ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
         Suttantapiṭake aṅguttaranikāyassa
            paṭhamo bhāgo
             -----
            ekanipāto
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
           ekadhammādipāli
   [1] Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca.
   [2]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekarūpaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
purisassa  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati yathayidaṃ bhikkhave itthirūpaṃ itthirūpaṃ
bhikkhave purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [3]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekasaddaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
purisassa  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  yathayidaṃ  bhikkhave  itthisaddo
itthisaddo bhikkhave purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [4]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekagandhaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
purisassa  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  yathayidaṃ  bhikkhave  itthigandho
itthigandho bhikkhave purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [5]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekarasaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
purisassa  cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ bhikkhave itthiraso itthiraso
bhikkhave purisassa cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [6]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekaphoṭṭhabbaṃpi  samanupassāmi yaṃ
evaṃ  purisassa  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  yathayidaṃ  bhikkhave
itthiphoṭṭhabbo  itthiphoṭṭhabbo  bhikkhave  purisassa  cittaṃ  pariyādāya
tiṭṭhatīti.
   [7]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekarūpaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
itthiyā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati yathayidaṃ bhikkhave purisarūpaṃ purisarūpaṃ
bhikkhave itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [8]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekasaddaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
itthiyā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  yathayidaṃ  bhikkhave  purisasaddo
purisasaddo bhikkhave itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [9]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekagandhaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
itthiyā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  yathayidaṃ  bhikkhave  purisagandho
purisagandho bhikkhave itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [10]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekarasaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
itthiyā  cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati yathayidaṃ bhikkhave purisaraso purisaraso
bhikkhave itthiyā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
   [11]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekaphoṭṭhabbaṃpi samanupassāmi yaṃ
Evaṃ  itthiyā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  yathayidaṃ  bhikkhave
purisaphoṭṭhabbo   1-  purisaphoṭṭhabbo  2-  bhikkhave  itthiyā
cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti.
          Vaggo 3- paṭhamo.
   [12]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  kāmacchando  uppajjati  uppanno vā kāmacchando
bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  subhanimittaṃ
subhanimittaṃ  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
kāmacchando  uppajjati  uppanno  ca  kāmacchando  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattatīti.
   [13]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  byāpādo  uppajjati  uppanno  vā  byāpādo
bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  paṭighanimittaṃ
paṭighanimittaṃ  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
byāpādo  uppajjati  uppanno  ca  byāpādo  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattatīti.
   [14] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yena anuppannaṃ
vā thīnamiddhaṃ uppajjati uppannaṃ vā thīnamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya
saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  arati  tandi  vijambhikā  bhattasammado
cetaso   ca   līnattaṃ   līnacittassa  bhikkhave  anuppannañceva
@Footnote: 1-2 Yu. purisaphoṭṭhabbaṃ . 3 Ma. Yu. rūpādivaggo.
Thīnamiddhaṃ  uppajjati  uppannañca  thīnamiddhaṃ  bhiyyobhāvāya  vepullāya
saṃvattatīti
   [15]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannaṃ   vā   uddhaccakukkuccaṃ   uppajjati   uppannaṃ  vā
uddhaccakukkuccaṃ   bhiyyobhāvāya   vepullāya   saṃvattati   yathayidaṃ
bhikkhave   cetaso   avūpasamo   avūpasantacittassa   bhikkhave
anuppannañceva    uddhaccakukkuccaṃ    uppajjati    uppannañca
uddhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatīti.
   [16]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  vicikicchā  uppajjati  uppannā  vā  vicikicchā
bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  ayoniso
manasikāro  ayoniso  bhikkhave  manasikaroto  anuppannā  ceva
vicikicchā  uppajjati  uppannā ca vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya
saṃvattatīti.
   [17]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  kāmacchando  nuppajjati  uppanno vā kāmacchando
pahīyati  yathayidaṃ  bhikkhave  asubhanimittaṃ  asubhanimittaṃ  bhikkhave  yoniso
manasikaroto  anuppanno  ceva  kāmacchando  nuppajjati uppanno ca
kāmacchando pahīyatīti.
   [18]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  byāpādo  nuppajjati  uppanno  vā  byāpādo
Pahīyati  yathayidaṃ  bhikkhave  mettā  cetovimutti  mettaṃ  bhikkhave
cetovimuttiṃ  yoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva  byāpādo
nuppajjati uppanno ca byāpādo pahīyatīti.
   [19]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannaṃ  vā  thīnamiddhaṃ  nuppajjati  uppannaṃ  vā  thīnamiddhaṃ pahīyati
yathayidaṃ  bhikkhave  ārambhadhātu  nikkamadhātu parakkamadhātu āraddhaviriyassa
bhikkhave  anuppannañceva  thīnamiddhaṃ  nuppajjati  uppannañca  thīnamiddhaṃ
pahīyatīti.
   [20]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannaṃ   vā   uddhaccakukkuccaṃ   nuppajjati   uppannaṃ  vā
uddhaccakukkuccaṃ   pahīyati   yathayidaṃ  bhikkhave  cetaso  vūpasamo
vūpasantacittassa    bhikkhave    anuppannañceva   uddhaccakukkuccaṃ
nuppajjati uppannañca uddhaccakukkuccaṃ pahīyatīti.
   [21]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  vicikicchā nuppajjati uppannā vā vicikicchā pahīyati
yathayidaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikāro  yoniso bhikkhave manasikaroto
anuppannā  ceva  vicikicchā  nuppajjati  uppannā  ca  vicikicchā
pahīyatīti.
          Vaggo 1- dutiyo.
   [22]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nīvaraṇappahānavaggo.
Abhāvitaṃ  akammaniyaṃ  hoti  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ  bhikkhave
abhāvitaṃ akammaniyaṃ hotīti.
   [23]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  kammaniyaṃ  hoti  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ  bhikkhave
bhāvitaṃ kammaniyaṃ hotīti.
   [24]  Nāhaṃ bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ cittaṃ
bhikkhave abhāvitaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [25]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave bhāvitaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [26]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  apātubhūtaṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave abhāvitaṃ apātubhūtaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [27]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  pātubhūtaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave bhāvitaṃ pātubhūtaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [28]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  abahulīkataṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave abhāvitaṃ abahulīkataṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [29]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  bahulīkataṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave cittaṃ
cittaṃ bhikkhave bhāvitaṃ bahulīkataṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [30]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
abhāvitaṃ  abahulīkataṃ  dukkhādhivāhaṃ  hoti  yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ
bhikkhave abhāvitaṃ abahulīkataṃ dukkhādhivāhaṃ hotīti.
   [31]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
bhāvitaṃ  bahulīkataṃ  sukhādhivāhaṃ  hoti  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave bhāvitaṃ bahulīkataṃ sukhādhivāhaṃ hotīti.
          Vaggo 1- tatiyo.
   [32]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
adantaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave adantaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [33]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
dantaṃ  mahato  atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ bhikkhave
dantaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [34]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
aguttaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave aguttaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [35]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. akammanīyavaggo ....
Guttaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave guttaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [36]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
arakkhitaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ cittaṃ
bhikkhave arakkhitaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [37]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
rakkhitaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave rakkhitaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [38]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
asaṃvutaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ
bhikkhave asaṃvutaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [39]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
saṃvutaṃ  mahato  atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ bhikkhave
saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [40]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
adantaṃ  aguttaṃ  arakkhitaṃ  asaṃvutaṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave  cittaṃ  cittaṃ bhikkhave adantaṃ aguttaṃ arakkhitaṃ asaṃvutaṃ mahato
anatthāya saṃvattatīti.
   [41]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
dantaṃ  guttaṃ  rakkhitaṃ  saṃvutaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
Cittaṃ  cittaṃ  bhikkhave  dantaṃ  guttaṃ  rakkhitaṃ  saṃvutaṃ mahato atthāya
saṃvattatīti.
          Vaggo 1- catuttho.
   [42] Seyyathāpi bhikkhave sālisūkaṃ vā yavasūkaṃ vā micchāpaṇihitaṃ
hatthena vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhijjissati 2-
lohitaṃ  vā  uppādessatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ kissa hetu
micchāpaṇihitattā  bhikkhave sālisūkassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  micchāpaṇihitena  cittena  avijjaṃ bhijjissati vijjaṃ uppādessati
nibbānaṃ  sacchikarissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
micchāpaṇihitattā bhikkhave cittassāti.
   [43] Seyyathāpi bhikkhave sālisūkaṃ vā yavasūkaṃ vā sammāpaṇihitaṃ
hatthena  vā pādena vā akkantaṃ hatthaṃ vā pādaṃ vā bhijjissati
lohitaṃ  vā  uppādessatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
sammāpaṇihitattā bhikkhave sālisūkassa evameva kho bhikkhave so vata
bhikkhu  sammāpaṇihitena  cittena avijjaṃ bhijjissati vijjaṃ uppādessati
nibbānaṃ  sacchikarissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu
sammāpaṇihitattā bhikkhave cittassāti.
   [44] Idhāhaṃ bhikkhave ekaccaṃ puggalaṃ paduṭṭhacittaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imamhi  ce  ayaṃ samaye puggalo kālaṃ
kareyya  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  taṃ  kissa hetu cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. adantavaggo. 2 Ma. Yu. bhecchati, ito paraṃ īdisameva.
Hissa bhikkhave paduṭṭhaṃ cetopadosahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjantīti.
   [45] Idhāhaṃ bhikkhave ekaccaṃ puggalaṃ pasannacittaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imamhi  ce  ayaṃ samaye puggalo kālaṃ
kareyya  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  sagge  taṃ  kissa hetu cittaṃ
hissa bhikkhave pasannaṃ cetopasādahetu ca pana bhikkhave evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   [46] Seyyathāpi bhikkhave udakarahado āvilo lulito kalalībhūto
tattha  cakkhumā  puriso  tīre  ṭhito  na  passeyya  sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  tiṭṭhantampi  taṃ  kissa  hetu
āvilattā  bhikkhave  udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
āvilena  cittena  attatthaṃ  vā  ñassati  paratthaṃ  vā  ñassati
ubhayatthaṃ  vā  ñassati uttariṃ vā manussadhammā alamariyañāṇadassanavisesaṃ
sacchikarissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  taṃ  kissa  hetu  āvilattā
bhikkhave cittassāti.
   [47]  Seyyathāpi  bhikkhave  udakarahado  accho  vippasanno
anāvilo  tattha  cakkhumā puriso tīre ṭhito passeyya sippisambukampi
sakkharakathalampi  macchagumbampi  carantampi  tiṭṭhantampi  taṃ  kissa  hetu
anāvilattā  bhikkhave udakassa evameva kho bhikkhave so vata bhikkhu
Anāvilena   cittena   attatthaṃ  vā  ñassati  paratthaṃ  vā
ñassati   ubhayatthaṃ   vā  ñassati  uttariṃ  vā  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ    sacchikarissatīti    ṭhānametaṃ   vijjati
taṃ kissa hetu anāvilattā bhikkhave cittassāti.
   [48] Seyyathāpi bhikkhave yānikānici rukkhajātāni 1- candano
tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  mudutāya ceva kammaññatāya ca evameva
kho  ahaṃ  bhikkhave  nāññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ bhāvitaṃ
bahulīkataṃ  muduñca  hoti  kammaniyañca 2- yathayidaṃ bhikkhave cittaṃ cittaṃ
bhikkhave bhāvitaṃ bahulīkataṃ muduñca hoti kammaniyañcāti.
   [49]  Nāhaṃ  bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
lahuparivattaṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  yāvañcidaṃ  bhikkhave upamāpi na
sukarā yāva lahuparivattaṃ cittanti.
   [50]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi upakkiliṭṭhanti.
   [51]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi vippamuttanti.
          Vaggo 3- pañcamo.
   [52]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi  upakkiliṭṭhaṃ taṃ assutavā puthujjano yathābhūtaṃ nappajānāti
tasmā assutavato puthujjanassa cittabhāvanā natthīti vadāmīti.
@Footnote: 1 Ma. rukkhajātānaṃ . 2 Ma. kammaññañca hotīti . 3 Ma. paṇihitaacchavaggo
@Yu. paṇihitaacchannavaggo.
   [53]  Pabhassaramidaṃ  bhikkhave  cittaṃ  tañca  kho  āgantukehi
upakkilesehi  vippamuttaṃ  taṃ  sutavā  ariyasāvako yathābhūtaṃ pajānāti
tasmā sutavato ariyasāvakassa cittabhāvanā atthīti vadāmīti.
   [54] Accharāsaṅghātamattaṃpi ce bhikkhave bhikkhu mettacittaṃ āsevati
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno  viharati  satthusāsanakaro
ovādapaṭikaro  amoghaṃ  raṭṭhapiṇḍaṃ  bhuñjati  ko  pana  vādo  ye
naṃ bahulīkarontīti.
   [55] Accharāsaṅghātamattaṃpi ce bhikkhave bhikkhu mettacittaṃ bhāveti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno  viharati  satthusāsanakaro
ovādapaṭikaro  amoghaṃ  raṭṭhapiṇḍaṃ  bhuñjati  ko pana vādo ye naṃ
bahulīkarontīti.
   [56]  Accharāsaṅghātamattaṃpi  ce  bhikkhave  bhikkhu  mettacittaṃ
manasikaroti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno  viharati
satthusāsanakaro  ovādapaṭikaro  amoghaṃ  raṭṭhapiṇḍaṃ  bhuñjati  ko pana
vādo ye naṃ bahulīkarontīti.
   [57]  Yekeci  bhikkhave  dhammā  akusalā  akusalabhāgiyā
akusalapakkhikā  sabbe  te manopubbaṅgamā mano tesaṃ dhammānaṃ paṭhamaṃ
uppajjati anvadeva kusalā dhammāti.
   [58] Yekeci bhikkhave dhammā kusalā kusalabhāgiyā kusalapakkhikā
sabbe  te  manopubbaṅgamā  mano  tesaṃ  dhammānaṃ paṭhamaṃ uppajjati
Anvadeva kusalā dhammāti.
   [59]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  pamādo  pamattassa  bhikkhave
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca kusalā
dhammā parihāyantīti.
   [60]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  appamādo  appamattassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca
akusalā dhammā parihāyantīti.
   [61]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā
parihāyanti yathayidaṃ bhikkhave kosajjaṃ kusītassa bhikkhave anuppannā ceva
akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantīti.
          Vaggo 1- chaṭṭho.
   [62]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  viriyārambho  āraddhaviriyassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. accharāsaṅghāṭavaggo....
Akusalā dhammā parihāyantīti.
   [63]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  mahicchatā  mahicchassa  bhikkhave
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca kusalā
dhammā parihāyantīti.
   [64]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  appicchatā appicchassa bhikkhave
anuppannā  ceva  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca akusalā
dhammā parihāyantīti.
   [65]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  asantuṭṭhitā  asantuṭṭhassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca
kusalā dhammā parihāyantīti.
   [66]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  santuṭṭhitā santuṭṭhassa bhikkhave
anuppannā  ceva  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca akusalā
Dhammā parihāyantīti.
   [67]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  ayoniso manasikāro ayoniso
bhikkhave  manasikaroto  anuppannā  ceva  akusalā dhammā uppajjanti
uppannā ca kusalā dhammā parihāyantīti.
   [68]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikāro  yoniso
bhikkhave  manasikaroto  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā uppajjanti
uppannā ca akusalā dhammā parihāyantīti.
   [69]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  asampajaññaṃ  asampajānassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca
kusalā dhammā parihāyantīti.
   [70]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā   parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  sampajaññaṃ  sampajānassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca
Akusalā dhammā parihāyantīti.
   [71]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ bhikkhave pāpamittatā pāpamittassa bhikkhave
anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca kusalā
dhammā parihāyantīti.
          Vaggo 1- sattamo.
   [72]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā  kalyāṇamittassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā uppajjanti uppannā ca
akusalā dhammā parihāyantīti.
   [73]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  anuyogo  akusalānaṃ  dhammānaṃ
ananuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ  anuyogā  bhikkhave akusalānaṃ dhammānaṃ
ananuyogā  kusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppannā  ceva  akusalā  dhammā
uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantīti.
   [74]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā vā akusalā
@Footnote: 1 Ma. Yu. viriyārambhādivaggo ....
Dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  anuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ
ananuyogo  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuyogā  bhikkhave kusalānaṃ dhammānaṃ
ananuyogā akusalānaṃ dhammānaṃ anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti
uppannā ca akusalā dhammā parihāyantīti.
   [75]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  bojjhaṅgā  nuppajjanti  uppannā  vā bojjhaṅgā
na  bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  yathayidaṃ  bhikkhave  ayoniso manasikāro
ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppannā ceva bojjhaṅgā nuppajjanti
uppannā ca bojjhaṅgā na bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.
   [76]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  bojjhaṅgā  uppajjanti  uppannā  vā bojjhaṅgā
bhāvanāpāripūriṃ  gacchanti  yathayidaṃ bhikkhave yoniso manasikāro yoniso
bhikkhave manasikaroto anuppannā ceva bojjhaṅgā uppajjanti uppannā
ca bojjhaṅgā bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.
   [77]  Appamattikā  esā  bhikkhave  parihāni  yadidaṃ  ñāti
parihāni etaṃ paṭikiṭṭhaṃ bhikkhave parihānīnaṃ yadidaṃ paññāparihānīti.
   [78]  Appamattikā  esā  bhikkhave  vuḍḍhi  yadidaṃ ñātivuḍḍhi
etadaggaṃ  bhikkhave  vuḍḍhīnaṃ  yadidaṃ  paññāvuḍḍhi  tasmā tiha bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ  paññāvuḍḍhiyā  vaḍḍhissāmāti  evaṃ  hi  vo
Bhikkhave sikkhitabbanti.
   [79]  Appamattikā esā bhikkhave parihāni yadidaṃ bhogaparihāni
etaṃ paṭikiṭṭhaṃ bhikkhave parihānīnaṃ yadidaṃ paññāparihānīti.
   [80]  Appamattikā  esā  bhikkhave  vuḍḍhi  yadidaṃ bhogavuḍḍhi
etadaggaṃ  bhikkhave  vuḍḍhīnaṃ   yadidaṃ  paññāvuḍḍhi  tasmā  tiha
bhikkhave  evaṃ  sikkhitabbaṃ  paññāvuḍḍhiyā  vaḍḍhissāmāti  evaṃ  hi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [81]  Appamattikā esā bhikkhave parihāni yadidaṃ yasoparihāni
etaṃ paṭikiṭṭhaṃ bhikkhave parihānīnaṃ yadidaṃ paññāparihānīti.
          Vaggo 1- aṭṭhamo.
   [82]  Appamattikā  esā  bhikkhave  vuḍḍhi  yadidaṃ yasovuḍḍhi
etadaggaṃ  bhikkhave  vuḍḍhīnaṃ  yadidaṃ  paññāvuḍḍhi  tasmā tiha bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ  paññāvuḍḍhiyā  vaḍḍhissāmāti  evaṃ  hi  vo
bhikkhave sikkhitabbanti.
   [83]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave pamādo pamādo
bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [84]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave appamādo appamādo
bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalyāṇamittādivaggo.
   [85]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave kosajjaṃ kosajjaṃ
bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [86]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave viriyārambho viriyārambho
bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [87]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave mahicchatā mahicchatā
bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [88]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave appicchatā appicchatā
bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [89]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave asantuṭṭhitā asantuṭṭhitā
bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [90]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave santuṭṭhitā santuṭṭhitā
bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [91]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave ayoniso manasikāro
Ayoniso manasikāro bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [92]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave yoniso manasikāro
yoniso manasikāro bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [93]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave asampajaññaṃ asampajaññaṃ
bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [94]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave sampajaññaṃ sampajaññaṃ
bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [95]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave pāpamittatā pāpamittatā
bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [96]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā
kalyāṇamittatā bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [97]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  anatthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave anuyogo akusalānaṃ
dhammānaṃ  ananuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ  anuyogo bhikkhave akusalānaṃ
dhammānaṃ ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [98]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi  yo
evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave anuyogo kusalānaṃ
dhammānaṃ  ananuyogo  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuyogo bhikkhave kusalānaṃ
dhammānaṃ ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
          Vaggo 1- navamo.
   [99]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave  aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
pamādo pamādo bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [100]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave
appamādo appamādo bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [101]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
kosajjaṃ kosajjaṃ bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [102]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave
viriyārambho viriyārambho bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [103]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Mahicchatā bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [104]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pamādādivaggo.
Samanupassāmi .pe. Appicchatā bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [105]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Asantuṭṭhitā bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [106]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Santuṭṭhitā bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [107]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  .pe.  ayoniso  manasikāro bhikkhave mahato anatthāya
saṃvattatīti.
   [108]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Yoniso manasikāro bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [109]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Asampajaññaṃ bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [110]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi .pe. Sampajaññaṃ bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [111]  Bāhiraṃ  bhikkhave  aṅganti  karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
pāpamittatā pāpamittatā bhikkhave mahato anatthāya saṃvattatīti.
   [112]  Bāhiraṃ  bhikkhave  aṅganti  karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  atthāya  saṃvattati  yathayidaṃ bhikkhave
kalyāṇamittatā kalyāṇamittatā bhikkhave mahato atthāya saṃvattatīti.
   [113]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi  yaṃ  evaṃ  mahato  anatthāya  saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave
anuyogo  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ anuyogo
bhikkhave  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ  mahato
anatthāya saṃvattatīti.
   [114]  Ajjhattikaṃ  bhikkhave aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgaṃpi
samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave anuyogo
kusalānaṃ dhammānaṃ ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ anuyogo bhikkhave kusalānaṃ
dhammānaṃ ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ mahato atthāya saṃvattatīti.
   [115] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yo evaṃ
saddhammassa  sammosāya antaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave pamādo
pamādo bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [116]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yo
evaṃ  saddhammassa  ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave appamādo appamādo bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya
anantaradhānāya saṃvattatīti.
   [117] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yo evaṃ
saddhammassa  sammosāya antaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ bhikkhave kosajjaṃ
kosajjaṃ bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [118]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yo
Evaṃ  saddhammassa  ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave  viriyārambho  viriyārambho  bhikkhave  saddhammassa  ṭhitiyā
asammosāya anantaradhānāya saṃvattatīti.
   [119]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Mahicchatā bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [120]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Appicchatā  bhikkhave  saddhammassa  ṭhitiyā  asammosāya anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [121]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Asantuṭṭhitā bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [122] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe. Santuṭṭhitā
bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattatīti.
   [123] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe. Ayoniso
manasikāro bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [124]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Yoniso manasikāro bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [125]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Asampajaññaṃ bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [126]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Sampajaññaṃ  bhikkhave  saddhammassa  ṭhitiyā  asammosāya  anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [127]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Pāpamittatā bhikkhave saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [128]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Kalyāṇamittatā  bhikkhave saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya
saṃvattatīti.
   [129]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi .pe.
Anuyogo  bhikkhave  akusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ
saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatīti.
   [130]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yo
evaṃ  saddhammassa  ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ
bhikkhave  anuyogo  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ
anuyogo  bhikkhave  kusalānaṃ  dhammānaṃ  ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ
saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattatīti. 1-
           Vaggo dasamo.
   [131] Yepi 2- te bhikkhave bhikkhū adhammaṃ dhammoti dīpenti te
bhikkhave  bhikkhū  bahujanāhitāya  paṭipannā bahujanāsukhāya bahuno janassa
anatthāya  ahitāya  dukkhāya devamanussānaṃ bahuñca te bhikkhave bhikkhū
apuññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentīti.
   [132] Yepi te bhikkhave bhikkhū dhammaṃ adhammoti dīpenti .pe.
@Footnote: 1 Ma. bāttiṃsatimaṃ catukkoṭṭhikaṃ niṭṭhitaṃ. Yu. catukkoṭṭhikaṃ niṭṭhitaṃ.
@2 Ma. Yu. sabbattha ye te.
Avinayaṃ  vinayoti  dīpenti  .pe.  vinayaṃ  avinayoti dīpenti .pe.
Abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti  dīpenti
.pe.  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti
dīpenti  .pe.  anāciṇṇaṃ  tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti
dīpenti  .pe.  āciṇṇaṃ  tathāgatena  anāciṇṇaṃ  tathāgatenāti
dīpenti  .pe.  appaññattaṃ  tathāgatena  paññattaṃ  tathāgatenāti
dīpenti  .pe.  paññattaṃ  tathāgatena  appaññattaṃ  tathāgatenāti
dīpenti  te  bhikkhave  bhikkhū  bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya
bahuno  janassa  anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ bahuñca te
bhikkhave bhikkhū apuññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentīti.
          [1]-
   [133] Yepi te bhikkhave bhikkhū adhammaṃ adhammoti dīpenti te
bhikkhave  bhikkhū  bahujanahitāya  paṭipannā  bahujanasukhāya  bahuno janassa
atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  bahuñca  te bhikkhave bhikkhū
puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
   [134] Yepi te bhikkhave bhikkhū dhammaṃ dhammoti dīpenti .pe.
Avinayaṃ  avinayoti  dīpenti  .pe.  vinayaṃ  vinayoti dīpenti .pe.
Abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ tathāgatenāti dīpenti
.pe.  bhāsitaṃ  lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpenti
.pe.  anāciṇṇaṃ  tathāgatena  anāciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpenti
.pe.  āciṇṇaṃ  tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpenti
@Footnote: 1 Ma. dutiyapamādādivaggo dasamo. Yu. adhammādivaggo dasamo.
.pe.  Appaññattaṃ  tathāgatena  appaññattaṃ  tathāgatenāti  dīpenti
.pe.  paññattaṃ  tathāgatena  paññattaṃ  tathāgatenāti  dīpenti  te
bhikkhave  bhikkhū  bahujanahitāya  paṭipannā  bahujanasukhāya  bahuno janassa
atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  bahuñca  te bhikkhave bhikkhū
puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
         Vaggo 1- ekādasamo.
   [135]  Yepi te bhikkhave bhikkhū anāpattiṃ āpattīti dīpenti
.pe.  āpattiṃ  anāpattīti  dīpenti  .pe.  lahukaṃ  āpattiṃ
garukā  āpattīti  dīpenti  .pe.  garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti
dīpenti  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpenti
.pe.  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  .pe.
Sāvasesaṃ  āpattiṃ  anavasesā  āpattīti  dīpenti .pe. anavasesaṃ
āpattiṃ  sāvasesā  āpattīti  dīpenti  .pe. sappaṭikammaṃ āpattiṃ
appaṭikammā  āpattīti  dīpenti  .pe.  appaṭikammaṃ  āpattiṃ
sappaṭikammā  āpattīti  dīpenti  te  bhikkhave  bhikkhū bahujanāhitāya
paṭipannā  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa  anatthāya ahitāya dukkhāya
devamanussānaṃ  bahuñca  te  bhikkhave  bhikkhū  apuññaṃ pasavanti tecimaṃ
saddhammaṃ antaradhāpentīti.
   [136] Yepi te bhikkhave bhikkhū anāpattiṃ anāpattīti dīpenti te
bhikkhave  bhikkhū  bahujanahitāya  paṭipannā  bahujanasukhāya  bahuno janassa
@Footnote: 1 Ma. adhammavaggo.
Atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  bahuñca  te bhikkhave bhikkhū
puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
   [137]  Yepi  te bhikkhave bhikkhū āpattiṃ āpattīti dīpenti
te  bhikkhave bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya bahuno janassa
atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  bahuñca  te bhikkhave bhikkhū
puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
   [138] Yepi te bhikkhave bhikkhū lahukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti
dīpenti  .pe.  garukaṃ  āpattiṃ  garukā  āpattīti dīpenti .pe.
Duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  .p.  aduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  .pe.  sāvasesaṃ āpattiṃ
sāvasesā  āpattīti  dīpenti  .pe. anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā
āpattīti  dīpenti  .pe.  sappaṭikammaṃ  āpattiṃ  sappaṭikammā
āpattīti  dīpenti  .pe.  appaṭikammaṃ  āpattiṃ  appaṭikammā
āpattīti  dīpenti  te  bhikkhave  bhikkhū  bahujanahitāya  paṭipannā
bahujanasukhāya  bahuno  janassa  atthāya  hitāya  sukhāya devamanussānaṃ
bahuñca te bhikkhave bhikkhū puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
          Vaggo 1- dvādasamo.
           Ekapuggalapāli
   [139]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya  hitāya  sukhāya
@Footnote: 1 anāpattivaggo.
Devamanussānaṃ  katamo ekapuggalo tathāgato arahaṃ sammāsambuddho ayaṃ
kho  bhikkhave ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya
bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [140]  Ekapuggalassa  bhikkhave  pātubhāvo  dullabho lokasmiṃ
katamassa  ekapuggalassa  tathāgatassa  arahato  sammāsambuddhassa imassa
kho bhikkhave ekapuggalassa pātubhāvo dullabho sokasminti.
   [141]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
acchariyamanusso  katamo  ekapuggalo  tathāgato  arahaṃ sammāsambuddho
ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke  uppajjamāno  uppajjati
acchariyamanussoti.
   [142]  Ekapuggalassa  bhikkhave  kālakiriyā  bahuno  janassa
anutappā  hoti  katamassa  ekapuggalassa  tathāgatassa  arahato
sammāsambuddhassa  imassa kho bhikkhave ekapuggalassa kālakiriyā bahuno
janassa anutappā hotīti.
   [143]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
adutiyo asahāyo appaṭimo appaṭisamo appaṭibhāgo 1- appaṭipuggalo
asamo  asamasamo  dipadānaṃ  aggo  katamo  ekapuggalo  tathāgato
arahaṃ  sammāsambuddho  ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke
uppajjamāno  uppajjati  adutiyo  asahāyo  appaṭimo  appaṭisamo
appaṭibhāgo appaṭipuggalo asamo asamasamo dipadānaṃ aggoti.
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [144]  Ekapuggalassa bhikkhave pātubhāvo 1- mahato cakkhussa
pātubhāvo  hoti  mahato  ālokassa  pātubhāvo  hoti  mahato
obhāsassa  pātubhāvo  hoti  channaṃ  anuttariyānaṃ  pātubhāvo
hoti  catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  sacchikiriyā  hoti  anekadhātupaṭivedho
hoti    nānādhātupaṭivedho   hoti   vijjāvimuttiphalasacchikiriyā
hoti   sotāpattiphalasacchikiriyā   hoti   sakadāgāmiphalasacchikiriyā
hoti   anāgāmiphalasacchikiriyā  hoti  arahattaphalasacchikiriyā  hoti
katamassa   ekapuggalassa   tathāgatassa  arahato  sammāsambuddhassa
imassa  kho  bhikkhave  ekapuggalassa pātubhāvo 2- mahato cakkhussa
pātubhāvo  hoti  mahato  ālokassa  pātubhāvo  hoti  mahato
obhāsassa  pātubhāvo  hoti  channaṃ  anuttariyānaṃ  pātubhāvo hoti
catunnaṃ  paṭisambhidānaṃ  sacchikiriyā  hoti  anekadhātupaṭivedho  hoti
nānādhātupaṭivedho    hoti   vijjāvimuttiphalasacchikiriyā   hoti
sotāpattiphalasacchikiriyā   hoti   sakadāgāmiphalasacchikiriyā   hoti
anāgāmiphalasacchikiriyā hoti arahattaphalasacchikiriyā hotīti.
   [145]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  akapuggalampi samanupassāmi yo
evaṃ  tathāgatena  anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavatteti
yathayidaṃ  bhikkhave  sārīputto  sārīputto  bhikkhave  tathāgatena
anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetīti.
           Puggalavaggo 3-.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. pātubhāvā. 3 Ma. Yu. ekapuggalavaggo terasamo.
            Etadaggapāli
   [146] Etadaggaṃ bhikkhave mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ rattaññūnaṃ yadidaṃ
aññākoṇḍañño 1- . mahāpaññānaṃ yadidaṃ sārīputto . iddhimantānaṃ
yadidaṃ  mahāmoggallāno  .  dhūtavādānaṃ  2- yadidaṃ mahākassapo .
Dibbacakkhukānaṃ  yadidaṃ  anuruddho  .  uccākulikānaṃ  yadidaṃ  bhaddiyo
kāḷigodhāyaputto  .  mañjussarānaṃ  yadidaṃ  lakuṇṭakabhaddiyo  .
Sīhanādikānaṃ  yadidaṃ  piṇḍolabhāradvājo  .  dhammakathikānaṃ  yadidaṃ
puṇṇo  mantāniputto  .  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ
vibhajantānaṃ yadidaṃ mahākaccānoti.
           Vaggo paṭhamo.
   [147] Etadaggaṃ bhikkhave mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ manomayaṃ kāyaṃ
abhinimminantānaṃ  yadidaṃ  cullapanthako  . cetovivaṭṭakusalānaṃ 3- yadidaṃ
cullapanthako . paññāvivaṭṭakusalānaṃ 4- yadidaṃ mahāpanthako. Araṇavihārīnaṃ
yadidaṃ  subhūti  .  dakkhiṇeyyānaṃ  yadidaṃ  subhūti . āraññakānaṃ yadidaṃ
revato  khadiravaniyo . jhāyīnaṃ yadidaṃ kaṅkhārevato . āraddhaviriyānaṃ
yadidaṃ  soṇo  koliviso  .  kalyāṇavākkaraṇānaṃ  yadidaṃ  soṇo
kuṭikaṇṇo  .  lābhīnaṃ  yadidaṃ  sīvalī  .  saddhādhimuttānaṃ  yadidaṃ
vakkalīti.
           Vaggo dutiyo.
   [148]  Etadaggaṃ bhikkhave mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ sikkhākāmānaṃ
@Footnote: 1 Ma. aññāsikoṇḍañño . 2 Ma. Yu. dhutavādānaṃ. 3 Yu. cetovivaddhakusalānaṃ.
@4 Ma. saññāvivaṭṭakusalānaṃ. Yu. saññāvivaddhakusalānaṃ.
Yadidaṃ  rāhulo . saddhāpabbajitānaṃ yadidaṃ raṭṭhapālo . paṭhamaṃ salākaṃ
gaṇhantānaṃ  yadidaṃ  kuṇḍadhāno  .  paṭibhāṇavantānaṃ yadidaṃ vaṅgīso .
Samantapāsādikānaṃ   yadidaṃ   upaseno   vaṅgantaputto   .
Senāsanapaññāpakānaṃ  yadidaṃ  dabbo  mallaputto  .  devatānaṃ
piyamanāpānaṃ  yadidaṃ  pilindavaccho  .  khippābhiññānaṃ  yadidaṃ  bāhiyo
dārucīriyo  .  cittakathikānaṃ yadidaṃ kumārakassapo . paṭisambhidappattānaṃ
yadidaṃ mahākoṭṭhitoti.
           Vaggo tatiyo.
   [149]  Etadaggaṃ  bhikkhave  mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ bahussutānaṃ
yadidaṃ  ānando  . satimantānaṃ yadidaṃ ānando . gatimantānaṃ yadidaṃ
ānando  .  dhitimantānaṃ  yadidaṃ  ānando  .  upaṭṭhākānaṃ yadidaṃ
ānando  .  mahāparisānaṃ  yadidaṃ  uruvelakassapo . kulappasādakānaṃ
yadidaṃ  kāḷudāyi . appābādhānaṃ yadidaṃ bakkulo 1- . pubbenivāsaṃ
anussarantānaṃ  yadidaṃ  sobhito  .  vinayadharānaṃ  yadidaṃ  upāli .
Bhikkhunovādakānaṃ  yadidaṃ  nandako  .  indriyesu guttadvārānaṃ yadidaṃ
nando  .  bhikkhuovādakānaṃ  yadidaṃ mahākappino . tejodhātukusalānaṃ
yadidaṃ  sāgato  .  paṭibhāṇeyyakānaṃ  yadidaṃ rādho . lūkhacīvaradharānaṃ
yadidaṃ mogharājāti.
           Vaggo catuttho.
@Footnote: 1 Ma. bākulo.
   [150]  Etadaggaṃ  bhikkhave  mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ rattaññūnaṃ
yadidaṃ  mahāpajāpatī  gotamī  .  mahāpaññānaṃ  yadidaṃ  khemā .
Iddhimantānaṃ  yadidaṃ  uppalavaṇṇā  . vinayadharānaṃ yadidaṃ paṭācārā .
Dhammakathikānaṃ yadidaṃ dhammadinnā . jhāyīnaṃ yadidaṃ nandā. Āraddhaviriyānaṃ
yadidaṃ soṇā . dibbacakkhukānaṃ yadidaṃ sakulā 1- . Khippābhiññānaṃ yadidaṃ
bhaddā kuṇḍalakesā . Pubbenivāsaṃ anussarantīnaṃ yadidaṃ bhaddā kapilānī 2-.
Mahābhiññappattānaṃ  yadidaṃ bhaddā kaccānā 3- . lūkhacīvaradharānaṃ yadidaṃ
kisāgotamī. Saddhādhimuttānaṃ yadidaṃ sigālamātāti 4-.
           Vaggo pañcamo.
   [151]  Etadaggaṃ  bhikkhave  mama  sāvakānaṃ upāsakānaṃ paṭhamaṃ
saraṇaṃ  gacchantānaṃ  yadidaṃ  tapussabhallikā  vāṇijā . dāyakānaṃ yadidaṃ
sudatto  gahapati  anāthapiṇḍiko  . dhammakathikānaṃ yadidaṃ citto gahapati
macchikasaṇḍiko  5-  .  catūhi  saṅgahavatthūhi parisaṃ saṃgaṇhantānaṃ yadidaṃ
hatthako  āḷavako  .  paṇītadāyakānaṃ  yadidaṃ  mahānāmo sakko .
Manāpadāyakānaṃ  yadidaṃ  uggo  gahapati  vesāliko . saṅghupaṭṭhākānaṃ
yadidaṃ 6- uggato gahapati. Aveccappasannānaṃ yadidaṃ sūro ambaṭṭho 7-.
Puggalappasannānaṃ  yadidaṃ  jīvako  komārabhacco  . vissāsakānaṃ yadidaṃ
nakulapitā gahapatīti.
           Vaggo chaṭṭho.
@Footnote: 1 Ma. bakulā. 2 Ma. kāpilānī. 3 Ma. bhaddakaccānā. 4 siṅgālakamātā.
@5 macchikāsaṇdiko . 6 Ma. hatthigāmako. 7 Ma. surabandho.
   [152] Etadaggaṃ bhikkhave mama sāvikānaṃ upāsikānaṃ paṭhamaṃ saraṇaṃ
gacchantīnaṃ yadidaṃ sujātā senānidhītā 1- . dāyikānaṃ yadidaṃ visākhā
migāramātā  . bahussutānaṃ yadidaṃ khujjuttarā . mettāvihārīnaṃ yadidaṃ
sāmāvatī  .  jhāyīnaṃ  yadidaṃ  uttarā  nandamātā . paṇītadāyikānaṃ
yadidaṃ  suppavāsā  koliyadhītā  .  gilānupaṭṭhākīnaṃ  yadidaṃ  suppiyā
upāsikā  . aveccappasannānaṃ yadidaṃ kātiyānī . vissāsikānaṃ yadidaṃ
nakulamātā  gahapatānī  .  anussavappannānaṃ  yadidaṃ  kālī  upāsikā
kuraragharikāti 2-.
          Vaggo sattamo. 3-
            Aṭṭhānapāli
   [153]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  kañci  saṅkhāraṃ  niccato  upagaccheyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ niccato
upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [154]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  kañci  saṅkhāraṃ  sukhato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ sukhato
upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [155]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
@Footnote: 1 Ma. seniyadhītā. 2 Ma. kulagharikā. 3 Ma. etadaggavaggo niṭṭhito.
Puggalo  kañci  dhammaṃ  attato  upagaccheyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  puthujjano  kañci dhammaṃ
attato upagaccheyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [156]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  mātaraṃ  jīvitā  voropeyya  netaṃ  ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ  bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano mātaraṃ jīvitā voropeyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [157]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  pitaraṃ  jīvitā  voropeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ puthujjano pitaraṃ jīvitā voropeyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [158]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  arahantaṃ  jīvitā  voropeyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano arahantaṃ jīvitā voropeyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [159]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo tathāgatassa duṭṭhena cittena 1- lohitaṃ uppādeyya netaṃ ṭhānaṃ
vijjati  ṭhānañca  kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano tathāgatassa
duṭṭhena cittena 2- lohitaṃ uppādeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
@Footnote: 1-2 Ma. paduṭṭhacitto.
   [160]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  saṅghaṃ  bhindeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati ṭhānañca kho etaṃ
bhikkhave vijjati yaṃ puthujjano saṅghaṃ bhindeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [161]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  diṭṭhisampanno
puggalo  aññaṃ  satthāraṃ  uddiseyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati ṭhānañca
kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ puthujjano aññaṃ satthāraṃ uddiseyya
ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [162] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā
dve  arahanto  sammāsambuddhā  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjeyyuṃ netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ ekissā
lokadhātuyā  eko 1-  arahaṃ sammāsambuddho uppajjeyya ṭhānametaṃ
vijjatīti.
           Vaggo paṭhamo.
   [163] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā
dve  rājāno  cakkavattī  apubbaṃ  acarimaṃ  uppajjeyyuṃ  netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati yaṃ ekissā
lokadhātuyā eko rājā cakkavatti uppajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [164]  Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ itthī arahaṃ assa
sammāsambuddho  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ bhikkhave
vijjati yaṃ puriso arahaṃ assa sammāsambuddho ṭhānametaṃ vijjatīti.
@Footnote: 1 Ma. ekova.
   [165] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ itthī rājā assa
cakkavatti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave
vijjati yaṃ puriso rājā assa cakkavatti ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [166]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ itthī sakkattaṃ
kāreyya  .pe.  mārattaṃ  kāreyya  .pe.  brahmattaṃ  kāreyya
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca kho etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ puriso
sakkattaṃ  kāreyya  .pe.  mārattaṃ  kāreyya  .pe.  brahmattaṃ
kāreyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [167]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ kāyaduccaritassa
iṭṭho  kanto  manāpo  vipāko  nibbatteyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  kāyaduccaritassa aniṭṭho
akanto amanāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [168] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ vacīduccaritassa .pe.
   [169]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ manoduccaritassa
iṭṭho  kanto  manāpo  vipāko  nibbatteyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave  vijjati  yaṃ  manoduccaritassa aniṭṭho
akanto amanāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
           Vaggo dutiyo.
   [170]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ kāyasucaritassa
aniṭṭho  akanto  amanāpo vipāko nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjati
Ṭhānañca  kho  etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ kāyasucaritassa iṭṭho kanto
manāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [171] Aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso yaṃ vacīsucaritassa .pe.
   [172]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  manosucaritassa
aniṭṭho  akanto  amanāpo vipāko nibbatteyya netaṃ ṭhānaṃ vijjati
ṭhānañca  kho  etaṃ bhikkhave vijjati yaṃ manosucaritassa iṭṭho kanto
manāpo vipāko nibbatteyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [173]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave anavakāso yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave
vijjati  yaṃ  kāyaduccaritasamaṅgī  tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
vijjatīti.
   [174]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ vacīduccaritasamaṅgī
.pe.
   [175]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave anavakāso yaṃ manoduccaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ
upapajjeyya  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  ṭhānañca  kho  etaṃ  bhikkhave
vijjati  yaṃ  manoduccaritasamaṅgī  tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
Vijjatīti.
   [176]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ kāyasucaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca kho etaṃ
bhikkhave  vijjati  yaṃ  kāyasucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa
bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya ṭhānametaṃ vijjatīti.
   [177]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ vacīsucaritasamaṅgī
.pe.
   [178]  Aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ manosucaritasamaṅgī
tannidānā  tappaccayā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya  netaṃ ṭhānaṃ vijjati ṭhānañca kho etaṃ
bhikkhave  vijjati  yaṃ  manosucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjeyya  ṭhānametaṃ
vijjatīti.
          Vaggo tatiyo. 1-
          Aparā ekadhammādipāli
   [179]  Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya
virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati
katamo  ekadhammo buddhānussati ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo bhāvito
bahulīkato  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya abhiññāya
@Footnote: 1 Ma. aṭṭhānapāli niṭṭhitā.
Sambodhāya nibbānāya saṃvattatīti.
   [180]  Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato ekantanibbidāya
virāgāya nirodhāya upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattati
katamo ekadhammo dhammānussati ... saṅghānussati ... Sīlānussati ...
Cāgānussati ... devatānussati ... Ānāpānasati 1- ... Maraṇasati 2-
kāyagatāsati ... upasamānussati ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo bhāvito
bahulīkato   ekantanibbidāya   virāgāya   nirodhāya   upasamāya
abhiññāya sambodhāya nibbānāya saṃvattatīti.
           Vaggo paṭhamo.
   [181]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti yathayidaṃ bhikkhave micchādiṭṭhi
micchādiṭṭhikassa  bhikkhave  anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti
uppannā ca akusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantīti.
   [182]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  uppajjanti  uppannā vā kusalā
dhammā  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti  yathayidaṃ  bhikkhave
sammādiṭṭhi  sammādiṭṭhikassa  bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā
dhammā  uppajjanti  uppannā  ca  kusalā  dhammā  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattantīti.
@Footnote: 1-2 Ma. ānāpānassati ... maraṇassati ...
   [183]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  kusalā  dhammā  nuppajjanti  uppannā vā kusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhikassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  kusalā  dhammā nuppajjanti uppannā ca
kusalā dhammā parihāyantīti.
   [184]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  akusalā  dhammā nuppajjanti uppannā vā akusalā
dhammā  parihāyanti  yathayidaṃ  bhikkhave  sammādiṭṭhi  sammādiṭṭhikassa
bhikkhave  anuppannā  ceva  akusalā dhammā nuppajjanti uppannā ca
akusalā dhammā parihāyantīti.
   [185]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  micchādiṭṭhi  uppajjati  uppannā  vā  micchādiṭṭhi
pavaḍḍhati  yathayidaṃ  bhikkhave  ayoniso  manasikāro  ayoniso bhikkhave
manasikaroto  anuppannā  ceva  micchādiṭṭhi  uppajjati  uppannā ca
micchādiṭṭhi pavaḍḍhatīti.
   [186]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  sammādiṭṭhi  uppajjati  uppannā  vā  sammādiṭṭhi
pavaḍḍhati  yathayidaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikāro  yoniso  bhikkhave
manasikaroto  anuppannā  ceva  sammādiṭṭhi  uppajjati  uppannā ca
sammādiṭṭhi pavaḍḍhatīti.
   [187] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yenevaṃ 1-
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  yathayidaṃ  bhikkhave  micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhiyā  bhikkhave
samannāgatā sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjantīti.
   [188] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yenevaṃ 2-
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ lokaṃ upapajjanti
yathayidaṃ  bhikkhave sammādiṭṭhi sammādiṭṭhiyā bhikkhave samannāgatā sattā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti 3-.
   [189] Micchādiṭṭhikassa bhikkhave purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ
yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca
patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā aniṭṭhāya
akantāya  amanāpāya  ahitāya  dukkhāya  saṃvattanti  taṃ kissa hetu
diṭṭhi  hi 4- bhikkhave pāpikā . seyyathāpi bhikkhave nimbabījaṃ vā
kosātakībījaṃ vā tittakalābubījaṃ vā allāya paṭhaviyā nikkhittaṃ yañceva
paṭhavīrasaṃ  upādiyati  yañca  āporasaṃ  upādiyati sabbantaṃ tittakattāya
kaṭukattāya asātattāya saṃvattati taṃ kissa hetu bījaṃ hi 5- bhikkhave
pāpakaṃ  evameva  kho bhikkhave micchādiṭṭhikassa purisapuggalassa yañceva
kāyakammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ
@Footnote:1,2 Ma. evaṃsaddo natthi. 3 Ma. sabbattha uppajjantīti. 4-5 Ma. hissa.
@ito paraṃ īdisameva.
Samādinnaṃ  yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yā  ca
cetanā yā ca patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te
dhammā  aniṭṭhāya  akantāya  amanāpāya  ahitāya dukkhāya saṃvattanti
taṃ kissa hetu diṭṭhi hi bhikkhave pāpikāti.
   [190] Sammādiṭṭhikassa bhikkhave purisapuggalassa yañceva kāyakammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ  yañca  vacīkammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ
yañca  manokammaṃ  yathādiṭṭhisamattaṃ  samādinnaṃ yā ca cetanā yā ca
patthanā yo ca paṇidhi ye ca saṅkhārā sabbe te dhammā iṭṭhāya
kantāya  manāpāya  hitāya  sukhāya  saṃvattanti taṃ kissa hetu diṭṭhi
hi bhikkhave bhaddikā . seyyathāpi bhikkhave ucchubījaṃ vā sālibījaṃ vā
maddikābījaṃ  vā allāya paṭhaviyā nikkhittaṃ yañceva paṭhavīrasaṃ upādiyati
yañca   āporasaṃ  upādiyati  sabbantaṃ  madhurattāya  sātattāya
asecanakattāya  saṃvattati  taṃ  kissa  hetu  bījaṃ hi bhikkhave bhaddakaṃ
evameva  kho  bhikkhave  sammādiṭṭhikassa  purisapuggalassa  yañceva
kāyakammaṃ    yathādiṭṭhisamattaṃ   samādinnaṃ   yañca   vacīkammaṃ
yathādiṭṭhisamattaṃ   samādinnaṃ   yañca   manokammaṃ   yathādiṭṭhisamattaṃ
samādinnaṃ  yā  ca  cetanā  yā  ca patthanā yo ca paṇidhi ye
ca  saṅkhārā  sabbe  te  dhammā  iṭṭhāya  kantāya  manāpāya
hitāya  sukhāya  saṃvattanti  taṃ  kissa  hetu  diṭṭhi  hi  bhikkhave
bhaddikāti.
           Vaggo dutiyo.
   [191]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya
dukkhāya  devamanussānaṃ  katamo  ekapuggalo  micchādiṭṭhiko  hoti
viparītadassano  so  bahujanaṃ  saddhammā  vuṭṭhāpetvā  asaddhamme
patiṭṭhāpeti  ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke uppajjamāno
uppajjati   bahujanāhitāya   bahujanāsukhāya   bahuno   janassa
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānanti.
   [192]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   bahuno  janassa  atthāya  hitāya
sukhāya   devamanussānaṃ   katamo   ekapuggalo   sammādiṭṭhiko
hoti  aviparītadassano  so  bahujanaṃ  asaddhammā  vuṭṭhāpetvā
saddhamme  patiṭṭhāpeti  ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke
uppajjamāno   uppajjati   bahujanahitāya   bahujanasukhāya   bahuno
janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [193]  Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
mahāsāvajjaṃ   yathayidaṃ   bhikkhave   micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhiparamāni
bhikkhave vajjānīti 1-.
   [194]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekapuggalaṃpi  samanupassāmi
yo   evaṃ   bahujanāhitāya  paṭipanno  bahujanāsukhāya  bahuno
janassa    anatthāya    ahitāya   dukkhāya   devamanussānaṃ
yathayidaṃ  bhikkhave  makkhali  moghapuriso  .  seyyathāpi  bhikkhave
nadīmukhe  khipaṃ  uḍḍeyya  bahunnaṃ  macchānaṃ  ahitāya  dukkhāya
anayāya  byasanāya  evameva  kho  bhikkhave  makkhali  moghapuriso
@Footnote: 1 Ma. mahāsāvajjānīti.
Manussakhipammaññe    loke   uppanno   bahunnaṃ   sattānaṃ
ahitāya dukkhāya anayāya byasanāyāti.
   [195] Durakkhāte bhikkhave dhammavinaye yo ca samādapeti yañca
samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya  paṭipajjati  sabbe te
bahuṃ  apuññaṃ  pasavanti  taṃ  kissa  hetu  durakkhātattā  bhikkhave
dhammassāti.
   [196] Svākkhāte bhikkhave dhammavinaye yo ca samādapeti yañca
samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya  paṭipajjati sabbe te
bahuṃ  puññaṃ  pasavanti  taṃ  kissa  hetu  svākkhātattā  bhikkhave
dhammassāti.
   [197] Durakkhāte bhikkhave dhammavinaye dāyakena mattā jānitabbā
no paṭiggāhakena taṃ kissa hetu durakkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [198]  Svākkhāte  bhikkhave dhammavinaye paṭiggāhakena mattā
jānitabbā  no  dāyakena  taṃ  kissa hetu svākkhātattā bhikkhave
dhammassāti.
   [199]  Durakkhāte bhikkhave dhammavinaye yo āraddhaviriyo so
dukkhaṃ viharati taṃ kissa hetu durakkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [200] Svākkhāte bhikkhave dhammavinaye yo kusīto so dukkhaṃ
viharati taṃ kissa hetu svākkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [201]  Durakkhāte  bhikkhave dhammavinaye yo kusīto so sukhaṃ
Viharati taṃ kissa hetu durakkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [202] Svākkhāte bhikkhave dhammavinaye yo āraddhaviviyo so
sukhaṃ viharati taṃ kissa hetu svākkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [203] Seyyathāpi bhikkhave appamattakopi gūtho duggandho hoti
evameva  kho  ahaṃ bhikkhave appamattakaṃpi bhavaṃ na vaṇṇemi antamaso
accharāsaṃghātamattaṃpīti.
   [204]  Seyyathāpi  bhikkhave appamattakaṃpi muttaṃ duggandhaṃ hoti
... appamattakopi kheḷo duggandho hoti ... appamattakopi pubbo
duggandho  hoti  ...  appamattakaṃpi lohitaṃ duggandhaṃ hoti evameva
kho  ahaṃ  bhikkhave  appamattakaṃpi  bhavaṃ  na  vaṇṇemi  antamaso
accharāsaṃghātamattaṃpīti.
           Vaggo tatiyo.
   [205]  Seyyathāpi  bhikkhave  appamattakaṃ  imasmiṃ  jambūdīpe
ārāmarāmaṇeyyakaṃ  vanarāmaṇeyyakaṃ  bhūmirāmaṇeyyakaṃ pokkharaṇīrāmaṇeyyakaṃ
athakho  etadeva  bahutaraṃ yadidaṃ ukkūlavikūlaṃ nadīviduggaṃ khāṇukaṇṭakaṭṭhānaṃ
pabbatavisamaṃ  evameva  kho bhikkhave appakā te sattā ye thalajā
athakho eteva sattā bahutarā ye odakā . evameva kho bhikkhave
appakā  te  sattā  ye  manussesu paccājāyanti athakho eteva
sattā  bahutarā  ye  aññatra manussehi paccājāyanti . evameva
kho bhikkhave appakā te sattā ye majjhimesu janapadesu paccājāyanti
Athakho eteva sattā bahutarā ye paccantimesu janapadesu paccājāyanti
aviññātāresu milakkhesu . evameva kho bhikkhave appakā te sattā
ye paññavanto ajaḷā aneḷamūgā paṭibalā subhāsitadubbhāsitassa atthamaññātuṃ
athakho   eteva   sattā  bahutarā  ye  duppaññā  jaḷā
eḷamūgā  na  paṭibalā  subhāsitadubbhāsitassa atthamaññātuṃ . evameva
kho bhikkhave appakā te sattā ye ariyena paññācakkhunā samannāgatā
athakho eteva sattā bahutarā ye avijjāgatā sammūḷhā. Evameva
kho  bhikkhave  appakā  te sattā ye labhanti tathāgataṃ dassanāya
athakho  eteva  sattā  bahutarā ye na labhanti tathāgataṃ dassanāya
evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye labhanti tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ  savanāya  athakho  eteva sattā bahutarā ye na labhanti
tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ savanāya . evameva kho bhikkhave appakā
te sattā ye sutvā dhammaṃ dhārenti athakho eteva sattā bahutarā
ye sutvā dhammaṃ na dhārenti.
   {205.1} Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye dhatānaṃ
dhammānaṃ  atthaṃ  upaparikkhanti  athakho  eteva sattā bahutarā ye
dhatānaṃ  dhammānaṃ  atthaṃ  na  upaparikkhanti . evameva kho bhikkhave
appakā  te  sattā  ye  atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammaṃ
paṭipajjanti  athakho  eteva  sattā  bahutarā  ye  atthamaññāya
dhammamaññāya  dhammānudhammaṃ  na  paṭipajjanti . evameva kho bhikkhave
appakā te sattā ye saṃvejanīyesu ṭhānesu saṃvijanti athakho eteva
Sattā bahutarā ye saṃvejanīyesu ṭhānesu na saṃvijanti . Evameva kho
bhikkhave  appakā  te sattā ye saṃviggā yoniso padahanti athakho
eteva sattā bahutarā ye saṃviggā yoniso na padahanti. Evameva
kho bhikkhave appakā te sattā ye vavassaggārammaṇaṃ karitvā labhanti
samādhiṃ  labhanti  cittassekaggataṃ  athakho eteva sattā bahutarā ye
vavassaggārammaṇaṃ karitvā na labhanti samādhiṃ na labhanti cittassekaggataṃ.
   {205.2}  Evameva  kho  bhikkhave appakā te sattā ye
annaggarasaggānaṃ  lābhino  athakho  eteva  sattā  bahutarā  ye
annaggarasaggānaṃ  na  lābhino  uñchena  kapālabhattena  yāpenti .
Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye attharasassa dhammarasassa
vimuttirasassa  lābhino athakho eteva sattā bahutarā ye attharasassa
dhammarasassa  vimuttirasassa  na  lābhino . tasmā tiha bhikkhave evaṃ
sikkhitabbaṃ  attharasassa  dhammarasassa  vimuttirasassa  lābhino bhavissāmāti
evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [206]  Seyyathāpi  bhikkhave  appamattakaṃ  imasmiṃ  jambūdīpe
ārāmarāmaṇeyyakaṃ  vanarāmaṇeyyakaṃ  bhūmirāmaṇeyyakaṃ pokkharaṇīrāmaṇeyyakaṃ
athakho  etadeva  bahutaraṃ yadidaṃ ukkūlavikūlaṃ nadīviduggaṃ khāṇukaṇṭakaṭṭhānaṃ
pabbatavisamaṃ  evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye manussā
cutā  manussesu  paccājāyanti  athakho eteva sattā bahutarā ye
manussā  cutā  niraye  paccājāyanti  tiracchānayoniyā paccājāyanti
pittivisaye 1- paccājāyanti . Evameva kho bhikkhave appakā te sattā
@Footnote: 1 Ma. pettivisaye. sabbattha īdisameva.
Ye  manussā  cutā  devesu  paccājāyanti athakho eteva sattā
bahutarā  ye  manussā  cutā  niraye paccājāyanti tiracchānayoniyā
paccājāyanti  pittivisaye  paccājāyanti  .  evameva kho bhikkhave
appakā te sattā ye devā cutā devesu paccājāyanti athakho eteva
sattā bahutarā ye devā cutā niraye paccājāyanti tiracchānayoniyā
paccājāyanti  pittivisaye  paccājāyanti  .  evameva kho bhikkhave
appakā  te  sattā  ye  devā  cutā  manussesu paccājāyanti
athakho eteva sattā bahutarā ye devā cutā niraye paccājāyanti
tiracchānayoniyā   paccājāyanti   pittivisaye  paccājāyanti  .
Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye nirayā cutā manussesu
paccājāyanti  athakho  eteva  sattā  bahutarā  ye nirayā cutā
niraye    paccājāyanti    tiracchānayoniyā    paccājāyanti
pittivisaye paccājāyanti.
   {206.1} Evameva kho bhikkhave appakā te sattā ye nirayā
cutā  devesu  paccājāyanti  athakho  eteva sattā bahutarā ye
nirayā  cutā  niraye  paccājāyanti  tiracchānayoniyā  paccājāyanti
pittivisaye  paccājāyanti  .  evameva  kho  bhikkhave  appakā
te  sattā  ye  tiracchānayoniyā  cutā  manussesu  paccājāyanti
athakho   eteva   sattā   bahutarā   ye  tiracchānayoniyā
cutā   niraye   paccājāyanti   tiracchānayoniyā  paccājāyanti
pittivisaye   paccājāyanti   .   evameva   kho   bhikkhave
appakā  te  sattā  ye  tiracchānayoniyā  cutā  devesu
Paccājāyanti  athakho  eteva  sattā bahutarā ye tiracchānayoniyā
cutā  niraye  paccājāyanti  tiracchānayoniyā  paccāyanti pittivisaye
paccājāyanti  .  evameva  kho bhikkhave appakā te sattā ye
pittivisayā  cutā  manussesu  paccājāyanti  athakho  eteva sattā
bahutarā  ye  pittivisayā cutā niraye paccājāyanti tiracchānayoniyā
paccājāyanti   pittivisaye  paccājāyanti  .  evameva  kho
bhikkhave  appakā  te  sattā  ye  pittivisayā  cutā  devesu
paccājāyanti  athakho  eteva  sattā  bahutarā  ye  pittivisayā
cutā   niraye   paccājāyanti   tiracchānayoniyā  paccājāyanti
pittivisaye paccājāyanti.
          Vaggo catuttho. [1]-
          Pasādakaradhammādipāli
   [207]  Addhamidaṃ  bhikkhave  lābhānaṃ  yadidaṃ  āraññakattaṃ 2-
piṇḍapātikattaṃ    paṃsukūlikattaṃ    tecīvarikattaṃ    dhammakathikattaṃ
vinayadharakattaṃ  bāhusaccaṃ  thāvareyyaṃ  ākappasampadā  parivārasampadā
mahāparivāratā  kulaputti  3-  vaṇṇapokkharatā  kalyāṇavākkaraṇatā
appicchatā appābādhatāti.
   [208]  Accharāsaṅghātamattaṃpi  ce  bhikkhave  bhikkhu  paṭhamaṃ
jhānaṃ  bhāveti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  arittajjhāno viharati
satthusāsanakaro   ovādapaṭikaro   amoghaṃ   raṭṭhapiṇḍaṃ   bhuñjati
ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontīti.
   [209] Accharāsaṅghātamattaṃpi ce bhikkhave bhikkhu dutiyaṃ jhānaṃ bhāveti
@Footnote: 1 Ma. jambudīpapeyyālo niṭṭhito. 2 Ma. araññikattaṃ. 3 Ma. Yu. kolaputti.
...  Tatiyaṃ jhānaṃ bhāveti ... catutthaṃ jhānaṃ bhāveti ... mettaṃ
cetovimuttiṃ  bhāveti  ...  karuṇaṃ cetovimuttiṃ bhāveti ... muditaṃ
cetovimuttiṃ bhāveti ... upekkhaṃ cetovimuttiṃ bhāveti ... kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  ...  vedanāsu vedanānupassī viharati .pe. citte
cittānupassī  viharati  .pe.  dhammesu  dhammānupassī  viharati ātāpī
sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ ... anuppannānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ
ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati ... uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ
dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati  ...  anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti padahati ... uppannānaṃ
kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya
pāripūriyā  chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti
padahati
   {209.1}  ...  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ
bhāveti ... viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti ...
Cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ   iddhipādaṃ   bhāveti   ...
Vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti ... saddhindriyaṃ
bhāveti ... viriyindriyaṃ bhāveti ... Satindriyaṃ bhāveti ... Samādhindriyaṃ
bhāveti ... Paññindriyaṃ bhāveti ... Saddhābalaṃ bhāveti ... Viriyabalaṃ bhāveti ...
Satibalaṃ  bhāveti  ...  samādhibalaṃ  bhāveti ... paññābalaṃ bhāveti
... satisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti ...
Viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti ... pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... passaddhi-
sambojjhaṅgaṃ bhāveti ... samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti ... Upekkhā-
sambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ... sammādiṭṭhiṃ bhāveti ... sammāsaṅkappaṃ
bhāveti  ... sammāvācaṃ bhāveti ... sammākammantaṃ bhāveti ...
Sammāājīvaṃ bhāveti ... sammāvāyāmaṃ bhāveti ... Sammāsatiṃ bhāveti
... Sammāsamādhiṃ bhāveti ...
   [210]  Ajjhattaṃ  rūpasaññī  bahiddhā  rūpāni passati parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃ  saññī
hoti ...
   [211]  Ajjhattaṃ rūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃ  saññī
hoti ...
   [212]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā rūpāni passati parittāni
suvaṇṇadubbaṇṇāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi  passāmīti  evaṃ  saññī
hoti ...
   [213]   Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati
appamāṇāni   suvaṇṇadubbaṇṇāni   tāni   abhibhuyya   jānāmi
passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [214]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati nīlāni
nīlavaṇṇāni  nīlanidassanāni  nīlanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [215]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati pītāni
pītavaṇṇāni  pītanidassanāni  pītanibhāsāni  tāni  abhibhuyya  jānāmi
passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [216]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati lohitakāni
lohitakavaṇṇāni  lohitakanidassanāni  lohitakanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃ saññī hoti ...
   [217]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati odātāni
odātavaṇṇāni  odātanidassanāni  odātanibhāsāni  tāni  abhibhuyya
jānāmi passāmīti evaṃ saññī hoti ... Rūpī rūpāni passati ...
   [218]  Ajjhattaṃ  arūpasaññī  bahiddhā  rūpāni  passati  ...
Subhanteva adhimutto hoti ...
   [219]  Sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja viharati ...
   [220]  Sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati ...
   [221]  Sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
Ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati ...
   [222]  Sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma  nevasaññā-
nāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati ...
   [223]   Sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati ...
   [224]  Paṭhavīkasiṇaṃ  bhāveti  ...  āpokasiṇaṃ bhāveti ...
Tejokasiṇaṃ  bhāveti ... vāyokasiṇaṃ bhāveti ... nīlakasiṇaṃ bhāveti
...  pītakasiṇaṃ  bhāveti ... lohitakasiṇaṃ bhāveti ... odātakasiṇaṃ
bhāveti  ...  ākāsakasiṇaṃ  bhāveti  ...  viññāṇakasiṇaṃ  bhāveti
...  asubhasaññaṃ  bhāveti  ...  maraṇasaññaṃ bhāveti ... āhāre
paṭikkūlasaññaṃ  bhāveti  ...  sabbaloke  anabhiratasaññaṃ bhāveti ...
Aniccasaññaṃ  bhāveti  ...  anicce dukkhasaññaṃ bhāveti ... dukkhe
anattasaññaṃ  bhāveti  ...  pahānasaññaṃ  bhāveti  ...  virāgasaññaṃ
bhāveti  ...  nirodhasaññaṃ  bhāveti ... aniccasaññaṃ bhāveti ...
Anattasaññaṃ bhāveti ... maraṇasaññaṃ bhāveti ... Āhāre paṭikkūlasaññaṃ
bhāveti  ...  sabbaloke  anabhiratasaññaṃ  bhāveti  ... aṭṭhikasaññaṃ
bhāveti  ...  puḷavakasaññaṃ  bhāveti  ...  vinīlakasaññaṃ  bhāveti
... Vicchiddakasaññaṃ bhāveti ... Uddhumātakasaññaṃ bhāveti ...
   {224.1} Buddhānussatiṃ bhāveti ... dhammānussatiṃ bhāveti ...
Saṅghānussatiṃ bhāveti ... Sīlānussatiṃ bhāveti ... Cāgānussatiṃ bhāveti ...
Devatānussatiṃ  bhāveti  ...  ānāpānasati  bhāveti ... maraṇasatiṃ
bhāveti ... kāyagatāsatiṃ bhāveti ... upasamānussatiṃ bhāveti ...
Paṭhamajjhānasahagataṃ  saddhindriyaṃ  bhāveti ... viriyindriyaṃ bhāveti ...
Satindriyaṃ bhāveti ... samādhindriyaṃ bhāveti ... paññindriyaṃ bhāveti
... saddhābalaṃ bhāveti ... viriyabalaṃ bhāveti ... satibalaṃ bhāveti
... samādhibalaṃ bhāveti ... Paññābalaṃ bhāveti ... Dutiyajjhānasahagataṃ .pe.
Tatiyajjhānasahagataṃ  .pe.  catutthajjhānasahagataṃ  .pe.  mettāsahagataṃ
.pe.  karuṇāsahagataṃ  .pe.  muditāsahagataṃ  .pe.  upekkhāsahagataṃ
saddhindriyaṃ  bhāveti  ...  viriyindriyaṃ  bhāveti  ...  satindriyaṃ
bhāveti  ...  samādhindriyaṃ bhāveti ... paññindriyaṃ bhāveti ...
Saddhābalaṃ bhāveti ... viriyabalaṃ bhāveti ... satibalaṃ bhāveti ...
Samādhibalaṃ  bhāveti  ...  paññābalaṃ  bhāveti  ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu  arittajjhāno  viharati  satthusāsanakaro  ovādapaṭikaro  amoghaṃ
raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontīti.
   [225] Yassa kassaci bhikkhave mahāsamuddo cetasā phuṭo antogadhā
tassa kunnadiyo yākāci samuddaṅgamā evameva kho 1- bhikkhave yassa kassaci
kāyagatāsati bhāvitā bahulīkatā antogadhā tassa kusalā dhammā yekeci
vijjābhāgiyāti.
   [226] Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato mahato saṃvegāya
saṃvattati  mahato  atthāya  saṃvattati  mahato  yogakkhemāya  saṃvattati
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ saddo natthi.
Satisampajaññāya    saṃvattati    ñāṇadassanapaṭilābhāya    saṃvattati
diṭṭhadhammasukhavihārāya     saṃvattati     vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya
saṃvattati  katamo ekadhammo kāyagatāsati ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo
bhāvito  bahulīkato mahato saṃvegāya saṃvattati mahato atthāya saṃvattati
mahato   yogakkhemāya   saṃvattati   satisampajaññāya   saṃvattati
ñāṇadassanapaṭilābhāya   saṃvattati   diṭṭhadhammasukhavihārāya   saṃvattati
vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya saṃvattatīti.
   [227] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati
cittaṃpi  passambhati  vitakkavicārāpi  vūpasammanti kevalāpi vijjābhāgiyā
dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti katamasmiṃ ekadhamme kāyagatāsatiyā 1-
imasmiṃ  kho bhikkhave ekadhamme bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati
cittaṃpi   passambhati   vitakkavicārāpi   vūpasammanti   kevalāpi
vijjābhāgiyā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.
   [228] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate anuppannā ceva
akusalā  dhammā  nuppajjanti  uppannā  ca akusalā dhammā pahīyanti
katamasmiṃ ekadhamme kāyagatāsatiyā 2- imasmiṃ kho bhikkhave ekadhamme
bhāvite  bahulīkate  anuppannā  ceva  akusalā  dhammā  nuppajjanti
uppannā ca akusalā dhammā pahīyantīti.
   [229] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate anuppannā ceva
kusalā  dhammā  uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya
@Footnote: 1-2 Ma. kāyagatāya satiyā. ito paraṃ īdisameva.
Vepullāya  saṃvattati  katamasmiṃ  ekadhamme  kāyagatāsatiyā  imasmiṃ
kho  bhikkhave  ekadhamme bhāvite bahulīkate anuppannā ceva kusalā
dhammā  uppajjanti  uppannā  ca  kusalā  dhammā  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattantīti.
   [230]  Ekadhamma  bhikkhave bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati
vijjā  uppajjati  asmimāno  pahīyati  anusayā  samugghātaṃ  gacchanti
saññojanā  pahīyanti  katamasmiṃ  ekadhamme  kāyagatāsatiyā  imasmiṃ
kho  bhikkhave  ekadhamme  bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati vijjā
uppajjati   asmimāno   pahīyati  anusayā  samugghātaṃ  gacchanti
saññojanā pahīyantīti.
   [231]  Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato paññāppabhedāya
saṃvattati  anupādāparinibbānāya saṃvattati katamo ekadhammo kāyagatāsati
ayaṃ  kho  bhikkhave  ekadhammo  bhāvito  bahulīkato paññāppabhedāya
saṃvattati anupādāparinibbānāya saṃvattatīti.
   [232] Ekadhamme bhikkhave bhāvite bahulīkate anekadhātupaṭivedho
hoti  nānādhātupaṭivedho  hoti  anekadhātupaṭisambhidā  hoti katamasmiṃ
ekadhamme  kāyagatāsatiyā  imasmiṃ  kho bhikkhave ekadhamme bhāvite
bahulīkate   anekadhātupaṭivedho  hoti  nānādhātupaṭivedho  hoti
anekadhātupaṭisambhidā hotīti.
   [233] Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya
Saṃvattati  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  saṃvattati  anāgāmiphalasacchikiriyāya
saṃvattati  arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattati katamo ekadhammo kāyagatāsati
ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya
saṃvattati  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  saṃvattati  anāgāmiphalasacchikiriyāya
saṃvattati arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattatīti.
   [234]  Ekadhammo bhikkhave bhāvito bahulīkato paññāpaṭilābhāya
saṃvattati   paññāvuḍḍhiyā   saṃvattati   paññāvepullāya   saṃvattati
mahāpaññatāya   saṃvattati   puthupaññatāya   saṃvattati  vipulapaññatāya
saṃvattati  gambhīrapaññatāya  saṃvattati  asamatthapaññatāya  1-  saṃvattati
bhūripaññatāya   saṃvattati   paññābāhullāya  saṃvattati  sīghapaññatāya
saṃvattati   lahupaññatāya   saṃvattati   hāsapaññatāya   saṃvattati
javanapaññatāya  saṃvattati  tikkhapaññatāya  saṃvattati  nibbedhikapaññatāya
saṃvattati  katamo ekadhammo kāyagatāsati ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo
bhāvito   bahulīkato   paññāpaṭilābhāya   saṃvattati  paññāvuḍḍhiyā
saṃvattati   paññāvepullāya   saṃvattati   mahāpaññatāya   saṃvattati
puthupaññatāya   saṃvattati   vipulapaññatāya  saṃvattati  gambhīrapaññatāya
saṃvattati  asamatthapaññatāya  2-  saṃvattati  bhūripaññatāya  saṃvattati
paññābāhullāya   saṃvattati   sīghapaññatāya  saṃvattati  lahupaññatāya
saṃvattati   hāsapaññatāya   saṃvattati   javanapaññatāya   saṃvattati
tikkhapaññatāya saṃvattati nibbedhikapaññatāya saṃvattatīti.
@Footnote: 1-2 Ma. asamantapaññatāya. Yu. asāmanuta ......
   [235]  Amatante bhikkhave na paribhuñjanti ye kāyagatāsatiṃ na
paribhuñjanti  .  amatante  bhikkhave  paribhuñjanti  ye  kāyagatāsatiṃ
paribhuñjantīti.
   [236]  Amatantesaṃ  bhikkhave  aparibhuttaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
aparibhuttā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  paribhuttaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
paribhuttāti.
   [237] Amatantesaṃ bhikkhave parihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati parihīnā.
Amatantesaṃ bhikkhave aparihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati aparihīnāti.
   [238] Amatantesaṃ bhikkhave viraddhaṃ yesaṃ kāyagatāsati viraddhā.
Amatantesaṃ bhikkhave āraddhaṃ yesaṃ kāyagatāsati āraddhāti.
   [239] Amatante bhikkhave pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ pamādiṃsu.
Amatante bhikkhave na pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ na pamādiṃsūti.
   [240] Amatantesaṃ bhikkhave pamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati pamuṭṭhā.
Amatantesaṃ bhikkhave appamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati appamuṭṭhāti.
   [241]  Amatantesaṃ  bhikkhave  anāsevitaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
anāsevitā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  āsevitaṃ  yesaṃ kāyagatāsati
āsevitāti.
   [242]  Amatantesaṃ  bhikkhave  abhāvitaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
abhāvitā. Amatantesaṃ bhikkhave bhāvitaṃ yesaṃ kāyagatāsati bhāvitāti.
   [243]  Amatantesaṃ  bhikkhave  abahulīkataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
Abahulīkatā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  bahulīkataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
bahulīkatāti.
   [244]  Amatantesaṃ  bhikkhave  anabhiññātaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
anabhiññātā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  abhiññātaṃ  yesaṃ kāyagatāsati
abhiññātāti.
   [245]  Amatantesaṃ  bhikkhave  apariññātaṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
apariññātā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  pariññātaṃ  yesaṃ kāyagatāsati
pariññātāti.
   [246]  Amatantesaṃ  bhikkhave  asacchikataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
asacchikatā  .  amatantesaṃ  bhikkhave  sacchikataṃ  yesaṃ  kāyagatāsati
sacchikatāti. [1]- [2]-
          --------------
       Ekanipātassa suttasahassaṃ samattaṃ 3-.
@Footnote: 1 Ma. idamavo ca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
@2 Ma. amatavaggo. 3 Ma. ekakanipātapāli niṭṭhitā.
        Suttantapiṭake aṅguttaranikāyassa
            dukanipāto
             -----
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Paṭhamapaṇṇāsako
   [247] 1 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  dvemāni  bhikkhave  vajjāni katamāni dve diṭṭhadhammikañca
vajjaṃ samparāyikañca vajjaṃ.
   {247.1} Katamañca bhikkhave diṭṭhadhammikaṃ vajjaṃ idha bhikkhave ekacco
passati coraṃ āgucāriṃ rājāno gahetvā vividhā kammakaraṇā 1- karonte
kasāhipi  tāḷente  vettehipi tāḷente aḍḍhadaṇḍakehipi tāḷente
hatthaṃpi  chindante  pādaṃpi  chindante  hatthapādaṃpi  chindante  kaṇṇaṃpi
chindante  nāsaṃpi  chindante  kaṇṇanāsaṃpi  chindante  bilaṅgathālikaṃpi
karonte  saṅkhamuṇḍikaṃpi  karonte  rāhumukhaṃpi  karonte  jotimālikaṃpi
karonte   hatthappajjotikaṃpi  karonte  erakavaṭṭikaṃpi  karonte
cīrakavāsikaṃpi  karonte  eṇeyyakaṃpi  karonte  baḷisamaṃsikaṃpi karonte
kahāpaṇakaṃpi 2- karonte khārāpaṭicchakaṃpi 3- karonte palighaparivattakaṃpi 4-
karonte palālapīṭhakaṃpi karonte tattenapi telena osiñcante sunakhehipi
khādāpente jīvantaṃpi sūle uttāsente asināpi sīsaṃ chindante tassa
@Footnote: 1 Ma. kammakāraṇā. Po. vividhāni kammakaraṇāni. 2 Ma. kahāpaṇikampi. 3 Ma. Yu.
@khārāpaṭicchikampi. 4 Ma. Yu. palighaparivattikampi.
Evaṃ  hoti yathārūpānaṃ kho pāpakānaṃ kammānaṃ hetu coraṃ āgucāriṃ
rājāno gahetvā vividhā kammakaraṇā karonti kasāhipi tāḷenti .pe.
Asināpi  sīsaṃ chindanti ahañceva kho pana evarūpaṃ pāpakammaṃ kareyyaṃ
maṃpī rājāno gahetvā evarūpā vividhā kammakaraṇā kareyyuṃ kasāhipi
tāḷeyyuṃ .pe. asināpi sīsaṃ chindeyyunti so diṭṭhadhammikassa vajjassa
bhīto  na  paresaṃ  pābhataṃ  palumpanto  carati idaṃ vuccati bhikkhave
diṭṭhadhammikaṃ vajjaṃ.
   {247.2}  Katamañca  bhikkhave  samparāyikaṃ  vajjaṃ idha bhikkhave
ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho  pāpako vipāko
abhisamparāyaṃ  vacīduccaritassa  kho  pāpako  vipāko  abhisamparāyaṃ
manoduccaritassa  kho pāpako vipāko abhisamparāyaṃ ahañceva kho pana
kāyena  duccaritaṃ  careyyaṃ vācāya duccaritaṃ careyyaṃ manasā duccaritaṃ
careyyaṃ  kiñca  taṃ  yenāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyyanti  so  samparāyikassa vajjassa
bhīto  kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ  bhāveti  vacīduccaritaṃ pahāya
vacīsucaritaṃ  bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti suddhaṃ
attānaṃ  pariharati  idaṃ  vuccati bhikkhave samparāyikaṃ vajjaṃ . imāni
kho  bhikkhave dve vajjāni . tasmā tiha bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ
diṭṭhadhammikassa  vajjassa  bhāyissāma  samparāyikassa vajjassa bhāyissāma
vajjabhīruno  bhavissāma  vajjabhayadassāvinoti  evaṃ  hi  vo  bhikkhave
sikkhitabbaṃ  vajjabhīruno  bhikkhave  vajjabhayadassāvino etaṃ pāṭikaṅkhaṃ yaṃ
Parimuccissati sabbavajjehīti.
   [248]  2 Dvemāni bhikkhave padhānāni durabhisambhavāni lokasmiṃ
katamāni  dve  yañca gihīnaṃ agāraṃ ajjhāvasataṃ cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānuppādanatthaṃ  padhānaṃ  yañca  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  sabbūpadhipaṭinissaggatthaṃ  padhānaṃ  imāni  kho
bhikkhave  dve  padhānāni  durabhisambhavāni  lokasmiṃ etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ  dvinnaṃ  padhānānaṃ  yadidaṃ  sabbūpadhipaṭinissaggatthaṃ  padhānaṃ .
Tasmā  tiha  bhikkhava  evaṃ  sikkhitabbaṃ  sabbūpadhipaṭinissaggatthaṃ  padhānaṃ
padahissāmāti evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [249] 3 Dveme bhikkhave dhammā tapanīyā katame dve idha
bhikkhave  ekaccassa  kāyaduccaritaṃ  kataṃ hoti akataṃ hoti kāyasucaritaṃ
vacīduccaritaṃ  kataṃ  hoti akataṃ hoti vacīsucaritaṃ manoduccaritaṃ kataṃ hoti
akataṃ  hoti  manosucaritaṃ  so kāyaduccaritaṃ me katanti tappati akataṃ
me  kāyasucaritanti  tappati  vacīduccaritaṃ  me  katanti  tappati akataṃ
me  vacīsucaritanti  tappati  manoduccaritaṃ  me  katanti  tappati akataṃ
me manosucaritanti tappati ime kho bhikkhave dve dhammā tapanīyāti.
   [250]  4 Dveme bhikkhave dhammā atapanīyā katame dve idha
bhikkhave  ekaccassa  kāyasucaritaṃ  kataṃ hoti akataṃ hoti kāyaduccaritaṃ
vacīsucaritaṃ  kataṃ  hoti  akataṃ hoti vacīduccaritaṃ manosucaritaṃ kataṃ hoti
akataṃ  hoti  manoduccaritaṃ  so  kāyasucaritaṃ  me katanti na tappati
Akataṃ  me  kāyaduccaritanti  na  tappati  vacīsucaritaṃ  me katanti na
tappati  akataṃ  me  vacīduccaritanti  na  tappati  manosucaritaṃ  me
katanti  na  tappati  akataṃ  me  manoduccaritanti  na  tappati ime
kho bhikkhave dve dhammā atapanīyāti.
   [251]  5  Dvinnāhaṃ  bhikkhave  dhammānaṃ  upaññāsiṃ  yā ca
asantuṭṭhitā kusalesu dhammesu yā ca appaṭivāṇitā padhānasmiṃ. Appaṭivāṇaṃ
sudāhaṃ  bhikkhave  padahāmi  kāmaṃ  taco [1]- nahāru ca aṭṭhi ca
avasissatu  sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisatthāmena purisaviriyena
purisaparakkamena   pattabbaṃ   na   taṃ   apāpuṇitvā   viriyassa
saṇṭhānaṃ bhavissatīti tassa mayhaṃ bhikkhave appamādādhigatā bodhi appamādādhigato
anuttaro yogakkhemo.
   {251.1} Tumhe cepi bhikkhave appaṭivāṇaṃ padaheyyātha kāmaṃ taco [2]-
nahāru ca aṭṭhi ca avasissatu sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisatthāmena
purisaviriyena purisaparakkamena pattabbaṃ na taṃ apāpuṇitvā viriyassa saṇṭhānaṃ
bhavissatīti tumhepi bhikkhave na cirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissatha. Tasmā tiha bhikkhave
evaṃ  sikkhitabbaṃ appaṭivāṇaṃ padahissāma kāmaṃ taco [3]- nahāru ca
aṭṭhi  ca  avasissatu  sarīre upasussatu maṃsalohitaṃ yantaṃ purisatthāmena
purisaviriyena  purisaparakkamena  pattabbaṃ  na  taṃ  apāpuṇitvā viriyassa
@Footnote:1-2-3 Ma. Yu. casaddo dissati.
Saṇṭhānaṃ bhavissatīti evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [252]  6  Dveme  bhikkhave  dhammā katame dve yā ca
saññojaniyesu dhammesu assādānupassitā yā ca saññojaniyesu dhammesu
nibbidānupassitā  .  saññojaniyesu  bhikkhave  dhammesu assādānupassī
viharanto  rāgaṃ  nappajahati  dosaṃ  nappajahati  mohaṃ nappajahati rāgaṃ
appahāya  dosaṃ  appahāya  mohaṃ  appahāya  na parimuccati jātiyā
jarāmaraṇena  sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi na
parimuccati  dukkhasmāti  vadāmi  .  saññojaniyesu  bhikkhave  dhammesu
nibbidānupassī viharanto rāgaṃ pajahati dosaṃ pajahati mohaṃ pajahati rāgaṃ
pahāya  dosaṃ  pahāya  mohaṃ  pahāya parimuccati jātiyā jarāmaraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  parimuccati
dukkhasmāti vadāmi. Ime kho bhikkhave dve dhammāti.
   [253]  7  Dveme  bhikkhave  dhammā  kaṇhā katame dve
ahirikañca anottappañca ime kho bhikkhave dve dhammā kaṇhāti.
   [254]  8 Dveme bhikkhave dhammā sukkā katame dve hirī
ca ottappañca ime kho bhikkhave dve dhammā sukkāti.
   [255] 9 Dveme bhikkhave sukkā dhammā lokaṃ pālenti katame
dve  hirī  ca ottappañca ime kho bhikkhave dve sukkā dhammā
lokaṃ  na  pāleyyuṃ  nayidha paññāyetha mātāti vā mātucchāti vā
Mātulānīti  vā  ācariyabhariyāti  vā  garūnaṃ  dārāti vā sambhedaṃ
loko agamissa yathā ajeḷakā kukkuṭasūkarā soṇasigālā 1-. Yasmā
ca  kho  bhikkhave ime dve sukkā dhammā lokaṃ pālenti tasmā
paññāyati  mātāti  vā  mātucchāti  vā  mātulānīti  vā
ācariyabhariyāti vā garūnaṃ dārāti vāti.
   [256] 10 Dvemā bhikkhave vassūpanāyikā katamā dve purimikā
ca pacchimikā ca imā kho bhikkhave dve vassūpanāyikāti.
          Kammakaraṇavaggo paṭhamo.
   [257] 11 Dvemāni bhikkhave balāni katamāni dve paṭisaṅkhānabalañca
bhāvanābalañca   .   katamañca   bhikkhave   paṭisaṅkhānabalaṃ  idha
bhikkhave  ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva  dhamme abhisamparāyañca vacīduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañca manoduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya
kāyaduccaritaṃ *- pahāya kāyasucaritaṃ bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ
bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ
pariharati  idaṃ  vuccati  bhikkhave  paṭisaṅkhānabalaṃ  . katamañca bhikkhave
bhāvanābalaṃ tatra bhikkhave yadidaṃ 2- bhāvanābalaṃ sekhametaṃ 3- balaṃ sekhaṃ
hi so bhikkhave balaṃ āgamma rāgaṃ pajahati dosaṃ pajahati mohaṃ pajahati
rāgaṃ pahāya dosaṃ pahāya mohaṃ pahāya yaṃ akusalaṃ na taṃ karoti yaṃ
@Footnote: 1 Ma. soṇasiṃgālā . 2 Ma. yamidaṃ. 3 Ma. Yu. sekhānametaṃ.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ kāduccaritaṃ peḌna kāyaduccaritaṃ
Pāpaṃ  na taṃ sevati idaṃ vuccati bhikkhave bhāvanābalaṃ . imāni kho
bhikkhave dve balānīti.
   [258] 12 Dvemāni bhikkhave balāni katamāni dve paṭisaṅkhānabalañca
bhāvanābalañca   .   katamañca   bhikkhave   paṭisaṅkhānabalaṃ  idha
bhikkhave  ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva  dhamme abhisamparāyañca vacīduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañca manoduccaritassa pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya
kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ
bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ
pariharati  idaṃ  vuccati  bhikkhave  paṭisaṅkhānabalaṃ  . katamañca bhikkhave
bhāvanābalaṃ  idha  bhikkhave  bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
bhāveti ... viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti ... Pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti ...
Passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  ...  samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti ...
Upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  idaṃ  vuccati  bhikkhave  bhāvanābalaṃ  . imāni kho
bhikkhave dve balānīti.
   [259] 13 Dvemāni bhikkhave balāni katamāni dve paṭisaṅkhānabalañca
bhāvanābalañca   .   katamañca   bhikkhave   paṭisaṅkhānabalaṃ  idha
Bhikkhave  ekacco  iti  paṭisañcikkhati  kāyaduccaritassa  kho pāpako
vipāko diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca vacīduccaritassa [1]- pāpako
vipāko diṭṭhe ceva dhamme abhisamparāyañca manoduccaritassa [2]- pāpako
vipāko  diṭṭhe  ceva dhamme abhisamparāyañcāti so iti paṭisaṅkhāya
kāyaduccaritaṃ  pahāya  kāyasucaritaṃ bhāveti vacīduccaritaṃ pahāya vacīsucaritaṃ
bhāveti  manoduccaritaṃ  pahāya  manosucaritaṃ  bhāveti  suddhaṃ  attānaṃ
pariharati idaṃ vuccati bhikkhave paṭisaṅkhānabalaṃ.
   {259.1} Katamañca bhikkhave bhāvanābalaṃ idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca pahānā dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
idaṃ vuccati bhikkhave bhāvanābalaṃ. Imāni kho bhikkhave dve balānīti.
   [260] 14 Dvemā bhikkhave tathāgatassa dhammadesanā katamā dve
saṅkhittena  ca  vitthārena  ca imā kho bhikkhave dve tathāgatassa
dhammadesanāti.
@Footnote: 1-2 Ma. kho.
   [261] 15 Yasmiṃ bhikkhave adhikaraṇe āpanno ca bhikkhu codako
ca bhikkhu na sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhanti tasmetaṃ bhikkhave
adhikaraṇe  pāṭikaṅkhaṃ  dīghattāya kharattāya vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū
ca na phāsuṃ viharissanti . 1- yasmiñca kho bhikkhave adhikaraṇe āpanno
ca  bhikkhu  codako ca bhikkhu sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhanti
tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe pāṭikaṅkhaṃ na dīghattāya na kharattāya na
vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū ca phāsuṃ viharissanti. 2-
   {261.1}  Kathañca  bhikkhave  āpanno bhikkhu sādhukaṃ attanāva
attānaṃ  paccavekkhati  idha bhikkhave āpanno bhikkhu iti paṭisañcikkhati
ahaṃ kho akusalaṃ āpanno kañcideva 3- desaṃ kāyena tasmā 4- maṃ
so  bhikkhu  addasa akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena no
ce ahaṃ akusalaṃ āpajjeyyaṃ kañcideva desaṃ kāyena na maṃ so bhikkhu
passeyya  akusalaṃ  āpanno kañcideva desaṃ kāyena yasmā ca kho
ahaṃ  akusalaṃ āpanno kañcideva desaṃ kāyena tasmā maṃ so bhikkhu
addasa  akusalaṃ  āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena disvā ca pana
maṃ so bhikkhu akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena anattamano
ahosi  anattamano  samāno  anattamanavacanaṃ  maṃ  so  bhikkhu  avaca
anattamanavacanāhaṃ  tena  bhikkhunā  vutto  samāno anattamano ahosiṃ
anattamno  samāno  paresaṃ  ārocesiṃ  iti mameva tattha accayo
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. viharissantīti . 3 Ma. kiñcideva. 4 Ma. tasmāti pāṭho natthi.
Accagamā  suṅkadāyikaṃva  bhaṇḍasminti  evaṃ  kho  bhikkhave  āpanno
bhikkhu sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhati.
   {261.2}  Kathañca  bhikkhave  codako  bhikkhu sādhukaṃ attanāva
attānaṃ  paccavekkhati  idha  bhikkhave codako bhikkhu iti paṭisañcikkhati
ayaṃ kho bhikkhu akusalaṃ āpanno kañcideva desaṃ kāyena tasmā 1-
ahaṃ  imaṃ  bhikkhuṃ addasaṃ akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
no ce ayaṃ bhikkhu akusalaṃ āpajjeyya kañcideva desaṃ kāyena nāhaṃ
imaṃ  bhikkhuṃ  passeyyaṃ  akusalaṃ  āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
yasmā ca kho ayaṃ bhikkhu akusalaṃ āpanno kañcideva desaṃ kāyena tasmā
ahaṃ  imaṃ  bhikkhuṃ addasaṃ akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
disvā ca panāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ akusalaṃ āpajjamānaṃ kañcideva desaṃ kāyena
anattamano  ahosiṃ  anattamano  samāno  anattamanavacanāhaṃ imaṃ bhikkhuṃ
avacaṃ  anattamanavacanāyaṃ bhikkhu mayā vutto samāno anattamano ahosi
anattamano  samāno  paresaṃ  ārocesi  iti mameva tattha accayo
accagamā suṅkadāyikaṃva bhaṇḍasminti evaṃ kho bhikkhave codako bhikkhu sādhukaṃ
attanāva attānaṃ paccavekkhati.
   {261.3} Yasmiṃ bhikkhave adhikaraṇe āpanno ca bhikkhu codako ca
bhikkhu na sādhukaṃ attanāva attānaṃ paccavekkhanti 2- tasmetaṃ bhikkhave
adhikaraṇe  pāṭikaṅkhaṃ  dīghattāya kharattāya vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū
ca  na  phāsuṃ viharissanti . 3-  yasmiṃ ca kho bhikkhave adhikaraṇe
@Footnote: 1 Ma. Yu. tasmāti pāṭho natthi . 2 Ma. sabbattha paccavekkhati.
@3 Ma. viharissantīti.
Āpanno  ca  bhikkhu  codako  ca  bhikkhu sādhukaṃ attanāva attānaṃ
paccavekkhanti  tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe  pāṭikaṅkhaṃ  na dīghattāya
kharattāya vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū ca phāsuṃ viharissantīti.
   [262]  16  Athakho  aññataro  brāhmaṇo  yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho so
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca ko nu kho bho gotama hetu ko
paccayo  yenamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjantīti . adhammacariyavisamacariyāhetu kho
brāhmaṇa  evamidhekacce  sattā  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantīti.
   {262.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce sattā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjantīti .
Dhammacariyasamacariyāhetu  kho  brāhmaṇa  evamidhekacce sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti . abhikkantaṃ bho
gotama  abhikkantaṃ  bho gotama seyyathāpi bho gotama nikkujjitaṃ vā
ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti
evamevaṃ  bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo pakāsito esāhaṃ
bhavantaṃ     gotamaṃ     saraṇaṃ    gacchāmi    dhammañca
Bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṃ gatanti.
   [263]  17  Athakho jānussoṇī 1- brāhmaṇo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho
jānussoṇī  brāhmaṇo  bhagavantaṃ etadavoca ko nu kho bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantīti . katattā ca brāhmaṇa
akatattā ca evamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjantīti.
   {263.1} Ko pana bho gotama hetu ko paccayo yenamidhekacce sattā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti. Katattā ca
brāhmaṇa akatattā ca evamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti . na kho ahaṃ imassa bhoto gotamassa
saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ [2]- ājānāmi sādhu me bhavaṃ
gotamo tathādhammaṃ desetu yathā ahaṃ imassa bhoto gotamassa saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ [3]- ājāneyyanti . tenahi brāhmaṇa
suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhoti kho jānussoṇī
brāhmaṇo  bhagavato  paccassosi . bhagavā etadavoca idha brāhmaṇa
ekaccassa  kāyaduccaritaṃ kataṃ hoti akataṃ hoti kāyasucaritaṃ vacīduccaritaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. jāṇussoṇi. sabbattha īdisameva. 2-3 Ma. avibhattassa vitthārena atthaṃ.
Kataṃ  hoti  akataṃ  hoti  vacīsucaritaṃ  manoduccaritaṃ  kataṃ hoti akataṃ
hoti  manosucaritaṃ  evaṃ  kho  brāhmaṇa  katattā ca akatattā ca
evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjanti  idha pana brāhmaṇa ekaccassa kāyasucaritaṃ
kataṃ  hoti akataṃ hoti kāyaduccaritaṃ vacīsucaritaṃ kataṃ hoti akataṃ hoti
vacīduccaritaṃ  manosucaritaṃ  kataṃ  hoti  akataṃ  hoti manoduccaritaṃ evaṃ
kho brāhmaṇa katattā ca akatattā ca evamidhekacce sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti . abhikkantaṃ bho
gotama  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ  gotamo  dhāretu  ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [264] 18 Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ kho āyasmantaṃ ānandaṃ bhagavā etadavoca ekaṃsenāhaṃ ānanda
akaraṇīyaṃ  vadāmi  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ  manoduccaritanti  . yamidaṃ
bhante  bhagavatā  ekaṃsena  akaraṇīyaṃ akkhātaṃ kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ tasmiṃ akaraṇīye kayiramāne ko ādīnavo pāṭikaṅkhoti .
Yamidaṃ  ānanda  mayā  ekaṃsena  akaraṇīyaṃ  akkhātaṃ  kāyaduccaritaṃ
vacīduccaritaṃ  manoduccaritaṃ  tasmiṃ  akaraṇīye  kayiramāne ayaṃ ādīnavo
pāṭikaṅkho  attāpi  attānaṃ  upavadati  anuvicca  viññū  garahanti
pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati  sammūḷho  kālaṃ  karoti kāyassa
Bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjati yamidaṃ
ānanda  mayā  ekaṃsena  akaraṇīyaṃ  akkhātaṃ kāyaduccaritaṃ vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ  tasmiṃ akaraṇīye kayiramāne ayaṃ ādīnavo pāṭikaṅkho .
Ekaṃsenāhaṃ ānanda karaṇīyaṃ vadāmi kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ manosucaritanti.
Yamidaṃ  bhante bhagavatā ekaṃsena karaṇīyaṃ akkhātaṃ kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ
manosucaritaṃ tasmiṃ karaṇīye kayiramāne ko ānisaṃso pāṭikaṅkhoti.
   {264.1} Yamidaṃ ānanda mayā ekaṃsena karaṇīyaṃ akkhātaṃ kāyasucaritaṃ
vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ tasmiṃ karaṇīye kayiramāne ayaṃ ānisaṃso pāṭikaṅkho
attāpi  attānaṃ  na  upavadati  anuvicca  viññū  pasaṃsanti kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggacchati  asammūḷho  kālaṃ  karoti kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  yamidaṃ  ānanda  mayā
ekaṃsena  karaṇīyaṃ  ekkhātaṃ  kāyasucaritaṃ  vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ tasmiṃ
karaṇīye kayiramāne ayaṃ ānisaṃso pāṭikaṅkhoti.
   [265]  19  Akusalaṃ  bhikkhave pajahatha sakkā bhikkhave akusalaṃ
pajahituṃ no ce 1- taṃ bhikkhave sakkā abhavissa akusalaṃ pajahituṃ nāhaṃ
evaṃ  vadeyyaṃ  akusalaṃ  bhikkhave  pajahathāti yasmā ca kho bhikkhave
sakkā  akusalaṃ  pajahituṃ  tasmāhaṃ  evaṃ  vadāmi  akusalaṃ  bhikkhave
pajahathāti  . akusalañcahidaṃ bhikkhave pahīnaṃ ahitāya dukkhāya saṃvatteyya
nāhaṃ  evaṃ  vadeyyaṃ  akusalaṃ  bhikkhave  pajahathāti  yasmā ca kho
bhikkhave  akusalaṃ  pahīnaṃ hitāya sukhāya saṃvattati tasmāhaṃ evaṃ vadāmi
@Footnote: 1 Ma. no cedaṃ. sabbattha īdisameva.
Akusalaṃ  bhikkhave pajahathāti . kusalaṃ bhikkhave bhāvetha sakkā bhikkhave
kusalaṃ bhāvetuṃ no cetaṃ bhikkhave sakkā abhavissa kusalaṃ bhāvetuṃ nāhaṃ
evaṃ  vadeyyaṃ  kusalaṃ  bhikkhave  bhāvethāti yasmā ca kho bhikkhave
sakkā kusalaṃ bhāvetuṃ tasmāhaṃ evaṃ vadāmi kusalaṃ bhikkhave bhāvethāti.
Kusalañcahidaṃ  bhikkhave  bhāvitaṃ  ahitāya  dukkhāya  saṃvatteyya  nāhaṃ
evaṃ  vadeyyaṃ  kusalaṃ  bhikkhave  bhāvethāti yasmā ca kho bhikkhave
kusalaṃ  bhāvitaṃ  hitāya  sukhāya  saṃvattati tasmāhaṃ evaṃ vadāmi kusalaṃ
bhikkhave bhāvethāti.
   [266]  20  Dveme  bhikkhave dhammā saddhammassa sammosāya
antaradhānāya  saṃvattanti  katame  dve  dunnikkhittañca  padabyañjanaṃ
attho  ca  dunnīto  dunnikkhittassa  bhikkhave  padabyañjanassa atthopi
dunnayo hoti ime kho bhikkhave dve dhammā saddhammassa sammosāya
antaradhānāya  saṃvattanti  .  dveme  bhikkhave  dhammā  saddhammassa
ṭhitiyā  asammosāya  anantaradhānāya  saṃvattanti  katame  dve
sunikkhittañca  padabyañjanaṃ  attho  ca  sunīto  sunikkhittassa  bhikkhave
padabyañjanassa  atthopi sunayo hoti ime kho bhikkhave dve dhammā
saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattantīti.
         Adhikaraṇavaggo dutiyo.
   [267] 21 Dveme bhikkhave bālā katame dve yo ca accayaṃ
accayato  na  passati  yo  ca  accayaṃ  desentassa yathādhammaṃ na
Paṭiggaṇhāti  ime  kho  bhikkhave dve bālā . dveme bhikkhave
paṇḍitā  katame  dve  yo  ca  accayaṃ accayato passati yo ca
accayaṃ  desentassa  yathādhammaṃ paṭiggaṇhāti ime kho bhikkhave dve
paṇḍitāti.
   [268] 22 Dveme bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame dve
duṭṭho  vā  dosantaro  saddho vā duggahitena ime kho bhikkhave
dve tathāgataṃ abbhācikkhantīti.
   [269] 23 Dveme bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame dve
yo  ca  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ tathāgatenāti
dīpeti  yo  ca  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ
tathāgatenāti dīpeti ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ abbhācikkhanti.
Dveme  bhikkhave  tathāgataṃ  nābbhācikkhanti  katame  dve  yo ca
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti dīpeti
yo  ca  bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpeti
ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ nābbhācikkhantīti.
   [270]  24  Dveme  bhikkhave tathāgataṃ abbhācikkhanti katame
dve  yo ca neyyatthaṃ suttantaṃ nītattho suttantoti dīpeti yo ca
nītatthaṃ suttantaṃ neyyattho suttantoti dīpeti ime kho bhikkhave dve
tathāgataṃ  abbhācikkhanti  .  dveme bhikkhave tathāgataṃ nābbhācikkhanti
katame  dve  yo  ca  neyyatthaṃ  suttantaṃ  neyyattho suttantoti
Dīpeti  yo  ca  nītatthaṃ  suttantaṃ  nītattho  suttantoti  dīpeti
ime kho bhikkhave dve tathāgataṃ nābbhācikkhantīti.
   [271]  25  Paṭicchannakammantassa  bhikkhave  dvinnaṃ  gatīnaṃ
aññatarā  gati  pāṭikaṅkhā  nirayo  vā tiracchānayoni vā 1- .
Appaṭicchannakammantassa  bhikkhave  dvinnaṃ  gatīnaṃ  aññatarā  gati
pāṭikaṅkhā devā vā manussā vāti.
   [272]  26  Micchādiṭṭhikassa  bhikkhave dvinnaṃ gatīnaṃ aññatarā
gati pāṭikaṅkhā nirayo vā tiracchānayoni vā 1- . sammādiṭṭhikassa
bhikkhave  davinnaṃ gatīnaṃ aññatarā gati pāṭikaṅkhā devā vā manussā
vāti.
   [273] 27 Dussīlassa bhikkhave dve paṭiggahā 2- nirayo vā
tiracchānayoni vā 1- . sīlavato bhikkhave dve paṭiggahā 3- devā vā
manussā vāti.
   [274]  28  Dvāhaṃ  bhikkhave  atthavase  sampassamāno
araññavanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevāmi  katame  dve
attano  ca  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  sampassamāno  pacchimañca  janataṃ
anukampamāno  ime  kho ahaṃ bhikkhave dve atthavase sampassamāno
araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevāmīti.
   [275] 29 Dveme bhikkhave dhammā vijjābhāgiyā katame dve
samatho ca vipassanā ca . samatho bhikkhave bhāvito kimatthamanubhoti 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. vā-ti. 2-3 Ma. paṭiggāhā. 4 Ma. Yu. kamatthamanubhoti. ito paraṃ
@īdisameva.
Cittaṃ  bhāviyati  1-  cittaṃ  bhāvitaṃ  kimatthamanubhoti yo rāgo so
pahīyati  .  vipassanā bhikkhave bhāvitā kimatthamanubhoti paññā bhāviyati
paññā bhāvitā kimatthamanubhoti yā avijjā sā pahīyatīti 2-.
   [276]  30  Rāgupakkiliṭṭhaṃ  vā  bhikkhave cittaṃ na vimuccati
avijjūpakkiliṭṭhā  vā  paññā  na  bhāviyati  iti  kho  bhikkhave
rāgavirāgā cetovimutti avijjāvirāgā paññāvimuttīti.
          Bālavaggo tatiyo.
   [277]  31  Asappurisabhūmiñca  vo  bhikkhave  desessāmi
sappurisabhūmiñca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evambhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca
katamā  ca  bhikkhave  asappurisabhūmi asappuriso bhikkhave akataññū hoti
akatavedī   asabbhihetaṃ  bhikkhave  upaññātaṃ  yadidaṃ  akataññutā
akataveditā  kevalā  esā  bhikkhave asappurisabhūmi yadidaṃ akataññutā
akataveditā  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  kataññū  hoti  katavedī
sabbhihetaṃ  bhikkhave  upaññātaṃ  yadidaṃ  kataññutā  kataveditā kevalā
esā bhikkhave sappurisabhūmi yadidaṃ kataññutā kataveditāti.
   [278]  32 Dvinnāhaṃ bhikkhave na suppaṭikāraṃ vadāmi katamesaṃ
dvinnaṃ mātu ca pitu ca . ekena bhikkhave aṃsena mātaraṃ parihareyya
ekena  aṃsena  pitaraṃ  parihareyya vassasatāyuko vassasatajīvī so ca
nesaṃ   ucchādanaparimaddananhāpanasambāhanena   paṭijaggeyya   tepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhāvīyati. 2 Ma. Yu. pahīyati.
Tattheva  muttakarīsaṃ cajeyyuṃ na tveva bhikkhave mātāpitunnaṃ kataṃ vā
hoti paṭikataṃ vā imissā ca bhikkhave mahāpaṭhaviyā pahūtasattaratanāya 1-
mātāpitaro  issarādhipacce  rajje patiṭṭhāpeyya na tveva bhikkhave
mātāpitunnaṃ kataṃ vā hoti paṭikataṃ vā taṃ kissa hetu bahūpakārā 2-
bhikkhave  mātāpitaro  puttānaṃ  āpādakā  posakā imassa lokassa
dassetāro . yo ca kho bhikkhave mātāpitaro assaddhe saddhāsampadāya
samādapeti  niveseti  patiṭṭhāpeti  dussīle  sīlasampadāya samādapeti
niveseti  patiṭṭhāpeti  maccharī  cāgasampadāya  samādapeti  niveseti
patiṭṭhāpeti   duppaññe   paññāsampadāya  samādapeti  niveseti
patiṭṭhāpeti  ettāvatā  kho  bhikkhave  mātāpitunnaṃ  katañca
hoti paṭikatañcāti [3]-.
   [279]  33  Athakho  aññataro  brāhmaṇo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho so
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  kiṃvādī bhavaṃ gotamo kimakkhāyīti .
Kiriyavādī  cāhaṃ  brāhmaṇa  akiriyavādī  cāti . yathākathaṃ pana bhavaṃ
gotamo kiriyavādī ca akiriyavādī cāti . akiriyaṃ kho ahaṃ brāhmaṇa
vadāmi  kāyaduccaritassa  vacīduccaritassa  manoduccaritassa  anekavihitānaṃ
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  akiriyaṃ  vadāmi  kiriyañca  kho  ahaṃ
brāhmaṇa   vadāmi   kāyasucaritassa   vacīsucaritassa  manosucaritassa
anekavihitānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ kiriyaṃ vadāmi evaṃ kho ahaṃ brāhmaṇa
@Footnote: 1 Ma. pahūtaratanāya. 2 Ma. bahūkārā. 3 Yu. atikatañcāti.
Kiriyavādī  ca  akiriyavādī  cāti  .  abhikkantaṃ bho gotama .pe.
Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [280]  34  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  bhagavantaṃ
etadavoca  kati  nu kho bhante loke dakkhiṇeyyā kattha ca dānaṃ
dātabbanti  .  dve  kho  gahapati  loke dakkhiṇeyyā sekho ca
asekho  ca  ime kho gahapati dve loke dakkhiṇeyyā ettha ca
dānaṃ  dātabbanti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato
athāparaṃ etadavoca satthā
        sekho ca asekho ca imasmiṃ loke
        āhuneyyā yajamānānaṃ honti
     te ujubhūtā kāyena      vācāya uda cetasā
     khettantaṃ yajamānānaṃ    ettha dinnaṃ malapphalanti.
   [281]  35  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā sārīputto
sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme migāramātupāsāde . tatra kho āyasmā
sārīputto bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhavoti . āvusoti kho te
bhikkhū  āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  . āyasmā sārīputto
etadavoca   ajjhattasaññojanañca   āvuso  puggalaṃ  desessāmi
bahiddhāsaññojanañca taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti . evaṃ
Āvusoti kho te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ. Āyasmā
sārīputto  etadavoca  katamo  cāvuso  ajjhattasaññojano  puggalo
idhāvuso bhikkhu sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu
so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā aññataraṃ devanikāyaṃ upapajjati so
tato  cuto  āgāmī  hoti  āgantā  itthattaṃ  ayaṃ vuccatāvuso
ajjhattasaññojano puggalo āgāmī āgantā itthattaṃ.
   {281.1}  Katamo cāvuso bahiddhāsaññojano puggalo idhāvuso
bhikkhu  sīlavā  hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati sikkhāpadesu so
aññataraṃ  santaṃ  cetovimuttiṃ  upasampajja viharati so kāyassa bhedā
parammaraṇā aññataraṃ devanikāyaṃ upapajjati so tato cuto anāgāmī hoti
anāgantā  itthattaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso  bahiddhāsaññojano  puggalo
anāgāmī  anāgantā itthattaṃ . puna ca paraṃ āvuso bhikkhu sīlavā
hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno  aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati sikkhāpadesu so kāmānaṃyeva
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  so  bhavānaṃyeva
nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  so  taṇhakkhayāya
paṭipanno  hoti  so  lobhakkhāya  paṭipanno  hoti  so  kāyassa
Bhedā  parammaraṇā  aññataraṃ  devanikāyaṃ  upapajjati so tato cuto
anāgāmī   hoti   anāgantā   itthattaṃ   ayaṃ  vuccatāvuso
bahiddhāsaññojano puggalo anāgāmī anāgantā itthattanti.
   Athakho  sambahulā samacittā devatā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ
ṭhitā  kho tā devatā bhagavantaṃ etadavocuṃ eso bhante āyasmā
sārīputto  pubbārāme  migāramātupāsāde bhikkhūnaṃ ajjhattasaññojanañca
puggalaṃ  deseti  bahiddhāsaññojanañca  haṭṭhā  bhante  parisā  sādhu
bhante  bhagavā  yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {281.2} Athakho bhagavā seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ
vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva jetavane
antarahito  pubbārāme  migāramātupāsāde  āyasmato  sārīputtassa
pamukhe 1- pāturahosi. Nisīdi bhagavā paññatte āsane.
   {281.3}  Āyasmāpi  kho  sārīputto bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho āyasmantaṃ sārīputtaṃ bhagavā
etadavoca  idha  sārīputta  sambahulā  samacittā  devatā  yenāhaṃ
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   maṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  sārīputto  tā  devatā  maṃ
etadavocuṃ  eso  bhante  āyasmā  sārīputto  pubbārāme
@Footnote: 1 Ma. sammukhe.
Migāramātupāsāde  bhikkhūnaṃ  ajjhattasaññojanañca  puggalaṃ  deseti
bahiddhāsaññojanañca  haṭṭhā  bhante  parisā  sādhu  bhante  bhagavā
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  tā
kho  pana  sārīputta  devatā  dasapi hutvā vīsatimpi hutvā tiṃsampi
hutvā  cattāḷīsampi  hutvā  paññāsampi  hutvā  saṭṭhimpi  hutvā
āraggakoṭinitudanamattepi tiṭṭhanti na ca aññamaññaṃ byābādhenti
   {281.4} siyā kho pana te 1- sārīputta evamassa tattha nūna tāsaṃ
devatānaṃ tathācittaṃ bhāvitaṃ yena tā devatā dasapi hutvā vīsatimpi hutvā
tiṃsampi  hutvā  cattāḷīsampi  hutvā  paññāsampi  hutvā  saṭṭhimpi
hutvā   āraggakoṭinitudanamattepi  tiṭṭhanti  na  ca  aññamaññaṃ
byābādhentīti na kho panetaṃ sārīputta evaṃ daṭṭhabbaṃ idheva [2]-
sārīputta  tāsaṃ devatānaṃ tathācittaṃ bhāvitaṃ yena tā devatā dasapi
hutvā  .pe.  na  ca  aññamaññaṃ  byābādhenti  tasmā  tiha
sārīputta  evaṃ  sikkhitabbaṃ  santindriyā  bhavissāma  santamānasāti
evañhi te 3- sārīputta sikkhitabbaṃ santindriyānañhi te 4- sārīputta
santamānasānaṃ  santaṃyeva  kāyakammaṃ  bhavissati  santaṃ  vacīkammaṃ  santaṃ
manokammaṃ  santaṃyevupahāraṃ  upaharissāma  sabrahmacārīsūti  evañhi
te  5-  sārīputta  sikkhitabbaṃ  anassuṃ  kho sārīputta aññatitthiyā
paribbājakā ye imaṃ dhammapariyāyaṃ nāssosunti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. kho 3-4-5 Ma. Yu. vo.
   [282] 36 Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno varaṇāya viharati
kaddamadahatīre  1-  .  athakho ārāmadaṇḍo brāhmaṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  mahākaccānena
saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  ārāmadaṇḍo brāhmaṇo āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ etadavoca ko nu kho bho kaccāna hetu ko paccayo
yena  khattiyāpi  khattiyehi  vivadanti  brāhmaṇāpi  brāhmaṇehi
vivadanti    gahapatikāpi    gahapatikehi    vivadantīti   .
Kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānahetu 2-
kho    brāhmaṇa    khattiyāpi    khattiyāpi    vivadanti
brāhmaṇāpi brāhmaṇehi vivadanti gahapatikāpi gahapatikehi vivadantīti.
   {282.1} Ko pana bho kaccāna hetu ko paccayo yena samaṇāpi
samaṇehi    vivadantīti    .    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedha-
pariyuṭṭhānajjhosānahetu  3-  kho  brāhmaṇa  samaṇāpi  samaṇehi
vivadantīti  .  atthi pana bho kaccāna koci lokasmiṃ yo imañceva
kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   4-   samatikkanto
imañca    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ    5-
samatikkantoti  .  atthi  brāhmaṇa  lokasmiṃ  yo  imañceva
kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   6-   samatikkanto
imañca    diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ    7-
samatikkantoti  . ko pana so bho kaccāna lokasmiṃ yo imañceva
@Footnote: 1 Ma. bhaddasāritīre. 2-3-4-5-6-7 Ma. kāmarāgābhinivesa ....
Kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ samatikkanto
imañca diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkantoti  .  atthi  brāhmaṇa  puratthimesu  janapadesu  sāvatthī
nāma  nagaraṃ  tattha so bhagavā etarahi viharati arahaṃ sammāsambuddho
so  hi  brāhmaṇa  bhagavā  imañceva kāmarāgavinivesavinibandhapaligedha-
pariyuṭṭhānajjhosānaṃ   samatikkanto   imañca   diṭṭhirāgavinivesa-
vinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ   samatikkantoti   .   evaṃ
vutte  ārāmadaṇḍo  brāhmaṇo  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā   dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ   paṭhaviyaṃ  nihantvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  udānaṃ  udānesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa yo hi
so  bhagavā  imañceva  kāmarāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkanto   imañca  diṭṭhirāgavinivesavinibandhapaligedhapariyuṭṭhānajjhosānaṃ
samatikkantoti  .  abhikkantaṃ  bho  kaccāna  abhikkantaṃ bho kaccāna
seyyathāpi  bho  kaccāna  nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā
vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti evamevaṃ bhotā kaccānena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  esāhaṃ bho kaccāna taṃ bhavantaṃ
gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ
kaccāno dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [283] 37 Ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno madhurāyaṃ viharati
gundāvane . athakho kaṇḍarāyano brāhmaṇo yenāyasmā mahākaccāno
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmatā  mahākaccānena  saddhiṃ
sammodi  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  kaṇḍarāyano  brāhmaṇo
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bho  kaccāna  na
samaṇo  kaccāno  brāhmaṇe  jiṇṇe  vuḍḍhe  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti
tayidaṃ  bho  kaccāna tatheva na hi bhavaṃ kaccāno brāhmaṇe jiṇṇe
vuḍḍhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivādeti vā paccuṭṭheti
vā āsanena vā nimanteti tayidaṃ bho kaccāna na sampannamevāti.
   {283.1}  Atthi  brāhmaṇa  tena  bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  vuḍḍhibhūmi  ca akkhātā daharabhūmi ca vuḍḍho
cepi brāhmaṇa hoti asītiko 1- vā navutiko vā vassasatiko vā jātiyā
so  ca  kāme paribhuñjati kāmamajjhe vasati kāmapariḷāhena pariḍayhati
kāmavitakkehi khajjati kāmapariyesanāya ussukko athakho so bālo na
therotveva saṅkhaṃ gacchati daharo cepi brāhmaṇa hoti yuvā susūkāḷakeso
bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā so ca na kāme paribhuñjati
na  kāmamajjhe  vasati  na kāmapariḷāhena pariḍayhati na kāmavitakkehi
khajjati na kāmapariyesanāya ussukko athakho so paṇḍito therotveva
saṅkhaṃ  gacchatīti . evaṃ vutte kaṇḍarāyano brāhmaṇo uṭṭhāyāsanā
@Footnote: 1 Ma. āsītiko vā nāvutiko vā.
Ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā daharānaṃ sudaṃ 1- bhikkhūnaṃ pāde sirasā
vandati  vuḍḍhā  bhavanto  vuḍḍhabhūmiyaṃ  ṭhitā  daharā  mayaṃ  daharabhūmiyaṃ
ṭhitā  abhikkantaṃ  bho  kaccāna  .pe.  upāsakaṃ maṃ bhavaṃ kaccāno
dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.
   [284] 38 Yasmiṃ bhikkhave samaye corā balavanto honti rājāno
tasmiṃ  samaye dubbalā honti tasmiṃ bhikkhave samaye rañño na phāsu
hoti  atiyātuṃ vā niyyātuṃ vā paccantime vā janapade anusaññātuṃ
brāhmaṇagahapatikānaṃpi tasmiṃ samaye na phāsu hoti atiyātuṃ vā niyyātuṃ
vā bāhirāni vā kammantāni paṭivekkhituṃ . Evameva kho bhikkhave yasmiṃ
samaye  pāpabhikkhū  balavanto  honti  pesalā  bhikkhū  tasmiṃ samaye
dubbalā  honti  tasmiṃ  bhikkhave  samaye  pesalā  bhikkhū tuṇhībhūtā
tuṇhībhūtāva saṅghamajjhe saṅkasāyanti paccantime vā janapade bhajanti 2-
tayidaṃ  bhikkhave  hoti  bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ.
   {284.1} Yasmiṃ bhikkhave samaye rājāno balavanto honti corā
tasmiṃ samaye dubbalā honti tasmiṃ bhikkhave samaye rañño phāsu hoti
atiyātuṃ  vā  niyyātuṃ  vā  paccantime  vā  janapade anusaññātuṃ
brāhmaṇagahapatikānaṃpi  tasmiṃ  samaye  phāsu  hoti  atiyātuṃ  vā
niyyātuṃ  vā  bāhirāni  vā  kammantāni  paṭivekkhituṃ . evameva
kho  bhikkhave  yasmiṃ samaye pesalā bhikkhū balavanto honti pāpakā
bhikkhū  tasmiṃ  samaye  dubbalā  honti  tasmiṃ  bhikkhave  samaye
@Footnote: 1 Ma. sataṃ . 2 Ma. acchanti.
Pāpabhikkhū  tuṇhībhūtā  tuṇhībhūtāva  saṅghamajjhe  saṅkasāyanti yena vā
[1]-  Tena  vā  papatanti  2- tayidaṃ bhikkhave hoti bahujanahitāya
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [285]  39  Dvinnāhaṃ  bhikkhave  micchāpaṭipattiṃ  na vaṇṇemi
gihissa  vā  pabbajitassa  vā  gihī  vā  bhikkhave  pabbajito vā
micchāpaṭipanno  micchāpaṭipattādhikaraṇahetu  nārādhako  hoti  ñāyaṃ
dhammaṃ  kusalaṃ  .  dvinnāhaṃ  bhikkhave  sammāpaṭipattiṃ vaṇṇemi gihissa
vā pabbajitassa vā gihī vā bhikkhave  pabbajito vā sammāpaṭipanno
sammāpaṭipattādhikaraṇahetu ārādhako hoti ñāyaṃ dhammaṃ kusalanti.
   [286]  40  Ye  te bhikkhave bhikkhū duggahitehi suttantehi
byañjanapaṭirūpakehi  atthañca  dhammañca  paṭibāhanti  te  bhikkhave
bhikkhū  bahujanāhitāya  paṭipannā  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa
anatthāya  ahitāya  dukkhāya devamanussānaṃ bahuñca te bhikkhave bhikkhū
apuññaṃ  pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ antaradhāpenti . ye te bhikkhave
bhikkhū  suggahitehi  suttantehi  byañjanapaṭirūpakehi  atthañca  dhammañca
anulomenti  te  bhikkhave  bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya
bahuno  janassa  atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ bahuñca te
bhikkhave bhikkhū puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
          Samacittavaggo catuttho.
   [287] 41 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve uttānā ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. pakkamanti.
Parisā gambhīrā ca parisā . katamā ca bhikkhave uttānā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū uddhatā honti unnaḷā capalā mukharā
vikiṇṇavācā   muṭṭhassatī  asampajānā  asamāhitā  vibbhantacittā
pākatindriyā  ayaṃ  vuccati  bhikkhave uttānā parisā . katamā ca
bhikkhave  gambhīrā  parisā  idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū
anuddhatā  honti  anunnaḷā  acapalā  amukharā  avikiṇṇavācā
upaṭṭhitassatī  sampajānā  samāhitā  ekaggacittā  saṃvutindriyā  ayaṃ
vuccati  bhikkhave gambhīrā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ gambhīrā parisāti.
   [288]  42 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve vaggā ca
parisā samaggā ca parisā . katamā ca bhikkhave vaggā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
vaggā  parisā  . katamā ca bhikkhave samaggā parisā idha bhikkhave
yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū samaggā sammodamānā avivadamānā khīrodakībhūtā
aññamaññaṃ  piyacakkhūhi  sampassantā  viharanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
samaggā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samaggā parisāti.
   [289] 43 Dvemā bhikkhave parisā  katamā dve anaggavatī ca
parisā  aggavatī  ca parisā . katamā ca bhikkhave anaggavatī parisā
Idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū bāhullikā 1- honti sāthalikā
vokkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na  viriyaṃ ārabhanti
appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya
tesaṃ  pacchimā  janatā  diṭṭhānugatiṃ āpajjati sāpi hoti bāhullikā
sāthalikā  vokkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na viriyaṃ
ārabhati  appattassa  pattiyā  anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa
sacchikiriyāya  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  anaggavatī parisā . katamā ca
bhikkhave aggavatī parisā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ therā bhikkhū na
bāhullikā  honti  na  sāthalikā  vokkamane nikkhittadhurā paviveke
pubbaṅgamā  viriyaṃ  ārabhanti  appattassa  pattiyā  anadhigatassa
adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya tesaṃ pacchimā janatā diṭṭhānugatiṃ
āpajjati  sāpi hoti na bāhullikā na sāthalikā vokkamane [2]-
nikkhittadhurā  paviveke  pubbaṅgamā viriyaṃ ārabhati appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya ayaṃ vuccati bhikkhave
aggavatī  parisā  .  imā  kho  bhikkhave  dve parisā etadaggaṃ
bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ aggavatī parisāti.
   [290] 44 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve anariyā ca
parisā ariyā ca parisā . katamā ca bhikkhave anariyā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ nappajānanti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  nappajānanti ayaṃ dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. bāhulikā. sabbattha īdisameva. 2 Ma. na.
Nappajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti
ayaṃ vuccati bhikkhave anariyā parisā . katamā ca bhikkhave ariyā parisā
idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ bhikkhū idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānanti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  ariyā parisā . imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ ariyā parisāti.
   [291] 45 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve parisakasaṭo 1-
ca  parisamaṇḍo  ca  . katamo ca bhikkhave parisakasaṭo idha bhikkhave
yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū chandāgatiṃ gacchanti dosāgatiṃ gacchanti mohāgatiṃ
gacchanti  bhayāgatiṃ  gacchanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  parisakasaṭo .
Katamo  ca  bhikkhave  parisamaṇḍo  idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū
na  chandāgatiṃ  gacchanti  na dosāgatiṃ gacchanti na mohāgatiṃ gacchanti
na  bhayāgatiṃ  gacchanti ayaṃ vuccati bhikkhave parisamaṇḍo . imā kho
bhikkhave  dve  parisā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ
yadidaṃ parisamaṇḍoti.
   [292] 46 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve ukkācitavinītā
parisā no paṭipucchāvinītā paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā.
Katamā  ca  bhikkhave  ukkācitavinītā parisā no paṭipucchāvinītā idha
bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū ye te suttantā tathāgatabhāsitā gambhīrā
@Footnote: 1 Ma. parisākasaṭo ca parisāmaṇḍo ca.
Gambhīratthā   lokuttarā   suññatapaṭisaṃyuttā   tesu  bhaññamānesu
na  sussūsanti  na  sotaṃ  odahanti  na  aññācittaṃ  upaṭṭhāpenti
na  ca  te  dhamme  uggahetabbaṃ  pariyāpuṇitabbaṃ maññanti ye pana
te  suttantā  kavikatā  1-  kāveyyā  cittakkharā cittabyañjanā
bāhirakā  sāvakabhāsitā  tesu bhaññamānesu sussūsanti sotaṃ odahanti
aññācittaṃ  upaṭṭhāpenti  te  ca dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ
maññanti  te  [2]-  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā na ceva aññamaññaṃ
paṭipucchanti na paṭivivaranti 3- idaṃ kathamimassa kvatthoti te avivaṭañceva
na  vivaranti  anuttānīkatañca  na  uttānīkaronti  anekavihitesu  ca
kaṅkhāṭhāniyesu  dhammesu  kaṅkhaṃ  nappaṭivinodenti ayaṃ vuccati bhikkhave
ukkācitavinītā  parisā  no  paṭipucchāvinītā  . katamā ca bhikkhave
paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā idha bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ
bhikkhū ye te suttantā kavikatā kāveyyā cittakkharā cittabyañjanā
bāhirakā  sāvakabhāsitā  tesu  bhaññamānesu na sussūsanti na  sotaṃ
odahanti na aññācittaṃ upaṭṭhāpenti na ca te dhamme uggahetabbaṃ
pariyāpuṇitabbaṃ  maññanti  ye  pana  te  suttantā  tathāgatabhāsitā
gambhīrā  gambhīratthā  lokuttarā  suññatapaṭisaṃyuttā  tesu bhaññamānesu
sussūsanti  sotaṃ  odahanti  aññācittaṃ upaṭṭhāpenti te ca dhamme
uggahetabbaṃ  pariyāpuṇitabbaṃ  maññanti  te  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā
aññamaññaṃ  paṭipucchanti  paṭivivaranti  idaṃ  kathamimassa  kvatthoti  te
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavitā. 2 Ma. ca . 3 Ma. na ca paṭivicaranti.
Avivaṭañceva  vivaranti  anuttānīkatañca  uttānīkaronti  anekavihitesu
ca  kaṅkhāṭhāniyesu  dhammesu kaṅkhaṃ paṭivinodenti ayaṃ vuccati bhikkhave
paṭipucchāvinītā parisā no ukkācitavinītā . imā kho bhikkhave dve
parisā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ paṭipucchāvinītā
parisā no ukkācitavinītāti.
   [293] 47 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve āmisagaru 1-
parisā no saddhammagaru 2- saddhammagaru parisā no āmisagaru. Katamā
ca  bhikkhave  āmisagaru  parisā  no saddhammagaru idha bhikkhave yassaṃ
parisāyaṃ  bhikkhū  gihīnaṃ  odātavasanānaṃ  sammukhā  aññamaññassa  vaṇṇaṃ
bhāsanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhāgavimutto  asuko  paññāvimutto
asuko  kāyasakkhī  asuko  diṭṭhippatto  asuko saddhāvimutto asuko
dhammānusārī  asuko  saddhānusārī  asuko  sīlavā  kalyāṇadhammo
asuko  dussīlo  pāpadhammoti te tena lābhaṃ labhanti te taṃ lābhaṃ
labhitvā  gadhitā  3-  mucchitā  ajjhopannā  anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā  paribhuñjanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  āmisagaru parisā
no saddhammagaru.
   {293.1} Katamā ca bhikkhave saddhammagaru parisā no āmisagaru
idha  bhikkhave  yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū na gihīnaṃ odātavasanānaṃ sammukhā
aññamaññassa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhāgavimutto
asuko  paññāvimutto  asuko  kāyasakkhī  asuko  diṭṭhippatto
asuko  saddhāvimutto  asuko  dhammānusārī  asuko  saddhānusārī
asuko   sīlavā  kalyāṇadhammo  asuko  dussīlo  pāpadhammoti
@Footnote: 1-2 Yu. āmisagarū saddhammagarū. 3 Ma. gathitā.
Te  tena  lābhaṃ  labhanti te taṃ lābhaṃ labhitvā agadhitā amucchitā
anajjhopannā   ādīnavadassāvino   nissaraṇapaññā   paribhuñjanti
ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saddhammagaru  parisā  no āmisagaru . imā
kho  bhikkhave  dve  parisā  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  dvinnaṃ
parisānaṃ yadidaṃ saddhammagaru parisā no āmisagarūti.
   [294]  48 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve visamā ca
parisā  samā  ca parisā . katamā ca bhikkhave visamā parisā idha
bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  adhammakammāni  pavattanti  dhammakammāni
nappavattanti  avinayakammāni  pavattanti  vinayakammāni  nappavattanti
adhammakammāni  dippanti  dhammakammāni  na  dippanti  avinayakammāni
dippanti  vinayakammāni  na  dippanti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  visamā
parisā  .  visamattā  bhikkhave  parisāya  adhammakammāni  pavattanti
dhammakammāni  nappavattanti  avinayakammāni  pavattanti  vinayakammāni
nappavattanti   adhammakammāni   dippanti   dhammakammāni   na
dippanti avinayakammāni dippanti vinayakammāni na dippanti.
   {294.1}  Katamā ca bhikkhave samā parisā idha bhikkhave yassaṃ
parisāyaṃ   dhammakammāni   pavattanti   adhammakammāni  nappavattanti
vinayakammāni    pavattanti    avinayakammāni    nappavattanti
dhammakammāni    dippanti    adhammakammāni    na   dippanti
vinayakammāni  dippanti  avinayakammāni  na  dippanti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave  samā  parisā  .  samattā  bhikkhave parisāya dhammakammāni
pavattanti    adhammakammāni    nappavattanti    vinayakammāni
Pavattanti   avinayakammāni   nappavattanti   dhammakammāni  dippanti
adhammakammāni  na  dippanti  vinayakammāni  dippanti  avinayakammāni
na  dippanti  . imā kho bhikkhave dve parisā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ samā parisāti.
   [295]  49  Dvemā bhikkhave parisā katamā dve adhammikā
ca parisā dhammikā ca parisā .pe. imā kho bhikkhave dve parisā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ parisānaṃ yadidaṃ dhammikā parisāti.
   [296] 50 Dvemā bhikkhave parisā katamā dve adhammavādinī
ca  parisā dhammavādinī ca parisā . katamā ca bhikkhave adhammavādinī
parisā  idha  bhikkhave yassaṃ parisāyaṃ bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ
vā  adhammikaṃ  vā  te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā na ceva aññamaññaṃ
saññāpenti  na  ca  saññattiṃ  upagacchanti  na  ca  nijjhāpenti
na  ca  nijjhattiṃ  upagacchanti  te  asaññattibalā  anijjhattibalā
appaṭinissaggamantino  tameva  adhikaraṇaṃ  thāmasā  parāmassa  1-
abhinivissa  voharanti  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave adhammavādinī parisā . katamā ca bhikkhave dhammavādinī parisā
idha  bhikkhave  yassaṃ  parisāyaṃ  bhikkhū adhikaraṇaṃ ādiyanti dhammikaṃ vā
adhammikaṃ vā te taṃ adhikaraṇaṃ ādiyitvā aññamaññaṃ saññāpenti ceva
@Footnote: 1 Ma. parāmāsā.
Saññattiñca   upagacchanti   nijjhāpenti   ca  1-  nijjhattiñca
upagacchanti   te   saññattibalā  nijjhattibalā  paṭinissaggamantino
na  tameva  adhikaraṇaṃ  thāmasā  parāmassa  2-  abhinivissa voharanti
idameva saccaṃ moghamaññanti ayaṃ vuccati bhikkhave dhammavādinī parisā .
Imā  kho  bhikkhave  dve parisā etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ
parisānaṃ yadidaṃ dhammavādinī parisāti.
          Parisavaggo pañcamo.
             [3]-
         Paṭhamo paṇṇāsako samatto.
           ----------
           Dutiyapaṇṇāsako
   [297]  51  Dveme  bhikkhave puggalā loke uppajjamānā
uppajjanti  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  bahuno  janassa  atthāya
hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  katame  dve  tathāgato  ca  arahaṃ
sammāsambuddho  rājā  ca  cakkavattī  ime  kho  bhikkhave  dve
puggalā   loke   uppajjamānā   uppajjanti   bahujanahitāya
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [298] 52 Dveme bhikkhave puggalā loke uppajjamānā uppajjanti
acchariyamanussā  katame  dve  tathāgato  ca  arahaṃ  sammāsambuddho
rājā  ca  cakkavattī  ime  kho  bhikkhave  dve puggalā loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. ceva. 2 Ma. parāmāsā.
@3 Ma. Yu.     tassuddānaṃ
@      uttānā vaggā aggavatī
@      ariyā kasaṭo ca pañcamo
@      ukkācitaāmisañceva
@      visamā adhammā dhammiyena cāti.
Uppajjamānā uppajjanti acchariyamanussāti.
   [299] 53 Dvinnaṃ bhikkhave puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa
anutappā hoti katamesaṃ dvinnaṃ tathāgatassa ca arahato sammāsambuddhassa
rañño   ca   cakkavattissa   imesaṃ  kho  bhikkhave  dvinnaṃ
puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa anutappā hotīti.
   [300] 54 Dveme bhikkhave thūpārahā katame dve tathāgato
ca  arahaṃ  sammāsambuddho  rājā  ca cakkavattī ime kho bhikkhave
dve thūpārahāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 1-97. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=1&items=599              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=1&items=599&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=1&items=599              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=1&items=599              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :