ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
           Upakkilesasuttam
   [439]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava kosambiyam viharati
ghositarame . tena kho pana samayena kosambiyam bhikkhu bhandanajata
kalahajata   vivadapanna   annamannam   mukhasattihi   vitudanta
viharanti.
   [440]  Atha  kho  annataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam atthasi . ekamantam
thito kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca idha bhante kosambiyam bhikkhu
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mukhasattihi
vitudanta viharanti sadhu bhante bhagava yena te bhikkhu tenupasankamatu
anukampam  upadayati  .  adhivasesi  bhagava  tunhibhavena . atha
kho  bhagava  yena  te  bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  te
bhikkhu  etadavoca  alam  bhikkhave  ma  bhandanam  ma  kalaham  ma
viggaham  ma  vivadanti  .  evam  vutte annataro bhikkhu bhagavantam
etadavoca  agametu  bhante  bhagava  dhammassami  appossukko
bhante  bhagava  ditthadhammasukhaviharam  anuyutto  viharatu  mayametena
bhandanena kalahena viggahena vivadena pannayissamati.
   [441] Dutiyampi kho bhagava te bhikkhu etadavoca alam bhikkhave
ma  bhandanam  ma kalaham ma viggaham ma vivadanti . dutiyampi kho
So  bhikkhu  bhagavantam  etadavoca agametu bhante bhagava dhammassami
appossukko  bhante  bhagava  ditthadhammasukhaviharam  anuyutto  viharatu
mayametena bhandanena kalahena viggahena vivadena pannayissamati.
   [442] Tatiyampi kho bhagava te bhikkhu etadavoca alam bhikkhave
ma  bhandanam  ma kalaham ma viggaham ma vivadanti . tatiyampi kho
so  bhikkhu  bhagavantam  etadavoca agametu bhante bhagava dhammassami
appossukko  bhante  bhagava  ditthadhammasukhaviharam  anuyutto  viharatu
mayametena bhandanena kalahena viggahena vivadena pannayissamati.
   [443]   Atha  kho  bhagava  pubbanhasamayam  nivasetva
pattacivaramadaya  kosambim  pindaya  pavisi  .  kosambiyam  pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  senasanam  samsametva
pattacivaram adaya thitakova ima gatha abhasi
   puthusaddo samajano     na balo koci mannatha
   sanghasmim bhijjamanasmim   nannam bhiyyo amannatha 1-
   parimuttha pandita bhasa vacagocarabhanino
   yavicchanti mukhayamam    yena nita na tam vidu
   akkocchi mam avadhi mam     ajini mam ahasi me
   ye ca tam upanayhanti     veram tesam na sammati
   akkocchi mam avadhi mam     ajini mam ahasi me
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. amannarunti dissati.
   Ye ca tam nupanayhanti     veram tesupasammati
   na hi verena verani      sammantidha kudacanam
   averena ca sammanti     esa dhammo sanantano
   pare ca na vijananti     mayamettha yamamhase
   ye ca tattha vijananti    tato sammanti medhaga
   atthicchida panahara    gavassadhanahariyo
   rattham vilumpamananam     tesampi hoti sangati
        kasma tumhakam no siya
        sace labhetha nipakam sahayam
        saddhimcaram sadhuviharidhiram
        abhibhuyya sabbani parissayani
        careyya tenattamano satima
        no ce labhetha nipakam sahayam
        saddhimcaram sadhuviharidhiram
        rajava rattham vijitam pahaya
        eko care matangaranneva nago
        ekassa caritam seyyo
        natthi bale sahayata
        eko care na ca papani kayira
        appossukko matangaranneva nagoti.
   [444] Atha kho bhagava thitakova ima gatha bhasitva yena
balakalonakaragamo tenupasankami . tena kho pana samayena ayasma
bhagu  balakalonakaragame  viharati  .  addasa  kho ayasma bhagu
bhagavantam  duratova  agacchantam  disvana  asanam  pannapesi udakanca
padanam dhovanam 1- . nisidi bhagava pannatte asane nisajja pade
pakkhalesi  .  ayasmapi kho bhagu bhagavantam abhivadetva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinnam kho ayasmantam bhagum bhagava etadavoca
kacci  bhikkhu  khamaniyam  kacci yapaniyam kacci pindakena na kilamasiti .
Khamaniyam bhagava yapaniyam bhagava na caham bhante pindakena kilamamiti.
Atha  kho  bhagava  ayasmantam  bhagum  dhammiya  kathaya sandassetva
samadapetva  samuttejetva  sampahamsetva  utthayasana  yena
pacinavamsadayo tenupasankami.
   [445] Tena kho pana samayena ayasma ca anuruddho ayasma
ca nandiyo ayasma ca kimbilo pacinavamsadaye viharanti . addasa
kho  dayapalako  bhagavantam  duratova  agacchantam  disvana  bhagavantam
etadavoca  ma  samana  etam  dayam  pavisi  santettha  tayo
kulaputta  attakamarupa  viharanti  ma  tesam  aphasumakasiti .
Assosi  kho  ayasma  anuruddho  dayapalassa  bhagavata  saddhim
mantiyamanassa   sutvana  dayapalam  etadavoca  ma  avuso
dayapala bhagavantam varesi sattha no bhagava anuppattoti.
@Footnote: 1 upatthapesiti kiriyapadam bhaveyya.
   {445.1} Atha kho ayasma anuruddho yenayasma ca nandiyo
ayasma  ca  kimbilo  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantanca
nandiyam   ayasmantanca   kimbilam  etadavoca  abhikkamathayasmanto
abhikkamathayasmanto  sattha  no  bhagava  anuppattoti  . atha kho
ayasma  ca  anuruddho ayasma ca nandiyo ayasma ca kimbilo
bhagavantam  paccuggantva  eko  bhagavato pattacivaram patiggahesi eko
asanam  pannapesi  eko  padodakam  upatthapesi  . nisidi bhagava
pannatte  asane  nisajja  pade  pakkhalesi  .  tepi  kho
ayasmanto bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   [446]  Ekamantam  nisinnam  kho  ayasmantam  anuruddham bhagava
etadavoca  kacci  vo  anuruddha  khamaniyam  kacci  yapaniyam  kacci
pindakena  kilamitthati  .  khamaniyam  bhagava  yapaniyam bhagava na mayam
bhante  pindakena  kilamamati  . kacci pana vo anuruddha samagga
sammodamana   avivadamana   khirodakibhuta  annamannam  piyacakkhuhi
sampassanta  viharathati  .  taggha mayam bhante samagga sammodamana
avivadamana   khirodakibhuta   annamannam   piyacakkhuhi  sampassanta
viharamati  .  yathakatham pana tumhe anuruddha samagga sammodamana
avivadamana   khirodakibhuta   annamannam   piyacakkhuhi  sampassanta
viharathati.
   [447] Idha mayham bhante evam hoti labha vata me suladdham
Vate  me  yoham  evarupehi  sabrahmacarihi  saddhim viharamiti tassa
mayham  bhante  imesu  ayasmantesu  mettam  kayakammam  paccupatthitam
avi  ceva  raho  ca  mettam  vacikammam  paccupatthitam  avi ceva
raho  ca  mettam  manokammam  paccupatthitam  avi  ceva  raho  ca
tassa  mayham  bhante  evam  hoti  yannunaham sakam cittam nikkhipitva
imesamyeva  ayasmantanam  cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho
aham  bhante  sakam cittam nikkhipitva imesamyeva ayasmantanam cittassa
vasena  vattami  nana  hi  kho no bhante kaya ekanca pana
manne cittanti.
   [448]  Ayasmapi  kho  nandiyo  ayasmapi  kho kimbilo
bhagavantam etadavoca mayhampi kho bhante evam hoti labha vata me
suladdham  vata  me  yoham  evarupehi  sabrahmacarihi saddhim viharamiti
tassa  mayham bhante imesu ayasmantesu mettam kayakammam paccupatthitam
avi ceva raho ca mettam vacikammam paccupatthitam avi ceva raho ca
mettam  manokammam  paccupatthitam  avi  ceva  raho  ca tassa mayham
bhante  evam  hoti  yannunaham  sakam  cittam  nikkhipitva imesamyeva
ayasmantanam  cittassa  vasena  vatteyyanti  so  kho aham bhante
sakam  cittam  nikkhipitva  imesamyeva  ayasmantanam  cittassa  vasena
vattami  nana  hi  kho  no bhante kaya ekanca pana manne
cittanti . evam kho mayam bhante samagga sammodamana avivadamana
Khirodakibhuta annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharamati.
   [449]  Sadhu  sadhu  anuruddha  kacci  pana  vo anuruddha
appamatta  atapino  pahitatta  viharathati  .  taggha mayam bhante
appamatta  atapino  pahitatta viharamati . yathakatham pana tumhe
anuruddha appamatta atapino pahitatta viharathati.
   [450]  Idha  bhante  amhakam  yo  pathamam gamato pindaya
patikkamati  so  asanani  pannapeti  paniyam paribhojaniyam upatthapeti
avakkarapatim  upatthapeti  yo  paccha  gamato  pindaya patikkamati
sace  hoti bhuttavaseso sace akankhati bhunjati no ce akankhati
apaharite  va  chaddeti  appanake  va  udake opilapeti so
asanani  patisameti  paniyam  paribhojaniyam  patisameti  avakkarapatim
dhovitva  patisameti  bhattaggam  sammajjati  yo  passati  paniyaghatam
va  paribhojaniyaghatam  va  vaccaghatam  va rittam tuccham so upatthapeti
sacassa hoti avisayham hatthavikarena dutiyam amantetva hatthavilanghakena
paniyaghatam  va  paribhojaniyaghatam  va  upatthapema  na  tveva  mayam
bhante  tappaccaya  vacam  bhindama  pancahikam kho pana mayam bhante
sabbarattiyam  dhammiya  kathaya  sannisidama  evam  kho  mayam  bhante
appamatta atapino pahitatta viharamati.
   [451]  Sadhu  sadhu anuruddha atthi kho pana vo anuruddha
evam   appamattanam  pahitattanam  viharatam  uttari  manussadhamma
Alamariyananadassanaviseso  adhigato  phasuviharoti  . idha mayam bhante
appamatta  atapino  pahitatta  viharanta obhasanceva sanjanama
dassananca rupanam so kho pana no obhaso nacirasseva antaradhayati
dassananca rupanam tanca nimittam appativijjhamati.
   [452] Tam kho pana vo anuruddha nimittam pativijjhitabbam ahampi
sudam  anuruddha  pubbeva sambodha anabhisambuddho bodhisattova samano
obhasanceva  sanjanami  dassananca  rupanam  . so kho pana me
obhaso  nacirasseva  antaradhayati  dassananca rupanam . tassa mayham
anuruddha  etadahosi  ko  nu  kho hetu ko paccayo yena me
obhaso  antaradhayati  dassananca rupananti . tassa mayham anuruddha
etadahosi  vicikiccha  kho  me udapadi vicikicchadhikarananca pana me
samadhi cavi samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassananca rupanam.
Soham tatha karissami yatha me puna na vicikiccha uppajjissatiti.
   [453]  So kho aham anuruddha appamatto atapi pahitatto
viharanto  obhasanceva  sanjanami  dassananca  rupanam . so kho
pana  me  obhaso  nacirasseva  antaradhayati  dassananca rupanam .
Tassa  mayham  anuruddha  etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yena  me  obhaso  antaradhayati  dassananca  rupananti  . tassa
mayham  anuruddha  etadahosi  amanasikaro  kho  me  udapadi
amanasikaradhikarananca  pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute
Obhaso  antaradhayati  dassananca  rupanam  . soham tatha karissami
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati na amanasikaroti.
   [454]  So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham anuruddha
etadahosi  thinamiddham  kho  me  udapadi  thinamiddhadhikarananca  pana
me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute obhaso antaradhayati dassananca
rupanam  .  soham  tatha  karissami  yatha  me puna na vicikiccha
uppajjissati na amanasikaro na thinamiddhanti.
   [455]  So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham anuruddha
etadahosi  chambhitattam  kho  me  udapadi  chambhitattadhikarananca
pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute  obhaso  antaradhayati
dassananca  rupanam . seyyathapi anuruddha puriso addhanamaggapatipanno
tassa   ubhatopasse   vadhaka  uppajjeyyum  tassa  tatonidanam
chambhitattam  uppajjeyya  evameva  kho  me  anuruddha  chambhitattam
udapadi  chambhitattadhikarananca  pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi
cute  obhaso  antaradhayati  dassananca  rupanam  .  soham  tatha
karissami  yatha  me puna na vicikiccha uppajjissati na amanasikaro
na thinamiddham na chambhitattanti.
   [456]  So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham anuruddha
etadahosi  ubbilam  kho  me  udapadi  ubbiladhikarananca  pana
me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute obhaso antaradhayati dassananca
Rupanam  .  seyyathapi  anuruddha  puriso  ekam nidhimukham gavesanto
sakideva  panca  nidhimukhani  adhigaccheyya  tassa  tatonidanam  ubbilam
uppajjeyya  evameva  kho  me  anuruddha  ubbilam  udapadi
ubbiladhikarananca  pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi cute obhaso
antaradhayati  dassananca  rupanam  . soham tatha karissami yatha me
puna  na  vicikiccha  uppajjissati  na  amanasikaro  na thinamiddham na
chambhitattam na ubbilanti.
   [457]  So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham anuruddha
etadahosi  dutthullam  kho  me  udapadi  dutthulladhikarananca  pana
me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute obhaso antaradhayati dassananca
rupanam  .  soham  tatha  karissami  yatha  me puna na vicikiccha
uppajjissati  na  amanasikaro  na  thinamiddham na chambhitattam na ubbilam
na dutthullanti.
   [458]  So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham anuruddha
etadahosi  accaraddhaviriyam  kho me udapadi accaraddhaviriyadhikarananca
pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute  obhaso  antaradhayati
dassananca   rupanam  .  seyyathapi  anuruddha  puriso  ubhohi
hatthehi  vattakam  galham  ganheyya  so  tattheva  matameyya  1-
evameva kho me 2- anuruddha accaraddhaviriyam udapadi accaraddha-
viriyadhikarananca  pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi cute obhaso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. patameyya. patameyyati mareyyati upakkilesasuttavannana.
@2 Po. Yu. meti natthi.
Antaradhayati  dassananca  rupanam  . soham tatha karissami yatha me
puna  na  vicikiccha  uppajjissati  na  amanasikaro  na thinamiddham na
chambhitattam na ubbilam na dutthullam na accaraddhaviriyanti.
   [459]  So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham anuruddha
etadahosi  atilinaviriyam  kho  me  udapadi atilinaviriyadhikarananca pana
me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute obhaso antaradhayati dassananca
rupanam  .  seyyathapi anuruddha puriso vattakam sithilam ganheyya so
tassa  hatthato  uppateyya  evameva kho me anuruddha atilinaviriyam
udapadi  atilinaviriyadhikarananca  pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi
cute  obhaso  antaradhayati  dassananca  rupanam  .  soham  tatha
karissami  yatha  me puna na vicikiccha uppajjissati na amanasikaro
na thinamiddham na chambhitattam na ubbilam na dutthullam na accaraddhaviriyam na
atilinaviriyanti.
   [460]  So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham anuruddha
etadahosi   abhijappa  kho  me  udapadi  abhijappadhikarananca
pana  me  samadhi  cavi  samadhimhi  cute  obhaso  antaradhayati
dassananca  rupanam  .  soham  tatha  karissami  yatha me puna na
vicikiccha  uppajjissati  na  amanasikaro  na  thinamiddham na chambhitattam
na  ubbilam  na  dutthullam  na  accaraddhaviriyam  na  atilinaviriyam  na
abhijappati.
   [461] So kho aham anuruddha .pe. tassa mayham etadahosi
nanattasanna  kho  me  udapadi  nanattasannadhikarananca  pana  me
samadhi  cavi  samadhimhi  cute  obhaso  antaradhayati  dassananca
rupanam  .  soham  tatha  karissami  yatha  me puna na vicikiccha
uppajjissati  na  amanasikaro  na  thinamiddham na chambhitattam na ubbilam
na  dutthullam  na  accaraddhaviriyam  na  atilinaviriyam  na abhijappa na
nanattasannati.
   [462]  So kho aham anuruddha appamatto atapi pahitatto
viharanto  obhasanceva  sanjanami  dassananca  rupanam . so kho
pana  me  obhaso  nacirasseva  antaradhayati  dassananca rupanam .
Tassa  mayham  anuruddha  etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yena  me  obhaso  antaradhayati  dassananca  rupananti  . tassa
mayham  anuruddha  etadahosi  atinijjhayitattam  kho  me  rupanam
udapadi  atinijjhayitattadhikarananca  pana  me  samadhi  cavi samadhimhi
cute  obhaso  antaradhayati  dassananca  rupanam  .  soham  tatha
karissami  yatha  me puna na vicikiccha uppajjissati na amanasikaro
na  thinamiddham  na chambhitattam na ubbilam na dutthullam na accaraddhaviriyam
na  atilinaviriyam  na  abhijappa  na  nanattasanna na atinijjhayitattam
rupananti.
   [463]  So  kho  aham  anuruddha  vicikiccha  cittassa
Upakkilesoti  iti  viditva  vicikiccham  cittassa upakkilesam pajahim .
Amanasikaro  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  amanasikaram
cittassa  upakkilesam  pajahim  .  thinamiddham  cittassa  upakkilesoti
iti  viditva  thinamiddham  cittassa  upakkilesam  pajahim  .  chambhitattam
cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  chambhitattam cittassa upakkilesam
pajahim  .  ubbilam  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  ubbilam
cittassa  upakkilesam  pajahim  .  dutthullam cittassa upakkilesoti iti
viditva dutthullam cittassa upakkilesam pajahim.
   {463.1}  Accaraddhaviriyam  cittassa upakkilesoti iti viditva
accaraddhaviriyam  cittassa  upakkilesam  pajahim  .  atilinaviriyam cittassa
upakkilesoti  iti  viditva atilinaviriyam cittassa upakkilesam pajahim .
Abhijappa  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  abhijappam  cittassa
upakkilesam  pajahim  .  nanattasanna  cittassa  upakkilesoti  iti
viditva  nanattasannam  cittassa  upakkilesam  pajahim . atinijjhayitattam
rupanam  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva atinijjhayitattam rupanam
cittassa upakkilesam pajahim.
   [464]  So kho aham anuruddha appamatto atapi pahitatto
viharanto  obhasam  hi  kho  sanjanami  na  ca  rupani passami
rupani  hi  kho passami na ca obhasam sanjanami kevalampi rattim
kevalampi  divasam  kevalampi  rattindivam  .  tassa  mayham  anuruddha
Etadahosi  ko  nu kho hetu ko paccayo yoham obhasam hi kho
sanjanami  na  ca  rupani  passami  rupani  hi kho passami na
ca  obhasam  sanjanami  kevalampi  rattim kevalampi divasam kevalampi
rattindivanti  .  tassa  mayham  anuruddha  etadahosi  yasmim  kho
aham  samaye  rupanimittam  amanasikaritva  obhasanimittam  manasikaromi
obhasam hi kho tasmim samaye sanjanami na ca rupani passami yasmim
panaham  samaye  obhasanimittam  amanasikaritva  rupanimittam  manasikaromi
rupani  hi  kho  tasmim  samaye passami na ca obhasam sanjanami
kevalampi rattim kevalampi divasam kevalampi rattindivanti.
   [465]  So kho aham anuruddha appamatto atapi pahitatto
viharanto  parittanceva  obhasam  sanjanami  parittani  ca  rupani
passami  appamananceva  obhasam  sanjanami appamanani ca rupani
passami  kevalampi  rattim  kevalampi  divasam  kevalampi rattindivam .
Tassa  mayham  anuruddha  etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yoham  parittanceva  obhasam sanjanami parittani ca rupani passami
appamananceva  obhasam  sanjanami  appamanani  ca  rupani
passami  kevalampi  rattim  kevalampi divasam kevalampi rattindivanti .
Tassa  mayham  anuruddha  etadahosi  yasmim kho samaye paritto me
samadhi  hoti  parittam me tamhi samaye cakkhu hoti soham parittena
cakkhuna  parittanceva  obhasam  sanjanami  parittani  ca  rupani
Passami  yasmim  pana  samaye  appamano  1-  me  samadhi hoti
appamanam  me  tamhi  samaye  cakkhu  hoti  soham  appamanena
cakkhuna  appamananceva  obhasam  sanjanami appamanani ca rupani
passami kevalampi rattim kevalampi divasam kevalampi rattindivanti.
   {465.1} Yato kho me anuruddha vicikiccha cittassa upakkilesoti
iti  viditva  vicikiccha  cittassa  upakkileso  pahino  ahosi .
Amanasikaro  cittassa upakkilesoti iti viditva amanasikaro cittassa
upakkileso  pahino  ahosi  .  thinamiddham  cittassa  upakkilesoti
iti  viditva  thinamiddham  cittassa  upakkileso  pahino  ahosi .
Chambhitattam  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  chambhitattam cittassa
upakkileso  pahino  ahosi  .  ubbilam cittassa upakkilesoti iti
viditva  ubbilam  cittassa  upakkileso  pahino  ahosi . dutthullam
cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  dutthullam cittassa upakkileso
pahino  ahosi  .  accaraddhaviriyam  cittassa  upakkilesoti  iti
viditva  accaraddhaviriyam  cittassa  upakkileso  pahino  ahosi .
Atilinaviriyam  cittassa  upakkilesoti iti viditva atilinaviriyam cittassa
upakkileso  pahino  ahosi  .  abhijappa  cittassa  upakkilesoti
iti  viditva  abhijappa  cittassa  upakkileso  pahino  ahosi .
Nanattasanna  cittassa  upakkilesoti  iti  viditva  nanattasanna
cittassa  upakkileso  pahino  ahosi  .  atinijjhayitattam  rupanam
@Footnote: 1 Yu. apparitto.
Cittassa  upakkilesoti  iti  viditva atinijjhayitattam rupanam cittassa
upakkileso  pahino  ahosi  .  tassa  mayham anuruddha etadahosi
ye  kho  me  cittassa  upakkilesa te me pahina handadanaham
tividhena samadhim bhavesinti.
   [466]  So  kho  aham anuruddha savitakkampi savicaram samadhim
bhavesim  .  avitakkampi  vicaramattam  samadhim bhavesim . avitakkampi
avicaram samadhim bhavesim . sappitikampi samadhim bhavesim . nippitikampi
samadhim bhavesim . satasahagatampi samadhim bhavesim . upekkhasahagatampi
samadhim  bhavesim  .  yato kho me anuruddha savitakkopi savicaro
samadhi  bhavito  ahosi  . avitakkopi vicaramatto samadhi bhavito
ahosi . avitakkopi avicaro samadhi bhavito ahosi . sappitikopi
samadhi  bhavito  ahosi  .  nippitikopi samadhi bhavito ahosi .
Satasahagatopi  samadhi  bhavito  ahosi  . upekkhasahagatopi samadhi
bhavito  ahosi  .  nananca  pana  me  dassanam udapadi akuppa
me vimutti ayamantima jati natthidani punabbhavoti.
   Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  anuruddho  bhagavato
bhasitam abhinanditi.
         Upakkilesasuttam nitthitam atthamam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 295-310. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=439&items=28&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=439&items=28&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=439&items=28&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=439&items=28&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=439              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3747              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3747              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :