ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [383]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tatra  kho  bhagava bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [384]  Bhagava  etadavoca  ekadasahi  bhikkhave  angehi
samannagato  gopalako  abhabbo  goganam  pariharitum  phatikatum
katamehi  ekadasahi  idha  bhikkhave  gopalako  na  rupannu  hoti
na  lakkhanakusalo  hoti  na  asatikam  sateta  hoti  na  vanam
paticchadeta  hoti  na  dhumam  katta  hoti  na  tittham  janati
na  pitam  janati  na  vithim  janati  na  gocarakusalo  hoti
anavasesadohi  ca hoti ye te usabha gopitaro goparinayaka te
na  atirekapujaya  pujeta  hoti  imehi  kho bhikkhave ekadasahi
angehi  samannagato  gopalako  abhabbo goganam pariharitum phatikatum
evameva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu abhabbo
imasmim  dhammavinaye  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjitum  katamehi
ekadasahi  idha  bhikkhave  bhikkhu  na  rupannu hoti na lakkhanakusalo
hoti  na  asatikam  sateta  hoti  na vanam paticchadeta hoti
na  dhumam  katta hoti na tittham janati  na pitam janati na vithim
janati  na  gocarakusalo  hoti  anavasesadohi  ca  hoti  ye
Te  bhikkhu  thera  rattannu  cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka
te na atirekapujaya pujeta hoti.
   [385] Kathanca bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  yankinci  rupam  sabbam  rupam  cattari  mahabhutani  catunnanca
mahabhutanam  upadayarupanti  yathabhutam  nappajanati evam kho bhikkhave
bhikkhu na rupannu hoti.
   {385.1} Kathanca bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhu  kammalakkhano  balo  kammalakkhano panditoti yathabhutam
nappajanati evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti.
   {385.2} Kathanca bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti.
Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kamavitakkam adhivaseti na pajahati na vinodeti
na  byantikaroti  na  anabhavangameti  uppannam byapadavitakkam .pe.
Uppannam  vihimsavitakkam  .pe. uppannuppanne papake akusale dhamme
adhivaseti na pajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavangameti
evam kho bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti.
   {385.3} Kathanca bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti. Idha
bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka
akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  na  patipajjati na
Rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  na  samvaram apajjati sotena saddam
sutva ... ghanena gandham  ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ...
Kayena  photthabbam  phusitva ... manasa dhammam vinnaya nimittaggahi
hoti  anubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  manindriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  na  patipajjati  na  rakkhati  manindriyam manindriye na samvaram
apajjati evam kho bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti.
   {385.4} Kathanca bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti. Idha bhikkhave bhikkhu
yathasutam  yathapariyattam  dhammam  na  vittharena paresam deseta hoti
evam kho bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti.
   {385.5} Kathanca bhikkhave bhikkhu na tittham janati. Idha bhikkhave bhikkhu
ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara
te kalena kalam upasankamitva na paripucchati na paripanhati idam bhante
katham  imassa  ko  atthoti  tassa  te  ayasmanto  avivatanceva
na  vivaranti  anuttanikatanca  na  uttanikaronti  anekavihitesu  ca
kankhatthaniyesu  dhammesu  kankham  na pativinodenti evam kho bhikkhave
bhikkhu na tittham janati.
   {385.6} Kathanca bhikkhave bhikkhu na pitam janati. Idha bhikkhave
bhikkhu  tathagatappavedite  dhammavinaye  desiyamane na labhati dhammavedam
na labhati atthavedam na labhati dhammupasanhitam pamujjam evam kho bhikkhave
bhikkhu na pitam janati.
   {385.7} Kathanca bhikkhave bhikkhu na vithim janati. Idha bhikkhave bhikkhu
ariyam  atthangikam maggam yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave bhikkhu
na vithim janati.
   {385.8} Kathanca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave
bhikkhu  cattaro satipatthane yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave
bhikkhu na gocarakusalo hoti.
   {385.9}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu anavasesadohi ca hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saddha  gahapatika  abhihatthum  pavarenti
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi    tattha   bhikkhu
mattam na janati patiggahanaya evam kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi
hoti.
   {385.10} Kathanca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu
cirapabbajita  sanghapitaro sanghaparinayaka te na atirekapujaya pujeta
hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro sanghaparinayaka tesu na mettam kayakammam paccupatthapeti 1-
avi  ceva raho ca na mettam vacikammam ... na mettam manokammam
paccupatthapeti  avi  ceva  raho ca evam kho bhikkhave bhikkhu ye
te  bhikkhu  thera  rattannu  cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka
te  na atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave ekadasahi
dhammehi  samannagato  bhikkhu  abhabbo  imasmim  dhammavinaye  vuddhim
virulhim vepullam apajjitum.
   [386]  Ekadasahi  bhikkhave  angehi samannagato gopalako
bhabbo  goganam  pariharitum  phatikatum  katamehi  ekadasahi  idha
@Footnote: 1 Ma. paccupatthapeti. evam sabbattha idisameva.
Bhikkhave  gopalako  rupannu  hoti  lakkhanakusalo  hoti  asatikam
sateta  hoti  vanam  paticchadeta  hoti dhumam katta hoti tittham
janati  pitam  janati vithim janati gocarakusalo hoti savasesadohi
ca  hoti ye te usabha gopitaro goparinayaka te atirekapujaya
pujeta  hoti  imehi kho bhikkhave ekadasahi angehi samannagato
gopalako  bhabbo  goganam  pariharitum  phatikatum  evameva  kho
bhikkhave  ekadasahi  dhammehi  samannagato  bhikkhu  bhabbo  imasmim
dhammavinaye  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjitum  katamehi  ekadasahi
idha  bhikkhave  bhikkhu  rupannu  hoti  lakkhanakusalo  hoti  asatikam
sateta  hoti  vanam  paticchadeta  hoti  dhumam  katta  hoti
tittham  janati  pitam  janati  vithim  janati  gocarakusalo  hoti
savasesadohi  ca  hoti ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro sanghaparinayaka te atirekapujaya pujeta hoti.
   [387]  Kathanca  bhikkhave bhikkhu rupannu hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  yankinci  rupam  sabbam  rupam  cattari  mahabhutani  catunnanca
mahabhutanam  upadayarupanti  yathabhutam  pajanati  evam  kho bhikkhave
bhikkhu rupannu hoti.
   {387.1}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu lakkhanakusalo hoti . idha
bhikkhave   bhikkhu  kammalakkhano  balo  kammalakkhano  panditoti
yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti.
   {387.2}  Kathanca bhikkhave bhikkhu asatikam sateta hoti .
Idha  bhikkhave bhikkhu uppannam kamavitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti
byantikaroti  anabhavangameti  uppannam  byapadavitakkam  ... uppannam
vihimsavitakkam ... uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti evam kho bhikkhave bhikkhu
asatikam sateta hoti.
   {387.3}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuna  rupam  disva  na nimittaggahi hoti
nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam
abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa
samvaraya  patipajjati  rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye samvaram apajjati
sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam
sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam vinnaya na
nimittaggahi  hoti  nanubyanjanaggahi  yatvadhikaranamenam  manindriyam
asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala  dhamma
anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati rakkhati manindriyam manindriye
samvaram apajjati evam kho bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti .
Kathanca bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti . idha bhikkhave bhikkhu yathasutam
yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseta hoti evam kho bhikkhave
bhikkhu dhumam katta hoti.
   {387.4}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  tittham  janati  . idha
bhikkhave  bhikkhu  ye  te  bhikkhu  thera  bahussuta  agatagama
dhammadhara    vinayadhara    matikadhara    te    kalena
Kalam  upasankamitva  paripucchati  paripanhati  idam  bhante katham imassa
ko atthoti tassa te ayasmanto avivatanceva vivaranti anuttanikatanca
uttanikaronti   anekavihitesu   ca   kankhatthaniyesu   dhammesu
kankham pativinodenti evam kho bhikkhave bhikkhu tittham janati.
   {387.5} Kathanca bhikkhave bhikkhu pitam janati . idha bhikkhave
bhikkhu  tathagatappavedite  dhammavinaye  desiyamane  labhati  atthavedam
labhati  dhammavedam  labhati  dhammupasanhitam  pamujjam  evam  kho bhikkhave
bhikkhu pitam janati.
   {387.6} Kathanca bhikkhave bhikkhu vithim janati . idha bhikkhave
bhikkhu  ariyam  atthangikam  maggam yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave
bhikkhu vithim janati.
   {387.7} Kathanca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave
bhikkhu  cattaro  satipatthane  yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave
bhikkhu gocarakusalo hoti.
   {387.8}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu savasesadohi ca hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saddha  gahapatika  abhihatthum  pavarenti
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi tatra
bhikkhu  mattam  janati  patiggahanaya  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu
savasesadohi hoti.
   {387.9} Kathanca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu
cirapabbajita  sanghapitaro  sanghaparinayaka  te  atirekapujaya pujeta
hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro  sanghaparinayaka  tesu  mettam  kayakammam  paccupatthapeti
avi  ceva  raho  ca  mettam  vacikammam paccupatthapeti avi ceva
Raho  ca mettam manokammam paccupatthapeti avi ceva raho ca evam
kho  bhikkhave  bhikkhu  ye  te  bhikkhu thera rattannu cirapabbajita
sanghapitaro  sanghaparinayaka  te  atirekapujaya pujeta hoti imehi
kho  bhikkhave  ekadasahi  dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo imasmim
dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitunti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Mahagopalasuttam nitthitam tatiyam.
            ---------
           Culagopalasuttam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 410-418. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=383&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=383&items=5&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=383&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=383&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=383              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=4222              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=4222              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :