamvadanataya  .  imehi  kho  gahapatiputta  pancahi
thanehi  kulaputtena  uttara  disa  mittamacca  paccupatthita
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbasippasutam. 2 Ma. patiyadenti. Yu. parivedenti.
@3 Ma. anavamananaya. 4 Ma. Yu. anukampati. 5 Ma. sangahitaparijana.
@6 Yu. peyyavajjena.
Pancahi  thanehi  kulaputtam  anukampanti  pamattam  rakkhanti  pamattassa
sapateyyam  rakkhanti  bhitassa  saranam  honti  apadasu  na vijahanti
aparapajampissa 1- patipujenti . imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi
kulaputtena  uttara  disa  mittamacca  paccupatthita imehi pancahi
thanehi kulaputtam anukampanti evamassa esa uttara disa paticchanna
hoti khema appatibhaya.
   [203] Pancahi kho gahapatiputta thanehi ayirakena 2- hetthima
disa  dasakammakara  paccupatthatabba  yathabalam  kammantam  samvidhanena
bhattavettananuppadanena  3-  gilanupatthanena  acchariyanam  rasanam
samvibhagena samaye vossaggena . imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi
ayirakena  hetthima  disa dasakammakara paccupatthita pancahi thanehi
ayirakam  anukampanti  pubbutthayino  ca  honti  pacchanipatino  ca
dinnadayino  ca  sukatakammakara ca 4- kittivannahara ca . imehi
kho gahapatiputta pancahi thanehi ayirakena hetthima disa dasakammakara
paccupatthita  imehi  pancahi  thanehi  ayirakam  anukampanti evamassa
esa hetthima disa paticchanna hoti khema appatibhaya.
   [204]  Pancahi  kho  gahapatiputta  thanehi kulaputtena uparima
disa   samanabrahmana  paccupatthatabba  mettena  kayakammena
mettena  vacikammena  mettena  manokammena  anavatadvarataya
amisanuppadanena . imehi kho gahapatiputta pancahi thanehi kulaputtena
@Footnote: 1 Ma. aparapaja cassa. Yu. aparapajam ca pissa. 2 Ma. ayyirakena. 3 Ma. ...
@vetananuppadanena. 4 Yu. dinnadayino ca sukatakammakaraka ca.
Uparima  disa  samanabrahmana  paccupatthita  chahi  thanehi kulaputtam
anukampanti  papa  nivarenti  kalyane  nivesenti  kalyanena
manasa  anukampanti  assutam saventi sutam pariyodapenti 1- saggassa
maggam  acikkhanti  .  imehi  kho  gahapatiputta  pancahi  thanehi
kulaputtena  uparima  disa  samanabrahmana  paccupatthita  imehi
chahi  thanehi  kulaputtam  anukampanti  evamassa esa uparima disa
paticchanna  hoti  khema  appatibhayati  .  idamavoca  bhagava idam
vatvana sugato athaparam etadavoca sattha
   [205] Matapita disa pubba   acariya dakkhina disa
     puttadara disa paccha       mittamacca ca uttara
     dasakammakara hettha        uddham samanabrahmana
     eta disa namasseyya       alamatto 2- kule gihi.
     Pandito silasampanno       sanho ca patibhanava
     nivatavutti atthaddho         tadiso labhate yasam
     utthanako analaso          apadasu na vedhati
     acchiddavutti 3- medhavi       tadiso labhate yasam.
     Sangahako mittakaro         vadannu vitamaccharo
     neta vineta anuneta       tadiso labhate yasam.
     Dananca piyavajjanca 4-      atthacariya ca ya idha
     samanata ca dhammesu         tattha tattha yatharaham.
@Footnote: 1 Ma. pariyodapenti. 2 Yu. alamattho. 3 Ma. acchinnavutti.
@4 Yu. peyyavajjanca.
     Ete kho sangaha loke       rathassaniva yayato
     ete ca sangaha nassu       na mata puttakarana
     labhetha manam pujam va          pita va puttakarana.
     Yasma ca sangaha ete       samapekkhanti 1- pandita
     tasma mahattam papponti      pasamsa ca bhavanti teti.
   [206] Evam vutte singalako gahapatiputto bhagavantam etadavoca
abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto
rupani  dakkhantiti evamevam bhagavata anekapariyayena dhammo pakasito
esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca
upasakam mam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranangatanti.
        Singalakasuttam nitthitam atthamam.
         -----------------
@Footnote: 1 Yu. samavekkhanti.
          Atanatiyasuttam
   [207]  Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
gijjhakute  pabbate  .  athakho  cattaro  maharaja  mahatiya ca
yakkhasenaya  mahatiya  ca  gandhabbasenaya mahatiya ca kumbhandasenaya
mahatiya  ca  nagasenaya  catuddisam  rakkham  thapetva catuddisam gumbam
thapetva  catuddisam  ovaranam  thapetva  abhikkantaya  rattiya
abhikkantavanna  kevalakappam  gijjhakutam  obhasetva  yena  bhagava
tenupasankamimsu   upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidimsu  .  tepi  kho  yakkha  appekacce bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  bhagavata  saddhim sammodimsu sammodaniyam
katham  saraniyam  1- vitisaretva ekamantam nisidimsu appekacce yena
bhagava   tenanjalimpanametva   ekamantam  nisidimsu  appekacce
namagottam  savetva  ekamantam  nisidimsu  appekacce  tunhibhuta
ekamantam nisidimsu.
   [208]  Ekamantam  nisinno kho vessavano maharaja bhagavantam
etadavoca  santi  hi  bhante  ulara  yakkha bhagavato appasanna
santi  hi  bhante ulara yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante
majjhima  yakkha  bhagavato  appasanna  santi  hi  bhante  majjhima
yakkha  bhagavato  pasanna  santi  hi  bhante nica yakkha bhagavato
appasanna santi hi bhante nica yakkha bhagavato pasanna.
@Footnote: 1 Yu. saraniyam.
   {208.1}  Yebhuyyena  kho pana bhante yakkha appasannayeva
bhagavato  tam  kissa hetu bhagava hi bhante panatipata veramaniya
dhammam  deseti  adinnadana  veramaniya  dhammam  deseti  kamesu
micchacara  veramaniya  dhammam  deseti musavada veramaniya dhammam
deseti  suramerayamajjapamadatthana  veramaniya  dhammam  deseti .
Yebhuyyena  kho  pana  bhante  yakkha appativiratayeva panatipata
appativirata   adinnadana  appativirata  kamesu  micchacara
appativirata   musavada  appativirata  suramerayamajjapamadatthana
tesantam  hoti appiyam amanapam . santi hi bhante bhagavato savaka
aranne  vanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti  appasaddani
appanigghosani  vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani
tattha  santi ulara yakkha nivasino ye imasmim bhagavato pavacane
appasanna  tesam  pasadaya  ugganhatu  bhante bhagava atanatiyam
rakkham  bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  guttiya  rakkhaya
avihimsaya phasuviharayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {208.2}  Athakho  vessavano  maharaja  bhagavato adhivasanam
viditva tayam velayam imam atanatiyam rakkham abhasi
   [209] Vipassissa 1- namatthu      cakkhumantassa sirimato
         sikhissapi 2- namatthu      sabbabhutanukampino.
         Vessabhussa 3- namatthu    nhatakassa tapassino
@Footnote: 1 Yu. vipassissa ca. 2 Ma. sikhissapi ca. 3 Ma. vessabhussa ca.
        Namatthu kakusandhassa        marasenappamaddino.
        Konagamanassa namatthu      brahmanassa vusimato
        kassapassa 1- namatthu      vippamuttassa sabbadhi.
        Angirasassa namatthu        sakyaputtassa sirimato
        yo imam dhammamadesesi 2-    sabbadukkha panudanam.
        Ye capi nibbuta loke     yathabhutam vipassisum
       te jana apisuna         mahanta vitasarada.
       Hitam devamanussanam         yam namassanti gotamam
       vijjacaranasampannam        mahantam vitasaradam.
       Yato uggacchati suriyo 3-    adicco mandalimaha
       yassa cuggacchamanassa      samvaripi nirujjhati.
       Yassa cuggate suriye        divasoti pavuccati
       rahadopi tattha gambhiro      samuddo saritodako
       evantam tattha jananti      samuddo saritodako.
   [210] Ito sa purima disa      iti nam acikkhati jano
        yam disam abhipaleti        maharaja yasassi so
        gandhabbanam adhipati 4-   dhatarattho iti 5- namaso
        ramati naccagitehi          gandhabbehi purakkhato.
        Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
        asiti dasa eko ca         indanama mahabbala
@Footnote: 1 Ma. kassapassa ca. 2 Ma. dhammam desesi. 3 Ma. suriyo.
@4 Ma. adhipati. ito param idisameva. 5 Ma. dhataratthoti.
        Te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
        durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
        Namo te purisajanna      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussapi tam vandanti.
        Sutam netam abhinhaso       tasma evam vademhase 1-
        jinam vandatha gotamam         jinam vandama gotamam
        vijjacaranasampannam       buddham vandama gotamam.
        Yena peta pavuccanti      pisuna pitthimamsika
        panatipatino ludda 2-  cora nekatika jana.
   [211] Ito sa dakkhina disa    iti nam acikkhati jano
        yam disam abhipaleti        maharaja yasassi so
        kumbhandanam adhipati     virulho iti namaso
        ramati naccagitehi         kumbhandehi purakkhato.
        Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
        asiti dasa eko ca        indanama mahabbala
        te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
        durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
        Namo te purisajanna      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi        amanussapi tam vandanti.
        Sutam netam abhinhaso       tasma evam vademhase
@Footnote: 1 Ma. Yu. vademase. ito param idisameva. 2 Yu. luddha.
        Jinam vandatha gotamam        jinam vandama gotamam
        vijjacaranasampannam      buddham vandama gotamam.
        Yattha coggacchati suriyo    adicco mandalimaha
        yassa coggacchamanassa    divasopi nirujjhati
        yassa coggate suriye      samvariti pavuccati.
        Rahadopi tattha gambhiro     samuddo saritodako
        evantam tattha jananti     samuddo saritodako.
   [212] Ito sa pacchima disa     iti nam acikkhati jano
        yam disam abhipaleti        maharaja yasassi so
        naganam adhipati         virupakkho iti 1- namaso
        ramati naccagitehi         nagehi 2- purakkhato.
        Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
        asiti dasa eko ca         indanama mahabbala
        te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
        durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
        Namo te purisajanna      namo te purisuttama
        kusalena samekkhasi         amanussapi tam vandanti.
        Sutam netam abhinhaso        tasma evam vademhase
        jinam vandatha gotamam         jinam vandama gotamam
        vijjacaranasampannam       buddham vandama gotamam.
@Footnote: 1 nagananca adhipati virupakkhoti . 2 Ma. nageheva.
        Yena uttarakuru ramma 1-    mahaneru sudassano
       manussa tattha jayanti     amama apariggaha.
       Na te bijam pavappanti 2-     napi niyanti nangala
       akatthapakimam salim        paribhunjanti manusa.
       Akanam athusam suddham          sugandham tandulapphalam
       tundikire 3- pacitvana     tato bhunjanti bhojanam.
       Gavim ekakhuram katva        anuyanti diso disam
       pasum ekakhuram katva         anuyanti diso disam.
       Itthim vahanam 4- katva      anuyanti diso disam
       purisam vahanam katva        anuyanti diso disam.
       Kumarim vahanam katva        anuyanti diso disam
       kumaram vahanam katva        anuyanti diso disam.
       Te yane abhiruhitva       sabba disa anupariyanti 5-
                 pacara tassa rajino.
     Hatthiyanam assayanam      dibbam yanam upatthitam
     pasada sivika ceva      maharajassa yasassino.
     Tassa ca nagara ahu       antalikkhe sumapita
  atanata kusinata parakusinata   natapariya 6- parakusitanata.
     Uttarena kapivanto 7-    janoghamaparena ca
  navanavatiyo 8- ambaraambaravatiyo   alakamanda nama rajadhani
@Footnote: 1 Ma. uttarakuruvho. 2 Ma. Yu. pavapanti. 3 Ma. Yu. tundikire.
@4 Ma. itthim va vahanam. Yu. itthivahanam. ito param idisameva.
@5 Ma. anupariyayanti . 6 Ma. natasuriya Yu. natapuriya. 7 Ma. kasivanto.
@8 Ma. navanavutiyo.
  Kuverassa kho pana marisa maharajassa  visana nama rajadhani
     tasma kuvero maharaja       vessavanoti pavuccati.
     Paccesanto pakasenti        tatola tattala tatotala
        ojasi tejasi tatojasi
        suro 1- raja arittho nemi.
        Rahadopi tattha dharani nama
        yato megha pavassanti
        vassa yato patayanti
        sabhapi tattha bhagalavati 2- nama
        yattha yakkha payirupasanti.
     Tattha niccaphala rukkha     nanadijaganayuta
     mayurakoncabhiruda       kokilabhihi 3- vaggubhi.
     Jivanjivakasaddettha      atho otthavacittaka
     kukkutaka kuliraka       vane pokkharasataka.
     Sukasalikasaddettha      dandamanavakani ca
     sobhati sabbakalam sa     kuveranalini sada.
   [213] Ito sa uttara disa   iti nam acikkhati jano
     yam disam abhipaleti         maharaja yasassi so.
     Yakkhanam adhipati 4-       kuvero iti namaso
     ramati naccagitehi          yakkhehi 5- purakkhato.
@Footnote: 1 Ma. Yu. suro. 2 Ma. salavati. 3 Ma. kokiladihi.
@4 Ma. yakkhananca adhipati. 5 Ma. yakkheheva.
     Puttapi tassa bahavo      ekanamati me sutam
     asiti dasa eko ca         indanama mahabbala.
     Te capi buddham disvana     buddham adiccabandhunam
     durato va namassanti        mahantam vitasaradam.
     Namo te purisajanna      namo te purisuttama
     kusalena samekkhasi         amanussapi tam vandanti.
     Sutam netam abhinhaso       tasma evam vademhase
     jinam vandatha gotamam jinam      vandama gotamam
     vijjacaranasampannam       buddham vandama gotamanti.
   [214] Ayam kho sa marisa atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam
upasakanam  upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati .
Yassa  kassaci  marisa  bhikkhussa  va bhikkhuniya va upasakassa va
upasikaya  va  ayam atanatiya rakkha sugahita bhavissati samatta
pariyaputa tance amanusso yakkho va yakkhini va yakkhapotako va
yakkhapotika  va yakkhamahamatto va yakkhaparisajjo va yakkhapacaro
va  gandhabbo  va gandhabbi va gandhabbapotako va gandhabbapotika
va  gandhabbamahamatto  va  gandhabbaparisajjo  va  gandhabbapacaro
va  kumbhando  va kumbhandi va kumbhandapotako va kumbhandapotika
va    kumbhandamahamatto   va   kumbhandaparisajjo   va
kumbhandapacaro  va  nago  va  nagini  va  nagapotako  va
Nagapotika  va nagamahamatto va nagaparisajjo va nagapacaro
va  padutthacitto  bhikkhum  va  bhikkhunim  va  upasakam va upasikam
va  gacchantam  va  anugaccheyya  thitam va upatittheyya nisinnam va
upanisideyya nipannam va upanipajjeyya . na me so marisa amanusso
labheyya gamesu va nigamesu va sakkaram va garukaram va . na
me  so  marisa amanusso labheyya alakamandaya nama rajadhaniya
vatthum va vasam va . na me so marisa amanusso labheyya yakkhanam
samitim gantum.
   {214.1} Apissu nam marisa amanussa anavayhampi 1- kareyyum
avivayham  .  apissu  nam  marisa amanussa attahi 2- paripunnahi
paribhasahi  paribhaseyyum . apissu nam marisa amanussa rittampi 3-
pattam  sise nikkujjeyyum . apissu nam marisa amanussa sattadhapissa
muddham phaleyyum santi hi marisa amanussa canda ruddha 4- rabhasa
te  neva maharajanam adiyanti na maharajanam purisakanam adiyanti
na maharajanam purisakanam purisakanam adiyanti . te kho te marisa
amanussa maharajanam avaruddha nama vuccanti.
   {214.2} Seyyathapi marisa ranno magadhassa vijite cora 5-
te  neva ranno magadhassa adiyanti na ranno magadhassa purisakanam
adiyanti na ranno magadhassa purisakanam purisakanam adiyanti te kho
te marisa mahacora ranno magadhassa avaruddha nama vuccanti evameva
kho marisa santi hi 6- amanussa canda ruddha 4- rabhasa te neva
@Footnote: 1 Ma. anavayhampi nam. Yu. anavayhampi nam. 2 Ma. Yu. attahipi.
@3 Ma. rittam pissa. 4 Yu. rudda. 5 Ma. Yu. mahacora. 6 Ma. Yu. hisaddo natthi.
Maharajanam  adiyanti  na  maharajanam  purisakanam  adiyanti  na
maharajanam  purisakanam  purisakanam  adiyanti  te  kho te marisa
amanussa maharajanam avaruddha nama vuccanti.
   {214.3} Yo hi koci marisa amanusso yakkho va yakkhini va
yakkhapotako  va yakkhapotika va yakkhamahamatto va yakkhaparisajjo
va yakkhapacaro va gandhabbo va gandhabbi va gandhabbapotako va
gandhabbapotika  va  gandhabbamahamatto  va  gandhabbaparisajjo  va
gandhabbapacaro  va  kumbhando va kumbhandi va kumbhandapotako va
kumbhandapotika  va  kumbhandamahamatto  va  kumbhandaparisajjo  va
kumbhandapacaro va nago va nagini 1- va nagapotako va nagapotika
va nagamahamatto va nagaparisajjo va nagapacaro va padutthacitto
bhikkhum va bhikkhunim va upasakam va upasikam va gacchantam va anugaccheyya
thitam va upatittheyya nisinnam va upanisideyya nipannam va upanipajjeyya.
Imesam  yakkhanam  mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam ujjhapetabbam
vikkanditabbam viravitabbam ayam yakkho ganhati ayam yakkho avisati 2- ayam
yakkho hetheti ayam yakkho vihetheti ayam yakkho himsati ayam yakkho vihimsati ayam
yakkho na muncatiti.
   [215] Katamesam yakkhanam mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam.
     Indo somo varuno ca      bharadvajo pajapati
     candano kamasettho ca     kinnughandu nighandu ca.
@Footnote: 1 Ma. nagi . 2 Yu. avisati.
     Panado opamanno ca     devasuto ca matali
     cittaseno ca gandhabbo     naloraja janosabho 1-
     satagiro hemavato       punnako karatiyo gulo 2-
     sivako muccalindo ca       vessamitto yugandharo.
     Gopalo suppagedho 3- ca  hiri netti ca mandiyo
     pancalacando alavako 4- pajunno sumukho dadhimukho 5-
     mani manicaro 6- digho     atho serisako saha 7-.
   [216]  Imesam  yakkhanam mahayakkhanam senapatinam mahasenapatinam
ujjhapetabbam  vikkanditabbam  viravitabbam  ayam  yakkho  ganhati  ayam
yakkho avisati 8- ayam yakkho hetheti ayam yakkho vihetheti ayam yakkho
himsati ayam yakkho vihimsati ayam yakkho na muncatiti.
   [217] Ayam kho sa marisa atanatiya rakkha bhikkhunam bhikkhuninam
upasakanam  upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya phasuviharayati .
Handa  cadani  mayam  marisa  gacchama bahukicca mayam bahukaraniyati .
Yassadani tumhe maharajano kalam mannathati.
   [218]  Athakho  cattaro  maharaja  utthayasana  bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  tatthevantaradhayimsu  .  tepi  kho
yakkha  utthayasana  appekacce  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam
katva  tatthevantaradhayimsu  appekacce  bhagavata  saddhim  sammodimsu
sammodaniyam   katham   saraniyam   vitisaretva  tatthevantaradhayimsu
@Footnote: 1 Ma. Yu. janesabho. 2 Ma. gulo. 3 Ma. supparodho. 4 Ma. alavako.
@5 Ma. Yu. pajunno sumano sumukho. 6 Ma. manimanivaro. 7 Yu. serissako saha.
@8 Yu. avisati.
Appekacce  yena  bhagava  tenanjalimpanametva  tatthevantaradhayimsu
appekacce  namagottam  savetva  tatthevantaradhayimsu  appekacce
tunhibhuta tatthevantaradhayimsu.
   [219] Athakho bhagava tassa rattiya accayena bhikkhu amantesi
imam  bhikkhave  rattim  cattaro  maharaja mahatiya ca yakkhasenaya
mahatiya  ca  gandhabbasenaya  mahatiya ca kumbhandasenaya mahatiya ca
nagasenaya  catuddisam  rakkham  thapetva  catuddisam  gumbam  thapetva
catuddisam  ovaranam  thapetva  abhikkantaya  rattiya  abhikkantavanna
kevalakappam   gijjhakutam   obhasetva   yenaham   tenupasankamimsu
upasankamitva mam abhivadetva ekamantam nisidimsu . tepi kho bhikkhave
yakkha  appekacce  mam  abhivadetva ekamantam nisidimsu appekacce
maya  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva
ekamantam   nisidimsu  appekacce  yenaham  tenanjalimpanametva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  namagottam  savetva  ekamantam
nisidimsu appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu.
   {219.1} Ekamantam nisinno kho bhikkhave vessavano maharaja
mam  etadavoca  santi hi bhante ulara yakkha bhagavato appasanna
santi hi bhante ulara yakkha bhagavato pasanna santi hi bhante majjhima
yakkha  bhagavato appasanna santi hi bhante majjhima yakkha bhagavato
pasanna santi hi bhante nica yakkha bhagavato appasanna santi hi bhante
Nica  yakkha  bhagavato  pasanna yebhuyyena kho pana bhante yakkha
appasannayeva bhagavato tam kissa hetu bhagava hi bhante panatipata
veramaniya  dhammam  deseti  adinnadana  veramaniya dhammam deseti
kamesu  micchacara veramaniya dhammam deseti musavada veramaniya
dhammam deseti suramerayamajjapamadatthana veramaniya dhammam deseti.
   {219.2}  Yebhuyyena kho pana bhante yakkha appativiratayeva
panatipata  appativirata  adinnadana  appativirata  kamesu
micchacara appativirata musavada appativirata suramerayamajjapamadatthana
tesantam  hoti  appiyam  amanapam  santi hi bhante bhagavato savaka
aranne  vanapatthani  pantani  senasanani  patisevanti  appasaddani
appanigghosani  vijanavatani  manussarahaseyyakani  patisallanasaruppani
tattha  santi ulara yakkha nivasino ye imasmim bhagavato pavacane
appasanna  tesam  pasadaya  ugganhatu  bhante bhagava atanatiyam
rakkham bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam guttiya rakkhaya avihimsaya
phasuviharayati . adhivasesim kho aham bhikkhave tunhibhavena. Athakho
bhikkhave vessavano maharaja mam 1- adhivasanam viditva tayam velayam
imam atanatiyam rakkham abhasi
   [220] Vipassissa namatthu      cakkhumantassa sirimato
     sikhissapi namatthu          sabbabhutanukampino
.pe. (soyeva purimo peyyalo vittharetabbo) . ayam kho sa
@Footnote: 1 Ma. me.
Marisa  atanatiya  rakkha  bhikkhunam bhikkhuninam upasakanam upasikanam
guttiya  rakkhaya  avihimsaya  phasuviharayati  .  handadani  mayam
marisa  gacchama  bahukicca  mayam  bahukaraniyati  . yassadani tumhe
maharajano kalam mannathati . athakho bhikkhave cattaro maharaja
utthayasana  mam  abhivadetva padakkhinam katva tatthevantaradhayimsu .
Tepi kho bhikkhave yakkha utthayasana appekacce mam abhivadetva
padakkhinam  katva  tatthevantaradhayimsu appekacce maya saddhim sammodimsu
sammodaniyam   katham   saraniyam   vitisaretva  tatthevantaradhayimsu
appekacce   yenaham   tenanjalimpanametva   tatthevantaradhayimsu
appekacce  namagottam  savetva  tatthevantaradhayimsu  appekacce
tunhibhuta  tatthevantaradhayimsu  .  ugganhatha  bhikkhave  atanatiyam
rakkham  pariyapunatha  bhikkhave  atanatiyam  rakkham  dharetha  bhikkhave
atanatiyam  rakkham  atthasanhitayam  1- bhikkhave atanatiya rakkha
bhikkhunam  bhikkhuninam  upasakanam  upasikanam  guttiya rakkhaya avihimsaya
phasuviharayati . idamavoca bhagava . attamana te bhikkhu bhagavato
bhasitam abhinandunti.
         Atanatiyasuttam nitthitam navamam.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. atthasamhita.
            Sangitisuttam
   [221] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava mallesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  yena  pava
nama  mallanam  nagaram tadavasari . tatra sudam bhagava pavayam viharati
cundassa kammaraputtassa ambavane.
   [222]  Tena kho pana samayena paveyyakanam mallanam ubbhatakam
nama  navam  santhagaram  acirakaritam  hoti anajjhavuttham samanena va
brahmanena va kenaci va manussabhutena . assosum kho paveyyaka
malla  bhagava  kira  mallesu  carikancaramano  mahata bhikkhusanghena
saddhim  pancamattehi  bhikkhusatehi  pavam  anuppatto  pavayam  viharati
cundassa  kammaraputtassa  ambavaneti  .  athakho paveyyaka malla
yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho paveyyaka malla
bhagavantam  etadavocum  idha bhante paveyyakanam mallanam ubbhatakannama
navam  santhagaram  acirakaritam  hoti  1-  anajjhavuttham samanena va
brahmanena va kenaci va manussabhutena tanca kho 2- bhante bhagava
pathamam  paribhunjatu  bhagavata  pathamam paribhuttam paccha paveyyaka malla
paribhunjissanti  tadassa  3-  paveyyakanam  mallanam  digharattam hitaya
sukhayati . adhivasesi kho 4- bhagava tunhibhavena. Athakho paveyyaka
@Footnote: 1 Yu. ayam na dissati. 2 Yu. tam bhante. 3 Yu. paveyyaka malla paribhunjissanti
@tadasusati ime patha na dissanti. 4 Yu. khosaddo na dissati.
Malla bhagavato adhivasanam viditva utthayasana bhagavantam abhivadetva
padakkhinam  katva  yena  santhagaram  tenupasankamimsu  upasankamitva
sabbasantharim  santhagaram  santharitva  1-  asanani  pannapetva
udakamanikam  patitthapetva  telappadipam  aropetva  yena  bhagava
tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam atthamsu .
Ekamantam thita kho te 2- paveyyaka malla bhagavantam etadavocum
sabbasantharisanthatam  3-  bhante santhagaram [4]- asanani pannattani
udakamaniko  patitthapito  telappadipo  aropito  yassadani  bhante
bhagava kalam mannatiti.
   [223]  Athakho  bhagava  nivasetva  pattacivaramadaya  saddhim
bhikkhusanghena  yena  santhagaram  tenupasankami  upasankamitva  pade
pakkhaletva santhagaram pavisitva majjhimam thambham nissaya puratthabhimukho
nisidi  .  bhikkhusanghopi  kho  5-  pade pakkhaletva santhagaram
pavisitva  pacchimam  bhittim  nissaya  puratthabhimukho  nisidi bhagavantamyeva
purakkhatva  paveyyakapi kho malla pade pakkhaletva santhagaram
pavisitva  puratthimam  bhittim  nissaya pacchimabhimukha nisidimsu bhagavantamyeva
purakkhatva . athakho bhagava paveyyake malle bahudeva rattim dhammiya
kathaya  sandassetva  samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva
uyyojesi  abhikkanta  kho  vasettha  ratti  yassadani  [6]-
kalam  mannathati  . evam bhanteti kho paveyyaka malla bhagavato
@Footnote: 1 Ma. santharitva bhagavato. Yu. santharapetva. 2 Yu. ayam na dissati.
@3 Yu. sabbasantharim santhatam. 4 Ma. bhagavato. 5 Yu. khosaddo na dissati.
@6 Ma. Yu. tumhe.
Patissutva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
pakkamimsu.
   [224] Athakho bhagava acirapakkantesu paveyyakesu 1- mallesu
tunhibhutam  bhikkhusangham  anuviloketva  ayasmantam  sariputtam amantesi
vigatathinamiddho  kho  sariputta  bhikkhusangho  patibhatu [2]- sariputta
bhikkhunam dhammiya kathaya 3- pitthi me agilayati tamaham ayameyyamiti 4-.
Evam  bhanteti  kho  ayasma  sariputto  bhagavato paccassosi .
Athakho  bhagava  catuggunam  sanghatim  pannapetva  dakkhinena passena
sihaseyyam  kappesi  padena  5- padam accadhaya sato sampajano
utthanasannam manasikaritva.
   [225]  Tena  kho  pana samayena nigantho nataputto pavayam
adhuna  kalakato  hoti  .  tassa  kalakiriyaya  bhinna  nigantha
dvelhakajata   6-   bhandanajata   kalahajata  vivadapanna
annamannam  mukhasattihi  vitudanta  vicaranti  na  tvam  imam  dhammavinayam
ajanissasi  7-  kim tvam imam dhammavinayam ajanissasi micchapatipanno
tvamasi  ahamasmi  sammapatipanno  sahitam me asahitante pure vacaniyam
paccha avaca paccha vacaniyam pure avaca adhicinnante viparavattam aropito
te  vado  niggahito tvamasi paravadapamokkhaya 8- nibbethehi va
sace  pahositi  .  vadhoyeveko  manne  niganthesu  nataputtiyesu
anuvattati  . yepi niganthassa nataputtassa savaka gihi odatavasana
@Footnote: 1 Yu. ayam patho na dissati. 2 Ma. Yu. tam. 3 Ma. Yu. dhammi katha.
@4 Ma. Yu. ayamissamiti. 5 Ma. Yu. pade. 6 Ma. Yu. dvedhikajata.
@7 Ma. Yu. ajanasi aham imam dhammavinayam ajanami. 8 Yu. caravadappamokkhaya.
Tepi niganthesu nataputtiyesu nibbinnarupa virattarupa 1- pativanarupa
yatha  tam  durakkhate  dhammavinaye  duppavedite  aniyyanike
anupasamasamvattanike asammasambuddhappavedite bhinnathupe appatisarane.
   {225.1} Athakho ayasma sariputto bhikkhu amantesi nigantho
avuso  nataputto  pavayam  adhuna  kalakato  tassa kalakiriyaya
bhinna  nigantha  dvelhakajata  .pe.  bhinnathupe  appatisarane
evanhetam  avuso  hoti  2- durakkhate dhammavinaye duppavedite
aniyyanike  anupasamasamvattanike  asammasambuddhappavedite  . ayam kho
panavuso amhakam bhagavata dhammo svakkhato suppavedito niyyaniko
upasamasamvattaniko  sammasambuddhappavedito  tattha sabbeheva sangayitabbam
na  vivaditabbam  yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam  assa ciratthitikam tadassa
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussanam.
   {225.2} Katamo cavuso amhakam bhagavata dhammo svakkhato
suppavedito   niyyaniko  upasamasamvattaniko  sammasambuddhappavedito
tattha  3-  sabbeheva  sangayitabbam na vivaditabbam yathayidam brahmacariyam
addhaniyam   assa  ciratthitikam  tadassa  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
   [226] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  eko  dhammo  sammadakkhato  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  na  vivaditabbam  yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam  assa
@Footnote: 1-2 Yu. ayam patho na dissati . 3 Ma. Yu. yattha.
Ciratthitikam  tadassa  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya atthaya
hitaya sukhaya devamanussanam . katamo eko dhammo . Sabbe satta
aharatthitika  sabbe  satta  sankharatthitika . ayam kho avuso
tena  bhagavata  janata  passata  arahata  sammasambuddhena eko
dhammo  sammadakkhato  tattha  sabbeheva  sangayitabbam  na vivaditabbam
yathayidam  brahmacariyam  addhaniyam  assa  ciratthitikam  tadassa  bahujanahitaya
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyaekakam nitthitam 1-.
   [227] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  dve  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya hitaya sukhaya devamanussanam . katame
dve dhamma 2-.
   {227.1}  Namanca  rupanca  . avijja ca bhavatanha ca .
Bhavaditthi  ca  vibhavaditthi  ca  . ahirikanca anottappanca . hiri ca
ottappanca  .  dovacassata ca papamittata ca . sovacassata ca
kalyanamittata  ca . apattikusalata ca apattivutthanakusalata ca .
Samapattikusalata  ca  samapattivutthanakusalata  ca  . dhatukusalata ca
manasikarakusalata  ca  .  ayatanakusalata  ca  paticcasamuppadakusalata
ca . thanakusalata ca atthanakusalata ca . Ajjavanca maddavanca 3-.
Khanti  ca  soraccanca  .  sakhalyanca  patisantharo ca . avihimsa
ca  soceyyanca  .  mutthasaccanca  asampajannanca  .  sati  ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangitiyaekakam nitthitanti na dissanti. 2 Ma. Yu. ayam na dissati.
@3 Ma. Yu. ajjavanca lajjavanca.
Sampajannanca  .  indriyesu  aguttadvarata ca bhojane amattannuta
ca  .  indriyesu  guttadvarata  ca  bhojane  mattannuta ca .
Patisankhanabalanca  bhavanabalanca  .  satibalanca samadhibalanca . samatho
ca  vipassana  ca  .  samathanimittanca  paggahanimittanca  .  paggaho
ca  avikkhepo  ca  .  silavipatti ca ditthivipatti ca . silasampada
ca  ditthisampada  ca  . silavisuddhi ca ditthivisuddhi ca . ditthivisuddhi
kho pana yatha ditthissa ca padhanam . samvego ca samvejaniyesu thanesu
samviggassa  ca  yoniso  padhanam . asantutthita ca kusalesu dhammesu
appativanita  ca padhanasmim . vijja ca vimutti ca . khaye nanam
anuppade  nanam  .  ime  kho  avuso tena bhagavata janata
passata  arahata  sammasambuddhena  dve  dhamma  sammadakkhata
tattha sabbeheva sangayitabbam .pe. Sukhaya devamanussananti.
          Sangitiyadukam nitthitam 1-.
   [228] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  tayo  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam .
Katame tayo dhamma.
   {228.1}  Tini akusalamulani lobho akusalamulam doso akusalamulam
moho  akusalamulam  .  tini  kusalamulani  alobho  kusalamulam adoso
kusalamulam  amoho  kusalamulam  .  tini  duccaritani  kayaduccaritam
vaciduccaritam   manoduccaritam   .   tini   sucaritani  kayasucaritam
@Footnote: 1 Ma. Yu. sangitiyadukam nitthitanti na dissanti.
Vacisucaritam manosucaritam.
   {228.2}  Tayo  akusalavitakka  kamavitakko  byapadavitakko
vihimsavitakko   .   tayo   kusalavitakka   nekkhammavitakko
abyapadavitakko   avihimsavitakko   .  tayo  akusalasankappa
kamasankappo   byapadasankappo   vihimsasankappo   .  tayo
kusalasankappa      nekkhammasankappo     abyapadasankappo
avihimsasankappo.
   {228.3}  Tisso  akusalasanna  kamasanna  byapadasanna
vihimsasanna  .  tisso  kusalasanna  nekkhammasanna abyapadasanna
avihimsasanna  .  tisso  akusaladhatuyo  kamadhatu  byapadadhatu
vihimsadhatu  .  tisso  kusaladhatuyo  nekkhammadhatu  abyapadadhatu
avihimsadhatu.
   {228.4} Aparapi tisso dhatuyo kamadhatu rupadhatu arupadhatu.
Aparapi  tisso  dhatuyo  rupadhatu arupadhatu nirodhadhatu . aparapi
tisso  dhatuyo hinadhatu majjhimadhatu panitadhatu 1- . tisso tanha
kamatanha  bhavatanha  vibhavatanha  .  aparapi  tisso  tanha
kamatanha  rupatanha  arupatanha  .  aparapi  tisso  tanha
rupatanha   arupatanha   nirodhatanha   .  tini  sannojanani
sakkayaditthi  vicikiccha  silabbataparamaso  .  tayo  asava
kamasavo  bhavasavo  avijjasavo . tayo bhava kamabhavo rupabhavo
arupabhavo.
   {228.5} Tisso esana kamesana bhavesana brahmacariyesana.
Tisso   vidha   seyyohamasmiti   vidha  sadisohamasmiti  vidha
hinohamasmiti  vidha  . tayo addha atito addha anagato addha
@Footnote: 1 Yu. hinadhatu majjhimadhatu panitadhatu.
Paccuppanno  addha . tayo anta sakkayo anto sakkayasamudayo
anto sakkayanirodho anto . tisso vedana sukha vedana dukkha
vedana  adukkhamasukha  vedana  .  tisso  dukkhata  dukkhadukkhata
sankharadukkhata  viparinamadukkhata  .  tayo  rasi  micchattaniyato
rasi sammattaniyato rasi aniyato rasi.
   {228.6} Tisso kankha 1- atitam va addhanam arabbha kankhati
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati anagatam va addhanam arabbha kankhati
vicikicchati  nadhimuccati  na sampasidati etarahi va paccuppannam addhanam
arabbha kankhati vicikicchati nadhimuccati na sampasidati.
   {228.7} Tini tathagatassa arakkheyyani 2- parisuddhakayasamacaro
avuso tathagato natthi tathagatassa kayaduccaritam yam tathagato rakkheyya
ma  me idam paro annasiti parisuddhavacisamacaro avuso tathagato
natthi  tathagatassa  vaciduccaritam  yam tathagato rakkheyya ma me idam
paro  annasiti  parisuddhamanosamacaro  avuso  tathagato  natthi
tathagatassa  manoduccaritam  yam tathagato rakkheyya ma me idam paro
annasiti  .  tayo  kincana  rago kincanam doso kincanam moho
kincanam  .  tayo aggi ragaggi dosaggi mohaggi . aparepi tayo
aggi  ahuneyyaggi  dakkhineyyaggi  gahapataggi . tividhena rupasangaho
sanidassanasappatigharupam      anidassanasappatigharupam      anidassana-
appatigharupam  .  tayo  sankhara  punnabhisankharo apunnabhisankharo
@Footnote: 1 Ma. tayo tama . 2 Yu. arakkheyyani.
Anenjabhisankharo  .  tayo  puggala  sekkho puggalo asekkho
puggalo nevasekkho nasekkho puggalo . tayo thera jatitthero
dhammatthero  sammatitthero  1-  .  tini  punnakiriyavatthuni  2-
danamayam  punnakiriyavatthu  3-  silamayam  punnakiriyavatthu  bhavanamayam
punnakiriyavatthu. Tini codanavatthuni ditthena sutena parisankaya.
   {228.8} Tisso kamupapattiyo santavuso satta paccupatthitakama
te paccupatthitesu kamesu vasam vattenti seyyathapi manussa ekacce
ca deva ekacce ca vinipatika ayam pathama kamupapatti santavuso
satta  nimmitakama  te  nimminitva  nimminitva 4- kamesu vasam
vattenti  seyyathapi  deva  nimmanarati  ayam  dutiya  kamupapatti
santavuso  satta  paranimmitakama  te  paranimmitesu  kamesu vasam
vattenti seyyathapi deva paranimmitavasavatti ayam tatiya kamupapatti.
   {228.9}  Tisso  sukhupapattiyo  santavuso  satta sukham 5-
uppadetva  uppadetva  sukham  viharanti  seyyathapi  deva
brahmakayika   ayam   pathama   sukhupapatti  santavuso  satta
sukhena  abhisanna  parisanna  paripura  paripphuta te kadaci karahaci
udanam  udanenti  aho  sukham  aho  sukhanti  seyyathapi  deva
abhassara  ayam  dutiya  sukhupapatti  santavuso  satta  sukhena
abhisanna  parisanna  paripura  paripphuta  te  santamyeva  samtusita
cittasukham pativedenti 6- seyyathapi deva subhakinha 7- ayam tatiya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammutithero. 2 Ma. Yu. ... kiriyavatthuni. 3 Ma. Yu. ...kiriyavatthu.
@4 Yu. nimmetva nimmetva. 5 Ma. Yu. ayam patho na dissati. 6 Ma. Yu.
@tusita sukham patisamvedenti. 7 Yu. subhakinna.
Sukhupapatti  .  tisso  panna  sekkha  panna  asekkha  panna
nevasekkha  nasekkha  panna  .  aparapi  tisso  panna
cintamaya  panna  sutamaya  panna  bhavanamaya  panna .
Tinavudhani  sutavudham  pavivekavudham  pannavudham  .  tinindriyani
anannatannassamitindriyam   annindriyam   annatavindriyam  .  tini
cakkhuni  mamsacakkhu  dibbacakkhu pannacakkhu . tisso sikkha adhisilasikkha
adhicittasikkha  adhipannasikkha  .  tisso  bhavana  kayabhavana
cittabhavana  pannabhavana  .  tini  anuttariyani  dassananuttariyam
patipadanuttariyam vimuttanuttariyam.
   {228.10}  Tayo  samadhi  savitakkavicaro  1-  samadhi
avitakkavicaramatto  2-  samadhi  avitakkavicaro  3-  samadhi .
Aparepi  tayo  samadhi  sunnato  samadhi  animitto  samadhi
appanihito  samadhi  .  tini  soceyyani kayasoceyyam vacisoceyyam
manosoceyyam  .  tini  moneyyani  kayamoneyyam  vacimoneyyam
manomoneyyam  .  tini  kosallani  ayakosallam  apayakosallam
upayakosallam . tayo mada arogyamado yobbanamado jatimado 4-.
Tinadhipateyyani  5- attadhipateyyam lokadhipateyyam dhammadhipateyyam .
Tini  kathavatthuni  atitam  va  addhanam  arabbha katham katheyya evam
ahosi atitamaddhananti anagatam va addhanam arabbha katham katheyya evam
bhavissati  anagatamaddhananti  etarahi  va  paccuppannam  addhanam
arabbha katham katheyya evam 6- etarahi paccuppannanti 7- . Tisso
@Footnote: 1 Ma. savitakkasavicaro. Yu. savitakko savicaro. 2 Yu. avitakko vicaramatto.
@3 Ma. avitakkaavicaro. Yu. avitakko avicaro. 4 Ma. Yu. jivitamado.
@5 Ma. tini adhipateyyani. 6 Ma. Yu. evam hoti. 7 Ma. paccuppannam addhananti.
Vijja  pubbenivasanussatinanam  vijja  sattanam  cutupapate  nanam
vijja  asavanam  khaye  nanam  vijja  .  tayo vihara dibyo
viharo 1- brahmaviharo 2- ariyo viharo . tini patihariyani
iddhipatihariyam  adesanapatihariyam  anusasanipatihariyam . ime kho
avuso  tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena
tayo  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva  sangayitabbam  na
vivaditabbam .pe. Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyattikam nitthitam 3-.
   [229] Atthi kho avuso tena bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena  cattaro  dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva
sangayitabbam  .pe.  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam .
Katame  cattaro  .  cattaro satipatthana idhavuso bhikkhu kaye
kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  . vedanasu vedana . citte citta . dhammesu
dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam.
   [230]  Cattaro  sammappadhana  idhavuso  bhikkhu anuppannanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya  chandam  janeti  vayamati
viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. dibbo viharo. 2 Ma. brahma viharo. 3 Ma. Yu. sangitiyattikam
@nitthitanti na dissanti.
Cittam  pagganhati  padahati  anuppannanam  kusalanam dhammanam uppadaya
chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati
uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya
vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati.
   [231] Cattaro iddhipada idhavuso bhikkhu chandasamadhipadhanasankhara-
samannagatam   iddhipadam  bhaveti  viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam   bhaveti   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam   iddhipadam
bhaveti vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti.
   [232]  Cattari  jhanani  idhavuso  bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham
pathamajjhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyajjhanam  upasampajja  viharati  pitiya  ca  viraga  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyajjhanam
upasampajja viharati sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va
somanassadomanassanam   atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim
catutthajjhanam upasampajja viharati.
   [233]  Catasso samadhibhavana atthavuso samadhibhavana bhavita
Bahulikata  ditthadhammasukhaviharaya  samvattati  . atthavuso samadhibhavana
bhavita  bahulikata  nanadassanapatilabhaya  samvattati  .  atthavuso
samadhibhavana  bhavita  bahulikata  satisampajannaya  samvattati .
Atthavuso  samadhibhavana  bhavita  bahulikata  asavanam  khayaya
samvattati.
   {233.1}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
ditthadhammasukhaviharaya  samvattati  .  idhavuso bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  savitakkam  savicaram  .pe.  catutthajjhanam
upasampajja  viharati  ayam  avuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
ditthadhammasukhaviharaya samvattati.
   {233.2}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
nanadassanapatilabhaya  samvattati  .  idhavuso  bhikkhu  alokasannam
manasikaroti  divasannam  adhitthati yatha diva tatha rattim yatha rattim
tatha  diva  iti  vivatena  cetasa apariyonaddhena sappabhasam cittam
bhaveti   ayam   avuso   samadhibhavana  bhavita  bahulikata
nanadassanapatilabhaya samvattati.
   {233.3}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
satisampajannaya  samvattati  .  idhavuso  bhikkhuno  vidita  vedana
uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham  gacchanti  vidita
sanna  uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham  gacchanti
vidita  vitakka  uppajjanti  vidita  upatthahanti  vidita  abbhattham
gacchanti   ayam   avuso   samadhibhavana  bhavita  bahulikata
satisampajannaya samvattati.
   {233.4}  Katama  cavuso  samadhibhavana  bhavita bahulikata
asavanam khayaya samvattati . idhavuso bhikkhu pancasu upadanakkhandhesu 1-
udayabbayanupassi  viharati  iti  rupam iti rupassa samudayo iti rupassa
atthangamo . iti vedana . Iti sanna. Iti sankhara. Iti vinnanam
iti  vinnanassa  samudayo  iti  vinnanassa  atthangamo  2-  ayam
avuso samadhibhavana bhavita bahulikata asavanam khayaya samvattati.
   [234]  Catasso  appamanna  idhavuso  bhikkhu mettasahagatena
cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha
catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam
lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena
averena abyapajjhena pharitva viharati . karunasahagatena cetasa .
Muditasahagatena  cetasa  .  upekkhasahagatena  cetasa  ekam disam
pharitva  viharati  tatha  dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti
uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkhasahagatena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena
pharitva viharati.
   [235] Cattaro arupa 3- idhavuso bhikkhu sabbaso rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto   akasoti   akasanancayatanam   upasampajja  viharati
sabbaso   akasanancayatanam   samatikkamma   anantam  vinnananti
@Footnote: 1 Yu. pancasupadanakkhandhesu. 2 Yu. atthangamoti. 3 Ma. aruppa.
Vinnanancayatanam   upasampajja  viharati  sabbaso  vinnanancayatanam
samatikkamma  natthi  kinciti  akincannayatanam  upasampajja  viharati
sabbaso   akincannayatanam   samatikkamma   nevasannanasannayatanam
upasampajja viharati.
   [236] Cattari apassenani idhavuso bhikkhu sankhayekam patisevati
sankhayekam adhivaseti sankhayekam parivajjeti sankhayekam vinodeti.
   [237]  Cattaro  ariyavamsa  idhavuso  bhikkhu santuttho hoti
itaritarena  civarena  itaritaracivarasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
civarahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca  civaram  na
paritassati  laddha  ca  civaram  agadhito  1- amucchito anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritaracivarasantutthiya  nevattanukkamseti  na  param  vambheti  yo
hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano  patissato ayam vuccatavuso
bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {237.1} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena
pindapatena    itaritarapindapatasantutthiya    ca    vannavadi
na  ca  pindapatahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha
ca  pindapatam  na  paritassati laddha ca pindapatam agadhito amucchito
anajjhapanno    adinavadassavi    nissaranapanno    paribhunjati
taya   ca   pana   itaritarapindapatasantutthiya  nevattanukkamseti
na  param  vambheti  yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano
@Footnote: 1 Yu. agathito. evamuparipi.
Patissato  ayam  vuccatavuso  bhikkhu  porane  agganne  ariyavamse
thito.
   {237.2} Puna caparam avuso bhikkhu santuttho hoti itaritarena
senasanena  itaritarasenasanasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
senasanahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca senasanam
na  paritassati  laddha  ca senasanam agadhito amucchito anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritarasenasanasantutthiya   nevattanukkamseti  na  param  vambheti
yo  hi tattha dakkho analaso sampajano patissato ayam vuccatavuso
bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {237.3} Puna caparam avuso bhikkhu pahanaramo hoti pahanarato
bhavanaramo  hoti  bhavanarato  taya  ca  pana  pahanaramataya
pahanaratiya  bhavanaramataya  bhavanaratiya nevattanukkamseti na param
vambheti  yo  hi  tattha  dakkho analaso sampajano patissato ayam
vuccatavuso bhikkhu porane agganne ariyavamse thito 1-.
   [238] Cattari padhanani samvarappadhanam pahanappadhanam bhavanappadhanam
anurakkhanappadhanam  .  katamancavuso  samvarappadhanam  .  idhavuso
bhikkhu  cakkhuna  rupam  disva na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram  apajjati . sotena saddam
sutva  .  ghanena  gandham ghayitva . jivhaya rasam sayitva .
@Footnote: 1 Ma. thitoti.
Kayena  photthabbam phusitva . manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi
hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  manindriyam  asamvutam viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati  rakkhati  manindriyam  manindriye  samvaram  apajjati
idam vuccatavuso samvarappadhanam.
   {238.1}  Katamancavuso  pahanappadhanam  .  idhavuso  bhikkhu
uppannam  kamavitakkam  nadhivaseti  pajahati vinodeti byantikaroti 1-
anabhavangameti  uppannam  byapadavitakkam  .pe. uppannam vihimsavitakkam
nadhivaseti  pajahati  .pe.  uppannuppanne papake akusale dhamme
nadhivaseti  pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavangameti  idam
vuccatavuso pahanappadhanam.
   {238.2}  Katamancavuso  bhavanappadhanam  .  idhavuso bhikkhu
satisambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  dhammavicayasambojjhangam bhaveti . viriyasambojjhangam
bhaveti . pitisambojjhangam bhaveti . passaddhisambojjhangam bhaveti .
Samadhisambojjhangam   bhaveti   .  upekkhasambojjhangam  bhaveti
vivekanissitam   viraganissitam   nirodhanissitam  vossaggaparinamim  idam
vuccatavuso bhavanappadhanam.
   {238.3}  Katamancavuso  anurakkhanappadhanam . idhavuso bhikkhu
uppannam  bhaddakam  samadhinimittam  anurakkhati  atthikasannam  puluvakasannam
vinilakasannam   vicchiddakasannam   uddhumatakasannam   idam  vuccatavuso
anurakkhanappadhanam.
@Footnote: 1 Ma. byantim karoti. evamuparipi.
   [239]  Cattari  nanani  dhamme  nanam  *- anvaye nanam
paricchedananam  1-  sammatinanam  2-  . aparanipi cattari nanani
dukkhe  nanam  dukkhasamudaye  3-  nanam  dukkhanirodhe  4-  nanam
dukkhanirodhagaminiya patipadaya 5- nanam.
   [240]  Cattari  sotapattiyangani sappurisasamsevo saddhammassavanam
yonisomanasikaro dhammanudhammapatipatti.
   [241]  Cattari  sotapannassa  angani idhavuso ariyasavako
buddhe  aveccappasadena  samannagato hoti itipi so bhagava araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho  bhagavati  dhamme
aveccappasadena  samannagato  hoti  svakkhato  bhagavata  dhammo
sanditthiko  akaliko  ehipassiko  opanayiko  paccattam  veditabbo
vinnuhiti  sanghe  aveccappasadena  samannagato  hoti  supatipanno
bhagavato  savakasangho  ujupatipanno bhagavato savakasangho nayapatipanno
bhagavato  savakasangho  samicipatipanno  bhagavato  savakasangho  yadidam
cattari  purisayugani  attha  purisapuggala  esa bhagavato savakasangho
ahuneyyo   pahuneyyo  dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram
punnakkhettam  lokassati  ariyakantehi  silehi  samannagato  hoti
akhandehi  acchiddehi  asabalehi  akammasehi bhujissehi vinnupasatthehi
aparamatthehi samadhisamvattanikehi.
@Footnote: 1 Ma. pariye nanam. 2 Ma. sammutiya nanam. Yu. sammutinanam. 3 Yu. samudaye.
@4 Yu. nirodhe. 5 Yu. magge.
@* mikar—kr khagoe nanam peDna nanam
   [242]  Cattari  samannaphalani  sotapattiphalam  sakadagamiphalam
anagamiphalam arahattaphalam.
   [243]  Catasso  dhatuyo  pathavidhatu  apodhatu  tejodhatu
vayodhatu.
   [244] Cattaro ahara kabalikaro 1- aharo olariko va
sukhumo  va  phasso  dutiyo  manosancetana  tatiya  vinnanam
catuttham.
   [245]  Catasso  vinnanatthitiyo rupupayam va avuso vinnanam
titthamanam  titthati  ruparammanam  rupappatittham  nandupasevanam  vuddhim
virulhim  vepullam  apajjati . vedanupayam va avuso . sannupayam
va  avuso  .  sankharupayam  va avuso . vinnanam titthamanam
titthati  sankhararammanam  sankharappatittham  nandupasevanam  vuddhim  virulhim
vepullam apajjati.
   [246]  Cattari  agatigamanani  chandagatim  gacchati  dosagatim
gacchati mohagatim gacchati bhayagatim gacchati.
   [247]  Cattaro  tanhuppada civarahetu va avuso bhikkhuno
tanha  uppajjamana  uppajjati  pindapatahetu  va  avuso
bhikkhuno  tanha  uppajjamana  uppajjati  senasanahetu  va
avuso  bhikkhuno  tanha uppajjamana uppajjati abhibhavabhavahetu 2-
va avuso bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjati.
@Footnote: 1 Yu. kabalinkaro . 2 Ma. Yu. itibhava ....
   [248]   Catasso   patipada   dukkhapatipada  dandhabhinna
dukkhapatipada    khippabhinna    sukhapatipada    dandhabhinna
sukhapatipada khippabhinna.
   [249]  Aparapi  catasso  patipada  akkhama  patipada  khama
patipada dama patipada sama patipada.
   [250]  Cattari  dhammapadani  anabhijjha  dhammapadam  abyapado
dhammapadam sammasati dhammapadam sammasamadhi dhammapadam.
   [251]  Cattari  dhammasamadanani  atthavuso  dhammasamadanam
paccuppannam  dukkhanceva  ayatinca dukkhavipakam atthavuso dhammasamadanam
paccuppannam  dukkhanceva  ayatinca  sukhavipakam atthavuso dhammasamadanam
paccuppannam   sukhanceva   ayatinca   dukkhavipakam   atthavuso
dhammasamadanam paccuppannam sukhanceva ayatinca sukhavipakam.
   [252]  Cattaro  dhammakkhandha  silakkhandho  samadhikkhandho
pannakkhandho vimuttikkhandho.
   [253] Cattari balani viriyabalam satibalam samadhibalam pannabalam.
   [254]  Cattari  adhitthanani  pannadhitthanam  saccadhitthanam
cagadhitthanam upasamadhitthanam.
   [255]  Cattaro panhabyakarana 1- ekamsabyakaraniyo panho
patipucchabyakaraniyo  panho  vibhajjabyakaraniyo  panho  thapaniyo
panho.
@Footnote: 1 Ma. ...byakaranani. Yu. ...vyakarana.
   [256]  Cattari  kammani  atthavuso  kammam kanham kanhavipakam
atthavuso  kammam  sukkam  sukkavipakam  atthavuso  kammam  kanhasukkam
kanhasukkavipakam  atthavuso  kammam  akanhaasukkam  akanhaasukkavipakam
kammakkhayaya samvattati.
   [257]  Cattaro  sacchikaraniya  dhamma  pubbenivaso  satiya
sacchikaraniyo   sattanam   cutupapato   cakkhuna   sacchikaraniyo
atthavimokkha  kayena  sacchikaraniya  asavanam  khayo  pannaya
sacchikaraniyo.
   [258] Cattaro ogha kamogho bhavogho ditthogho avijjogho.
   [259]  Cattaro  yoga  kamayogo  bhavayogo  ditthiyogo
avijjayogo.
   [260]  Cattaro  visamyoga  kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo
ditthiyogavisamyogo avijjayogavisamyogo.
   [261]  Cattaro  gantha  abhijjha  kayagantho  byapado
kayagantho   silabbataparamaso   kayagantho   idamsaccabhiniveso
kayagantho.
   [262]   Cattari  upadanani  kamupadanam  ditthupadanam
silabbatupadanam attavadupadanam.
   [263]  Catasso  yoniyo  andajayoni jalabujayoni samsedajayoni
opapatikayoni.
   [264]   Catasso   gabbhavakkantiyo  idhavuso  ekacco
asampajano  matu  kucchim okkamati asampajano matu kucchismim thati
asampajano  matu  kucchisma  nikkhamati ayam pathama gabbhavakkanti .
Puna  caparam  avuso  idhekacco  sampajano  matu kucchim okkamati
asampajano  matu  kucchismim  thati  asampajano  matu  kucchisma
nikkhamati  ayam dutiya gabbhavakkanti . puna caparam avuso idhekacco
sampajano  matu  kucchim  okkamati  sampajano matu kucchismim thati
asampajano  matu  kucchisma  nikkhamati ayam tatiya gabbhavakkanti .
Puna  caparam  avuso  idhekacco  sampajano  matu kucchim okkamati
sampajano  matu  kucchismim  thati  sampajano  matu  kucchisma
nikkhamati ayam catuttha gabbhavakkanti.
   [265]  Cattaro attabhavapatilabha atthavuso attabhavapatilabho
yasmim attabhavapatilabhe attasancetanayeva kamati no parasancetana .
Atthavuso    attabhavapatilabho    yasmim    attabhavapatilabhe
parasancetanayeva  kamati  no  attasancetana  .  atthavuso
attabhavapatilabho yasmim attabhavapatilabhe attasancetana ceva so 1-
kamati  parasancetana  ca  .  atthavuso  attabhavapatilabho  yasmim
attabhavapatilabhe neva attasancetana kamati no parasancetana.
   [266]   Catasso   dakkhinavisuddhiyo  atthavuso  dakkhina
dayakato  visujjhati  no  patiggahakato  .  atthavuso  dakkhina
Patiggahakato  visujjhati  no  dayakato . atthavuso dakkhina neva
dayakato  visujjhati  no  patiggahakato  .  atthavuso  dakkhina
dayakato ceva visujjhati patiggahakato ca.
   [267]  Cattari  sangahavatthuni  danam  piyavajjam 1- atthacariya
samanattata.
   [268]  Cattaro  anariyavohara  musavado  pisuna  vaca
pharusa vaca samphappalapo.
   [269]  Cattaro  ariyavohara  musavada  veramani pisunaya
vacaya veramani pharusaya vacaya veramani samphappalapa vemani.
   [270]  Aparepi  cattaro anariyavohara aditthe ditthavadita
assute sutavadita amute mutavadita avinnate vinnatavadita.
   [271]  Aparepi  cattaro ariyavohara aditthe aditthavadita
assute   assutavadita   amute   amutavadita   avinnate
avinnatavadita.
   [272]  Aparepi  cattaro anariyavohara ditthe aditthavadita
sute assutavadita mute amutavadita vinnate avinnatavadita.
   [273]  Aparepi  cattaro  ariyavohara  ditthe ditthavadita
sute sutavadita mute mutavadita vinnate vinnatavadita.
   [274] Cattaro puggala idhavuso ekacco puggalo attantapo
hoti  attaparitapananuyogamanuyutto  .  idhavuso  ekacco puggalo
@Footnote: 1 Yu. peyyavajjam.
Parantapo  hoti  paraparitapananuyogamanuyutto  .  idhavuso ekacco
puggalo  attantapo  ca  hoti attaparitapananuyogamanuyutto parantapo
ca  paraparitapananuyogamanuyutto  . idhavuso ekacco puggalo neva
attantapo  hoti  na  attaparitapananuyogamanuyutto  na parantapo na
paraparitapananuyogamanuyutto  so  anattantapo  aparantapo  ditthe
va  dhamme  nicchato nibbuto sitibhuto 1- sukhapatisamvedi brahmabhutena
attana viharati.
   [275]  Aparepi cattaro puggala idhavuso ekacco puggalo
attahitaya patipanno hoti no parahitaya . Idhavuso ekacco puggalo
parahitaya  patipanno  hoti  no  attahitaya . idhavuso ekacco
puggalo neva attahitaya patipanno hoti no parahitaya . idhavuso
ekacco puggalo attahitaya ceva patipanno hoti parahitaya ca.
   [276]  Aparepi  cattaro  puggala  tamo tamaparayano tamo
jotiparayano joti tamaparayano joti jotiparayano.
   [277]  Aparepi  cattaro  puggala  samanamacalo  samanapadumo
samanapundariko  samanesu  2-  samanasukhumalo  .  ime kho avuso
tena  bhagavata  janata  passata arahata sammasambuddhena cattaro
dhamma  sammadakkhata  tattha  sabbeheva  sangayitabbam  .pe.
Atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
         Sangitiyacatukkam nitthitam 3-.
@Footnote: 1 Yu. sitibhuto. 2 Yu. ayam patho na dissati. 3 Ma. pathamabhanavaro nitthito.
@Yu. pathamakabhanavaram nitthitam.
   [278]  Atthi  kho  avuso  tena bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  panca  dhamma  sammadakkhata  tattha
sabbeheva   sangayitabbam   .pe.   atthaya  hitaya  sukhaya
devamanussanam  .  katame  panca  .  pancakkhandha  rupakkhandho
vedanakkhandho sannakkhandho sankharakkhandho vinnanakkhandho.
   [279]  Pancupadanakkhandha rupupadanakkhandho vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho sankharupadanakkhandho vinnanupadanakkhandho.
   [280]  Panca  kamaguna  cakkhuvinneyya  rupa ittha kanta
manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya 1- . Sotavinneyya sadda.
Ghanavinneyya  gandha  .  jivhavinneyya rasa . kayavinneyya
photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasanhita rajaniya 1-.
   [281]  Panca  gatiyo  nirayo  tiracchanayoni  pettivisayo
manussa deva.
   [282]   Panca   macchariyani   avasamacchariyam  kulamacchariyam
labhamacchariyam vannamacchariyam dhammamacchariyam.
   [283]  Panca  nivaranani  kamacchandanivaranam  byapadanivaranam
thinamiddhanivaranam uddhaccakukkuccanivaranam vicikicchanivaranam.
   [284]   Panca  orambhagiyani  sannojanani  sakkayaditthi
vicikiccha silabbataparamaso kamacchando byapado.
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajaniya.
   [285]  Pancuddhambhagiyani  sannojanani  ruparago  aruparago
mano uddhaccam avijja.
   [286]   Panca   sikkhapadani   panatipata   veramani
adinnadana  veramani  kamesu  micchacara  veramani  musavada
veramani suramerayamajjapamadatthana veramani.
   [287]  Panca  abhabbatthanani  abhabbo  avuso  khinasavo
bhikkhu  sancicca  panam  jivita  voropetum  abhabbo khinasavo bhikkhu
adinnam  theyyasankhatam  adatum  1- abhabbo khinasavo bhikkhu methunam
dhammam  patisevitum  abhabbo  khinasavo  bhikkhu  sampajanamusa  bhasitum
abhabbo  khinasavo  bhikkhu  sannidhikarakam  kame paribhunjitum seyyathapi
pubbe agarikabhuto 2-.
   [288]  Panca  byasanani  natibyasanam  bhogabyasanam  rogabyasanam
silabyasanam  ditthibyasanam  .  navuso  satta  natibyasanahetu  va
bhogabyasanahetu  va  rogabyasanahetu va kayassa bheda param marana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjanti  .  silabyasanahetu va
avuso  satta  ditthibyasanahetu  va  kayassa  bheda param marana
apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjanti.
   [289]  Panca sampada natisampada bhogasampada arogyasampada
silasampada  ditthisampada  .  navuso  satta  natisampadahetu
va  bhogasampadahetu  va  arogyasampadahetu  va  kayassa
@Footnote: 1 Ma. adiyitum. 2 Ma. agariyabhuto. Yu. agariyabhuto.
Bheda  param  marana sugatim saggam lokam upapajjanti . silasampadahetu
va  avuso  satta  ditthisampadahetu  va  kayassa  bheda param
marana sugatim saggam lokam upapajjanti.
   [290]  Panca  adinava  dussilassa  silavipattiya  idhavuso
dussilo  silavipanno  pamadadhikaranam  mahatim  bhogajanim  nigacchati  ayam
pathamo  adinavo  dussilassa  silavipattiya  .  puna  caparam avuso
dussilassa  silavipannassa  papako  kittisaddo  abbhuggacchati  ayam
dutiyo  adinavo  dussilassa  silavipattiya  .  puna  caparam avuso
dussilo  silavipanno  yam  yadeva  parisam  upasankamati yadi khattiyaparisam
yadi  brahmanaparisam  yadi  gahapatiparisam  yadi  samanaparisam  avisarado
upasankamati  mankubhuto  1-  ayam  tatiyo  adinavo  dussilassa
silavipattiya  .  puna  caparam  avuso dussilo silavipanno sammulho
kalam  karoti  ayam  catuttho  adinavo  dussilassa  silavipattiya .
Puna  caparam  avuso dussilo silavipanno kayassa bheda param marana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  ayam  pancamo adinavo
dussilassa silavipattiya.
   [291]  Panca  anisamsa silavato silasampadaya idhavuso silava
silasampanno  appamadadhikaranam  mahantam  bhogakkhandham  adhigacchati  ayam
pathamo  anisamso  silavato  silasampadaya  .  puna  caparam  avuso
silavato  silasampannassa  kalyano  kittisaddo  abbhuggacchati  ayam
@Footnote: 1 Yu. mankobhuto.
Dutiyo  anisamso  silavato  silasampadaya  .  puna  caparam  avuso
silava  silasampanno  yam  yadeva  parisam  upasankamati yadi khattiyaparisam
yadi  brahmanaparisam  yadi  gahapatiparisam  yadi  samanaparisam  visarado
upasankamati   amankubhuto   ayam   tatiyo   anisamso  silavato
silasampadaya  .  puna  caparam avuso silava silasampanno asammulho
kalam  karoti  ayam  catuttho  anisamso  silavato  silasampadaya .
Puna  caparam  avuso silava silasampanno kayassa bheda param marana
sugatim  saggam  lokam  upapajjati  ayam  pancamo  anisamso  silavato
silasampadaya.
   [292]  Codakena  avuso  bhikkhuna param codetukamena panca
dhamme  ajjhattam  upatthapetva  paro  codetabbo kalena vakkhami
no  akalena  bhutena  vakkhami no abhutena sanhena vakkhami no
pharusena  atthasanhitena  vakkhami  no  anatthasanhitena  mettacittena
vakkhami  no  dosantarenati  .  codakena  avuso bhikkhuna param
codetukamena  ime  panca  dhamme  ajjhattam  upatthapetva  paro
codetabbo.
   [293]  Panca  padhaniyangani  idhavuso  bhikkhu  saddho  hoti
saddahati  tathagatassa  bodhim  itipi  so bhagava araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro purisadammasarathi sattha
devamanussanam  buddho  bhagavati  appabadho  hoti  appatanko
Samavepakiniya   gahaniya  samannagato  natisitaya  naccunhaya
majjhimaya  padhanakkhamaya  asatho  hoti  amayavi  yathabhutam attanam
avikatta  satthari  va  vinnusu  va  sabrahmacarisu  araddhaviriyo
viharati  akusalanam  dhammanam  pahanaya  kusalanam dhammanam upasampadaya
thamava  dalhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  pannava
hoti  udayatthagaminiya  pannaya  samannagato  ariyaya  nibbedhikaya
sammadukkhakkhayagaminiya.
   [294]  Panca  suddhavasa  aviha  atappa  sudassa sudassi
akanittha.
   [295]  Panca  anagamino  antaraparinibbayi upahaccaparinibbayi
asankharaparinibbayi sasankharaparinibbayi uddhamsoto akanitthagami.
   [296] Panca cetokhila 1- idhavuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati
nadhimuccati na sampasidati . yo so avuso bhikkhu satthari kankhati vicikicchati
nadhimuccati  na sampasidati tassa cittam na namati atappaya anuyogaya
sataccaya  padhanaya  yassa  cittam  na namati atappaya anuyogaya
sataccaya padhanaya ayam pathamo cetokhilo. Puna caparam avuso bhikkhu dhamme
kankhati .  sanghe kankhati . sikkhaya kankhati vicikicchati. Sabrahmacarisu
kupito  hoti anattamano ahatacitto khilajato . yo so avuso
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbavaresu cetokhila.
Bhikkhu  sabrahmacarisu  kupito  hoti anattamano ahatacitto khilajato
tassa  cittam  na  namati  atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya
yassa cittam na namati atappaya anuyogaya sataccaya padhanaya 1-
ayam pancamo cetokhilo.
   [297]  Panca  cetaso vinibandha idhavuso bhikkhu kamesu 2-
avigatarago   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipaso
avigataparilaho  avigatatanho . yo so avuso bhikkhu kamesu 2-
avigatarago   hoti   avigatacchando  avigatapemo  avigatapipaso
avigataparilaho  avigatatanho  tassa  cittam  na  namati  atappaya
anuyogaya  sataccaya  padhanaya  yassa  cittam na namati atappaya
anuyogaya  sataccaya  padhanaya  ayam pathamo cetaso vinibandho .
Puna caparam avuso bhikkhu kaye avitarago 3- hoti. Sankhittam. Rupe
avitarago 3- hoti . sankhittam . puna caparam avuso bhikkhu yavadattham
udaravadehakam bhunjitva seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto viharati.
Puna  caparam  avuso  bhikkhu  annataram devanikayam panidhaya brahmacariyam
carati iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariyena va
devo  va bhavissami devannataro vati . yo so avuso bhikkhu
annataram  devanikayam  panidhaya  brahmacariyam  carati  iminaham  silena
va vatena va tapena va brahmacariyena va devo va bhavissami
devannataro  vati  tassa  cittam  na  namati  atappaya anuyogaya
@Footnote: 1 Yu. yassa cittam ... sataccaya padhanayati ime patha na dissanti. 2 Yu. kame.
@3 Yu. avigatarago.
Sataccaya  padhanaya  yassa  cittam  na namati atappaya anuyogaya
sataccaya padhanaya ayam pancamo cetaso vinibandho.
   [298]  Pancindriyani  cakkhundriyam  sotindriyam  ghanindriyam
jivhindriyam kayindriyam.
   [299]   Aparanipi   pancindriyani  sukhindriyam  dukkhindriyam
somanassindriyam domanassindriyam upekkhindriyam.
   [300]   Aparanipi  pancindriyani  saddhindriyam  viriyindriyam
satindriyam samadhindriyam pannindriyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 1-252. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=11&item=1&items=300&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=11&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=11&item=1&items=300&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=11&item=1&items=300&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :