ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
         Suttantapitake anguttaranikayassa
            pathamo bhago
             -----
            ekanipato
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa
           ekadhammadipali
   [1] Evamme sutam . Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca.
   [2]  Naham  bhikkhave  annam  ekarupampi samanupassami yam evam
purisassa  cittam  pariyadaya  titthati yathayidam bhikkhave itthirupam itthirupam
bhikkhave purisassa cittam pariyadaya titthatiti.
   [3]  Naham  bhikkhave  annam ekasaddampi samanupassami yam evam
purisassa  cittam  pariyadaya  titthati  yathayidam  bhikkhave  itthisaddo
itthisaddo bhikkhave purisassa cittam pariyadaya titthatiti.
   [4]  Naham  bhikkhave  annam ekagandhampi samanupassami yam evam
purisassa  cittam  pariyadaya  titthati  yathayidam  bhikkhave  itthigandho
itthigandho bhikkhave purisassa cittam pariyadaya titthatiti.
   [5]  Naham  bhikkhave  annam  ekarasampi samanupassami yam evam
purisassa  cittam pariyadaya titthati yathayidam bhikkhave itthiraso itthiraso
bhikkhave purisassa cittam pariyadaya titthatiti.
   [6]  Naham  bhikkhave  annam  ekaphotthabbampi  samanupassami yam
evam  purisassa  cittam  pariyadaya  titthati  yathayidam  bhikkhave
itthiphotthabbo  itthiphotthabbo  bhikkhave  purisassa  cittam  pariyadaya
titthatiti.
   [7]  Naham  bhikkhave  annam  ekarupampi samanupassami yam evam
itthiya  cittam  pariyadaya  titthati yathayidam bhikkhave purisarupam purisarupam
bhikkhave itthiya cittam pariyadaya titthatiti.
   [8]  Naham  bhikkhave  annam ekasaddampi samanupassami yam evam
itthiya  cittam  pariyadaya  titthati  yathayidam  bhikkhave  purisasaddo
purisasaddo bhikkhave itthiya cittam pariyadaya titthatiti.
   [9]  Naham  bhikkhave  annam ekagandhampi samanupassami yam evam
itthiya  cittam  pariyadaya  titthati  yathayidam  bhikkhave  purisagandho
purisagandho bhikkhave itthiya cittam pariyadaya titthatiti.
   [10]  Naham  bhikkhave  annam ekarasampi samanupassami yam evam
itthiya  cittam pariyadaya titthati yathayidam bhikkhave purisaraso purisaraso
bhikkhave itthiya cittam pariyadaya titthatiti.
   [11]  Naham  bhikkhave  annam  ekaphotthabbampi samanupassami yam
Evam  itthiya  cittam  pariyadaya  titthati  yathayidam  bhikkhave
purisaphotthabbo   1-  purisaphotthabbo  2-  bhikkhave  itthiya
cittam pariyadaya titthatiti.
          Vaggo 3- pathamo.
   [12]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  kamacchando  uppajjati  uppanno va kamacchando
bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  subhanimittam
subhanimittam  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
kamacchando  uppajjati  uppanno  ca  kamacchando  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattatiti.
   [13]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  byapado  uppajjati  uppanno  va  byapado
bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  patighanimittam
patighanimittam  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
byapado  uppajjati  uppanno  ca  byapado  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattatiti.
   [14] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yena anuppannam
va thinamiddham uppajjati uppannam va thinamiddham bhiyyobhavaya vepullaya
samvattati  yathayidam  bhikkhave  arati  tandi  vijambhika  bhattasammado
cetaso   ca   linattam   linacittassa  bhikkhave  anuppannanceva
@Footnote: 1-2 Yu. purisaphotthabbam . 3 Ma. Yu. rupadivaggo.
Thinamiddham  uppajjati  uppannanca  thinamiddham  bhiyyobhavaya  vepullaya
samvattatiti
   [15]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppannam   va   uddhaccakukkuccam   uppajjati   uppannam  va
uddhaccakukkuccam   bhiyyobhavaya   vepullaya   samvattati   yathayidam
bhikkhave   cetaso   avupasamo   avupasantacittassa   bhikkhave
anuppannanceva    uddhaccakukkuccam    uppajjati    uppannanca
uddhaccakukkuccam bhiyyobhavaya vepullaya samvattatiti.
   [16]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  vicikiccha  uppajjati  uppanna  va  vicikiccha
bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  ayoniso
manasikaro  ayoniso  bhikkhave  manasikaroto  anuppanna  ceva
vicikiccha  uppajjati  uppanna ca vicikiccha bhiyyobhavaya vepullaya
samvattatiti.
   [17]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  kamacchando  nuppajjati  uppanno va kamacchando
pahiyati  yathayidam  bhikkhave  asubhanimittam  asubhanimittam  bhikkhave  yoniso
manasikaroto  anuppanno  ceva  kamacchando  nuppajjati uppanno ca
kamacchando pahiyatiti.
   [18]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanno  va  byapado  nuppajjati  uppanno  va  byapado
Pahiyati  yathayidam  bhikkhave  metta  cetovimutti  mettam  bhikkhave
cetovimuttim  yoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva  byapado
nuppajjati uppanno ca byapado pahiyatiti.
   [19]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppannam  va  thinamiddham  nuppajjati  uppannam  va  thinamiddham pahiyati
yathayidam  bhikkhave  arambhadhatu  nikkamadhatu parakkamadhatu araddhaviriyassa
bhikkhave  anuppannanceva  thinamiddham  nuppajjati  uppannanca  thinamiddham
pahiyatiti.
   [20]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppannam   va   uddhaccakukkuccam   nuppajjati   uppannam  va
uddhaccakukkuccam   pahiyati   yathayidam  bhikkhave  cetaso  vupasamo
vupasantacittassa    bhikkhave    anuppannanceva   uddhaccakukkuccam
nuppajjati uppannanca uddhaccakukkuccam pahiyatiti.
   [21]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  vicikiccha nuppajjati uppanna va vicikiccha pahiyati
yathayidam  bhikkhave  yoniso  manasikaro  yoniso bhikkhave manasikaroto
anuppanna  ceva  vicikiccha  nuppajjati  uppanna  ca  vicikiccha
pahiyatiti.
          Vaggo 1- dutiyo.
   [22]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
@Footnote: 1 Ma. Yu. nivaranappahanavaggo.
Abhavitam  akammaniyam  hoti  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam  bhikkhave
abhavitam akammaniyam hotiti.
   [23]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
bhavitam  kammaniyam  hoti  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam  bhikkhave
bhavitam kammaniyam hotiti.
   [24]  Naham bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami yam evam
abhavitam  mahato  anatthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam cittam
bhikkhave abhavitam mahato anatthaya samvattatiti.
   [25]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
bhavitam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam
bhikkhave bhavitam mahato atthaya samvattatiti.
   [26]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
abhavitam  apatubhutam  mahato  anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave cittam
cittam bhikkhave abhavitam apatubhutam mahato anatthaya samvattatiti.
   [27]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
bhavitam  patubhutam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave cittam
cittam bhikkhave bhavitam patubhutam mahato atthaya samvattatiti.
   [28]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
abhavitam  abahulikatam  mahato  anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave cittam
cittam bhikkhave abhavitam abahulikatam mahato anatthaya samvattatiti.
   [29]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
bhavitam  bahulikatam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave cittam
cittam bhikkhave bhavitam bahulikatam mahato atthaya samvattatiti.
   [30]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
abhavitam  abahulikatam  dukkhadhivaham  hoti  yathayidam bhikkhave cittam cittam
bhikkhave abhavitam abahulikatam dukkhadhivaham hotiti.
   [31]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
bhavitam  bahulikatam  sukhadhivaham  hoti  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam
bhikkhave bhavitam bahulikatam sukhadhivaham hotiti.
          Vaggo 1- tatiyo.
   [32]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
adantam  mahato  anatthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam
bhikkhave adantam mahato anatthaya samvattatiti.
   [33]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
dantam  mahato  atthaya samvattati yathayidam bhikkhave cittam cittam bhikkhave
dantam mahato atthaya samvattatiti.
   [34]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
aguttam  mahato  anatthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam
bhikkhave aguttam mahato anatthaya samvattatiti.
   [35]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
@Footnote: 1 Ma. Yu. akammaniyavaggo ....
Guttam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam
bhikkhave guttam mahato atthaya samvattatiti.
   [36]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
arakkhitam  mahato  anatthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam cittam
bhikkhave arakkhitam mahato anatthaya samvattatiti.
   [37]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
rakkhitam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam
bhikkhave rakkhitam mahato atthaya samvattatiti.
   [38]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
asamvutam  mahato  anatthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  cittam  cittam
bhikkhave asamvutam mahato anatthaya samvattatiti.
   [39]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
samvutam  mahato  atthaya samvattati yathayidam bhikkhave cittam cittam bhikkhave
samvutam mahato atthaya samvattatiti.
   [40]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
adantam  aguttam  arakkhitam  asamvutam  mahato  anatthaya samvattati yathayidam
bhikkhave  cittam  cittam bhikkhave adantam aguttam arakkhitam asamvutam mahato
anatthaya samvattatiti.
   [41]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
dantam  guttam  rakkhitam  samvutam mahato atthaya samvattati yathayidam bhikkhave
Cittam  cittam  bhikkhave  dantam  guttam  rakkhitam  samvutam mahato atthaya
samvattatiti.
          Vaggo 1- catuttho.
   [42] Seyyathapi bhikkhave salisukam va yavasukam va micchapanihitam
hatthena va padena va akkantam hattham va padam va bhijjissati 2-
lohitam  va  uppadessatiti  netam  thanam  vijjati  tam kissa hetu
micchapanihitatta  bhikkhave salisukassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  micchapanihitena  cittena  avijjam bhijjissati vijjam uppadessati
nibbanam  sacchikarissatiti  netam  thanam  vijjati  tam  kissa  hetu
micchapanihitatta bhikkhave cittassati.
   [43] Seyyathapi bhikkhave salisukam va yavasukam va sammapanihitam
hatthena  va padena va akkantam hattham va padam va bhijjissati
lohitam  va  uppadessatiti  thanametam  vijjati  tam  kissa  hetu
sammapanihitatta bhikkhave salisukassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  sammapanihitena  cittena avijjam bhijjissati vijjam uppadessati
nibbanam  sacchikarissatiti  thanametam  vijjati  tam  kissa  hetu
sammapanihitatta bhikkhave cittassati.
   [44] Idhaham bhikkhave ekaccam puggalam padutthacittam evam cetasa
ceto  paricca  pajanami  imamhi  ce  ayam samaye puggalo kalam
kareyya  yathabhatam  nikkhitto  evam  niraye  tam  kissa hetu cittam
@Footnote: 1 Ma. Yu. adantavaggo. 2 Ma. Yu. bhecchati, ito param idisameva.
Hissa bhikkhave paduttham cetopadosahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim vinipatam nirayam
upapajjantiti.
   [45] Idhaham bhikkhave ekaccam puggalam pasannacittam evam cetasa
ceto  paricca  pajanami  imamhi  ce  ayam samaye puggalo kalam
kareyya  yathabhatam  nikkhitto  evam  sagge  tam  kissa hetu cittam
hissa bhikkhave pasannam cetopasadahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
satta kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjantiti.
   [46] Seyyathapi bhikkhave udakarahado avilo lulito kalalibhuto
tattha  cakkhuma  puriso  tire  thito  na  passeyya  sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  titthantampi  tam  kissa  hetu
avilatta  bhikkhave  udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
avilena  cittena  attattham  va  nassati  parattham  va  nassati
ubhayattham  va  nassati uttarim va manussadhamma alamariyananadassanavisesam
sacchikarissatiti  netam  thanam  vijjati  tam  kissa  hetu  avilatta
bhikkhave cittassati.
   [47]  Seyyathapi  bhikkhave  udakarahado  accho  vippasanno
anavilo  tattha  cakkhuma puriso tire thito passeyya sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  titthantampi  tam  kissa  hetu
anavilatta  bhikkhave udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
Anavilena   cittena   attattham  va  nassati  parattham  va
nassati   ubhayattham   va  nassati  uttarim  va  manussadhamma
alamariyananadassanavisesam    sacchikarissatiti    thanametam   vijjati
tam kissa hetu anavilatta bhikkhave cittassati.
   [48] Seyyathapi bhikkhave yanikanici rukkhajatani 1- candano
tesam  aggamakkhayati  yadidam  mudutaya ceva kammannataya ca evameva
kho  aham  bhikkhave  nannam ekadhammampi samanupassami yam evam bhavitam
bahulikatam  mudunca  hoti  kammaniyanca 2- yathayidam bhikkhave cittam cittam
bhikkhave bhavitam bahulikatam mudunca hoti kammaniyancati.
   [49]  Naham  bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
lahuparivattam  yathayidam  bhikkhave  cittam  yavancidam  bhikkhave upamapi na
sukara yava lahuparivattam cittanti.
   [50]  Pabhassaramidam  bhikkhave  cittam  tanca  kho  agantukehi
upakkilesehi upakkilitthanti.
   [51]  Pabhassaramidam  bhikkhave  cittam  tanca  kho  agantukehi
upakkilesehi vippamuttanti.
          Vaggo 3- pancamo.
   [52]  Pabhassaramidam  bhikkhave  cittam  tanca  kho  agantukehi
upakkilesehi  upakkilittham tam assutava puthujjano yathabhutam nappajanati
tasma assutavato puthujjanassa cittabhavana natthiti vadamiti.
@Footnote: 1 Ma. rukkhajatanam . 2 Ma. kammannanca hotiti . 3 Ma. panihitaacchavaggo
@Yu. panihitaacchannavaggo.
   [53]  Pabhassaramidam  bhikkhave  cittam  tanca  kho  agantukehi
upakkilesehi  vippamuttam  tam  sutava  ariyasavako yathabhutam pajanati
tasma sutavato ariyasavakassa cittabhavana atthiti vadamiti.
   [54] Accharasanghatamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettacittam asevati
ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhano  viharati  satthusasanakaro
ovadapatikaro  amogham  ratthapindam  bhunjati  ko  pana  vado  ye
nam bahulikarontiti.
   [55] Accharasanghatamattampi ce bhikkhave bhikkhu mettacittam bhaveti
ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhano  viharati  satthusasanakaro
ovadapatikaro  amogham  ratthapindam  bhunjati  ko pana vado ye nam
bahulikarontiti.
   [56]  Accharasanghatamattampi  ce  bhikkhave  bhikkhu  mettacittam
manasikaroti  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhano  viharati
satthusasanakaro  ovadapatikaro  amogham  ratthapindam  bhunjati  ko pana
vado ye nam bahulikarontiti.
   [57]  Yekeci  bhikkhave  dhamma  akusala  akusalabhagiya
akusalapakkhika  sabbe  te manopubbangama mano tesam dhammanam pathamam
uppajjati anvadeva kusala dhammati.
   [58] Yekeci bhikkhave dhamma kusala kusalabhagiya kusalapakkhika
sabbe  te  manopubbangama  mano  tesam  dhammanam pathamam uppajjati
Anvadeva kusala dhammati.
   [59]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  pamado  pamattassa  bhikkhave
anuppanna  ceva  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna ca kusala
dhamma parihayantiti.
   [60]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  appamado  appamattassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala  dhamma uppajjanti uppanna ca
akusala dhamma parihayantiti.
   [61]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna va akusala dhamma uppajjanti uppanna va kusala dhamma
parihayanti yathayidam bhikkhave kosajjam kusitassa bhikkhave anuppanna ceva
akusala dhamma uppajjanti uppanna ca kusala dhamma parihayantiti.
          Vaggo 1- chattho.
   [62]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  viriyarambho  araddhaviriyassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala  dhamma uppajjanti uppanna ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. accharasanghatavaggo....
Akusala dhamma parihayantiti.
   [63]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  mahicchata  mahicchassa  bhikkhave
anuppanna  ceva  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna ca kusala
dhamma parihayantiti.
   [64]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  appicchata appicchassa bhikkhave
anuppanna  ceva  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna ca akusala
dhamma parihayantiti.
   [65]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  asantutthita  asantutthassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  akusala dhamma uppajjanti uppanna ca
kusala dhamma parihayantiti.
   [66]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  santutthita santutthassa bhikkhave
anuppanna  ceva  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna ca akusala
Dhamma parihayantiti.
   [67]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  ayoniso manasikaro ayoniso
bhikkhave  manasikaroto  anuppanna  ceva  akusala dhamma uppajjanti
uppanna ca kusala dhamma parihayantiti.
   [68]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  yoniso  manasikaro  yoniso
bhikkhave  manasikaroto  anuppanna  ceva  kusala  dhamma uppajjanti
uppanna ca akusala dhamma parihayantiti.
   [69]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  asampajannam  asampajanassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  akusala dhamma uppajjanti uppanna ca
kusala dhamma parihayantiti.
   [70]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
dhamma   parihayanti  yathayidam  bhikkhave  sampajannam  sampajanassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala  dhamma uppajjanti uppanna ca
Akusala dhamma parihayantiti.
   [71]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam bhikkhave papamittata papamittassa bhikkhave
anuppanna  ceva  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna ca kusala
dhamma parihayantiti.
          Vaggo 1- sattamo.
   [72]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  kalyanamittata  kalyanamittassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala  dhamma uppajjanti uppanna ca
akusala dhamma parihayantiti.
   [73]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma  uppajjanti uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  anuyogo  akusalanam  dhammanam
ananuyogo  kusalanam  dhammanam  anuyoga  bhikkhave akusalanam dhammanam
ananuyoga  kusalanam  dhammanam  anuppanna  ceva  akusala  dhamma
uppajjanti uppanna ca kusala dhamma parihayantiti.
   [74]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti uppanna va akusala
@Footnote: 1 Ma. Yu. viriyarambhadivaggo ....
Dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  anuyogo  kusalanam  dhammanam
ananuyogo  akusalanam  dhammanam  anuyoga  bhikkhave kusalanam dhammanam
ananuyoga akusalanam dhammanam anuppanna ceva kusala dhamma uppajjanti
uppanna ca akusala dhamma parihayantiti.
   [75]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  bojjhanga  nuppajjanti  uppanna  va bojjhanga
na  bhavanaparipurim  gacchanti  yathayidam  bhikkhave  ayoniso manasikaro
ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppanna ceva bojjhanga nuppajjanti
uppanna ca bojjhanga na bhavanaparipurim gacchantiti.
   [76]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yena
anuppanna  va  bojjhanga  uppajjanti  uppanna  va bojjhanga
bhavanaparipurim  gacchanti  yathayidam bhikkhave yoniso manasikaro yoniso
bhikkhave manasikaroto anuppanna ceva bojjhanga uppajjanti uppanna
ca bojjhanga bhavanaparipurim gacchantiti.
   [77]  Appamattika  esa  bhikkhave  parihani  yadidam  nati
parihani etam patikittham bhikkhave parihaninam yadidam pannaparihaniti.
   [78]  Appamattika  esa  bhikkhave  vuddhi  yadidam nativuddhi
etadaggam  bhikkhave  vuddhinam  yadidam  pannavuddhi  tasma tiha bhikkhave
evam  sikkhitabbam  pannavuddhiya  vaddhissamati  evam  hi  vo
Bhikkhave sikkhitabbanti.
   [79]  Appamattika esa bhikkhave parihani yadidam bhogaparihani
etam patikittham bhikkhave parihaninam yadidam pannaparihaniti.
   [80]  Appamattika  esa  bhikkhave  vuddhi  yadidam bhogavuddhi
etadaggam  bhikkhave  vuddhinam   yadidam  pannavuddhi  tasma  tiha
bhikkhave  evam  sikkhitabbam  pannavuddhiya  vaddhissamati  evam  hi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [81]  Appamattika esa bhikkhave parihani yadidam yasoparihani
etam patikittham bhikkhave parihaninam yadidam pannaparihaniti.
          Vaggo 1- atthamo.
   [82]  Appamattika  esa  bhikkhave  vuddhi  yadidam yasovuddhi
etadaggam  bhikkhave  vuddhinam  yadidam  pannavuddhi  tasma tiha bhikkhave
evam  sikkhitabbam  pannavuddhiya  vaddhissamati  evam  hi  vo
bhikkhave sikkhitabbanti.
   [83]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  anatthaya  samvattati  yathayidam bhikkhave pamado pamado
bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [84]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato atthaya samvattati yathayidam bhikkhave appamado appamado
bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalyanamittadivaggo.
   [85]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  anatthaya  samvattati  yathayidam bhikkhave kosajjam kosajjam
bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [86]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam mahato atthaya samvattati yathayidam bhikkhave viriyarambho viriyarambho
bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [87]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave mahicchata mahicchata
bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [88]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato atthaya samvattati yathayidam bhikkhave appicchata appicchata
bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [89]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam mahato anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave asantutthita asantutthita
bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [90]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato atthaya samvattati yathayidam bhikkhave santutthita santutthita
bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [91]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave ayoniso manasikaro
Ayoniso manasikaro bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [92]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  atthaya  samvattati yathayidam bhikkhave yoniso manasikaro
yoniso manasikaro bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [93]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam mahato anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave asampajannam asampajannam
bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [94]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  atthaya  samvattati yathayidam bhikkhave sampajannam sampajannam
bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [95]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam mahato anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave papamittata papamittata
bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [96]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam  bhikkhave  kalyanamittata
kalyanamittata bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [97]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  anatthaya samvattati yathayidam bhikkhave anuyogo akusalanam
dhammanam  ananuyogo  kusalanam  dhammanam  anuyogo bhikkhave akusalanam
dhammanam ananuyogo kusalanam dhammanam mahato anatthaya samvattatiti.
   [98]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami  yo
evam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam bhikkhave anuyogo kusalanam
dhammanam  ananuyogo  akusalanam  dhammanam  anuyogo bhikkhave kusalanam
dhammanam ananuyogo akusalanam dhammanam mahato atthaya samvattatiti.
          Vaggo 1- navamo.
   [99]  Ajjhattikam  bhikkhave  anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami  yam  evam  mahato  anatthaya  samvattati yathayidam bhikkhave
pamado pamado bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [100]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami  yam  evam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam bhikkhave
appamado appamado bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [101]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami  yam  evam  mahato  anatthaya  samvattati yathayidam bhikkhave
kosajjam kosajjam bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [102]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami  yam  evam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam bhikkhave
viriyarambho viriyarambho bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [103]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami .pe. Mahicchata bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [104]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamadadivaggo.
Samanupassami .pe. Appicchata bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [105]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami .pe. Asantutthita bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [106]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami .pe. Santutthita bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [107]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami  .pe.  ayoniso  manasikaro bhikkhave mahato anatthaya
samvattatiti.
   [108]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami .pe. Yoniso manasikaro bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [109]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami .pe. Asampajannam bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [110]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami .pe. Sampajannam bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [111]  Bahiram  bhikkhave  anganti  karitva nannam ekangampi
samanupassami  yam  evam  mahato  anatthaya  samvattati yathayidam bhikkhave
papamittata papamittata bhikkhave mahato anatthaya samvattatiti.
   [112]  Bahiram  bhikkhave  anganti  karitva nannam ekangampi
samanupassami  yam  evam  mahato  atthaya  samvattati  yathayidam bhikkhave
kalyanamittata kalyanamittata bhikkhave mahato atthaya samvattatiti.
   [113]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami  yam  evam  mahato  anatthaya  samvattati yathayidam bhikkhave
anuyogo  akusalanam  dhammanam  ananuyogo kusalanam dhammanam anuyogo
bhikkhave  akusalanam  dhammanam  ananuyogo  kusalanam  dhammanam  mahato
anatthaya samvattatiti.
   [114]  Ajjhattikam  bhikkhave anganti karitva nannam ekangampi
samanupassami yam evam mahato atthaya samvattati yathayidam bhikkhave anuyogo
kusalanam dhammanam ananuyogo akusalanam dhammanam anuyogo bhikkhave kusalanam
dhammanam ananuyogo akusalanam dhammanam mahato atthaya samvattatiti.
   [115] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yo evam
saddhammassa  sammosaya antaradhanaya samvattati yathayidam bhikkhave pamado
pamado bhikkhave saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [116]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yo
evam  saddhammassa  thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati yathayidam
bhikkhave appamado appamado bhikkhave saddhammassa thitiya asammosaya
anantaradhanaya samvattatiti.
   [117] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yo evam
saddhammassa  sammosaya antaradhanaya samvattati yathayidam bhikkhave kosajjam
kosajjam bhikkhave saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [118]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yo
Evam  saddhammassa  thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati yathayidam
bhikkhave  viriyarambho  viriyarambho  bhikkhave  saddhammassa  thitiya
asammosaya anantaradhanaya samvattatiti.
   [119]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Mahicchata bhikkhave saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [120]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Appicchata  bhikkhave  saddhammassa  thitiya  asammosaya anantaradhanaya
samvattatiti.
   [121]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Asantutthita bhikkhave saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [122] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami .pe. Santutthita
bhikkhave saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattatiti.
   [123] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami .pe. Ayoniso
manasikaro bhikkhave saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [124]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Yoniso manasikaro bhikkhave saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya
samvattatiti.
   [125]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Asampajannam bhikkhave saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [126]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Sampajannam  bhikkhave  saddhammassa  thitiya  asammosaya  anantaradhanaya
samvattatiti.
   [127]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Papamittata bhikkhave saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [128]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Kalyanamittata  bhikkhave saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya
samvattatiti.
   [129]  Naham  bhikkhave  annam ekadhammampi samanupassami .pe.
Anuyogo  bhikkhave  akusalanam  dhammanam  ananuyogo kusalanam dhammanam
saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattatiti.
   [130]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi  samanupassami yo
evam  saddhammassa  thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati yathayidam
bhikkhave  anuyogo  kusalanam  dhammanam  ananuyogo akusalanam dhammanam
anuyogo  bhikkhave  kusalanam  dhammanam  ananuyogo akusalanam dhammanam
saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattatiti. 1-
           Vaggo dasamo.
   [131] Yepi 2- te bhikkhave bhikkhu adhammam dhammoti dipenti te
bhikkhave  bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna bahujanasukhaya bahuno janassa
anatthaya  ahitaya  dukkhaya devamanussanam bahunca te bhikkhave bhikkhu
apunnam pasavanti tecimam saddhammam antaradhapentiti.
   [132] Yepi te bhikkhave bhikkhu dhammam adhammoti dipenti .pe.
@Footnote: 1 Ma. battimsatimam catukkotthikam nitthitam. Yu. catukkotthikam nitthitam.
@2 Ma. Yu. sabbattha ye te.
Avinayam  vinayoti  dipenti  .pe.  vinayam  avinayoti dipenti .pe.
Abhasitam  alapitam  tathagatena  bhasitam  lapitam  tathagatenati  dipenti
.pe.  bhasitam  lapitam  tathagatena  abhasitam  alapitam  tathagatenati
dipenti  .pe.  anacinnam  tathagatena  acinnam  tathagatenati
dipenti  .pe.  acinnam  tathagatena  anacinnam  tathagatenati
dipenti  .pe.  appannattam  tathagatena  pannattam  tathagatenati
dipenti  .pe.  pannattam  tathagatena  appannattam  tathagatenati
dipenti  te  bhikkhave  bhikkhu  bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya
bahuno  janassa  anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam bahunca te
bhikkhave bhikkhu apunnam pasavanti tecimam saddhammam antaradhapentiti.
          [1]-
   [133] Yepi te bhikkhave bhikkhu adhammam adhammoti dipenti te
bhikkhave  bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna  bahujanasukhaya  bahuno janassa
atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam  bahunca  te bhikkhave bhikkhu
punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
   [134] Yepi te bhikkhave bhikkhu dhammam dhammoti dipenti .pe.
Avinayam  avinayoti  dipenti  .pe.  vinayam  vinayoti dipenti .pe.
Abhasitam  alapitam  tathagatena  abhasitam  alapitam tathagatenati dipenti
.pe.  bhasitam  lapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipenti
.pe.  anacinnam  tathagatena  anacinnam  tathagatenati  dipenti
.pe.  acinnam  tathagatena  acinnam  tathagatenati  dipenti
@Footnote: 1 Ma. dutiyapamadadivaggo dasamo. Yu. adhammadivaggo dasamo.
.pe.  Appannattam  tathagatena  appannattam  tathagatenati  dipenti
.pe.  pannattam  tathagatena  pannattam  tathagatenati  dipenti  te
bhikkhave  bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna  bahujanasukhaya  bahuno janassa
atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam  bahunca  te bhikkhave bhikkhu
punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
         Vaggo 1- ekadasamo.
   [135]  Yepi te bhikkhave bhikkhu anapattim apattiti dipenti
.pe.  apattim  anapattiti  dipenti  .pe.  lahukam  apattim
garuka  apattiti  dipenti  .pe.  garukam apattim lahuka apattiti
dipenti  .pe.  dutthullam  apattim  adutthulla  apattiti  dipenti
.pe.  adutthullam  apattim  dutthulla  apattiti  dipenti  .pe.
Savasesam  apattim  anavasesa  apattiti  dipenti .pe. anavasesam
apattim  savasesa  apattiti  dipenti  .pe. sappatikammam apattim
appatikamma  apattiti  dipenti  .pe.  appatikammam  apattim
sappatikamma  apattiti  dipenti  te  bhikkhave  bhikkhu bahujanahitaya
patipanna  bahujanasukhaya  bahuno  janassa  anatthaya ahitaya dukkhaya
devamanussanam  bahunca  te  bhikkhave  bhikkhu  apunnam pasavanti tecimam
saddhammam antaradhapentiti.
   [136] Yepi te bhikkhave bhikkhu anapattim anapattiti dipenti te
bhikkhave  bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna  bahujanasukhaya  bahuno janassa
@Footnote: 1 Ma. adhammavaggo.
Atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam  bahunca  te bhikkhave bhikkhu
punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
   [137]  Yepi  te bhikkhave bhikkhu apattim apattiti dipenti
te  bhikkhave bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya bahuno janassa
atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam  bahunca  te bhikkhave bhikkhu
punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
   [138] Yepi te bhikkhave bhikkhu lahukam apattim lahuka apattiti
dipenti  .pe.  garukam  apattim  garuka  apattiti dipenti .pe.
Dutthullam  apattim  dutthulla  apattiti  dipenti  .p.  adutthullam
apattim  adutthulla  apattiti  dipenti  .pe.  savasesam apattim
savasesa  apattiti  dipenti  .pe. anavasesam apattim anavasesa
apattiti  dipenti  .pe.  sappatikammam  apattim  sappatikamma
apattiti  dipenti  .pe.  appatikammam  apattim  appatikamma
apattiti  dipenti  te  bhikkhave  bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna
bahujanasukhaya  bahuno  janassa  atthaya  hitaya  sukhaya devamanussanam
bahunca te bhikkhave bhikkhu punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
          Vaggo 1- dvadasamo.
           Ekapuggalapali
   [139]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya  hitaya  sukhaya
@Footnote: 1 anapattivaggo.
Devamanussanam  katamo ekapuggalo tathagato araham sammasambuddho ayam
kho  bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamano uppajjati bahujanahitaya
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [140]  Ekapuggalassa  bhikkhave  patubhavo  dullabho lokasmim
katamassa  ekapuggalassa  tathagatassa  arahato  sammasambuddhassa imassa
kho bhikkhave ekapuggalassa patubhavo dullabho sokasminti.
   [141]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
acchariyamanusso  katamo  ekapuggalo  tathagato  araham sammasambuddho
ayam  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke  uppajjamano  uppajjati
acchariyamanussoti.
   [142]  Ekapuggalassa  bhikkhave  kalakiriya  bahuno  janassa
anutappa  hoti  katamassa  ekapuggalassa  tathagatassa  arahato
sammasambuddhassa  imassa kho bhikkhave ekapuggalassa kalakiriya bahuno
janassa anutappa hotiti.
   [143]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
adutiyo asahayo appatimo appatisamo appatibhago 1- appatipuggalo
asamo  asamasamo  dipadanam  aggo  katamo  ekapuggalo  tathagato
araham  sammasambuddho  ayam  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke
uppajjamano  uppajjati  adutiyo  asahayo  appatimo  appatisamo
appatibhago appatipuggalo asamo asamasamo dipadanam aggoti.
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.
   [144]  Ekapuggalassa bhikkhave patubhavo 1- mahato cakkhussa
patubhavo  hoti  mahato  alokassa  patubhavo  hoti  mahato
obhasassa  patubhavo  hoti  channam  anuttariyanam  patubhavo
hoti  catunnam  patisambhidanam  sacchikiriya  hoti  anekadhatupativedho
hoti    nanadhatupativedho   hoti   vijjavimuttiphalasacchikiriya
hoti   sotapattiphalasacchikiriya   hoti   sakadagamiphalasacchikiriya
hoti   anagamiphalasacchikiriya  hoti  arahattaphalasacchikiriya  hoti
katamassa   ekapuggalassa   tathagatassa  arahato  sammasambuddhassa
imassa  kho  bhikkhave  ekapuggalassa patubhavo 2- mahato cakkhussa
patubhavo  hoti  mahato  alokassa  patubhavo  hoti  mahato
obhasassa  patubhavo  hoti  channam  anuttariyanam  patubhavo hoti
catunnam  patisambhidanam  sacchikiriya  hoti  anekadhatupativedho  hoti
nanadhatupativedho    hoti   vijjavimuttiphalasacchikiriya   hoti
sotapattiphalasacchikiriya   hoti   sakadagamiphalasacchikiriya   hoti
anagamiphalasacchikiriya hoti arahattaphalasacchikiriya hotiti.
   [145]  Naham  bhikkhave  annam  akapuggalampi samanupassami yo
evam  tathagatena  anuttaram dhammacakkam pavattitam sammadeva anuppavatteti
yathayidam  bhikkhave  sariputto  sariputto  bhikkhave  tathagatena
anuttaram dhammacakkam pavattitam sammadeva anuppavattetiti.
           Puggalavaggo 3-.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. patubhava. 3 Ma. Yu. ekapuggalavaggo terasamo.
            Etadaggapali
   [146] Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam rattannunam yadidam
annakondanno 1- . mahapannanam yadidam sariputto . iddhimantanam
yadidam  mahamoggallano  .  dhutavadanam  2- yadidam mahakassapo .
Dibbacakkhukanam  yadidam  anuruddho  .  uccakulikanam  yadidam  bhaddiyo
kaligodhayaputto  .  manjussaranam  yadidam  lakuntakabhaddiyo  .
Sihanadikanam  yadidam  pindolabharadvajo  .  dhammakathikanam  yadidam
punno  mantaniputto  .  sankhittena  bhasitassa  vittharena  attham
vibhajantanam yadidam mahakaccanoti.
           Vaggo pathamo.
   [147] Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam manomayam kayam
abhinimminantanam  yadidam  cullapanthako  . cetovivattakusalanam 3- yadidam
cullapanthako . pannavivattakusalanam 4- yadidam mahapanthako. Aranaviharinam
yadidam  subhuti  .  dakkhineyyanam  yadidam  subhuti . arannakanam yadidam
revato  khadiravaniyo . jhayinam yadidam kankharevato . araddhaviriyanam
yadidam  sono  koliviso  .  kalyanavakkarananam  yadidam  sono
kutikanno  .  labhinam  yadidam  sivali  .  saddhadhimuttanam  yadidam
vakkaliti.
           Vaggo dutiyo.
   [148]  Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhikkhunam sikkhakamanam
@Footnote: 1 Ma. annasikondanno . 2 Ma. Yu. dhutavadanam. 3 Yu. cetovivaddhakusalanam.
@4 Ma. sannavivattakusalanam. Yu. sannavivaddhakusalanam.
Yadidam  rahulo . saddhapabbajitanam yadidam ratthapalo . pathamam salakam
ganhantanam  yadidam  kundadhano  .  patibhanavantanam yadidam vangiso .
Samantapasadikanam   yadidam   upaseno   vangantaputto   .
Senasanapannapakanam  yadidam  dabbo  mallaputto  .  devatanam
piyamanapanam  yadidam  pilindavaccho  .  khippabhinnanam  yadidam  bahiyo
daruciriyo  .  cittakathikanam yadidam kumarakassapo . patisambhidappattanam
yadidam mahakotthitoti.
           Vaggo tatiyo.
   [149]  Etadaggam  bhikkhave  mama savakanam bhikkhunam bahussutanam
yadidam  anando  . satimantanam yadidam anando . gatimantanam yadidam
anando  .  dhitimantanam  yadidam  anando  .  upatthakanam yadidam
anando  .  mahaparisanam  yadidam  uruvelakassapo . kulappasadakanam
yadidam  kaludayi . appabadhanam yadidam bakkulo 1- . pubbenivasam
anussarantanam  yadidam  sobhito  .  vinayadharanam  yadidam  upali .
Bhikkhunovadakanam  yadidam  nandako  .  indriyesu guttadvaranam yadidam
nando  .  bhikkhuovadakanam  yadidam mahakappino . tejodhatukusalanam
yadidam  sagato  .  patibhaneyyakanam  yadidam radho . lukhacivaradharanam
yadidam mogharajati.
           Vaggo catuttho.
@Footnote: 1 Ma. bakulo.
   [150]  Etadaggam  bhikkhave  mama savikanam bhikkhuninam rattannunam
yadidam  mahapajapati  gotami  .  mahapannanam  yadidam  khema .
Iddhimantanam  yadidam  uppalavanna  . vinayadharanam yadidam patacara .
Dhammakathikanam yadidam dhammadinna . jhayinam yadidam nanda. Araddhaviriyanam
yadidam sona . dibbacakkhukanam yadidam sakula 1- . Khippabhinnanam yadidam
bhadda kundalakesa . Pubbenivasam anussarantinam yadidam bhadda kapilani 2-.
Mahabhinnappattanam  yadidam bhadda kaccana 3- . lukhacivaradharanam yadidam
kisagotami. Saddhadhimuttanam yadidam sigalamatati 4-.
           Vaggo pancamo.
   [151]  Etadaggam  bhikkhave  mama  savakanam upasakanam pathamam
saranam  gacchantanam  yadidam  tapussabhallika  vanija . dayakanam yadidam
sudatto  gahapati  anathapindiko  . dhammakathikanam yadidam citto gahapati
macchikasandiko  5-  .  catuhi  sangahavatthuhi parisam samganhantanam yadidam
hatthako  alavako  .  panitadayakanam  yadidam  mahanamo sakko .
Manapadayakanam  yadidam  uggo  gahapati  vesaliko . sanghupatthakanam
yadidam 6- uggato gahapati. Aveccappasannanam yadidam suro ambattho 7-.
Puggalappasannanam  yadidam  jivako  komarabhacco  . vissasakanam yadidam
nakulapita gahapatiti.
           Vaggo chattho.
@Footnote: 1 Ma. bakula. 2 Ma. kapilani. 3 Ma. bhaddakaccana. 4 singalakamata.
@5 macchikasandiko . 6 Ma. hatthigamako. 7 Ma. surabandho.
   [152] Etadaggam bhikkhave mama savikanam upasikanam pathamam saranam
gacchantinam yadidam sujata senanidhita 1- . dayikanam yadidam visakha
migaramata  . bahussutanam yadidam khujjuttara . mettaviharinam yadidam
samavati  .  jhayinam  yadidam  uttara  nandamata . panitadayikanam
yadidam  suppavasa  koliyadhita  .  gilanupatthakinam  yadidam  suppiya
upasika  . aveccappasannanam yadidam katiyani . vissasikanam yadidam
nakulamata  gahapatani  .  anussavappannanam  yadidam  kali  upasika
kuraragharikati 2-.
          Vaggo sattamo. 3-
            Atthanapali
   [153]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo  kanci  sankharam  niccato  upagaccheyya  netam thanam vijjati
thananca kho etam bhikkhave vijjati yam puthujjano kanci sankharam niccato
upagaccheyya thanametam vijjatiti.
   [154]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo  kanci  sankharam  sukhato  upagaccheyya  netam  thanam vijjati
thananca kho etam bhikkhave vijjati yam puthujjano kanci sankharam sukhato
upagaccheyya thanametam vijjatiti.
   [155]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
@Footnote: 1 Ma. seniyadhita. 2 Ma. kulagharika. 3 Ma. etadaggavaggo nitthito.
Puggalo  kanci  dhammam  attato  upagaccheyya  netam  thanam  vijjati
thananca  kho  etam  bhikkhave  vijjati  yam  puthujjano  kanci dhammam
attato upagaccheyya thanametam vijjatiti.
   [156]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo  mataram  jivita  voropeyya  netam  thanam vijjati thananca
kho  etam  bhikkhave vijjati yam puthujjano mataram jivita voropeyya
thanametam vijjatiti.
   [157]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo  pitaram  jivita  voropeyya  netam  thanam  vijjati thananca
kho  etam  bhikkhave  vijjati yam puthujjano pitaram jivita voropeyya
thanametam vijjatiti.
   [158]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo  arahantam  jivita  voropeyya  netam thanam vijjati thananca
kho  etam bhikkhave vijjati yam puthujjano arahantam jivita voropeyya
thanametam vijjatiti.
   [159]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo tathagatassa dutthena cittena 1- lohitam uppadeyya netam thanam
vijjati  thananca  kho etam bhikkhave vijjati yam puthujjano tathagatassa
dutthena cittena 2- lohitam uppadeyya thanametam vijjatiti.
@Footnote: 1-2 Ma. padutthacitto.
   [160]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo  sangham  bhindeyya  netam  thanam  vijjati thananca kho etam
bhikkhave vijjati yam puthujjano sangham bhindeyya thanametam vijjatiti.
   [161]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  ditthisampanno
puggalo  annam  sattharam  uddiseyya  netam  thanam  vijjati thananca
kho  etam  bhikkhave  vijjati yam puthujjano annam sattharam uddiseyya
thanametam vijjatiti.
   [162] Atthanametam bhikkhave anavakaso yam ekissa lokadhatuya
dve  arahanto  sammasambuddha  apubbam  acarimam  uppajjeyyum netam
thanam  vijjati  thananca  kho  etam  bhikkhave  vijjati yam ekissa
lokadhatuya  eko 1-  araham sammasambuddho uppajjeyya thanametam
vijjatiti.
           Vaggo pathamo.
   [163] Atthanametam bhikkhave anavakaso yam ekissa lokadhatuya
dve  rajano  cakkavatti  apubbam  acarimam  uppajjeyyum  netam
thanam  vijjati  thananca  kho  etam  bhikkhave  vijjati yam ekissa
lokadhatuya eko raja cakkavatti uppajjeyya thanametam vijjatiti.
   [164]  Atthanametam bhikkhave anavakaso yam itthi araham assa
sammasambuddho  netam  thanam  vijjati  thananca  kho  etam bhikkhave
vijjati yam puriso araham assa sammasambuddho thanametam vijjatiti.
@Footnote: 1 Ma. ekova.
   [165] Atthanametam bhikkhave anavakaso yam itthi raja assa
cakkavatti  netam  thanam  vijjati  thananca  kho  etam  bhikkhave
vijjati yam puriso raja assa cakkavatti thanametam vijjatiti.
   [166]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam itthi sakkattam
kareyya  .pe.  marattam  kareyya  .pe.  brahmattam  kareyya
netam  thanam  vijjati  thananca kho etam bhikkhave vijjati yam puriso
sakkattam  kareyya  .pe.  marattam  kareyya  .pe.  brahmattam
kareyya thanametam vijjatiti.
   [167]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam kayaduccaritassa
ittho  kanto  manapo  vipako  nibbatteyya  netam thanam vijjati
thananca  kho  etam  bhikkhave  vijjati  yam  kayaduccaritassa anittho
akanto amanapo vipako nibbatteyya thanametam vijjatiti.
   [168] Atthanametam bhikkhave anavakaso yam vaciduccaritassa .pe.
   [169]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam manoduccaritassa
ittho  kanto  manapo  vipako  nibbatteyya  netam thanam vijjati
thananca  kho  etam  bhikkhave  vijjati  yam  manoduccaritassa anittho
akanto amanapo vipako nibbatteyya thanametam vijjatiti.
           Vaggo dutiyo.
   [170]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam kayasucaritassa
anittho  akanto  amanapo vipako nibbatteyya netam thanam vijjati
Thananca  kho  etam bhikkhave vijjati yam kayasucaritassa ittho kanto
manapo vipako nibbatteyya thanametam vijjatiti.
   [171] Atthanametam bhikkhave anavakaso yam vacisucaritassa .pe.
   [172]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam  manosucaritassa
anittho  akanto  amanapo vipako nibbatteyya netam thanam vijjati
thananca  kho  etam bhikkhave vijjati yam manosucaritassa ittho kanto
manapo vipako nibbatteyya thanametam vijjatiti.
   [173]  Atthanametam  bhikkhave anavakaso yam kayaduccaritasamangi
tannidana  tappaccaya  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam
upapajjeyya  netam  thanam  vijjati  thananca  kho  etam  bhikkhave
vijjati  yam  kayaduccaritasamangi  tannidana tappaccaya kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyya  thanametam
vijjatiti.
   [174]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso yam vaciduccaritasamangi
.pe.
   [175]  Atthanametam  bhikkhave anavakaso yam manoduccaritasamangi
tannidana  tappaccaya  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam
upapajjeyya  netam  thanam  vijjati  thananca  kho  etam  bhikkhave
vijjati  yam  manoduccaritasamangi  tannidana tappaccaya kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyya  thanametam
Vijjatiti.
   [176]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso yam kayasucaritasamangi
tannidana  tappaccaya  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjeyya  netam thanam vijjati thananca kho etam
bhikkhave  vijjati  yam  kayasucaritasamangi tannidana tappaccaya kayassa
bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya thanametam vijjatiti.
   [177]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam vacisucaritasamangi
.pe.
   [178]  Atthanametam  bhikkhave  anavakaso yam manosucaritasamangi
tannidana  tappaccaya  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam  upapajjeyya  netam thanam vijjati thananca kho etam
bhikkhave  vijjati  yam  manosucaritasamangi tannidana tappaccaya kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjeyya  thanametam
vijjatiti.
          Vaggo tatiyo. 1-
          Apara ekadhammadipali
   [179]  Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato ekantanibbidaya
viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati
katamo  ekadhammo buddhanussati ayam kho bhikkhave ekadhammo bhavito
bahulikato  ekantanibbidaya  viragaya  nirodhaya  upasamaya abhinnaya
@Footnote: 1 Ma. atthanapali nitthita.
Sambodhaya nibbanaya samvattatiti.
   [180]  Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato ekantanibbidaya
viragaya nirodhaya upasamaya abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattati
katamo ekadhammo dhammanussati ... sanghanussati ... Silanussati ...
Caganussati ... devatanussati ... Anapanasati 1- ... Maranasati 2-
kayagatasati ... upasamanussati ayam kho bhikkhave ekadhammo bhavito
bahulikato   ekantanibbidaya   viragaya   nirodhaya   upasamaya
abhinnaya sambodhaya nibbanaya samvattatiti.
           Vaggo pathamo.
   [181]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma uppajjanti uppanna va akusala
dhamma  bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti yathayidam bhikkhave micchaditthi
micchaditthikassa  bhikkhave  anuppanna ceva akusala dhamma uppajjanti
uppanna ca akusala dhamma bhiyyobhavaya vepullaya samvattantiti.
   [182]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  uppajjanti  uppanna va kusala
dhamma  bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattanti  yathayidam  bhikkhave
sammaditthi  sammaditthikassa  bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala
dhamma  uppajjanti  uppanna  ca  kusala  dhamma  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattantiti.
@Footnote: 1-2 Ma. anapanassati ... maranassati ...
   [183]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  kusala  dhamma  nuppajjanti  uppanna va kusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  micchaditthi  micchaditthikassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  kusala  dhamma nuppajjanti uppanna ca
kusala dhamma parihayantiti.
   [184]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  akusala  dhamma nuppajjanti uppanna va akusala
dhamma  parihayanti  yathayidam  bhikkhave  sammaditthi  sammaditthikassa
bhikkhave  anuppanna  ceva  akusala dhamma nuppajjanti uppanna ca
akusala dhamma parihayantiti.
   [185]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  micchaditthi  uppajjati  uppanna  va  micchaditthi
pavaddhati  yathayidam  bhikkhave  ayoniso  manasikaro  ayoniso bhikkhave
manasikaroto  anuppanna  ceva  micchaditthi  uppajjati  uppanna ca
micchaditthi pavaddhatiti.
   [186]  Naham  bhikkhave  annam  ekadhammampi samanupassami yena
anuppanna  va  sammaditthi  uppajjati  uppanna  va  sammaditthi
pavaddhati  yathayidam  bhikkhave  yoniso  manasikaro  yoniso  bhikkhave
manasikaroto  anuppanna  ceva  sammaditthi  uppajjati  uppanna ca
sammaditthi pavaddhatiti.
   [187] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yenevam 1-
satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim vinipatam nirayam
upapajjanti  yathayidam  bhikkhave  micchaditthi  micchaditthiya  bhikkhave
samannagata satta kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam
nirayam upapajjantiti.
   [188] Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yenevam 2-
satta  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam lokam upapajjanti
yathayidam  bhikkhave sammaditthi sammaditthiya bhikkhave samannagata satta
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjantiti 3-.
   [189] Micchaditthikassa bhikkhave purisapuggalassa yanceva kayakammam
yathaditthisamattam  samadinnam  yanca  vacikammam  yathaditthisamattam  samadinnam
yanca  manokammam  yathaditthisamattam  samadinnam ya ca cetana ya ca
patthana yo ca panidhi ye ca sankhara sabbe te dhamma anitthaya
akantaya  amanapaya  ahitaya  dukkhaya  samvattanti  tam kissa hetu
ditthi  hi 4- bhikkhave papika . seyyathapi bhikkhave nimbabijam va
kosatakibijam va tittakalabubijam va allaya pathaviya nikkhittam yanceva
pathavirasam  upadiyati  yanca  aporasam  upadiyati sabbantam tittakattaya
katukattaya asatattaya samvattati tam kissa hetu bijam hi 5- bhikkhave
papakam  evameva  kho bhikkhave micchaditthikassa purisapuggalassa yanceva
kayakammam  yathaditthisamattam  samadinnam  yanca  vacikammam  yathaditthisamattam
@Footnote:1,2 Ma. evamsaddo natthi. 3 Ma. sabbattha uppajjantiti. 4-5 Ma. hissa.
@ito param idisameva.
Samadinnam  yanca  manokammam  yathaditthisamattam  samadinnam  ya  ca
cetana ya ca patthana yo ca panidhi ye ca sankhara sabbe te
dhamma  anitthaya  akantaya  amanapaya  ahitaya dukkhaya samvattanti
tam kissa hetu ditthi hi bhikkhave papikati.
   [190] Sammaditthikassa bhikkhave purisapuggalassa yanceva kayakammam
yathaditthisamattam  samadinnam  yanca  vacikammam  yathaditthisamattam  samadinnam
yanca  manokammam  yathaditthisamattam  samadinnam ya ca cetana ya ca
patthana yo ca panidhi ye ca sankhara sabbe te dhamma itthaya
kantaya  manapaya  hitaya  sukhaya  samvattanti tam kissa hetu ditthi
hi bhikkhave bhaddika . seyyathapi bhikkhave ucchubijam va salibijam va
maddikabijam  va allaya pathaviya nikkhittam yanceva pathavirasam upadiyati
yanca   aporasam  upadiyati  sabbantam  madhurattaya  satattaya
asecanakattaya  samvattati  tam  kissa  hetu  bijam hi bhikkhave bhaddakam
evameva  kho  bhikkhave  sammaditthikassa  purisapuggalassa  yanceva
kayakammam    yathaditthisamattam   samadinnam   yanca   vacikammam
yathaditthisamattam   samadinnam   yanca   manokammam   yathaditthisamattam
samadinnam  ya  ca  cetana  ya  ca patthana yo ca panidhi ye
ca  sankhara  sabbe  te  dhamma  itthaya  kantaya  manapaya
hitaya  sukhaya  samvattanti  tam  kissa  hetu  ditthi  hi  bhikkhave
bhaddikati.
           Vaggo dutiyo.
   [191]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa  anatthaya  ahitaya
dukkhaya  devamanussanam  katamo  ekapuggalo  micchaditthiko  hoti
viparitadassano  so  bahujanam  saddhamma  vutthapetva  asaddhamme
patitthapeti  ayam  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke uppajjamano
uppajjati   bahujanahitaya   bahujanasukhaya   bahuno   janassa
anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussananti.
   [192]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamano uppajjati
bahujanahitaya   bahujanasukhaya   bahuno  janassa  atthaya  hitaya
sukhaya   devamanussanam   katamo   ekapuggalo   sammaditthiko
hoti  aviparitadassano  so  bahujanam  asaddhamma  vutthapetva
saddhamme  patitthapeti  ayam  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke
uppajjamano   uppajjati   bahujanahitaya   bahujanasukhaya   bahuno
janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [193]  Naham bhikkhave annam ekadhammampi samanupassami yam evam
mahasavajjam   yathayidam   bhikkhave   micchaditthi  micchaditthiparamani
bhikkhave vajjaniti 1-.
   [194]  Naham  bhikkhave  annam  ekapuggalampi  samanupassami
yo   evam   bahujanahitaya  patipanno  bahujanasukhaya  bahuno
janassa    anatthaya    ahitaya   dukkhaya   devamanussanam
yathayidam  bhikkhave  makkhali  moghapuriso  .  seyyathapi  bhikkhave
nadimukhe  khipam  uddeyya  bahunnam  macchanam  ahitaya  dukkhaya
anayaya  byasanaya  evameva  kho  bhikkhave  makkhali  moghapuriso
@Footnote: 1 Ma. mahasavajjaniti.
Manussakhipammanne    loke   uppanno   bahunnam   sattanam
ahitaya dukkhaya anayaya byasanayati.
   [195] Durakkhate bhikkhave dhammavinaye yo ca samadapeti yanca
samadapeti  yo  ca  samadapito  tathattaya  patipajjati  sabbe te
bahum  apunnam  pasavanti  tam  kissa  hetu  durakkhatatta  bhikkhave
dhammassati.
   [196] Svakkhate bhikkhave dhammavinaye yo ca samadapeti yanca
samadapeti  yo  ca  samadapito  tathattaya  patipajjati sabbe te
bahum  punnam  pasavanti  tam  kissa  hetu  svakkhatatta  bhikkhave
dhammassati.
   [197] Durakkhate bhikkhave dhammavinaye dayakena matta janitabba
no patiggahakena tam kissa hetu durakkhatatta bhikkhave dhammassati.
   [198]  Svakkhate  bhikkhave dhammavinaye patiggahakena matta
janitabba  no  dayakena  tam  kissa hetu svakkhatatta bhikkhave
dhammassati.
   [199]  Durakkhate bhikkhave dhammavinaye yo araddhaviriyo so
dukkham viharati tam kissa hetu durakkhatatta bhikkhave dhammassati.
   [200] Svakkhate bhikkhave dhammavinaye yo kusito so dukkham
viharati tam kissa hetu svakkhatatta bhikkhave dhammassati.
   [201]  Durakkhate  bhikkhave dhammavinaye yo kusito so sukham
Viharati tam kissa hetu durakkhatatta bhikkhave dhammassati.
   [202] Svakkhate bhikkhave dhammavinaye yo araddhaviviyo so
sukham viharati tam kissa hetu svakkhatatta bhikkhave dhammassati.
   [203] Seyyathapi bhikkhave appamattakopi gutho duggandho hoti
evameva  kho  aham bhikkhave appamattakampi bhavam na vannemi antamaso
accharasamghatamattampiti.
   [204]  Seyyathapi  bhikkhave appamattakampi muttam duggandham hoti
... appamattakopi khelo duggandho hoti ... appamattakopi pubbo
duggandho  hoti  ...  appamattakampi lohitam duggandham hoti evameva
kho  aham  bhikkhave  appamattakampi  bhavam  na  vannemi  antamaso
accharasamghatamattampiti.
           Vaggo tatiyo.
   [205]  Seyyathapi  bhikkhave  appamattakam  imasmim  jambudipe
aramaramaneyyakam  vanaramaneyyakam  bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam
athakho  etadeva  bahutaram yadidam ukkulavikulam nadividuggam khanukantakatthanam
pabbatavisamam  evameva  kho bhikkhave appaka te satta ye thalaja
athakho eteva satta bahutara ye odaka . evameva kho bhikkhave
appaka  te  satta  ye  manussesu paccajayanti athakho eteva
satta  bahutara  ye  annatra manussehi paccajayanti . evameva
kho bhikkhave appaka te satta ye majjhimesu janapadesu paccajayanti
Athakho eteva satta bahutara ye paccantimesu janapadesu paccajayanti
avinnataresu milakkhesu . evameva kho bhikkhave appaka te satta
ye pannavanto ajala anelamuga patibala subhasitadubbhasitassa atthamannatum
athakho   eteva   satta  bahutara  ye  duppanna  jala
elamuga  na  patibala  subhasitadubbhasitassa atthamannatum . evameva
kho bhikkhave appaka te satta ye ariyena pannacakkhuna samannagata
athakho eteva satta bahutara ye avijjagata sammulha. Evameva
kho  bhikkhave  appaka  te satta ye labhanti tathagatam dassanaya
athakho  eteva  satta  bahutara ye na labhanti tathagatam dassanaya
evameva kho bhikkhave appaka te satta ye labhanti tathagatappaveditam
dhammavinayam  savanaya  athakho  eteva satta bahutara ye na labhanti
tathagatappaveditam dhammavinayam savanaya . evameva kho bhikkhave appaka
te satta ye sutva dhammam dharenti athakho eteva satta bahutara
ye sutva dhammam na dharenti.
   {205.1} Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye dhatanam
dhammanam  attham  upaparikkhanti  athakho  eteva satta bahutara ye
dhatanam  dhammanam  attham  na  upaparikkhanti . evameva kho bhikkhave
appaka  te  satta  ye  atthamannaya  dhammamannaya  dhammanudhammam
patipajjanti  athakho  eteva  satta  bahutara  ye  atthamannaya
dhammamannaya  dhammanudhammam  na  patipajjanti . evameva kho bhikkhave
appaka te satta ye samvejaniyesu thanesu samvijanti athakho eteva
Satta bahutara ye samvejaniyesu thanesu na samvijanti . Evameva kho
bhikkhave  appaka  te satta ye samvigga yoniso padahanti athakho
eteva satta bahutara ye samvigga yoniso na padahanti. Evameva
kho bhikkhave appaka te satta ye vavassaggarammanam karitva labhanti
samadhim  labhanti  cittassekaggatam  athakho eteva satta bahutara ye
vavassaggarammanam karitva na labhanti samadhim na labhanti cittassekaggatam.
   {205.2}  Evameva  kho  bhikkhave appaka te satta ye
annaggarasagganam  labhino  athakho  eteva  satta  bahutara  ye
annaggarasagganam  na  labhino  unchena  kapalabhattena  yapenti .
Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye attharasassa dhammarasassa
vimuttirasassa  labhino athakho eteva satta bahutara ye attharasassa
dhammarasassa  vimuttirasassa  na  labhino . tasma tiha bhikkhave evam
sikkhitabbam  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  labhino bhavissamati
evam hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [206]  Seyyathapi  bhikkhave  appamattakam  imasmim  jambudipe
aramaramaneyyakam  vanaramaneyyakam  bhumiramaneyyakam pokkharaniramaneyyakam
athakho  etadeva  bahutaram yadidam ukkulavikulam nadividuggam khanukantakatthanam
pabbatavisamam  evameva kho bhikkhave appaka te satta ye manussa
cuta  manussesu  paccajayanti  athakho eteva satta bahutara ye
manussa  cuta  niraye  paccajayanti  tiracchanayoniya paccajayanti
pittivisaye 1- paccajayanti . Evameva kho bhikkhave appaka te satta
@Footnote: 1 Ma. pettivisaye. sabbattha idisameva.
Ye  manussa  cuta  devesu  paccajayanti athakho eteva satta
bahutara  ye  manussa  cuta  niraye paccajayanti tiracchanayoniya
paccajayanti  pittivisaye  paccajayanti  .  evameva kho bhikkhave
appaka te satta ye deva cuta devesu paccajayanti athakho eteva
satta bahutara ye deva cuta niraye paccajayanti tiracchanayoniya
paccajayanti  pittivisaye  paccajayanti  .  evameva kho bhikkhave
appaka  te  satta  ye  deva  cuta  manussesu paccajayanti
athakho eteva satta bahutara ye deva cuta niraye paccajayanti
tiracchanayoniya   paccajayanti   pittivisaye  paccajayanti  .
Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye niraya cuta manussesu
paccajayanti  athakho  eteva  satta  bahutara  ye niraya cuta
niraye    paccajayanti    tiracchanayoniya    paccajayanti
pittivisaye paccajayanti.
   {206.1} Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye niraya
cuta  devesu  paccajayanti  athakho  eteva satta bahutara ye
niraya  cuta  niraye  paccajayanti  tiracchanayoniya  paccajayanti
pittivisaye  paccajayanti  .  evameva  kho  bhikkhave  appaka
te  satta  ye  tiracchanayoniya  cuta  manussesu  paccajayanti
athakho   eteva   satta   bahutara   ye  tiracchanayoniya
cuta   niraye   paccajayanti   tiracchanayoniya  paccajayanti
pittivisaye   paccajayanti   .   evameva   kho   bhikkhave
appaka  te  satta  ye  tiracchanayoniya  cuta  devesu
Paccajayanti  athakho  eteva  satta bahutara ye tiracchanayoniya
cuta  niraye  paccajayanti  tiracchanayoniya  paccayanti pittivisaye
paccajayanti  .  evameva  kho bhikkhave appaka te satta ye
pittivisaya  cuta  manussesu  paccajayanti  athakho  eteva satta
bahutara  ye  pittivisaya cuta niraye paccajayanti tiracchanayoniya
paccajayanti   pittivisaye  paccajayanti  .  evameva  kho
bhikkhave  appaka  te  satta  ye  pittivisaya  cuta  devesu
paccajayanti  athakho  eteva  satta  bahutara  ye  pittivisaya
cuta   niraye   paccajayanti   tiracchanayoniya  paccajayanti
pittivisaye paccajayanti.
          Vaggo catuttho. [1]-
          Pasadakaradhammadipali
   [207]  Addhamidam  bhikkhave  labhanam  yadidam  arannakattam 2-
pindapatikattam    pamsukulikattam    tecivarikattam    dhammakathikattam
vinayadharakattam  bahusaccam  thavareyyam  akappasampada  parivarasampada
mahaparivarata  kulaputti  3-  vannapokkharata  kalyanavakkaranata
appicchata appabadhatati.
   [208]  Accharasanghatamattampi  ce  bhikkhave  bhikkhu  pathamam
jhanam  bhaveti  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhano viharati
satthusasanakaro   ovadapatikaro   amogham   ratthapindam   bhunjati
ko pana vado ye nam bahulikarontiti.
   [209] Accharasanghatamattampi ce bhikkhave bhikkhu dutiyam jhanam bhaveti
@Footnote: 1 Ma. jambudipapeyyalo nitthito. 2 Ma. arannikattam. 3 Ma. Yu. kolaputti.
...  Tatiyam jhanam bhaveti ... catuttham jhanam bhaveti ... mettam
cetovimuttim  bhaveti  ...  karunam cetovimuttim bhaveti ... muditam
cetovimuttim bhaveti ... upekkham cetovimuttim bhaveti ... kaye
kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  ...  vedanasu vedananupassi viharati .pe. citte
cittanupassi  viharati  .pe.  dhammesu  dhammanupassi  viharati atapi
sampajano  satima vineyya loke abhijjhadomanassam ... anuppannanam
papakanam  akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam
arabhati cittam pagganhati padahati ... uppannanam papakanam akusalanam
dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati  ...  anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati padahati ... uppannanam
kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya vepullaya bhavanaya
paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati
   {209.1}  ...  chandasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam
bhaveti ... viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti ...
Cittasamadhipadhanasankharasamannagatam   iddhipadam   bhaveti   ...
Vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti ... saddhindriyam
bhaveti ... viriyindriyam bhaveti ... Satindriyam bhaveti ... Samadhindriyam
bhaveti ... Pannindriyam bhaveti ... Saddhabalam bhaveti ... Viriyabalam bhaveti ...
Satibalam  bhaveti  ...  samadhibalam  bhaveti ... pannabalam bhaveti
... satisambojjhangam bhaveti ... dhammavicayasambojjhangam bhaveti ...
Viriyasambojjhangam bhaveti ... pitisambojjhangam bhaveti ... passaddhi-
sambojjhangam bhaveti ... samadhisambojjhangam bhaveti ... Upekkha-
sambojjhangam  bhaveti  ... sammaditthim bhaveti ... sammasankappam
bhaveti  ... sammavacam bhaveti ... sammakammantam bhaveti ...
Sammaajivam bhaveti ... sammavayamam bhaveti ... Sammasatim bhaveti
... Sammasamadhim bhaveti ...
   [210]  Ajjhattam  rupasanni  bahiddha  rupani passati parittani
suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evam  sanni
hoti ...
   [211]  Ajjhattam rupasanni bahiddha rupani passati appamanani
suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evam  sanni
hoti ...
   [212]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha rupani passati parittani
suvannadubbannani  tani  abhibhuyya  janami  passamiti  evam  sanni
hoti ...
   [213]   Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati
appamanani   suvannadubbannani   tani   abhibhuyya   janami
passamiti evam sanni hoti ...
   [214]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati nilani
nilavannani  nilanidassanani  nilanibhasani  tani  abhibhuyya  janami
passamiti evam sanni hoti ...
   [215]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati pitani
pitavannani  pitanidassanani  pitanibhasani  tani  abhibhuyya  janami
passamiti evam sanni hoti ...
   [216]  Ajjhattam  arupasanni bahiddha rupani passati lohitakani
lohitakavannani  lohitakanidassanani  lohitakanibhasani  tani  abhibhuyya
janami passamiti evam sanni hoti ...
   [217]  Ajjhattam  arupasanni bahiddha rupani passati odatani
odatavannani  odatanidassanani  odatanibhasani  tani  abhibhuyya
janami passamiti evam sanni hoti ... Rupi rupani passati ...
   [218]  Ajjhattam  arupasanni  bahiddha  rupani  passati  ...
Subhanteva adhimutto hoti ...
   [219]  Sabbaso rupasannanam samatikkama patighasannanam atthangama
nanattasannanam  amanasikara  ananto  akasoti  akasanancayatanam
upasampajja viharati ...
   [220]  Sabbaso  akasanancayatanam  samatikkamma  anantam
vinnananti vinnanancayatanam upasampajja viharati ...
   [221]  Sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
Akincannayatanam upasampajja viharati ...
   [222]  Sabbaso  akincannayatanam  samatikkamma  nevasanna-
nasannayatanam upasampajja viharati ...
   [223]   Sabbaso   nevasannanasannayatanam   samatikkamma
sannavedayitanirodham upasampajja viharati ...
   [224]  Pathavikasinam  bhaveti  ...  apokasinam bhaveti ...
Tejokasinam  bhaveti ... vayokasinam bhaveti ... nilakasinam bhaveti
...  pitakasinam  bhaveti ... lohitakasinam bhaveti ... odatakasinam
bhaveti  ...  akasakasinam  bhaveti  ...  vinnanakasinam  bhaveti
...  asubhasannam  bhaveti  ...  maranasannam bhaveti ... ahare
patikkulasannam  bhaveti  ...  sabbaloke  anabhiratasannam bhaveti ...
Aniccasannam  bhaveti  ...  anicce dukkhasannam bhaveti ... dukkhe
anattasannam  bhaveti  ...  pahanasannam  bhaveti  ...  viragasannam
bhaveti  ...  nirodhasannam  bhaveti ... aniccasannam bhaveti ...
Anattasannam bhaveti ... maranasannam bhaveti ... Ahare patikkulasannam
bhaveti  ...  sabbaloke  anabhiratasannam  bhaveti  ... atthikasannam
bhaveti  ...  pulavakasannam  bhaveti  ...  vinilakasannam  bhaveti
... Vicchiddakasannam bhaveti ... Uddhumatakasannam bhaveti ...
   {224.1} Buddhanussatim bhaveti ... dhammanussatim bhaveti ...
Sanghanussatim bhaveti ... Silanussatim bhaveti ... Caganussatim bhaveti ...
Devatanussatim  bhaveti  ...  anapanasati  bhaveti ... maranasatim
bhaveti ... kayagatasatim bhaveti ... upasamanussatim bhaveti ...
Pathamajjhanasahagatam  saddhindriyam  bhaveti ... viriyindriyam bhaveti ...
Satindriyam bhaveti ... samadhindriyam bhaveti ... pannindriyam bhaveti
... saddhabalam bhaveti ... viriyabalam bhaveti ... satibalam bhaveti
... samadhibalam bhaveti ... Pannabalam bhaveti ... Dutiyajjhanasahagatam .pe.
Tatiyajjhanasahagatam  .pe.  catutthajjhanasahagatam  .pe.  mettasahagatam
.pe.  karunasahagatam  .pe.  muditasahagatam  .pe.  upekkhasahagatam
saddhindriyam  bhaveti  ...  viriyindriyam  bhaveti  ...  satindriyam
bhaveti  ...  samadhindriyam bhaveti ... pannindriyam bhaveti ...
Saddhabalam bhaveti ... viriyabalam bhaveti ... satibalam bhaveti ...
Samadhibalam  bhaveti  ...  pannabalam  bhaveti  ayam vuccati bhikkhave
bhikkhu  arittajjhano  viharati  satthusasanakaro  ovadapatikaro  amogham
ratthapindam bhunjati ko pana vado ye nam bahulikarontiti.
   [225] Yassa kassaci bhikkhave mahasamuddo cetasa phuto antogadha
tassa kunnadiyo yakaci samuddangama evameva kho 1- bhikkhave yassa kassaci
kayagatasati bhavita bahulikata antogadha tassa kusala dhamma yekeci
vijjabhagiyati.
   [226] Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato mahato samvegaya
samvattati  mahato  atthaya  samvattati  mahato  yogakkhemaya  samvattati
@Footnote: 1 Ma. ayam saddo natthi.
Satisampajannaya    samvattati    nanadassanapatilabhaya    samvattati
ditthadhammasukhaviharaya     samvattati     vijjavimuttiphalasacchikiriyaya
samvattati  katamo ekadhammo kayagatasati ayam kho bhikkhave ekadhammo
bhavito  bahulikato mahato samvegaya samvattati mahato atthaya samvattati
mahato   yogakkhemaya   samvattati   satisampajannaya   samvattati
nanadassanapatilabhaya   samvattati   ditthadhammasukhaviharaya   samvattati
vijjavimuttiphalasacchikiriyaya samvattatiti.
   [227] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate kayopi passambhati
cittampi  passambhati  vitakkavicarapi  vupasammanti kevalapi vijjabhagiya
dhamma bhavanaparipurim gacchanti katamasmim ekadhamme kayagatasatiya 1-
imasmim  kho bhikkhave ekadhamme bhavite bahulikate kayopi passambhati
cittampi   passambhati   vitakkavicarapi   vupasammanti   kevalapi
vijjabhagiya dhamma bhavanaparipurim gacchantiti.
   [228] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate anuppanna ceva
akusala  dhamma  nuppajjanti  uppanna  ca akusala dhamma pahiyanti
katamasmim ekadhamme kayagatasatiya 2- imasmim kho bhikkhave ekadhamme
bhavite  bahulikate  anuppanna  ceva  akusala  dhamma  nuppajjanti
uppanna ca akusala dhamma pahiyantiti.
   [229] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate anuppanna ceva
kusala  dhamma  uppajjanti uppanna ca kusala dhamma bhiyyobhavaya
@Footnote: 1-2 Ma. kayagataya satiya. ito param idisameva.
Vepullaya  samvattati  katamasmim  ekadhamme  kayagatasatiya  imasmim
kho  bhikkhave  ekadhamme bhavite bahulikate anuppanna ceva kusala
dhamma  uppajjanti  uppanna  ca  kusala  dhamma  bhiyyobhavaya
vepullaya samvattantiti.
   [230]  Ekadhamma  bhikkhave bhavite bahulikate avijja pahiyati
vijja  uppajjati  asmimano  pahiyati  anusaya  samugghatam  gacchanti
sannojana  pahiyanti  katamasmim  ekadhamme  kayagatasatiya  imasmim
kho  bhikkhave  ekadhamme  bhavite bahulikate avijja pahiyati vijja
uppajjati   asmimano   pahiyati  anusaya  samugghatam  gacchanti
sannojana pahiyantiti.
   [231]  Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato pannappabhedaya
samvattati  anupadaparinibbanaya samvattati katamo ekadhammo kayagatasati
ayam  kho  bhikkhave  ekadhammo  bhavito  bahulikato pannappabhedaya
samvattati anupadaparinibbanaya samvattatiti.
   [232] Ekadhamme bhikkhave bhavite bahulikate anekadhatupativedho
hoti  nanadhatupativedho  hoti  anekadhatupatisambhida  hoti katamasmim
ekadhamme  kayagatasatiya  imasmim  kho bhikkhave ekadhamme bhavite
bahulikate   anekadhatupativedho  hoti  nanadhatupativedho  hoti
anekadhatupatisambhida hotiti.
   [233] Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato sotapattiphalasacchikiriyaya
Samvattati  sakadagamiphalasacchikiriyaya  samvattati  anagamiphalasacchikiriyaya
samvattati  arahattaphalasacchikiriyaya samvattati katamo ekadhammo kayagatasati
ayam kho bhikkhave ekadhammo bhavito bahulikato sotapattiphalasacchikiriyaya
samvattati  sakadagamiphalasacchikiriyaya  samvattati  anagamiphalasacchikiriyaya
samvattati arahattaphalasacchikiriyaya samvattatiti.
   [234]  Ekadhammo bhikkhave bhavito bahulikato pannapatilabhaya
samvattati   pannavuddhiya   samvattati   pannavepullaya   samvattati
mahapannataya   samvattati   puthupannataya   samvattati  vipulapannataya
samvattati  gambhirapannataya  samvattati  asamatthapannataya  1-  samvattati
bhuripannataya   samvattati   pannabahullaya  samvattati  sighapannataya
samvattati   lahupannataya   samvattati   hasapannataya   samvattati
javanapannataya  samvattati  tikkhapannataya  samvattati  nibbedhikapannataya
samvattati  katamo ekadhammo kayagatasati ayam kho bhikkhave ekadhammo
bhavito   bahulikato   pannapatilabhaya   samvattati  pannavuddhiya
samvattati   pannavepullaya   samvattati   mahapannataya   samvattati
puthupannataya   samvattati   vipulapannataya  samvattati  gambhirapannataya
samvattati  asamatthapannataya  2-  samvattati  bhuripannataya  samvattati
pannabahullaya   samvattati   sighapannataya  samvattati  lahupannataya
samvattati   hasapannataya   samvattati   javanapannataya   samvattati
tikkhapannataya samvattati nibbedhikapannataya samvattatiti.
@Footnote: 1-2 Ma. asamantapannataya. Yu. asamanuta ......
   [235]  Amatante bhikkhave na paribhunjanti ye kayagatasatim na
paribhunjanti  .  amatante  bhikkhave  paribhunjanti  ye  kayagatasatim
paribhunjantiti.
   [236]  Amatantesam  bhikkhave  aparibhuttam  yesam  kayagatasati
aparibhutta  .  amatantesam  bhikkhave  paribhuttam  yesam  kayagatasati
paribhuttati.
   [237] Amatantesam bhikkhave parihinam yesam kayagatasati parihina.
Amatantesam bhikkhave aparihinam yesam kayagatasati aparihinati.
   [238] Amatantesam bhikkhave viraddham yesam kayagatasati viraddha.
Amatantesam bhikkhave araddham yesam kayagatasati araddhati.
   [239] Amatante bhikkhave pamadimsu ye kayagatasatim pamadimsu.
Amatante bhikkhave na pamadimsu ye kayagatasatim na pamadimsuti.
   [240] Amatantesam bhikkhave pamuttham yesam kayagatasati pamuttha.
Amatantesam bhikkhave appamuttham yesam kayagatasati appamutthati.
   [241]  Amatantesam  bhikkhave  anasevitam  yesam  kayagatasati
anasevita  .  amatantesam  bhikkhave  asevitam  yesam kayagatasati
asevitati.
   [242]  Amatantesam  bhikkhave  abhavitam  yesam  kayagatasati
abhavita. Amatantesam bhikkhave bhavitam yesam kayagatasati bhavitati.
   [243]  Amatantesam  bhikkhave  abahulikatam  yesam  kayagatasati
Abahulikata  .  amatantesam  bhikkhave  bahulikatam  yesam  kayagatasati
bahulikatati.
   [244]  Amatantesam  bhikkhave  anabhinnatam  yesam  kayagatasati
anabhinnata  .  amatantesam  bhikkhave  abhinnatam  yesam kayagatasati
abhinnatati.
   [245]  Amatantesam  bhikkhave  aparinnatam  yesam  kayagatasati
aparinnata  .  amatantesam  bhikkhave  parinnatam  yesam kayagatasati
parinnatati.
   [246]  Amatantesam  bhikkhave  asacchikatam  yesam  kayagatasati
asacchikata  .  amatantesam  bhikkhave  sacchikatam  yesam  kayagatasati
sacchikatati. [1]- [2]-
          --------------
       Ekanipatassa suttasahassam samattam 3-.
@Footnote: 1 Ma. idamavo ca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
@2 Ma. amatavaggo. 3 Ma. ekakanipatapali nitthita.
        Suttantapitake anguttaranikayassa
            dukanipato
             -----
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Pathamapannasako
   [247] 1 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava
etadavoca  dvemani  bhikkhave  vajjani katamani dve ditthadhammikanca
vajjam samparayikanca vajjam.
   {247.1} Katamanca bhikkhave ditthadhammikam vajjam idha bhikkhave ekacco
passati coram agucarim rajano gahetva vividha kammakarana 1- karonte
kasahipi  talente  vettehipi talente addhadandakehipi talente
hatthampi  chindante  padampi  chindante  hatthapadampi  chindante  kannampi
chindante  nasampi  chindante  kannanasampi  chindante  bilangathalikampi
karonte  sankhamundikampi  karonte  rahumukhampi  karonte  jotimalikampi
karonte   hatthappajjotikampi  karonte  erakavattikampi  karonte
cirakavasikampi  karonte  eneyyakampi  karonte  balisamamsikampi karonte
kahapanakampi 2- karonte kharapaticchakampi 3- karonte palighaparivattakampi 4-
karonte palalapithakampi karonte tattenapi telena osincante sunakhehipi
khadapente jivantampi sule uttasente asinapi sisam chindante tassa
@Footnote: 1 Ma. kammakarana. Po. vividhani kammakaranani. 2 Ma. kahapanikampi. 3 Ma. Yu.
@kharapaticchikampi. 4 Ma. Yu. palighaparivattikampi.
Evam  hoti yatharupanam kho papakanam kammanam hetu coram agucarim
rajano gahetva vividha kammakarana karonti kasahipi talenti .pe.
Asinapi  sisam chindanti ahanceva kho pana evarupam papakammam kareyyam
mampi rajano gahetva evarupa vividha kammakarana kareyyum kasahipi
taleyyum .pe. asinapi sisam chindeyyunti so ditthadhammikassa vajjassa
bhito  na  paresam  pabhatam  palumpanto  carati idam vuccati bhikkhave
ditthadhammikam vajjam.
   {247.2}  Katamanca  bhikkhave  samparayikam  vajjam idha bhikkhave
ekacco  iti  patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho  papako vipako
abhisamparayam  vaciduccaritassa  kho  papako  vipako  abhisamparayam
manoduccaritassa  kho papako vipako abhisamparayam ahanceva kho pana
kayena  duccaritam  careyyam vacaya duccaritam careyyam manasa duccaritam
careyyam  kinca  tam  yenaham  kayassa  bheda  parammarana  apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjeyyanti  so  samparayikassa vajjassa
bhito  kayaduccaritam  pahaya  kayasucaritam  bhaveti  vaciduccaritam pahaya
vacisucaritam  bhaveti  manoduccaritam  pahaya  manosucaritam  bhaveti suddham
attanam  pariharati  idam  vuccati bhikkhave samparayikam vajjam . imani
kho  bhikkhave dve vajjani . tasma tiha bhikkhave evam sikkhitabbam
ditthadhammikassa  vajjassa  bhayissama  samparayikassa vajjassa bhayissama
vajjabhiruno  bhavissama  vajjabhayadassavinoti  evam  hi  vo  bhikkhave
sikkhitabbam  vajjabhiruno  bhikkhave  vajjabhayadassavino etam patikankham yam
Parimuccissati sabbavajjehiti.
   [248]  2 Dvemani bhikkhave padhanani durabhisambhavani lokasmim
katamani  dve  yanca gihinam agaram ajjhavasatam civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharanuppadanattham  padhanam  yanca  agarasma
anagariyam  pabbajitanam  sabbupadhipatinissaggattham  padhanam  imani  kho
bhikkhave  dve  padhanani  durabhisambhavani  lokasmim etadaggam bhikkhave
imesam  dvinnam  padhananam  yadidam  sabbupadhipatinissaggattham  padhanam .
Tasma  tiha  bhikkhava  evam  sikkhitabbam  sabbupadhipatinissaggattham  padhanam
padahissamati evam hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [249] 3 Dveme bhikkhave dhamma tapaniya katame dve idha
bhikkhave  ekaccassa  kayaduccaritam  katam hoti akatam hoti kayasucaritam
vaciduccaritam  katam  hoti akatam hoti vacisucaritam manoduccaritam katam hoti
akatam  hoti  manosucaritam  so kayaduccaritam me katanti tappati akatam
me  kayasucaritanti  tappati  vaciduccaritam  me  katanti  tappati akatam
me  vacisucaritanti  tappati  manoduccaritam  me  katanti  tappati akatam
me manosucaritanti tappati ime kho bhikkhave dve dhamma tapaniyati.
   [250]  4 Dveme bhikkhave dhamma atapaniya katame dve idha
bhikkhave  ekaccassa  kayasucaritam  katam hoti akatam hoti kayaduccaritam
vacisucaritam  katam  hoti  akatam hoti vaciduccaritam manosucaritam katam hoti
akatam  hoti  manoduccaritam  so  kayasucaritam  me katanti na tappati
Akatam  me  kayaduccaritanti  na  tappati  vacisucaritam  me katanti na
tappati  akatam  me  vaciduccaritanti  na  tappati  manosucaritam  me
katanti  na  tappati  akatam  me  manoduccaritanti  na  tappati ime
kho bhikkhave dve dhamma atapaniyati.
   [251]  5  Dvinnaham  bhikkhave  dhammanam  upannasim  ya ca
asantutthita kusalesu dhammesu ya ca appativanita padhanasmim. Appativanam
sudaham  bhikkhave  padahami  kamam  taco [1]- naharu ca atthi ca
avasissatu  sarire upasussatu mamsalohitam yantam purisatthamena purisaviriyena
purisaparakkamena   pattabbam   na   tam   apapunitva   viriyassa
santhanam bhavissatiti tassa mayham bhikkhave appamadadhigata bodhi appamadadhigato
anuttaro yogakkhemo.
   {251.1} Tumhe cepi bhikkhave appativanam padaheyyatha kamam taco [2]-
naharu ca atthi ca avasissatu sarire upasussatu mamsalohitam yantam purisatthamena
purisaviriyena purisaparakkamena pattabbam na tam apapunitva viriyassa santhanam
bhavissatiti tumhepi bhikkhave na cirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva
agarasma  anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva
dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissatha. Tasma tiha bhikkhave
evam  sikkhitabbam appativanam padahissama kamam taco [3]- naharu ca
atthi  ca  avasissatu  sarire upasussatu mamsalohitam yantam purisatthamena
purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbam  na  tam  apapunitva viriyassa
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. casaddo dissati.
Santhanam bhavissatiti evam hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [252]  6  Dveme  bhikkhave  dhamma katame dve ya ca
sannojaniyesu dhammesu assadanupassita ya ca sannojaniyesu dhammesu
nibbidanupassita  .  sannojaniyesu  bhikkhave  dhammesu assadanupassi
viharanto  ragam  nappajahati  dosam  nappajahati  moham nappajahati ragam
appahaya  dosam  appahaya  moham  appahaya  na parimuccati jatiya
jaramaranena  sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi na
parimuccati  dukkhasmati  vadami  .  sannojaniyesu  bhikkhave  dhammesu
nibbidanupassi viharanto ragam pajahati dosam pajahati moham pajahati ragam
pahaya  dosam  pahaya  moham  pahaya parimuccati jatiya jaramaranena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upayasehi  parimuccati
dukkhasmati vadami. Ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [253]  7  Dveme  bhikkhave  dhamma  kanha katame dve
ahirikanca anottappanca ime kho bhikkhave dve dhamma kanhati.
   [254]  8 Dveme bhikkhave dhamma sukka katame dve hiri
ca ottappanca ime kho bhikkhave dve dhamma sukkati.
   [255] 9 Dveme bhikkhave sukka dhamma lokam palenti katame
dve  hiri  ca ottappanca ime kho bhikkhave dve sukka dhamma
lokam  na  paleyyum  nayidha pannayetha matati va matucchati va
Matulaniti  va  acariyabhariyati  va  garunam  darati va sambhedam
loko agamissa yatha ajelaka kukkutasukara sonasigala 1-. Yasma
ca  kho  bhikkhave ime dve sukka dhamma lokam palenti tasma
pannayati  matati  va  matucchati  va  matulaniti  va
acariyabhariyati va garunam darati vati.
   [256] 10 Dvema bhikkhave vassupanayika katama dve purimika
ca pacchimika ca ima kho bhikkhave dve vassupanayikati.
          Kammakaranavaggo pathamo.
   [257] 11 Dvemani bhikkhave balani katamani dve patisankhanabalanca
bhavanabalanca   .   katamanca   bhikkhave   patisankhanabalam  idha
bhikkhave  ekacco  iti  patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho papako
vipako  ditthe  ceva  dhamme abhisamparayanca vaciduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayanca manoduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayancati so iti patisankhaya
kayaduccaritam *- pahaya kayasucaritam bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam
bhaveti  manoduccaritam  pahaya  manosucaritam  bhaveti  suddham  attanam
pariharati  idam  vuccati  bhikkhave  patisankhanabalam  . katamanca bhikkhave
bhavanabalam tatra bhikkhave yadidam 2- bhavanabalam sekhametam 3- balam sekham
hi so bhikkhave balam agamma ragam pajahati dosam pajahati moham pajahati
ragam pahaya dosam pahaya moham pahaya yam akusalam na tam karoti yam
@Footnote: 1 Ma. sonasimgala . 2 Ma. yamidam. 3 Ma. Yu. sekhanametam.
@* mikar—kr khagoe kaduccaritam peDna kayaduccaritam
Papam  na tam sevati idam vuccati bhikkhave bhavanabalam . imani kho
bhikkhave dve balaniti.
   [258] 12 Dvemani bhikkhave balani katamani dve patisankhanabalanca
bhavanabalanca   .   katamanca   bhikkhave   patisankhanabalam  idha
bhikkhave  ekacco  iti  patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho papako
vipako  ditthe  ceva  dhamme abhisamparayanca vaciduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayanca manoduccaritassa papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayancati so iti patisankhaya
kayaduccaritam  pahaya  kayasucaritam bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam
bhaveti  manoduccaritam  pahaya  manosucaritam  bhaveti  suddham  attanam
pariharati  idam  vuccati  bhikkhave  patisankhanabalam  . katamanca bhikkhave
bhavanabalam  idha  bhikkhave  bhikkhu satisambojjhangam bhaveti vivekanissitam
viraganissitam   nirodhanissitam   vossaggaparinamim  dhammavicayasambojjhangam
bhaveti ... viriyasambojjhangam bhaveti ... Pitisambojjhangam bhaveti ...
Passaddhisambojjhangam  bhaveti  ...  samadhisambojjhangam  bhaveti ...
Upekkhasambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  idam  vuccati  bhikkhave  bhavanabalam  . imani kho
bhikkhave dve balaniti.
   [259] 13 Dvemani bhikkhave balani katamani dve patisankhanabalanca
bhavanabalanca   .   katamanca   bhikkhave   patisankhanabalam  idha
Bhikkhave  ekacco  iti  patisancikkhati  kayaduccaritassa  kho papako
vipako ditthe ceva dhamme abhisamparayanca vaciduccaritassa [1]- papako
vipako ditthe ceva dhamme abhisamparayanca manoduccaritassa [2]- papako
vipako  ditthe  ceva dhamme abhisamparayancati so iti patisankhaya
kayaduccaritam  pahaya  kayasucaritam bhaveti vaciduccaritam pahaya vacisucaritam
bhaveti  manoduccaritam  pahaya  manosucaritam  bhaveti  suddham  attanam
pariharati idam vuccati bhikkhave patisankhanabalam.
   {259.1} Katamanca bhikkhave bhavanabalam idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam
jhanam  upasampajja  viharati vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
upasampajja viharati pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa
ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva somanassadomanassanam atthangama
adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati
idam vuccati bhikkhave bhavanabalam. Imani kho bhikkhave dve balaniti.
   [260] 14 Dvema bhikkhave tathagatassa dhammadesana katama dve
sankhittena  ca  vittharena  ca ima kho bhikkhave dve tathagatassa
dhammadesanati.
@Footnote: 1-2 Ma. kho.
   [261] 15 Yasmim bhikkhave adhikarane apanno ca bhikkhu codako
ca bhikkhu na sadhukam attanava attanam paccavekkhanti tasmetam bhikkhave
adhikarane  patikankham  dighattaya kharattaya valattaya samvattissati bhikkhu
ca na phasum viharissanti . 1- yasminca kho bhikkhave adhikarane apanno
ca  bhikkhu  codako ca bhikkhu sadhukam attanava attanam paccavekkhanti
tasmetam  bhikkhave  adhikarane patikankham na dighattaya na kharattaya na
valattaya samvattissati bhikkhu ca phasum viharissanti. 2-
   {261.1}  Kathanca  bhikkhave  apanno bhikkhu sadhukam attanava
attanam  paccavekkhati  idha bhikkhave apanno bhikkhu iti patisancikkhati
aham kho akusalam apanno kancideva 3- desam kayena tasma 4- mam
so  bhikkhu  addasa akusalam apajjamanam kancideva desam kayena no
ce aham akusalam apajjeyyam kancideva desam kayena na mam so bhikkhu
passeyya  akusalam  apanno kancideva desam kayena yasma ca kho
aham  akusalam apanno kancideva desam kayena tasma mam so bhikkhu
addasa  akusalam  apajjamanam kancideva desam kayena disva ca pana
mam so bhikkhu akusalam apajjamanam kancideva desam kayena anattamano
ahosi  anattamano  samano  anattamanavacanam  mam  so  bhikkhu  avaca
anattamanavacanaham  tena  bhikkhuna  vutto  samano anattamano ahosim
anattamno  samano  paresam  arocesim  iti mameva tattha accayo
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. viharissantiti . 3 Ma. kincideva. 4 Ma. tasmati patho natthi.
Accagama  sunkadayikamva  bhandasminti  evam  kho  bhikkhave  apanno
bhikkhu sadhukam attanava attanam paccavekkhati.
   {261.2}  Kathanca  bhikkhave  codako  bhikkhu sadhukam attanava
attanam  paccavekkhati  idha  bhikkhave codako bhikkhu iti patisancikkhati
ayam kho bhikkhu akusalam apanno kancideva desam kayena tasma 1-
aham  imam  bhikkhum addasam akusalam apajjamanam kancideva desam kayena
no ce ayam bhikkhu akusalam apajjeyya kancideva desam kayena naham
imam  bhikkhum  passeyyam  akusalam  apajjamanam kancideva desam kayena
yasma ca kho ayam bhikkhu akusalam apanno kancideva desam kayena tasma
aham  imam  bhikkhum addasam akusalam apajjamanam kancideva desam kayena
disva ca panaham imam bhikkhum akusalam apajjamanam kancideva desam kayena
anattamano  ahosim  anattamano  samano  anattamanavacanaham imam bhikkhum
avacam  anattamanavacanayam bhikkhu maya vutto samano anattamano ahosi
anattamano  samano  paresam  arocesi  iti mameva tattha accayo
accagama sunkadayikamva bhandasminti evam kho bhikkhave codako bhikkhu sadhukam
attanava attanam paccavekkhati.
   {261.3} Yasmim bhikkhave adhikarane apanno ca bhikkhu codako ca
bhikkhu na sadhukam attanava attanam paccavekkhanti 2- tasmetam bhikkhave
adhikarane  patikankham  dighattaya kharattaya valattaya samvattissati bhikkhu
ca  na  phasum viharissanti . 3-  yasmim ca kho bhikkhave adhikarane
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmati patho natthi . 2 Ma. sabbattha paccavekkhati.
@3 Ma. viharissantiti.
Apanno  ca  bhikkhu  codako  ca  bhikkhu sadhukam attanava attanam
paccavekkhanti  tasmetam  bhikkhave  adhikarane  patikankham  na dighattaya
kharattaya valattaya samvattissati bhikkhu ca phasum viharissantiti.
   [262]  16  Athakho  annataro  brahmano  yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam nisinno kho so
brahmano  bhagavantam  etadavoca ko nu kho bho gotama hetu ko
paccayo  yenamidhekacce  satta  kayassa  bheda parammarana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjantiti . adhammacariyavisamacariyahetu kho
brahmana  evamidhekacce  satta  kayassa bheda parammarana apayam
duggatim vinipatam nirayam upapajjantiti.
   {262.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce satta
kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjantiti .
Dhammacariyasamacariyahetu  kho  brahmana  evamidhekacce satta kayassa
bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjantiti . abhikkantam bho
gotama  abhikkantam  bho gotama seyyathapi bho gotama nikkujjitam va
ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya
andhakare  va  telappajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhantiti
evamevam  bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito esaham
bhavantam     gotamam     saranam    gacchami    dhammanca
Bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam
saranam gatanti.
   [263]  17  Athakho janussoni 1- brahmano yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinno  kho
janussoni  brahmano  bhagavantam etadavoca ko nu kho bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce satta kayassa bheda parammarana
apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjantiti . katatta ca brahmana
akatatta ca evamidhekacce satta kayassa bheda parammarana apayam
duggatim vinipatam nirayam upapajjantiti.
   {263.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce satta
kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjantiti. Katatta ca
brahmana akatatta ca evamidhekacce satta kayassa bheda parammarana
sugatim saggam lokam upapajjantiti . na kho aham imassa bhoto gotamassa
sankhittena bhasitassa vittharena attham [2]- ajanami sadhu me bhavam
gotamo tathadhammam desetu yatha aham imassa bhoto gotamassa sankhittena
bhasitassa vittharena attham [3]- ajaneyyanti . tenahi brahmana
sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evam bhoti kho janussoni
brahmano  bhagavato  paccassosi . bhagava etadavoca idha brahmana
ekaccassa  kayaduccaritam katam hoti akatam hoti kayasucaritam vaciduccaritam
@Footnote: 1 Ma. Yu. janussoni. sabbattha idisameva. 2-3 Ma. avibhattassa vittharena attham.
Katam  hoti  akatam  hoti  vacisucaritam  manoduccaritam  katam hoti akatam
hoti  manosucaritam  evam  kho  brahmana  katatta ca akatatta ca
evamidhekacce  satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim
vinipatam  nirayam upapajjanti  idha pana brahmana ekaccassa kayasucaritam
katam  hoti akatam hoti kayaduccaritam vacisucaritam katam hoti akatam hoti
vaciduccaritam  manosucaritam  katam  hoti  akatam  hoti manoduccaritam evam
kho brahmana katatta ca akatatta ca evamidhekacce satta kayassa
bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjantiti . abhikkantam bho
gotama  .pe.  upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu  ajjatagge
panupetam saranam gatanti.
   [264] 18 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinnam kho ayasmantam anandam bhagava etadavoca ekamsenaham ananda
akaraniyam  vadami  kayaduccaritam  vaciduccaritam  manoduccaritanti  . yamidam
bhante  bhagavata  ekamsena  akaraniyam akkhatam kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam tasmim akaraniye kayiramane ko adinavo patikankhoti .
Yamidam  ananda  maya  ekamsena  akaraniyam  akkhatam  kayaduccaritam
vaciduccaritam  manoduccaritam  tasmim  akaraniye  kayiramane ayam adinavo
patikankho  attapi  attanam  upavadati  anuvicca  vinnu  garahanti
papako  kittisaddo  abbhuggacchati  sammulho  kalam  karoti kayassa
Bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati yamidam
ananda  maya  ekamsena  akaraniyam  akkhatam kayaduccaritam vaciduccaritam
manoduccaritam  tasmim akaraniye kayiramane ayam adinavo patikankho .
Ekamsenaham ananda karaniyam vadami kayasucaritam vacisucaritam manosucaritanti.
Yamidam  bhante bhagavata ekamsena karaniyam akkhatam kayasucaritam vacisucaritam
manosucaritam tasmim karaniye kayiramane ko anisamso patikankhoti.
   {264.1} Yamidam ananda maya ekamsena karaniyam akkhatam kayasucaritam
vacisucaritam manosucaritam tasmim karaniye kayiramane ayam anisamso patikankho
attapi  attanam  na  upavadati  anuvicca  vinnu  pasamsanti kalyano
kittisaddo  abbhuggacchati  asammulho  kalam  karoti kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjati  yamidam  ananda  maya
ekamsena  karaniyam  ekkhatam  kayasucaritam  vacisucaritam manosucaritam tasmim
karaniye kayiramane ayam anisamso patikankhoti.
   [265]  19  Akusalam  bhikkhave pajahatha sakka bhikkhave akusalam
pajahitum no ce 1- tam bhikkhave sakka abhavissa akusalam pajahitum naham
evam  vadeyyam  akusalam  bhikkhave  pajahathati yasma ca kho bhikkhave
sakka  akusalam  pajahitum  tasmaham  evam  vadami  akusalam  bhikkhave
pajahathati  . akusalancahidam bhikkhave pahinam ahitaya dukkhaya samvatteyya
naham  evam  vadeyyam  akusalam  bhikkhave  pajahathati  yasma ca kho
bhikkhave  akusalam  pahinam hitaya sukhaya samvattati tasmaham evam vadami
@Footnote: 1 Ma. no cedam. sabbattha idisameva.
Akusalam  bhikkhave pajahathati . kusalam bhikkhave bhavetha sakka bhikkhave
kusalam bhavetum no cetam bhikkhave sakka abhavissa kusalam bhavetum naham
evam  vadeyyam  kusalam  bhikkhave  bhavethati yasma ca kho bhikkhave
sakka kusalam bhavetum tasmaham evam vadami kusalam bhikkhave bhavethati.
Kusalancahidam  bhikkhave  bhavitam  ahitaya  dukkhaya  samvatteyya  naham
evam  vadeyyam  kusalam  bhikkhave  bhavethati yasma ca kho bhikkhave
kusalam  bhavitam  hitaya  sukhaya  samvattati tasmaham evam vadami kusalam
bhikkhave bhavethati.
   [266]  20  Dveme  bhikkhave dhamma saddhammassa sammosaya
antaradhanaya  samvattanti  katame  dve  dunnikkhittanca  padabyanjanam
attho  ca  dunnito  dunnikkhittassa  bhikkhave  padabyanjanassa atthopi
dunnayo hoti ime kho bhikkhave dve dhamma saddhammassa sammosaya
antaradhanaya  samvattanti  .  dveme  bhikkhave  dhamma  saddhammassa
thitiya  asammosaya  anantaradhanaya  samvattanti  katame  dve
sunikkhittanca  padabyanjanam  attho  ca  sunito  sunikkhittassa  bhikkhave
padabyanjanassa  atthopi sunayo hoti ime kho bhikkhave dve dhamma
saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattantiti.
         Adhikaranavaggo dutiyo.
   [267] 21 Dveme bhikkhave bala katame dve yo ca accayam
accayato  na  passati  yo  ca  accayam  desentassa yathadhammam na
Patigganhati  ime  kho  bhikkhave dve bala . dveme bhikkhave
pandita  katame  dve  yo  ca  accayam accayato passati yo ca
accayam  desentassa  yathadhammam patigganhati ime kho bhikkhave dve
panditati.
   [268] 22 Dveme bhikkhave tathagatam abbhacikkhanti katame dve
duttho  va  dosantaro  saddho va duggahitena ime kho bhikkhave
dve tathagatam abbhacikkhantiti.
   [269] 23 Dveme bhikkhave tathagatam abbhacikkhanti katame dve
yo  ca  abhasitam  alapitam  tathagatena  bhasitam  lapitam tathagatenati
dipeti  yo  ca  bhasitam  lapitam  tathagatena  abhasitam  alapitam
tathagatenati dipeti ime kho bhikkhave dve tathagatam abbhacikkhanti.
Dveme  bhikkhave  tathagatam  nabbhacikkhanti  katame  dve  yo ca
abhasitam  alapitam  tathagatena  abhasitam  alapitam  tathagatenati dipeti
yo  ca  bhasitam lapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti
ime kho bhikkhave dve tathagatam nabbhacikkhantiti.
   [270]  24  Dveme  bhikkhave tathagatam abbhacikkhanti katame
dve  yo ca neyyattham suttantam nitattho suttantoti dipeti yo ca
nitattham suttantam neyyattho suttantoti dipeti ime kho bhikkhave dve
tathagatam  abbhacikkhanti  .  dveme bhikkhave tathagatam nabbhacikkhanti
katame  dve  yo  ca  neyyattham  suttantam  neyyattho suttantoti
Dipeti  yo  ca  nitattham  suttantam  nitattho  suttantoti  dipeti
ime kho bhikkhave dve tathagatam nabbhacikkhantiti.
   [271]  25  Paticchannakammantassa  bhikkhave  dvinnam  gatinam
annatara  gati  patikankha  nirayo  va tiracchanayoni va 1- .
Appaticchannakammantassa  bhikkhave  dvinnam  gatinam  annatara  gati
patikankha deva va manussa vati.
   [272]  26  Micchaditthikassa  bhikkhave dvinnam gatinam annatara
gati patikankha nirayo va tiracchanayoni va 1- . sammaditthikassa
bhikkhave  davinnam gatinam annatara gati patikankha deva va manussa
vati.
   [273] 27 Dussilassa bhikkhave dve patiggaha 2- nirayo va
tiracchanayoni va 1- . silavato bhikkhave dve patiggaha 3- deva va
manussa vati.
   [274]  28  Dvaham  bhikkhave  atthavase  sampassamano
arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevami  katame  dve
attano  ca  ditthadhammasukhaviharam  sampassamano  pacchimanca  janatam
anukampamano  ime  kho aham bhikkhave dve atthavase sampassamano
arannavanapatthani pantani senasanani patisevamiti.
   [275] 29 Dveme bhikkhave dhamma vijjabhagiya katame dve
samatho ca vipassana ca . samatho bhikkhave bhavito kimatthamanubhoti 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. va-ti. 2-3 Ma. patiggaha. 4 Ma. Yu. kamatthamanubhoti. ito param
@idisameva.
Cittam  bhaviyati  1-  cittam  bhavitam  kimatthamanubhoti yo rago so
pahiyati  .  vipassana bhikkhave bhavita kimatthamanubhoti panna bhaviyati
panna bhavita kimatthamanubhoti ya avijja sa pahiyatiti 2-.
   [276]  30  Ragupakkilittham  va  bhikkhave cittam na vimuccati
avijjupakkilittha  va  panna  na  bhaviyati  iti  kho  bhikkhave
ragaviraga cetovimutti avijjaviraga pannavimuttiti.
          Balavaggo tatiyo.
   [277]  31  Asappurisabhuminca  vo  bhikkhave  desessami
sappurisabhuminca  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti .
Evambhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca
katama  ca  bhikkhave  asappurisabhumi asappuriso bhikkhave akatannu hoti
akatavedi   asabbhihetam  bhikkhave  upannatam  yadidam  akatannuta
akatavedita  kevala  esa  bhikkhave asappurisabhumi yadidam akatannuta
akatavedita  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  katannu  hoti  katavedi
sabbhihetam  bhikkhave  upannatam  yadidam  katannuta  katavedita kevala
esa bhikkhave sappurisabhumi yadidam katannuta kataveditati.
   [278]  32 Dvinnaham bhikkhave na suppatikaram vadami katamesam
dvinnam matu ca pitu ca . ekena bhikkhave amsena mataram parihareyya
ekena  amsena  pitaram  parihareyya vassasatayuko vassasatajivi so ca
nesam   ucchadanaparimaddananhapanasambahanena   patijaggeyya   tepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhaviyati. 2 Ma. Yu. pahiyati.
Tattheva  muttakarisam cajeyyum na tveva bhikkhave matapitunnam katam va
hoti patikatam va imissa ca bhikkhave mahapathaviya pahutasattaratanaya 1-
matapitaro  issaradhipacce  rajje patitthapeyya na tveva bhikkhave
matapitunnam katam va hoti patikatam va tam kissa hetu bahupakara 2-
bhikkhave  matapitaro  puttanam  apadaka  posaka imassa lokassa
dassetaro . yo ca kho bhikkhave matapitaro assaddhe saddhasampadaya
samadapeti  niveseti  patitthapeti  dussile  silasampadaya samadapeti
niveseti  patitthapeti  macchari  cagasampadaya  samadapeti  niveseti
patitthapeti   duppanne   pannasampadaya  samadapeti  niveseti
patitthapeti  ettavata  kho  bhikkhave  matapitunnam  katanca
hoti patikatancati [3]-.
   [279]  33  Athakho  annataro  brahmano  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam nisinno kho so
brahmano  bhagavantam  etadavoca  kimvadi bhavam gotamo kimakkhayiti .
Kiriyavadi  caham  brahmana  akiriyavadi  cati . yathakatham pana bhavam
gotamo kiriyavadi ca akiriyavadi cati . akiriyam kho aham brahmana
vadami  kayaduccaritassa  vaciduccaritassa  manoduccaritassa  anekavihitanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  akiriyam  vadami  kiriyanca  kho  aham
brahmana   vadami   kayasucaritassa   vacisucaritassa  manosucaritassa
anekavihitanam kusalanam dhammanam kiriyam vadami evam kho aham brahmana
@Footnote: 1 Ma. pahutaratanaya. 2 Ma. bahukara. 3 Yu. atikatancati.
Kiriyavadi  ca  akiriyavadi  cati  .  abhikkantam bho gotama .pe.
Upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [280]  34  Athakho  anathapindiko  gahapati  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  ekamantam  nisinno  kho  anathapindiko  gahapati  bhagavantam
etadavoca  kati  nu kho bhante loke dakkhineyya kattha ca danam
databbanti  .  dve  kho  gahapati  loke dakkhineyya sekho ca
asekho  ca  ime kho gahapati dve loke dakkhineyya ettha ca
danam  databbanti  .  idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato
athaparam etadavoca sattha
        sekho ca asekho ca imasmim loke
        ahuneyya yajamananam honti
     te ujubhuta kayena      vacaya uda cetasa
     khettantam yajamananam    ettha dinnam malapphalanti.
   [281]  35  Ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma sariputto
savatthiyam viharati pubbarame migaramatupasade . tatra kho ayasma
sariputto bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti . avusoti kho te
bhikkhu  ayasmato  sariputtassa  paccassosum  . ayasma sariputto
etadavoca   ajjhattasannojananca   avuso  puggalam  desessami
bahiddhasannojananca tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam
Avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum. Ayasma
sariputto  etadavoca  katamo  cavuso  ajjhattasannojano  puggalo
idhavuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu
so  kayassa  bheda  parammarana annataram devanikayam upapajjati so
tato  cuto  agami  hoti  aganta  itthattam  ayam vuccatavuso
ajjhattasannojano puggalo agami aganta itthattam.
   {281.1}  Katamo cavuso bahiddhasannojano puggalo idhavuso
bhikkhu  silava  hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati sikkhapadesu so
annataram  santam  cetovimuttim  upasampajja viharati so kayassa bheda
parammarana annataram devanikayam upapajjati so tato cuto anagami hoti
anaganta  itthattam  ayam  vuccatavuso  bahiddhasannojano  puggalo
anagami  anaganta itthattam . puna ca param avuso bhikkhu silava
hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno  anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati sikkhapadesu so kamanamyeva
nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanno  hoti  so  bhavanamyeva
nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanno  hoti  so  tanhakkhayaya
patipanno  hoti  so  lobhakkhaya  patipanno  hoti  so  kayassa
Bheda  parammarana  annataram  devanikayam  upapajjati so tato cuto
anagami   hoti   anaganta   itthattam   ayam  vuccatavuso
bahiddhasannojano puggalo anagami anaganta itthattanti.
   Athakho  sambahula samacitta devata yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthamsu  ekamantam
thita  kho ta devata bhagavantam etadavocum eso bhante ayasma
sariputto  pubbarame  migaramatupasade bhikkhunam ajjhattasannojananca
puggalam  deseti  bahiddhasannojananca  hattha  bhante  parisa  sadhu
bhante  bhagava  yenayasma  sariputto  tenupasankamatu  anukampam
upadayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {281.2} Athakho bhagava seyyathapi nama balava puriso samminjitam
va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva jetavane
antarahito  pubbarame  migaramatupasade  ayasmato  sariputtassa
pamukhe 1- paturahosi. Nisidi bhagava pannatte asane.
   {281.3}  Ayasmapi  kho  sariputto bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinnam kho ayasmantam sariputtam bhagava
etadavoca  idha  sariputta  sambahula  samacitta  devata  yenaham
tenupasankamimsu   upasankamitva   mam   abhivadetva   ekamantam
atthamsu  ekamantam  thita  kho  sariputto  ta  devata  mam
etadavocum  eso  bhante  ayasma  sariputto  pubbarame
@Footnote: 1 Ma. sammukhe.
Migaramatupasade  bhikkhunam  ajjhattasannojananca  puggalam  deseti
bahiddhasannojananca  hattha  bhante  parisa  sadhu  bhante  bhagava
yenayasma  sariputto  tenupasankamatu  anukampam  upadayati  ta
kho  pana  sariputta  devata  dasapi hutva visatimpi hutva timsampi
hutva  cattalisampi  hutva  pannasampi  hutva  satthimpi  hutva
araggakotinitudanamattepi titthanti na ca annamannam byabadhenti
   {281.4} siya kho pana te 1- sariputta evamassa tattha nuna tasam
devatanam tathacittam bhavitam yena ta devata dasapi hutva visatimpi hutva
timsampi  hutva  cattalisampi  hutva  pannasampi  hutva  satthimpi
hutva   araggakotinitudanamattepi  titthanti  na  ca  annamannam
byabadhentiti na kho panetam sariputta evam datthabbam idheva [2]-
sariputta  tasam devatanam tathacittam bhavitam yena ta devata dasapi
hutva  .pe.  na  ca  annamannam  byabadhenti  tasma  tiha
sariputta  evam  sikkhitabbam  santindriya  bhavissama  santamanasati
evanhi te 3- sariputta sikkhitabbam santindriyananhi te 4- sariputta
santamanasanam  santamyeva  kayakammam  bhavissati  santam  vacikammam  santam
manokammam  santamyevupaharam  upaharissama  sabrahmacarisuti  evanhi
te  5-  sariputta  sikkhitabbam  anassum  kho sariputta annatitthiya
paribbajaka ye imam dhammapariyayam nassosunti.
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 Ma. kho 3-4-5 Ma. Yu. vo.
   [282] 36 Ekam samayam ayasma mahakaccano varanaya viharati
kaddamadahatire  1-  .  athakho aramadando brahmano yenayasma
mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  mahakaccanena
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  ekamantam  nisinno  kho  aramadando brahmano ayasmantam
mahakaccanam etadavoca ko nu kho bho kaccana hetu ko paccayo
yena  khattiyapi  khattiyehi  vivadanti  brahmanapi  brahmanehi
vivadanti    gahapatikapi    gahapatikehi    vivadantiti   .
Kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanahetu 2-
kho    brahmana    khattiyapi    khattiyapi    vivadanti
brahmanapi brahmanehi vivadanti gahapatikapi gahapatikehi vivadantiti.
   {282.1} Ko pana bho kaccana hetu ko paccayo yena samanapi
samanehi    vivadantiti    .    ditthiragavinivesavinibandhapaligedha-
pariyutthanajjhosanahetu  3-  kho  brahmana  samanapi  samanehi
vivadantiti  .  atthi pana bho kaccana koci lokasmim yo imanceva
kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   4-   samatikkanto
imanca    ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam    5-
samatikkantoti  .  atthi  brahmana  lokasmim  yo  imanceva
kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   6-   samatikkanto
imanca    ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam    7-
samatikkantoti  . ko pana so bho kaccana lokasmim yo imanceva
@Footnote: 1 Ma. bhaddasaritire. 2-3-4-5-6-7 Ma. kamaragabhinivesa ....
Kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam samatikkanto
imanca ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkantoti  .  atthi  brahmana  puratthimesu  janapadesu  savatthi
nama  nagaram  tattha so bhagava etarahi viharati araham sammasambuddho
so  hi  brahmana  bhagava  imanceva kamaragavinivesavinibandhapaligedha-
pariyutthanajjhosanam   samatikkanto   imanca   ditthiragavinivesa-
vinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   samatikkantoti   .   evam
vutte  aramadando  brahmano  utthayasana  ekamsam uttarasangam
karitva   dakkhinajanumandalam   pathaviyam  nihantva  yena  bhagava
tenanjalimpanametva  tikkhattum  udanam  udanesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa yo hi
so  bhagava  imanceva  kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkanto   imanca  ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkantoti  .  abhikkantam  bho  kaccana  abhikkantam bho kaccana
seyyathapi  bho  kaccana  nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va
vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telappajjotam
dhareyya  cakkhumanto  rupani  dakkhantiti evamevam bhota kaccanena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham bho kaccana tam bhavantam
gotamam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam
kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [283] 37 Ekam samayam ayasma mahakaccano madhurayam viharati
gundavane . athakho kandarayano brahmano yenayasma mahakaccano
tenupasankami   upasankamitva   ayasmata  mahakaccanena  saddhim
sammodi  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  kandarayano  brahmano
ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  sutammetam  bho  kaccana  na
samano  kaccano  brahmane  jinne  vuddhe  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti va asanena va nimantetiti
tayidam  bho  kaccana tatheva na hi bhavam kaccano brahmane jinne
vuddhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti
va asanena va nimanteti tayidam bho kaccana na sampannamevati.
   {283.1}  Atthi  brahmana  tena  bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  vuddhibhumi  ca akkhata daharabhumi ca vuddho
cepi brahmana hoti asitiko 1- va navutiko va vassasatiko va jatiya
so  ca  kame paribhunjati kamamajjhe vasati kamaparilahena paridayhati
kamavitakkehi khajjati kamapariyesanaya ussukko athakho so balo na
therotveva sankham gacchati daharo cepi brahmana hoti yuva susukalakeso
bhadrena yobbanena samannagato pathamena vayasa so ca na kame paribhunjati
na  kamamajjhe  vasati  na kamaparilahena paridayhati na kamavitakkehi
khajjati na kamapariyesanaya ussukko athakho so pandito therotveva
sankham  gacchatiti . evam vutte kandarayano brahmano utthayasana
@Footnote: 1 Ma. asitiko va navutiko va.
Ekamsam  uttarasangam karitva daharanam sudam 1- bhikkhunam pade sirasa
vandati  vuddha  bhavanto  vuddhabhumiyam  thita  dahara  mayam  daharabhumiyam
thita  abhikkantam  bho  kaccana  .pe.  upasakam mam bhavam kaccano
dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [284] 38 Yasmim bhikkhave samaye cora balavanto honti rajano
tasmim  samaye dubbala honti tasmim bhikkhave samaye ranno na phasu
hoti  atiyatum va niyyatum va paccantime va janapade anusannatum
brahmanagahapatikanampi tasmim samaye na phasu hoti atiyatum va niyyatum
va bahirani va kammantani pativekkhitum . Evameva kho bhikkhave yasmim
samaye  papabhikkhu  balavanto  honti  pesala  bhikkhu  tasmim samaye
dubbala  honti  tasmim  bhikkhave  samaye  pesala  bhikkhu tunhibhuta
tunhibhutava sanghamajjhe sankasayanti paccantime va janapade bhajanti 2-
tayidam  bhikkhave  hoti  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam.
   {284.1} Yasmim bhikkhave samaye rajano balavanto honti cora
tasmim samaye dubbala honti tasmim bhikkhave samaye ranno phasu hoti
atiyatum  va  niyyatum  va  paccantime  va  janapade anusannatum
brahmanagahapatikanampi  tasmim  samaye  phasu  hoti  atiyatum  va
niyyatum  va  bahirani  va  kammantani  pativekkhitum . evameva
kho  bhikkhave  yasmim samaye pesala bhikkhu balavanto honti papaka
bhikkhu  tasmim  samaye  dubbala  honti  tasmim  bhikkhave  samaye
@Footnote: 1 Ma. satam . 2 Ma. acchanti.
Papabhikkhu  tunhibhuta  tunhibhutava  sanghamajjhe  sankasayanti yena va
[1]-  Tena  va  papatanti  2- tayidam bhikkhave hoti bahujanahitaya
bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [285]  39  Dvinnaham  bhikkhave  micchapatipattim  na vannemi
gihissa  va  pabbajitassa  va  gihi  va  bhikkhave  pabbajito va
micchapatipanno  micchapatipattadhikaranahetu  naradhako  hoti  nayam
dhammam  kusalam  .  dvinnaham  bhikkhave  sammapatipattim vannemi gihissa
va pabbajitassa va gihi va bhikkhave  pabbajito va sammapatipanno
sammapatipattadhikaranahetu aradhako hoti nayam dhammam kusalanti.
   [286]  40  Ye  te bhikkhave bhikkhu duggahitehi suttantehi
byanjanapatirupakehi  atthanca  dhammanca  patibahanti  te  bhikkhave
bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya  ahitaya  dukkhaya devamanussanam bahunca te bhikkhave bhikkhu
apunnam  pasavanti tecimam saddhammam antaradhapenti . ye te bhikkhave
bhikkhu  suggahitehi  suttantehi  byanjanapatirupakehi  atthanca  dhammanca
anulomenti  te  bhikkhave  bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya
bahuno  janassa  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam bahunca te
bhikkhave bhikkhu punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
          Samacittavaggo catuttho.
   [287] 41 Dvema bhikkhave parisa katama dve uttana ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. pakkamanti.
Parisa gambhira ca parisa . katama ca bhikkhave uttana parisa idha
bhikkhave  yassam parisayam bhikkhu uddhata honti unnala capala mukhara
vikinnavaca   mutthassati  asampajana  asamahita  vibbhantacitta
pakatindriya  ayam  vuccati  bhikkhave uttana parisa . katama ca
bhikkhave  gambhira  parisa  idha  bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu
anuddhata  honti  anunnala  acapala  amukhara  avikinnavaca
upatthitassati  sampajana  samahita  ekaggacitta  samvutindriya  ayam
vuccati  bhikkhave gambhira parisa . ima kho bhikkhave dve parisa
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam gambhira parisati.
   [288]  42 Dvema bhikkhave parisa katama dve vagga ca
parisa samagga ca parisa . katama ca bhikkhave vagga parisa idha
bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu bhandanajata kalahajata vivadapanna
annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti  ayam  vuccati  bhikkhave
vagga  parisa  . katama ca bhikkhave samagga parisa idha bhikkhave
yassam  parisayam  bhikkhu samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta
annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta  viharanti  ayam  vuccati  bhikkhave
samagga parisa . ima kho bhikkhave dve parisa etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam parisanam yadidam samagga parisati.
   [289] 43 Dvema bhikkhave parisa  katama dve anaggavati ca
parisa  aggavati  ca parisa . katama ca bhikkhave anaggavati parisa
Idha bhikkhave yassam parisayam thera bhikkhu bahullika 1- honti sathalika
vokkamane  pubbangama  paviveke  nikkhittadhura  na  viriyam arabhanti
appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa sacchikiriyaya
tesam  pacchima  janata  ditthanugatim apajjati sapi hoti bahullika
sathalika  vokkamane  pubbangama  paviveke  nikkhittadhura  na viriyam
arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa
sacchikiriyaya  ayam  vuccati  bhikkhave  anaggavati parisa . katama ca
bhikkhave aggavati parisa idha bhikkhave yassam parisayam thera bhikkhu na
bahullika  honti  na  sathalika  vokkamane nikkhittadhura paviveke
pubbangama  viriyam  arabhanti  appattassa  pattiya  anadhigatassa
adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya tesam pacchima janata ditthanugatim
apajjati  sapi hoti na bahullika na sathalika vokkamane [2]-
nikkhittadhura  paviveke  pubbangama viriyam arabhati appattassa pattiya
anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya ayam vuccati bhikkhave
aggavati  parisa  .  ima  kho  bhikkhave  dve parisa etadaggam
bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam aggavati parisati.
   [290] 44 Dvema bhikkhave parisa katama dve anariya ca
parisa ariya ca parisa . katama ca bhikkhave anariya parisa idha
bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu  idam  dukkhanti yathabhutam nappajananti
ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  nappajananti ayam dukkhanirodhoti yathabhutam
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahulika. sabbattha idisameva. 2 Ma. na.
Nappajananti  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  nappajananti
ayam vuccati bhikkhave anariya parisa . katama ca bhikkhave ariya parisa
idha  bhikkhave  yassam  parisayam bhikkhu idam dukkhanti yathabhutam pajananti
ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajananti  ayam  dukkhanirodhoti yathabhutam
pajananti  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajananti ayam
vuccati  bhikkhave  ariya parisa . ima kho bhikkhave dve parisa
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam ariya parisati.
   [291] 45 Dvema bhikkhave parisa katama dve parisakasato 1-
ca  parisamando  ca  . katamo ca bhikkhave parisakasato idha bhikkhave
yassam  parisayam  bhikkhu chandagatim gacchanti dosagatim gacchanti mohagatim
gacchanti  bhayagatim  gacchanti  ayam  vuccati  bhikkhave  parisakasato .
Katamo  ca  bhikkhave  parisamando  idha bhikkhave yassam parisayam bhikkhu
na  chandagatim  gacchanti  na dosagatim gacchanti na mohagatim gacchanti
na  bhayagatim  gacchanti ayam vuccati bhikkhave parisamando . ima kho
bhikkhave  dve  parisa  etadaggam  bhikkhave  imasam dvinnam parisanam
yadidam parisamandoti.
   [292] 46 Dvema bhikkhave parisa katama dve ukkacitavinita
parisa no patipucchavinita patipucchavinita parisa no ukkacitavinita.
Katama  ca  bhikkhave  ukkacitavinita parisa no patipucchavinita idha
bhikkhave yassam parisayam bhikkhu ye te suttanta tathagatabhasita gambhira
@Footnote: 1 Ma. parisakasato ca parisamando ca.
Gambhirattha   lokuttara   sunnatapatisamyutta   tesu  bhannamanesu
na  sussusanti  na  sotam  odahanti  na  annacittam  upatthapenti
na  ca  te  dhamme  uggahetabbam  pariyapunitabbam mannanti ye pana
te  suttanta  kavikata  1-  kaveyya  cittakkhara cittabyanjana
bahiraka  savakabhasita  tesu bhannamanesu sussusanti sotam odahanti
annacittam  upatthapenti  te  ca dhamme uggahetabbam pariyapunitabbam
mannanti  te  [2]-  tam  dhammam  pariyapunitva na ceva annamannam
patipucchanti na pativivaranti 3- idam kathamimassa kvatthoti te avivatanceva
na  vivaranti  anuttanikatanca  na  uttanikaronti  anekavihitesu  ca
kankhathaniyesu  dhammesu  kankham  nappativinodenti ayam vuccati bhikkhave
ukkacitavinita  parisa  no  patipucchavinita  . katama ca bhikkhave
patipucchavinita parisa no ukkacitavinita idha bhikkhave yassam parisayam
bhikkhu ye te suttanta kavikata kaveyya cittakkhara cittabyanjana
bahiraka  savakabhasita  tesu  bhannamanesu na sussusanti na  sotam
odahanti na annacittam upatthapenti na ca te dhamme uggahetabbam
pariyapunitabbam  mannanti  ye  pana  te  suttanta  tathagatabhasita
gambhira  gambhirattha  lokuttara  sunnatapatisamyutta  tesu bhannamanesu
sussusanti  sotam  odahanti  annacittam upatthapenti te ca dhamme
uggahetabbam  pariyapunitabbam  mannanti  te  tam  dhammam  pariyapunitva
annamannam  patipucchanti  pativivaranti  idam  kathamimassa  kvatthoti  te
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavita. 2 Ma. ca . 3 Ma. na ca pativicaranti.
Avivatanceva  vivaranti  anuttanikatanca  uttanikaronti  anekavihitesu
ca  kankhathaniyesu  dhammesu kankham pativinodenti ayam vuccati bhikkhave
patipucchavinita parisa no ukkacitavinita . ima kho bhikkhave dve
parisa etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam patipucchavinita
parisa no ukkacitavinitati.
   [293] 47 Dvema bhikkhave parisa katama dve amisagaru 1-
parisa no saddhammagaru 2- saddhammagaru parisa no amisagaru. Katama
ca  bhikkhave  amisagaru  parisa  no saddhammagaru idha bhikkhave yassam
parisayam  bhikkhu  gihinam  odatavasananam  sammukha  annamannassa  vannam
bhasanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhagavimutto  asuko  pannavimutto
asuko  kayasakkhi  asuko  ditthippatto  asuko saddhavimutto asuko
dhammanusari  asuko  saddhanusari  asuko  silava  kalyanadhammo
asuko  dussilo  papadhammoti te tena labham labhanti te tam labham
labhitva  gadhita  3-  mucchita  ajjhopanna  anadinavadassavino
anissaranapanna  paribhunjanti  ayam  vuccati  bhikkhave  amisagaru parisa
no saddhammagaru.
   {293.1} Katama ca bhikkhave saddhammagaru parisa no amisagaru
idha  bhikkhave  yassam parisayam bhikkhu na gihinam odatavasananam sammukha
annamannassa  vannam  bhasanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhagavimutto
asuko  pannavimutto  asuko  kayasakkhi  asuko  ditthippatto
asuko  saddhavimutto  asuko  dhammanusari  asuko  saddhanusari
asuko   silava  kalyanadhammo  asuko  dussilo  papadhammoti
@Footnote: 1-2 Yu. amisagaru saddhammagaru. 3 Ma. gathita.
Te  tena  labham  labhanti te tam labham labhitva agadhita amucchita
anajjhopanna   adinavadassavino   nissaranapanna   paribhunjanti
ayam  vuccati  bhikkhave  saddhammagaru  parisa  no amisagaru . ima
kho  bhikkhave  dve  parisa  etadaggam  bhikkhave  imasam  dvinnam
parisanam yadidam saddhammagaru parisa no amisagaruti.
   [294]  48 Dvema bhikkhave parisa katama dve visama ca
parisa  sama  ca parisa . katama ca bhikkhave visama parisa idha
bhikkhave  yassam  parisayam  adhammakammani  pavattanti  dhammakammani
nappavattanti  avinayakammani  pavattanti  vinayakammani  nappavattanti
adhammakammani  dippanti  dhammakammani  na  dippanti  avinayakammani
dippanti  vinayakammani  na  dippanti  ayam  vuccati  bhikkhave  visama
parisa  .  visamatta  bhikkhave  parisaya  adhammakammani  pavattanti
dhammakammani  nappavattanti  avinayakammani  pavattanti  vinayakammani
nappavattanti   adhammakammani   dippanti   dhammakammani   na
dippanti avinayakammani dippanti vinayakammani na dippanti.
   {294.1}  Katama ca bhikkhave sama parisa idha bhikkhave yassam
parisayam   dhammakammani   pavattanti   adhammakammani  nappavattanti
vinayakammani    pavattanti    avinayakammani    nappavattanti
dhammakammani    dippanti    adhammakammani    na   dippanti
vinayakammani  dippanti  avinayakammani  na  dippanti  ayam  vuccati
bhikkhave  sama  parisa  .  samatta  bhikkhave parisaya dhammakammani
pavattanti    adhammakammani    nappavattanti    vinayakammani
Pavattanti   avinayakammani   nappavattanti   dhammakammani  dippanti
adhammakammani  na  dippanti  vinayakammani  dippanti  avinayakammani
na  dippanti  . ima kho bhikkhave dve parisa etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam parisanam yadidam sama parisati.
   [295]  49  Dvema bhikkhave parisa katama dve adhammika
ca parisa dhammika ca parisa .pe. ima kho bhikkhave dve parisa
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam dhammika parisati.
   [296] 50 Dvema bhikkhave parisa katama dve adhammavadini
ca  parisa dhammavadini ca parisa . katama ca bhikkhave adhammavadini
parisa  idha  bhikkhave yassam parisayam bhikkhu adhikaranam adiyanti dhammikam
va  adhammikam  va  te tam adhikaranam adiyitva na ceva annamannam
sannapenti  na  ca  sannattim  upagacchanti  na  ca  nijjhapenti
na  ca  nijjhattim  upagacchanti  te  asannattibala  anijjhattibala
appatinissaggamantino  tameva  adhikaranam  thamasa  paramassa  1-
abhinivissa  voharanti  idameva  saccam  moghamannanti  ayam  vuccati
bhikkhave adhammavadini parisa . katama ca bhikkhave dhammavadini parisa
idha  bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu adhikaranam adiyanti dhammikam va
adhammikam va te tam adhikaranam adiyitva annamannam sannapenti ceva
@Footnote: 1 Ma. paramasa.
Sannattinca   upagacchanti   nijjhapenti   ca  1-  nijjhattinca
upagacchanti   te   sannattibala  nijjhattibala  patinissaggamantino
na  tameva  adhikaranam  thamasa  paramassa  2-  abhinivissa voharanti
idameva saccam moghamannanti ayam vuccati bhikkhave dhammavadini parisa .
Ima  kho  bhikkhave  dve parisa etadaggam bhikkhave imasam dvinnam
parisanam yadidam dhammavadini parisati.
          Parisavaggo pancamo.
             [3]-
         Pathamo pannasako samatto.
           ----------
           Dutiyapannasako
   [297]  51  Dveme  bhikkhave puggala loke uppajjamana
uppajjanti  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa  atthaya
hitaya  sukhaya  devamanussanam  katame  dve  tathagato  ca  araham
sammasambuddho  raja  ca  cakkavatti  ime  kho  bhikkhave  dve
puggala   loke   uppajjamana   uppajjanti   bahujanahitaya
bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [298] 52 Dveme bhikkhave puggala loke uppajjamana uppajjanti
acchariyamanussa  katame  dve  tathagato  ca  araham  sammasambuddho
raja  ca  cakkavatti  ime  kho  bhikkhave  dve puggala loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. ceva. 2 Ma. paramasa.
@3 Ma. Yu.     tassuddanam
@      uttana vagga aggavati
@      ariya kasato ca pancamo
@      ukkacitaamisanceva
@      visama adhamma dhammiyena cati.
Uppajjamana uppajjanti acchariyamanussati.
   [299] 53 Dvinnam bhikkhave puggalanam kalakiriya bahuno janassa
anutappa hoti katamesam dvinnam tathagatassa ca arahato sammasambuddhassa
ranno   ca   cakkavattissa   imesam  kho  bhikkhave  dvinnam
puggalanam kalakiriya bahuno janassa anutappa hotiti.
   [300] 54 Dveme bhikkhave thuparaha katame dve tathagato
ca  araham  sammasambuddho  raja  ca cakkavatti ime kho bhikkhave
dve thuparahati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 1-97. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=1&items=300&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=1&items=300&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=1&items=300&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :