ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
            Culayamakavaggo
            ------
           saleyyakasuttam
   [483] Evamme sutam ekam samayam bhagava kosalesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  yena  salam  1-  nama  kosalanam
brahmanagamo   tadavasari   .   assosum   kho  saleyyaka
brahmanagahapatika  samano  khalu  bho  gotamo  sakyaputto sakyakula
pabbajito  kosalesu  carikancaramano  mahata  bhikkhusanghena  saddhim
salam  anuppatto  .  tam  kho pana bhavantam gotamam evam kalyano
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagava  araham  sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam buddho bhagava so imam lokam sadevakam samarakam
sabrahmakam   sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedeti  so  dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam
pariyosanakalyanam   sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  pakaseti  sadhu  kho  pana  tatharupanam  arahatam dassanam
hotiti.
   {483.1} Atha kho saleyyaka brahmanagahapatika yena bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  appekacce  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  bhagavata saddhim sammodimsu sammodaniyam
@Footnote: 1 Ma. sala nama.
Katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidimsu  appekacce yena
bhagava   tenanjalimpanametva   ekamantam  nisidimsu  appekacce
bhagavato  santike namagottam savetva ekamantam nisidimsu appekacce
tunhibhuta   ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho
saleyyaka  brahmanagahapatika  bhagavantam  etadavocum  ko  nu  kho
bho  gotama  hetu  ko  paccayo  yenamidhekacce  satta kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjanti
ko  pana  bho  gotama  hetu  ko paccayo yenamidhekacce satta
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjantiti.
   {483.2} Adhammacariyavisamacariyahetu kho gahapatayo evamidhekacce
satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim vinipatam nirayam
upapajjanti  dhammacariyasamacariyahetu  kho  gahapatayo  evamidhekacce
satta kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjantiti.
   {483.3} Na kho mayam imassa bhoto gotamassa sankhittena bhasitassa
vittharena attham avibhattassa vittharena attham ajanama sadhu no bhavam
gotamo  tatha  dhammam  desetu  yatha mayam imassa bhoto gotamassa
sankhittena  bhasitassa  vittharena  attham avibhattassa vittharena attham
ajaneyyamati  .  tenahi  gahapatayo  sunatha  sadhukam manasikarotha
bhasissamiti  .  evam  bhoti  kho  saleyyaka  brahmanagahapatika
bhagavato paccassosum.
   [484]  Bhagava  etadavoca  tividham  kho  gahapatayo  kayena
adhammacariyavisamacariya  hoti  catubbidham  vacaya  adhammacariyavisamacariya
hoti tividham manasa adhammacariyavisamacariya hoti.
   {484.1} Kathanca gahapatayo tividham kayena adhammacariya visamacariya
hoti . idha gahapatayo ekacco panatipati hoti luddo lohitapani
hatapahate  nivittho  alajji  1- adayapanno sabbapanabhutesu 2- .
Adinnadayi  kho pana hoti yantam parassa paravittupakaranam gamagatam va
arannagatam  va  tam adinnam theyyasankhatam adata hoti . kamesu
micchacari kho pana hoti ya ta maturakkhita piturakkhita matapiturakkhita
bhaturakkhita  bhaginirakkhita  natirakkhita  [3]- sassamika saparidanda
antamaso malagulaparikkhittapi tatharupasu carittam apajjita hoti .
Evam kho gahapatayo tividham kayena adhammacariya visamacariya hoti.
   {484.2}  Kathanca  gahapatayo  catubbidham  vacaya  adhammacariya
visamacariya hoti . idha gahapatayo ekacco musavadi hoti sabhaggato
va  parisaggato  4-  va  natimajjhaggato  va pugamajjhaggato va
rajakulamajjhaggato  va  abhinito  sakkhim  puttho  ehambho purisa yam
janasi tam vadehiti . so ajanam va aha janamiti janam va aha
na janamiti apassam va aha passamiti passam va aha na passamiti.
Iti attahetu va parahetu  va amisakincikkhahetu va sampajanamusa
bhasita  hoti  .  pisunavaco kho pana hoti ito sutva amutra
@Footnote: 1 Po. Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. panabhutesu. 3 Po. Ma. gottarakkhita
@dhammarakkhita. 4 Ma. sabhagato va parisagato va.
Akkhata  imesam bhedaya amutra va sutva imesam akkhata amusam
bhedaya  iti samagganam va bhedeta 1- bhinnanam va anuppadata
vaggaramo  vaggarato  vagganandi  vaggakaranim vacam bhasita hoti .
Pharusavaco  kho  pana  hoti ya sa vaca andaka 2- kakkasa
parakatuka  parabhisajjani  kodhasamanta  asamadhisamvattanika  tatharupim
vacam  bhasita  hoti  .  samphappalapi  kho pana hoti akalavadi
abhutavadi  anatthavadi adhammavadi avinayavadi anidhanavatim vacam bhasita
hoti  akalena  anapadesam  apariyantavatim  anatthasanhitam . evam kho
gahapatayo catubbidham vacaya adhammacariyavisamacariya hoti.
   {484.3}  Kathanca gahapatayo tividham manasa adhammacariyavisamacariya
hoti . idha gahapatayo ekacco abhijjhalu hoti yantam parassa paravittupakaranam
tam  abhijjhita  3- hoti aho vata yam parassa tam mama assati .
Byapannacitto  kho  pana  hoti  padutthamanasankappo  ime  satta
hannantu va vajjhantu va ucchijjantu va [4]- ma va ahesunti.
Micchaditthiko  kho  pana  hoti  viparitadassano  natthi  dinnam  natthi
yittham  natthi  hutam  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako
natthi ayam  loko natthi paro loko natthi mata natthi pita natthi
satta  opapatika  natthi  loke  samanabrahmana  sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedentiti  .  evam  kho  gahapatayo  tividham  manasa
@Footnote: 1 Po. Ma. bhetta. 2 Ma. kantaka. 3 Ma. abhijjhata. 4 Po. Ma.
@vinassant va .
Adhammacariya visamacariya hoti . evam adhammacariya visamacariyahetu kho
gahapatayo  evamidhekacce  satta  kayassa bheda parammarana apayam
duggatim vinipatam nirayam upapajjanti.
   [485] Tividham kho gahapatayo kayena dhammacariya samacariya hoti.
Catubbidham  vacaya  dhammacariyasamacariya  hoti  .  tividham  manasa
dhammacariyasamacariya hoti.
   {485.1}  Kathanca  gahapatayo tividham kayena dhammacariyasamacariya
hoti  .  idha gahapatayo ekacco panatipatam pahaya panatipata
pativirato   hoti   nihitadando  nihitasattho  lajji  dayapanno
sabbapanabhutahitanukampi   viharati   .   adinnadanam   pahaya
adinnadana   pativirato  hoti  yantam  parassa  paravittupakaranam
gamagatam  va  arannagatam  va na tam adinnam theyyasankhatam adata
hoti  .  kamesu micchacaram pahaya kamesu micchacara pativirato
hoti  ya  ta maturakkhita piturakkhita matapiturakkhita bhaturakkhita
bhaginirakkhita  natirakkhita  [1]-  sassamika  saparidanda  antamaso
malagulaparikkhittapi tatharupasu na carittam apajjita hoti. Evam kho
gahapatayo tividham kayena dhammacariyasamacariya hoti.
   {485.2}  Kathanca  gahapatayo  catubbidham  vacaya  dhammacariya
samacariya hoti . idha gahapatayo ekacco musavadam pahaya musavada
pativirato  hoti  sabhaggato  va  parisaggato  va  natimajjhaggato
va   pugamajjhaggato   va   rajakulamajjhaggato  va  abhinito
sakkhim  puttho  ehambho  purisa  yam  janasi  tam  vadehiti
@Footnote: 1 Ma. gottarakkhita dhammarakkhita.
So  ajanam  va  aha  na  janamiti janam va aha janamiti
apassam  va  aha  na  passamiti  passam  va aha passamiti .
Iti attahetu va parahetu va amisakincikkhahetu va na sampajanamusa
bhasita  hoti  .  pisunam  vacam pahaya pisunaya vacaya pativirato
hoti  ito  sutva  na  amutra  akkhata imesam bhedaya amutra
va  sutva  na  imesam  akkhata  amusam  bhedaya  iti bhinnanam
va  sandhata  sahitanam  va  anuppadata samaggaramo samaggarato
samagganandi  samaggakaranim  vacam  bhasita hoti . pharusam vacam pahaya
pharusaya  vacaya  pativirato hoti ya sa vaca nela kannasukha
pemaniya  hadayangama  pori  bahujanakanta  bahujanamanapa  tatharupim
vacam  bhasita  hoti . samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato
hoti  kalavadi  bhutavadi  atthavadi  dhammavadi  vinayavadi nidhanavatim
vacam  bhasita  hoti  kalena  sapadesam pariyantavatim atthasanhitam .
Evam kho gahapatayo catubbidham vacaya dhammacariya samacariya hoti.
   {485.3}  Kathanca gahapatayo tividham manasa dhammacariya samacariya
hoti  .  idha  gahapatayo  ekacco anabhijjhalu hoti yantam parassa
paravittupakaranam tam nabhijjhita hoti aho vata yam parassa tam mama assati.
Abyapannacitto  kho  pana  hoti  appadutthamanasankappo  ime
satta  avera  abyapajjha  anigha  sukhi  attanam pariharantuti .
Sammaditthiko  kho  pana  hoti  aviparitadassano  atthi  dinnam atthi
Yittham  atthi  hutam  atthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalam  vipako
atthi  ayam  loko  atthi  paro  loko atthi mata atthi pita
atthi  satta  opapatika  atthi  loke samanabrahmana sammaggata
sammapatipanna  ye  imanca  lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna
sacchikatva  pavedentiti  .  evam  kho  gahapatayo  tividham  manasa
dhammacariyasamacariya  hoti  .  evam  dhammacariyasamacariyahetu  kho
gahapatayo  evamidhekacce  satta  kayassa  bheda parammarana sugatim
saggam lokam upapajjanti.
   [486]  Akankheyya  ce  gahapatayo dhammacari samacari aho
vataham  kayassa  bheda  parammarana  khattiyamahasalanam  sahabyatam
upapajjeyyanti  thanam  kho  panetam  vijjati yam so kayassa bheda
parammarana  khattiyamahasalanam  sahabyatam  upapajjeyya  tam  kissa
hetu tatha hi so dhammacari samacari.
   {486.1}  Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho
vataham  kayassa  bheda  parammarana  brahmanamahasalanam  .pe.
Gahapatimahasalanam  sahabyatam  upapajjeyyanti  thanam  kho  panetam
vijjati  yam  so  kayassa  bheda  parammarana  gahapatimahasalanam
sahabyatam upapajjeyya tam kissa hetu tatha hi so dhammacari samacari.
   {486.2}  Akankheyya  ce  gahapatayo  dhammacari  samacari
aho  vataham  kayassa  bheda  parammarana  catummaharajikanam
devanam    sahabyatam    upapajjeyyanti    thanam    kho
Panetam  vijjati yam so kayassa bheda parammarana catummaharajikanam
devanam  sahabyatam  upapajjeyya  tam  kissa  hetu  tatha  hi  so
dhammacari samacari.
   {486.3}  Akankheyya  ce  gahapatayo  dhammacari  samacari
aho  vataham  kayassa  bheda  parammarana  tavatimsanam  devanam
sahabyatam .pe. yamanam devanam ... Tusitanam devanam ... Nimmanaratinam
devanam ... paranimmitavasavattinam devanam ... brahmakayikanam devanam
sahabyatam  upapajjeyyanti  thanam  kho panetam vijjati yam so kayassa
bheda  parammarana  brahmakayikanam  devanam sahabyatam upapajjeyya tam
kissa hetu tatha hi so dhammacari samacari.
   {486.4}  Akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari aho
vataham  kayassa  bheda  parammarana  abhanam  devanam  sahabyatam
upapajjeyyanti thanam kho panetam vijjati yam so kayassa bheda parammarana
abhanam  devanam  sahabyatam  upapajjeyya  tam  kissa hetu tatha hi
so dhammacari samacari . akankheyya ce gahapatayo dhammacari samacari
aho  vataham kayassa bheda parammarana parittabhanam devanam .pe.
Appamanabhanam  devanam ... abhassaranam devanam ... parittasubhanam
devanam ... appamanasubhanam devanam ... subhakinhakanam devanam ...
Vehapphalanam devanam ... avihanam devanam ... Atappanam devanam ...
Sudassanam devanam ... Sudassinam devanam ... Akanitthakanam 1- devanam ...
Akasanancayatanupaganam   devanam   ...   vinnanancayatanupaganam
@Footnote: 1 Po. Ma. akanitthanam.
Devanam  ...  akincannayatanupaganam  devanam  ...  nevasanna-
nasannayatanupaganam    devanam    sahabyatam    upapajjeyyanti
thanam  kho  panetam  vijjati  yam  so  kayassa bheda parammarana
nevasannanasannayatanupaganam   devanam   sahabyatam   upapajjeyya
tam kissa hetu tatha hi so dhammacari samacari.
   {486.5}  Akankheyya  ce  gahapatayo  dhammacari  samacari
aho  vataham  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja vihareyyanti
thanam kho panetam vijjati yam so asavanam khaya anasavam cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
vihareyya tam kissa hetu tatha hi so dhammacari samacariti.
   [487]  Evam  vutte  saseyyaka brahmanagahapatika bhagavantam
etadavocum  abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi
bho  gotama  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya
mulhassa  va  maggam  acikkheyya  andhakare  va  telapajjotam
dhareyya  cakkhumanto  rupani  dakkhantiti  evameva bhota gotamena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  ete mayam bhavantam gotamam saranam
gacchama  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasake  no  bhavam  gotamo
dharetu ajjatagge panupete 1- saranangateti.
         Saleyyakasuttam nitthitam pathamam.
            --------
@Footnote: 1 Ma. sabbattha panupetam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 519-527. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=483&items=5&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=483&items=5&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=483&items=5&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=483&items=5&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=483              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=6003              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=6003              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :