ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
           Culakammavibhangasuttam
   [579]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  atha  kho  subho manavo
todeyyaputto  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi.
   [580]  Ekamantam  nisinno kho subho manavo todeyyaputto
bhagavantam  etadavoca  ko  nu  kho bho gotama hetu ko paccayo
yena  manussanamyeva  satam  manussabhutanam  dissati hinappanitata dissanti
[1]-  Bho  gotama  manussa appayuka dissanti dighayuka dissanti
bahvabadha  dissanti  appabadha  dissanti  dubbanna  dissanti
vannavanto  dissanti  appesakkha  dissanti  mahesakkha  dissanti
appabhoga  dissanti  mahabhoga  dissanti  nicakulina  dissanti
uccakulina  dissanti  appapanna  2-  dissanti  pannavanto  ko
nu  kho  bho  gotama  hetu ko paccayo yena manussanamyeva satam
manussabhutanam dissati hinappanitatati.
   [581]  Kammassaka  manava  satta  kammadayada  kammayoni
kammabandhu   kammapatisarana   kammam   satte   vibhajati   yadidam
hinappanitatayati  . na kho aham imassa bhoto gotamassa sankhittena
bhasitassa  vittharena  attham  avibhattassa vittharena attham ajanami
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare hisaddo atthi . 2 Po. Ma. Yu. duppanna.
Sadhu  me  bhavam  gotamo  tatha  dhammam  desetu  yathaham  imassa
bhoto  gotamassa  sankhittena  bhasitassa vittharena attham avibhattassa
vittharena  attham  ajaneyyanti  .  tenahi manava sunahi sadhukam
manasikarohi  bhasissamiti  .  evam  bhoti  kho  subho  manavo
todeyyaputto bhagavato paccassosi.
   [582]  Bhagava  etadavoca  idha manava ekacco itthi va
puriso  va  panatipati  hoti  luddo  lohitapani  hatapahate
nivittho  adayapanno  panabhutesu  1- . so tena kammena evam
samattena  evam  samadinnena  kayassa  bheda  parammarana  apayam
duggatim  vinipatam nirayam upapajjati no ce kayassa bheda parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati sace manussattam agacchati
yattha  yattha  paccha  jayati appayuko hoti . appayukasamvattanika
esa  manava  patipada  yadidam  panatipati  hoti  luddo
lohitapani hatapahate nivittho adayapanno panabhutesu 2-.
   [583]  Idha  pana  manava  ekacco itthi va puriso va
panatipatam  pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando
nihitasattho  lajji  dayapanno  sabbapanabhutahitanukampi  viharati .
So  tena  kammena  evam  samattena  evam  samadinnena kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam upapajjati no ce kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjati  sace manussattam
@Footnote: 1-2 Po. sabbapanabhutesu.
Agacchati  yattha  yattha  paccha  jayati  dighayuko  hoti .
Dighayukasamvattanika  esa  manava  patipada  yadidam  panatipatam
pahaya  panatipata  pativirato  hoti  nihitadando nihitasattho lajji
dayapanno sabbapanabhutahitanukampi viharati.
   [584]  Idha manava ekacco itthi va puriso va sattanam
vihethakajatiko  hoti  panina  va  ledduna  va  dandena va
satthena va . so tena kammena evam samattena evam samadinnena
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati
no  ce  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjati  sace  manussattam  agacchati  yattha  yattha  paccha jayati
bahvabadho  hoti  .  bahvabadhasamvattanika  esa manava patipada
yadidam  sattanam  vihethakajatiko  hoti  panina  va ledduna va
dandena va satthena va.
   [585]  Idha  pana  manava  ekacco itthi va puriso va
sattanam  avihethakajatiko  hoti panina va ledduna va dandena
va  satthena  va  .  so  tena kammena evam samattena evam
samadinnena  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam
upapajjati  no  ce  kayassa  bheda parammarana sugatim saggam lokam
upapajjati  sace  manussattam  agacchati  yattha  yattha  paccha jayati
appabadho  hoti  .  appabadhasamvattanika  esa manava patipada
Yadidam  sattanam  avihethakajatiko  hoti  panina va ledduna va
dandena va satthena va.
   [586]  Idha manava ekacco itthi va puriso va kodhano
hoti  upayasabahulo  appampi  vutto  samano  abhisajjati  kuppati
byapajjati  patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca patukaroti .
So tena kammena evam samattena evam samadinnena kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  no  ce
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati
sace  manussattam  agacchati  yattha  yattha  paccha  jayati dubbanno
hoti  .  dubbannasamvattanika  esa  manava  patipada  yadidam
kodhano  hoti  upayasabahulo  appampi  vutto  samano abhisajjati
kuppati  byapajjati  patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca
patukaroti.
   [587]  Idha  pana  manava  ekacco itthi va puriso va
akkodhano   hoti  anupayasabahulo  bahumpi  vutto  samano
nabhisajjati  na  kuppati  na  byapajjati  na  patitthiyati na kopanca
dosanca  appaccayanca  patukaroti  .  so  tena  kammena  evam
samattena  evam  samadinnena kayassa bheda parammarana sugatim saggam
lokam  upapajjati  no  ce  kayassa bheda parammarana sugatim saggam
lokam  upapajjati  sace  manussattam  agacchati  yattha  yattha  paccha
Jayati  pasadiko  hoti  .  pasadikasamvattanika  esa  manava
patipada  yadidam  akkodhano  hoti  anupayasabahulo  bahumpi  vutto
samano  nabhisajjati  na  kuppati  na  byapajjati  na patitthiyati na
kopanca dosanca appaccayanca patukaroti.
   [588]  Idha  manava  ekacco  itthi  va  puriso  va
issamanako  hoti  paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu  issati
upadussati  issam  bandhati  .  so  tena  kammena evam samattena
evam  samadinnena  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  no  ce  kayassa  bheda  parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  sace  manussattam
agacchati  yattha  yattha  paccha  jayati  appesakkho  hoti .
Appesakkhasamvattanika  esa  manava patipada yadidam issamanako hoti
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu issati upadussati issam bandhati.
   [589]  Idha  pana  manava  ekacco itthi va puriso va
anissamanako   hoti   paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu  na
issati  na  upadussati na issam bandhati . so tena kammena evam
samattena  evam  samadinnena  kayassa  bheda  parammarana  sugatim
saggam  lokam  upapajjati  no  ce  kayassa  bheda  parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapajjati  sace  manussattam  agacchati  yattha
yattha  paccha  jayati mahesakkho hoti . mahesakkhasamvattanika esa
Manava  patipada  yadidam  anissamanako  hoti  paralabhasakkara-
garukaramananavandanapujanasu na issati na upadussati na issam bandhati.
   [590] Idha manava ekacco itthi va puriso va na data
hoti  samanassa  va  brahmanassa  va  annam  panam  vattham yanam
malagandhavilepanam  seyyavasatham  padipeyyam  .  so  tena  kammena
evam  samattena  evam  samadinnena  kayassa  bheda  parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati no ce kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjati sace manussattam
agacchati  yattha  yattha  paccha  jayati  appabhogo  hoti .
Appabhogasamvattanika  esa  manava  patipada  yadidam  na  data
hoti  samanassa  va  brahmanassa  va  annam  panam  vattham yanam
malagandhavilepanam seyyavasatham padipeyyam.
   [591]  Idha  pana  manava  ekacco itthi va puriso va
data  hoti samanassa va brahmanassa va annam panam vattham yanam
malagandhavilepanam  seyyavasatham padipeyyam . so tena kammena evam
samattena  evam  samadinnena kayassa bheda parammarana sugatim saggam
lokam  upapajjati  no  ce  kayassa bheda parammarana sugatim saggam
lokam  upapajjati  sace  manussattam  agacchati  yattha  yattha  paccha
jayati  mahabhogo  hoti  .  mahabhogasamvattanika  esa  manava
patipada  yadidam  data  hoti  samanassa  va  brahmanassa  va
Annam panam vattham yanam malagandhavilepanam seyyavasatham padipeyyam.
   [592]  Idha  manava ekacco itthi va puriso va thaddho
hoti  atimani  abhivadetabbam  na  abhivadeti  paccutthatabbam  na
paccuttheti  asanarahassa  asanam  na  deti  maggarahassa maggam na
deti  sakkatabbam  na  sakkaroti garukatabbam na garukaroti manetabbam
na maneti pujetabbam na pujeti . so tena kammena evam samattena
evam  samadinnena  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjati  no  ce  kayassa  bheda  parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  sace  manussattam
agacchati  yattha  yattha  paccha  jayati  nicakulino  hoti .
Nicakulinasamvattanika   esa   manava  patipada  yadidam  thaddho
hoti  atimani  abhivadetabbam  na  abhivadeti  paccutthatabbam  na
paccuttheti  asanarahassa  asanam  na  deti  maggarahassa maggam na
deti  sakkatabbam  na  sakkaroti  garukatabbam  na  garukaroti
manetabbam na maneti pujetabbam na pujeti.
   [593]  Idha  pana  manava  ekacco itthi va puriso va
atthaddho  hoti  anatimani  abhivadetabbam  abhivadeti  paccutthatabbam
paccuttheti  asanarahassa  asanam  deti  maggarahassa  maggam  deti
sakkatabbam  sakkaroti  garukatabbam  garukaroti  manetabbam  maneti
pujetabbam  pujeti  .  so  tena  kammena  evam samattena evam
Samadinnena  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam
upapajjati  no  ce  kayassa  bheda parammarana sugatim saggam lokam
upapajjati  sace  manussattam  agacchati  yattha  yattha  paccha jayati
uccakulino  hoti  .  uccakulinasamvattanika  esa manava patipada
yadidam   atthaddho  hoti  anatimani  abhivadetabbam  abhivadeti
paccutthatabbam  paccuttheti  asanarahassa  asanam  deti  maggarahassa
maggam  deti  sakkatabbam  sakkaroti  garukatabbam garukaroti manetabbam
maneti pujetabbam pujeti.
   [594]  Idha  manava  ekacco itthi va puriso va samanam
va  brahmanam  va  upasankamitva  na  paripucchita  hoti  kim
bhante  kusalam  kim  akusalam kim savajjam kim anavajjam kim sevitabbam kim
na  sevitabbam  kim  me  kariyamanam  digharattam ahitaya dukkhaya hoti
kim  va  pana me kariyamanam digharattam hitaya sukhaya hotiti . so
tena  kammena  evam  samattena  evam samadinnena kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  no  ce
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati
sace  manussattam  agacchati  yattha  yattha  paccha  jayati duppanno
hoti  .  duppannasamvattanika  esa  manava  patipada  yadidam samanam
va  brahmanam  va  upasankamitva  na paripucchita hoti kim bhante
kusalam  kim  akusalam  kim  savajjam  kim  anavajjam kim sevitabbam kim na
Sevitabbam  kim  me  kariyamanam  digharattam  ahitaya dukkhaya hoti kim
va pana me kariyamanam digharattam hitaya sukhaya hotiti.
   [595] Idha pana manava ekacco itthi va puriso va samanam
va  brahmanam  va  upasankamitva  paripucchita  hoti  kim  bhante
kusalam  kim  akusalam  kim  savajjam  kim  anavajjam kim sevitabbam kim na
sevitabbam  kim  me  kariyamanam  digharattam  ahitaya dukkhaya hoti kim
va pana me kariyamanam digharattam hitaya sukhaya hotiti . so tena
kammena evam samattena evam samadinnena kayassa bheda parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapajjati  no ce kayassa bheda parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapajjati  sace  manussattam  agacchati  yattha
yattha  paccha  jayati  mahapanno  hoti  .  mahapannasamvattanika
esa  manava  patipada  yadidam  samanam  va  brahmanam  va
upasankamitva  paripucchita  hoti  kim  bhante  kusalam  kim akusalam kim
savajjam kim anavajjam kim sevitabbam kim na sevitabbam kim me kariyamanam
digharattam  ahitaya dukkhaya hoti kim va pana me kariyamanam digharattam
hitaya sukhaya hotiti.
   [596] Iti kho manava appayukasamvattanika patipada appayukattam
upaneti  dighayukasamvattanika  patipada  dighayukattam upaneti bahvabadha-
samvattanika  patipada  bahvabadhattam  upaneti  appabadhasamvattanika
patipada    appabadhattam    upaneti    dubbannasamvattanika
Patipada   dubbannattam   upaneti   pasadikasamvattanika   patipada
pasadikattam  upaneti  appesakkhasamvattanika  patipada  appesakkhattam
upaneti   mahesakkhasamvattanika   patipada   mahesakkhattam  upaneti
appabhogasamvattanika  patipada  appabhogattam  upaneti mahabhogasamvattanika
patipada   mahabhogattam   upaneti   nicakulinasamvattanika  patipada
nicakulinattam  upaneti  uccakulinasamvattanika  patipada  uccakulinattam
upaneti   duppannasamvattanika   patipada   duppannattam   upaneti
mahapannasamvattanika  patipada  mahapannattam  upaneti  .  kammassaka
manava  satta  kammadayada  kammayoni  kammabandhu  kammapatisarana
kammam satte vibhajati yadidam hinappanitatayati.
   [597]  Evam  vutte  subho manavo todeyyaputto bhagavantam
etadavoca  abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi
bho  gotama  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya
mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya
cakkhumanto rupani dakkhantiti . Evameva bhota gotamena anekapariyayena
dhammo  pakasito  esaham  bhavantam  gotamam  saranam gacchami dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam
saranangatanti.
        Culakammavibhangasuttam nitthitam pancamam.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 376-385. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=579&items=19&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=579&items=19&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=579&items=19&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=579&items=19&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=579              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=4555              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=4555              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :