ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
   [1]  Buddhaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  saṅghaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  .  dutiyampi  buddhaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi dutiyampi dhammaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  dutiyampi  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  . tatiyampi buddhaṃ
saraṇaṃ  gacchāmi  tatiyampi  dhammaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  tatiyampi  saṅghaṃ
saraṇaṃ gacchāmi.
          Saraṇagamanaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
               --------
          Khuddakapāṭhe dasasikkhāpadaṃ
   [2]  Pāṇātipātā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi .
Adinnādānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi  .  abrahmacariyā
veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi  .  musāvādā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
samādiyāmi   .  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. saraṇattayaṃ.
Samādiyāmi  .  vikālabhojanā  veramaṇī  sikkhāpadaṃ  samādiyāmi .
Naccagītavāditavisūkadassanā   veramaṇī   sikkhāpadaṃ   samādiyāmi  .
Mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā    veramaṇī    sikkhāpadaṃ
samādiyāmi  .  uccāsayanamahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi .
Jātarūparajaṭapaṭiggahaṇā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
          Dasasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               ---------
          Khuddakapāṭhe dvattiṃsākāro
   [3]  Atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ  nhārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ [1]- pittaṃ semhaṃ pubbo
lohitaṃ  sedo  medo  assu  vasā khelo siṃghānikā lasikā muttaṃ
matthake matthaluṅganti.
          Dvattiṃsākāro niṭṭhito.
               -----------
          Khuddakapāṭhe sāmaṇerapañhā
   [4]  Ekannāma  kiṃ  sabbe sattā āhāraṭṭhitikā . dve
nāma  kiṃ  nāmañca  rūpañca  .  tīṇi nāma kiṃ tisso vedanā .
@Footnote: 1 Ma. matthaluṅgaṃ.
Cattāri  nāma  kiṃ  cattāri  ariyasaccāni  .  pañca  nāma  kiṃ
pañcupādānakkhandhā  .  cha  nāma kiṃ cha ajjhattikāni āyatanāni .
Satta  nāma  kiṃ  satta  bojjhaṅgā  .  aṭṭha  nāma  kiṃ ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  .  nava  nāma  kiṃ  nava sattāvāsā . dasa
nāma kiṃ dasahaṅgehi samannāgato arahāti vuccatīti.
          Sāmaṇerapañhā 1- niṭṭhitā.
               -----------
          Khuddakapāṭhe maṅgalasuttaṃ
   [5]  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . atha kho aññatarā devatā
abhikkantāya   rattiyā   abhikkantavaṇṇā   kevalakappaṃ   jetavanaṃ
obhāsetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā
bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.
   [6] |6.1| Bahū devā manussā ca     maṅgalāni acintayuṃ
          ākaṅkhamānā sotthānaṃ  brūhi maṅgalamuttamaṃ.
     |6.2| Asevanā ca bālānaṃ      paṇḍitānañca sevanā
         pūjā ca pūjanīyānaṃ 2-     etammaṅgalamuttamaṃ.
     |6.3| Paṭirūpadesavāso ca       pubbe ca katapuññatā
@Footnote: 1 Ma. kumārapañhā .  2 Ma. pūjaneyyānaṃ.
         Attasammāpaṇidhi ca      etammaṅgalamuttamaṃ.
     |6.4| Bāhusaccañca sippañca   vinayo ca susikkhito
         subhāsitā ca yā vācā    etammaṅgalamuttamaṃ.
     |6.5| Mātāpituupaṭṭhānaṃ      puttadārassa saṅgaho
         anākulā ca kammantā    etammaṅgalamuttamaṃ.
     |6.6| Dānañca dhammacariyā ca    ñātakānañca saṅgaho
         anavajjāni kammāni     etammaṅgalamuttamaṃ.
     |6.7| Āratī viratī pāpā       majjapānā ca saññamo
         appamādo ca dhammesu    etammaṅgalamuttamaṃ.
     |6.8| Gāravo ca nivāto ca      santuṭṭhī ca kataññutā
         kālena dhammassavanaṃ      etammaṅgalamuttamaṃ.
     |6.9| Khantī ca sovacassatā      samaṇānañca dassanaṃ
         kālena dhammasākacchā    etammaṅgalamuttamaṃ.
    |6.10| Tapo ca brahmacariyañca    ariyasaccānadassanaṃ
         nibbānasacchikiriyā ca     etammaṅgalamuttamaṃ.
    |6.11| Phuṭṭhassa lokadhammehi     cittaṃ yassa na kampati
         asokaṃ virajaṃ khemaṃ         etammaṅgalamuttamaṃ.
    |6.12| Etādisāni katvāna     sabbatthamaparājitā
         sabbattha sotthiṃ gacchanti   tantesaṃ maṅgalamuttamanti.
               Maṅgalasuttaṃ niṭṭhitaṃ.
               Khuddakapāṭhe ratanasuttaṃ
   [7] |7.1| Yānīdha bhūtāni samāgatāni
          bhummāni vā yāni va antalikkhe.
          Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu
          athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ
      |7.2| tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe
          mettaṃ karotha mānusiyā pajāya.
          Divā ca ratto ca haranti ye baliṃ
          tasmā hi ne rakkhatha appamattā.
      |7.3| Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā
          saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ
          na no samaṃ atthi tathāgatena
          idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.4| Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ
          yadajjhagā sakyamunī samāhito
          na tena dhammena samatthi kiñci
          idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.5| Yambuddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṃ
          samādhimānantarikaññamāhu
          samādhinā tena samo na vijjati
          idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.6| Ye puggalā aṭṭha sataṃ pasaṭṭhā
          cattāri etāni yugāni honti
          te dakkhiṇeyyā sugatassa sāvakā
          etesu dinnāni mahapphalāni
          idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.7| Ye suppayuttā manasā daḷhena
          nikkāmino gotamasāsanamhi
          te pattipattā amataṃ vigayha
          laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñjamānā
          idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.8| Yathindakhīlo paṭhaviṃ sito siyā
          catubbhi vātebhi asampakampiyo
          tathūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi
          Yo ariyasaccāni avecca passati
          idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.9| Yerīyasaccāni 1- vibhāvayanti
          gambhīrapaññena sudesitāni
          kiñcāpi te honti bhusappamattā
          na te bhavaṃ aṭṭhamamādiyanti
          idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.10| Sahāvassa dassanasampadāya
          tayassu dhammā jahitā bhavanti
          sakkāyadiṭṭhi vicikicchitañca
          sīlabbataṃ vāpi yadatthi kiñci
    |7.11| catūhapāyehi ca vippamutto
          cha cābhiṭhānāni abhabbo kātuṃ
          idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.12| Kiñcāpi so kammaṃ karoti pāpakaṃ
          kāyena vācāyuda cetasā vā
          abhabbo so tassa paṭicchadāya
@Footnote: 1 idāni pāyato paṭhanti "ye ariyasaccāni vibhāvayantīti ."
          Abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā
          idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.13| Vanappagumbe yathā phussitagge
          gimhānamāse paṭhamasmiṃ gimhe
          tathūpamaṃ dhammavaraṃ adesayi
          nibbānagāmiṃ paramaṃ hitāya
          idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.14| Varo varaññū varado varāharo
          anuttaro dhammavaraṃ adesayi
          idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.15| Khīṇaṃ purāṇaṃ navaṃ natthi sambhavaṃ
          virattacittāyatike bhavasmiṃ
          te khīṇabījā aviruḷhichandā
          nibbanti dhīrā yathāyampadīpo
          idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.16| Yānīdha bhūtāni samāgatāni
          Bhummāni vā yāniva antalikkhe
          tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ
          buddhaṃ namassāma suvatthi hotu.
     |7.17| Yānīdha bhūtāni samāgatāni
          bhummāni vā yāniva antalikkhe
          tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ
          dhammaṃ namassāma suvatthi hotu.
     |7.18| Yānīdha bhūtāni samāgatāni
          bhummāni vā yāniva antalikkhe
          tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ
          saṅghaṃ namassāma suvatthi hotu.
             Ratanasuttaṃ niṭṭhitaṃ.
                 -------
           Khuddakapāṭhe tirokuḍḍakaṇḍaṃ
   [8] |8.1| (mattāsukhapariccāgā    passe ce vipulaṃ sukhaṃ
          caje mattāsukhaṃ dhīro      sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ .)
      |8.2| tirokuḍḍesu tiṭṭhanti   sandhisiṅghāṭakesu ca
          dvārabāhāsu tiṭṭhanti   āgantvāna sakaṃ gharaṃ.
      |8.3| Pahute 1- annapānamhi  khajjabhojje upaṭṭhite
@Footnote: 1 Ma. pahūte.
          Na tesaṃ koci sarati       sattānaṃ kammapaccayā.
      |8.4| Evaṃ dadanti ñātīnaṃ     ye honti anukampakā
          suciṃ paṇītaṃ kālena      kappiyaṃ pānabhojanaṃ
          idaṃ vo ñātīnaṃ hotu     sukhitā hontu ñātayo.
      |8.5| Te ca tattha samāgantvā  ñātipetā samāgatā
          pahute 1- annapānamhi  sakkaccaṃ anumodare
      |8.6| ciraṃ jīvantu no ñātī     yesaṃ hetu labhāmhase.
          Amhākañca katā pūjā   dāyakā ca anipphalā.
      |8.7| Na hi tattha kasi atthi     gorakkhettha na vijjati
          vaṇijjā tādisī natthi    hiraññena kayākayaṃ.
          Ito dinnena yāpenti   petā kālakatā tahiṃ
      |8.8| unnate 2- udakaṃ vuṭṭhaṃ   yathā ninnaṃ pavattati
          evameva ito dinnaṃ     petānaṃ upakappati.
      |8.9| Yathā vārivahā pūrā     paripūrenti sāgaraṃ
          evameva ito dinnaṃ     petānaṃ upakappati.
    |8.10| Adāsi me akāsi me     ñātimittā sakhā ca me
          petānaṃ dakkhiṇaṃ dajjā   pubbe katamanussaraṃ.
    |8.11| Na hi ruṇṇaṃ vā soko vā  yāvaññā paridevanā
          na taṃ petānamatthāya    evaṃ tiṭṭhanti ñātayo.
    |8.12| Ayañca kho dakkhiṇā dinnā saṅghamhi supatiṭṭhitā
@Footnote: 1 Ma. pahūte .  2 Ma. unname.
          Dīgharattaṃ hitāyassa      ṭhānaso upakappati.
    |8.13| So ñātidhammo ca ayaṃ nidassito
          petānapūjā ca katā uḷārā
          balañca bhikkhūnamanuppadinnaṃ
        tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappakanti.
          Tirokuḍḍakaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
               ----------
          Khuddakapāṭhe nidhikaṇḍaṃ
   [9] |9.1| Nidhiṃ nidheti puriso       gambhīre udakantike
          atthe kicce samuppanne  atthāya me bhavissati
      |9.2| rājato vā duruttassa    corato pīḷitassa vā
          iṇassa vā pamokkhāya   dubbhikkhe āpadāsu vā
          etadatthāya lokasmiṃ    nidhi nāma nidhiyyati.
      |9.3| Tāvassunihito santo    gambhīre udakantike
          na sabbo sabbadā yeva   tassa taṃ upakappati
      |9.4| nidhi vā ṭhānā cavati      saññā vāssa vimuyhati
          nāgā vā apanāmenti   yakkhā vāpi haranti naṃ
      |9.5| appiyā vāpi dāyādā  uddharanti apassato
          yadā puññakkhayo hoti   sabbametaṃ vinassati.
      |9.6| Yassa dānena sīlena     saññamena damena ca
          nidhi sunihito hoti      itthiyā purisassa vā
      |9.7| cetiyamhi ca saṅghe vā    puggale atithīsu vā
          mātari pitari vāpi       atho jeṭṭhamhi bhātari
      |9.8| eso nidhi sunihito      ajeyyo anugāmiko
          pahāya gamanīyesu       etaṃ ādāya gacchati.
      |9.9| Asādhāraṇamaññesaṃ     acoraharaṇo nidhi.
          Kayirātha dhīro puññāni   yo nidhi anugāmiko
    |9.10| esa devamanussānaṃ      sabbakāmadado nidhi
          yaṃ yaṃ devābhipatthenti    sabbametena labbhati
     |9.11| suvaṇṇatā susaratā     susaṇṭhānaṃ 1- surūpatā
          ādhipaccaṃ parivāro      sabbametena labbhati.
     |9.12| Padesarajjaṃ issariyaṃ     cakkavattisukhaṃ piyaṃ
           devarajjampi dibbesu    sabbametena labbhati.
     |9.13| Mānussikā ca sampatti   devaloke ca yā rati
           yā ca nibbānasampatti  sabbametena labbhati.
     |9.14| Mittasampadamāgamma     yoniso ce payuñjato
           vijjāvimuttivasībhāvo    sabbametena labbhati.
     |9.15| Paṭisambhidā vimokkhā ca  yā ca sāvakapāramī
           paccekabodhi buddhabhūmi   sabbametena labbhati.
@Footnote: 1 Ma. susaṇṭhānā.
     |9.16| Evaṃ mahatthikā esā    yadidaṃ puññasampadā
          tasmā dhīrā pasaṃsanti    paṇḍitā katapuññatanti.
           Nidhikaṇḍaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------
         Khuddakapāṭhe karaṇīyamettasuttaṃ
   [10] |10.1| Karaṇīyamatthakusalena     yantaṃ santaṃ padaṃ abhisamecca
           sakko ujū ca suhujū ca      suvaco cassa mudu anatimānī
     |10.2| santussako ca subharo ca     appakicco ca sallahukavutti
           santindriyo ca nipako ca   appagabbho kulesu ananugiddho.
     |10.3| Na ca khuddaṃ samācare kiñci   yena viññū pare upavadeyyuṃ.
           Sukhino vā khemino hontu   sabbe sattā bhavantu sukhitattā
     |10.4| yekeci pāṇabhūtatthi       tasā vā thāvarā vā anavasesā
           dīghā vā ye mahantā vā   majjhimā rassakā aṇukathūlā
     |10.5| diṭṭhā vā ye 1- ca adiṭṭhā ye 1-   ca dūre vasanti avidūre
           bhūtā vā sambhavesī vā     sabbe sattā bhavantu sukhitattā
     |10.6| na paro paraṃ nikubbetha      nātimaññetha katthaci naṃ 2- kiñci
          byārosanā paṭīghasaññā  nāññamaññassa dukkhamiccheyya.
     |10.7| Mātā yathā niyaṃ puttaṃ     āyusā ekaputtamanurakkhe
          evampi sabbabhūtesu       mānasambhāvaye aparimāṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. ye va. 2 Ma. na kiñci.
     |10.8| Mettañca sabbalokasmiṃ  mānasambhāvaye aparimāṇaṃ
           uddhaṃ adho ca tiriyañca    asambādhaṃ averaṃ asapattaṃ
     |10.9| tiṭṭhañcaraṃ nisinno vā   sayāno vā yāva tassa vigatamiddho
           etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya     brahmametaṃ vihāraṃ idhamāhu 1-.
     |10.10| Diṭṭhiñca anupagamma   sīlavā dassanena sampanno
            kāmesu vineyya 2- gedhaṃ na hi jātu gabbhaseyyaṃ punaretīti.
                  Mettasuttaṃ niṭṭhitaṃ.
                  Khuddakapāṭho samatto.
                      -------
@Footnote: 1 Ma. vihāramidhamāhu .  2 Ma. vinaya.
             Suttantapiṭake khuddakanikāyassa
                  dhammapadagāthā
                     ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
        Dhammapadagāthāya paṭhamo yamakavaggo
   [11] /khu.dha./ |11.1| 1 Manopubbaṅgamā dhammā manoseṭṭhā manomayā
           manasā ce paduṭṭhena      bhāsati vā karoti vā
           tato naṃ dukkhamanveti      cakkaṃva vahato padaṃ.
     |11.2| Manopubbaṅgamā dhammā    manoseṭṭhā manomayā
           manasā ce pasannena      bhāsati vā karoti vā
           tato naṃ sukhamanveti       chāyāva anupāyinī.
     |11.3| Akkocchi maṃ avadhi maṃ      ajini maṃ ahāsi me
           ye ca taṃ upanayhanti     veraṃ tesaṃ na sammati.
     |11.4| Akkocchi maṃ avadhi maṃ      ajini maṃ ahāsi me
           ye ca taṃ nūpanayhanti     veraṃ tesūpasammati.
     |11.5| Na hi verena verāni       sammantīdha kudācanaṃ
           averena ca sammanti      esa dhammo sanantano.
     |11.6| Pare ca na vijānanti       mayamettha yamāmhase
           ye ca tattha vijānanti     tato sammanti medhagā.
     |11.7| Subhānupassiṃ viharantaṃ     indriyesu asaṃvutaṃ
           bhojanamhi amattaññuṃ 1-  kusītaṃ hīnavīriyaṃ
           taṃ ve pasahati māro       vāto rukkhaṃva dubbalaṃ.
     |11.8| Asubhānupassiṃ viharantaṃ    indriyesu susaṃvutaṃ
           bhojanamhi ca mattaññuṃ    saddhaṃ āraddhavīriyaṃ
           taṃ ve nappasahati māro    vāto selaṃva pabbataṃ.
     |11.9| Anikkasāvo kāsāvaṃ      yo vatthaṃ paridahessati
           apeto damasaccena       na so kāsāvamarahati.
    |11.10| Yo ca vantakasāvassa      sīlesu susamāhito
           upeto damasaccena       sa ve kāsāvamarahati.
    |11.11| Asāre sāramatino       sāre cāsāradassino
           te sāraṃ nādhigacchanti     micchāsaṅkappagocarā.
    |11.12| Sārañca sārato ñatvā   asārañca asārato
           te sāraṃ adhigacchanti      sammāsaṅkappagocarā.
    |11.13| Yathā agāraṃ ducchannaṃ     vuṭṭhī samativijjhati
           evaṃ abhāvitaṃ cittaṃ       rāgo samativijjhati.
    |11.14| Yathā agāraṃ succhannaṃ     vuṭṭhī na samativijjhati
           evaṃ subhāvitaṃ cittaṃ       rāgo na samativijjhati.
@Footnote: 1 Ma. cāmattaññuṃ.
    |11.15| Idha socati pecca socati    pāpakārī ubhayattha socati
           so socati so vihaññati   disvā kammakiliṭṭhamattano.
    |11.16| Idha modati pecca modati   katapuñño ubhayattha modati
           so modati so pamodati    disvā kammavisuddhimattano.
    |11.17| Idha tappati pecca tappati  pāpakārī ubhayattha tappati
           pāpaṃ me katanti tappati   bhiyyo tappati duggatiṃ gato.
    |11.18| Idha nandati pecca nandati  katapuñño ubhayattha nandati
           puññaṃ me katanti nandati  bhiyyo nandati sugatiṃ gato.
      |11.19| Bahumpi ce sahitaṃ 1- bhāsamāno
             na takkaro hoti naro pamatto
             gopova gāvo gaṇayaṃ paresaṃ
             na bhāgavā sāmaññassa hoti.
      |11.20| Appampi ce sahitaṃ bhāsamāno
             dhammassa hoti anudhammacārī
             rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
             sammappajāno suvimuttacitto
             anupādiyāno idha vā huraṃ vā
             sa bhāgavā sāmaññassa hoti.
               Yamakavaggo paṭhamo.
                 --------------
@Footnote: 1 Ma. saṃhita..
           Dhammapadagāthāya dutiyo appamādavaggo
   [12] |12.21| 2 Appamādo amataṃ padaṃ   pamādo maccuno padaṃ
             appamattā na mīyanti     ye pamattā yathā matā
      |12.22| etaṃ 1- visesato ñatvā   appamādamhi paṇḍitā
             appamāde pamodanti     ariyānaṃ gocare ratā
      |12.23| te jhāyino sātatikā     niccaṃ daḷhaparakkamā
             phusanti dhīrā nibbānaṃ     yogakkhemaṃ anuttaraṃ.
      |12.24| Uṭṭhānavato satimato      sucikammassa nisammakārino
             saññatassa ca dhammajīvino  appamattassa yasobhivaḍḍhati.
      |12.25| Uṭṭhānenappamādena     saññamena damena ca
             dīpaṃ kayirātha medhāvī      yaṃ ogho nābhikīrati.
      |12.26| Pamādamanuyuñjanti       bālā dummedhino janā
             appamādañca medhāvī     dhanaṃ seṭṭhaṃva rakkhati.
      |12.27| Mā pamādamanuyuñjetha     mā kāmaratisanthavaṃ
             appamatto hi jhāyanto   pappoti vipulaṃ sukhaṃ.
      |12.28| Pamādaṃ appamādena      yadā nudati paṇḍito
             paññāpāsādamāruyha   asoko sokiniṃ pajaṃ
             pabbataṭṭhova bhummaṭṭhe    dhīro bāle avekkhati.
      |12.29| Appamatto pamattesu     suttesu bahujāgaro
@Footnote: 1 Ma. evaṃ.
             Abalassaṃva sīghasso      hitvā yāti sumedhaso.
      |12.30| Appādena maghavā      devānaṃ seṭṭhataṃ gato
             appamādaṃ pasaṃsanti     pamādo garahito sadā.
      |12.31| Appamādarato bhikkhu     pamāde bhayadassi vā
             saññojanaṃ aṇuṃ thūlaṃ     ḍahaṃ aggīva gacchati.
      |12.32| Appamādarato bhikkhu     pamāde bhayadassi vā
             abhabbo parihānāya     nibbānasseva santike.
               Appamādavaggo dutiyo.
                     --------
            Dhammapadagāthāya tatiyo cittavaggo
   [13] |13.33| 3 Phandanaṃ capalaṃ cittaṃ    durakkhaṃ dunnivārayaṃ
             ujuṃ karoti medhāvī       usukārova tejanaṃ
      |13.34| vārijova thale khitto     okamokataubbhato
             pariphandatidaṃ cittaṃ       māradheyyaṃ pahātave.
      |13.35| Dunniggahassa lahuno     yattha kāmanipātino
             cittassa damatho sādhu     cittaṃ dantaṃ sukhāvahaṃ.
      |13.36| Sududdasaṃ sunipuṇaṃ       yattha kāmanipātinaṃ
             cittaṃ rakkhetha medhāvī     cittaṃ guttaṃ sukhāvahaṃ.
      |13.37| Dūraṅgamaṃ ekacaraṃ        asarīraṃ guhāsayaṃ
             Ye cittaṃ saññamessanti  mokkhanti mārabandhanā.
      |13.38| Anavaṭṭhitacittassa      saddhammaṃ avijānato
             pariplavapasādassa       paññā na paripūrati
      |13.39| anavassutacittassa      ananvāhatacetaso
             puññapāpapahīnassa     natthi jāgarato bhayaṃ.
        |13.40| Kumbhūpamaṃ kāyamidaṃ viditvā
                nagarūpamaṃ cittamidaṃ thaketvā
                yodhetha 1- māraṃ paññāvudhena
               jitañca rakkhe anivesino 2- siyā.
      |13.41| Aciraṃ vatayaṃ kāyo         paṭhaviṃ adhisessati
             chuḍḍo 3- apetaviññāṇo   niratthaṃva kaliṅgaraṃ.
      |13.42| Diso disaṃ yantaṃ kayirā     verī vā pana verinaṃ
             micchāpaṇihitaṃ cittaṃ      pāpiyo naṃ tato kare.
      |13.43| Na taṃ mātā pitā kayirā    aññe vāpi ca ñātakā
             sammāpaṇihitaṃ cittaṃ      seyyaso naṃ tato kare.
                   Cittavaggo tatiyo.
                       ---------
@Footnote: 1 Sī. yojetha . 2 sabbapotthakesu anivesanoti dissati . 3 Ma. Yu. chuddho.
            Dhammapadagāthāya catuttho pupphavaggo
   [14] |14.44| 4 Ko imaṃ paṭhaviṃ vijessati  yamalokañca imaṃ sadevakaṃ
             ko dhammapadaṃ sudesitaṃ    kusalo pupphamiva pacessati.
      |14.45| Sekho paṭhaviṃ vijessati     yamalokañca imaṃ sadevakaṃ
             sekho dhammapadaṃ sudesitaṃ   kusalo pupphamiva pacessati.
        |14.46| Pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā
                marīcidhammaṃ abhisambudhāno
                chetvāna mārassa papupphakāni
                adassanaṃ maccurājassa gacche.
      |14.47| Pupphāni heva pacinantaṃ   byāsattamanasaṃ naraṃ
             suttaṃ gāmaṃ mahoghova    maccu ādāya gacchati.
      |14.48| Pupphāni heva pacinantaṃ   byāsattamanasaṃ naraṃ
             atittaṃ yeva kāmesu     antako kurute vasaṃ.
      |14.49| Yathāpi bhamaro pupphaṃ     vaṇṇavantaṃ 1- aheṭhayaṃ
             paleti rasamādāya      evaṃ gāme munī care.
      |14.50| Na paresaṃ vilomāni      na paresaṃ katākataṃ
             attano va avekkheyya   katāni akatāni ca.
      |14.51| Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ      vaṇṇavantaṃ agandhakaṃ
             evaṃ subhāsitā vācā    aphalā hoti akubbato.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vaṇṇagandhaṃ.
      |14.52| Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ      vaṇṇavantaṃ sagandhakaṃ 1-
             evaṃ subhāsitā vācā    saphalā hoti sukubbato.
      |14.53| Yathāpi puppharāsimhā   kayirā mālāguḷe 2- bahū
             evaṃ jātena maccena     kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ.
        |14.54| Na pupphagandho paṭivātameti
                na candanaṃ tagaramallikā vā
                satañca gandho paṭivātameti
                sabbā disā sappuriso pavāyati.
      |14.55| Candanaṃ tagaraṃ vāpi       uppalaṃ atha vassikī
             etesaṃ gandhajātānaṃ     sīlagandho anuttaro.
      |14.56| Appamatto ayaṃ gandho    yvāyaṃ tagaracandanī
             yo ca sīlavataṃ gandho      vāti devesu uttamo.
      |14.57| Tesaṃ sampannasīlānaṃ     appamādavihārinaṃ
             sammadaññā vimuttānaṃ   māro maggaṃ na vindati.
      |14.58| Yathā saṅkāradhānasmiṃ     ujjhitasmiṃ mahāpathe
             padumaṃ tattha jāyetha      sucigandhaṃ manoramaṃ
      |14.59| evaṃ saṅkārabhūtesu       andhabhūte puthujjane
             atirocati paññāya      sammāsambuddhasāvako.
                Pupphavaggo catuttho.
@Footnote: 1 Po. Ma. sugandhakaṃ .   2 Po. Ma. Yu. mālāguṇe.
           Dhammapadagāthāya pañcamo bālavaggo
   [15] |15.60| 5 Dīghā jāgarato ratti    dīghaṃ santassa yojanaṃ
             dīgho bālāna saṃsāro    saddhammaṃ avijānataṃ.
      |15.61| Carañce nādhigaccheyya    seyyaṃ sadisamattano
             ekacariyaṃ daḷhaṃ kayirā    natthi bāle sahāyatā.
      |15.62| Puttā matthi dhanamatthi    iti bālo vihaññati
             attā hi attano natthi   kuto puttā kuto dhanaṃ.
      |15.63| Yo bālo maññatī bālyaṃ paṇḍito vāpi tena so
             bālo ca paṇḍitamānī    sa ve bāloti vuccati.
      |15.64| Yāvajīvampi ce bālo     paṇḍitaṃ payirupāsati
             na so dhammaṃ vijānāti    dabbī sūparasaṃ yathā.
      |15.65| Muhuttamapi ce viññū     paṇḍitaṃ payirupāsati
             khippaṃ dhammaṃ vijānāti     jivhā sūparasaṃ yathā.
      |15.66| Caranti bālā dummedhā   amitteneva attanā
             karontā pāpakaṃ kammaṃ    yaṃ hoti kaṭukapphalaṃ.
      |15.67| Na taṃ kammaṃ kataṃ sādhu     yaṃ katvā anutappati
             yassa assumukho rodaṃ     vipākaṃ paṭisevati.
      |15.68| Tañca kammaṃ kataṃ sādhu    yaṃ katvā nānutappati
             yassa patīto sumano      vipākaṃ paṭisevati.
      |15.69| Madhuvā maññatī bālo    yāva pāpaṃ na paccati
             yadā ca paccati pāpaṃ     atha (bālo) dukkhaṃ nigacchati.
      |15.70| Māse māse kusaggena    bālo bhuñjetha bhojanaṃ
             na so saṅkhātadhammānaṃ    kalaṃ agghati soḷasiṃ.
      |15.71| Na hi pāpaṃ kataṃ kammaṃ     sajjukhīraṃva muccati
             ḍahantaṃ bālamanveti     bhasmācchannova pāvako.
      |15.72| Yāvadeva anatthāya      ñattaṃ bālassa jāyati
             hanti bālassa sukkaṃsaṃ    muddhaṃ assa vipātayaṃ.
      |15.73| Asantaṃ bhāvamiccheyya 1-  purekkhārañca bhikkhusu
             āvāsesu ca issariyaṃ     pūjā parakulesu ca
      |15.74| mameva katamaññantu     gihī pabbajitā ubho
             mameva ativasā assu     kiccākiccesu kismici
             iti bālassa saṅkappo    issā māno ca vaḍḍhati.
      |15.75| Aññā hi lābhūpanisā   aññā nibbānagāminī
             evametaṃ abhiññāya     bhikkhu buddhassa sāvako
             sakkāraṃ nābhinandeyya   vivekamanubrūhaye.
                  Bālavaggo pañcamo.
                      ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bhāvanamiccheyya.
             Dhammapadagāthāya chaṭṭho paṇḍitavaggo
   [16] |16.76| 6 Nidhīnaṃva pavattāraṃ      yaṃ passe vajjadassinaṃ
           niggayhavādiṃ medhāviṃ      tādisaṃ paṇḍitaṃ bhaje
           tādisaṃ bhajamānassa       seyyo hoti na pāpiyo.
    |16.77| Ovadeyyānusāseyya      asabbhā ca nivāraye
           sataṃ hi so piyo hoti       asataṃ hoti appiyo.
    |16.78| Na bhaje pāpake mitte      na bhaje purisādhame
           bhajetha mitte kalyāṇe     bhajetha purisuttame.
    |16.79| Dhammapīti sukhaṃ seti         vippasannena cetasā
           ariyappavedite dhamme      sadā ramati paṇḍito.
       |16.80| Udakañhi nayanti nettikā
               usukārā namayanti tejanaṃ
               dāruṃ namayanti tacchakā
               attānaṃ damayanti paṇḍitā.
    |16.81| Selo yathā ekaghano     vātena na samīrati
           evaṃ nindāpasaṃsāsu      na sammiñjanti 1- paṇḍitā.
    |16.82| Yathāpi rahado gambhīro    vippasanno anāvilo
           evaṃ dhammāni sutvāna    vippasīdanti paṇḍitā.
       |16.83| Sabbattha ve sappurisā vajanti 2-
@Footnote: 1 Ma. Yu. samiñjanti .   2 Ma. Yu. cajanti.
               Na kāmakāmā lapayanti santo
               sukhena phuṭṭhā athavā dukkhena
               na uccāvacaṃ paṇḍitā dassayanti.
       |16.84| Na attahetu na parassa hetu
               na puttamicche na dhanaṃ na raṭṭhaṃ
               na iccheyya adhammena samiddhimattano
               sa sīlavā paññavā dhammiko siyā.
      |16.85| Appakā te manussesu    ye janā pāragāmino
             athāyaṃ itarā pajā      tīramevānudhāvati.
      |16.86| Ye ca kho sammadakkhāte   dhamme dhammānuvattino
             te janā pāramessanti    maccudheyyaṃ suduttaraṃ.
      |16.87| Kaṇhaṃ dhammaṃ vippahāya    sukkaṃ bhāvetha paṇḍito
             okā anokamāgamma     viveke yattha dūramaṃ
      |16.88| tatrābhiratimiccheyya     hitvā kāme akiñcano
             pariyodapeyya attānaṃ    cittaklesehi paṇḍito.
      |16.89| Yesaṃ sambodhiyaṅgesu     sammā cittaṃ subhāvitaṃ
             ādānapaṭinissagge     anupādāya ye ratā
             khīṇāsavā jutimanto     te loke parinibbutā.
                    Paṇḍitavaggo chaṭṭho.
                         -----------
              Dhammapadagāthāya sattamo arahantavaggo
   [17] |17.90| 7 Gataddhino visokassa    vippamuttassa sabbadhi
             sabbaganthappahīnassa    pariḷāho na vijjati.
      |17.91| Uyyuñjanti satīmanto   na nikete ramanti te
             haṃsāva pallalaṃ hitvā     okamokaṃ jahanti te.
      |17.92| Yesaṃ sanniccayo 1- natthi  ye pariññātabhojanā
             suññato animitto ca    vimokkho yesa gocaro
             ākāseva sakuntānaṃ     gati tesaṃ durannayā.
      |17.93| Yassāsavā parikkhīṇā    āhāre ca anissito
             suññato animitto ca    vimokkho yassa gocaro
             ākāseva sakuntānaṃ     padantassa durannayaṃ.
        |17.94| Yassindriyāni samathaṅgatāni
               assā yathā sārathinā sudantā
               pahīnamānassa anāsavassa
               devāpi tassa pihayanti tādino.
        |17.95| Paṭhavīsamo no virujjhati
               indakhīlūpamo tādi subbato
               rahadova apetakaddamo
               saṃsārā na bhavanti tādino.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sannicayo.
      |17.96| Santaṃ tassa manaṃ hoti     santā vācā ca kamma ca
             sammadaññā vimuttassa   upasantassa tādino.
      |17.97| Assaddho akataññū ca    sandhicchedo ca yo naro
             hatāvakāso vantāso    sa ve uttamaporiso.
      |17.98| Gāme vā yadi vā raññe   ninne vā yadi vā thale
             yattha arahanto viharanti   taṃ bhūmirāmaṇeyyakaṃ.
      |17.99| Ramaṇīyāni araññāni    yattha na ramatī jano
             vītarāgā ramessanti     na te kāmagavesino.
                 Arahantavaggo sattamo.
                      ----------
            Dhammapadagāthāya aṭṭhamo sahassavaggo
   [18] |18.100| 8 Sahassamapi ce vācā   anatthapadasañhitā
              ekaṃ atthapadaṃ seyyo   yaṃ sutvā upasammati.
      |18.101| Sahassamapi ce gāthā    anatthapadasañhitā
              ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo  yaṃ sutvā upasammati.
      |18.102| Yo ca gāthāsataṃ bhāse   anatthapadasañhitā
              ekaṃ dhammapadaṃ seyyo   yaṃ sutvā upasammati.
      |18.103| Yo sahassaṃ sahassena    saṅgāme mānuse jine
              ekañca jeyyamattānaṃ  sa ve saṅgāmajuttamo.
      |18.104| Attā have jitaṃ seyyo  yā cāyaṃ itarā pajā
              attadantassa posassa  niccaṃ saññatacārino
      |18.105| neva devo na gandhabbo  na māro saha brahmunā
              jitaṃ apajitaṃ kayirā      tathārūpassa jantuno.
      |18.106| Māse māse sahassena   yo yajetha sataṃ samaṃ
              ekañca bhāvitattānaṃ   muhuttamapi pūjaye
              sā yeva pūjanā seyyo  yañce vassasataṃ hutaṃ.
      |18.107| Yo ca vassasataṃ jantu    aggiṃ paricare vane
              ekañca bhāvitattānaṃ   muhuttamapi pūjaye
              sā yeva pūjanā seyyo  yañce vassasataṃ hutaṃ.
       |18.108| Yaṅkiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke
               saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho
               sabbaṃpi taṃ na catubhāgameti
               abhivādanā ujugatesu seyyo.
      |18.109| Abhivādanasīlissa       niccaṃ vuḍḍhāpacāyino
              cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.
      |18.110| Yo ca vassasataṃ jīve      dussīlo asamāhito
              ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo     sīlavantassa jhāyino.
      |18.111| Yo ca vassasataṃ jīve      duppañño asamāhito
              ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo     paññavantassa jhāyino.
    |18.112| Yo ca vassasataṃ jīve        kusīto hīnavīriyo
            ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo       viriyaṃ ārabhato daḷhaṃ.
    |18.113| Yo ca vassasataṃ jīve        apassaṃ udayabbayaṃ
            ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo       passato udayabbayaṃ.
    |18.114| Yo ca vassasataṃ jīve        apassaṃ amataṃ padaṃ
            ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo       passato amataṃ padaṃ.
    |18.115| Yo ca vassasataṃ jīve        apassaṃ dhammamuttamaṃ
            ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo       passato dhammamuttamaṃ.
                Sahassavaggo aṭṭhamo.
                    ----------
            Dhammapadagāthāya navamo pāpavaggo
   [19] |19.116| 9 Abhittharetha kalyāṇe  pāpā cittaṃ nivāraye
            dandhaṃ hi karato puññaṃ     pāpasmiṃ ramatī mano.
    |19.117| Pāpañce puriso kayirā    na naṃ kayirā punappunaṃ
            na tamhi chandaṃ kayirātha    dukkho pāpassa uccayo.
    |19.118| Puññañce puriso kayirā   kayirāthenaṃ punappunaṃ
            tamhi chandaṃ kayirātha      sukho puññassa uccayo.
    |19.119| Pāpopi passati bhadraṃ     yāva pāpaṃ na paccati
            yadā ca paccati pāpaṃ      atha (pāpo) pāpāni passati.
    |19.120| Bhadropi passati pāpaṃ    yāva bhadraṃ na paccati
            yadā ca paccati bhadraṃ    atha (bhadro) bhadrāni passati.
    |19.121| Māvamaññetha pāpassa    na mattaṃ 1- āgamissati
            udabindunipātena       udakumbhopi pūrati
            āpūrati bālo pāpassa   thokaṃ thokaṃpi ācinaṃ.
    |19.122| Māvamaññetha puññassa   na mattaṃ āgamissati
            udabindunipātena       udakumbhopi pūrati
            āpūrati dhīro puññassa    thokaṃ thokaṃpi ācinaṃ.
    |19.123| Vāṇijova bhayaṃ maggaṃ      appasattho mahaddhano
            visaṃ jīvitukāmova        pāpāni parivajjaye.
    |19.124| Pāṇimhi ce vaṇo nāssa  hareyya pāṇinā visaṃ
            nābbaṇaṃ visamanveti     natthi pāpaṃ akubbato.
      |19.125| Yo appaduṭṭhassa narassa dussati
               suddhassa posassa anaṅgaṇassa
               tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ
               sukhumo rajo paṭivātaṃva khitto.
    |19.126| Gabbhameke upapajjanti    nirayaṃ pāpakammino
            saggaṃ sugatino yanti      parinibbanti anāsavā.
    |19.127| Na antalikkhe na samuddamajjhe
            na pabbatānaṃ vivaraṃ pavīsaṃ 2-
@Footnote: 1 Yu. na mantaṃ. Ma. na mandaṃ .   2 Ma. Yu. pavissa.
               Na vijjatī so jagatippadeso
               yatraṭṭhito muñceyya pāpakammā.
      |19.128| Na antalikkhe na samuddamajjhe
               na pabbatānaṃ vivaraṃ pavīsaṃ
               na vijjatī so jagatippadeso
               yatraṭṭhitaṃ nappasaheyya maccu.
                 Pāpavaggo navamo.
                     --------
            Dhammapadagāthāya dasamo daṇḍavaggo
   [20] |20.129| 10 Sabbe tasanti daṇḍassa sabbe bhāyanti maccuno
            attānaṃ upamaṃ katvā     na haneyya na ghātaye.
    |20.130| Sabbe tasanti daṇḍassa   sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ
            attānaṃ upamaṃ katvā     na haneyya na ghātaye.
    |20.131| Sukhakāmāni bhūtāni       yo daṇḍena vihiṃsati
            attano sukhamesāno      pecca so na labhate sukhaṃ.
    |20.132| Sukhakāmāni bhūtāni       yo daṇḍena na hiṃsati
            attano sukhamesāno      pecca so labhate sukhaṃ.
    |20.133| Māvoca pharusaṃ kañci       vuttā paṭivadeyyu taṃ
            dukkhā hi sārambhakathā    paṭidaṇḍā phuseyyu taṃ.
    |20.134| Sace neresi attānaṃ      kaṃso upahato yathā
            esa pattosi nibbānaṃ    sārambho te na vijjati.
    |20.135| Yathā daṇḍena gopālo   gāvo pājeti gocaraṃ
            evaṃ jarā ca maccu ca      āyuṃ pājenti pāṇinaṃ.
    |20.136| Atha pāpāni kammāni     karaṃ bālo na bujjhati
            sehi kammehi dummedho    aggidaḍḍhova tappati.
    |20.137| Yo daṇḍena adaṇḍesu   appaduṭṭhesu dussati
            dasannamaññataraṃ ṭhānaṃ    khippameva nigacchati
    |20.138| vedanaṃ pharusaṃ jāniṃ        sarīrassa ca bhedanaṃ
            garukaṃ vāpi ābādhaṃ       cittakkhepaṃ va pāpuṇe
    |20.139| rājato vā upasaggaṃ      abbhakkhānaṃ va dāruṇaṃ
            parikkhayaṃ va ñātīnaṃ       bhogānaṃ va pabhaṅguṇaṃ
    |20.140| atha vāssa agārāni      aggi ḍahati pāvako
            kāyassa bhedā duppañño  nirayaṃ so upapajjati.
      |20.141| Na naggacariyā na jaṭā na paṅkā
               nānāsakā taṇḍilasāyikā vā
               rajojallaṃ ukkuṭikappadhānaṃ
               sodhenti maccaṃ avitiṇṇakaṅkhaṃ.
      |20.142| Alaṅkato cepi samaṃ careyya
               santo danto niyato brahmacārī
               Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ
               so brāhmaṇo so samaṇo sa bhikkhu.
    |20.143| Hirinisedho puriso        koci lokasmi vijjati
            yo niddaṃ apabodheti     asso bhadro kasāmiva
      |20.144| asso yathā bhadro kasāniviṭṭho
               ātāpino saṃvegino bhavātha
               saddhāya sīlena ca viriyena ca
               samādhinā dhammavinicchayena ca
               sampannavijjācaraṇā patissatā
               pahassatha dukkhamidaṃ anappakaṃ.
      |20.145| Udakaṃ hi nayanti nettikā
               usukārā namayanti tejanaṃ
               dāruṃ namayanti tacchakā
               attānaṃ damayanti subbatā.
                Daṇḍavaggo dasamo.
                     ----------
            Dhammapadagāthāya ekādasamo jarāvaggo
   [21] |21.146| 11 Ko nu hāso kimānando   niccaṃ pajjalite sati
            andhakārena onaddhā    padīpaṃ na gavesatha.
    |21.147| Passa cittakataṃ 1- bimbaṃ   arukāyaṃ samussitaṃ
            āturaṃ bahusaṅkappaṃ       yassa natthi dhuvaṇṭhiti.
    |21.148| Parijiṇṇamidaṃ rūpaṃ        roganiddhaṃ pabhaṅguṇaṃ
            bhijjati pūti sandeho     maraṇantaṃ hi jīvitaṃ.
    |21.149| Yānimāni apatthāni     alāpūneva 2- sārade
            kāpotakāni aṭṭhīni      tāni disvāna kā rati.
    |21.150| Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ        maṃsalohitalepanaṃ
            yattha jarā ca maccu ca      māno makkho ca ohito.
      |21.151| Jīranti ve rājarathā sucittā
               atho sarīrampi jaraṃ upeti
               satañca dhammo na jaraṃ upeti
               santo have sabbhi pavedayanti.
    |21.152| Appassutāyaṃ puriso      balivaddova jīrati
            maṃsāni tassa vaḍḍhanti    paññā tassa na vaḍḍhati.
    |21.153| Anekajātisaṃsāraṃ        sandhāvissaṃ anibbisaṃ
            gahakārakaṃ gavesanto      dukkhā jāti punappunaṃ
    |21.154| gahakāraka diṭṭhosi       puna gehaṃ na kāhasi
@Footnote: 1 Po. cittīkataṃ .    2 Ma. alābūneva.
            Sabbā te phāsukā bhaggā  gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ
            visaṅkhāragataṃ cittaṃ       taṇhānaṃ khayamajjhagā.
    |21.155| Acaritvā brahmacariyaṃ     aladdhā yobbane dhanaṃ
            jiṇṇakoñcāva jhāyanti  khīṇamaccheva pallale
    |21.156| acaritvā brahmacariyaṃ     aladdhā yobbane dhanaṃ
            senti cāpātikhīṇāva     purāṇāni anutthunaṃ.
                Jarāvaggo ekādasamo.
                    ------------
           Dhammapadagāthāya dvādasamo attavaggo
   [22] |22.157| 12 Attānañce piyaṃ jaññā   rakkheyya naṃ surakkhitaṃ
            tiṇṇaṃ aññataraṃ yāmaṃ    paṭijaggeyya paṇḍito.
    |22.158| Attānameva paṭhamaṃ       paṭirūpe nivesaye
            athaññamanusāseyya     na kilisseyya paṇḍito.
    |22.159| Attānañce tathā kayirā  yathaññamanusāsati
            sudanto vata dametha      attā hi kira duddamo.
    |22.160| Attā hi attano nātho   ko hi nātho paro siyā
            attanā hi sudantena     nāthaṃ labhati dullabhaṃ.
    |22.161| Attanā va kataṃ pāpaṃ     attajaṃ attasambhavaṃ
            abhimatthati dummedhaṃ      vajiraṃvamhayaṃ maṇiṃ.
    |22.162| Yassa accantadussīlyaṃ    māluvā sālamivotthataṃ
            karoti so tathattānaṃ      yathā naṃ icchatī diso.
    |22.163| Sukarāni asādhūni        attano ahitāni ca
            yaṃ ve hitañca sādhuñca    taṃ ve paramadukkaraṃ.
    |22.164| Yo sāsanaṃ arahataṃ        ariyānaṃ dhammajīvinaṃ
            paṭikkosati dummedho     diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṃ
            phalāni kaṇṭakasseva     attaghaññāya 1- phallati.
    |22.165| Attanā va 2- kataṃ pāpaṃ   attanā saṅkilissati
            attanā akataṃ pāpaṃ      attanā va visujjhati
            suddhi asuddhi paccattaṃ     nāñño aññaṃ visodhaye.
    |22.166| Attadatthaṃ paratthena      bahunāpi na hāpaye
            attadatthamabhiññāya    sadatthapasuto siyā.
                  Attavaggo dvādasamo.
                       ------------
              Dhammapadagāthāya terasamo lokavaggo
   [23] |23.167| 13 Hīnaṃ dhammaṃ na seveyya pamādena na saṃvase
            micchādiṭṭhiṃ na seveyya    na siyā lokavaḍḍhano.
    |23.168| Uttiṭṭhe nappamajjeyya   dhammaṃ sucaritaṃ care
            dhammacārī sukhaṃ seti       asmiṃ loke paramhi ca.
@Footnote: 1 Ma. attaghātāya .   2 Ma. hi.
    |23.169| Dhammaṃ care sucaritaṃ        na naṃ duccaritaṃ care
            dhammacārī sukhaṃ seti       asmiṃ loke paramhi ca.
    |23.170| Yathā pubbuḷakaṃ passe     yathā passe marīcikaṃ
            evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ      maccurājā na passati.
    |23.171| Etha passathimaṃ lokaṃ       cittaṃ rājarathūpamaṃ
            yattha bālā visīdanti     natthi saṅgo vijānataṃ.
    |23.172| Yo ca pubbe pamajjitvā   pacchā so nappamajjati
            so 1- imaṃ lokaṃ pabhāseti  abbhā muttova candimā.
    |23.173| Yassa pāpaṃ kataṃ kammaṃ     kusalena pithīyati 2-
            so imaṃ lokaṃ pabhāseti    abbhā muttova candimā.
    |23.174| Andhabhūto ayaṃ loko      tanukettha vipassati
            sakunto 3- jālamuttova   appo saggāya gacchati.
    |23.175| Haṃsā 4- ādiccapathe yanti ākāse yanti iddhiyā
            nīyanti dhīrā lokamhā    jetvā māraṃ savāhanaṃ.
    |23.176| Ekaṃ dhammaṃ atītassa      musāvādissa jantuno
            vitiṇṇaparalokassa       natthi pāpaṃ akāriyaṃ.
       |23.177| Na ve kadariyā devalokaṃ vajanti
               bālā have nappasaṃsanti dānaṃ
               dhīro ca dānaṃ anumodamāno
@Footnote: 1 Po. Ma. somaṃ .  2 pahīyatītipi .   3 Ma. sakuṇo .   4 Ma. Yu. haṃsādiccapathe
@yanti.
               Teneva so hoti sukhī parattha.
    |23.178| Paṭhavyā ekarajjena     saggassa gamanena vā
            sabbalokādhipaccena     sotāpattiphalaṃ varaṃ.
                Lokavaggo terasamo.
                    ---------
           Dhammapadagāthāya cuddasamo buddhavaggo
   [24] |24.179| 14 Yassa jitaṃ nāvajīyati
               jitamassa no yāti koci loke
               taṃ buddhaṃ anantagocaraṃ
               apadaṃ kena padena nessatha.
      |24.180| Yassa jālinī visattikā
               taṇhā natthi kuhiñci netave
               taṃ buddhaṃ anantagocaraṃ
               apadaṃ kena padena nessatha.
   |24.181| Ye jhānapasutā dhīrā      nekkhammūpasame ratā
            devāpi tesaṃ pihayanti    sambuddhānaṃ satīmataṃ.
   |24.182| Kiccho manussapaṭilābho    kicchaṃ maccāna jīvitaṃ
            kicchaṃ saddhammassavanaṃ     kiccho buddhānamuppado 1-.
   |24.183| Sabbapāpassa akaraṇaṃ     kusalassūpasampadā 2-
@Footnote: 1 Ma. buddhānamuppādo. Yu. buddhānaṃ uppādo.
@2 Ma. Yu. kusalassa upsampadā.
            Sacittapariyodapanaṃ       etaṃ buddhāna sāsanaṃ.
      |24.184| Khantī paramaṃ tapo tītikkhā
               nibbānaṃ paramaṃ vadanti buddhā
               na hi pabbajito parūpaghātī
               samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto.
   |24.185| Anūpavādo anūpaghāto    pātimokkhe ca saṃvaro
            mattaññutā ca bhattasmiṃ  pantañca sayanāsanaṃ
            adhicitte ca āyogo     etaṃ buddhāna sāsanaṃ.
   |24.186| Na kahāpaṇavassena       titti kāmesu vijjati
            appassādā dukkhā kāmā iti viññāya paṇḍito
   |24.187| api dibbesu kāmesu     ratiṃ so nādhigacchati
            taṇhakkhayarato hoti     sammāsambuddhasāvako.
   |24.188| Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti       pabbatāni vanāni ca
            ārāmarukkhacetyāni     manussā bhayatajjitā
   |24.189| netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ       netaṃ saraṇamuttamaṃ
            netaṃ saraṇamāgamma      sabbadukkhā pamuccati.
   |24.190| Yo ca buddhañca dhammañca   saṅghañca saraṇaṃ gato
            cattāri ariyasaccāni     sammappaññāya passati
   |24.191| dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ     dukkhassa ca atikkamaṃ
            ariyañcaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ    dukkhūpasamagāminaṃ
   |24.192| Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ       etaṃ saraṇamuttamaṃ
            etaṃ saraṇamāgamma      sabbadukkhā pamuccati.
   |24.193| Dullabho purisājañño    na so sabbattha jāyati
            yattha so jāyatī dhīro     taṃ kulaṃ sukhamedhati.
   |24.194| Sukho buddhānaṃ uppādo   sukhā saddhammadesanā
            sukhā saṅghassa sāmaggī   samaggānaṃ tapo sukho.
   |24.195| Pūjārahe pūjayato        buddhe yadi ca sāvake
            papañcasamatikkante     tiṇṇasokapariddave
   |24.196| te tādise pūjayato      nibbute akutobhaye
            na sakkā puññaṃ saṅkhātuṃ  imettamapi kenaci.
                 Buddhavaggo cuddasamo.
                  Paṭhamakabhāṇavāraṃ.
                      ---------
            Dhammapadagāthāya paṇṇarasamo sukhavaggo
   [25] |25.197| 15 Susukhaṃ vata jīvāma    verinesu averino
            verinesu manussesu       viharāma averino.
   |25.198| Susukhaṃ vata jīvāma         āturesu anāturā
            āturesu manussesu       viharāma anāturā.
   |25.199| Susukhaṃ vata jīvāma         ussukesu anussukā
            Ussukesu manussesu      viharāma anussukā.
   |25.200| Susukhaṃ vata jīvāma         yesanno natthi kiñcanaṃ
            pītibhakkhā bhavissāma     devā ābhassarā yathā.
   |25.201| Jayaṃ veraṃ pasavati          dukkhaṃ seti parājito
            upasanto sukhaṃ seti       hitvā jayaparājayaṃ.
   |25.202| Natthi rāgasamo aggi      natthi dosasamo kali
            natthi khandhādisā 1- dukkhā natthi santiparaṃ sukhaṃ.
   |25.203| Jighacchā paramā rogā      saṅkhārā paramā dukkhā
            etaṃ ñatvā yathābhūtaṃ     nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ.
   |25.204| Ārogyaparamā lābhā     santuṭṭhīparamaṃ dhanaṃ
            vissāsaparamā ñāti      nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ.
   |25.205| Pavivekarasaṃ pitvā        rasaṃ upasamassa ca
            niddaro hoti nippāpo   dhammapītirasaṃ pivaṃ.
   |25.206| Sāhu dassanamariyānaṃ      sannivāso sadā sukho
            adassanena bālānaṃ      niccameva sukhī siyā.
   |25.207| Bālasaṅgatacārī hi        dīghamaddhāna socati
            dukkho bālehi saṃvāso    amitteneva sabbadā.
            Dhīro ca sukhasaṃvāso        ñātīnaṃva samāgamo
   |25.208| tasmā hi
               dhīrañca paññañca bahussutañca
@Footnote: 1 Po. Ma. khandhasamā.
               Dhorayhasīlaṃ vatavantamariyaṃ
               taṃ tādisaṃ sappurisaṃ sumedhaṃ
               bhajetha nakkhattapathaṃva candimā.
                  Sukhavaggo paṇṇarasamo.
                       ------------
              Dhammapadagāthāya soḷasamo piyavaggo
   [26] |26.209| 16 Ayoge yuñjamattānaṃ yogasmiñca ayojayaṃ
            atthaṃ hitvā piyaggāhī     pihetattānuyoginaṃ.
   |26.210| Mā piyehi samāgañchi       appiyehi kudācanaṃ
            piyānaṃ adassanaṃ dukkhaṃ      appiyānañca dassanaṃ
   |26.211| tasmā piyaṃ na kayirātha       piyāpāyo hi pāpako
            ganthā tesaṃ na vijjanti     yesaṃ natthi piyāppiyaṃ.
   |26.212| Piyato jāyatī soko        piyato jāyatī bhayaṃ
            piyato vippamuttassa       natthi soko kuto bhayaṃ.
   |26.213| Pemato jāyatī soko       pemato jāyatī bhayaṃ
            pemato vippamuttassa      natthi soko kuto bhayaṃ.
   |26.214| Ratiyā jāyatī soko        ratiyā jāyatī bhayaṃ
            ratiyā vippamuttassa       natthi soko kuto bhayaṃ.
   |26.215| Kāmato jāyatī soko       kāmato jāyatī bhayaṃ
            Kāmato vippamuttassa      natthi soko kuto bhayaṃ.
   |26.216| Taṇhāya jāyatī soko      taṇhāya jāyatī bhayaṃ
            taṇhāya vippamuttassa     natthi soko kuto bhayaṃ.
   |26.217| Sīladassanasampannaṃ        dhammaṭṭhaṃ saccavādinaṃ 1-
            attano kammakubbānaṃ     tañjano kurute piyaṃ.
   |26.218| Chandajāto anakkhāte      manasā ca phuṭho 2- siyā
            kāme 3- ca apaṭibaddhacitto uddhaṃsototi vuccati.
   |26.219| Cirappavāsiṃ purisaṃ          dūrato sotthimāgataṃ
            ñātī mittā suhajjā ca    abhinandanti āgataṃ
   |26.220| tatheva katapuññampi        asmā lokā paraṃ gataṃ
            puññāni paṭigaṇhanti     piyaṃ ñātīva āgataṃ.
                  Piyavaggo soḷasamo.
                      ---------
             Dhammapadagāthāya sattarasamo kodhavaggo
   [27] |27.221| 17 Kodhaṃ jahe vippajaheyya mānaṃ
            saññojanaṃ sabbamatikkameyya
            tannāmarūpasmiṃ asajjamānaṃ
            akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā.
   |27.222| Yo ve uppatitaṃ kodhaṃ       rathaṃ bhantaṃva dhāraye 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. saccavedinaṃ .  2 Ma. Yu. phuṭo .  3 Ma. Yu. kāmesu ca.
@4 Ma. vāraye.
            Tamahaṃ sārathiṃ brūmi       rasmiggāho itaro jano.
   |27.223| Akkodhena jine kodhaṃ      asādhuṃ sādhunā jine
            jine kadariyaṃ dānena      saccenālikavādinaṃ.
   |27.224| Saccaṃ bhaṇe na kujjheyya    dajjā appasmi 1- yācito
            etehi tīhi ṭhānehi       gacche devāna santike.
   |27.225| Ahiṃsakā ye munayo        niccaṃ kāyena saṃvutā
            te yanti accutaṃ ṭhānaṃ     yattha gantvā na socare.
   |27.226| Sadā jāgaramānānaṃ       ahorattānusikkhinaṃ
            nibbānaṃ adhimuttānaṃ     atthaṃ gacchanti āsavā.
   |27.227| Porāṇametaṃ atula        netaṃ ajjatanāmiva
            nindanti tuṇhimāsīnaṃ    nindanti bahubhāṇinaṃ
            mitabhāṇimpi nindanti    natthi loke anindito.
   |27.228| Na cāhu na ca bhavissati      na cetarahi vijjati
            ekantaṃ nindito poso    ekantaṃ vā pasaṃsito
   |27.229| yañce viññū pasaṃsanti     anuvicca suve suve
            acchiddavuttiṃ medhāviṃ     paññāsīlasamāhitaṃ
   |27.230| nekkhaṃ jambonadasseva     ko taṃ ninditumarahati
            devāpi naṃ pasaṃsanti      brahmunāpi pasaṃsito.
   |27.231| Kāyappakopaṃ rakkheyya     kāyena saṃvuto siyā
            kāyaduccaritaṃ hitvā      kāyena sucaritaṃ care
@Footnote: 1 Ma. appampi
   |27.232| Vacīpakopaṃ rakkheyya        vācāya saṃvuto siyā
            vacīduccaritaṃ hitvā       vācāya sucaritaṃ care
   |27.233| manopakopaṃ rakkheyya      manasā saṃvuto siyā
            manoduccaritaṃ hitvā      manasā sucaritaṃ care
   |27.234| kāyena saṃvutā dhīrā       atho vācāya saṃvutā
            manasā saṃvutā dhīrā       te ve suparisaṃvutā.
                  Kodhavaggo sattarasamo.
                       ----------
           Dhammapadagāthāya aṭṭhārasamo malavaggo
   [28] |28.235| 18 Paṇḍupalāsovadānisi
            yamapurisāpi ca taṃ 1- upaṭṭhitā
            uyyogamukhe ca tiṭṭhasi
            pātheyyampi ca te na vijjati.
    |28.236| So karohi dīpamattano
            khippaṃ vāyama paṇḍito bhava
            niddhantamalo anaṅgaṇo
            dibbaṃ ariyabhūmimehisi 2-.
   |28.237| Upanītavayo va dānisi
@Footnote: 1 Po. Ma. te. .   2 Ma. ariyabhūmiṃ upehisi.
            Sampayātosi yamassa santikaṃ
            vāsopi ca te natthi antarā
            pātheyyampi ca te na vijjati.
    |28.238| So karohi dīpamattano
            khippaṃ vāyama paṇḍito bhava
            niddhantamalo anaṅgaṇo
            na puna jātijaraṃ upehisi.
   |28.239| Anupubbena medhāvī       thokaṃ thokaṃ khaṇe khaṇe
            kammāro rajatasseva      niddhame malamattano.
   |28.240| Ayasā va malaṃ samuṭṭhitaṃ 1-
            taduṭṭhāya tameva khādati
            evaṃ atidhonacārinaṃ
            sāni kammāni nayanti duggatiṃ.
   |28.241| Asajjhāyamalā mantā     anuṭṭhānamalā gharā
            malaṃ vaṇṇassa kosajjaṃ     pamādo rakkhato malaṃ.
   |28.242| Malitthiyā duccaritaṃ        maccheraṃ dadato malaṃ
            malā ve pāpakā dhammā   asmiṃ loke paramhi ca
   |28.243| tato malā malataraṃ        avijjā paramaṃ malaṃ
            etaṃ malaṃ pahatvāna       nimmalā hotha bhikkhavo.
@Footnote: 1 samuṭṭhāyātipi.
   |28.244| Sujīvaṃ ahirikena          kākasūrena dhaṃsinā
            pakkhandinā pagabbhena    saṅkiliṭṭhena jīvitaṃ.
   |28.245| Hirīmatā ca dujjīvaṃ        niccaṃ sucigavesinā
            alīnenāpagabbhena       suddhājīvena passatā.
   |28.246| Yo pāṇamatimāpeti       musāvādañca bhāsati
            loke adinnaṃ ādiyati     paradārañca gacchati
   |28.247| surāmerayapānañca       yo naro anuyuñjati
            idhevameso lokasmiṃ      mūlaṃ khanati attano.
   |28.248| Evaṃ bho purisa jānāhi     pāpadhammā asaññatā
            mā taṃ lobho adhammo ca    ciraṃ dukkhāya randhayuṃ.
   |28.249| Dadāti ve yathāsaddhaṃ      yathāpasādanaṃ jano
            tattha yo maṅkuto hoti     paresaṃ pānabhojane
            na so divā vā rattiṃ vā    samādhiṃ adhigacchati.
   |28.250| Yassacetaṃ samucchinnaṃ      mulaghaccaṃ 1- samūhataṃ
            sa ve divā vā rattiṃ vā    samādhiṃ adhigacchati.
   |28.251| Natthi rāgasamo aggi      natthi dosasamo gaho
            natthi mohasamaṃ jālaṃ      natthi taṇhāsamā nadī.
   |28.252| Sudassaṃ vajjamaññesaṃ      attano pana duddasaṃ
            paresaṃ hi so vajjāni      opunāti yathābhusaṃ
            attano pana chādeti      kaliṃva kitavā saṭho.
@Footnote: 1 Po. mūlaghacchaṃ.
   |28.253| Paravajjānupassissa       niccaṃ ujjhānasaññino
            āsavā tassa vaḍḍhanti    ārā so āsavakkhayā.
   |28.254| Ākāseva padaṃ natthi      samaṇo natthi bāhiro 1-
            papañcābhiratā pajā      nippapañcā tathāgatā.
   |28.255| Ākāseva padaṃ natthi       samaṇo natthi bāhiro 2-
            saṅkhārā sassatā natthi    natthi buddhānamiñjitaṃ.
                 Malavaggo aṭṭhārasamo.
                       -----------
         Dhammapadagāthāya ekūnavīsatimo dhammaṭṭhavaggo
   [29] |29.256| 19 Na tena hoti dhammaṭṭho   yenatthaṃ sahasā naye
            yo ca atthaṃ anatthañca    ubho niccheyya paṇḍito
   |29.257| asāhasena dhammena       samena nayatī pare
            dhammassa gutto medhāvī   dhammaṭṭhoti pavuccati.
   |29.258| Na tena paṇḍito hoti     yāvatā bahu bhāsati
            khemī averī abhayo       paṇḍitoti pavuccati.
   |29.259| Na tāvatā dhammadharo      yāvatā bahu bhāsati
            yo ca appampi sutvāna   dhammaṃ kāyena passati
            sa ve dhammadharo hoti      yo dhammaṃ nappamajjati.
   |29.260| Na tena thero hoti       yenassa palitaṃsiro.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. bāhire.
            Paripakko vayo tassa     moghajiṇṇoti vuccati.
   |29.261| Yamhi saccañca dhammo ca   ahiṃsā saññamo damo
            sa ve vantamalo dhīro      so theroti pavuccati.
   |29.262| Na vākkaraṇamattena      vaṇṇapokkharatāya vā
            sādhurūpo naro hoti      issukī maccharī saṭho.
   |29.263| Yassa cetaṃ samucchinnaṃ      mūlaghaccaṃ samūhataṃ
            sa vantadoso medhāvī     sādhurūpoti vuccati.
   |29.264| Na muṇḍakena samaṇo     abbato alikaṃ bhaṇaṃ
            icchālobhasamāpanno    samaṇo kiṃ bhavissati.
   |29.265| Yo ca sameti pāpāni      aṇuṃthūlāni sabbaso
            samitattā hi pāpānaṃ    samaṇoti pavuccati.
   |29.266| Na tena bhikkhu so hoti     yāvatā bhikkhate pare
            vissaṃ dhammaṃ samādāya     bhikkhu hoti na tāvatā.
   |29.267| Yodha puññañca pāpañca  bāhetvā brahmacariyavā
            saṅkhāya loke carati      sa ve bhikkhūti vuccati.
   |29.268| Na monena muni hoti      mūḷharūpo aviddasu
            yo ca tulaṃva paggayha     varamādāya paṇḍito
   |29.269| pāpāni parivajjeti       sa muni tena so muni
            yo munāti ubho loke    muni tena pavuccati.
   |29.270| Na tena ariyo hoti       yena pāṇāni hiṃsati.
            Ahiṃsā sabbapāṇānaṃ    ariyoti pavuccati.
   |29.271| Na sīlabbatamattena      bāhusaccena vā pana
            athavā samādhilābhena     vivittasayanena vā
   |29.272| phusāmi nekkhammasukhaṃ      aputhujjanasevitaṃ
            bhikkhu vissāsamāpādi    appatto āsavakkhayaṃ.
              Dhammaṭṭhavaggo ekūnavīsatimo.
                    -------------
           Dhammapadagāthāya vīsatimo maggavaggo
   [30] |30.273| 20 Maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho   saccānaṃ caturo padā
            virāgo seṭṭho dhammānaṃ    dipadānañca cakkhumā
   |30.274| eseva maggo natthañño    dassanassa visuddhiyā.
            Etañhi tumhe paṭipajjatha  mārassetaṃ 1- pamohanaṃ
   |30.275| etañhi tumhe paṭipannā   dukkhassantaṃ karissatha.
            Akkhāto vo mayā maggo   aññāya sallasatthanaṃ 2-
   |30.276| tumhehi kiccaṃ ātappaṃ     akkhātāro tathāgatā
            paṭipannā pamokkhanti     jhāyino mārabandhanā.
   |30.277| Sabbe saṅkhārā aniccāti   yadā paññāya passati
            atha nibbindati dukkhe     esa maggo visuddhiyā.
   |30.278| Sabbe saṅkhārā dukkhāti    yadā paññāya passati
@Footnote: 1 Po. mārasenappamohanaṃ .   2 Ma. sallakantanaṃ. Yu. sallasanthanaṃ.
            Atha nibbindati dukkhe     esa maggo visuddhiyā.
   |30.279| Sabbe dhammā anattāti    yadā paññāya passati
            atha nibbindati dukkhe     esa maggo visuddhiyā.
     |30.280| Uṭṭhānakālamhi anuṭṭhahāno
              yuvā balī ālasiyaṃ upeto
              saṃsannasaṅkappamano kusīto
              paññāya maggaṃ alaso na vindati.
     |30.281| Vācānurakkhī manasā susaṃvuto
              kāyena ca akusalaṃ na kayirā
              ete tayo kammapathe visodhaye
              ārādhaye maggaṃ isippaveditaṃ.
   |30.282| Yogā ve jāyatī 1- bhūri 2- ayogā bhūrisaṅkhayo
            etaṃ dvedhā pathaṃ ñatvā    bhavāya vibhavāya ca
             tathattānaṃ niveseyya      yathā bhūri pavaḍḍhati.
   |30.283| Vanaṃ chindatha mā rukkhaṃ       vanato jāyatī bhayaṃ
            chetvā vanañca vanathañca    nibbanā hotha bhikkhavo.
     |30.284| Yāvaṃ hi vanatho na chijjati
              aṇumattopi narassa nārisu
              paṭibaddhamano va tāva so
              vaccho khīrapakova mātari.
@Footnote: 1 Yu. jāyate .   2 Yu. bhūrī.
      |30.285| Ucchinda sinehamattano
              kumudaṃ sāradikaṃva pāṇinā
              santimaggameva brūhaya
              nibbānaṃ sugatena desitaṃ.
   |30.286| Idha vassaṃ vasissāmi        idha hemantagimhisu
            iti bālo vicinteti       antarāyaṃ na bujjhati.
   |30.287| Taṃ puttapasusammattaṃ       byāsattamanasaṃ naraṃ
            suttaṃ gāmaṃ mahoghova       maccu ādāya gacchati.
   |30.288| Na santi puttā tāṇāya    na pitā napi bandhavā
            antakenādhipannassa      natthi ñātīsu tāṇatā
   |30.289| etamatthavasaṃ ñatvā       paṇḍito sīlasaṃvuto
            nibbānagamanaṃ maggaṃ       khippameva visodhaye.
                 Maggavaggo vīsatimo.
                     -----------
       Dhammapadagāthāya ekavīsatimo pakiṇṇakavaggo
   [31] |31.290| 21 Mattāsukhapariccāgā passe ce vipulaṃ sukhaṃ
            caje mattāsukhaṃ dhīro      sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.
   |31.291| Paradukkhūpadhānena       yo 1- attano sukhamicchati
            verasaṃsaggasaṃsaṭṭho       verā so na parimuccati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
   |31.292| Yañhi kiccaṃ tadapaviddhaṃ    akiccaṃ pana kayirati 1-
            unnaḷānaṃ pamattānaṃ    tesaṃ vaḍḍhanti āsavā.
   |31.293| Yesañca susamāraddhā     niccaṃ kāyagatā sati
            akiccante na sevanti    kicce sātaccakārino
            satānaṃ sampajānānaṃ     atthaṃ gacchanti āsavā.
   |31.294| Mātaraṃ pitaraṃ hantvā     rājāno dve ca khattiye
            raṭṭhaṃ sānucaraṃ hantvā    anīgho yāti brāhmaṇo.
   |31.295| Mātaraṃ pitaraṃ hantvā     rājāno dve ca sotthiye
            veyyagghapañcamaṃ hantvā anīgho yāti brāhmaṇo.
   |31.296| Suppabuddhaṃ pabujjhanti    sadā gotamasāvakā
            yesaṃ divā ca ratto ca     niccaṃ buddhagatā sati.
   |31.297| Suppabuddhaṃ pabujjhanti   sadā gotamasāvakā
            yesaṃ divā ca ratto ca     niccaṃ dhammagatā sati.
   |31.298| Suppabuddhaṃ pabujjhanti   sadā gotamasāvakā
            yesaṃ divā ca ratto ca     niccaṃ saṅghagatā sati.
   |31.299| Suppabuddhaṃ pabujjhanti   sadā gotamasāvakā
            yesaṃ divā ca ratto ca     niccaṃ kāyagatā sati.
   |31.300| Suppabuddhaṃ pabujjhanti    sadā gotamasāvakā
            yesaṃ divā ca ratto ca     ahiṃsāya rato mano.
   |31.301| Suppabuddhaṃ pabujjhanti    sadā gotamasāvakā
@Footnote: 1 Ma. karīyati.
            Yesaṃ divā ca ratto ca     bhāvanāya rato mano.
   |31.302| Duppabbajjaṃ durabhiramaṃ    durāvāsā gharā dukkhā
            dukkho samānasaṃvāso     dukkhānupatitaddhagū
            tasmā na caddhagū siyā    na ca dukkhānupatito siyā.
   |31.303| Saddho sīlena sampanno   yasobhogasamappito
            yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati       tattha tattheva pūjito.
   |31.304| Dūre santo pakāsenti    himavantova pabbato
            asantettha na dissanti   rattikhittā 1- yathā sarā.
   |31.305| Ekāsanaṃ ekaseyyaṃ      eko caramatandito
            eko damayamattānaṃ     vanante ramito siyā.
              Pakiṇṇakavaggo ekavīsatimo.
                      -----------
       Dhammapadagāthāya dvāvīsatimo nirayavaggo
   [32] |32.306| 22 Abhūtavādī nirayaṃ upeti
              yo vāpi katvā na karomīti cāha
              ubhopi te pecca samā bhavanti
              nihīnakammā manujā parattha.
   |32.307| Kāsāvakaṇṭhā bahavo    pāpadhammā asaññatā
            pāpā pāpehi kammehi   nirayante upapajjare.
@Footnote: 1 aññattha rattiṃ khittātipi dissati.
   |32.308| Seyyo ayoguḷo bhutto   tatto aggisikhūpamo
            yañce bhuñjeyya dussīlo raṭṭhapiṇḍaṃ asaññato.
     |32.309| Cattāri ṭhānāni naro pamatto
              āpajjatī paradārūpasevī
              apuññalābhaṃ nanikāmaseyyaṃ
              nindaṃ tatiyaṃ nirayaṃ catutthaṃ.
   |32.310| Apuññalābho ca gatī ca pāpikā
              bhītassa bhītāya ratī ca thokikā
              rājā ca daṇḍaṃ garukaṃ paṇeti
              tasmā naro paradāraṃ na seve.
   |32.311| Kuso yathā duggahito     hatthamevānukantati
            sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ   nirayāyūpakaḍḍhati.
   |32.312| Yaṃ kiñci sithilaṃ kammaṃ     saṅkiliṭṭhañca yaṃ vataṃ
            saṅkassaraṃ brahmacariyaṃ    na taṃ hoti mahapphalaṃ.
   |32.313| Kayirañce 1- kayirathenaṃ    daḷhamenaṃ parakkame
            sithilo hi paribbājo     bhiyyo ākirate rajaṃ.
   |32.314| Akataṃ dukkataṃ seyyo     pacchā tappati dukkataṃ
            katañca sukataṃ seyyo     yaṃ katvā nānutappati.
   |32.315| Nagaraṃ yathā paccantaṃ      guttaṃ santarabāhiraṃ
@Footnote: 1 kayirā ce kayirāthenantipi.
            Evaṃ gopetha attānaṃ     khaṇo vo 1- mā upaccagā
            khaṇātītā hi socanti     nirayamhi samappitā.
   |32.316| Alajjitāye lajjanti     lajjitāye na lajjare
            micchādiṭṭhisamādānā   sattā gacchanti duggatiṃ.
   |32.317| Abhaye bhayadassino      bhaye ca abhayadassino
            micchādiṭṭhisamādānā   sattā gacchanti duggatiṃ.
   |32.318| Avajje vajjamatino      vajje ca avajjadassino
            micchādiṭṭhisamādānā   sattā gacchanti duggatiṃ.
   |32.319| Vajjañca vajjato ñatvā   avajjañca avajjato
            sammādiṭṭhisamādānā   sattā gacchanti suggatiṃ.
                Nirayavaggo dvāvīsatimo.
                       --------
       Dhammapadagāthāya tevīsatimo nāgavaggo
   [33] |33.320| 23 Ahaṃ nāgova saṅgāme cāpāto patitaṃ saraṃ
            ativākyantitikkhissaṃ    dussīlo hi bahujjano.
   |33.321| Dantaṃ nayanti samitiṃ      dantaṃ rājābhirūhati
            danto seṭṭho manussesu  yotivākyantitikkhati.
   |33.322| Varamassatarā dantā      ājānīyā ca sindhavā
            kuñjarā ca mahānāgā   attadanto tato varaṃ.
@Footnote: 1 Yu. ve.
   |33.323| Na hi etehi yānehi     gaccheyya agataṃ disaṃ
            yathāttanā sudantena    danto dantena gacchati.
      |33.324| Dhanapālako nāma kuñjaro
               kaṭukappabhedano dunnivārayo
               baddho kabalaṃ na bhuñjati
               sumarati nāgavanassa kuñjaro.
      |33.325| Middhī yadā hoti mahagghaso ca
               niddāyitā samparivattasāyī
               mahāvarāhova nivāpapuṭṭho
               punappunaṃ gabbhamupeti mando.
   |33.326| Idaṃ pure cittamacāri cārikaṃ 1-
               yenicchakaṃ yatthakāmaṃ yathāsukhaṃ
               tadajjahaṃ niggahessāmi yoniso
               hatthippabhinnaṃ viya aṃkusaggaho.
   |33.327| Appamādaratā hotha     sacittamanurakkhatha
            duggā uddharathattānaṃ    paṅke sannova 2- kuñjaro.
      |33.328| Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
               saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
               abhibhuyya sabbāni parissayāni
               careyya tenattamano satīmā.
@Footnote: 1 Yu. cāritaṃ .   2 Yu. sattova.
   |33.329| No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
               saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
               rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
               eko care mātaṅgaraññeva nāgo.
   |33.330| Ekassa caritaṃ seyyo     natthi bāle sahāyatā
               eko care na ca pāpāni kayirā
               appossukko mātaṅgaraññeva nāgo.
      |33.331| Atthamhi jātamhi sukhā sahāyā
               tuṭṭhī sukhā yā itarītarena
               puññaṃ sukhaṃ jīvitasaṅkhayamhi
               sabbassa dukkhassa sukhaṃ pahānaṃ.
   |33.332| Sukhā matteyyatā loke   atho petteyyatā sukhā
            sukhā sāmaññatā loke  atho brahmaññatā sukhā.
   |33.333| Sukhaṃ yāva jarā sīlaṃ       sukhā saddhā patiṭṭhitā
            sukho paññāya paṭilābho  pāpānaṃ akaraṇaṃ sukhaṃ.
                Nāgavaggo tevīsatimo.
                     ---------
         Dhammapadagāthāya catuvīsatimo taṇhāvaggo
   [34] |34.334| 24 Manujassa pamattacārino
               taṇhā vaḍḍhati māluvā viya
               so palavatī 1- hurāhuraṃ
               phalamicchaṃva vanasmiṃ vānaro.
   |34.335| Yaṃ esā sahatī jammī     taṇhā loke visattikā
            sokā tassa pavaḍḍhanti   abhivaḍḍhaṃva bīraṇaṃ.
   |34.336| Yo ce taṃ sahatī jammiṃ     taṇhaṃ loke duraccayaṃ
            sokā tamhā papatanti   udabinduva pokkharā.
   |34.337| Taṃ vo vadāmi bhaddaṃ vo    yāvantettha samāgatā
            taṇhāya mūlaṃ khaṇatha     usīratthova bīraṇaṃ.
            Mā vo naḷaṃ va sotova     māro bhañji punappunaṃ.
      |34.338| Yathāpi mūle anupaddave daḷhe
              chinnopi rukkho punareva rūhati
              evampi taṇhānusaye anūhate
              nibbattati dukkhamidaṃ punappunaṃ.
   |34.339| Yassa chattiṃsatīsotā      manāpassavanā bhusā
            mahā 2- vahanti duddiṭṭhiṃ   saṅkappā rāganissitā.
@Footnote: 1 pariplavatītipi .    2 Yu. vāhāvahanti.
   |34.340| Savanti sabbadhī sotā     latā ubbhijja tiṭṭhati
            tañca disvā lataṃ jātaṃ    mūlaṃ paññāya chindatha.
      |34.341| Saritāni sinehitāni ca
               somanassāni bhavanti jantuno
               te sātasitā sukhesino
               te ve jātijarūpagā narā.
      |34.342| Tasiṇāya purakkhatā pajā
               parisappanti sasova bādhito 1-
               saññojanasaṅgasattā 2-
               dukkhamupenti punappunaṃ cirāya.
      |34.343| Tasiṇāya purakkhatā pajā
               parisappanti sasova bādhito 3-
               tasmā tasiṇaṃ vinodaye
               bhikkhu ākaṅkhaṃ 4- virāgamattano.
      |34.344| Yo nibbanaṭho vanādhimutto
               vanamutto vanameva dhāvati
               taṃ puggalameva passatha
               mutto bandhanameva dhāvati.
      |34.345| Na taṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā
               yadāyasaṃ dārujaṃ pabbajañca
@Footnote: 1-3 Ma. banudhito. .  2 Ma. Yu. saññojanasaṅgasattakā .  4 Yu. ākaṅkhī.
               Sārattarattā maṇikuṇḍalesu
               puttesu dāresu ca yā apekkhā.
      |34.346| Etaṃ daḷhaṃ bandhanamāhu dhīrā
               ohārinaṃ sithilaṃ duppamuñcaṃ
               etaṃpi chetvāna paribbajanti
               anapekkhino kāmasukhaṃ pahāya.
      |34.347| Ye rāgarattānupatanti sotaṃ
               sayaṃ kataṃ makkaṭakova jālaṃ
               etampi chetvāna vajanti dhīrā
               anapekkhino sabbadukkhaṃ pahāya.
      |34.348| Muñca pure muñca pacchato
               majjhe muñca bhavassa pāragū
               sabbattha vimuttamānaso
               na puna jātijaraṃ upehisi.
      |34.349| Vitakkamathitassa jantuno
               tibbarāgassa subhānupassino
               bhiyyo taṇhā pavaḍḍhati
               esa kho daḷhaṃ karoti bandhanaṃ.
      |34.350| Vitakkūpasame ca yo rato
               asubhaṃ bhāvayatī sadā sato
               Esa kho vyantikāhati
               esacchecchati 1- mārabandhanaṃ.
   |34.351| Niṭṭhaṃ gato asantāsī   vītataṇho anaṅgaṇo
            acchindi bhavasallāni   antimoyaṃ samussayo.
   |34.352| Vītataṇho anādāno   niruttipadakovido
            akkharānaṃ sannipātaṃ   jaññā pubbaparāni ca
            sa ve antimasārīro    mahāpañño mahāpurisoti vuccati.
      |34.353| Sabbābhibhū sabbavidūhamasmi
               sabbesu dhammesu anūpalitto
               sabbañjaho taṇhakkhaye vimutto
               sayaṃ abhiññāya kamuddiseyyaṃ.
      |34.354| Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti
               sabbaṃ rasaṃ dhammaraso jināti
               sabbaṃ ratiṃ dhammaratī jināti
               taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti.
   |34.355| Hananti bhogā dummedhaṃ   no 1- ce pāragavesino
            bhogataṇhāya dummedho  hanti aññeva attanaṃ.
   |34.356| Tiṇadosāni khettāni    rāgadosā ayaṃ pajā
            tasmā hi vītarāgesu     dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
@Footnote: 1 esacchindatītipi .   2 no ca itipi.
   |34.357| Tiṇadosāni khettāni    dosadosā ayaṃ pajā
            tasmā hi vītadosesu     dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
   |34.358| Tiṇadosāni khettāni    mohadosā ayaṃ pajā
            tasmā hi vītamohesu     dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
   |34.359| Tiṇadosāni khettāni    icchādosā ayaṃ pajā
            tasmā hi vigaticchesu     dinnaṃ hoti mahapphalaṃ.
                Taṇhāvaggo catuvīsatimo.
                     ------------
            Dhammapadagāthāya pañcavīsatimo bhikkhuvaggo
   [35] |35.360| 25 Cakkhunā saṃvaro sādhu sādhu sotena saṃvaro
            ghānena saṃvaro sādhu       sādhu jivhāya saṃvaro
   |35.361| kāyena saṃvaro sādhu       sādhu vācāya saṃvaro
            manasā saṃvaro sādhu       sādhu sabbattha saṃvaro
            sabbattha saṃvuto bhikkhu     sabbadukkhā pamuccati.
      |35.362| Hatthasaññato pādasaññato
               vācāya saññato saññatattamo
               ajjhattarato samāhito
               eko santusito tamāhu bhikkhu 1-.
   |35.363| Yo mukhasaññato bhikkhu    mantabhāṇī anuddhato
            atthaṃ dhammañca dīpeti     madhuraṃ tassa bhāsitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuṃ.
   |35.364| Dhammārāmo dhammarato     dhammaṃ anuvicintayaṃ
            dhammaṃ anussaraṃ bhikkhu      saddhammā na parihāyati.
   |35.365| Salābhaṃ nātimaññeyya    nāññesaṃ pihayañcare
            aññesaṃ pihayaṃ bhikkhu     samādhiṃ nādhigacchati.
   |35.366| Appalābhopi ce bhikkhu     salābhaṃ nātimaññati
            taṃ ve devā pasaṃsanti      suddhājīviṃ atanditaṃ.
   |35.367| Sabbaso nāmarūpasmiṃ      yassa natthi mamāyitaṃ
            asatā ca na socati       sa ve bhikkhūti vuccati.
   |35.368| Mettāvihārī yo bhikkhu     pasanno buddhasāsane
            adhigacche padaṃ santaṃ       saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ.
   |35.369| Siñca bhikkhu imaṃ nāvaṃ      sittā te lahumessati
            chetvā rāgañca dosañca   tato nibbānamehisi.
   |35.370| Pañca chinde pañca jahe    pañca uttari bhāvaye
            pañcasaṅgātigo bhikkhu     oghatiṇṇoti vuccati.
      |35.371| Jhāya bhikkhu mā ca pamādo
               mā te kāmaguṇe bhamassu cittaṃ
               mā lohaguḷaṃ gilī pamatto
               mā kandi dukkhamidanti ḍayhamāno.
   |35.372| Natthi jhānaṃ apaññassa   paññā natthi ajhāyato 3-
            yamhi jhānañca paññā ca sa ve nibbānasantike.
@Footnote: 1 Po. ajhāyino.
   |35.373| Suññāgāraṃ paviṭṭhassa    santacittassa bhikkhuno
            amānusī ratī hoti        sammā dhammaṃ vipassato.
   |35.374| Yato yato sammasati       khandhānaṃ udayabbayaṃ
            labhatī pītipāmojjaṃ       amataṃ taṃ vijānataṃ.
   |35.375| Tatrāyamādi bhavati       idha paññassa bhikkhuno
            indriyagutti 1- santuṭṭhī  pātimokkhe ca saṃvaro
   |35.376| mitte bhajassu kalyāṇe    suddhājīve atandite.
            Paṭisanthāravuttyassa     ācārakusalo siyā
            tato pāmojjabahulo     dukkhassantaṃ karissati 2-.
   |35.377| Vassikā viya pupphāni      maddavāni pamuñcati
            evaṃ rāgañca dosañca     vippamuñcetha bhikkhavo.
   |35.378| Santakāyo santavāco     santamano susamāhito
            vantalokāmiso bhikkhu     upasantoti vuccati.
   |35.379| Attanā codayattānaṃ     paṭimaṃsetamattanā
            so attagutto satimā     sukhaṃ bhikkhu vihāhisi.
   |35.380| Attā hi attano nātho   attā hi attano gati
            tasmā saññama attānaṃ   assaṃ bhadraṃva vāṇijo.
   |35.381| Pāmojjabahulo bhikkhu     pasanno buddhasāsane
            adhigacche padaṃ santaṃ       saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ.
   |35.382| Yo have daharo bhikkhu      yuñjati buddhasāsane
@Footnote: 1 Yu. indriyagutto . 2 Po. karissasi.
            So imaṃ lokaṃ pabhāseti     abbhā muttova candimā.
                 Bhikkhuvaggo pañcavīsatimo.
                       -----------
           Dhammapadagāthāya chabbīsatimo brāhmaṇavaggo
   [36] |36.383| 26 Chinda sotaṃ parakkamma    kāme panūda brāhmaṇa
            saṅkhārānaṃ khayaṃ ñatvā     akataññūsi brāhmaṇa.
   |36.384| Yadā dvayesu dhammesu     pāragū hoti brāhmaṇo
            athassa sabbe saṃyogā     atthaṃ gacchanti jānato.
   |36.385| Yassa pāraṃ apāraṃ vā      pārāpāraṃ na vijjati
            vītaddaraṃ visaññuttaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.386| Jhāyiṃ virajamāsīnaṃ        katakiccaṃ anāsavaṃ
            uttamatthaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.387| Divā tapati ādicco      rattimābhāti candimā
            sannaddho khattiyo tapati   jhāyī tapati brāhmaṇo
            atha sabbamahorattiṃ       buddho tapati tejasā.
      |36.388| Bāhitapāpo hi brāhmaṇo
               samacariyā samaṇoti vuccati
               pabbājayamattano malaṃ
               tasmā pabbajitoti vuccati.
   |36.389| Na brāhmaṇassa pahareyya  nāssa muñcetha brāhmaṇo
            dhi brāhmaṇassa hantāraṃ   tato dhi yassa muñcati.
      |36.390| Na brāhmaṇassetadakiñci seyyo
               yadānisedho manaso piyehi
               yato yato hiṃsamano nivattati
               tato tato sammatimeva dukkhaṃ.
   |36.391| Yassa kāyena vācāya     manasā natthi dukkataṃ
            saṃvutaṃ tīhi ṭhānehi        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.392| Yamhā dhammaṃ vijāneyya    sammāsambuddhadesitaṃ
            sakkaccaṃ naṃ namasseyya    aggihuttaṃva brāhmaṇo.
   |36.393| Na jaṭāhi na gottehi 1-   na jaccā hoti brāhmaṇo
            yamhi saccañca dhammo ca   so sucī 2- so ca brāhmaṇo.
   |36.394| Kinte jaṭāhi dummedha     kinte ajinasāṭiyā
            abbhantarante gahaṇaṃ     bāhiraṃ parimajjasi.
   |36.395| Paṃsukūladharaṃ jantuṃ         kisandhamanisanthataṃ
            ekaṃ vanasmiṃ jhāyantaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.396| Na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi   yonijaṃ mattisambhavaṃ
            bhovādī nāma so hoti    sa ve hoti sakiñcano
            akiñcanaṃ anādānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.397| Sabbasaṃyojanaṃ chetvā     yo ve na paritassati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. gotutena .  2 Yu. sukhī.
            Saṅgātigaṃ visaṃyuttaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.398| Chetvā naddhiṃ 1- varattañca sandānaṃ 2- sahanukkamaṃ
            ukkhittapalighaṃ buddhaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.399| Akkosaṃ vadhabandhañca     aduṭṭho yo titikkhati
            khantībalaṃ balāṇīkaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.400| Akkodhanaṃ vatavantaṃ       sīlavantaṃ anussadaṃ
            dantaṃ antimasārīraṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.401| Vāri pokkharapatteva      āraggeriva sāsapo
            yo na limpati kāmesu     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.402| Yo dukkhassa pajānāti    idheva khayamattano
            pannabhāraṃ visaññuttaṃ    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.403| Gambhīrapaññaṃ medhāviṃ     maggāmaggassa kovidaṃ
            uttamatthaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.404| Asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi       anāgārehi cūbhayaṃ
            anokasāriṃ appicchaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.405| Nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu      tasesu thāvaresu ca
            yo na hanti na ghāteti    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.406| Aviruddhaṃ viruddhesu        attadaṇḍesu nibbutaṃ
            sādānesu anādānaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.407| Yassa rāgo ca doso ca    māno makkho ca pātito
@Footnote: 1 Yu. nandī . 2 Yu. sandāmaṃ. Ma. Po. sandhānaṃ.
            Sāsaporiva āraggā     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.408| Akakkasaṃ viññāpaniṃ     giraṃ saccaṃ udīraye
            yāya nābhisaje kañci     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.409| Yodha dīghaṃ vā rassaṃ vā     aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
            loke adinnaṃ nādiyati    tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.410| Āsā yassa na vijjanti    asmiṃ loke paramhi ca
            nirāsayaṃ 1- visaṃyuttaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.411| Yassālayā na vijjanti    aññāya akathaṅkathī
            amatogadhaṃ anuppattaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.412| Yodha puññañca pāpañca ubho saṅgaṃ upaccagā
            asokaṃ virajaṃ suddhaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.413| Candaṃva vimalaṃ suddhaṃ       vippasannamanāvilaṃ
            nandibhavaparikkhīṇaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.414| Yo imaṃ palipathaṃ duggaṃ     saṃsāraṃ mohamaccagā
            tiṇṇo pāragato jhāyī   anejo akathaṅkathī
            anupādāya nibbuto     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.415| Yodha kāme pahantvāna    anāgāro paribbaje
            kāmabhavaparikkhīṇaṃ        tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.416| Yodha taṇhaṃ pahantvāna   anāgāro paribbaje
@Footnote: 1 nirāsāsantipi.
            Taṇhābhavaparikkhīṇaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.417| Hitvā mānusakaṃ yogaṃ     dibbaṃ yogaṃ upaccagā
            sabbayogavisaṃyuttaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.418| Hitvā ratiñca aratiñca    sītibhūtaṃ nirūpadhiṃ
            sabbalokābhibhuṃ vīraṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.419| Cutiṃ yo vedi sattānaṃ     upapattiñca sabbaso
            asattaṃ sugataṃ buddhaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.420| Yassa gatiṃ na jānanti     devā gandhabbamānusā
            khīṇāsavaṃ arahantaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.421| Yassa pure ca pacchā ca     majjhe ca natthi kiñcanaṃ
            akiñcanaṃ anādānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.422| Usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ          mahesiṃ vijitāvinaṃ
            anejaṃ nhātakaṃ buddhaṃ     tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
   |36.423| Pubbenivāsaṃ yo vedi     saggāpāyañca passati
            atho jātikkhayaṃ patto    abhiññā vosito muni
            sabbavositavosānaṃ      tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
                Brāhmaṇavaggo chabbīsatimo.
                 Dhammapadagāthāya uddānaṃ
   [37] 27 Yamakaṃ appamadaṃ cittaṃ        pupphaṃ bālena paṇḍitaṃ
         arahantaṃ sahassena         pāpaṃ daṇḍena te dasa.
         Jarā attā ca loko ca      buddhaṃ sukhaṃ piyena ca
         kodhaṃ malañca dhammaṭṭhaṃ      maggavaggena vīsati.
         Pakiṇṇaṃ nirayaṃ nāgo       taṇhaṃ bhikkhu ca brāhmaṇo
         ete chabbīsatī vaggā       desitādiccabandhunā.
         Yamake vīsatī gāthā         appamādamhi dvādasa
         ekādasā cittavagge       pupphavaggamhi soḷasa
         bāle sattarasā gāthā      paṇḍitamhi catuddasa
         arahante dasā gāthā       sahasse honti soḷasa
         terasā pāpavaggamhi       daṇḍamhi dasa satta ca
         ekādasā jarāvagge       attavaggamhi dvādasa
         dvādasā lokavaggamhi      buddhavaggamhi soḷasa
         sukhe ca piyavagge ca         gāthāyo honti dvādasa
         cuddasā kodhavaggamhi       malavaggekavīsati
         sattarasā ca dhammaṭṭhe       maggavaggamhi 1- soḷasa
         pakiṇṇe soḷasa gāthā      niraye nāge cuddasa
         dvāvīsa 2- taṇhāvaggamhi  tevīsā bhikkhuvaggakā
         cattāḷīsa ca gāthāyo      brāhmaṇe vaggamuttame
         gāthāsatāni cattāri       tevīsā ca punāpare
         dhammapade nipātamhi       desitādiccabandhunā.
                  Dhammapadaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 maggavagge aḍḍhaaṭṭhārasa gāthāti dissati . 2 taṇhāvagge sattavīsati gāthāti
@dissati.
            Suttantapiṭake khuddakanikāyassa
                     udānaṃ
                     -----
        namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
                  Paṭhamo bodhivaggo
   [38] /khu.u./ 1 Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ
viharati  najjā  nerañjarāya  tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagavā  sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno
hoti  vimuttisukhaṃ  paṭisaṃvedī  .  atha  kho bhagavā tassa sattāhassa
accayena  tamhā  samādhimhā  vuṭṭhahitvā  rattiyā  paṭhamaṃ  yāmaṃ
paṭiccasamuppādaṃ anulomaṃ sādhukaṃ manasākāsi
   {38.1} iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā idaṃ uppajjati
yadidaṃ   avijjāpaccayā   saṅkhārā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ
viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ  nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā
phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa
kevalassa  1-  dukkhakkhandhassa  samudayo  hotīti . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
        Yadā have pātubhavanti dhammā
        ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
        athassa kaṅkhā vapayanti sabbā
        yato pajānāti sahetudhammanti. Suttaṃ paṭhamaṃ.
   [39] 2 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati
najjā  nerañjarāya  tīre  bodhirukkhamūle  paṭhamābhisambuddho . tena
kho  pana  samayena  bhagavā  sattāhaṃ  ekapallaṅkena nisinno hoti
vimuttisukhaṃ  paṭisaṃvedī  . atha kho bhagavā tassa sattāhassa accayena
tamhā  samādhimhā  vuṭṭhahitvā  rattiyā majjhimaṃ yāmaṃ paṭiccasamuppādaṃ
paṭilomaṃ sādhukaṃ manasākāsi
   {39.1} iti imasmiṃ asati idaṃ na hoti imassa nirodhā idaṃ nirujjhati
yadidaṃ  avijjānirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodho
viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodho
saḷāyatananirodhā phassanirodho phassanirodhā vedanānirodho vedanānirodhā
taṇhānirodho   taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā
bhavanirodho   bhavanirodhā   jātinirodho   jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     nirujjhanti     evametassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti  .  atha  kho  bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yadā have pātubhavanti dhammā
        Ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
        athassa kaṅkhā vapayanti sabbā
        yato khayaṃ paccayānaṃ avedīti. Dutiyaṃ.
   [40]  3  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ
viharati  najjā  nerañjarāya  tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagavā  sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno
hoti  vimuttisukhaṃ  paṭisaṃvedī  .  atha  kho bhagavā tassa sattāhassa
accayena  tamhā  samādhimhā  vuṭṭhahitvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ
paṭiccasamuppādaṃ anulomapaṭilomaṃ sādhukaṃ manasākāsi
   {40.1} iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā idaṃ uppajjati
imasmiṃ asati idaṃ na hoti imassa nirodhā idaṃ nirujjhati yadidaṃ avijjāpaccayā
saṅkhārā   saṅkhārapaccayā   viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā  nāmarūpaṃ
nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ  saḷāyatanapaccayā  phasso  phassapaccayā
vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   taṇhāpaccayā   upādānaṃ
upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {40.2}  Avijjāya  tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
saṅkhāranirodhā   viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho
nāmarūpanirodhā   saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho
phassanirodhā   vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho
Taṇhānirodhā   upādānanirodho   upādānanirodhā   bhavanirodho
bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā    nirujjhanti    evametassa    kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yadā have pātubhavanti dhammā
        ātāpino jhāyato brāhmaṇassa
        vidhūpayaṃ tiṭṭhati mārasenaṃ
        suriyova obhāsayamantalikkhanti. Tatiyaṃ.
   [41]  4  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ
viharati  najjā nerañjarāya tīre ajapālanigrodhe paṭhamābhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagavā  sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno
hoti  vimuttisukhaṃ  paṭisaṃvedī  .  atha  kho bhagavā tassa sattāhassa
accayena  tamhā  samādhimhā  vuṭṭhāsi  .  atha  kho  aññataro
huhuṃkajātiko  1-  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhito kho so brāhmaṇo bhagavantaṃ
etadavoca  kittāvatā  nukho  bho  gotama brāhmaṇo hoti katame
ca  pana  brāhmaṇakaraṇā  dhammāti  .  atha  kho bhagavā etamatthaṃ
@Footnote: 1 huṃhuṃkajātikotipi.
Viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yo brāhmaṇo bāhitapāpadhammo
        nihuhuṃko nikkasāvo yatatto
        vedantagū vusitabrahmacariyo
        dhammena so brāhmaṇo 1- brahmavādaṃ vadeyya
        yassussadā natthi kuhiñci loketi. Catutthaṃ.
   [42]  5  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana
samayena  āyasmā  ca  sārīputto  āyasmā  ca mahāmoggallāno
āyasmā  ca  mahākassapo  āyasmā  ca  mahākaccāno  āyasmā
ca  mahākoṭṭhito  āyasmā ca mahākappino āyasmā ca mahācundo
āyasmā ca anuruddho āyasmā 2- ca revato āyasmā ca nando
yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu.
   {42.1}  Addasā  kho  bhagavā  āyasmante  dūrato  va
āgacchante  disvāna  bhikkhū  āmantesi  ete  3-  bhikkhave
brāhmaṇā  āgacchanti  ete  bhikkhave  brāhmaṇā āgacchantīti .
Evaṃ  vutte  aññataro  brāhmaṇajātiko  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
kittāvatā  nukho  bhante  brāhmaṇo  hoti  katame  ca  pana
brāhmaṇakaraṇā  dhammāti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   bāhitvā  pāpake  dhamme  ye  caranti  sadā  satā
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Yu. .pe. āyasmā ca revato āyasmā ca devadatto
@āyasmā ca ānando .pe. iti dissati . 3 Ma. Yu. te.
Khīṇasaññojanā buddhā te ve lokasmi brāhmaṇāti. Pañcamaṃ.
   [43] 6  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
mahākassapo  pipphaliguhāyaṃ  viharati  ābādhiko  hoti  dukkhito
bāḷhagilāno  .  atha  kho āyasmā mahākassapo aparena samayena
tamhā  ābādhā  vuṭṭhāsi  .  atha  kho āyasmato mahākassapassa
tamhā  ābādhā  vuṭṭhitassa  etadahosi  yannūnāhaṃ rājagahaṃ piṇḍāya
pāviseyyanti.
   {43.1} Tena kho pana samayena pañcamattāni devatāsatāni ussukaṃ
āpannāni  honti  āyasmato  mahākassapassa  piṇḍapātapaṭilābhāya .
Athakho  āyasmā  mahākassapo  tāni  pañcamattāni  devatāsatāni
paṭikkhipitvā    pubbaṇhasamayaṃ    nivāsetvā   pattacīvaramādāya
rājagahaṃ   piṇḍāya   pāvisi   yena  daliddavisikhā  kapaṇavisikhā
pesakāravisikhā  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ
rājagahe   piṇḍāya   carantaṃ  yena  daliddavisikhā  kapaṇavisikhā
pesakāravisikhā  . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
     anaññaposimaññātaṃ    dantaṃ sāre patiṭṭhitaṃ
     khīṇāsavaṃ vantadosaṃ       tamahaṃ brūmi brāhmaṇanti. Chaṭṭhaṃ.
   [44] 7 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā pāvāyaṃ 1- viharati
@Footnote: 1 Yu. pāṭaliyaṃ.
Ajakalāpake  cetiye  ajakalāpakassa  yakkhassa  bhavane . tena kho
pana  samayena  bhagavā  rattandhakāratimisāyaṃ abbhokāse nisinno hoti
devo ca ekamekaṃ phusāyati . atha kho ajakalāpako yakkho bhagavato
bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃsaṃ  uppādetukāmo  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavato  avidūre  tikkhattuṃ  akkulo  pakkulo  1-
akkulapakkulikaṃ akāsi eso te samaṇa pisācoti.
   {44.1} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
      yadā sakesu dhammesu   pāragū hoti brāhmaṇo
     atha evaṃ 2- pisācañca  pakkulañcātivattatīti 3-. Sattamaṃ.
   [45] 8 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā
saṅgāmaji  sāvatthiṃ  anuppatto  hoti bhagavantaṃ dassanāya . assosi
kho  āyasmato  saṅgāmajissa  purāṇadutiyikā  ayyo  kira saṅgāmaji
sāvatthiṃ anuppattoti. Sā dārakaṃ ādāya jetavanaṃ agamāsi.
   {45.1} Tena kho pana samayena āyasmā saṅgāmaji aññatarasmiṃ
rukkhamūle  divāvihāre  4-  nisinno  hoti  atha  kho āyasmato
saṅgāmajissa  purāṇadutiyikā  yenāyasmā  saṅgāmaji  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  saṅgāmajiṃ  etadavoca  khuddaputtaṃ  hi
samaṇa  posa  manti  .  evaṃ  vutte  āyasmā  saṅgāmaji tuṇhī
ahosi  .  dutiyampi  kho  āyasmato  saṅgāmajissa  purāṇadutiyikā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pakkūloti . 2 Ma. Yu. etaṃ . 3 Yu. bakkulañca ...
@4 Ma. Yu. divāvihāraṃ
Āyasmantaṃ  saṅgāmajiṃ  etadavoca khuddaputtaṃ hi samaṇa posa manti .
Dutiyampi  kho  āyasmā  saṅgāmaji  tuṇhī  ahosi . tatiyampi kho
āyasmato   saṅgāmajissa   purāṇadutiyikā  āyasmantaṃ  saṅgāmajiṃ
etadavoca  khuddaputtaṃ  hi  samaṇa  posa  manti  .  tatiyampi  kho
āyasmā  saṅgāmaji  tuṇhī  ahosi  .  atha  kho  āyasmato
saṅgāmajissa  purāṇadutiyikā taṃ dārakaṃ ādāya āyasmato saṅgāmajissa
purato nikkhipitvā pakkāmi eso te samaṇa putto posa nanti.
   {45.2} Atha kho āyasmā saṅgāmaji taṃ dārakaṃ neva olokesi
nāpi  ālapi  .  atha  kho  āyasmato saṅgāmajissa purāṇadutiyikā
avidūre  1- gantvā apaloketī addasāyasmantaṃ saṅgāmajiṃ taṃ dārakaṃ
neva  olokentaṃ  nāpi ālapantaṃ disvānassā etadahosi na cāyaṃ
samaṇo  puttenapi apalokentī . tato paṭinivattitvā dārakaṃ ādāya
pakkāmi  .  addasā  kho  bhagavā  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena   āyasmato   saṅgāmajissa   purāṇadutiyikāya
evarūpampi  vippakāraṃ  .  atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ
velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     āyantiṃ nābhinandati    pakkāmantiṃ na socati
     saṅgā saṅgāmajiṃ muttaṃ   tamahaṃ brūmi brāhmaṇanti. Aṭṭhamaṃ.
   [46] 9 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati
gayāsīse  .  tena  kho  pana  samayena  sambahulā jaṭilā sītāsu
@Footnote: 1 Ma. avidūraṃ.
Hemantikāsu  rattīsu  antaraṭṭhake  himapātasamaye  gayāyaṃ ummujjantipi
nimmujjantipi  ummujjanimmujjampi  karonti  osiñcantipi  aggiṃpi
juhanti  iminā suddhīti . addasā kho bhagavā te sambahule jaṭile
sītāsu  hemantikāsu  rattīsu  antaraṭṭhake  himapātasamaye  gayāyaṃ
ummujjantepi   nimmujjantepi  ummujjanimmujjampi  1-  karonte
osiñcantepi  aggiṃpi  juhante  iminā  suddhīti . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
    na udakena suci 2- hoti   bahvettha nhāyatī jano
    yamhi saccañca dhammo ca   so 3- sucī so ca brāhmaṇoti. Navamaṃ.
   [47] 10 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
bāhiyo  dārucīriyo  suppārake  paṭivasati  samuddatīre sakkato hoti
garukato  mānito  pūjito  apacito 4- lābhī cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
   {47.1} Atha kho bāhiyassa dārucīriyassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ cetaso parivitakko udapādi ye 5- kho keci loke arahanto
vā  arahattamaggaṃ  vā  samāpannā  ahaṃ  tesaṃ  aññataroti .
Atha    kho    bāhiyassa   dārucīriyassa   purāṇasālohitā
devatā  anukampikā  6-  atthakāmā  bāhiyassa  dārucīriyassa
cetasā   cetoparivitakkamaññāya   yena   bāhiyo   dārucīriyo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bāhiyaṃ  dārucīriyaṃ  etadavoca neva kho
@Footnote: 1 Po. Yu. ummujjanimmujjaṃ karontepi. Ma. pisaddo natthi . 2 Ma. sucī.
@3 Po. so suci ceva brāhmaṇoti . 4 Po. asaññito . 5 Yu. ye nu.
@6 Po. anukampakāmā.
Tvaṃ  bāhiya  arahā  nāpi  arahattamaggaṃ  vā  samāpanno  sāpi
te  paṭipadā  natthi yāya tvaṃ arahā vā assasi 1- arahattamaggaṃ
vā samāpannoti . atha 2- ke carahi sadevake loke arahanto vā
arahattamaggaṃ  vā  samāpannāti  . atthi bāhiya uttaresu janapadesu
sāvatthī  nāma  nagaraṃ  tattha  so  bhagavā  etarahi  viharati arahaṃ
sammāsambuddho  .  so  hi bāhiya bhagavā arahā ceva arahattāya
ca  dhammaṃ desetīti . atha kho bāhiyo dārucīriyo tāya devatāya
saṃvejito  tāvadeva  suppārakamhā  pakkāmi  sabbattha  ekaratti-
parivāsena  3-  yena  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati  jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme tenupasaṅkami.
   [48]  Tena  kho  pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse
caṅkamanti  .  atha  kho  bāhiyo  dārucīriyo  yena  4-  bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū etadavoca kahaṃ nukho bhante
etarahi  bhagavā  viharati  arahaṃ  sammāsambuddho  dassanakāmamhā
mayaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti  . antaragharaṃ paviṭṭho
kho bāhiya bhagavā piṇḍāyāti.
   {48.1}  Atha kho bāhiyo dārucīriyo taramānarūpo jetavanā
nikkhamitvā   sāvatthiṃ   pavisitvā  addasa  bhagavantaṃ  sāvatthiyaṃ
piṇḍāya   carantaṃ   pāsādikaṃ   pāsādanīyaṃ   5-  santindriyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. assa . 2 Yu. kho . 3 Ma. yena sāvatthī jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa
@ārāmo tenupasaṅkami . 4 Ma. Yu. yena te . 5 Po. pāsādiyaṃ.
@Ma. pāsādanīyaṃ. Yu. dassaniyaṃ.
Santamānasaṃ  uttamadamathasamathaṃ  anuppattaṃ  dantaṃ  guttaṃ  yatindriyaṃ  1-
nāgaṃ   disvāna   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavato  pāde  sirasā  nipatitvā bhagavantaṃ etadavoca desetu me
bhante  bhagavā  dhammaṃ  desetu  sugato  dhammaṃ  yaṃ mamassa dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti.
   [49] Evaṃ vutte bhagavā bāhiyaṃ dārucīriyaṃ etadavoca akālo
kho  tāva  bāhiya antaragharaṃ 2- paviṭṭhamhā piṇḍāyāti . dutiyampi
kho  bāhiyo  dārucīriyo  bhagavantaṃ  etadavoca dujjānaṃ kho panetaṃ
bhante  bhagavato  vā  jīvitantarāyānaṃ  mayhaṃ  vā  jīvitantarāyānaṃ
desetu  me  bhante  bhagavā  dhammaṃ  desetu  sugato  dhammaṃ  yaṃ
mamassa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {49.1}  Dutiyampi  kho  bhagavā bāhiyaṃ dārucīriyaṃ etadavoca
akālo  kho  tāva  bāhiya  antaragharaṃ  paviṭṭhamhā  piṇḍāyāti .
Tatiyampi  kho  bāhiyo  dārucīriyo bhagavantaṃ etadavoca dujjānaṃ kho
panetaṃ  bhante bhagavato vā jīvitantarāyānaṃ mayhaṃ vā jīvitantarāyānaṃ
desetu  me  bhante bhagavā dhammaṃ desetu sugato dhammaṃ yaṃ mamassa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  tasmā  tiha  te  bāhiya  evaṃ
sikkhitabbaṃ   diṭṭhe   diṭṭhamattaṃ   bhavissati   sute   sutamattaṃ
bhavissati   mute   mutamattaṃ   bhavissati  viññāte  viññātamattaṃ
bhavissatīti  evañhi  te  bāhiya  sikkhitabbaṃ  .  yato  3- kho
te  bāhiya  diṭṭhe  diṭṭhamattaṃ  bhavissati  sute  sutamattaṃ  bhavissati
@Footnote: 1 Po. Yu. santindriyaṃ . 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Po. tassa.
Mute   mutamattaṃ   bhavissati   viññāte  viññātamattaṃ  bhavissati
tato tvaṃ bāhiya natthi 1- yato tvaṃ bāhiya nevatthi 2- [3]- tato
tvaṃ bāhiya nevidha na huraṃ na ubhayamantare 4- esevanto dukkhassāti.
Atha  kho  bāhiyassa  dārucīriyassa  bhagavato  imāya  saṅkhittāya
dhammadesanāya  tāvadeva  anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimucci .
Atha  kho  bhagavā  bāhiyaṃ  dārucīriyaṃ  iminā saṅkhittena ovādena
ovaditvā pakkāmi.
   [50]  Atha  kho  acirapakkantassa  bhagavato  bāhiyaṃ dārucīriyaṃ
gāvī  taruṇavacchā  adhipātetvā 5- jīvitā voropesi . atha kho
bhagavā  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  nagaramhā  nikkhamitvā  addasa  bāhiyaṃ
dārucīriyaṃ  kālakataṃ  disvāna  bhikkhū  āmantesi  gaṇhātha  bhikkhave
bāhiyassa  dārucīriyassa  sarīrakaṃ  mañcakaṃ  āropetvā  nīharitvā
jhāpetha thūpañcassa karotha sabrahmacārī vo bhikkhave kālakatoti.
   {50.1} Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paṭissutvā 6- bāhiyassa
dārucīriyassa  sarīrakaṃ  mañcakaṃ  āropetvā  nīharitvā  jhāpetvā
thūpañcassa  karitvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
[7]-  Ekamantaṃ  nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  daḍḍhaṃ  bhante  bāhiyassa  dārucīriyassa  sarīraṃ  thūpo
@Footnote: 1 Ma. na tena Yu. na tattha . 2 Ma. na tena Yu. nevattha.
@3 tato tvaṃ bāhiya na tattha. yato tvaṃ bāhiya na tattha.
@4 Ma. Yu. na ubhayamantarena. 5 Ma. adhipatitvā . 6 Yu. paṭisuṇitvā.
@7 Ma. Yu. bhagavantaṃ abhivādetvā.
Cassa  kato tassa kā gati ko abhisamparāyoti . paṇḍito bhikkhave
bāhiyo  dārucīriyo  paccapādi  1-  dhammassānudhammaṃ  na ca [2]-
dhammādhikaraṇaṃ viheseti 3- parinibbuto bhikkhave bāhiyo dārucīriyoti.
   {50.2} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
     yattha āpo ca paṭhavī     tejo vāyo na gādhati
     na tattha sukkā jotanti   ādicco nappakāsati
     na tattha candimā bhāti    tamo tattha na vijjati.
     Yadā ca attanāvedi     muni monena brāhmaṇo
     atha rūpā arūpā ca      sukhadukkhā pamuccatīti. Dasamaṃ.
     [4]- ... ... ... ...       ... ... ... ... ... ... ...
                 Bodhivaggo paṭhamo.
                  Tassuddānaṃ
     tayo 5- ca bodhi nigrodho  te therā kassapena ca
     pāvāya 6- saṅgāmaji    jaṭilā bāhiyena te rasāti.
           Udāne dutiyo muccalindavaggo
   [51]  1  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ
viharati  najjā  nerañjarāya  tīre muccalindamūle paṭhamābhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagavā  sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno
hoti vimuttisukhaṃ paṭisaṃvedī . tena kho pana samayena mahāakālamegho
@Footnote: 1 Po. paccuppādi . 2 Ma. Yu. maṃ . 3 Po. vihesati. Ma. vihesesi.
@4 Po. Ma. Yu. ayampi udāno vutto bhagavatā iti me sutanti . 5 Ma. tayo
@bodhī ca huṃhuṅko brāhmaṇā kassapena ca ajasaṅgāmajaṭilā bāhiyenāti terasāti.
@6 Yu. pāteḷī.
Udapādi  .  sattāhavaddalikā  sītavātā  duddanī  1- . atha kho
muccalindo  nāgarājā  sakabhavanā  nikkhamitvā  bhagavato  kāyaṃ
sattakkhattuṃ  bhogehi  parikkhipitvā  upari  muddhani  mahantaṃ  phaṇaṃ
vihacca  aṭṭhāsi  mā  bhagavantaṃ  sītaṃ  mā  bhagavantaṃ  uṇhaṃ  mā
bhagavantaṃ  ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassāti  2-  .  atha  kho bhagavā
tassa  sattāhassa  accayena  tamhā  samādhimhā  vuṭṭhāsi  . atha
kho  muccalindo  nāgarājā  viddhaṃ  vigatabalāhakaṃ  devaṃ  viditvā
bhagavato kāyaṃ 3- bhogehi niveṭhetvā sakavaṇṇaṃ abhinimmitvā bhagavato
purato va aṭṭhāsi pañjaliko bhagavantaṃ namassamāno.
   {51.1} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     sukho viveko tuṭṭhassa     sutadhammassa passato
     abyāpajjaṃ sukhaṃ loke     pāṇabhūtesu saññamo 4-
     sukhā virāgatā loke      kāmānaṃ samatikkamo
     asmimānassa [5]- vinayo  etaṃ ve paramaṃ sukhanti. Paṭhamaṃ.
   [52]  2  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana
samayena   sambahulānaṃ   bhikkhūnaṃ  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantānaṃ
upaṭṭhānasālāyaṃ  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi
ko nukho āvuso imesaṃ dvinnaṃ rājūnaṃ mahaddhanataro vā mahābhogataro
vā   mahākosataro  vā  mahāvijitataro  vā  mahāvāhanataro
@Footnote: 1 Ma. Yu. duddinī . 2 Ma. ... sarīsapasamphassoti . 3 Ma. Yu. kāyā
@bhoge viniveṭhetvā sakavaṇṇaṃ paṭisaṃharitvā māṇavakavaṇṇaṃ abhinimminitvā . 4 Ma.
@4 Ma. Yu. saṃyamo . 5 Ma. Yu. yo.
Vā  mahabbalataro  vā  mahiddhikataro vā mahānubhāvataro vā rājā
vā  māgadho  seniyo bimbisāro rājā vā pasenadi kosaloti .
Ayañcarahi tesaṃ bhikkhūnaṃ antarākathā 1- vippakatā . atha kho bhagavā
sāyaṇhasamayaṃ   paṭisallānā   vuṭṭhito   yena   upaṭṭhānasālā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja
kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya
sannisinnā sannipatitā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
   {52.1} Idha bhante amhākampi pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantānaṃ
upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   ayamantarākathā
udapādi ko nu kho āvuso imesaṃ dvinnaṃ rājūnaṃ mahaddhanataro vā
mahābhogataro vā mahākosataro vā mahāvijitataro vā mahāvāhanataro
vā  mahabbalataro  vā  mahiddhikataro vā mahānubhāvataro vā rājā
vā  māgadho  seniyo  bimbisāro  rājā  vā pasenadi kosaloti
ayaṃ kho no bhante antarākathā vippakatā atha bhagavā anuppattoti.
Na khvetaṃ bhikkhave tumhākaṃ paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ saddhā 2- agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  evarūpaṃ  3-  kathaṃ  katheyyātha
sannipatitānaṃ  vo bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī 4- vā kathā ariyo
vā  tuṇhībhāvoti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ viditvā tāyaṃ
velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     yañca kāmasukhaṃ loke      yañcidaṃ diviyaṃ sukhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. hoti . 2 Po. yu saddhāya . 3 Ma. Yu. evarūpiṃ.
@4 Po. Yu. dhammikathā vā.
     Taṇhakkhayasukhassa 1- te   kalaṃ nagghanti soḷasinti. Dutiyaṃ.
   [53] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sambahulā kumārakā antarā ca sāvatthiṃ 2- antarā ca jetavanaṃ ahiṃ
daṇḍena  hananti  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  . addasā kho bhagavā
te 3- sambahule kumārake antarā ca sāvatthiṃ antarā ca jetavanaṃ
ahiṃ  daṇḍena  hanante . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ
velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     sukhakāmāni bhūtāni     yo daṇḍena vihiṃsati
     attano sukhamesāno    pecca so na labhate sukhaṃ.
     Sukhakāmāni bhūtāni     yo daṇḍena na hiṃsati
     attano sukhamesāno    pecca so labhate sukhanti. Tatiyaṃ.
   [54]  4  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana
samayena  bhagavā  sakkato  hoti  garukato  mānito pūjito apacito
lābhī    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   .
Bhikkhusaṅghopi  sakkato  hoti  garukato mānito pūjito apacito lābhī
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
Aññatitthiyā  pana  paribbājakā  asakkatā honti agarukatā amānitā
@Footnote: 1 Ma. taṇhakkhayasukhassete kalaṃ nāgghanti . 2 Po. sāvatthiyaṃ antarā ca jetavane
@ahiṃ daṇḍehi . 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Apūjitā na 1- apacitā na lābhino cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ . atha kho te aññatitthiyā paribbājakā bhagavato
sakkāraṃ  asahamānā  bhikkhusaṅghassa  ca  gāme  ca  araññe  ca
bhikkhū  disvā  asabbhāhi  pharusāhi  vācāhi  akkosanti  paribhāsanti
rosenti  vihesanti  2- . atha kho sambahulā bhikkhū yena bhagavā
tenusapaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
etarahi  bhante  bhagavā sakkato hoti 3- garukato mānito pūjito
apacito lābhī cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
   {54.1} Bhikkhusaṅghopi sakkato hoti garukato mānito pūjito apacito
lābhī    cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   .
Aññatitthiyā  pana  paribbājakā  asakkatā honti agarukatā amānitā
apūjitā  na  apacitā  na  lābhino cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ . atha kho te bhante aññatitthiyā paribbājakā
bhagavato  sakkāraṃ  asahamānā  bhikkhusaṅghassa  ca  gāme ca araññe
ca  bhikkhusaṅghaṃ  4-  disvā  asabbhāhi  pharusāhi vācāhi akkosanti
paribhāsanti  rosenti  vihesanti  5- . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        gāme araññe sukhadukkhaphuṭṭhā 6-
        nevattato no parato dahetha
@Footnote: 1 Ma. anapacitā . 2 Ma. vihesenti . 3 Po. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. bhikkhū . 5 Ma. yu vihesentīti . 6 Ma. Yu. phuṭṭho.
        Phusanti phassā upadhiṃ paṭicca
        nirūpadhiṃ kena phuseyyu 1- phassāti. Catutthaṃ.
   [55]  5  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana
samayena  aññataro  icchānaṅgalako  upāsako  sāvatthiṃ  anuppatto
hoti  kenacideva  karaṇīyena  .  atha kho so upāsako sāvatthiyaṃ
taṃ  karaṇīyaṃ  tīretvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {55.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ upāsakaṃ bhagavā etadavoca cirassaṃ kho
tvaṃ upāsaka imaṃ pariyāyamakāsi yadidaṃ idhāgamanāyāti. Cirapaṭikāhaṃ bhante
bhagavantaṃ  dassanāya upasaṅkamitukāmo apicāhaṃ kehici 2- kiccakaraṇīyehi
byāvaṭo evāhaṃ nāsakkhiṃ bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamitunti . Atha kho
bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        sukhaṃ vata tassa na hoti kiñci
        saṅkhātadhammassa bahussutassa
        sakiñcanaṃ passa vihaññamānaṃ
        jano janamhi 3- paṭibandharūpoti. Pañcamaṃ.
   [56]  6  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
aññatarassa   paribbājakassa  daharā  māṇavikā  pajāpatī  hoti
@Footnote: 1 Yu. phuseyyuṃ . 2 Ma. āmeṇḍitaṃ . 3 Po. Ma. janasmiṃ.
Gabbhinī upavijaññā 1- . atha kho sā paribbājikā [2]- paribbājakaṃ
etadavoca  gaccha  tvaṃ  brāhmaṇa  telaṃ  āhara yaṃ me vijātāya
bhavissatīti  .  evaṃ  vutte so paribbājako paribbājikaṃ etadavoca
kuto  panāhaṃ  bhotiyā  3- telaṃ āharāmīti . dutiyampi kho sā
paribbājikā  taṃ  paribbājakaṃ  etadavoca  gaccha  tvaṃ  brāhmaṇa
telaṃ  āhara  yaṃ  me  vijātāya  bhavissatīti . dutiyampi kho so
paribbājako  taṃ  paribbājikaṃ  etadavoca kuto panāhaṃ bhotiyā telaṃ
āharāmīti  .  tatiyampi  kho  sā  paribbājikā  taṃ  paribbājakaṃ
etadavoca  gaccha  tvaṃ  brāhmaṇa  telaṃ  āhara yaṃ me vijātāya
bhavissatīti
   [57] Tena kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa koṭṭhāgāre
samaṇassa  vā  brāhmaṇassa vā sappissa vā telassa vā yāvadatthaṃ
pātuṃ  dīyati no nīharituṃ . atha kho tassa paribbājakassa etadahosi
rañño  kho  pana  pasenadissa  kosalassa  koṭṭhāgāre  samaṇassa
vā  brāhmaṇassa  vā  sappissa  vā telassa vā yāvadatthaṃ pātuṃ
dīyati  no  nīharituṃ  yannūnāhaṃ  4-  rañño  pasenadissa  kosalassa
koṭṭhāgāraṃ  gantvā  telassa  yāvadatthaṃ  pivitvā  gharaṃ āgantvā
uggiritvāna  5-  dadeyyaṃ  yaṃ  imissā  vijātāya  bhavissatīti .
Atha  kho  so  paribbājako  rañño  pasenadissa  kosalassa
koṭṭhāgāraṃ  gantvā  telassa  yāvadatthaṃ  pivitvā  gharaṃ āgantvā
@Footnote: 1 Po. upajja vijaññā . 2 Ma. Yu. taṃ . 3 Ma. bhoti . 4 Po. kissa nukho.
@5 Po. ucchiditvāna. Ma. ucchadditvāna.
Neva sakkoti uddhaṃ kātuṃ na pana adho . so dukkhāhi tippāhi 1-
kaṭukāhi  vedanāhi  phuṭṭho  āvaṭṭati  parivaṭṭati  ca  . atha kho
bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ
piṇḍāya  pāvisi  .  addasā  kho  bhagavā taṃ paribbājakaṃ dukkhāhi
tippāhi kaṭukāhi vedanāhi phuṭṭhaṃ āvaṭṭamānaṃ parivaṭṭamānaṃ.
   {57.1} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
        sukhino vata ye akiñcanā
        vedaguno hi janā akiñcanā
        sakiñcanaṃ passa vihaññamānaṃ
        jano janasmiṃ 2- paṭibaddhacittoti 3-. Chaṭṭhaṃ.
   [58]  7  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
aññatarassa  upāsakassa  ekaputtako  piyo  manāpo  kālakato 4-
hoti  .  atha  kho  sambahulā  upāsakā  allavatthā  allakesā
divādivassa  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinne  kho te
upāsake  bhagavā  etadavoca  kinnu  tumhe  upāsakā  allavatthā
allakesā  idhūpasaṅkamitvā  5-  divādivassāti . evaṃ vutte so
upāsako bhagavantaṃ etadavoca mayhaṃ kho bhagavā 6- ekaputtako piyo
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tibbāhi kharāhi . 2 Yu. janamhi . 3 Ma. Yu. paṭibandhacitto.
@4 Ma. Yu. kālaṅkato . 5 Ma. Yu. idhūpasaṅkamantā . 6 Ma. Yu. bhante.
Manāpo  kālakato  [1]- mayaṃ allavatthā allakesā idhūpasaṅkamantā
divādivassāti  .  atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
        piyarūpassādagaddhitā 2- se
        devakāyā puthumānusā 3- ca
        aghāvino 4- parijunnā
        maccurājassa vasaṃ gacchanti.
        Ye ve divā ca ratto ca
        appamattā jahanti piyarūpaṃ
        te ve khaṇanti aghamūlaṃ
        maccuno āmisaṃ durativattanti. Sattamaṃ.
   [59] 8 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kuṇḍiyāyaṃ 5-
viharati  kuṇḍiṭṭhānavane  6-  . tena kho pana samayena suppavāsā
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāreti  sattāhaṃ mūḷhagabbhā .
Sā  dukkhāhi  tippāhi  kaṭukāhi  vedanāhi  phuṭṭhā  tīhi vitakkehi
adhivāseti sammāsambuddho vata so 7- bhagavā yo imassa evarūpassa
dukkhassa  pahānāya  dhammaṃ  deseti  supaṭipanno  vata tassa bhagavato
sāvakasaṅgho  yo  imassa  evarūpassa  dukkhassa  pahānāya paṭipanno
susukhaṃ vata [8]- nibbānaṃ yatthidaṃ 9- evarūpaṃ dukkhaṃ na saṃvijjatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tena . 2 Po. piyarūpasātarūpagadhitā ye. Ma. piyarūpassādagadhitāse. Yu.
@piyarūpāsātagadhitā ve . 3 Po. puthumanusā ca. Ma. puthumanussā . 4 Po. ajhāvino
@parisajjanā . 5 Ma. kuṇḍikāyaṃ . 6 Ma. kuṇḍadhānavane . 7 Yu. bho.
@8 Ma. taṃ . 9 Po. Yu. yadidaṃ.
   [60]  Atha  kho  suppavāsā  koliyadhītā  sāmikaṃ āmantesi
ehi  tvaṃ  ayyaputta  yena  bhagavā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā
mama  vacanena  bhagavato pāde sirasā vandāhi appābādhaṃ appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  suppavāsā  bhante  koliyadhītā
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ
balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  evañca  vadehi  suppavāsā  bhante
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāreti sattāhaṃ mūḷhagabbhā sā
dukkhāhi  tippāhi  kaṭukāhi  vedanāhi  phuṭṭhā  tīhi  vitakkehi
adhivāseti  sammāsambuddho  vata  so bhagavā yo imassa evarūpassa
dukkhassa  pahānāya  dhammaṃ  deseti  supaṭipanno  vata tassa bhagavato
sāvakasaṅgho  yo  imassa  evarūpassa  dukkhassa  pahānāya paṭipanno
susukhaṃ vata nibbānaṃ yatthidaṃ evarūpaṃ dukkhaṃ na saṃvijjatīti.
   {60.1} Paramanti kho 1- so koliyaputto suppavāsāya koliyadhītāya
paṭissutvā 2- yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi 3- . ekamantaṃ nisinno 4- kho koliyaputto bhagavantaṃ
etadavoca  suppavāsā  bhante  koliyadhītā  bhagavato  pāde sirasā
vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati
evañca  vadeti  suppavāsā koliyadhītā satta vassāni gabbhaṃ dhāreti
sattāhaṃ  mūḷhagabbhā  sā  dukkhāhi  tippāhi  kaṭukāhi  vedanāhi
phuṭṭhā  tīhi  vitakkehi  adhivāseti  sammāsambuddho vata so bhagavā
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi . 2 Po. paṭisuṇitvā . 3 Po. Yu. aṭṭhāsi.
@4 Po. Yu. ṭhito.
Yo  imassa  evarūpassa dukkhassa pahānāya dhammaṃ deseti supaṭipanno
vata  tassa  bhagavato  sāvakasaṅgho  yo  imassa evarūpassa dukkhassa
pahānāya  paṭipanno  susukhaṃ  vata  nibbānaṃ  yatthidaṃ  evarūpaṃ  dukkhaṃ
na  saṃvijjatīti  .  sukhinī  hotu  suppavāsā  koliyadhītā  arogā
arogaṃ  puttaṃ  vijāyatūti . saha vacanā ca pana bhagavato suppavāsā
koliyadhītā  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ vijāyi . evaṃ bhanteti
kho  so  koliyaputto  bhagavato  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  sakaṃ
gharaṃ tena paccāyāsi.
   {60.2}  Addasā kho so koliyaputto suppavāsaṃ koliyadhītaraṃ
sukhiniṃ  arogaṃ  arogaṃ  puttaṃ  vijātaṃ disvānassa etadahosi acchariyaṃ
vata  bho  abbhūtaṃ  vata  bho  tathāgatassa  mahiddhikatā mahānubhāvatā
yatra  hi  nāmāyaṃ  suppavāsā  koliyadhītā  saha  vacanā  ca pana
bhagavato  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ  vijāyissatīti 1- attamano
pamudito pitisomanassajāto ahosi.
   [61] Atha kho suppavāsā koliyadhītā sāmikaṃ āmantesi ehi
tvaṃ  ayyaputta  yena  bhagavā  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  mama
vacanena bhagavato pāde sirasā vandāhi suppavāsā bhante koliyadhītā
bhagavato  pāde  sirasā  vandatīti evañca vadehi suppavāsā bhante
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāreti 2- sattāhaṃ mūḷhagabbhā
sā  etarahi  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ vijātā sā sattāhaṃ
@Footnote: 1 Yu. vijāyati . 2 Yu. dhāresi.
Buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimanteti  adhivāsetu  kira  bhante
bhagavā suppavāsāya koliyadhītāya satta bhattāni saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
Paramanti   kho   so  koliyaputto  suppavāsāya  koliyadhītāya
paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  so
koliyaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  suppavāsā  bhante  koliyadhītā
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  evañca vadeti suppavāsā bhante
koliyadhītā  satta  vassāni  gabbhaṃ  dhāresi  sattāhaṃ  mūḷhagabbhā
sā  etarahi  sukhinī  arogā  arogaṃ  puttaṃ vijātā sā sattāhaṃ
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimanteti  adhivāsetu  kira  bhante
bhagavā suppavāsāya koliyadhītāya satta bhattāni saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
   [62] Tena kho pana samayena aññatarena upāsakena buddhappamukho
bhikkhusaṅgho  svātanāya  bhattena  nimantito  hoti  .  so  ca
upāsako  āyasmato  mahāmoggallānassa  upaṭṭhāko  hoti .
Atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ āmantesi ehi tvaṃ
moggallāna  yena  so  upāsako  tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā
taṃ  upāsakaṃ  evaṃ  vadehi  suppavāsā  āvuso  koliyadhītā satta
vassāni  gabbhaṃ  dhāresi  sattāhaṃ  mūḷhagabbhā  sā  etarahi sukhinī
arogā  arogaṃ  puttaṃ  vijātā  sā sattāhaṃ buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ
Bhattena  nimanteti  1- karotu suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni
pacchā 2- so karissati tuyhaṃ 3- so upaṭṭhākoti. Evaṃ bhanteti kho
āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavato  paṭissutvā  yena  so
upāsako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  upāsakaṃ  etadavoca
suppavāsā  āvuso koliyadhītā satta vassāni gabbhaṃ dhāresi sattāhaṃ
mūḷhagabbhā  .  sā  etarahi  sukhinī arogā arogaṃ puttaṃ vijātā
sā  sattāhaṃ  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  bhattena  nimanteti  karotu
suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni pacchā tvaṃ karissasīti.
   {62.1} Sace me bhante ayyo mahāmoggallāno tiṇṇaṃ dhammānaṃ
pāṭibhogo  bhogānañca  jīvitassa  ca  saddhāya ca karotu suppavāsā
koliyadhītā satta bhattāni pacchā 4- karissāmīti . Dvinnaṃ kho te 5-
ahaṃ  āvuso  dhammānaṃ  pāṭibhogo  bhogānañca jīvitassa ca saddhāya
pana tvaṃ yeva pāṭibhogoti . sace 6- bhante ayyo mahāmoggallāno
dvinnaṃ  dhammānaṃ  pāṭibhogo  bhogānañca  jīvitassa  ca  karotu
suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni pacchā karissāmīti.
   {62.2} Atha kho āyasmā mahāmoggallāno taṃ upāsakaṃ saññāpetvā
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca saññāto 7-
bhante so upāsako [8]- karotu suppavāsā koliyadhītā satta bhattāni
pacchā  so  karissatīti  . atha kho suppavāsā koliyadhītā sattāhaṃ
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
@Footnote: 1 Yu. nimantesīti . 2 Ma. pacchā tvaṃ karissasīti . 3 Ma. Yu. tuyheso.
@4 Ma. Yu. pacchāhaṃ . 5 Po. tenāhaṃ. Yu. tesaṃ . 6 Ma. Yu. sace me.
@7 Ma. Yu. saññatto . 8 Ma. Yu. mayā.
Santappesi   sampavāresi  tañca  dārakaṃ  bhagavantaṃ  vandāpesi
bhikkhusaṅghaṃ 1- . atha kho āyasmā sārīputto taṃ dārakaṃ etadavoca
kacci  vo  2-  dāraka  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci na kiñci
dukkhanti  .  kuto  me  bhante  sārīputta  khamanīyaṃ kuto yāpanīyaṃ
satta me vassāni lohitakucchiyā 3- vutthānīti.
   {62.3} Atha kho suppavāsā koliyadhītā putto me dhammasenāpatinā
saddhiṃ  mantetīti  attamanā pamuditā pītisomanassajātā ahosi . atha
kho  bhagavā  suppavāsaṃ  koliyadhītaraṃ  attamanaṃ pamuditaṃ pītisomanassajātaṃ
viditvā  suppavāsaṃ koliyadhītaraṃ etadavoca iccheyyāsi tvaṃ suppavāse
aññampi evarūpaṃ puttanti . iccheyyāhaṃ 4- bhante bhagavā aññānipi
evarūpāni  satta  puttānīti  . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     asātaṃ sātarūpena      piyarūpena appiyaṃ
     dukkhaṃ sukhassa rūpena     pamattamativattatīti. Aṭṭhamaṃ.
   [63]  9  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  pubbārāme migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena
visākhāya  migāramātuyā  kocideva attho raññe pasenadimhi kosale
paṭibaddho  5- hoti . taṃ rājā pasenadi kosalo na yathādhippāyaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbañca bhikkhusaṅghaṃ . 2 Ma. Yu. te . 3 aṭṭhakathāyaṃ
@lohitakumbhiyā iti pāṭho. Ma. lohitakumbhiyaṃ . 4 Ma. Yu. iccheyyāmahaṃ.
@5 paṭibandhotipi pāṭho.
Tīreti . atha kho visākhā migāramātā divādivasseva 1- yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā etadavoca
handa  kuto  nu  tvaṃ visākhe āgacchasi divādivassāti . idha me
bhante  kocideva  attho  raññe  pasenadimhi  kosale  paṭibaddho
hoti  .  taṃ  rājā pasenadi kosalo na yathādhippāyaṃ tīretīti .
Atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā  tāyaṃ  velāyaṃ imaṃ udānaṃ
udānesi
     sabbaṃ paravasaṃ dukkhaṃ       sabbaṃ issariyaṃ sukhaṃ
     sādhāraṇe vihaññanti    yogā hi duratikkamāti. Navamaṃ.
   [64]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā anupiyāyaṃ
viharati  ambavane  .  tena  kho  pana samayena āyasmā bhaddiyo
kāḷigodhāya  putto  araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi
abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti . assosuṃ
kho  sambahulā  bhikkhū  āyasmato  bhaddiyassa  kāḷigodhāya  puttassa
araññagatassapi    rukkhamūlagatassapi   suññāgāragatassapi   abhikkhaṇaṃ
udānaṃ  udānentassa  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti . sutvāna tesaṃ
etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho  āvuso  āyasmā  bhaddiyo kāḷigodhāya
putto anabhirato brahmacariyaṃ carati yaṃsa 2- pubbe agārikabhūtassa 3-
rajjasukhaṃ   so   tamanussaramāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi
@Footnote: 1 Ma. divādivassa. Yu. divādivaseyeva . 2 Yu. yassa . 3 Po. Ma. agāriyabhūtassa.
Suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho
sukhanti  .  atha  kho  sambahulā  bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ āyasmā bhante bhaddiyo
kāḷigodhāya  putto  araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi
abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  nissaṃsayaṃ
kho bhaddiyo kāḷigodhāya putto anabhirato .pe. Aho sukhanti.
   [65]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ  āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  bhaddiyaṃ  bhikkhuṃ  āmantehi  satthā  taṃ
āvuso bhaddiya āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yenāyasmā  bhaddiyo  kāḷigodhāya  putto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  bhaddiyaṃ  kāḷigodhāya  puttaṃ  etadavoca
satthā taṃ āvuso bhaddiya āmantetīti . evamāvusoti kho āyasmā
bhaddiyo  kāḷigodhāya  putto tassa bhikkhuno paṭissutvā yena bhagavā
tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {65.1} Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ bhaddiyaṃ kāḷigodhāya
puttaṃ  bhagavā  etadavoca  saccaṃ  kira  tvaṃ  bhaddiya  araññagatopi
rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi   abhikkhaṇaṃ   udānaṃ   udānesi
aho  sukhaṃ  aho  sukhanti  . evaṃ bhanteti . kaṃ 1- pana tvaṃ
bhaddiya   atthavasaṃ   sampassamāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi
@Footnote: 1 Po. Ma. kiṃ pana.
Suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho
sukhanti . pubbe me bhante agārikabhūtassa rajjasukhaṃ 1- kārentassa
antopi  antepure  rakkhā  saṃvidahitā 2- ahosi bahipi antepure
rakkhā  saṃvidahitā  ahosi  antopi  nagare  rakkhā  saṃvidahitā
ahosi  bahipi  nagare  rakkhā  saṃvidahitā  ahosi  antopi janapade
rakkhā saṃvidahitā ahosi bahipi janapade rakkhā saṃvidahitā ahosi.
   {65.2} So kho ahaṃ bhante evaṃ rakkhito gopito santo bhīto
ubbiggo  ussaṅkī utrāsī 3- vihāsiṃ etarahi kho panāhaṃ bhante
araññagatopi  rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi  ekako  4-  abhīto
anubbiggo  anussaṅkī  anutrāsī  5-  appossukko  pannalomo
paradavutto 6- migabhūtena cetasā viharāmi. Imaṃ kho ahaṃ bhante atthavasaṃ
sampassamāno   araññagatopi   rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi
abhikkhaṇaṃ udānaṃ udānesiṃ aho sukhaṃ aho sukhanti . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yassantarato na santi kopā
        iti bhavābhavatañca vītivatto
        taṃ vigatabhayaṃ sukhiṃ asokaṃ
        devā nānubhavanti dassanāyāti. Dasamaṃ.
              Muccalindavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Po. Ma. rajjaṃ. Yu. rajjasukhaṃ karontassa . 2 Po. Ma. Yu. sabbavāresu
@susaṃvihitā. 3 Po. utrāso. Yu. utrasto . 4 Ma. eko . 5 Yu.
@anutrasto . 6 Ma. paradattavutto.
                 Tassuddānaṃ
    muccalindo rājā daṇḍena  sakkāro upāsakena ca
    gabbhinī ekaputto ca       suppavāsā visākhā ca
            kāḷigodhāya bhaddiyoti.
                -------------
           Udāne tatiyo nandavaggo
   [66]  1  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana
samayena  aññataro  bhikkhu  bhagavato  avidūre nisinno hoti pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  purāṇakammavipākajaṃ dukkhaṃ tippaṃ 1-
[2]-  Kaṭukaṃ vedanaṃ adhivāsento sato sampajāno avihaññamāno .
Addasā  kho  bhagavā  taṃ bhikkhuṃ avidūre nisinnaṃ pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  purāṇakammavipākajaṃ  dukkhaṃ  tippaṃ  kaṭukaṃ vedanaṃ
adhivāsentaṃ  sataṃ  sampajānaṃ  avihaññamānaṃ  .  atha  kho  bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        sabbakammajahassa bhikkhuno
        bhūnamānassa 3- purekkhataṃ rajaṃ
        amamassa ṭhitassa tādino
        attho natthi janaṃ lapetaveti. Suttaṃ paṭhamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. tibbaṃ . 2 Po. Ma. Yu. kharaṃ . 3 Po. Ma. Yu. dhunamānassa.
   [67]  2  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  nando  bhagavato  bhātā  mātucchāputto  sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ  evaṃ  1-  ārocesi  anabhirato  ahaṃ āvuso brahmacariyaṃ
carāmi  na  sakkomi  brahmacariyaṃ  sandhāretuṃ  sikkhaṃ  paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  .  atha  kho  aññataro  bhikkhu  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
āyasmā  bhante  nando  bhagavato bhātā mātucchāputto sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ  evaṃ  ārocesi  anabhirato ahaṃ āvuso brahmacariyaṃ carāmi
na sakkomi brahmacariyaṃ sandhāretuṃ sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissāmīti.
   {67.1} Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ bhikkhu
mama  vacanena  nandaṃ  bhikkhuṃ  āmantehi  satthā  taṃ āvuso nanda
āmantetīti  .  evaṃ  bhanteti kho so bhikkhu bhagavato paṭissutvā
yenāyasmā  nando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  nandaṃ
etadavoca satthā taṃ āvuso nanda āmantetīti . evamāvusoti kho
āyasmā  nando tassa bhikkhuno paṭissutvā yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  nandaṃ  bhagavā  etadavoca saccaṃ kira tvaṃ
nanda  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  evaṃ  ārocesi anabhirato ahaṃ āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbavāresu evamārocesi.
.pe.  Hīnāyāvattissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  . kissa pana tvaṃ
nanda  anabhirato  brahmacariyaṃ  carasi  na  sakkosi  brahmacariyaṃ
sandhāretuṃ  sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissasīti . sākiyānī mama 1-
bhante  janapadakalyāṇī  gharā  nikkhamantassa  2-  upaḍḍhullikhitehi
kesehi  apaloketvā  maṃ  etadavoca  tuvaṭaṃ  kho  ayyaputta
āgaccheyyāsīti  so  kho  ahaṃ  bhante taṃ anussaramāno anabhirato
brahmacariyaṃ carāmi na sakkomi brahmacariyaṃ sandhāretuṃ sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  .  atha  kho  bhagavā āyasmantaṃ nandaṃ bāhāya
gahetvā  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā bāhaṃ
pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evamevaṃ  jetavane
antarahito devesu tāvatiṃsesu pāturahosi.
   [68]  Tena  kho  pana  samayena  pañcamattāni accharāsatāni
sakkassa  devānamindassa  upaṭṭhānaṃ  āgatāni  honti kakuṭapadāni .
Atha  3-  kho bhagavā āyasmantaṃ nandaṃ āmantesi passasi no tvaṃ
nanda  imāni  pañca accharāsatāni kakuṭapadānīti . evaṃ bhanteti .
Taṃ 4- kiṃ maññasi nanda katamā nu kho abhirūpatarā vā dassanīyatarā
vā  pāsādikatarā  vā  sākiyānī  vā  janapadakalyāṇī imāni vā
pañca  accharāsatāni  kakuṭapadānīti  . seyyathāpi bhante paluṭṭhamakkaṭī
kaṇṇanāsacchinnā  evameva  kho  bhante  sākiyānī  janapadakalyāṇī
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. maṃ . 2 Yu. nikkhamantaṃ . 3 Yu. tena kho . 4 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Imesaṃ  pañcannaṃ  accharāsatānaṃ  upanidhāya  saṅkhyampi  na  1-
upeti  kalabhāgampi  na  upeti  upanidhimpi na upeti 2- atha kho
imāni  pañca  accharāsatāni  abhirūpatarāni  ceva  dassanīyatarāni  ca
pāsādikatarāni  cāti  .  abhirama  nanda  abhirama  nanda  ahante
pāṭibhogo  pañcannaṃ  accharāsatānaṃ  paṭilābhāya  kakuṭapadānanti .
Sace me bhante bhagavā pāṭibhogo pañcannaṃ accharāsatānaṃ paṭilābhāya
kakuṭapadānaṃ abhiramissāmahaṃ bhante bhagavā 3- brahmacariyeti 4-.
   {68.1} Atha kho bhagavā āyasmantaṃ nandaṃ bāhāya gahetvā
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ
vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evamevaṃ  devesu  tāvatiṃsesu antarahito
jetavane  pāturahosi  .  assosuṃ kho bhikkhū āyasmā kira nando
bhagavato  bhātā  mātucchāputto  accharānaṃ  hetu  brahmacariyaṃ carati
bhagavā  kirassa  pāṭibhogo  pañcannaṃ  accharāsatānaṃ  paṭilābhāya
kakuṭapadānanti.
   [69] Atha kho āyasmato nandassa sahāyakā bhikkhū āyasmantaṃ
nandaṃ  bhatakavādena  ca  upakkitavādena  5- ca samudācaranti bhatako
kirāyasmā  nando  upakkitako  kirāyasmā  nando  accharānaṃ
hetu  brahmacariyaṃ  carati  bhagavā  kirassa  pāṭibhogo  pañcannaṃ
accharāsatānaṃ  paṭilābhāya  kakuṭapadānanti  .  atha  kho  āyasmā
@Footnote: 1 Ma. sabbavāresu noti dissati . 2 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. bhagavati.
@4 Po. brahmacariyanti . 5 Po. Ma. Yu. upakkitakavādena.
Nando  sahāyakānaṃ  bhikkhūnaṃ  bhatakavādena  ca  upakkitavādena  ca
aṭṭiyamāno  harāyamāno  jigucchamāno  eko  vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto 1- na cirasseva yassatthāya kulaputtā
sammadeva   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajanti   tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  .  aññataro  kho  panāyasmā  nando
arahataṃ ahosi.
   [70]  Atha  kho aññatarā devatā abhikkantāya 2- rattiyā
abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  jetavanaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  avivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ etadavoca
āyasmā  bhante  nando  bhagavato  bhātā mātucchāputto āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  .  bhagavatopi  ñāṇaṃ
udapādi  nando  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharatīti .
Atha  kho  āyasmā  nando  tassā  rattiyā  accayena  yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ   nisīdi   ekamantaṃ   nisinno   kho   āyasmā
@Footnote: 1 Yu. visārado . 2 Yu. atikkantāya.
Nando  bhagavantaṃ  etadavoca  yaṃ  me  bhante  bhagavā  pāṭibhogo
pañcannaṃ   accharāsatānaṃ   paṭilābhāya   kakuṭapadānaṃ   muñcāmahaṃ
bhante  bhagavantaṃ  etasmā  paṭissavāti  .  mayāpi kho te nanda
cetasā  ceto  paricca  vidito  nando  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   diṭṭheva   dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā   upasampajja   viharatīti  devatāpi  me  etamatthaṃ
ārocesi  āyasmā  bhante  nando bhagavato bhātā mātucchāputto
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  yadeva
kho  te  nanda  anupādāya  āsavehi cittaṃ vimuttaṃ athāhaṃ mutto
etasmā  paṭissavāti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
    yassa tiṇṇo 1- kāmapaṅko maddito kāmakaṇṭako
    mohakkhayaṃ anuppatto      sukhadukkhesu na vedhatī sa bhikkhūti. Dutiyaṃ.
   [71] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
yasojappamukhāni   pañcamattāni  bhikkhusatāni  sāvatthiṃ  anuppattāni
honti bhagavantaṃ dassanāya . te 2- ca āgantukā bhikkhū nevāsikehi
bhikkhūhi   saddhiṃ   paṭisammodamānā   senāsanāni  paññāpayamānā
pattacīvarāni    paṭisāmayamānā    uccāsaddā    mahāsaddā
@Footnote: 1 Ma. Yu. nittiṇṇo paṅko . 2 Po. yato ca. Ma. tedha kho.
Ahesuṃ  .  atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi ke
panete  ānanda  uccāsaddā  mahāsaddā  kevaṭṭā  maññe
macchavilopeti  1-  .  etāni  bhante yasojappamukhāni pañcamattāni
bhikkhusatāni  sāvatthiṃ  anuppattāni  bhagavantaṃ  dassanāya  te 2- ca
āgantukā  bhikkhū  nevāsikehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodamānā
senāsanāni    paññāpayamānā   pattacīvarāni   paṭisāmayamānā
uccāsaddā  mahāsaddāti  .  tenahānanda  mama  vacanena  te
bhikkhū āmantehi satthā āyasmante āmantetīti.
   {71.1} Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā
yena te bhikkhū tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca satthā
āyasmante  āmantetīti . evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato
ānandassa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinne kho
te  bhikkhū  bhagavā  etadavoca  kinnu  tumhe bhikkhave uccāsaddā
mahāsaddā kevaṭṭā maññe macchavilopeti.
   [72]  Evaṃ  vutte  āyasmā  yasojo bhagavantaṃ etadavoca
imāni  bhante  pañcamattāni  bhikkhusatāni  sāvatthiṃ  anuppattāni
bhagavantaṃ  dassanāya  teme  āgantukā  bhikkhū  nevāsikehi  bhikkhūhi
saddhiṃ  paṭisammodamānā  senāsanāni  paññāpayamānā  pattacīvarāni
paṭisāmayamānā  uccāsaddā  mahāsaddāti  .  gacchatha  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. macchaṃ vilopentīti. Yu. macchaṃ vilopāti.
@2 Po. te āgantukā. Ma. tete. Yu. teme.
Vo paṇāmemi 1- na vo mama santike vatthabbanti . evaṃ bhanteti
kho  te  bhikkhū  bhagavato  paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  senāsanaṃ  paṭisāmetvā  2-
pattacīvaramādāya  yena vajjī tena cārikaṃ pakkamiṃsu vajjīsu anupubbena
cārikañcaramānā  yena  vaggumudānadī  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
vaggumudānadītīre paṇṇakuṭiyo karitvā vassaṃ upagacchiṃsu.
   [73] Atha kho āyasmā yasojo vassūpagato bhikkhū āmantesi
bhagavatā   mayaṃ   āvuso   paṇāmitā  atthakāmena  hitesinā
anukampakena  anukampaṃ  upādāya  handa  mayaṃ  āvuso tathā vihāraṃ
kappema  yathā  no  viharataṃ  bhagavā  atthakāmo  3- assāti .
Evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato yasojassa paccassosuṃ . atha
kho  te  bhikkhū  vūpakaṭṭhā  appamattā  ātāpino  pahitattā
viharantā tenevantaravassena sabbeyeva tisso vijjā sacchākaṃsu.
   [74]  Atha  kho bhagavā sāvatthiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno
yena vesālī tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  atha  kho  bhagavā  vaggumudātīriyānaṃ  bhikkhūnaṃ
cetasā  ceto  paricca  manasikaritvā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
ālokajātā  viya  me  ānanda  esā  disā  obhāsajātā
viya  me  ānanda  esā  disā  yassaṃ  disāyaṃ  vaggumudātīriyā
@Footnote: 1 Ma. panāmemi vo . 2 Ma. saṃsāmetvā . 3 Po. Ma. Yu. attamano.
Bhikkhū  viharanti  gantuṃ  appaṭikkūlāsi  me  manasikātuṃ  pahiṇeyyāsi
tvaṃ ānanda vaggumudātīriyānaṃ bhikkhūnaṃ santike dūtaṃ satthā āyasmante
āmanteti  satthā  āyasmantānaṃ  dassanakāmoti  .  evaṃ bhanteti
kho  āyasmā  ānando  bhagavato  paṭissutvā  yena  aññataro
bhikkhu  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca ehi tvaṃ
āvuso  yena  vaggumudātīriyā  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
vaggumudātīriye  bhikkhū  evaṃ  vadehi  satthā āyasmante āmanteti
satthā āyasmantānaṃ dassanakāmoti.
   {74.1} Evamāvusoti kho so bhikkhu āyasmato ānandassa paṭissutvā
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā
bāhaṃ sammiñjeyya evamevaṃ 1- mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ antarahito
vaggumudāya  nadiyā  tīre  tesaṃ  bhikkhūnaṃ purato pāturahosi . atha
kho  so  bhikkhu vaggumudātīriye bhikkhū etadavoca satthā āyasmante
āmanteti  2-  satthā āyasmantānaṃ dassanakāmoti . evamāvusoti
kho  te  bhikkhū  tassa  bhikkhuno paṭissutvā senāsanaṃ paṭisāmetvā
pattacīvaramādāya  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ
vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ sammiñjeyya evamevaṃ
vaggumudāya  nadiyā  tīre  antarahitā  mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ
bhagavato sammukhe pāturahaṃsu 3-.
   [75]  Tena  kho pana samayena bhagavā āneñjena samādhinā
@Footnote: 1 Ma. Yu. evameva . 2 Yu. āmantesi . 3 Po. Ma. Yu. pāturahesuṃ.
Nisinno  hoti  .  atha  kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi katamena nu
kho  bhagavā  vihārena  etarahi viharatīti . atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ
etadahosi  āneñjena  kho  bhagavā vihārena etarahi viharatīti .
Sabbeva āneñjena samādhinā nisīdiṃsu . atha kho āyasmā ānando
abhikkantāya  rattiyā  nikkhante  paṭhame yāme uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  1-  katvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantā  bhante  ratti  nikkhanto  paṭhamo  yāmo
ciranisinnā   āgantukā   bhikkhū  paṭisammodatu  bhante  bhagavā
āgantukehi bhikkhūhīti. Evaṃ vutte bhagavā tuṇhī ahosi.
   {75.1} Dutiyampi kho āyasmā ānando abhikkantāya rattiyā
nikkhante majjhime yāme uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ katvā yena
bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca abhikkantā bhante
ratti  nikkhanto  majjhimo  yāmo  ciranisinnā  āgantukā  bhikkhū
paṭisammodatu  bhante  bhagavā  āgantukehi  bhikkhūhīti . dutiyampi kho
bhagavā tuṇhī ahosi.
   {75.2}  Tatiyampi  kho  āyasmā  ānando  abhikkantāya
rattiyā  nikkhante  pacchime yāme uddhaste 2- aruṇe nandimukhiyā
rattiyā  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  katvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā   bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantā  bhante
ratti  nikkhanto  pacchimo  yāmo  uddhasto  aruṇo  nandimukhī
ratti  ciranisinnā  āgantukā  bhikkhū  paṭisammodatu  bhante  bhagavā
@Footnote: 1 Po. Yu. cīvaraṃ . 2 Yu. uddhate . 3 Po. Yu. cuddhato.
Āgantukehi bhikkhūhīti . atha kho bhagavā tamhā samādhimhā vuṭṭhahitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi sace kho tvaṃ ānanda jāneyyāsi
ettakampi te na paṭibhāseyya ahañcānanda imāni ca pañcabhikkhusatāni
sabbeva  āneñjasamādhinā  nisinnāti  1-  .  atha  kho  bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yassa jito kāmakaṇṭako
        akkoso ca vadho ca bandhanañca
        pabbato 2- viya so ṭhito anejo
        sukhadukkhesu na vedhatī sa bhikkhūti. Tatiyaṃ.
   [76] 4 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  sārīputto  bhagavato  avidūre  nisinno  hoti  pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . addasā
kho  bhagavā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . atha
kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     yathāpi pabbato selo    acalo supatiṭṭhito
     evaṃ mohakkhayā bhikkhu    pabbatova na vedhatīti. Catutthaṃ.
   [77] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nisīdimhā . 2 Ma. pabbatova.
Āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavato avidūre nisinno hoti pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  kāyagatāya  satiyā  ajjhattaṃ
supatiṭṭhitāya  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ
avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ  ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya kāyagatāya
satiyā  ajjhattaṃ  supatiṭṭhitāya . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        sati kāyagatā upaṭṭhitā
        chasu phassāyatanesu saṃvuto
        sasataṃ bhikkhu samāhito
        jaññā nibbānamattanoti. Pañcamaṃ.
   [78] 6 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . tena kho pana samayena āyasmā pilindavaccho
bhikkhū  vasalavādena  samudācarati  .  atha kho sambahulā bhikkhū yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  āyasmā  bhante  pilindavaccho  bhikkhū  vasalavādena
samudācaratīti . atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ
bhikkhu  mama  vacanena pilindavacchaṃ bhikkhuṃ āmantehi satthā taṃ āvuso
vaccha 1- āmantetīti. Evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato paṭissutvā 2-
yenāyasmā    pilindavaccho    tenupasaṅkami    upasaṅkamitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pilindavaccha . 2 Po. paṭisuṇitvā.
Āyasmantaṃ pilindavacchaṃ etadavoca satthā taṃ āvuso [1]- āmantetīti.
Evamāvusoti  kho  āyasmā  pilindavaccho tassa bhikkhuno paṭissutvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho āyasmantaṃ pilindavacchaṃ
bhagavā  etadavoca  saccaṃ  kira  tvaṃ  pilindavaccha bhikkhū vasalavādena
samudācarasīti. Evaṃ bhanteti.
   {78.1} Atha kho bhagavā āyasmato pilindavacchassa pubbenivāsaṃ
manasikatvā  bhikkhū  āmantesi  mā  kho  tumhe  bhikkhave vacchassa
bhikkhuno  ujjhāyittha na bhikkhave vaccho dosantaro bhikkhū vasalavādena
samudācarati  vacchassa  bhikkhave bhikkhuno pañca jātisatāni abbhokiṇṇāni
brāhmaṇakule  paccājātāni  so  tassa  vasalavādo  dīgharattaṃ
ajjhāciṇṇo  2-  tenāyaṃ vaccho bhikkhū vasalavādena samudācaratīti .
Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yamhi na māyā vattati 3- na māno
        yo khīṇalobho amamo nirāso
        panuṇṇakodho abhinibbutatto
        so brahmaṇo so samaṇo sa bhikkhūti. Chaṭṭhaṃ.
   [79] 7 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . tena kho pana samayena āyasmā mahākassapo
pipphaliguhāyaṃ  viharati  sattāhaṃ  ekapallaṅkena  nisinno  [4]-
@Footnote: 1 Ma. pilindavaccha . 2 Ma. samudāciṇṇo . 3 Ma. vasatī . 4 Ma. Yu. hoti.
Aññataraṃ  samādhiṃ  samāpajjitvā  .  atha kho āyasmā mahākassapo
tassa  sattāhassa  accayena tamhā samādhimhā vuṭṭhāsi . atha kho
āyasmato  mahākassapassa  tamhā  samādhimhā  vuṭṭhitassa  etadahosi
yannūnāhaṃ  rājagahaṃ piṇḍāya pāviseyyanti . tena kho pana samayena
pañcamattāni  devatāsatāni  ussukkaṃ  āpannāni  honti  āyasmato
mahākassapassa  piṇḍapātapaṭilābhāya  . atha kho āyasmā mahākassapo
tāni   pañcamattāni   devatāsatāni   paṭikakhipitvā  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā pattacīvaramādāya rājagahaṃ piṇḍāya pāvisi.
   [80] Tena kho pana samayena sakko devānamindo āyasmato
mahākassapassa  piṇḍapātaṃ  dātukāmo  hoti  .  pesakārakavaṇṇaṃ 1-
abhinimminitvā tantaṃ vināti . sujātā 2- asurakaññā tasaraṃ 3- pūreti.
Atha  kho  āyasmā  mahākassapo  rājagahe  sapadānaṃ  piṇḍāya
caramāno  yena  sakkassa  devānamindassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami .
Addasā  kho  sakko  devānamindo  āyasmantaṃ mahākassapaṃ dūratova
āgacchantaṃ  disvāna  gharā  nikkhamitvā  paccuggantvā  hatthato
pattaṃ  gahetvā  gharaṃ  pavisitvā  ghaṭiyā  odanaṃ  uddharitvā pattaṃ
pūretvā  āyasmato  mahākassapassa  adāsi  4-  .  so ahosi
piṇḍapāto  anekasūpo anekabyañjano [5]- . atha kho āyasmato
mahākassapassa  etadahosi ko nu kho ayaṃ satto yassāyaṃ evarūpo
iddhānubhāvoti . Atha kho āyasmato mahākassapasseva 6- etadahosi sakko
@Footnote: 1 Yu. pesakārivaṇṇaṃ . 2 Ma. sujā . 3 Yu. vāsaraṃ . 4 Yu. padāsi.
@5 Ma. anekarasabyañjano. Yu. anekasūparasabyañjano . 6 Ma. Yu. evasaddo natthi.
Nu 1- kho devānamindoti iti viditvā sakkaṃ devānamindaṃ etadavoca
kataṃ  kho  te idaṃ kosiya mā punapi evarūpamakāsīti . amhākampi
bhante  kassapa  puññena  attho  amhākampi  puññena karaṇīyanti .
Atha   kho   sakko   devānamindo   āyasmantaṃ  mahākassapaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  vehāsaṃ  abbhuggantvā  ākāse
antalikkhe tikkhattuṃ udānaṃ udānesi
     aho dānaṃ paramadānaṃ     kassape supatiṭṭhitaṃ
     aho dānaṃ paramadānaṃ     kassape supatiṭṭhitanti.
   [81]  Assosi  kho  bhagavā  dibbāya sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  sakkassa  devānamindassa  vehāsaṃ  abbhuggantvā
ākāse antalikkhe tikkhattuṃ udānaṃ udānentassa
     aho dānaṃ paramadānaṃ     kassape supatiṭṭhitaṃ
     aho dānaṃ paramadānaṃ     kassape supatiṭṭhitanti.
   Atha  kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ
udānesi
     piṇḍapātikassa bhikkhuno   attabharassa anaññaposino
     devā pihayanti tādino    upasantassa sadā satīmatoti. Sattamaṃ.
   [82] 8 Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena sambahulānaṃ
bhikkhūnaṃ   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   karerimaṇḍalamāḷe
@Footnote: 1 Ma. sakko kho ayaṃ devānamindo.
Sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  piṇḍapātiko
āvuso   bhikkhu   piṇḍāya  caranto  labhati  kālena  kālaṃ
manāpike cakkhunā rūpe passituṃ labhati kālena kālaṃ manāpike sotena
sadde  sotuṃ  labhati kālena kālaṃ manāpike ghānena gandhe ghāyituṃ
labhati  kālena  kālaṃ manāpike jivhāya rase sāyituṃ labhati kālena
kālaṃ  manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe  phusituṃ  piṇḍapātiko  āvuso
bhikkhu  sakkato  garukato  mānito  pūjito  apacito  piṇḍāya carati
handa  1-  mayaṃ āvuso piṇḍapātikā homa mayampi lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  cakkhunā  rūpe  passituṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  sotena  sadde  sotuṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  ghānena  gandhe  ghāyituṃ  mayampi lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  jivhāya  rase  sāyituṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe phusituṃ mayampi sakkatā garukatā
mānitā  pūjitā  apacitā  piṇḍāya  carissāmāti . ayañcarahi tesaṃ
bhikkhūnaṃ antarākathā hoti vippakatā.
   {82.1} Athakho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yena
karerimaṇḍalamāḷo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi . nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi
kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti. Idha bhante
amhākaṃ   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   karerimaṇḍalamāḷe
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. handa āvuso mayampi.
Sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  piṇḍapātiko
āvuso  bhikkhu  piṇḍāya  caranto  labhati  kālena  kālaṃ manāpike
cakkhunā  rūpe passituṃ labhati kālena kālaṃ manāpike sotena sadde
sotuṃ  labhati  kālena  kālaṃ manāpike ghānena gandhe ghāyituṃ labhati
kālena  kālaṃ  manāpike jivhāya rase sāyituṃ labhati kālena kālaṃ
manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe  phusituṃ  piṇḍapātiko  āvuso  bhikkhu
sakkato  garukato  mānito  pūjito  apacito  piṇḍāya  carati handa
āvuso  mayampi  piṇḍapātikā  homa  mayampi  lacchāma  kālena
kālaṃ  manāpike  cakkhunā  rūpe  passituṃ  mayampi  lacchāma kālena
kālaṃ  manāpike sotena sadde sotuṃ mayampi lacchāma kālena kālaṃ
manāpike  ghānena  gandhe  ghāyituṃ  mayampi  lacchāma kālena kālaṃ
manāpike  jivhāya  rase  sāyituṃ  mayampi  lacchāma  kālena kālaṃ
manāpike  kāyena  phoṭṭhabbe  phusituṃ  mayampi  sakkatā  garukatā
mānitā  pūjitā  apacitā  piṇḍāya  carissāmāti  ayaṃ  kho  no
bhante  antarākathā  vippakatā  atha 1- bhagavā anuppattoti . na
khvetaṃ  bhikkhave  tumhākaṃ  paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ saddhā 2- agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  evarūpaṃ  3-  kathaṃ  katheyyātha
sannipatitānaṃ  4-  vo  bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī 5- vā kathā
ariyo vā tuṇhībhāvoti.
   {82.2}  Athakho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā tāyaṃ velāyaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. athakho . 2 Yu. saddhāyā . 3 Ma. Yu. evarūpiṃ . 4 Yu. sannisinnānaṃ
@sannipatitānaṃ. 5 Po. Yu. dhammiyā.
Imaṃ udānaṃ udānesi
    piṇḍapātikassa bhikkhuno   attabharassa anaññaposino
    devā pihayanti tādino    no ce saddasilokanissitoti. Aṭṭhamaṃ.
   [83] 9 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantānaṃ  maṇḍalamāḷe
sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  ko  nu  kho
āvuso sippaṃ jānāti ko kiṃ sippaṃ sikkhī kataraṃ sippaṃ sippānaṃ agganti.
   {83.1} Tatthekacce evamāhaṃsu hatthisippaṃ sippānaṃ agganti.
Ekacce  evamāhaṃsu  assasippaṃ  sippānaṃ  agganti  .  ekacce
evamāhaṃsu  rathasippaṃ  sippānaṃ  agganti  .  ekacce  evamāhaṃsu
dhanusippaṃ  sippānaṃ  agganti . ekacce evamāhaṃsu tharusippaṃ sippānaṃ
agganti  .  ekacce  evamāhaṃsu  muddhāsippaṃ sippānaṃ agganti .
Ekacce  evamāhaṃsu  gaṇanāsippaṃ  sippānaṃ  agganti  .  ekacce
evamāhaṃsu  saṅkhānasippaṃ  sippānaṃ  agganti  . ekacce evamāhaṃsu
lekhāsippaṃ  sippānaṃ  agganti  . ekacce evamāhaṃsu kāveyyasippaṃ
sippānaṃ agganti . ekacce evamāhaṃsu lokāyatanasippaṃ 1- sippānaṃ
agganti . ekacce evamāhaṃsu khettavijjāsippaṃ 2- sippānaṃ agganti.
Ayañcarahi tesaṃ bhikkhūnaṃ antarākathā hoti 3- vippakatā . atha kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. lokāyatasippaṃ . 2 Ma. khattavijjāsippaṃ . 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  maṇḍalamāḷo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja
kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi kāya nuttha bhikkhave etarahi kathāya
sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
   {83.2}  Idha bhante amhākaṃ pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantānaṃ
maṇḍalamāḷe  sannisinnānaṃ  sannipatitānaṃ  antarākathā  udapādi  ko
nu kho āvuso sippaṃ jānāti ko kiṃ sippaṃ sikkhī kataraṃ sippaṃ sippānaṃ
agganti  tatthekacce  evamāhaṃsu  hatthisippaṃ  sippānaṃ  agganti
ekacce  evamāhaṃsu  assasippaṃ  sippānaṃ  agganti  ekacce
evamāhaṃsu  rathasippaṃ  sippānaṃ  agganti ekacce evamāhaṃsu dhanusippaṃ
sippānaṃ  agganti  ekacce  evamāhaṃsu  tharusippaṃ  sippānaṃ agganti
ekacce  evamāhaṃsu  muddhāsippaṃ  sippānaṃ  agganti  ekacce
evamāhaṃsu  gaṇanāsippaṃ  sippānaṃ  agganti  ekacce  evamāhaṃsu
saṅkhānasippaṃ  sippānaṃ  agganti  ekacce  evamāhaṃsu  lekhāsippaṃ
sippānaṃ  agganti  ekacce  evamāhaṃsu  kāveyyasippaṃ  sippānaṃ
agganti  ekacce  evamāhaṃsu  lokāyatanasippaṃ  sippānaṃ  agganti
ekacce  evamāhaṃsu  khettavijjāsippaṃ  sippānaṃ  agganti  ayaṃ kho
no bhante antarākathā vippakatā atha bhagavā anuppattoti.
   {83.3} Na khvetaṃ bhikkhave tumhākaṃ paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitānaṃ yaṃ tumhe evarūpaṃ kathaṃ katheyyātha
Sannipatitānaṃ  vo  bhikkhave  dvayaṃ  karaṇīyaṃ  dhammī vā kathā ariyo
vā  tuṇhībhāvoti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ viditvā tāyaṃ
velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        asippajīvī lahu atthakāmo
        yatindriyo sabbadhi vippamutto
        anokasārī amamo nirāso
        hantvā 1- māraṃ ekacaro sa bhikkhūti. Navamaṃ.
   [84]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ
viharati  najjā  nerañjarāya  tīre bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagavā  sattāhaṃ ekapallaṅkena nisinno
hoti  vimuttisukhaṃ  paṭisaṃvedī  .  atha  kho bhagavā tassa sattāhassa
accayena  tamhā  samādhimhā  vuṭṭhahitvā  buddhacakkhunā  lokaṃ
volokesi  . addasā kho bhagavā buddhacakkhunā [2]- volokento
satte  anekehi  santāpehi  santappamāne anekehi ca pariḷāhehi
pariḍayhamāne  rāgajehipi  dosajehipi  mohajehipīti  .  atha  kho
bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
  ayaṃ loko santāpajāto phassapareto rogaṃ vadati attato
  yena 3- hi maññati tato taṃ hoti aññathā
  aññathābhāvī bhavasatto 4- loko bhavapareto bhavamevābhinandati
@Footnote: 1 Po. Ma. hitvā. Yu. hatvā . 2 Yu. lokaṃ . 3 Ma. yena yena.
@4 Yu. bhavappatto.
  Yadābhinandati taṃ bhayaṃ yassa bhāyati taṃ dukkhaṃ
  bhavavippahānāya kho panidaṃ brahmacariyaṃ vussati 1-.
  Ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā bhavena bhavassa vippamokkhamāhaṃsu
  sabbete avippamuttā bhavasmāti vadāmi.
  Ye vā pana keci samaṇā vā brāhmaṇā vā vibhavena bhavassa nissaraṇamāhaṃsu
  sabbete anissaṭā bhavasmāti vadāmi.
  Sabbupadhiṃ 2- hi paṭicca dukkhamidaṃ sambhoti
  sabbupādānakkhayā natthi dukkhassa sambhavo.
  Lokamimaṃ passa puthuavijjāya paretā 3- bhūtā bhūtaratā vā aparimuttā.
  Ye hi keci bhavā sabbadhi sabbatthatāya
  sabbete bhavā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā.
  Evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya passato
  bhavataṇhā pahīyati vibhavataṇhābhinandati 5-.
  Sabbaso taṇhānaṃ khayā asesavirāganirodho nibbānaṃ
  tassa nibbutassa bhikkhuno anupādā punabbhavo na hoti.
  Abhibhūto māro vijitasaṅgāmo upaccagā sabbabhavāni tādīti. Dasamaṃ.
            Nandavaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Po. Yu. vassatīti . 2 Po. upadhī hi. Ma. upadhiṃ hi. Yu. na upadhi hi.
@3 Po. paretabhūtā bhūtatoratā bhavā . 4 Po. Ma. Yu. vipariṇāmadhammāti.
@5 Ma. vibhavaṃ nābhinandatītipi.
                  Tassuddānaṃ
     kammaṃ nando yasojo ca     sārīputto ca kolito
     pilindo kassapo piṇḍo   sippaṃ lokena te dasāti.
                  ------------
            Udāne catuttho meghiyavaggo
   [85] 1 Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā cālikāyaṃ 1- viharati
cālike pabbate . tena kho pana samayena āyasmā meghiyo bhagavato
upaṭṭhāko  hoti  .  atha  kho  āyasmā  meghiyo yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho āyasmā meghiyo bhagavantaṃ etadavoca
icchāmahaṃ bhante jantugāme 2- piṇḍāya pavisitunti . yassadāni tvaṃ
meghiya kālaṃ maññasīti.
   {85.1} Atha kho āyasmā meghiyo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya   jantugāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  jantugāme
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  kimikāḷāya
nadiyā  tīraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  kimikāḷāya  nadiyā  tīre
jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  addasā  kho  ambavanaṃ
pāsādikaṃ  ramaṇīyaṃ 3- disvānassa etadahosi pāsādikaṃ vatidaṃ ambavanaṃ
ramaṇīyaṃ  alaṃ  vatidaṃ  kulaputtassa  padhānatthikassa  padhānāya  sace
maṃ bhagavā anujāneyya āgaccheyyāhaṃ imaṃ ambavanaṃ padhānāyāti.
   {85.2} Atha kho āyasmā meghiyo yena bhagavā tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Po. vālikāyaṃ viharati vālike . 2 Ma. Yu. jantugāmaṃ . 3 Ma. manuññaṃ.
Upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  meghiyo bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  jantugāmaṃ  piṇḍāya
pāvisiṃ  jantugāme  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yena  kimikāḷāya  nadiyā  tīraṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā kimikāḷāya
nadiyā  tīre  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno  addasaṃ
ambavanaṃ  pāsādikaṃ  ramaṇīyaṃ  disvāna  me  etadahosi  pāsādikaṃ
vatidaṃ  ambavanaṃ  ramaṇīyaṃ  alaṃ  vatidaṃ  kulaputtassa  padhānatthikassa
padhānāya  sace  maṃ  bhagavā  anujāneyya  āgaccheyyāhaṃ  imaṃ
ambavanaṃ  padhānāyāti  sace  maṃ  bhante  bhagavā  anujānāti
gaccheyyāhaṃ [1]- ambavanaṃ padhānāyāti.
   [86] Evaṃ vutte bhagavā āyasmantaṃ meghiyaṃ etadavoca āgamehi
tāva  meghiya  ekakomhi  2-  tāva  yāva  aññopi koci bhikkhu
āgacchatīti  .  dutiyampi  kho āyasmā meghiyo bhagavantaṃ etadavoca
bhagavato  bhante  natthi  kiñci uttariṃ karaṇīyaṃ 3- natthi katassa vā
paṭicayo  mayhaṃ  kho  pana  bhante  atthi  uttariṃ  karaṇīyaṃ  atthi
katassa  paṭicayo  sace  maṃ  bhante  bhagavā anujānāti gaccheyyāhaṃ
taṃ  ambavanaṃ  padhānāyāti  .  dutiyampi  kho  bhagavā  āyasmantaṃ
meghiyaṃ  etadavoca  āgamehi  tāva  meghiya ekakomhi tāva yāva
aññopi  koci  bhikkhu āgacchatīti . tatiyampi kho āyasmā meghiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Po. Yu. ekakamhā. Ma. ekakamhi . 3 Ma. uttarikaraṇīyaṃ.
Bhagavantaṃ  etadavoca  bhagavato  bhante  natthi  kiñci  uttariṃ karaṇīyaṃ
natthikatassa  vā paṭicayo mayhaṃ kho pana bhante atthi uttariṃ karaṇīyaṃ
atthi  katassa  vā paṭicayo sace maṃ bhagavā anujānāti gaccheyyāhaṃ
taṃ  ambavanaṃ  padhānāyāti  .  padhānanti  kho  meghiya  vadamānaṃ
kintivadeyyāma yassadāni tvaṃ meghiya kālaṃ maññasīti.
   [87]  Atha  kho  āyasmā  meghiyo  uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  taṃ  ambavanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  taṃ  ambavanaṃ  ajjhogahetvā 1- aññatarasmiṃ rukkhamūle
divāvihāraṃ  nisīdi  . atha kho āyasmato meghiyassa tasmiṃ ambavane
viharantassa  yebhuyyena  tayo  pāpakā akusalā vitakkā samudācaranti
seyyathīdaṃ  kāmavitakko  byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  .  atha
kho  āyasmato  meghiyassa  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho abbhūtaṃ
vata bho saddhā ca vatamhi agārasmā anagāriyaṃ pabbajito atha kho 2-
panimehi  tīhi pāpakehi akusalehi vitakkehi anvāsato 3- seyyathīdaṃ
kāmavitakkena  byāpādavitakkena  vihiṃsāvitakkenāti  .  atha  kho
āyasmā  meghiyo  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  meghiyo  bhagavantaṃ
etadavoca  idha [4]- bhante tasmiṃ ambavane viharantassa yebhuyyena
@Footnote: 1 Ma. ajjhogāhetvā . 2 Ma. Yu. atha ca . 3 Po. anusantā. Ma. anvāsattā.
@Yu. anvāsanno . 4 Ma. Yu. mayhaṃ.
Tayo  pāpakā  akusalā  vitakkā samudācaranti seyyathīdaṃ kāmavitakko
byāpādavitakko  vihiṃsāvitakko  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi
acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata bho saddhā ca vatamhi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  atha  kho  panimehi  tīhi  pāpakehi akusalehi
vitakkehi  anvāsato  seyyathīdaṃ  kāmavitakkena  byāpādavitakkena
vihiṃsāvitakkenāti.
   [88]  Aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  pañca  dhammā
paripākāya saṃvattanti katame pañca 1 idha meghiya bhikkhu kalyāṇamitto
hoti  kalyāṇasampavaṅko  aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ayaṃ
paṭhamo  dhammo paripākāya saṃvattati . 2 puna ca paraṃ meghiya bhikkhu
sīlavā  hoti  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu aparipakkāya
meghiya cetovimuttiyā ayaṃ dutiyo dhammo paripākāya saṃvattati.
   {88.1} 3 Puna ca paraṃ meghiya bhikkhu yāyaṃ kathā abhisallekhikā
cetovivaraṇasappāyā  ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya
abhiññāya  sambodhāya  nibbānāya  saṃvattati  seyyathīdaṃ  appicchakathā
santuṭṭhikathā  pavivekakathā  asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā  sīlakathā
samādhikathā  paññākathā  vimuttikathā  vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpiyā
kathāya  nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī akasiralābhī aparipakkāya meghiya
cetovimuttiyā ayaṃ tatiyo dhammo paripākāya saṃvattati.
   {88.2} 4 Puna ca paraṃ meghiya bhikkhu āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  1-  thāmavā
daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  aparipakkāya  meghiya
cetovimuttiyā ayaṃ catuttho dhammo paripākāya saṃvattati.
   {88.3} 5 Puna ca paraṃ meghiya bhikkhu paññavā hoti udayatthagāminiyā
paññāya  samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā
aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ayaṃ pañcamo dhammo paripākāya
saṃvattati  .  aparipakkāya  meghiya  cetovimuttiyā  ime  pañca
dhammā   paripākāya  saṃvattanti  .  kalyāṇamittassetaṃ  meghiya
bhikkhuno   pāṭikaṅkhaṃ   kalyāṇasahāyassa   kalyāṇasampavaṅkassa  yaṃ
sīlavā  bhavissati  pātimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharissati ācāragocarasampanno
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikakhissati sikkhāpadesu.
   {88.4} Kalyāṇamittassetaṃ meghiya bhikkhuno pāṭikaṅkhaṃ kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa  yaṃ  yāyaṃ kathā abhisallekhikā cetovivaraṇasappāyā
ekantanibbidāya  virāgāya  nirodhāya  upasamāya abhiññāya sambodhāya
nibbānāya  saṃvattissati seyyathīdaṃ appicchakathā santuṭṭhikathā pavivekakathā
asaṃsaggakathā  viriyārambhakathā sīlakathā samādhikathā paññākathā vimuttikathā
vimuttiñāṇadassanakathā  evarūpiyā  kathāya  nikāmalābhī  bhavissati  2-
akicchalābhī  akasiralābhī  .  kalyāṇamittassetaṃ  meghiya  bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa  kalyāṇasampavaṅkassa  yaṃ  āraddhaviriyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. upasampadāya . 2 Yu. hoti.
Viharissati   akusalānaṃ   dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ
uppādāya  thāmavā  daḷhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu .
Kalyāṇamittassetaṃ   meghiya  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa   yaṃ   paññavā   bhavissati   udayatthagāminiyā
paññāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammādukkhakkhayagāminiyā.
   [89] Tena ca pana meghiya bhikkhunā imesu pañcasu 1- patiṭṭhāya
cattāro dhammā uttariṃ 2- bhāvetabbā asubhā bhāvetabbā rāgassa
pahānāya  mettā  bhāvetabbā byāpādassa pahānāya ānāpānassati
bhāvetabbā    vitakkupacchedāya    aniccasaññā   bhāvetabbā
asmimānasamugghātāya  .  aniccasaññino  hi  meghiya  anattasaññā
saṇṭhāti   anattasaññī   asmimānasamugghātaṃ   pāpuṇāti   diṭṭheva
dhamme nibbānanti.
   {89.1} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
        khuddā 3- vitakkā sukhumā vitakkā
        anugatā manaso ubbilāpā
        ete avidvā manaso vitakke
        hurāhuraṃ dhāvati bhantacitto.
        Ete ca vidvā manaso vitakke
        ātāpiyo saṃvarati satimā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pañcasu dhammesu . 2 Ma. Yu. uttari . 3 Po. oḷārā.
        Anugate manaso ubbilāpe
        asesamete pajahāti buddhoti. Suttaṃ paṭhamaṃ.
   [90] 2 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kusinārāyaṃ viharati
upavattane  mallānaṃ  sālavane . tena kho pana samayena sambahulā
bhikkhū bhagavato avidūre araññakuṭikāyaṃ viharanti uddhatā [1]- unnaḷā
capalā  mukharā  vikiṇṇavācā  muṭṭhassatino  asampajānā  asamāhitā
vibbhantacittā  pākatindriyā  .  addasā kho bhagavā te sambahule
bhikkhū  avidūre  araññakuṭikāyaṃ  viharante  uddhate  unnaḷe  capale
mukhare  vikiṇṇavāce muṭṭhassatino asampajāne asamāhite vibbhantacitte
pākatindriye  .  atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
     arakkhitena kāyena      micchādiṭṭhigatena 2- ca
     thīnamiddhābhibhūtena      vasaṃ mārassa gacchati.
     Tasmā rakkhitacittassa    sammāsaṅkappagocaro
     sammādiṭṭhipurekkhāro   ñatvāna udayabbayaṃ
     thīnamiddhābhibhū bhikkhu     sabbā duggatiyo jaheti. Dutiyaṃ.
   [91] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ
carati mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ . atha kho bhagavā maggā okkamma
yena  aññataraṃ  rukkhamūlaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  .  atha  kho  aññataro  gopālako yena bhagavā
@Footnote: 1 Yu. honti . 2 Ma. micchādiṭṭhihatena.
Tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ gopālakaṃ bhagavā dhammiyā kathāya
sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  .  atha kho so
gopālako  bhagavato  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito
samuttejito  sampahaṃsito  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu me bhante
bhagavā  svātanāya  bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena  . atha kho so gopālako bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   {91.1} Atha kho so gopālako tassā rattiyā accayena sake
nivesane pahutaṃ appodakapāyāsaṃ paṭiyādāpetvā navañca sappiṃ bhagavato
kālaṃ  ārocesi kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti . atha kho bhagavā
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena yena
tassa  gopālakassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  .  atha  kho 1- gopālako buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ
appodakapāyāsena  ca  navena  ca  sappinā  sahatthā  santappesi
sampavāresi . atha kho so gopālako bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ
aññataraṃ  nīcaṃ  āsanaṃ  gahetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  taṃ  gopālakaṃ  bhagavā  dhammiyā  kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [92]  Atha  kho  acirapakkantassa  bhagavato  taṃ  gopālakaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kho so.
Aññataro puriso sīmantarikāya jīvitā voropesi . atha kho sambahulā
bhikkhū   yena   bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  yena  bhante  gopālakena  ajja buddhappamukho
bhikkhusaṅgho  appodakapāyāsena  ca  navena  ca  sappinā  sahatthā
santappito  sampavārito  so  kira  bhante  gopālako  aññatarena
purisena sīmantarikāya jīvitā voropitoti . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     diso disaṃ yantaṃ kayirā    verī vā pana verinaṃ
     micchāpaṇihitaṃ cittaṃ     pāpiyo naṃ tato kareti. Tatiyaṃ.
   [93] 4 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena kho pana samayena āyasmā ca
sārīputto   āyasmā   ca   mahāmoggallāno  kapotakandarāyaṃ
viharanti  .  tena  kho pana samayena āyasmā sārīputto juṇhāya
rattiyā  navoropitehi  kesehi  abbhokāse nisinno hoti aññataraṃ
samādhiṃ samāpajjitvā.
   [94] Tena kho pana samayena dve yakkhā sahāyakā uttarāya
disāya  dakkhiṇadisaṃ  gacchanti  kenacideva  karaṇīyena  . addasaṃsu kho
te  yakkhā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  juṇhāya  rattiyā navoropitehi
kesehi  abbhokāse nisinnaṃ disvāna eko yakkho dutiyaṃ 1- yakkhaṃ
@Footnote: 1 Po. dutiyampi.
Etadavoca paṭibhāti maṃ samma imassa samaṇassa sīse pahāraṃ dātunti.
Evaṃ  vutte so yakkho taṃ yakkhaṃ etadavoca alaṃ samma mā samaṇaṃ
āsādesi 1- uḷāro so samma samaṇo mahiddhiko mahānubhāvoti.
   {94.1}  Dutiyampi  kho  so  yakkho  taṃ yakkhaṃ etadavoca
paṭibhāti  maṃ samma imassa samaṇassa sīse pahāraṃ dātunti . dutiyampi
kho so yakkho taṃ yakkhaṃ etadavoca alaṃ samma mā samaṇaṃ āsādesi
uḷāro  so  samma  samaṇo  mahiddhiko  mahānubhāvoti  . tatiyampi
kho  so  yakkho  taṃ  yakkhaṃ  etadavoca paṭibhāti maṃ samma imassa
samaṇassa sīse pahāraṃ dātunti.
   {94.2} Tatiyampi kho so yakkho taṃ yakkhaṃ etadavoca alaṃ samma
mā samaṇaṃ āsādesi uḷāro so samma samaṇo mahiddhiko mahānubhāvoti.
Atha kho so yakkho taṃ yakkhaṃ anādayitvā āyasmato sārīputtattherassa
sīse pahāraṃ adāsi . [2]- api tena pahārena sattaratanaṃ vā aṭṭharatanaṃ
vā  nāgaṃ osādeyya mahantaṃ vā pabbatakūṭaṃ padāleyya . atha ca
pana so yakkho ḍayhāmīti vatvā tattheva mahānirayaṃ apatāsi 3-.
   [95]  Addasā  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  tena  yakkhena  āyasmato
sārīputtassa  sīse  pahāraṃ  diyamānaṃ disvāna yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca
kacci  te  āvuso  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci  na  kiñci
@Footnote: 1 Po. sabbavāresu pahāresīti dissati . 2 Po. tāva pahāro ahosīti. Ma. tāva
@mahāpahāro ahosi . 3 Po. avaṭṭhāsi.
Dukkhanti  khamanīyaṃ  me  āvuso  moggallāna  yāpanīyaṃ me āvuso
moggallāna api ca me sīse thokaṃ dukkhanti.
   {95.1} Acchariyaṃ āvuso sārīputta abbhūtaṃ āvuso sārīputta yaṃ 1-
mahiddhiko āyasmā sārīputto mahānubhāvo idha te āvuso sārīputta
aññataro yakkho sīse pahāraṃ adāsi tāva mahāpahāro ahosi api tena
pahārena  sattaratanaṃ  vā  aṭṭharatanaṃ  vā nāgaṃ osādeyya mahantaṃ
vā  pabbatakūṭaṃ  vā  padāleyyāti  .  atha panāyasmā sārīputto
evamāha  khamanīyaṃ  me  āvuso  moggallāna yāpanīyaṃ me āvuso
moggallāna  api  ca  me  sīse  thokaṃ dukkhanti acchariyaṃ āvuso
moggallāna  abbhūtaṃ  āvuso  moggallāna  yaṃ  2-  mahiddhiko
āyasmā  mahāmoggallāno  mahānubhāvo  yatra  hi  nāma yakkhampi
passissati mayaṃ panetarahi paṃsupisācakampi na passāmāti.
   [96]  Assosi  kho  bhagavā  dibbāya sotadhātuyā visuddhāya
atikkantamānusikāya  tesaṃ  ubhinnaṃ  mahānāgānaṃ  evarūpaṃ  3-
kathāsallāpaṃ  .  atha  kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
     yassa selupamaṃ cittaṃ    ṭhitaṃ nānupakampati
     virattaṃ rajanīyesu      kopaneyye na kuppati
     yassevaṃ bhāvitaṃ cittaṃ   kuto taṃ dukkhamessatīti. Catutthaṃ.
   [97] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
@Footnote: 1 Po. Yu. yaṃ tvaṃ. Ma. yāva . 2 Po. Ma. Yu. yāva . 3 Po. Ma. Yu. imaṃ evarūpaṃ.
Ghositārāme  .  tena  kho pana samayena bhagavā ākiṇṇo viharati
bhikkhūhi  bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi
titthiyehi  titthiyasāvakehi  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  viharati .
Atha  kho  bhagavato  etadahosi ahaṃ kho etarahi ākiṇṇo viharāmi
bhikkhūhi  bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi
titthiyehi  titthiyasāvakehi  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  viharāmi
yannūnāhaṃ  eko gaṇamhā vūpakaṭṭho vihareyyanti . atha kho bhagavā
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  kosambiṃ  piṇḍāya
pāvisi  .  kosambiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
sāmaṃ   senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  anāmantetvā
upaṭṭhākaṃ  anapaloketvā bhikkhusaṅghaṃ eko adutiyo yena pālileyyakaṃ
tena  cārikaṃ  pakkāmi anupubbena cārikañcaramāno yena pālileyyakaṃ
tadavasari.
   [98]  Tatra  sudaṃ bhagavā pālileyyake viharati rakkhitavanasaṇḍe
bhaddasālamūle  .  aññataropi  kho  hatthināgo  ākiṇṇo  viharati
hatthīhi  hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  1-  hatthicchāpehi  chinnaggāni ceva
tiṇāni  khādati  obhaggobhaggañcassa  sākhābhaṅgaṃ khādanti āvilāni ca
pānīyāni  pivati  ogāhā  cassa  uttiṇṇassa  hatthiniyo  kāyaṃ
upanighaṃsantiyo  gacchanti  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  viharati .
Atha  kho  tassa hatthināgassa etadahosi ahaṃ kho etarahi ākiṇṇo
@Footnote: 1 Ma. hatthikaḷabhehi. Yu. hatthikaḷarehi.
Viharāmi  hatthīhi  hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  hatthicchāpehi  chinnaggāni
ceva  tiṇāni  khādāmi  obhaggobhaggañca  me  sākhābhaṅgaṃ  khādanti
āvilāni  ca  pānīyāni  pivāmi  ogāhā  ca  me  uttiṇṇassa
hatthiniyo  kāyaṃ  upanighaṃsantiyo  gacchanti  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na
phāsu  viharāmi  yannūnāhaṃ  eko gaṇamhā vūpakaṭṭho vihareyyanti .
Atha  kho  so  hatthināgo  yūthā  apakkamma  yena  pālileyyakaṃ
rakkhitavanasaṇḍo   bhaddasālamūlaṃ   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  tatra  sudaṃ  so  hatthināgo  yasmiṃ  padese bhagavā
viharati  taṃ  padesaṃ  apaharitañca  karoti  soṇḍāya  1-  bhagavato
pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhapeti 2-.
   [99] Atha kho bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  ahaṃ  kho  pubbe  ākiṇṇo  vihāsiṃ  bhikkhūhi
bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi  titthiyehi
titthiyasāvakehi  ākiṇṇo  dukkhaṃ  na  phāsu  vihāsiṃ  somhi
etarahi  anākiṇṇo  viharāmi  bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi upāsikāhi
rājūhi   rājamahāmattehi  titthiyehi  titthiyasāvakehi  anākiṇṇo
sukhaṃ  phāsu  viharāmīti . tassa 3- kho hatthināgassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  ahaṃ  kho  pubbe  ākiṇṇo  vihāsiṃ  hatthīhi
hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  hatthicchāpehi  chinnaggāni  ceva  tiṇāni
khādiṃ  obhaggobhaggañca  me khādiṃsu āvilāni ca pānīyāni piviṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. soṇḍāya ca . 2 Ma. upaṭṭhāpeti . 3 Ma. Yu. tassapi kho.
@4 Ma. apāviṃ Yu. pivāsiṃ.
Ogāhā  ca  me  uttiṇṇassa  hatthiniyo  kāyaṃ  upanighaṃsantiyo
agamaṃsu  ākiṇṇo  dukkhaṃ na phāsu vihāsiṃ somhi etarahi anākiṇṇo
viharāmi  hatthīhi  hatthinīhi  hatthikuḷabhehi  hatthicchāpehi  acchinnaggāni
ceva  tiṇāni  khādāmi  obhaggobhaggañca me sākhābhaṅgaṃ na khādanti
anāvilāni  ca  pāniyāni  pivāmi  ogāhā ca me uttiṇṇassa na
hatthiniyo  kāyaṃ  1-  upanighaṃsantiyo  gacchanti  anākiṇṇo  sukhaṃ
phāsu viharāmīti.
   {99.1} Atha kho bhagavā attano ca pavivekaṃ viditvā tassa ca
hatthināgassa  cetasā  cetoparivitakkamaññāya  tāyaṃ  velāyaṃ  imaṃ
udānaṃ udānesi
   etaṃ nāgassa nāgena  īsādantassa hatthino
   sameti cittaṃ cittena   yaṃ 2- eko ramatī vaneti. Pañcamaṃ.
   [100] 6 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  piṇḍolabhāradvājo  bhagavato  avidūre  nisinno  hoti
pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya āraññako 3- piṇḍapātiko
paṃsukūliko  tecīvariko  appiccho  santuṭṭho  pavivitto  asaṃsaṭṭho
āraddhaviriyo dhutavādo adhicittamanuyutto.
   {100.1}  Addasā  kho bhagavā āyasmantaṃ piṇḍolabhāradvājaṃ
avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya
āraññakaṃ   4-   piṇḍapātikaṃ   paṃsukūlikaṃ  tecīvarikaṃ  appicchaṃ
santuṭṭhaṃ    pavivittaṃ    asaṃsaṭṭhaṃ    āraddhaviriyaṃ   dhutavādaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. na kāyaṃ . 2 Ma. yadeko ramatī manoti . 3 Po. Ma. araññiko.
@4 Po. Ma. āraññikaṃ.
Adhicittamanuyuttaṃ.
   {100.2} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
   anupavādo anupaghāto     pātimokkhe ca saṃvaro
   mattaññutā ca bhattasmiṃ    patthañca 1- sayanāsanaṃ
   adhicitte ca āyogo       etaṃ buddhānasāsananti. Chaṭṭhaṃ.
   [101]  7  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  sārīputto  bhagavato  avidūre  nisinno  hoti  pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  appiccho  santuṭṭho  pavivitto
asaṃsaṭṭho  āraddhaviriyo  adhicittamanuyutto  .  addasā  kho bhagavā
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ
kāyaṃ  paṇidhāya  appicchaṃ  santuṭṭhaṃ  pavivittaṃ  asaṃsaṭṭhaṃ  āraddhaviriyaṃ
adhicittamanuyuttaṃ  . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
   adhicetaso appamajjato  munino monapathesu sikkhato
   sokā na bhavanti tādino  upasantassa sadā satīmatoti. Sattamaṃ.
   [102] 8 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
bhagavā  sakkato  hoti  garukato  mānito  pūjito  apacito  lābhī
@Footnote: 1 Po. Ma. pantañca.
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
Bhikkhusaṅghopi  sakkato  hoti  garukato mānito pūjito apacito lābhī
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
Aññatitthiyā   pana  paribbājakā  asakkatā  honti  agarukatā
amānitā   apūjitā   anapacitā  na  lābhino  cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
   [103] Atha kho 1- aññatitthiyā paribbājakā bhagavato sakkāraṃ
asahamānā  bhikkhusaṅghassa  ca  yena sundarī paribbājikā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  sundariṃ  paribbājikaṃ  etadavocuṃ  ussahasi bhagini ñātīnaṃ
atthaṃ  kātunti . kyāhaṃ ayyā karomi kiṃ mayā sakkā 2- kātuṃ
jīvitampi  me  pariccattaṃ  ñātīnaṃ  atthāyāti  .  tena  hi bhagini
abhikkhaṇaṃ jetavanaṃ gacchāhīti . evaṃ ayyāti kho sundarī paribbājikā
tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  paṭissutvā  abhikkhaṇaṃ  jetavanaṃ
aggamāsi.
   {103.1} Yadā aññiṃsu te aññatitthiyā paribbājakā te 3-
diṭṭhā kho sundarī paribbājikā bahujanena abhikkhaṇaṃ jetavanaṃ gacchatīti 4-
atha  naṃ  jīvitā  voropetvā tattheva jetavanassa parikkhākūpe 5-
nikkhaṇitvā   yena   rājā  pasenadi  kosalo  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ etadavocuṃ yā sā mahārāja
sundarī  paribbājikā  sā  no  na  dissatīti . kattha pana tumhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. te . 2 Ma. na sakkā . 3 Ma. vo. aṭṭhakathāyaṃ vo diṭṭhāti pāṭho
@dissati visesato diṭṭhā bahulaṃ diṭṭhāti ca vaṇṇiyate . 4 Yu. āgacchatīti.
@5 Ma. parikkhā kūpe nikkhipitvā. Yu. parikhāya kūpe.
Āsaṅkathāti. Jetavane mahārājāti. Tena hi jetavanaṃ vicinathāti.
   {103.2}  Atha  kho  te aññatitthiyā paribbājakā jetavanaṃ
vicinitvā  yathānikkhittaṃ  parikkhākūpā  uddharitvā mañcakaṃ āropetvā
sāvatthiṃ 1- pavesetvā rathiyāya rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ upasaṅkamitvā
manusse  ujjhāpesuṃ  passathayyā  samaṇānaṃ  sakyaputtiyānaṃ  kammaṃ
alajjino  ime  samaṇā sakyaputtiyā dussīlā pāpadhammā musāvādino
abrahmacārino  ime  hi nāma dhammacārino samacārino brahmacārino
saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti  natthi  imesaṃ
sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ
imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ brahmaññaṃ
apagatā  ime  sāmaññā  apagatā  ime  brahmaññā  kathañhi
nāma puriso purisakiccaṃ karitvā itthiṃ jīvitā voropessatīti.
   [104] Tena kho pana samayena sāvatthiyaṃ manussā bhikkhū disvā
asabbhāhi  pharusāhi  vācāhi  akkosanti  paribhāsanti  rosanti
vihesanti  alajjino  ime  samaṇā  sakyaputtiyā dussīlā pāpadhammā
musāvādino  abrahmacārino  ime  hi nāma dhammacārino samacārino
brahmacārino  saccavādino  sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti
natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ  natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ
sāmaññaṃ   naṭṭhaṃ  imesaṃ  brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ
kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ  apagatā  ime  sāmaññā  apagatā
@Footnote: 1 Po. sāvatthiyaṃ.
Ime  brahmaññā  kathañhi  nāma  puriso  purisakiccaṃ  karitvā itthiṃ
jīvitā voropessatīti.
   [105]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pavisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ etarahi bhante
sāvatthiyaṃ  manussā  bhikkhū  disvā  asabbhāhi  pharusāhi  vācāhi
akkosanti  paribhāsanti  rosanti  vihesanti  alajjino  ime samaṇā
sakyaputtiyā   dussīlā  pāpadhammā  musāvādino  abrahmacārino
ime  hi  nāma  dhammacārino  samacārino brahmacārino saccavādino
sīlavanto  kalyāṇadhammā  paṭijānissanti  natthi  imesaṃ  sāmaññaṃ
natthi  imesaṃ  brahmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ  sāmaññaṃ  naṭṭhaṃ  imesaṃ
brahmaññaṃ  kuto  imesaṃ  sāmaññaṃ  kuto  imesaṃ  brahmaññaṃ
apagatā  ime  sāmaññā  apagatā  ime  brahmaññā  kathañhi
nāma  puriso  purisakiccaṃ  karitvā  itthiṃ  jīvitā voropessatīti .
Neso  bhikkhave saddo ciraṃ bhavissati sattāhameva bhavissati sattāhassa
accayena  antaradhāyissati  tena  hi  bhikkhave  ye  manussā bhikkhū
disvā   asabbhāhi  pharusāhi  vācāhi  akkosanti  paribhāsanti
rosanti vihesanti te tumhe imāya gāthāya paṭicodetha
        Abhūtavādī nirayaṃ upeti
        yo vāpi 1- katvā na karomīti cāha
        ubhopi te pecca samā bhavanti
        nihīnakammā manujā paratthāti.
   [106]  Atha  kho  te  bhikkhū  bhagavato santike imaṃ gāthaṃ
pariyāpuṇitvā  ye  manussā  bhikkhū  disvā  asabbhāhi  pharusāhi
vācāhi  akkosanti  paribhāsanti  rosanti  vihesanti  te  imāya
gāthāya paṭicodanti
        abhūtavādī nirayaṃ upeti
        yo vāpi katvā na karomīti cāha
        ubhopi te pecca samā bhavanti
        nihīnakammā manujā paratthāti.
   [107]  Manussānaṃ  etadahosi  akārakā  ime  samaṇā
sakyaputtiyā  na  imehi  kataṃ  pāpantime  samaṇā sakyaputtiyāti .
Neva  so  saddo  ciraṃ  ahosi  sattāhameva  saddo  ahosi
sattāhassa  accayena  antaradhāyi . atha kho sambahulā bhikkhū yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavato
etadavocuṃ  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāva  subhāsitañcidaṃ
bhante  bhagavatā  neso  bhikkhave  saddo  ciraṃ bhavissati sattāhassa
@Footnote: 1 Yu. cāpi . 2 Yu. yāva subhāsitaṃ kho cidaṃ.
Accayena  antaradhāyissatīti  antarahito  bhante  so  saddoti .
Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        tudanti vācāya janā asaññatā
        parehi 1- saṅgāmagataṃva kuñjaraṃ
        sutvāna vākyaṃ pharusaṃ udīritaṃ
        adhivāsaye bhikkhu aduṭṭhacittoti. Aṭṭhamaṃ.
   [108] 9 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  kho  āyasmato  upasenassa
vaṅgantaputtassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko
udapādi lābhā vata me suladdhaṃ vata me satthā ca me bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   svākkhāte   camhi   dhammavinaye   agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  sabrahmacārino  ca me sīlavanto kalyāṇadhammā
sīlesu  camhi  paripūrikārī  susamāhito  camhi  ekaggacitto  arahā
camhi  khīṇāsavo  mahiddhiko  camhi  mahānubhāvo  bhaddakaṃ  me jīvitaṃ
bhaddakaṃ  maraṇanti  .  atha  kho  bhagavā  āyasmato  upasenassa
vaṅgantaputtassa  cetaso  cetoparivitakkamaññāya  tāyaṃ  velāyaṃ  imaṃ
udānaṃ udānesi
     yaṃ jīvitaṃ na tapati      maraṇante na socati
     sace diṭṭhapado dhīro   sokamajjhe na socati
@Footnote: 1 Po. Ma. sarehi.
     Ucchinnabhavataṇhassa  santacittassa bhikkhuno
     vikkhīṇo jātisaṃsāro   natthi tassa punabbhavoti. Navamaṃ.
   [109]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  sārīputto  bhagavato  avidūre  nisinno  hoti  pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya attano upasamaṃ paccavekkhamāno .
Addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ sārīputtaṃ avidūre nisinnaṃ pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  attano upasamaṃ paccavekkhamānaṃ .
Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     upasantasantacittassa   netticchinnassa bhikkhuno
     vikkhīṇo jātisaṃsāro    mutto so mārabandhanāti. Dasamaṃ.
                Meghiyavaggo catuttho.
                  Tassuddānaṃ
     meghiyo 1- uddhatā gopālo juṇhā 2- nāgena pañcamaṃ
     piṇḍolo sārīputto ca    sundarī bhavati aṭṭhamaṃ
     upaseno vaṅgantaputto     sārīputto ca te rasāti.
                  -----------
@Footnote: 1 Po. meghiya uddhikato pāṇajuṇhanāgena pañcamaṃ . 2 Ma. yakkho.
          Udāne pañcamo soṇattheravaggo
   [110] 1 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena rājā
pasenadi kosalo mallikāya deviyā saddhiṃ uparipāsādavaragato hoti .
Atha  kho rājā pasenadi kosalo mallikaṃ deviṃ etadavoca atthi nu
kho  te  mallike  kocañño attanā piyataroti . natthi kho me
mahārāja  kocañño  attanā  piyataro  tuyhaṃ  pana  mahārāja
atthañño  koci  attanā  piyataroti  . mayhampi mallike natthañño
koci attanā piyataroti.
   {110.1} Atha kho rājā pasendi kosalo pāsādā orohitvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho rājā pasenadi kosalo
bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ  bhante  mallikāya  deviyā  saddhiṃ
uparipāsādavaragato  mallikaṃ  deviṃ  etadavocaṃ  atthi  nu  kho te
mallike  kocañño  attanā  piyataroti  evaṃ  vutte  mallikā
devī  1-  etadavoca  natthi kho me mahārāja kocañño attanā
piyataro  tuyhaṃ  pana  mahārāja  atthañño  koci attanā piyataroti
evaṃ  vuttehaṃ bhante mallikaṃ deviṃ etadavocaṃ mayhampi kho mallike
natthañño  koci  attanā  piyataroti  . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. maṃ.
        Sabbā disā anuparigamma cetasā
        nevajjhagā piyataramattanā kvaci
        evampi 1- so puthu attā paresaṃ
        tasmā na hiṃse paraṃ attakāmoti. Suttaṃ paṭhamaṃ.
   [111] 2 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho āyasmā ānando
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca acchariyaṃ bhante
abbhūtaṃ  bhante  yāva  appāyukā hi bhante bhagavato mātā ahosi
sattāhajāte  bhagavati  bhagavato  mātā  kālamakāsi  tusitaṃ  kāyaṃ
upapajjatīti  .  evametaṃ ānanda evametaṃ 2- ānanda appāyukā
hi  ānanda  bodhisattamātaro  honti  sattāhajātesu  bodhisattesu
bodhisattamātaro  kālaṃ  karonti  tusitaṃ  kāyaṃ  upapajjantīti . atha
kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        ye keci bhūtā bhavissanti ye cāpi 3-
        sabbe gamissanti pahāya dehaṃ
        taṃ sabbajāniṃ kusalo viditvā
        ātāpiyo brahmacariyaṃ careyyāti. Dutiyaṃ.
   [112] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
@Footnote: 1 Po. Ma. evaṃ piyo . 2 Po. Ma. Yu. evametaṃ ānandāti pāṭhattayaṃ natthi.
@3 Po. Ma. ye vāpi.
Veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana  samayena rājagahe
suppabuddho   nāma  kuṭṭhī  manussadaliddo  ahosi  manussakapaṇo
manussavarāko  .  tena  kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya
parivuto  dhammaṃ desento nisinno hoti . addasā kho suppabuddho
kuṭṭhī  [1]- mahājanakāyaṃ dūrato va sannipatitaṃ disvānassa etadahosi
nissaṃsayaṃ kho ettha kiñci khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhājiyati yannūnāhaṃ
yena  so  mahājanakāyo  tenupasaṅkameyyaṃ  appeva nāmettha kiñci
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā labheyyanti.
   {112.1} Atha kho suppabuddho kuṭṭhī yena so mahājanakāyo
tenupasaṅkami . addasā kho suppabuddho kuṭṭhī bhagavantaṃ mahatiyā parisāya
parivutaṃ dhammaṃ desentaṃ nisinnaṃ disvānassa etadahosi na kho ettha kiñci
khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā bhājiyati samaṇo ayaṃ gotamo parisati dhammaṃ deseti
yannūnāhampi  dhammaṃ  suṇeyyanti  tattheva  ekamantaṃ  nisīdi  ahampi
dhammaṃ sossāmīti.
   {112.2}  Atha kho bhagavā sabbāvantaṃ parisaṃ cetasā ceto
paricca  manasākāsi  ko  nu  kho idha bhabbo dhammaṃ viññātunti .
Addasā  kho  bhagavā  suppabuddhaṃ  kuṭṭhiṃ  tassaṃ  parisāyaṃ  nisinnaṃ
disvānassa  etadahosi  ayaṃ  kho  idha bhabbo dhammaṃ viññātunti .
Suppabuddhaṃ  kuṭṭhiṃ  ārabbha  anupubbikathaṃ  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ
sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme 2-
ca  ānisaṃsaṃ  pakāsesi  .  yadā  bhagavā  aññāsi  suppabuddhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Po. Yu. nikkhame ca. Ma. casaddo natthi.
Kuṭṭhiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ
atha  yā  buddhānaṃ  sāmukaṃsikā  dhammadesanā  taṃ  pakāsesi  dukkhaṃ
samudayaṃ  nirodhaṃ  maggaṃ  . seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ
sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  suppabuddhassa  kuṭṭhissa
tasmiṃ  yeva  āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhu  udapādi yaṃ kiñci
samudayadhammaṃ sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   [113]  Atha  kho  suppabuddho  kuṭṭhī  diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo   pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṅkatho
vesārajjappatto  aparapaccayo  satthu  sāsane  uṭṭhāyāsanā  yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho suppabuddho kuṭṭhī bhagavantaṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi bhante
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa
vā maggaṃ ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  1-  bhagavatā  anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ
gatanti  .  atha  kho  suppabuddho  kuṭṭhī  bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
@Footnote: 1 Po. Yu. evameva.
Padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  atha kho acirapakkantaṃ 1- suppabuddhaṃ
kuṭṭhiṃ gāvī taruṇavacchā adhipātetvā 2- jīvitā voropesi. Atha kho
sambahulā   bhikkhū  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  yo so bhante suppabuddho nāma
kuṭṭhī  bhagavato  dhammiyā  kathāya  sandassito samādapito samuttejito
sampahaṃsito  so  kālakato  tassa  kā gati ko abhisamparāyoti .
Paṇḍito  bhikkhave  suppabuddho  kuṭṭhī  paccapādi  dhammassānudhammaṃ
na  ca  maṃ  dhammādhikaraṇaṃ  vihesesi suppabuddho bhikkhave kuṭṭhī tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ   parikkhayā   sotāpanno   avinipātadhammo  niyato
sambodhiparāyanoti.
   [114]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena suppabuddho kuṭṭhī 3-
manussadaliddo  ahosi  manussakapaṇo  manussavarākoti  .  bhūtapubbaṃ
bhikkhave  suppabuddho  kuṭṭhī  imasmiṃ  yeva  rājagahe  seṭṭhiputto
ahosi  .  so  uyyānabhūmiṃ  niyyanto addasa tagarasikhiṃ paccekabuddhaṃ
nagare  piṇḍāya  carantaṃ  disvānassa  etadahosi  kvāyaṃ 4- kuṭṭhī
vicaratīti  niṭṭhuhitvā  5- apabyāmato 6- karitvā pakkāmi . so
tassa  kammassa  vipākena  bahūni  vassāni  bahūni  vassasatāni bahūni
vassasahassāni  bahūni  vassasatasahassāni niraye pacittha tasseva kammassa
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. adhipatitvā . 3 Ma. kuṭṭhī ahosi manusasadaliddo.
@4 Po. kodāni ayaṃ . 5 Po. niṭṭhaṃbhitvā. Ma. Yu. niṭṭhubhitvā.
@6 Ma. apasabyato. Yu. apasabyāmato.
Vipākāvasesena  imasmiṃ  yeva  rājagahe  manussadaliddo  ahosi
manussakapaṇo   manussavarāko   so   tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ
āgamma  saddhaṃ  samādayi  1-  sīlaṃ  samādayi  sutaṃ  samādayi cāgaṃ
samādayi  paññaṃ  samādayi  so  tathāgatappaveditaṃ  dhammavinayaṃ  āgamma
saddhaṃ samādayitvā sīlaṃ samādayitvā sutaṃ samādayitvā cāgaṃ samādayitvā
paññaṃ  samādayitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ  upapanno  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  sahabyataṃ  so  tattha aññe
deve  atirocati  vaṇṇena  ceva yasasā cāti . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     cakkhumā visamānīva     vijjamāne parakkame
     paṇḍito jīvalokasmiṃ    pāpāni parivajjayeti. Tatiyaṃ.
   [115] 4 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sambahulā kumārakā antarā ca sāvatthiṃ antarā ca jetavanaṃ macchake
bādhenti  2-  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  . addasā kho bhagavā
te sambahule kumārake antarā ca sāvatthiṃ antarā ca jetavanaṃ macchake
bādhente  disvāna  yena  kumārakā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
te  kumārake  etadavoca  bhāyatha  vo  tumhe kumārakā dukkhassa
appiyaṃ  vo  dukkhanti  .  evaṃ  bhante  bhāyāma  mayaṃ  bhante
@Footnote: 1 Ma. sabbattha samādiyīti dissati . 2 Po. bodhenti.
Dukkhassa  appiyaṃ  no  dukkhanti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     sace bhāyatha dukkhassa     sace vo dukkhamappiyaṃ
     mākattha pāpakaṃ kammaṃ    āvī vā yadi vā raho
     sace ca 1- pāpakaṃ kammaṃ   karissatha karotha vā
     na vo dukkhā muttyatthi   upeccāpi palāyatanti 2-. Catutthaṃ.
   [116] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena bhagavā
tadahuposathe  bhikkhusaṅghaparivuto  nisinno  hoti . atha kho āyasmā
ānando abhikkantāya rattiyā nikkhante 3- paṭhame yāme uṭṭhāyāsanā
ekaṃsaṃ  cīvaraṃ  4-  katvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ   etadavoca   abhikkantā   bhante  ratti  nikkhanto
paṭhamo  yāmo  ciranisinno  bhikkhusaṅgho  uddisatu  bhante  bhagavā
bhikkhūnaṃ pātimokkhanti. Evaṃ vutte bhagavā tuṇhī ahosi.
   {116.1} Dutiyampi kho āyasmā ānando abhikkantāya rattiyā
nikkhante majjhime yāme uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantā  bhante ratti
nikkhanto   majjhimo  yāmo  ciranisinno  bhikkhusaṅgho  uddisatu
bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  pātimokkhanti . dutiyampi kho bhagavā tuṇhī
ahosi  .  tatiyampi  kho  āyasmā ānando abhikkantāya rattiyā
@Footnote: 1 Yu. vā . 2 Po. palāyatananti . 3 Po. nikkamante . 4 Ma. uttarāsaṅgaṃ.
Nikkhante  pacchime  yāme uddhaste 1- aruṇe nandimukhiyā rattiyā
uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā yena bhagavā tenañjalimpaṇāmetvā
bhagavantaṃ  etadavoca  abhikkantā  bhante  ratti  nikkhanto  pacchimo
yāmo  uddhasto  2-  aruṇo nandimukhī ratti ciranisinno bhikkhusaṅgho
uddisatu  bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  pātimokkhanti  .  aparisuddhā
ānanda  parisāti  .  atha  kho  āyasmato  mahāmoggallānassa
etadahosi  kannu  kho  bhagavā puggalaṃ sandhāya evamāha aparisuddhā
ānanda parisāti.
   {116.2}  Atha  kho  āyasmā mahāmoggallāno sabbāvantaṃ
bhikkhusaṅghaṃ cetasā ceto paricca manasākāsi . addasā kho āyasmā
mahāmoggallāno  taṃ  puggalaṃ  dussīlaṃ pāpadhammaṃ asucisaṅkassarasamācāraṃ
paṭicchannakammantaṃ    assamaṇaṃ    samaṇapaṭiññaṃ    abrahmacāriṃ
brahmacāripaṭiññaṃ   antopūtiṃ   avassutaṃ   kasambukajātaṃ   majjhe
bhikkhusaṅghassa  nisinnaṃ  disvāna  uṭṭhāyāsanā  yena  so  puggalo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  puggalaṃ  etadavoca  uṭṭhehāvuso
diṭṭhosi bhagavatā natthi te bhikkhūhi saddhiṃ saṃvāsoti . atha 3- kho
so puggalo tuṇhī ahosi.
   {116.3}  Dutiyampi  kho so āyasmā mahāmoggallāno taṃ
puggalaṃ etadavoca uṭṭhehāvuso diṭṭhosi bhagavatā natthi te bhikkhūhi saddhiṃ
saṃvāsoti . dutiyampi kho so puggalo tuṇhī ahosi . tatiyampi kho
āyasmā  mahāmoggallāno  taṃ  puggalaṃ  etadavoca  uṭṭhehāvuso
@Footnote: 1 Po. uddhise . 2 Yu. uddhato . 3 Ma. evaṃ vutte so puggalo.
Diṭṭhosi bhagavatā natthi te bhikkhūhi saddhiṃ saṃvāsoti.
   {116.4} Tatiyampi kho so puggalo tuṇhī ahosi. Atha kho āyasmā
mahāmoggallāno  taṃ  puggalaṃ  bāhāyaṃ  gahetvā  bahidvārakoṭṭhakā
nikkhāmetvā  sucighaṭikaṃ datvā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  etadavoca  nikkhāmito bhante so puggalo mayā parisuddhā
parisā  uddisatu  bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  pātimokkhanti . acchariyaṃ
moggallāna  abbhūtaṃ  moggallāna  yāva  bāhāgahaṇāpi  nāmeso
moghapuriso  āgamissatīti  1-  .  athakho  bhagavā bhikkhū āmantesi
nadānāhaṃ  bhikkhave  ito  paraṃ  uposathaṃ  karissāmi  pātimokkhaṃ
uddisissāmi tumhe 2- yeva bhikkhave 3- ito paraṃ uposathaṃ kareyyātha
pātimokkhaṃ  uddiseyyātha  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ
tathāgato  aparisuddhāya  parisāya  uposathaṃ  kareyya  pātimokkhaṃ
uddiseyyāthāti.
   [117]  Aṭṭhime  bhikkhave  mahāsamudde acchariyā abbhūtadhammā
ye disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti katame aṭṭha
   1   mahāsamuddo   bhikkhave  anupubbaninno  anupubbapoṇo
anupubbapabbhāro nāyatakeneva 4- papāto yaṃ 5- bhikkhave mahāsamuddo
anupubbaninno  anupubbapoṇo  anupubbapabbhāro  nāyatakeneva  papāto
ayaṃ  bhikkhave  mahāsamudde  paṭhamo acchariyo abbhūtadhammo yaṃ disvā
disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
@Footnote: 1 Ma. āgamessatīti. 2 Po. Ma. Yu. tumhevadāni. 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Po. Ma. sabbattha āyanakenevāti dissati 5 Po. ayampi. Ma. Yu. yampi.
   2 Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati
yaṃ  bhikkhave  mahāsamuddo  ṭhitadhammo  velaṃ  nātivattati ayampi 1-
bhikkhave  mahāsamudde  dutiyo  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā
disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   3 Puna ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati
yaṃ  hoti  mahāsamudde  mataṃ  kuṇapaṃ  taṃ  khippameva  tīraṃ  vāheti
thalaṃ  ussādeti  yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  na  matena kuṇapena
saṃvasati  yaṃ [2]- mahāsamudde mataṃ kuṇapaṃ taṃ khippameva tīraṃ vāheti
thalaṃ  ussādeti  ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  tatiyo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   4 Puna ca paraṃ bhikkhave yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ gaṅgā
yamunā aciravatī sarabhū mahī tā mahāsamuddaṃ pattā 3- jahanti purimāni
nāmagottāni  mahāsamuddo  tveva  saṅkhyaṃ gacchanti yaṃ bhikkhave yā
kāci  mahānadiyo  seyyathīdaṃ  gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī tā
mahāsamuddaṃ  pattā  jahanti  purimāni  nāmagottāni  mahāsamuddo
tveva saṅkhyaṃ gacchanti ayampi bhikkhave mahāsamudde catuttho acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   5 Puna ca paraṃ bhikkhave yā 4- loke savantiyo mahāsamudde 5-
appenti yā ca antalikkhā dhārā papatanti 6- na tena mahāsamuddassa
@Footnote: 1 Po. ayampi kho . 2 Ma. hoti . 3 Ma. patvā . 4 Po. yākāci.
@Ma. Yu. yā ca . 5 Ma. Yu. mahāsamuddaṃ . 6 Po. pavattanti.
Ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati  yampi  bhikkhave  yā
ca  loke  savantiyo  mahāsamudde  appenti  yā  ca antalikkhā
dhārā  papatanti  na  tena  mahāsamuddassa  ūnattaṃ vā pūrattaṃ vā
paññāyati   ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  pañcamo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   6  Puna  ca  paraṃ  bhikkhave  mahāsamuddo ekaraso loṇaraso
yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  ekaraso  loṇaraso  ayampi  bhikkhave
mahāsamudde  chaṭṭho  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā  disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   7  Puna  ca  paraṃ bhikkhave mahāsamuddo bahuratano anekaratano
tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  muttā  maṇi  veḷuriyo saṅkho silā
pavāḷaṃ  rajataṃ  jātarūpaṃ  lohitaṅgo  masāragallo  1-  yaṃ bhikkhave
mahāsamuddo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ
muttā  maṇi veḷuriyo saṅkho silā pavāḷaṃ rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅgo
masāragallo  ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  sattamo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti.
   8  Puna  ca paraṃ bhikkhave mahāsamuddo mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme bhūtā timi timiṅgalo timitimiṅgalo 2- asurā nāgā gandhabbā
santi   mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā  dviyojanasatikāpi
attabhāvā  tiyojanasatikāpi  attabhāvā  catuyojanasatikāpi  attabhāvā
@Footnote: 1 Ma. masāragallaṃ . 2 Po. timitimiṅgalā. Ma. timiramiṅgalā. Yu. timirapiṅgalo.
Pañcayojanasatikāpi  attabhāvā  yampi  bhikkhave  mahāsamuddo  mahataṃ
bhūtānaṃ  āvāso  tatrīme  bhūtā timi timiṅgalo timitimiṅgalo asurā
nāgā  gandhabbā  santi  mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā
dviyojanasatikāpi    attabhāvā    tiyojanasatikāpi   attabhāvā
catuyojanasatikāpi   attabhāvā   pañcayojanasatikāpi   attabhāvā
ayampi  bhikkhave  mahāsamudde  aṭṭhamo  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ
disvā disvā asurā mahāsamudde abhiramanti . Ime kho bhikkhave [1]-
mahāsamudde  aṭṭha  acchariyā  abbhūtadhammā  ye  disvā  disvā
asurā mahāsamudde abhiramanti.
   [118] Evameva kho bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye aṭṭha acchariyā
abbhūtadhammā  ye  disvā  disvā bhikkhū [2]- dhammavinaye abhiramanti
katame aṭṭha
   1  seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo anupubbaninno anupubbapoṇo
anupubbapabbhāro  nāyatakeneva papāto evameva kho bhikkhave imasmiṃ
dhammavinaye    anupubbasikkhā    anupubbakiriyā   anupubbapaṭipadā
nāyatakeneva  aññāpaṭivedho  yaṃ  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye
anupubbasikkhā   anupubbakiriyā   anupubbapaṭipadā   nāyatakeneva
aññāpaṭivedho  ayaṃ  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  paṭhamo acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   2  Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo ṭhitadhammo velaṃ nātivattati
@Footnote: 1 Ma. aṭṭha . 2 Ma. imismiṃ.
Evameva  kho  bhikkhave  yaṃ  mayā sāvakānaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ taṃ
mama  sāvakā  jīvitahetupi  nātikkamanti  yampi  bhikkhave  mama
sāvakānaṃ  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ  taṃ  mama  sāvakā  jīvitahetupi
nātikkamanti  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  dutiyo acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   3  Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo na matena kuṇapena saṃvasati
yaṃ  hoti  mahāsamudde  mataṃ  kuṇapaṃ taṃ khippameva tīraṃ vāheti thalaṃ
ussādeti evameva kho bhikkhave yo so puggalo dussīlo pāpadhammo
asucisaṅkassarasamācāro      paṭicchannakammanto     assamaṇo
samaṇapaṭiñño    abrahmacārī    brahmacāripaṭiñño    antopūti
avassuto kasambukajāto na tena saṅgho saṃvasati atha kho [1]- khippameva
sannipatitvā  ukkhipati  kiñcāpi  so  hoti  majjhe  bhikkhusaṅghassa
nisinno  atha kho so ārakā ca saṅghamhā saṅgho ca tena yampi
bhikkhave  yo so puggalo dussīlo pāpadhammo asucisaṅkassarasamācāro
paṭicchannakammanto    assamaṇo    samaṇapaṭiñño    abrahmacārī
brahmacāripaṭiñño   antopūti   avassuto   kasambukajāto   na
tena  saṅgho  saṃvasati  atha  kho  khippameva  sannipatitvā  ukkhipati
kiñcāpi  so  hoti  majjhe  bhikkhusaṅghassa  nisinno  atha kho so
ārakā  ca  saṅghamhā  saṅgho  ca  tena  ayampi bhikkhave imasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. naṃ.
Dhammavinaye  tatiyo  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ disvā disvā bhikkhū
imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   4  Seyyathāpi bhikkhave yā kāci mahānadiyo seyyathīdaṃ gaṅgā
yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī tā mahāsamuddaṃ pattā jahanti purimāni
nāmagottāni  mahāsamuddo  tveva  saṅkhyaṃ  gacchanti  evameva
kho  bhikkhave  cattāro  vaṇṇā  khattiyā  brāhmaṇā  vessā
suddā  te  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajitvā  jahanti  purimāni  nāmagottāni  samaṇā  sakyaputtiyā
tveva  saṅkhyaṃ 1- gacchanti yampi bhikkhave cattāro vaṇṇā khattiyā
brāhmaṇā  vessā  suddā  te  tathāgatappavedite  dhammavinaye
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitvā  jahanti  purimāni  nāmagottāni
samaṇā  sakyaputtiyā  tveva  saṅkhyaṃ  gacchanti  ayampi  bhikkhave
imasmiṃ  dhammavinaye  catuttho  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā
disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   5  Seyyathāpi  bhikkhave  yā ca loke savantiyo mahāsamuddaṃ
appenti  yā ca antalikkhā dhārā papatanti na tena mahāsamuddassa
ūnattaṃ  vā pūrattaṃ vā paññāyati evameva kho bhikkhave bahūpi 2-
bhikkhū  anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyanti  na  tena
nibbānadhātuyā  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā  paññāyati yampi bhikkhave
bhikkhū  anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyanti  na  tena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha saṅkhanti dissati . 2 Ma. Yu. bahū cepi.
Nibbānadhātuyā  ūnattaṃ  vā  pūrattaṃ  vā paññāyati ayampi bhikkhave
imasmiṃ  dhammavinaye  pañcamo  accariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā
disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   6 Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo ekaraso loṇaraso evameva
kho  bhikkhave  ayaṃ  dhammavinayo  ekaraso vimuttiraso yampi bhikkhave
ayaṃ  dhammavinayo  ekaraso  vimuttiraso  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ
dhammavinaye  chaṭṭho  acchariyo  abbhūtadhammo  yaṃ  disvā  disvā
bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   7  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo  bahuratano  anekaratano
tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  muttā  maṇi  veḷuriyo saṅkho silā
pavāḷaṃ  rajataṃ jātarūpaṃ lohitaṅgo masāragallo evameva kho bhikkhave
ayaṃ   dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni
seyyathīdaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  cattāro  sammappadhānā cattāro
iddhippādā   pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  yampi  bhikkhave  ayaṃ  dhammavinayo
bahuratano  anekaratano  tatrīmāni  ratanāni  seyyathīdaṃ  cattāro
satipaṭṭhānā   cattāro   sammappadhānā  cattāro  iddhippādā
pañcindriyāni  pañca  balāni  satta  bojjhaṅgā  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  sattamo  acchariyo
abbhūtadhammo yaṃ disvā disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti.
   8  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāsamuddo  mahataṃ bhūtānaṃ āvāso
tatrīme  bhūtā  timi  timiṅgalo timitimiṅgalo asurā nāgā gandhabbā
santi   mahāsamudde  yojanasatikāpi  attabhāvā  dviyojanasatikāpi
attabhāvā  tiyojanasatikāpi  attabhāvā  catuyojanasatikāpi  attabhāvā
pañcayojanasatikāpi  attabhāvā  evameva kho bhikkhave ayaṃ dhammavinayo
mahataṃ  bhūtānaṃ  āvāso  tatrīme  bhūtā sotāpanno sotāpattiphala-
sacchikiriyāya   paṭipanno   sakadāgāmī   sakadāgāmiphalasacchikiriyāya
paṭipanno   anāgāmī  anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  arahā
arahattāya  paṭipanno  yampi  bhikkhave  ayaṃ dhammavinayo mahataṃ bhūtānaṃ
āvāso  tatrīme  bhūtā  sotāpanno  sotāpattiphalasacchikiriyāya
paṭipanno  sakadāgāmī  sakadāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  anāgāmī
anāgāmiphalasacchikiriyāya  paṭipanno  arahā  arahattāya  paṭipanno
ayampi  bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  aṭṭhamo acchariyo abbhūtadhammo
yaṃ  disvā  disvā bhikkhū imasmiṃ dhammavinaye abhiramanti . ime kho
bhikkhave  imasmiṃ  dhammavinaye  aṭṭha acchariyā abbhūtadhammā yaṃ disvā
disvā  bhikkhū  imasmiṃ  dhammavinaye  abhiramantīti  . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     channamativassati       vivaṭaṃ nātivassati
     tasmā channaṃ vivaretha    evantaṃ nātivassatīti. Pañcamaṃ.
   [119] 6 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  mahākaccāno  avantīsu  viharati  kururaghare  1-  pavatte
pabbate . Tena kho pana samayena soṇo upāsako koṭikaṇṇo 2- āyasmato
mahākaccānassa  upaṭṭhāko  hoti  .  atha kho soṇassa upāsakassa
koṭikaṇṇassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko
udapādi  yathā  yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ
sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {119.1}  Atha kho soṇo upāsako koṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho soṇo upāsako
koṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ bhante
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi yathā
yathā  kho  ayyo  mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ
ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ
carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  pabbājetu  maṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kuraraghare 2 kuṭikaṇṇotipi.
Bhante ayyo mahākaccānoti.
   [120]  Evaṃ  vutte  āyasmā mahākaccāno soṇaṃ upāsakaṃ
koṭikaṇṇaṃ  etadavoca dukkaraṃ kho soṇa yāvajīvaṃ ekabhattaṃ ekaseyyaṃ
brahmacariyaṃ  iṅgha  tvaṃ  soṇa  tattheva  agārikabhūto  samāno
buddhānaṃ   sāsanaṃ   anuyuñja  kālayuttaṃ  ekabhattaṃ  ekaseyyaṃ
brahmacariyanti  .  atha  kho  soṇassa  upāsakassa koṭikaṇṇassa yo
ahosi  pabbajjābhisaṅkhāro  so paṭipassambhi . dutiyampi kho soṇassa
upāsakassa  koṭikaṇṇassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso
parivitakko  udapādi  yathā  yathā  kho  ayyo mahākaccāno dhammaṃ
deseti   nayidaṃ   sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajeyyanti.
   {120.1} Dutiyampi kho soṇo upāsako koṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho soṇo
upāsako  koṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  idha
mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko
udapādi  yathā  yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ
sukaraṃ   agāraṃ   ajjhāvasatā   ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ    brahmacariyaṃ    carituṃ    yannūnāhaṃ   kesamassuṃ
Ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajeyyanti  pabbājetu  maṃ  bhante  ayyo  mahākaccānoti .
Dutiyampi  kho  āyasmā  mahākaccāno  soṇaṃ  upāsakaṃ  koṭikaṇṇaṃ
etadavoca dukkaraṃ kho soṇa yāvajīvaṃ ekabhattaṃ ekaseyyaṃ brahmacariyaṃ
iṅgha  tvaṃ  soṇa  tattheva  agārikabhūto  samāno  buddhānaṃ sāsanaṃ
anuyuñja kālayuttaṃ ekabhattaṃ ekaseyyaṃ brahmacariyanti.
   {120.2}  Dutiyampi kho soṇassa upāsakassa koṭikaṇṇassa yo
ahosi  pabbajjābhisaṅkhāro  so paṭipassambhi . tatiyampi kho soṇassa
upāsakassa  koṭikaṇṇassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso
parivitakko udapādi yathā yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti
nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ brahmacariyaṃ carituṃ yannūnāhaṃ kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajeyyanti.
   {120.3} Tatiyampi kho soṇo upāsako koṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho soṇo
upāsako  koṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  idha
mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko
udapādi  yathā  yathā kho ayyo mahākaccāno dhammaṃ deseti nayidaṃ
sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ saṅkhalikhitaṃ
Brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni   acchādetvā   agārasmā   anagāriyaṃ  pabbajeyyanti
pabbājetu  maṃ  bhante ayyo mahākaccānoti . atha kho āyasmā
mahākaccāno soṇaṃ upāsakaṃ koṭikaṇṇaṃ pabbājesi.
   [121] Tena kho pana samayena avantidakkhiṇāpatho 1- appabhikkhuko
hoti  .  atha kho āyasmā mahākaccāno tiṇṇaṃ vassānaṃ accayena
kicchena  kasirena  tato  tato  dasavaggaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātetvā
āyasmantaṃ  soṇaṃ  upasampādesi  .  atha  kho āyasmato soṇassa
vassaṃ  vuṭṭhassa  rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso parivitakko
udapādi na kho me so bhagavā sammukhā diṭṭho api ca suto yeva
me  so  bhagavā  īdiso  ca  īdiso  cāti sace maṃ upajjhāyo
anujāneyya   gaccheyyāhaṃ   taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ
sammāsambuddhanti.
   {121.1} Atha kho āyasmā soṇo sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  soṇo  āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etadavoca
idha  mayhaṃ  bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi na kho me so bhagavā sammukhā diṭṭho api ca suto yeva me
so bhagavā īdiso ca īdiso cāti sace maṃ upajjhāyo anujāneyya
@Footnote: 1 Po. Yu. avantīsu dakkhiṇāpatho
Gaccheyyāhaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ  sammāsambuddhanti .
Sādhu  sādhu  soṇa  gaccha tvaṃ soṇa taṃ bhagavantaṃ dassanāya arahantaṃ
sammāsambuddhanti  1-  dakkhissasi  tvaṃ  soṇa  taṃ bhagavantaṃ pāsādikaṃ
pāsādanīyaṃ    santindriyaṃ   santamānasaṃ   uttamasamathadamathamanupattaṃ
dantaṃ  guttaṃ  yatindriyaṃ  nāgaṃ  disvāna  mama  vacanena  bhagavato
pāde  sirasā  vandāhi  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ
phāsuvihāraṃ pucchāti.
   {121.2}  Evaṃ  bhanteti  kho āyasmā soṇo āyasmato
mahākaccānassa  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā
āyasmantaṃ   mahākaccānaṃ   abhivādetvā   padakkhiṇaṃ   katvā
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  yena  sāvatthī  tena
cārikaṃ  pakkāmi  .  anupubbena  cārikañcaramāno  yena  sāvatthī
jetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa  ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {121.3}  Ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā soṇo bhagavantaṃ
etadavoca  upajjhāyo  me  bhante āyasmā mahākaccāno bhagavato
pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ
phāsuvihāraṃ  pucchatīti  .  kacci  bhikkhu  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ
kaccipi  appakilamathena  addhānaṃ  āgato  na  ca  piṇḍakena
kilantosīti  .  khamanīyaṃ  bhagavā  yāpanīyaṃ  bhagavā  appakilamathena
cāhaṃ bhante addhānaṃ āgato na ca piṇḍakena kilantomhīti.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi.
   [122]  Atha  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
imassānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ  paññāpehīti .
Atha  kho  āyasmato  ānandassa  etadahosi yassa kho maṃ bhagavā
āṇāpeti  imassa  ānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ
paññāpehīti  icchati  bhagavā  tena bhikkhunā saddhiṃ ekavihāre vatthuṃ
icchati  bhagavā  āyasmatā  soṇena  saddhiṃ ekavihāre vatthunti .
Yasmiṃ  vihāre  bhagavā  viharati  tasmiṃ  vihāre āyasmato soṇassa
senāsanaṃ paññāpesi.
   {122.1}  Atha  kho  bhagavā  bahudeva  rattiṃ  abbhokāse
nipajjāya  1-  vītināmetvā pāde pakkhāletvā vihāraṃ pāvisi .
Āyasmāpi  kho  soṇo  bahudeva  rattiṃ  abbhokāse  nipajjāya
vītināmetvā pāde pakkhāletvā vihāraṃ pāvisi . atha kho bhagavā
rattiyā  paccūsasamayaṃ  paccuṭṭhāya  āyasmantaṃ  mahāsoṇaṃ  ajjhesi
paṭibhātu taṃ bhikkhu dhammaṃ bhāsitunti.
   {122.2} Evaṃ bhanteti kho āyasmā soṇo bhagavato paṭissutvā
soḷasa  aṭṭhakavaggikāni  sabbāneva sarena abhaṇi . atha kho bhagavā
āyasmato soṇasassa sarabhaññapariyosāne abbhānumodi sādhu sādhu bhikkhu
suggahitāni  bhikkhu aṭṭhakavaggikāni sumanasikatāni supadhāritāni kalyāṇiyāsi
vācāya  samannāgato  visaṭṭhāya  anelāya 2- atthassa viññāpaniyā
kativassosi  tvaṃ  bhikkhūti  . ekavasso ahaṃ bhagavāti . kissa pana
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nissajjāya . 2 Ma. anelagalāya.
Tvaṃ  bhikkhu  evaṃ ciraṃ akāsīti . ciraṃ diṭṭho me bhante kāmesu
ādīnavo  api  ca  sambādho  gharāvāso bahukicco bahukaraṇīyoti .
Atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ  viditvā  tāyaṃ  velāyaṃ imaṃ udānaṃ
udānesi
     disvā ādīnavaṃ loke    ñatvā dhammaṃ nirūpadhi 1-
     ariyo na ramati pāpe    pāpe na ramatī sucīti. Chaṭṭhaṃ.
   [123]  7  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  kaṅkhārevato  bhagavato  avidūre  nisinno  hoti pallaṅkaṃ
ābhujitvā   ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  attano  kaṅkhāvitaraṇavisuddhiṃ
paccavekkhamāno  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ kaṅkhārevataṃ
avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ paṇidhāya attano
kaṅkhāvitaraṇavisuddhiṃ  paccavekkhamānaṃ  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yā kāci kaṅkhā idha vā huraṃ vā
        sakavediyā vā paravediyā vā
        jhāyino 2- tā pajahanti sabbā
        ātāpino brahmacariyaṃ carantāti. Sattamaṃ.
   [124]  8  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe
@Footnote: 1 Po. Ma. nirūpadhiṃ . 2 Ma. ye jhāyino.
Viharati veḷuvane kalandakanivāpe . tena kho pana samayena āyasmā
ānando  tadahuposathe  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  addasā  kho devadatto āyasmantaṃ
ānandaṃ  rājagahe  piṇḍāya  carantaṃ  disvāna  yena  āyasmā
ānando   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ
etadavoca  ajjataggedānāhaṃ  āvuso  ānanda  aññatreva bhagavatā
aññatra bhikkhusaṅghā uposathaṃ karissāmi saṅghakammāni cāti.
   {124.1} Atha kho āyasmā ānando rājagahe piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  piṇḍāya
pāvisiṃ  addasā  kho  maṃ  bhante  devadatto  rājagahaṃ  piṇḍāya
carantaṃ  disvāna  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā maṃ etadavoca
ajjataggedānāhaṃ  āvuso  ānanda  aññatreva  bhagavatā  aññatra
bhikkhusaṅghā  uposathaṃ  karissāmi  saṅghakammāni  cāti  ajja  bhante
devadatto  saṅghaṃ bhindissati uposathañca karissati saṅghakammāni cāti .
Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     sukaraṃ sādhunā sādhu     sādhu pāpena dukkaraṃ
     Pāpaṃ pāpena sukaraṃ     pāpamariyehi dukkaranti. Aṭṭhamaṃ.
   [125] 9 Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ carati
mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ . tena kho pana samayena sambahulā māṇavakā
bhagavato avidūre saddāyamānarūpā 1- atikkamanti . Addasā kho bhagavā
sambahule māṇavake avidūre saddāyamānarūpe atikkamante . atha kho
bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     parimuṭṭhā paṇḍitā bhāsā vācāgocarabhāṇino
     yāvicchanti mukhāyāmaṃ  yena nītā na taṃ vidūti. Navamaṃ.
   [126]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  cūḷapanthako  bhagavato  avidūre  nisinno  hoti  pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . addasā
kho  bhagavā  āyasmantaṃ  cūḷapanthakaṃ  avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . atha
kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        ṭhitena kāyena ṭhitena cetasā
        tiṭṭhaṃ nisinno uda vā sayāno
        etaṃ satiṃ bhikkhu adhiṭṭhahāno
@Footnote: 1 Po. saddhāyamānarūpā. Ma. sadhāyamānarūpā.
        Labhetha pubbāpariyaṃ visesaṃ
        laddhāna pubbāpariyaṃ visesaṃ
        adassanaṃ maccurājassa gaccheti.
        Soṇattheravaggo pañcamo.
                  Tassuddānaṃ
     rājā appāyukā kuṭṭhī   kumārakā ca uposatho
     soṇo ca revato nando    saddāyamānā panthakena cāti.
                  ----------
           Udāne chaṭṭho jaccandhavaggo
   [127]  1  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ
viharati  mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya  vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
Vesāliyaṃ   piṇḍāya   caritvā   pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  gaṇhāhi  ānanda  nisīdanaṃ  yena
pāvālacetiyaṃ 1- tenupasaṅkamissāma 2- divāvihārāyāti.
   {127.1} Evaṃ bhanteti kho 3- āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā
nisīdanaṃ ādāya bhagavantaṃ piṭṭhito piṭṭhito anubandhi . atha kho bhagavā
yena pāvālacetiyaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi.
@Footnote: 1 Sī. sabbavāresu cāpālacetiyaṃ. Ma. Yu. cāpālaṃ cetiyaṃ.
@2 Yu. tenupasaṅkamissāmi. 3 Yu. pana.
Nisajja kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
   {127.2} ramaṇīyā ānanda vesālī ramaṇīyaṃ udenaṃ cetiyaṃ 1-
ramaṇīyaṃ  gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ bahuputtaṃ
cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sārandaṃ  2-  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālaṃ cetiyaṃ .
Yassa  kassaci  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā
yānīkatā   vatthukatā   anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so
ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vā . tathāgatassa
kho  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  3- ākaṅkhamāno
ānanda tathāgato kappaṃ vā tiṭṭheyya kappāvasesaṃ vāti.
   [128] Evampi kho āyasmā ānando bhagavatā oḷārike nimitte
kayiramāne  oḷārike  obhāse  kayiramāne  nāsakkhi paṭivijjhituṃ na
bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante  bhagavā  kappaṃ tiṭṭhatu sugato kappaṃ
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   lokānukampāya   atthāya   hitāya
sukhāya  devamanussānanti  yathātaṃ  mārena  pariyuṭṭhitacitto  .
Dutiyampi   kho   bhagavā   āyasmantaṃ   ānandaṃ   āmantesi
ramaṇīyā  ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
gotamakaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtaṃ
cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sārandaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  pāvālaṃ  .  yassa
@Footnote: 1 Ma. udenacetiyaṃ. pañcavāresu evaṃ . 2 Po. Ma. Yu. sārandadaṃ ānandacetiyaṃ.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Kassaci  ānanda  cattāro  iddhipādā  bhāvitā bahulīkatā yānīkatā
vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno
kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ vā . tathāgatassa kho ānanda
cattāro  iddhipādā bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  ānanda  tathāgato
kappaṃ  vā  tiṭṭheyya  kappāvasesaṃ vāti . evampi kho āyasmā
ānando bhagavatā oḷārike nimitte kayiramāne oḷārike obhāse
kayiramāne  nāsakkhi  paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu bhante
bhagavā  kappaṃ  tiṭṭhatu  sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya   atthāya   hitāya   sukhāya   devamanussānanti
yathātaṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   {128.1} Tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
ramaṇīyā  ānanda  vesālī  ramaṇīyaṃ  udenaṃ  cetiyaṃ ramaṇīyaṃ gotamakaṃ
cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  sattambaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ  bahuputtaṃ  cetiyaṃ  ramaṇīyaṃ
sārandaṃ cetiyaṃ ramaṇīyaṃ pāvālaṃ cetiyaṃ . Yassa kassaci ānanda cattāro
iddhipādā  bhāvitā  bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā  so  ākaṅkhamāno  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya kappāvasesaṃ
vā  .  tathāgatassa  kho  ānanda  cattāro  iddhipādā bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhā
so  ākaṅkhamāno  ānanda  tathāgato  kappaṃ  vā  tiṭṭheyya
Kappāvasesaṃ  vāti  .  evampi  kho  āyasmā ānando bhagavatā
oḷārike nimitte kayiramāne oḷārike obhāse kayiramāne nāsakkhi
paṭivijjhituṃ  na  bhagavantaṃ  yāci  tiṭṭhatu  bhante bhagavā kappaṃ tiṭṭhatu
sugato  kappaṃ  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya sukhāya devamanussānanti yathātaṃ mārena pariyuṭṭhitacitto.
   [129]  Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi gaccha
tvaṃ ānanda yassadāni kālaṃ maññasīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando bhagavantaṃ 1- paṭissutvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā bhagavato avidūre aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi.
   [130]  Atha  kho  māro pāpimā acirapakkante āyasmante
ānande  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho māro pāpimā bhagavantaṃ etadavoca
   {130.1}  parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā  vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me bhikkhū
na sāvakā bhavissanti viyattā vinītā visāradappattā 2- yogakkhemakāmā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā ācikkhissanti desissanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavato . 2 Po. visāradā pattayogakkhemā. Ma. visāradā
@yogakkhemakāmāti na dilsati . 3 Yu. yogakkhemā.
Uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ   niggahetvā
sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ desissantīti etarahi 1- kho pana bhante bhikkhū
bhagavato  sāvakā  viyattā  vinītā  visāradappattā  yogakkhemakāmā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti
paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ
parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ
desenti.
   {130.2}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato bhāsitā kho panesā 2- bhante 3-
bhagavatā  vācā  na  tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva me
bhikkhuniyo  na  4- sāvikā bhavissanti viyattā vinītā visāradappattā
yogakkhemakāminiyo   bahussutā   dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhissanti  desissanti  paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti
vibhajissanti   uttānīkarissanti   uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena
suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ  dhammaṃ  desissantīti  etarahi
kho pana bhante bhikkhuniyo bhagavato sāvikā viyattā vinītā visāradappattā
yogakkhemakāminiyo   bahussutā   dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā
sāmīcipaṭipannā   anudhammacāriniyo   sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā
ācikkhanti  desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti
@Footnote: 1 Po. taṃ kho pana etarahi. Yu. santi kho pana bhante etarahi . 2 Po. ayaṃ
@pāṭho natthi . 3 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 4 Yu. nasaddo natthi.
Uttānīkaronti   uppannaṃ   parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ
niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desenti.
   {130.3}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me upāsakā
na  sāvakā bhavissanti viyattā vinītā visāradappattā yogakkhemakāmā
bahussutā    dhammadharā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā
anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā ācikkhissanti desissanti
paññapessanti  paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttānīkarissanti
uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desissantīti etarahi kho pana bhante upāsakā bhagavato sāvakā
viyattā  vinītā  visāradappattā  yogakkhemakāmā bahussutā dhammadharā
dhammānudhammapaṭipannā  sāmīcipaṭipannā  anudhammacārino  sakaṃ  ācariyakaṃ
uggahetvā  ācikkhanti  desenti  paññapenti  paṭṭhapenti  vivaranti
vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ  parappavādaṃ  sahadhammena  suniggahitaṃ
niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desenti.
   {130.4}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni bhante bhagavato bhāsitā kho panesā bhante bhagavatā
vācā na tāvāhaṃ pāpima parinibbāyissāmi yāva me upāsikā na sāvikā
bhavissanti  viyattā vinītā visāradappattā yogakkhemakāminiyo dhammadharā
Bahussutā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo
sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhissanti  desissanti paññapessanti
paṭṭhapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttānīkarissanti  uppannaṃ
parappavādaṃ   sahadhammena   suniggahitaṃ  niggahetvā  sappāṭihāriyaṃ
dhammaṃ desissantīti etarahi kho pana bhante upāsikā bhagavato sāvikā
viyattā   vinītā  visāradappattā  yogakkhemakāminiyo  dhammadharā
bahussutā   dhammānudhammapaṭipannā   sāmīcipaṭipannā  anudhammacāriniyo
sakaṃ  ācariyakaṃ  uggahetvā  ācikkhanti  desenti  paññapenti
paṭṭhapenti  vivaranti  vibhajanti  uttānīkaronti  uppannaṃ  parappavādaṃ
sahadhammena suniggahitaṃ niggahetvā sappāṭihāriyaṃ dhammaṃ desenti.
   {130.5}  Parinibbātudāni  bhante  bhagavā parinibbātu sugato
parinibbānakālodāni  bhante  bhagavato  bhāsitā  kho panesā bhante
bhagavatā  vācā  na  tāvāhaṃ  pāpima  parinibbāyissāmi  yāva me
idaṃ  brahmacariyaṃ  na  iddhañca  bhavissati  phītañca  vitthārikaṃ bahujaññaṃ
puthubhūtaṃ  yāva  devamanussehi  suppakāsitanti etarahi kho pana bhante
bhagavato  brahmacariyaṃ  iddhañca  phītañca  vitthārikaṃ  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ
yāva  devamanussehi  suppakāsitaṃ  .  parinibbātudāni  bhante bhagavā
parinibbātu sugato parinibbānakālodāni bhante bhagavatoti.
   [131]  Evaṃ  vutte  bhagavā  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca
Appossuko  tvaṃ  pāpima  hohi  na  ciraṃ  tathāgatassa  parinibbānaṃ
bhavissati  ito tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena tathāgato parinibbāyissatīti .
Atha  kho  bhagavā  pāvālacetiye  sato  sampajāno  āyusaṅkhāraṃ
ossajji  .  osaṭṭhe  ca  bhagavatā  āyusaṅkhāre  mahābhūmicālo
ahosi bhiṃsanako lomahaṃso devadundubhiyo ca phaliṃsu . atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        tulamatulañca sambhavaṃ
        bhavasaṅkhāramavassajji muni
        ajjhattarato samāhito
        abhindi kavacamivattasambhavanti. Suttaṃ paṭhamaṃ.
   [132]  2  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  pubbārāme migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena
bhagavā   sāyaṇhasamayaṃ   paṭisallānā  vuṭṭhito  bahidvārakoṭṭhake
nisinno  hoti  .  atha kho rājā pasenadi kosalo yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi . tena kho pana samayena satta ca jaṭilā satta ca niganthā
satta  ca  acelā  1- satta ca ekasāṭā satta ca paribbājakā
parūḷhakacchanakhalomā khārīvividhamādāya bhagavato avidūre abhikkamanti 2-.
Addasā  kho  rājā  pasenadi kosalo te satta ca jaṭile satta
ca  niganthe  satta  ca  acele  satta  ca  ekasāṭe satta ca
@Footnote: 1 Ma. acelakā --- ekasāṭakā . 2 Ma. Yu. atikkamanti.
Paribbājake  parūḷhakacchanakhalome  khārīvividhamādāya  bhagavato  avidūre
abhikkamante  disvāna  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā
dakkhiṇajāṇumaṇḍalaṃ  1-  paṭhaviyaṃ  nihantvā yena te satta ca jaṭilā
satta  ca  niganthā satta ca acelā satta ca ekasāṭā satta ca
paribbājakā  tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  nāmaṃ  sāvesi rājāhaṃ
bhante pasenadi kosalo rājāhaṃ bhante pasenadi kosaloti.
   {132.1} Atha kho rājā pasenadi kosalo acirapakkantesu tesu
sattasu ca jaṭilesu sattasu ca niganthesu sattasu ca acelesu sattasu ca
ekasāṭesu  sattasu  ca  paribbājakesu  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho rājā pasenadi kosalo bhagavantaṃ etadavoca ye 2- ca
te bhante loke arahanto vā arahattamaggaṃ vā samāpannā etesaṃ
aññataroti.
   [133] Dujjānaṃ kho etaṃ mahārāja tayā gihinā kāmabhoginā 3-
puttasambādhasayanaṃ   ajjhāvasantena   kāsikacandanaṃ   paccanubhontena
mālāgandhavilepanaṃ  dhārayantena  jātarūparajataṃ  sādiyantena  ime vā
arahanto  ime  vā arahattamaggaṃ samāpannāti . 1 saṃvāsena kho
mahārāja sīlaṃ veditabbaṃ tañca kho dīghena addhunā na 4- ittarena
manasikarotā  no  amanasikarotā  5-  paññavatā no duppaññena .
2  Saṃvohārena kho mahārāja soceyyaṃ veditabbaṃ tañca kho dīghena
@Footnote: 1 Yu. dakkhiṇaṃ . 2 Ma. ye kho. Yu. ye nu keci kho . 3 Po. kāmagiddhā.
@Yu. kāmabhojinā . 4 Po. Ma. Yu. na ittaraṃ . 5 Po. Yu. amanasikārā.
Addhunā  na  ittarena  manasikarotā  no  amanasikarotā  paññavatā
no  duppaññena  .  3 āpadāsu kho mahārāja thāmo veditabbo
so ca kho dīghena addhunā na ittarena manasikarotā no amanasikarotā
paññavatā  no  duppaññena  .  4  sākacchāya  kho  mahārāja
paññā  veditabbā  sā  ca  kho  dīghena  addhunā  na ittarena
mamasikarotā no amanasikarotā paññavatā no duppaññenāti.
   [134]  Acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ  bhante  yāva subhāsitañcidaṃ
[1]- Bhagavatā dujjānaṃ kho [2]- mahārāja tayā gihinā kāmabhoginā
puttasambādhasayanaṃ   ajjhāvasantena   kāsikacandanaṃ   paccanubhontena
mālāgandhavilepanaṃ  dhārayantena  jātarūparajataṃ  sādiyantena  ime vā
arahanto  ime  vā  arahattamaggaṃ  samāpannāti  . saṃvāsena kho
mahārāja  sīlaṃ  veditabbaṃ  tañca  kho dīghena addhunā na ittarena
manasikarotā no amanasikarotā paññavatā no duppaññena.
   {134.1} Saṃvohārena kho mahārāja soceyyaṃ veditabbaṃ tañca kho
dīghena addhunā na ittarena manasikarotā no amanasikarotā paññavatā no
duppaññena  .  āpadāsu  kho mahārāja thāmo veditabbo so ca
kho  dīghena  addhunā  na  ittarena manasikarotā no amanasikarotā
paññavatā  no  duppaññena  .  sākacchāya  kho  mahārāja paññā
veditabbā  sā  ca  kho dīghena addhunā na ittarena manasikarotā
@Footnote: 1 Ma. bhante . 2 Ma. etaṃ.
No  amanasikarotā  paññavatā  no  duppaññenāti . ete bhante
mama purisā corā ocarakā janapadaṃ otaritvā āgacchanti 1-. Tehi
paṭhamaṃ  otiṇṇaṃ  ahaṃ pacchā otarissāmi 2- . idāni te bhante
taṃ  rajojallaṃ  pavāhetvā  sunhātā  suvilittā  kappitakesamassū
odātavatthavasanā   pañcahi   kāmaguṇehi   samappitā  samaṅgībhūtā
paricāriyantīti 3- . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
    na vāyāmeyya sabbattha   nāññassa puriso siyā
    nāññaṃ nissāya jīveyya   dhammena na vaṇī 4- careti. Dutiyaṃ.
   [135] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena bhagavā
attano  aneke  pāpake  akusale  dhamme pahīne paccavekkhamāno
nisinno hoti aneke ca kusale dhamme bhāvanāya 5- pāripūrigate. Atha
kho bhagavā attano aneke pāpake akusale dhamme pahīne viditvā
aneke  ca kusale dhamme bhāvanāya pāripūrigate tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
    ahu pubbe tadā nāhu   nāhu pubbe tadā ahu
    na cāhu na ca bhavissati    na cetarahi vijjatīti. Tatiyaṃ.
   [136]  4  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
@Footnote: 1 Ma. gacchanti . 2 Po. oyāyissāmi. Ma. osārissāmi . 3 Po.
@pariharissantīti. Yu. paricārissantīti. Ma. paricāressantīti . 4 Po.
@Ma. vaṇiṃ. 5 Ma. bhāvanāpāripūrīgate. Yu. pāripurikate.
Sambahulā    nānātitthiyā    samaṇabrāhmaṇā    paribbājakā
sāvatthiyaṃ   1-   paṭivasanti   nānādiṭṭhikā   nānākhantikā
nānārucikā    nānādiṭṭhinissayanissitā    .    santeke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  1  sassato  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  2  asassato  loko  idameva  saccaṃ
moghamaññanti   .   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  3  antavā  loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti .
Santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino
4 anantavā loko idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {136.1}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
5  taṃ  jīvaṃ taṃ sarīraṃ idameva saccaṃ moghamaññanti . santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  6  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ
sarīraṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 7 hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti . santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
8  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti .
Santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino 9 hoti ca na
ca  hoti  tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . santi
paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  10 neva hoti
na na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti . te
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiṃ piṇḍāya pavisanti.
Bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.
   [137]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {137.1} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
idha  bhante  sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā
sāvatthiyaṃ   paṭivasanti  nānādiṭṭhikā  nānākhantikā  nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino sassato loko idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassato  loko idameva
saccaṃ   moghamaññanti   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino antavā loko idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   anantavā  loko
idameva  saccaṃ  moghamaññanti  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ  idameva saccaṃ moghamaññanti santi
paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  aññaṃ  jīvaṃ
aññaṃ  sarīraṃ  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  santeke samaṇabrāhmaṇā
Evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  hoti  tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ
moghamaññanti   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino na hoti tathāgato parammaraṇā idameva saccaṃ moghamaññanti
santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  hoti  ca
na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino evaṃdiṭṭhino neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇā  idameva  saccaṃ  moghamaññanti
te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.
   {137.2}  Aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā
atthaṃ  na  jānanti anatthaṃ na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na
jānanti  te  atthaṃ  ajānantā anatthaṃ ajānantā dhammaṃ ajānantā
adhammaṃ   ajānantā   bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā
aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   [138] Bhūtapubbaṃ bhikkhave imissā yeva sāvatthiyā 1- aññataro
rājā  ahosi  .  atha  kho  bhikkhave so rājā aññataraṃ purisaṃ
āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho purisa yāvatikā sāvatthiyā jaccandhā
te sabbe ekajjhaṃ sannipātehīti . evaṃ devāti kho bhikkhave so
puriso  tassa  rañño  paṭissutvā  yāvatikā  sāvatthiyā  jaccandhā
@Footnote: 1 Yu. sāvatthiyaṃ.
Te  sabbe  gahetvā  yena so rājā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
taṃ rājānaṃ etadavoca sannipātitā kho te deva yāvatikā sāvatthiyā
jaccandhāti  .  tena hi bhaṇe jaccandhānaṃ hatthiṃ dassehīti . evaṃ
devāti kho bhikkhave so puriso tassa rañño paṭissutvā jaccandhānaṃ
hatthiṃ  dassesi  ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa sīsaṃ dassesi ediso
jaccandhā  hatthīti  .  ekaccānaṃ  [1]-  hatthissa  kaṇṇaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti.
   {138.1} Ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa dantaṃ dassesi ediso
jaccandhā  hatthīti  . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa soṇḍaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa kāyaṃ dassesi
ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ hatthissa pādaṃ dassesi ediso
jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa piṭṭhiṃ 2- dassesi
ediso  jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa naṅguṭṭhaṃ
dassesi  ediso jaccandhā hatthīti . ekaccānaṃ jaccandhānaṃ hatthissa
vāladhiṃ dassesi ediso jaccandhā hatthīti.
   {138.2} Atha kho bhikkhave so puriso jaccandhānaṃ hatthiṃ dassetvā
yena so rājā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā taṃ rājānaṃ etadavoca diṭṭho
kho  tehi deva jaccandhehi hatthī yassadāni kālaṃ maññathāti 3- .
Atha  kho  bhikkhave  so  rājā  yena te jaccandhā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  te  jaccandhe  etadavoca  diṭṭho  vo  jaccandhā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ekaccānaṃ jaccandhānaṃ . 2 Ma. satthiṃ . 3 Ma. Yu. maññasīti.
Hatthīti  .  evaṃ  devāti . diṭṭho no hatthīti vadetha jaccandhā
kīdiso  hatthīti  .  yehi  bhikkhave  jaccandhehi hatthissa sīsaṃ diṭṭhaṃ
ahosi  te  evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi kumbhoti .
Yehi  bhikkhave  jaccandhehi  hatthissa  kaṇṇo  diṭṭho  ahosi  te
evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi suppoti . yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  danto  diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso
deva hatthī seyyathāpi phāloti 1-.
   {138.3}  Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa soṇḍo diṭṭho
ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi naṅgalīsāti .
Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa kāyo diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu
ediso deva hatthī seyyathāpi koṭṭhoti . yehi bhikkhave jaccandhehi
hatthissa  pādo  diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī
seyyathāpi thūṇoti.
   {138.4} Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa piṭṭhi diṭṭhā ahosi te
evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi udukkhaloti . Yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  naṅguṭṭhaṃ  diṭṭhaṃ ahosi te evamāhaṃsu ediso
deva hatthī seyyathāpi musaloti . yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa
vāladhi diṭṭho ahosi te evamāhaṃsu ediso deva hatthī seyyathāpi
sammajjanīti  .  te  ediso  hatthī  nediso hatthī nediso hatthī
ediso  hatthīti  aññamaññaṃ  muṭṭhīhi  saṃyujjiṃsu 2- . tena ca pana
bhikkhave  so  rājā  attamano  ahosi . evameva kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. sallo. Ma. khīlo . 2 Po. Ma. saṃsumbhiṃsu.
Aññatitthiyā  paribbājakā  andhā acakkhukā [1]- atthaṃ na jānanti
anatthaṃ  na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na jānanti te atthaṃ
ajānantā  anatthaṃ  ajānantā  dhammaṃ  ajānantā adhammaṃ ajānantā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mujasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo  nediso
dhammo  ediso  dhammoti  .  atha  kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     imesu kira sajjanti     eke samaṇabrāhmaṇā
     viggayha naṃ vivadanti    janā ekaṅgadassinoti. Catutthaṃ.
   [139]  5  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā  sāvatthiyaṃ
paṭivasanti    nānādiṭṭhikā    nānākhantikā    nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino 1 sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 2 asassato
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.1} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 3 sassato
ca asassato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi
@Footnote: 1 Ma. te.
Paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino 4 neva sassato
nāsassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.2}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
5 sayaṅkato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi paneke
samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 6 paraṅkato attā ca loko
ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.3} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 7
sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino 8 asayaṅkāro
ca aparaṅkāro ca adhiccasamuppanno attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.4}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
9 sassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino
10  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.5}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
11  sassatañca  asassatañca  sukhadukkhaṃ  attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino 12 neva sassataṃ nāsassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca
idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {139.6}   Santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino    13    sayaṅkataṃ    sukhadukkhaṃ    attā
Ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .  santi  paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   14   paraṅkataṃ
sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ  moghamaññanti .
Santeke    samaṇabrāhmaṇā    evaṃvādino    evaṃdiṭṭhino
15  sayaṅkatañca  paraṅkatañca  sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva
saccaṃ   moghamaññanti   .   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  16  asayaṅkāraṃ  ca  aparaṅkāraṃ  ca
adhiccasamuppannaṃ  sukhadukkhaṃ  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti.
   {139.7}  Te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   [140]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho  te  bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante sambahulā
nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā  sāvatthiyaṃ  paṭivasanti
nānādiṭṭhikā   nānākhantikā  nānārucikā  nānādiṭṭhinissayanissitā
santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sassato  1-
loko  idameva  saccaṃ  moghamaññanti  .pe.  te  bhaṇḍanajātā
@Footnote: 1 sassato attā ca lokocāti imassa suttassa ādimhi pāṭho dissati.
Kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti
ediso dhammo nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {140.1}  Aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā
atthaṃ na jānanti anatthaṃ na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na jānanti
te  atthaṃ  ajānantā  anatthaṃ  ajānantā dhammaṃ ajānantā adhammaṃ
ajānantā   bhaṇḍanajātā   kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo
nediso dhammo ediso dhammoti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     imesu kira sajjanti     eke samaṇabrāhmaṇā
     antarā ca 1- visīdanti   appatvā va tamogadhanti. Pañcamaṃ.
   [141] 6 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sambahulā    nānātitthiyā    samaṇabrāhmaṇā    paribbājakā
sāvatthiyaṃ   paṭivasanti  nānādiṭṭhikā  nānākhantikā  nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā  .  santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino sassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
Santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassato
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.1} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sassato ca asassato
@Footnote: 1 Po. Ma. va.
Ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti . santi paneke
samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino   evaṃdiṭṭhino   neva   sassato
nāsassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.2}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkato  attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti . santi
paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  paraṅkato
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.3}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkato ca paraṅkato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.4} Santi paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
asayaṅkāro ca aparaṅkāro ca adhiccasamuppanno attā ca loko ca idameva
saccaṃ moghamaññanti.
   {141.5} Santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sassataṃ
sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti. Santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  attā
ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.6}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sassataṃ  ca asassataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  neva  sassataṃ  nāsassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca
idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.7}   Santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
Evaṃdiṭṭhino  sayaṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  paraṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti.
   {141.8}  Santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkataṃ ca paraṅkataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ
moghamaññanti  .  santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  asayaṅkāraṃ  ca  aparaṅkāraṃ  ca adhiccasamuppannaṃ sukhadukkhaṃ
attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti.
   {141.9} Te bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā viharanti ediso dhammo nediso dhammo nediso
dhammo ediso dhammoti.
   [142]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {142.1} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
idha  bhante  sambahulā  nānātitthiyā  samaṇabrāhmaṇā  paribbājakā
sāvatthiyaṃ   paṭivasanti  nānādiṭṭhikā  nānākhantikā  nānārucikā
nānādiṭṭhinissayanissitā   santeke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  sassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
Moghamaññanti   santi   paneke   samaṇabrāhmaṇā   evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino  asassato  attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ
moghamaññanti
   {142.2}  santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sassato ca asassato ca attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santi  paneke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino neva sassato
nāsassato attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.3}  santeke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino
sayaṅkato paraṅkato sayaṅkato ca paraṅkato ca asayaṅkāro ca aparaṅkāro
ca  adhiccasamuppanno  attā  caloko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santeke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sassataṃ sukhadukkhaṃ
attā  ca  loko  ca  idameva  saccaṃ moghamaññanti santi paneke
samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  asassataṃ  sukhadukkhaṃ  attā
ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.4} santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sassataṃ
ca asassataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino neva sassataṃ
nāsassataṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.5} santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sayaṅkataṃ
sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti santi paneke
Samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  paraṅkataṃ  sukhadukkhaṃ  attā
ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
   {142.6} santeke samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino sayaṅkataṃ
ca paraṅkataṃ ca sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva saccaṃ moghamaññanti
santi  paneke  samaṇabrāhmaṇā  evaṃvādino  evaṃdiṭṭhino  sayaṅkāraṃ
ca paraṅkāraṃ ca adhiccasamuppannaṃ sukhadukkhaṃ attā ca loko ca idameva
saccaṃ  moghamaññanti  te  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti  ediso  dhammo  nediso
dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {142.7}  Aññatitthiyā bhikkhave paribbājakā andhā acakkhukā
atthaṃ na jānanti anatthaṃ na jānanti dhammaṃ na jānanti adhammaṃ na jānanti
te atthaṃ ajānantā anatthaṃ ajānantā dhammaṃ ajānantā adhammaṃ ajānantā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
     ahaṅkārapasutāyaṃ pajā   paraṅkārūpasañhitā
     etadeke nābbhaññaṃsu   na naṃ sallanti addasuṃ
        etañca sallaṃ paṭigacca 1- passato
        ahaṃ karomīti na tassa hoti
@Footnote: 1 Po. Ma. paṭikacca.
        Paro karotīti na tassa 1- hoti.
     Mānupetā ayaṃ pajā     mānaganthā mānavinibbaddhā 2-
     diṭṭhīsu byārabbhakatā 3- saṃsāraṃ nātivattatīti. Chaṭṭhaṃ.
   [143] 7 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā
subhūti  bhagavato avidūre nisinno hoti pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ
paṇidhāya  avitakkaṃ  samādhiṃ  samāpajjitvā  .  addasā  kho bhagavā
āyasmantaṃ  subhūtiṃ  avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ  ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ
paṇidhāya  avitakkaṃ  samādhiṃ  samāpannaṃ  . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yassa vitakkā vidhūpitā
        ajjhattaṃ suvikappitā asesā
        taṃ saṅgamaticca arūpasaññī
        catuyogātigato na jātiṃ etīti 4-. Sattamaṃ.
   [144] 8 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe . tena kho pana samayena rājagahe dve
pūgā  5-  aññatarissā  gaṇikāya  sārattā  honti  paṭibaddhacittā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   pāṇīhipi
@Footnote: 1 Po. nassa . 2 aṭṭhakathāyaṃ mānavinibbandhā . 3 Ma. sārambhakathā. Yu. byārambhakatā.
@4 Po. Ma. jātumetīti . 5 Po. subhā. aṭṭhakathāyaṃ subhā.
Upakkamanti   leḍḍūhipi   upakkamanti   daṇḍehipi   upakkamanti
satthehipi  upakkamanti  te  tattha  maraṇampi  nigacchanti  maraṇamattampi
dukkhaṃ  .  atha  kho  sambahulā  bhikkhū  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  rājagahe  piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {144.1} Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha
bhante rājagahe dve pūgā aññatarissā gaṇikāya sārattā paṭibaddhacittā
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   pāṇīhipi
upakkamanti   leḍḍūhipi   upakkamanti   daṇḍehipi   upakkamanti
satthehipi  upakkamanti  te  tattha  maraṇampi  nigacchanti  maraṇamattampi
dukkhanti  .  atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ udānesi
     yañca pattaṃ yañca pattabbaṃ  ubhayametaṃ rajānukiṇṇaṃ
              āturassānusikkhato
ye  ca  sikkhāsārā  sīlabbattaṃ  jīvitaṃ  brahmacariyaṃ  upaṭṭhānasārā
ayameko anto.
   Ye ca evaṃvādino natthi kāmesu dosoti ayaṃ dutiyo anto.
   Iccete ubho antā kaṭasivaḍḍhanā kaṭasiyo diṭṭhī 1- vaḍḍhenti.
 Ete te ubho ante anabhiññāya olīyanti eke atidhāvanti eke.
@Footnote: 1 Po. Ma. diṭṭhiṃ.
Ye ca kho te abhiññāya tatra ca nāhesuṃ tena ca amaññiṃsu
    vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāyāti. Aṭṭhamaṃ.
   [145]  9  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
bhagavā  rattandhakāratimisāyaṃ  abbhokāse  nisinno hoti telappadīpesu
jhāyamānesu  .  tena kho pana samayena sambahulā adhipātakā tesu
telappadīpesu  āpātaparipātaṃ  anayaṃ  āpajjanti  byasanaṃ  āpajjanti
anayabyasanaṃ  āpajjanti  .  addasā  kho  bhagavā  te  sambahule
adhipātake  tesu  telappadīpesu  āpātaparipātaṃ  anayaṃ  āpajjante
byasanaṃ  āpajjante  anayabyasanaṃ  āpajjante  .  atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        upātidhāvanti na sāramenti
        navaṃ navaṃ bandhanaṃ brūhayanti
        patanti pajjotamivādhipātā 1-
        diṭṭhe sute itiheke niviṭṭhāti. Navamaṃ.
   [146] 10 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ
etadavoca  yāvakīvañca  bhante tathāgatā loke nuppajjanti arahanto
@Footnote: 1 Ma. pajjotamivādhipākatā.
Sammāsambuddhā  tāva  aññatitthiyā  paribbājakā  sakkatā  honti
garukatā  mānitā  pūjitā  apacitā  lābhino  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  yato ca kho bhante tathāgatā loke
uppajjanti  arahanto  sammāsambuddhā  atha  kho  aññatitthiyā
paribbājakā  asakkatā  honti  agarukatā  amānitā  apūjitā
anapacitā    na   lābhino   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  bhagavā  cevadāni bhante sakkato hoti garukato
mānito   pūjito   apacito  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārānaṃ bhikkhusaṅgho cāti.
   {146.1} Evametaṃ ānanda evametaṃ 1- ānanda yāvakīvañca
ānanda  tathāgatā  loke  nuppajjanti  arahanto  sammāsambuddhā
tāva  aññatitthiyā  paribbājakā  sakkatā  honti  garukatā mānitā
pūjitā   apacitā   lābhino   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ yato ca kho ānanda tathāgatā loke uppajjanti
arahanto  sammāsambuddhā  atha  kho  aññatitthiyā  paribbājakā
asakkatā  honti  agarukatā amānitā apūjitā anapacitā na lābhino
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   tathāgato   2-
cevadāni  sakkato  hoti  garukato  mānito  pūjito apacito lābhī
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ bhikkhusaṅgho
cāti. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. evametaṃ ānandāti pāṭhattayaṃ na dissati . 2 Po. tathāgato vadāni
@bhante. Ma. Yu. tathāgato vadāni.
     Obhāsati 1- tāva so kimi   yāva na uṇṇati 2- pabhaṅkaro
     virocanamhi 3- uggate     hatappabho hoti na cāpi bhāsati.
        Evaṃ obhāsitameva titthiyānaṃ 4-
        yāva sammāsambuddhā loke nuppajjanti
        na takkikā sujjhanti na cāpi sāvakā
        duddiṭṭhī na dukkhā pamuñcareti 5-. Dasamaṃ.
            Jaccandhavaggo chaṭṭho.
               Tassuddānaṃ
        āyusamaossajjanaṃ paṭisallā
        āhu tañca kira titthā
        sattamamāhu subhūtiṃ
        gaṇikā upāti navamo
        uppajjanti ca te dasāti.
               ------------
         Udāne sattamo cūḷavaggo
   [147] 1 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  lakuṇṭhakabhaddiyaṃ  anekapariyāyena
dhammiyā kathāya sandasseti samādapeti samuttejeti sampahaṃseti.
@Footnote: 1 Po. obhāsati tāyaṃ tāva so . 2 Po. uṇṇapati. Ma. uṇṇate. Yu. uṇṇamati.
@3 Po. Ma. verocanamhi . 4 Po. takkiyānaṃ. Ma. takkikānaṃ . 5 Ma. Yu. pamuccareti.
   {147.1} Atha kho āyasmato lakuṇṭhakabhaddiyassa āyasmatā sārīputtena
anekapariyāyena  dhammiyā  kathāya  sandassiyamānassa  samādapiyamānassa
samuttejiyamānassa  sampahaṃsiyamānassa  anupādāya  āsavehi  cittaṃ
vimucci  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  lakuṇṭhakabhaddiyaṃ
āyasmatā   sārīputtena   anekapariyāyena   dhammiyā   kathāya
sandassiyamānaṃ   samādapiyamānaṃ   samuttejiyamānaṃ   sampahaṃsiyamānaṃ
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimuttaṃ  . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        uddhaṃ adho 1- sabbadhi vippamutto
        ayamhamasmīti anānupassī
        evaṃ vimutto udatāri oghaṃ
        atiṇṇapubbaṃ anunabbhavāyāti. Suttaṃ paṭhamaṃ.
   [148] 2 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena āyasmā
sārīputto  āyasmantaṃ  lakuṇṭhakabhaddiyaṃ  sekkhoti  2-  maññamāno
bhiyyoso  mattāya  anekapariyāyena  dhammiyā  kathāya  sandasseti
samādapeti  samuttejeti  sampahaṃseti  .  addasā  kho  bhagavā
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  āyasmantaṃ  lakuṇṭhakabhaddiyaṃ  sekkhoti  3-
maññamānaṃ  bhiyyoso  mattāya  anekapariyāyena  dhammiyā  kathāya
sandassentaṃ  samādapentaṃ  samuttejentaṃ  sampahaṃsentaṃ  .  atha kho
@Footnote: 1 Yu. adho ca . 2 Ma. sekkhaṃ. Yu. sekhoti maññamānaṃ . 3 Po. sekkhamaññamānaṃ.
Bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        acchijji 1- vaṭṭaṃ byāgā 2- nirāsaṃ
        visukkhā saritā na sandati
        chinnaṃ vaṭṭaṃ na vattati
        esevanto dukkhassāti. Dutiyaṃ.
   [149] 3 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sāvatthiyaṃ manussā yebhuyyena kāmesu ativelaṃ sattā honti 3- rattā
giddhā  gadhitā mucchitā ajjhopannā 4- sammattakajātā 5- kāmesu
viharanti  .  atha  kho  sambahulā  bhikkhū  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  sāvatthiyaṃ piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho  te  bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante sāvatthiyaṃ
manussā  yebhuyyena  kāmesu  ativelaṃ sattā honti rattā giddhā
gadhitā  mucchitā  ajjhopannā  sammattakajātā  kāmesu viharantīti .
Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        kāmesu sattā kāmasaṅgasattā 6-
        saṃyojane vajjamapassamānā
@Footnote: 1 Po. acchindi. Ma. acchejji . 2 Po. Ma. byagā nirāsaṃ . 3 Po. Ma. ayaṃ
@pāṭho natthi . 4 Po. ajjhāpannā . 5 Yu. sampattakajātā . 6 Po. kāme
@saṅgasattā. Yu. kāmasaṅgā sattā.
        Na hi jātu sayojanasaṅgasattā
        oghantareyyuṃ vipulaṃ mahantanti. Tatiyaṃ.
   [150] 4 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sāvatthiyaṃ 1- manussā yebhuyyena kāmesu sattā honti rattā giddhā
gadhitā  mucchitā  ajjhopannā  andhikatā  sammattakajātā  kāmesu
viharanti . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
sāvatthiyaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  addasā kho bhagavā te sāvatthiyaṃ
manusse  yebhuyyena  kāmesu  satte  giddhe  gadhite  ajjhopanne
andhikate  sammattakajāte  kāmesu  viharante  .  atha kho bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
    kāmandhā jālasañchannā 2-  taṇhāchadanacchāditā
    pamattabandhunā 3- bandhā 4-  macchāva kummināmukhe
    jarāmaraṇaṃ 5- gacchanti       vaccho khīrapakova mātaranti. Catutthaṃ.
   [151] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  lakuṇṭhakabhaddiyo  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ
lakuṇṭhakabhaddiyaṃ  dūratova  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito
āgacchantaṃ  dubbaṇṇaṃ  duddassikaṃ  6-  okoṭimakaṃ  yebhuyyena bhikkhūnaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. sāvatthiyā . 2 Po. jālaparikiṇṇā . 3 Po. pamattā bandhanā baddhā.
@4 Ma. baddhā . 5 Ma. jarāmaraṇamanventi . 6 Ma. duddasikaṃ.
Paribhūtarūpaṃ  disvāna  bhikkhū  āmantesi  passatha  no tumhe bhikkhave
etaṃ  bhikkhuṃ  dūratova  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito
āgacchantaṃ  dubbaṇṇaṃ  duddassikaṃ  okoṭimakaṃ  yebhuyyena  bhikkhūnaṃ
paribhūtarūpanti  .  evaṃ  bhanteti . eso bhikkhave bhikkhu mahiddhiko
mahānubhāvo  na  ca  sā  samāpatti  sulabharūpā yā tena bhikkhunā
asamāpannapubbā  yassa  catthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ   pabbajanti   tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharatīti . atha kho
bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   nelaṅgo 1- setapacchādo  ekāro vattatī ratho
   anīghaṃ passa āyantaṃ      chinnasotaṃ abandhananti. Pañcamaṃ.
   [152]  6  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  aññātakoṇḍañño  2-  bhagavato  avidūre  nisinno hoti
pallaṅkaṃ   ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ
paccavekkhamāno  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  aññāta-
koṇḍaññaṃ  avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ  paccavekkhamānaṃ  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   yassa mūlaṃ chamā natthi    paṇṇā natthi kuto latā
@Footnote: 1 Yu. nelaggo . 2 Ma. aññāsikoṇḍañño.
   Taṃ dhīraṃ bandhanā muttaṃ     ko taṃ ninditumarahati
   devāpi naṃ pasaṃsanti      brahmunāpi pasaṃsitoti. Chaṭṭhaṃ.
   [153] 7 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena bhagavā
attano  papañcasaññāsaṅkhāpahānaṃ  paccavekkhamāno  nisinno  hoti .
Atha  kho  bhagavā  attano  papañcasaññāsaṅkhāpahānaṃ  viditvā  tāyaṃ
velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        yassa papañcā dhiti 1- ca natthi
        sandhānaṃ palighaṃ ca vītivatto
        na 2- taṃ nitaṇhaṃ muniṃ carantaṃ
        nāvajānāti sadevakopi lokoti. Sattamaṃ.
   [154]  8  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  mahākaccāno  bhagavato  avidūre  nisinno  hoti pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  kāyagatāya satiyā ajjhattaṃ parimukhaṃ
supatiṭṭhitāya  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
avidūre  nisinnaṃ  pallaṅkaṃ  ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya kāyagatāya
satiyā  ajjhattaṃ  parimukhaṃ  supatiṭṭhitāya . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   yassa siyā sabbadā sati   satataṃ kāyagatā upaṭṭhitā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhiti . 2 Ma. nasaddo natthi.
   No cassa no ca me siyā   na bhavissati na ca me bhavissati
   anupubbavihārī tattha     so kāleneva tare visattikanti. Aṭṭhamaṃ.
   [155] 9 Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena thūnaṃ nāma mallānaṃ brāhmaṇagāmo
tadavasari  .  assosuṃ  kho thūneyyakā brāhmaṇagahapatikā samaṇo khalu
bho  gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito mallesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  thūnaṃ  anuppattoti  udapānaṃ  tiṇassa ca
bhusassa ca yāva mukhato pūresuṃ mā muṇḍakā samaṇakā pānīyaṃ adaṃsūti 1-.
   [156]  Atha  kho  bhagavā  maggā  okkamma yena aññataraṃ
rukkhamūlaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi .
Nisajja  kho  bhagavā  āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi iṅgha me tvaṃ
ānanda  etasmā  udapānā  pānīyaṃ  āharāti  .  evaṃ vutte
āyasmā  ānando bhagavantaṃ etadavoca idāni so bhante udapāno
thūneyyakehi  brāhmaṇagahapatikehi  tiṇassa  ca bhusassa ca yāva mukhato
pūrito  mā  muṇḍakā  samaṇakā  pānīyaṃ  adaṃsūti  .  dutiyampi kho
bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi iṅgha me tvaṃ ānanda etasmā
udapānā  pānīyaṃ  āharāti  .  dutiyampi  kho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  idāni  so  bhante  udapāno  thūneyyakehi
@Footnote: 1 Po. Ma. aṃpasūti.
Brāhmaṇagahapatikehi tiṇassa ca bhusassa ca yāva mukhato pūrito mā te
muṇḍakā  samaṇakā  pānīyaṃ adaṃsūti . tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ
ānandaṃ  āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda etasmā udapānā
pānīyaṃ  āharāti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paṭissutvā  pattaṃ  gahetvā  yena  so  udapāno tenupasaṅkami .
Atha  kho  udapāno  āyasmante  ānande  upasaṅkamante sabbantaṃ
tiṇañca  bhusañca  mukhato  ovamitvā  acchassa  udakassa  anāvilassa
vippasannassa yāva mukhato pūrito visandanto maññe aṭṭhāsi.
   {156.1} Atha kho āyasmato ānandassa etadahosi acchariyaṃ vata bho
abbhūtaṃ  vata  bho  tathāgatassa  mahiddhikatā  mahānubhāvakatā  ayañhi
so  udapāno  mayi  upasaṅkamante  sabbantaṃ  tiṇañca bhusañca mukhato
ovamitvā  acchassa  udakassa  anāvilassa  vippasannassa yāva mukhato
pūrito  visandanto  maññe  ṭhitoti  .  pattena  pānīyaṃ  ādāya
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca
acchariyaṃ   bhante   abbhūtaṃ   bhante   tathāgatassa  mahiddhikatā
mahānubhāvakatā  ayañhi  so  bhante  udapāno  mayi  upasaṅkamante
sabbantaṃ  tiṇañca  bhusañca  mukhato  ovamitvā  acchassa  udakassa
anāvilassa  vippasannassa  yāva  mukhato  pūrito  visandanto  maññe
aṭṭhāsi  pīvatu  bhagavā  pānīyaṃ pīvatu sugato pānīyanti . atha kho
bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   Kiṃ kayirā udapānena      āpā ce sabbadā siyuṃ
   taṇhāya mūlato chetvā   kissa pariyesanañcareti. Navamaṃ.
   [157]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ
viharati  ghositārāme  .  tena kho pana samayena rañño udenassa
uyyānagatassa  antepuraṃ  daḍḍhaṃ  hoti  pañca  itthisatāni kālakatāni
honti  sāmāvatīpamukhāni  .  atha  kho sambahulā bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  kosambiṃ piṇḍāya pāvisiṃsu . kosambiyaṃ
piṇḍāya   caritvā   pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantā   yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {157.1}  Ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ
etadavocuṃ  idha  bhante  rañño  udenassa  uyyānagatassa antepuraṃ
daḍḍhaṃ  pañca  itthisatāni  kālakatāni  honti  sāmāvatīpamukhāni
tāsaṃ  bhante  upāsikānaṃ  gati  ko  abhisamparāyoti  . santettha
bhikkhave  upāsikāyo  sotāpannā  santi  sakadāgāminiyo  santi
anāgāminiyo   sabbā  tā  bhikkhave  upāsikāyo  anipphalā
kālakatāti  .  atha  kho  bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
     mohasambandhano loko   bhabbarūpova dissati
     upadhibandhano bālo     tamasā parivārito
     Sassatoriva 1- khāyati    passato natthi kiñcananti. Dasamaṃ.
              Cūḷavaggo sattamo.
                Tassuddānaṃ
    honti 2- duve tathā bhaddiyā honti duve kāmesu sattā
        lakuṇṭho taṇhākhayo ca papañcakhayo ca
         kaccāno udapānaṃ udenoti.
                -----------
        Udāne aṭṭhamo pāṭaligāmivaggo
   [158]  1  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
bhagavā  bhikkhūnaṃ  3-  nibbānapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā kathāya sandasseti
samādapeti  samuttejeti  sampahaṃseti  te  4- ca bhikkhū aṭṭhikatvā
manasikatvā sabbañcetaso samannāharitvā ohitasotā dhammaṃ suṇanti.
   {158.1} Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ
udānesi  atthi  bhikkhave  tadāyatanaṃ  yattha  neva paṭhavī na āpo
na  tejo  na  vāyo  na  ākāsānañcāyatanaṃ na viññāṇañcāyatanaṃ
na  ākiñcaññāyatanaṃ  na  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  nāyaṃ  loko
na  paraloko na ubho candimasuriyā tamahaṃ 5- bhikkhave neva āgatiṃ
@Footnote: 1 aṭṭhakathāyaṃ sassati viya . 2 Ma. dve bhaddiyā dve ca sattā lakuṇḍako
@taṇhākhayo papañcakhayo ca kaccāno udapānañca udenoti . 3 Ma. Yu. bhikkhū.
@4 Ma. tedha bhikkhū aṭṭhiṃ katvā . 5 aṭṭhakathāyaṃ tatrapāhaṃ. Ma. tatrāpāhaṃ.
Vadāmi  na  gatiṃ  na  ṭhitiṃ na cutiṃ na upapattiṃ appatiṭṭhaṃ appavattaṃ
anārammaṇameva taṃ esevanto dukkhassāti. Suttaṃ paṭhamaṃ.
   [159]  2  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Tena kho pana samayena [1]-
bhikkhūnaṃ  nibbānapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā  kathāya  sandasseti  samādapeti
samuttejeti  sampahaṃseti  .  te  ca  bhikkhū aṭṭhikatvā manasikatvā
sabbañcetaso  samannāharitvā  ohitasotā  dhammaṃ  suṇanti  .  atha
kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     duddasaṃ anataṃ nāma        na hi saccaṃ sudassanaṃ
     paṭividdhā taṇhā jānato   passato natthi kiñcananti. Dutiyaṃ.
   [160]  3  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena
bhagavā  bhikkhūnaṃ  nibbānapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā  kathāya  sandasseti
samādapeti  samuttejeti  sampahaṃseti  .  te  ca bhikkhū aṭṭhikatvā
manasikatvā   sabbañcetaso   samannāharitvā  ohitasotā  dhammaṃ
suṇanti  .  atha  kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ
udānaṃ  udānesi  atthi  bhikkhave  ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ asaṅkhataṃ no
ce  taṃ bhikkhave abhavissa ajātaṃ abhūtaṃ akataṃ asaṅkhataṃ nayidha jātassa
bhūtassa  katassa  saṅkhatassa  nissaraṇaṃ  paññāyetha  yasmā  ca  kho
bhikkhave  atthi  ajātaṃ  abhūtaṃ  akataṃ  asaṅkhataṃ  tasmā  jātassa
@Footnote: 1 Ma. bhagavā.
Bhūtassa katassa saṅkhatassa nissaraṇaṃ paññāyatīti. Tatiyaṃ.
   [161] 4 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena bhagavā
bhikkhūnaṃ  nibbānapaṭisaṃyuttāya  dhammiyā  kathāya  sandasseti  samādapeti
samuttejeti  sampahaṃseti  .  te  ca  bhikkhū aṭṭhikatvā manasikatvā
sabbañcetaso  samannāharitvā  ohitasotā  dhammaṃ  suṇanti  .  atha
kho  bhagavā  etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
nissitassa  [1]- calitaṃ anissitassa calitaṃ natthi calite asati passaddhi
passaddhiyā  sati  rati 2- na hoti ratiyā 3- asati āgatigati na
hoti  āgatigatiyā  asati  cutūpapāto  na  hoti  cutūpapāte asati
nevidha na huraṃ na 4- ubhayamantare esevanto dukkhassāti. Catutthaṃ.
   [162] 5 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā mallesu cārikaṃ
caramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  pāvā  tadavasari .
Tatra  sudaṃ  bhagavā  pāvāyaṃ  viharati  cundassa  kammāraputtassa
ambavane  . assosi kho cundo kammāraputto bhagavā kira mallesu
cārikañcaramāno mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pāvamanuppatto 5- pāvāyaṃ
viharati  mayhaṃ  ambavaneti  .  atha kho cundo kammāraputto yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho cundaṃ kammāraputtaṃ bhagavā
@Footnote: 1 Po. ceva. Yu. ca . 2 aṭṭhakathāyaṃ nati natiyā . 3 Ma. natiyā . 4 Ma. na
@ubhayamantarena . 5 Po. cetiyaṃ anuppatto. Yu. pāvāyaṃ.
Dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Atha  kho  cundo  kammāraputto bhagavatā dhammiyā kathāya sandassito
samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu
me  bhante  bhagavā  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti .
Adhivāseti  bhagavā  tuṇhībhāvena  .  atha kho cundo kammāraputto
bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  . atha kho cundo kammāraputto tassā
rattiyā  accayena  sake  nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ
paṭiyādāpetvā pahūtaṃ ca sūkaramaddavaṃ bhagavato kālaṃ ārocesi 1- kālo
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {162.1} Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
bhikkhusaṅghena  saddhiṃ yena cundassa kammāraputtassa nivesanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane nisīdi . nisajja kho bhagavā cundaṃ
kammāraputtaṃ  āmantesi  yante  cunda sūkaramaddavaṃ paṭiyattaṃ tena maṃ
parivīsi  2-  yaṃ  panaññaṃ  khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyattaṃ tena bhikkhusaṅghaṃ
parivīsāti . evaṃ bhanteti kho cundo kammāraputto bhagavato paṭissutvā
yaṃ ahosi sūkaramaddavaṃ paṭiyattaṃ tena bhagavantaṃ parivīsi yaṃ panaññaṃ khādanīyaṃ
bhojanīyaṃ  paṭiyattaṃ  tena  bhikkhusaṅghaṃ  parivīsati  .  atha kho bhagavā
cundaṃ  kammāraputtaṃ  āmantesi  yante  cunda  sūkaramaddavaṃ  avasiṭṭhaṃ
taṃ  sobbhe  nikhaṇāhi  nāhantaṃ  cunda  passāmi  sadevake  loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. ārocāpesi . 2 Po. Ma. Yu. parivisa.
Samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
yassa taṃ paribhuttaṃ sammā pariṇāmaṃ gaccheyya aññatra tathāgatassāti .
Evaṃ  bhanteti  kho  cundo  kammāraputto  bhagavato paṭissutvā yaṃ
ahosi  sūkaramaddavaṃ  avasiṭṭhaṃ  [1]- sobbhe nikhaṇitvā yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  cundaṃ  kammāraputtaṃ  bhagavā
dhammiyā   kathāya   sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [163]  Atha  kho  bhagavato  cundassa  kammāraputtassa  bhattaṃ
bhuttāvissa  kharo  ābādho  uppajji  lohitapakkhandikā bāḷhā 2-
vedanā vattantī maraṇantikā 3- . tatra sudaṃ bhagavā sato sampajāno
adhivāseti  avihaññamāno  .  atha  kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  āyāmānanda  yena  kusinārā  tenupasaṅkamissāmāti .
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi.
     Cundassa bhattaṃ bhuñjitvā    kammārassāti me sutaṃ
     ābādhaṃ samphusi dhīro       pabāḷhaṃ maraṇantikaṃ 4-.
        Bhuttassa ca sūkaramaddavena
        byādhi pabāḷho udapādi satthuno
        viriccamāno bhagavā avoca
        gacchāmahaṃ kusināraṃ nagaranti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Ma. pabāḷhā 3 Ma. Yu. māraṇantikā . 4 Po. kammāraputtassa
@pattaṃ ābādhaṃ kharaṃ lohitapakkhandikaṃ bāḷhaṃ maraṇantikaṃ.
   [164]  Atha  kho  bhagavā  maggā  okkamma  yenaññataraṃ
rukkhamūlaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññāpehi
kilantosmi  nisīdissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando
bhagavato paṭissutvā catugguṇaṃ saṅghāṭiṃ paññāpeti 1- . nisīdi bhagavā
paññatte  āsane  .  nisajja  kho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda pivissāmīti.
   {164.1} Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
idāni   bhante   pañcamattāni   sakaṭasatāni  atikkantāni  taṃ
cakkacchinnaṃ  udakaṃ  parittaṃ  luḷitaṃ  āvilaṃ  sandati  ayaṃ  bhante
kukuṭā  nadī  avidūre  acchodakā  sātodakā  sītodakā setodakā
supatitthā  ramaṇīyā  ettha  bhagavā  pānīyañca  pivissati  gattāni
ca  sītaṃ  karissatīti  .  dutiyampi  kho  bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda pivissāmīti.
   {164.2}  Dutiyampi  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ
etadavoca  idāni  bhante  pañcamattāni  sakaṭasatāni  atikkantāni
taṃ  cakkacchinnaṃ  udakaṃ  parittaṃ  luḷitaṃ  āvilaṃ  sandati  ayaṃ bhante
kukuṭā  nadī  avidūre  acchodakā  sātodakā  sītodakā setodakā
supatitthā  ramaṇīyā  ettha  bhagavā  pānīyañca  pivissati  gattāni
ca  sītaṃ  karissatīti  .  tatiyampi  kho  bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpesi.
Āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ  ānanda  pānīyaṃ  āhara pipāsitosmi
ānanda pivissāmīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato
paṭissutvā pattaṃ gahetvā yena sā nadī tenupasaṅkami.
   [165] Atha kho sā nadī cakkacchinnā parittā luḷitā āvilā
sandamānā  āyasmante  ānande  upasaṅkamante  acchā vippasannā
anāvilā  sandati  .  atha  kho  āyasmato ānandassa etadahosi
acchariyaṃ  vata  bho  abbhūtaṃ  vata  bho  tathāgatassa  mahiddhikatā
mahānubhāvakatā  ayañhi  sā  nadī  cakkacchinnā  parittā  luḷitā
āvilā  sandamānā  mayi  upasaṅkamante acchā vippasannā anāvilā
sandatīti  .  pattena  pānīyaṃ  ādāya  yena  bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  acchariyaṃ  bhante  abbhūtaṃ bhante
tathāgatassa  mahiddhikatā  mahānubhāvakatā  ayañhi  bhante  sā  nadī
cakkacchinnā  parittā  luḷitā  āvilā sandamānā mayi upasaṅkamante
acchā  vippasannā  anāvilā  sandati  pivatu  bhagavā  pānīyaṃ pivatu
sugato pānīyanti. Atha kho bhagavā pānīyaṃ apāsi 1-.
   [166]  Atha  kho  bhagavā  mahatā  bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena
kukuṭā  nadī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  kukuṭaṃ nadiṃ ajjhogāhetvā
nahātvā  ca  pivitvā  ca paccuttaritvā yena ambavanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  cundakaṃ  āmantesi  iṅgha  me  tvaṃ
cundaka   catugguṇaṃ   saṅghāṭiṃ   paññāpehi  kilantosmi  cundaka
@Footnote: 1 Ma. apāyi.
Nipajjissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  kho  āyasmā cundako bhagavato
paṭissutvā  catugguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpeti  .  atha  kho  bhagavā
dakkhiṇena  passena  sīhaseyyaṃ  kappesi  pāde  pādaṃ  accādhāya
sato  sampajāno  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  .  āyasmā  pana
cundako tattheva bhagavato purato nisīdi.
   [167] Gantvāna buddho nadikaṃ kukuṭaṃ
          acchodakaṃ sātodakaṃ vippasannaṃ
          ogāhi satthā sukilantarūpo
          tathāgato appaṭimodha loke
          nahātvā [1]- pivitvā ca uttāri 2- satthā
          purakkhato bhikkhugaṇassa majjhe.
          Satthā pavattā bhagavā idha dhamme
          upāgami ambavanaṃ mahesī.
          Āmantayi cundakaṃ nāma bhikkhuṃ
          catugguṇaṃ santhara me nipajjaṃ.
          So codito bhāvitattena cundo
          catugguṇaṃ patthari khippameva.
          Nipajji satthā sukilantarūpo.
          Cundopi tattha pamukhe nisīdīti.
   [168]  Atha kho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi siyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca . 2 Ma. cudatāri.
Kho   panānanda   cundassa  kammāraputtassa  koci  vippaṭisāraṃ
uppādaheyya 1- tassa te āvuso cunda alābhā tassa te [2]- dulladdhaṃ
yassa te tathāgato pacchimaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjitvā parinibbutoti.
   {168.1} Cundassa ānanda kammāraputtassa [3]- vippaṭisāro
paṭivinodetabbo tassa te āvuso cunda lābhā tassa te suladdhaṃ yassa
te  tathāgato  pacchimaṃ  piṇḍapātaṃ  paribhuñjitvā  parinibbuto sammukhā
me  taṃ  āvuso  cunda  bhagavato  sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ dveme
piṇḍapātā  samasamapphalā  4-  samasamavipākā  ativiya  aññehi
piṇḍapātehi  mahapphalatarā  ca mahānisaṃsatarā cāti katame dve yañca
piṇḍapātaṃ   paribhuñjitvā   tathāgato   anuttaraṃ   sammāsambodhiṃ
abhisambujjhati   yañca   piṇḍapātaṃ   paribhuñjitvā   anupādisesāya
nibbānadhātuyā  parinibbāyati  ime  dve  piṇḍapātā  samasamapphalā
samasamavipākā  ativiya  aññehi  piṇḍapātehi  mahapphalatarā  ca
mahānisaṃsatarā  ca  āyusaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena kammāraputtena
kammaṃ  upacitaṃ  vaṇṇasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena
kammaṃ  upacitaṃ  sukhasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena
upacitaṃ  saggasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena  kammaṃ
upacitaṃ  yasasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena  kammaṃ
upacitaṃ  adhipateyyasaṃvattanikaṃ  āyasmatā  cundena  kammāraputtena
kammaṃ  upacitanti  .  cundassa  ānanda  kammāraputtassa  evaṃ
@Footnote: 1 Po. uppādeyya . 2 Yu. āvuso . 3 Ma. evaṃ . 4 Po. samapphalā
@samavipākā. Yu. samāsamapphalā samāsamavipākā.
Vippaṭisāro  paṭivinodetabboti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
  dadato puññaṃ pavaḍḍhati saññamato 1- veraṃ na cīyati 2-
  kusalo ca jahāti pāpakaṃ rāgadosamohakkhayā parinibbutoti 3-. Pañcamaṃ.
   [169] 6 Evamme sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  pāṭaligāmo tadavasari . assosuṃ
kho  pāṭaligāmiyā  upāsakā  bhagavā  kira magadhesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pāṭaligāmaṃ  anuppattoti  .  atha kho
pāṭaligāmiyā  upāsakā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
pāṭaligāmiyā  upāsakā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu no bhante
bhagavā āvasathāgāranti. Adhivāseti bhagavā tuṇhībhāvena.
   {169.1} Atha kho pāṭaligāmiyā upāsakā bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā   uṭṭhāyāsanā   bhagavantaṃ   abhivādetvā   padakkhiṇaṃ
katvā   yena   āvasathāgāraṃ   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā
sabbasanthariṃ   āvasathāgāraṃ  santharitvā  āsanāni  paññāpetvā
udakamaṇikaṃ   patiṭṭhāpetvā   telappadīpaṃ   āropetvā   yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ  ṭhitā kho pāṭaligāmiyā upāsakā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  sabbasanthariṃ  santhataṃ  bhante  āvasathāgāraṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. saṃyamato . 2 Po. na vijjati . 3 Ma. sanibbuto.
Āsanāni  paññattāni  udakamaṇikaṃ  1-  patiṭṭhāpitaṃ  telappadīpo
āropito  yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti 2- . atha kho
bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  āvasathāgāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā pāde
pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā  majjhimaṃ  thambhaṃ  nissāya
puratthābhimukho  nisīdi  .  bhikkhusaṅghopi  kho  pāde  pakkhāletvā
āvasathāgāraṃ  pavisitvā  pacchimaṃ  bhattiṃ  nissāya puratthābhimukho nisīdi
bhagavantaṃ  yeva  purakkhitvā  . pāṭaligāmiyāpi kho upāsakā pāde
pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā  puratthimaṃ  bhittiṃ  nissāya
pacchimābhimukhā nisīdiṃsu bhagavantaṃ yeva purakkhitvā.
   [170]  Atha  kho  bhagavā pāṭaligāmiye upāsake āmantesi
pañcime  gahapatayo  ādīnavā  dussīlassa  sīlavippattiyā  katame
pañca  1  idha  gahapatayo  dussīlo  sīlavippanno  pamādādhikaraṇaṃ
mahatiṃ  bhogajāniṃ  nigacchati  ayaṃ  paṭhamo  ādīnavo  dussīlassa
sīlavippattiyā  .  2 puna ca paraṃ gahapatayo dussīlassa sīlavippannassa
pāpako  kittisaddo  abbhuggato  ayaṃ  dutiyo  ādīnavo  dussīlassa
sīlavippattiyā  .  3  puna  ca paraṃ gahapatayo dussīlo sīlavippanno
yaññadeva  3-  parisaṃ  upasaṅkamati yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisaṃ
yadi   gahapatiparisaṃ   yadi   samaṇaparisaṃ   avisārado  upasaṅkamati
maṅkubhūto  ayaṃ  tatiyo  ādīnavo  dussīlassa  sīlavippattiyā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. udakamaṇiko patiṭṭhāpito . 2 Ma. maññasīti . 3 Po. yadideva.
@Ma. Yu. yadeva.
4  Puna  ca  paraṃ  gahapatayo  dussīlo sīlavippanno sammūḷho kālaṃ
karoti  ayaṃ  catuttho  ādīnavo  dussīlassa  sīlavippattiyā .
5  Puna  ca  paraṃ  gahapatayo  dussīlo sīlavippanno kāyassa bhedā
parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati ayaṃ pañcamo
ādīnavo  dussīlassa  sīlavippattiyā  .  ime  kho gahapatayo pañca
ādīnavā dussīlassa sīlavippattiyā.
   {170.1}  Pañcime  gahapatayo ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāya
katame  pañca  1 idha gahapatayo sīlavā sīlasampanno appamādādhikaraṇaṃ
mahantaṃ bhogakkhandhaṃ adhigacchati ayaṃ paṭhamo ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya.
2 Puna ca paraṃ gahapatayo sīlavato sīlasampannassa kalyāṇo kittisaddo
abbhuggacchati  ayaṃ  dutiyo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya .
3  Puna  ca  paraṃ gahapatayo sīlasampanno yaññadeva parisaṃ upasaṅkamati
yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi gahapatiparisaṃ yadi samaṇaparisaṃ
visārado  upasaṅkamati  amaṅkubhūto  ayaṃ  tatiyo  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya  .  4  puna  ca  paraṃ  gahapatayo sīlavā sīlasampanno
asammūḷho  kālaṃ  karoti  ayaṃ  catuttho  ānisaṃso  sīlavato
sīlasampadāya  .  5  puna  ca  paraṃ  gahapatayo sīlavā sīlasampanno
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  ayaṃ
pañcamo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  ime kho gahapatayo
pañcime ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāyāti.
   [171] Atha kho bhagavā pāṭaligāmiye upāsake bahūdeva rattiyo 1-
dhammiyā   kathāya   sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā   uyyojesi  abhikkantā  kho  gahapatayo  ratti
yassadāni  kālaṃ  maññathāti  .  atha  kho  pāṭaligāmiyā upāsakā
bhagavato  bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkamiṃsu  .  atha  kho  bhagavā
acirapakkantesu pāṭaligāmiyesu upāsakesu suññāgāraṃ pāvisi.
   [172]  Tena kho pana samayena sunīdhavassakārā magadhamahāmattā
pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ paṭibāhāya . tena kho pana
samayena  sambahulā  devatāyo  sahasseva  2-  pāṭaligāme vatthūni
pariggaṇhanti  yasmiṃ  padese  mahesakkhā devatā vatthūni pariggaṇhanti
mahesakkhānaṃ   tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti
nivesanāni māpetuṃ.
   {172.1} Yasmiṃ padese majjhimā devatā vatthūni pariggaṇhanti
majjhimānaṃ   tattha   raññaṃ   rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti
nivesanāni māpetuṃ . yasmiṃ padese nīcā devatā vatthūni pariggaṇhanti
nīcānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni
māpetuṃ  .  addasā  kho  bhagavā  dibbena  cakkhunā  visuddhena
atikkantamānusakena   tā   devatāyo   sahasseva  pāṭaligāme
vatthūni  pariggaṇhantiyo  yasmiṃ  padese  mahesakkhā  devatā vatthūni
pariggaṇhanti  mahesakkhānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. ratatiṃ . 2 Ma. Yu. sahassasseva.
Namanti  nivesanāni  māpetuṃ  .  yasmiṃ  padese  majjhimā devatā
vatthūni  pariggaṇhanti  majjhimānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ
cittāni  namanti nivesanāni māpetuṃ . yasmiṃ padese nīcā devatā
vatthūni   pariggaṇhanti   nīcānaṃ  tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ
cittāni  namanti  nivesanāni  māpetuṃ  .  atha kho bhagavā tassā
rattiyā  paccūsasamaye  paccuṭṭhāya  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
ko  nukho  ānanda  pāṭaligāme nagaraṃ māpetīti . sunīdhavassakārā
bhante  magadhamahāmattā  pāṭaligāme  nagaraṃ  māpenti  vajjīnaṃ
paṭibāhāyāti  .  seyyathāpi  ānanda  devehi  tāvatiṃsehi  saddhiṃ
mantetvā  evameva  kho  ānanda  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā
pāṭaligāme nagaraṃ māpenti vajjīnaṃ paṭibāhāya.
   {172.2}  Idhāhaṃ ānanda addasaṃ dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  sambahulā devatāyo sahasseva pāṭaligāme vatthūni
pariggaṇhantiyo  yasmiṃ padese mahesakkhā devatā vatthūni pariggaṇhanti
mahesakkhānaṃ  tattha  raññaṃ rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni
māpetuṃ . yasmiṃ padese majjhimā devatā vatthūni pariggaṇhanti majjhimānaṃ
tattha  raññaṃ  rājamahāmattānaṃ cittāni namanti nivesanāni māpetuṃ .
Yasmiṃ  padese  nīcā  devatā  vatthūni  pariggaṇhanti  nīcānaṃ tattha
raññaṃ  rājamahāmattānaṃ  cittāni  namanti  nivesanāni  māpetuṃ .
Yāvatā  ānanda  ariyaṃ  āyatanaṃ  yāvatā  vaṇippatho  idaṃ
Agganagaraṃ bhavissati pūṭabhedanaṃ 1- . pāṭaliputtassa kho ānanda tayo
antarāyā bhavissanti aggito vā udakato vā mithubhedato vāti.
   [173]  Atha  kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vitisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu . ekamantaṃ ṭhitā
kho  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ adhivāsetu
no  bhavaṃ  gotamo  ajjattanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti .
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {173.1} Atha kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā yena sako āvasatho tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā sake āvasathe
paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocesuṃ kālo
bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya   saddhiṃ   bhikkhusaṅghena   yena  sunīdhavassakārānaṃ
magadhamahāmattānaṃ  āvasatho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi . atha kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappetvā
samparivāresuṃ.
   {173.2} Atha kho sunīdhavassakārā magadhamahāmattā bhagavantaṃ bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ
nisinne kho sunīdhavassakāre magadhamahāmatte bhagavā imāhi gāthāhi anumodi
@Footnote: 1 Ma. pāṭaliputtaṃ pūṭabhedanaṃ.
     Yasmiṃ padese kappeti   vāsaṃ paṇḍitajātiyo
     sīlavantettha bhojetvā  saññate brahmacārino.
     Yā tattha devatā āsuṃ   tāsaṃ dakkhiṇamādise
     tā pūjitā pūjayanti    mānitā mānayanti naṃ
     tato naṃ anukampanti    mātā puttaṃva orasaṃ.
     Devatānukampito poso  sadā bhadrāni passatīti.
   [174]  Atha  kho  bhagavā  sunidhavassakārānaṃ  magadhamahāmattānaṃ
imāhi  gāthāhi  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi . tena kho
pana  samayena  sunīdhavassakārā  magadhamahāmattā  bhagavantaṃ  piṭṭhito
piṭṭhito  anubandhā  1-  honti  yenajja samaṇo gotamo dvārena
nikkhamissati  taṃ  gotamadvāraṃ  nāma bhavissati . yena titthena gaṅgaṃ
nadiṃ tarissati taṃ gotamatitthaṃ nāma bhavissatīti.
   {174.1} Atha kho bhagavā yena dvārena nikkhami taṃ gotamadvāraṃ
nāma  ahosi . atha kho bhagavā yena gaṅgā nadī tenupasaṅkami .
Tena kho pana samayena gaṅgā nadī pūrā hoti samatittikā kākapeyyā.
Appekacce  manussā nāvaṃ pariyesanti appekacce uḷumpaṃ pariyesanti
appekacce  kullaṃ  bandhanti  apārā pāraṃ gantukāmā . atha kho
bhagavā  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ
pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evamevaṃ  gaṅgāya
nadiyā  orimatīrā  antarahito  pārimatīre  paccuṭṭhāsi  saddhiṃ
@Footnote: 1 Yu. anubaddhā.
Bhikkhusaṅghena  . addasā kho bhagavā te manusse appekacce nāvaṃ
pariyesante  appekacce  uḷumpaṃ  pariyesante  appekacce  kullaṃ
bandhante  apārā  pāraṃ  gantukāme . atha kho bhagavā etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
        ye taranti aṇṇavaṃ saraṃ
        setuṃ katvāna visajja pallalāni
        kullañhi jano bandhati 1-
        tiṇṇā medhāvino janāti. Chaṭṭhaṃ.
   [175] 7 Evamme sutaṃ . Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu addhāna-
maggapaṭipanno  hoti  āyasmatā  nāgasamālena  pacchāsamaṇena .
Addasā  kho  āyasmā  nāgasamālo  antarāmagge  dvidhāpathaṃ
disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  bhagavā  pantho iminā
gacchāmāti  .  evaṃ  vutte  bhagavā  āyasmantaṃ  nāgasamālaṃ
etadavoca ayaṃ nāgasamāla pantho iminā gacchāmāti.
   {175.1} Dutiyampi kho āyasmā nāgasamālo bhagavantaṃ etadavoca
ayaṃ bhante bhagavā pantho iminā gacchāmāti . dutiyampi kho bhagavā
āyasmantaṃ  nāgasamālaṃ  etadavoca  ayaṃ  nāgasamāla  pantho iminā
gacchāmāti . tatiyampi kho āyasmā nāgasamālo bhagavantaṃ etadavoca
ayaṃ bhante bhagavā pantho iminā gacchāmāti . tatiyampi kho bhagavā
āyasmantaṃ  nāgasamālaṃ  etadavoca  ayaṃ  nāgasamāla  pantho iminā
@Footnote: 1 Ma. pabandhati.
Gacchāmāti  .  atha  kho  āyasmā nāgasamālo bhagavato pattacīvaraṃ
tattheva  chamāyaṃ  nikkhipitvā  pakkāmi  idaṃ  bhante  bhagavā
pattacīvaranti  .  atha  kho  āyasmato nāgasamālassa tena panthena
gacchantassa antarāmagge corā nikkhamitvā hatthehi vā pādehi vā
ākoṭesuṃ  pattañca  bhindiṃsu  saṅghāṭiñca  vipphālesuṃ  .  atha kho
āyasmā  nāgasamālo  bhinnena  pattena  vipphālitāya  saṅghāṭiyā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā nāgasamālo
etadavoca  idha mayhaṃ bhante tena panthena gacchantassa antarāmagge
corā  nikkhamitvā  hatthehi  ca  pādehi  ca  ākoṭesuṃ pattañca
bhindiṃsu saṃghāṭiñca vipphālesunti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
    saddhiṃ caramekato vasaṃ     misso aññajanena vedagū
    viditvā pajahāti pāpakaṃ  koñco khīrapakova ninnaganti. Sattamaṃ.
   [176]  8  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati  pubbārāme migāramātu pāsāde . tena kho pana samayena
visākhāya  migāramātuyā  nattā  kālakatā  hoti piyā manāpā .
Atha  kho  visākhā  migāramātā  allavatthā  allakesā divādivassa
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā
Etadavoca handa kuto nu tvaṃ visākhe āgacchasi allavatthā allakesā
idhupasaṅkantā  divādivassāti  .  nattā  me bhante piyā manāpā
kālakatā   tenāhaṃ   allavatthā   allakesā   idhupasaṅkantā
divādivassāti  .  iccheyyāsi  tvaṃ  visākhe  yāvatikā sāvatthiyā
manussā  tāvatike putte ca nattāro cāti . iccheyyāhaṃ bhante
bhagavā yāvatikā sāvatthiyā manussā tāvatike putte ca nattāro cāti.
   {176.1} Kīva bahukā pana visākhe sāvatthiyā manussā devasikaṃ
kālaṃ  karontīti  . dasapi bhante sāvatthiyā manussā devasikaṃ kālaṃ
karonti  navapi  bhante  sāvatthiyā  manussā devasikaṃ kālaṃ karonti
aṭṭhapi  bhante  sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ kālaṃ karonti sattapi
bhante  sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti  chapi bhante
sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti  pañcapi  bhante
sāvatthiyā  manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti  cattāropi  bhante
sāvatthiyā  manussā devasikaṃ kālaṃ karonti tayopi bhante sāvatthiyā
manussā  devasikaṃ  kālaṃ  karonti dvepi bhante sāvatthiyā manussā
devasikaṃ  kālaṃ  karonti  ekopi  bhante  sāvatthiyā  manusso
devasikaṃ  kālaṃ  karoti  avivittā  bhante  sāvatthiyā  manussehi
kālaṃ karontehīti.
   {176.2} Taṃ kiṃ maññasi visākhe api nu tvaṃ kadāci karahaci
allavatthā  vā  bhaveyyāsi  allakesā vāti . no hetaṃ bhante
alaṃ me bhante tāva bahukehi puttehi ca nattārehi cāti.
   {176.3} Yesaṃ kho visākhe sataṃ piyāni sataṃ tesaṃ dukkhāni yesaṃ
navuti  piyāni  navuti  tesaṃ dukkhāni yesaṃ asīti piyāni asīti tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  sattati  piyāni  sattati  tesaṃ dukkhāni yesaṃ saṭṭhī
piyāni  saṭṭhī  tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  paññāsaṃ  piyāni  paññāsaṃ
tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  cattāḷīsaṃ  piyāni  cattāḷīsaṃ  tesaṃ dukkhāni
yesaṃ  tiṃsaṃ  piyāni tiṃsaṃ tesaṃ dukkhāni yesaṃ vīsaṃ piyāni vīsaṃ tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  dasa  piyāni  dasa tesaṃ dukkhāni yesaṃ nava piyāni
nava  tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  aṭṭha  piyāni  aṭṭha  tesaṃ  dukkhāni
yesaṃ  satta  piyāni satta tesaṃ dukkhāni yesaṃ cha piyāni cha tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  pañca  piyāni  pañca  tesaṃ dukkhāni yesaṃ cattāri
piyāni  cattāri  tesaṃ  dukkhāni  yesaṃ  tīṇi  piyāni  tīṇi  tesaṃ
dukkhāni  yesaṃ  dve  piyāni dve tesaṃ dukkhāni yesaṃ ekaṃ piyaṃ
ekaṃ  tesaṃ  dukkhaṃ yesaṃ natthi piyaṃ natthi tesaṃ dukkhaṃ asokā te
virajā anupāyāsāti vadāmīti.
   {176.4}  Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
        yekeci sokā paridevitā vā
        dukkhā ca [1]- lokasmiṃ anekarūpā
        piyaṃ paṭicca bhavanti ete
        piye asante na bhavanti ete
        tasmā hi te sukhino vītasokā
@Footnote: 1 Po. te.
        Yesaṃ piyaṃ natthi kuhiñci loke
        tasmā asokaṃ virajaṃ patthayāno
        piyaṃ na kayirātha kuhiñci loketi. Aṭṭhamaṃ.
   [177] 9 Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha kho āyasmā dabbo mallaputto
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  dabbo
mallaputto  bhagavantaṃ  etadavoca parinibbānakālo medāni sugatāti .
Yassadāni  tvaṃ  dabba  kālaṃ maññasīti . atha kho āyasmā dabbo
mallaputto  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
vehāsaṃ  abbhuggantvā  ākāse  antalikkhe  pallaṅkena  nisīdi
tejodhātuṃ samāpajjitvā vuṭṭhahitvā parinibbāyi.
   {177.1}  Atha kho āyasmato dabbassa mallaputtassa vehāsaṃ
abbhuggantvā  ākāse  antalikkhe  pallaṅkena nisīditvā tejodhātuṃ
samāpajjitvā vuṭṭhahitvā parinibbutassa sarīrassa jhāyamānassa ḍayhamānassa
neva chārikā paññāyati na masi 1- . seyyathāpi nāma sappissa vā
telassa vā jhāyamānassa ḍayhamānassa neva chārikā paññāyati na masi
evameva  āyasmato  dabbassa  mallaputtassa  vehāsaṃ  abbhuggantvā
ākāse  antalikkhe  pallaṅkena  nisīditvā tejodhātuṃ samāpajjitvā
vuṭṭhahitvā  parinibbutassa  sarīrassa  jhāyamānassa  ḍayhamānassa  neva
@Footnote: 1 Po. na passi.
Chārikā  paññāyittha  na  masīti  .  atha  kho  bhagavā  etamatthaṃ
viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     abhedi kāyo nirodhi saññā  vedanāpītidahaṃsu 1- sabbā
     vūpasamiṃsu saṅkhārā        viññāṇaṃatthamāgamāti. Navamaṃ.
   [178]  10  Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ
viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā   etadavoca  dabbassa  bhikkhave  mallaputtassa  vehāsaṃ
abbhuggantvā  ākāse  antalikkhe  pallaṅkena nisīditvā tejodhātuṃ
samāpajjitvā   vuṭṭhahitvā   parinibbutassa  sarīrassa  jhāyamānassa
ḍayhamānassa  neva  chārikā  paññāyittha  na  masi seyyathāpi nāma
sappissa  vā  jhāyamānassa  ḍayhamānassa  neva  chārikā  paññāyati
na  masi  evameva  bhikkhave  dabbassa  mallaputtassa  vehāsaṃ
abbhuggantvā  ākāse  antalikkhe  pallaṅkena nisīditvā tejodhātuṃ
samāpajjitvā  parinibbutassa  sarīrassa  jhāyamānassa  ḍayhamānassa neva
chārikā  paññāyittha na masīti . atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā
tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
     ayoghanahatasseva       jalato jātavedassa 2-
     anupubbūpasantassa      yathā na ñāyate gati
@Footnote: 1 vaṇṇanāyaṃ vedanāsītibhaviṃsu . 2 Ma. jātavedaso.
     Evaṃ sammāvimuttānaṃ     kāmabandhoghatārinaṃ
     paññāpetuṃ gati natthi    pattānaṃ acalaṃ sukhanti. Dasamaṃ.
            Pāṭaligāmiyavaggo aṭṭhamo.
                Tassuddānaṃ
     nibbānā caturo vuttā   cundo pāṭaligāmiyā
     dvidhāpatho visākhā ca     dabbena ca saha te dasāti.
        Vaggamidaṃ paṭhamaṃ varabodhi
        vaggamidaṃ dutiyo muccalindo
        nandakavaggavaro tatiyo
        meghiyavaggavaro catuttho
        pañcamavaggavaranti soṇo
        chaṭṭhamavaggavaranti jaccandho
        sattamavaggavaranti ca cūḷo
        pāṭaligāmiyavaraṭṭhamavaggo.
        Asītianūnakasuttavaraṃ 1-
        vaggamidaṭṭhamaṃ suvibhattaṃ
        dassitaṃ cakkhumatā vimalena
        saddhā 2- hi taṃ udānantidamāhūti.
              Udānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. asītimanūnakasuttavaraṃ . 2 Ma. addhā.
         Suttantapiṭake khuddakanikāyassa
               itivuttakaṃ
                -------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
          Ekanipātassa paṭhamavaggo
   [179] /khu.iti./ 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavā vuttamarahatāti me sutaṃ
ekadhammaṃ  bhikkhave  pajahatha  ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāya katamaṃ
ekadhammaṃ  lobhaṃ  bhikkhave  ekadhammaṃ  pajahatha  ahaṃ  vo pāṭibhogo
anāgāmitāyāti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca  .  tatthetaṃ  iti
vuccati
     yena lobhena luddhāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ lobhaṃ sammadaññāya    pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [180]  2  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
ekadhammaṃ  bhikkhave  pajahatha  ahaṃ  vo  pāṭibhogo  anāgāmitāya
katamaṃ  ekadhammaṃ  dosaṃ  bhikkhave  ekadhammaṃ  pajahatha  ahaṃ  vo
Pāṭibhogo  anāgāmitāyāti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     yena dosena duṭṭhāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ dosaṃ sammadaññāya     pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [181]  3  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
ekadhammaṃ  bhikkhave  pajahatha  ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāya katamaṃ
ekadhammaṃ  mohaṃ  bhikkhave  ekadhammaṃ  pajahatha  ahaṃ  vo pāṭibhogo
anāgāmitāyāti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca  .  tatthetaṃ  iti
vuccati
     yena mohena mūḷhāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ mohaṃ sammadaññāya     pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti       imaṃ lokaṃ kudācananti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Tatiyaṃ.
   [182]  4  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
ekadhammaṃ  bhikkhave  pajahatha  ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāya katamaṃ
ekadhammaṃ  kodhaṃ  bhikkhave  ekadhammaṃ  pajahatha  ahaṃ  vo pāṭibhogo
anāgāmitāyāti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca  .  tatthetaṃ  iti
vuccati
     Yena kodhena kuddhāse      sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ kodhaṃ sammadaññāya     pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti       imaṃ lokaṃ kudācananti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [183]  5  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
ekadhammaṃ  bhikkhave  pajahatha  ahaṃ  vo  pāṭibhogo  anāgāmitāya
katamaṃ  ekadhammaṃ  makkhaṃ  bhikkhave  ekadhammaṃ  pajahatha  ahaṃ  vo
pāṭibhogo  anāgāmitātāti  . etamatthaṃ bhagavā avoca . tatthetaṃ
iti vuccati
     yena makkhena makkhitāse 1- sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ makkhaṃ sammadaññāya    pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [184]  6  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
ekadhammaṃ  bhikkhave  pajahatha  ahaṃ vo pāṭibhogo anāgāmitāya katamaṃ
ekadhammaṃ  mānaṃ  bhikkhave  ekadhammaṃ  pajahatha  ahaṃ  vo pāṭibhogo
anāgāmitāyāti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yena mānena mattāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ mānaṃ sammadaññāya    pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. makkhāse.
Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [185]  7 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ sabbaṃ
bhikkhave anabhijānaṃ aparijānaṃ tattha cittaṃ avirājayaṃ 1- appajahaṃ abhabbo
dukkhakkhayāya  sabbañca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ tattha cittaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     yo sabbaṃ sabbato ñatvā   sabbatthesu na rajjati
     save sabbaṃ 2- pariññā so  sabbaṃ dukkhaṃ 3- upaccagāti.
     Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Sattamaṃ.
   [186]  8 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ mānaṃ
bhikkhave  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  tattha  cittaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo  [4]-  dukkhakkhayāya mānañca kho bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ
tattha  cittaṃ  virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāyāti  . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     mānupetā ayaṃ pajā      mānaganthā bhave ratā
     mānaṃ aparijānantā      āgantāro punabbhavaṃ
     ye ca mānaṃ pahantvāna    vimuttā mānasaṅkhaye
     te mānaganthābhibhuno      sabbaṃ 5- ganthaṃ upaccagunti.
Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Aṭṭhamaṃ.
   [187]  9 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ lobhaṃ
@Footnote: 1 Po. avirājiyaṃ . 2 Ma. sabbapariññā so . 3 Ma. dukkhamupaccatā.
@4 Po. etthantare so . 5 Ma. sabbadukkhamupaccagunti. Yu. sabbadukkhaṃ--.
Bhikkhave  anabhijānaṃ  aparijānaṃ tattha cittaṃ avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo
dukkhakkhayāya  lobhañca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ tattha cittaṃ
virājayaṃ  pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     yena lobhena luddhāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ lobhaṃ sammadaññāya     pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Navamaṃ.
   [188]  10  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti me sutaṃ
dosaṃ  bhikkhave  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  tattha cittaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  dosañca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ
tattha  cittaṃ  virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāyāti  . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yena dosena duṭṭhāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ dosaṃ sammadaññāya     pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti       imaṃ lokaṃ kudācananti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dasamaṃ.
          Pāṭibhogavaggo paṭhamo.
                Tassuddānaṃ
         rāgadosā 1- atha moho
@Footnote: 1 Po. rāgo doso.
          Kodhamakkhā mānaṃ sabbaṃ
         mānato rāgadosā puna dve
        pakāsitā vaggamahu 1- paṭhamanti.
            ---------
        Itivuttake ekanipātassa dutiyavaggo
   [189] 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ mohaṃ bhikkhave
anabhijānaṃ  aparijānaṃ  tattha  cittaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo
dukkhakkhayāya  mohañca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ  parijānaṃ  tattha
cittaṃ  virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāyāti  . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yena mohena mūḷhāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ mohaṃ sammadaññāya    pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [190]  2 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ kodhaṃ
bhikkhave  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  tattha  cittaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  kodhañca  kho bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ tattha
cittaṃ  virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāyāti  . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggamāhu.
     Yena kodhena kuddhāse     sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ kodhaṃ sammadaññāya     pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [191]  3 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ makkhaṃ
bhikkhave  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  tattha  cittaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  makkhañca  kho bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ tattha
cittaṃ  virājayaṃ  pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāyāti  . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yena makkhena makkhitāse    sattā gacchanti duggatiṃ
     taṃ makkhaṃ sammadaññāya    pajahanti vipassino
     pahāya na punāyanti      imaṃ lokaṃ kudācananti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Tatiyaṃ.
   [192]  4 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ nāhaṃ
bhikkhave   aññaṃ  ekanīvaraṇampi  samanupassāmi  yena  nīvaraṇena
nivutā  pajā  dīgharattaṃ  sandhāvanti  saṃsaranti  yathayidaṃ  bhikkhave
avijjānīvaraṇaṃ  avijjānīvaraṇena  hi  bhikkhave  nivutā  pajā dīgharattaṃ
sandhāvanti  saṃsarantīti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca  .  tatthetaṃ
iti vuccati
     natthañño ekadhammopi    yenevaṃ nivutā pajā
     Saṃsaranti ahorattaṃ        yathā mohena āvuṭā
     ye ca mohaṃ pahantvāna     tamokkhandhaṃ padālayuṃ
     na te puna saṃsaranti        hetu tesaṃ na vijjatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [193]  5 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ nāhaṃ
bhikkhave  aññaṃ  ekasaṃyojanampi  samanupassāmi yenevaṃ 1- saṃyojanena
saṃyuttā  sattā  dīgharattaṃ  sandhāvanti  saṃsaranti  yathayidaṃ  bhikkhave
taṇhāsaṃyojanaṃ  taṇhāsaṃyojanena  hi  bhikkhave  saṃyuttā  sattā
dīgharattaṃ  sandhāvanti  saṃsarantīti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     taṇhādutiyo puriso      dīghamaddhāna saṃsaraṃ
     itthambhāvaññathābhāvaṃ 2- saṃsāraṃ nātivattati
     etamādīnavaṃ 3- ñatvā    taṇhaṃ dukkhassa sambhavaṃ
     vītataṇho anādāno     sato bhikkhu paribbajeti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [194] 6 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ sekhassa
bhikkhave  bhikkhuno  appattamānasassa  anuttaraṃ yogakkhemaṃ patthayamānassa
viharato  ajjhattikaṃ  aṅganti  karitvā  na  aññaṃ  ekaṅgampi
samanupassāmi  evaṃ  bahukāraṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikāro
yoniso  bhikkhave  bhikkhu  manasikaronto  akusalaṃ  pajahati  kusalaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. yeneva. Ma. yena . 2 Po. Ma. Yu. itthabhāvaññathābhāvaṃ.
@3 Yu. evamādīnavaṃ.
Bhāvetīti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yoniso manasikāro       dhammo sekhassa bhikkhuno
     natthañño evaṃ bahukāro   uttamatthassa pattiyā
     yoniso padahaṃ bhikkhu       khayaṃ dukkhassa pāpuṇeti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [195]  7  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
sekhassa  bhikkhave  bhikkhuno  appattamānasassa  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
patthayamānassa  viharato  bāhiraṃ aṅganti karitvā na aññaṃ ekaṅgampi
samanupassāmi  evaṃ  bahukāraṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā
kalyāṇamitto  bhikkhave  bhikkhu  akusalaṃ  pajahati  kusalaṃ  bhāvetīti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kalyāṇamitto yo bhikkhu   sappatisso sagāravo
     karaṃ mittānavacanaṃ 1-      sampajāno patissato
     pāpuṇe anupubbena      sabbasaṃyojanakkhayanti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Sattamaṃ.
   [196] 8 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ ekadhammo
bhikkhave  loke  uppajjamāno  uppajjati bahujanāhitāya bahujanāsukhāya
bahuno   janassa   anatthāya  ahitāya  dukkhāya  devamanussānaṃ
katamo  ekadhammo  saṅghabhedo  saṅghe  kho  pana  bhikkhave bhinne
aññamaññaṃ  bhaṇḍanāni  ceva  honti  aññamaññaṃ  paribhāsā  ca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. mittānaṃ vacanaṃ.
Honti   aññamaññaṃ   parikkhepā   ca   honti   aññamaññaṃ
pariccajanā  ca  honti  tattha  appasannā  ceva  nappasīdanti
pasannānañca  ekaccānaṃ  aññathattaṃ  hotīti  .  etamatthaṃ  bhagavā
avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     āpāyiko nerayiko       kappaṭṭho saṅghabhedako
     vaggārāmo adhammaṭṭho    yogakkhemato 1- dhaṃsati
     saṅghaṃ 2- samaggaṃ bhetvāna   kappaṃ nirayamhi paccatīti.
     Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Aṭṭhamaṃ.
   [197]  9  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
ekadhammo  bhikkhave  loke  uppajjamāno  uppajjati  bahujanahitāya
bahujanasukhāya  bahuno  janassa  atthāya  hitāya  sukhāya devamanussānaṃ
katamo ekadhammo saṅghassa sāmaggī saṅghe kho pana bhikkhave samagge
na  ceva  aññamaññaṃ  bhaṇḍanāni  honti  na  ca  aññamaññaṃ
paribhāsā  honti  na  ca  aññamaññaṃ  parikkhepā  honti  na  ca
aññamaññaṃ  pariccajanā  honti  tattha  appasannā  ceva  pasīdanti
pasannānañca  bhiyyobhāvo  hotīti  .  etamatthaṃ  bhagavā avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     sukhā saṅghassa sāmaggī     samaggānañcanuggaho
     samaggarato dhammaṭṭho      yogakkhemā na dhaṃsati
     saṅghaṃ samaggaṃ katvāna      kappaṃ saggamhi modatīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Navamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. yogakkhemā padhaṃsati . 2 Po. saṅghasamaggaṃ.
   [198]  10  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti me sutaṃ
idhāhaṃ  bhikkhave  ekaccaṃ  puggalaṃ  paduṭṭhacittaṃ evaṃ cetasā ceto
paricca  pajānāmi  imamhi  cāyaṃ  samaye  puggalo  kālaṃ  kareyya
yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  niraye  taṃ  kissa  hetu  cittañhissa
bhikkhave  paduṭṭhaṃ  cetopadosahetu  kho  pana bhikkhave evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
uppajjantīti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     paduṭṭhacittaṃ ñatvāna     ekaccaṃ idha puggalaṃ
     etamatthaṃ byākāsi      buddho bhikkhūna santike
     imamhi cāyaṃ samaye       kālaṃ kayirātha puggalo
     nirayaṃ upapajjeyya        cittañhissa padūsitaṃ
     yathā haritvā nikkhipeyya   evameva tathāvidho
     cetopadosahetū hi        sattā gacchanti duggatinti.
  Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Dasamaṃ.
               Dutiyavaggo dutiyo.
                 Tassuddānaṃ
     mohakodhā 1- atha makkho   mohakāmā sekkhā duve
     bhedamodā puggalo ca     vaggamāhu dutiyanti vuccati.
                  ----------
@Footnote: 1 Ma. moho kodho.
        Itivuttake ekanipātassa tatiyavaggo
   [199] 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ idhāhaṃ
bhikkhave  ekaccaṃ  puggalaṃ  pasannacittaṃ  evaṃ cetasā ceto paricca
pajānāmi  imamhi  cāyaṃ  samaye  puggalo  kālaṃ  kareyya yathābhataṃ
nikkhitto  evaṃ  sagge  taṃ kissa hetu cittañhissa bhikkhave pasannaṃ
cetopasādahetu  kho  pana  bhikkhave  evamidhekacce sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjantīti  . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     pasannacittaṃ ñatvāna     ekaccaṃ idha puggalaṃ
     etamatthaṃ byākāsi      buddho bhikkhūna santike
     imamhi cāyaṃ samaye       kālaṃ kayirātha puggalo
     sugatiṃ upapajjeyya       cittañhissa pasāditaṃ
     yathā haritvā nikkhipeyya   evameva tathāvidho
     cetopasādahetū hi       sattā gacchanti sugatinti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [200]  2  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ mā
bhikkhave  puññānaṃ  bhāyittha  sukhassetaṃ  bhikkhave  adhivacanaṃ  iṭṭhassa
kantassa  piyassa  manāpassa  yadidaṃ  puññāni  .  abhijānāmi  kho
panāhaṃ  bhikkhave  dīgharattaṃ  katānaṃ  puññānaṃ  dīgharattaṃ  iṭṭhaṃ  kantaṃ
piyaṃ manāpaṃ vipākaṃ paccanubhūtaṃ . satta vassāni mettacittaṃ bhāvetvā
Satta  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  nayimaṃ  lokaṃ  punarāgamāsiṃ  saṃvaṭṭamāne
sudaṃ  bhikkhave  kappe  ābhassarūpago  homi  vivaṭṭamāne  kappe
suññaṃ  brahmavimānaṃ  upapajjāmi  .  tatra  sudaṃ  bhikkhave  brahmā
homi   mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavattī
chattiṃsakkhattuṃ  kho  panāhaṃ  bhikkhave  sakko  ahosiṃ  devānamindo
anekasatakkhattuṃ  rājā  ahosiṃ  cakkavatti  dhammiko  dhammarājā
cāturanto   vijitāvī   janapadatthāvariyappatto  sattaratanasamannāgato
ko pana vādo padesarajjassa.
   {200.1} Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi kissa nu kho me idaṃ
kammassa  phalaṃ  kissa kammassa vipāko yenāhaṃ etarahi evaṃmahiddhiko
evaṃmahānubhāvoti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi tiṇṇaṃ kho
me  idaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  tiṇṇaṃ  kammānaṃ vipāko yenāhaṃ etarahi
evaṃmahiddhiko   evaṃmahānubhāvoti   seyyathīdaṃ   dānassa  damassa
saññamassāti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     puññameva so sikkheyya    āyataggaṃ sukhudrayaṃ
     dānañca samacariyañca     mettacittañca bhāvaye
     ete dhamme bhāvayitvā     tayo sukhasamuddaye
     abyāpajjaṃ sukhaṃ lokaṃ      paṇḍito upapajjatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [201] 3 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ ekadhammo
@Footnote: 1 Yu. sukhindriyaṃ.
Bhikkhave  bhāvito  bahulīkato  ubho  atthe  samadhiggayha  tiṭṭhati
diṭṭhadhammikañceva   atthaṃ   samparāyikañca   katamo   ekadhammo
appamādo kusalesu dhammesu . ayaṃ kho bhikkhave ekadhammo bhāvito
bahulīkato  ubho  atthe  samadhiggayha  tiṭṭhati  diṭṭhadhammikañceva atthaṃ
samparāyikañcāti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     appamādaṃ pasaṃsanti      puññakiriyāsu paṇḍitā
     appamatto ubho atthe    adhiggaṇhāti paṇḍito
     diṭṭhe dhamme ca yo attho   yo cattho samparāyiko
     atthābhisamayā dhīro       paṇḍitoti pavuccatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me suttanti. Tatiyaṃ.
   [202] 4 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ ekapuggalassa
bhikkhave  kappaṃ  sandhāvato  saṃsarato  siyā evaṃ mahā aṭṭhikaṅkalo
aṭṭhipuñjo  aṭṭhirāsi  yathāyaṃ  vepullapabbato  sace  saṃhārako
assa  sambhatañca  na  vinasseyyāti  . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     ekassekena kappena      puggalassaṭṭhisañcayo
     siyā pabbatasamo rāsi     iti vuttaṃ mahesinā
     so kho panāyaṃ akkhāto    vepullo pabbato mahā
     uttaro gijjhakūṭassa      magadhānaṃ giribbaje
     yato ca ariyasaccāni       sammappaññāya passati
     Dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ      dukkhassa ca atikkamaṃ
     ariyañcaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ     dukkhūpasamagāminaṃ
     sa sattakkhattuṃ paramaṃ       sandhāvitvāna puggalo
     dukkhassantakaro hoti      sabbasaṃyojanakkhayāti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [203] 5 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ ekadhammaṃ
atītassa  bhikkhave  purisapuggalassa  nāhaṃ  tassa  kiñci  pāpakammaṃ
akaraṇīyanti  vadāmi  katamaṃ  ekadhammaṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  sampajāna-
musāvādoti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     ekadhammaṃ atītassa       musāvādissa jantuno
     vitiṇṇaparalokassa       natthi pāpaṃ akāriyanti.
Ayampi attho vutto bhagavatā     iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [204] 6 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ evañce
bhikkhave  sattā  jāneyyuṃ  dānasaṃvibhāgassa  vipākaṃ  yathāhaṃ jānāmi
na  adatvā  bhuñjeyyuṃ  na  ca  nesaṃ maccheramalaṃ cittaṃ pariyādāya
tiṭṭheyya  yopi  nesaṃ  assa  carimo ālopo carimaṃ kabalaṃ tatopi
na  asaṃvibhajitvā  bhuñjeyyuṃ sace nesaṃ paṭiggāhakā assu . yasmā
ca  kho  bhikkhave  sattā  na evaṃ jānanti dānasaṃvibhāgassa vipākaṃ
yathāhaṃ  jānāmi  tasmā  adatvā  bhuñjanti  maccheramalañca  nesaṃ
Cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhatīti  . etamatthaṃ bhagavā avoca . tatthetaṃ
iti vuccati
     evañce sattā jāneyyuṃ   yathāvuttaṃ mahesinā
     vipākaṃ saṃvibhāgassa       yathā hoti mahapphalaṃ
     vineyya maccheramalaṃ       vippasannena cetasā
     dajjuṃ kālena ariyesu      yattha dinnaṃ mahapphalaṃ
     annañca datvāna 1- bahuno dakkhiṇeyyesu dakkhiṇaṃ
     ito cutā manussattā     saggaṃ gacchanti dāyakā
     te ca saggagatā 2- tattha   modanti kāmakāmino
     vipākaṃ saṃvibhāgassa       anubhonti amaccharāti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [205]  7 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ yāni
kānici  bhikkhave  opadhikāni  puññakiriyāvatthūni  3-  sabbāni  tāni
mettāya  cetovimuttiyā  kalaṃ  nāgghanti  soḷasiṃ  mettā  yeva
tāni  cetovimutti  adhiggahetvā  bhāsate  ca tapate ca virocate
ca  .  seyyathāpi  bhikkhave yākāci tārakarūpānaṃ pabhā sabbā tā
candappabhāya  kalaṃ  nāgghanti  soḷasiṃ  candappabhā  yeva  tāni 4-
adhiggahetvā bhāsate ca tapate ca virocate ca evameva kho bhikkhave
yāni  kānici  opadhikāni  puññakiriyāvatthūni  sabbāni tāni mettāya
cetovimuttiyā kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ mettā yeva tāni cetovimutti
@Footnote: 1 Ma. Yu. datvā . 2 Yu. saggaṅgatā . 3 Po. Ma. Yu. puññakiriyavatthūni.
@4 Ma. Yu. tā.
Adhiggahetvā bhāsate ca tapate ca virocate ca.
   {205.1} Seyyathāpi bhikkhave vassānaṃ pacchime māse saradasamaye
viddhe  1- vigatavāhake deve ādicco nabhaṃ abbhussakkamāno sabbaṃ
ākāsaṃ 2- tamagataṃ abhihacca bhāsate ca tapate ca virocate ca evameva kho
bhikkhave yāni kānici opadhikāni puññakiriyāvatthūni sabbāni tāni mettāya
cetovimuttiyā kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ mettā yeva tāni cetovimutti
adhiggahetvā bhāsate ca tapate ca virocate ca.
   {205.2} Seyyathāpi bhikkhave rattiyā paccūsasamayaṃ osadhitārakā
bhāsate ca tapate ca virocate ca evameva kho bhikkhave yāni kānici opadhikāni
puññakiriyāvatthūni  sabbāni  tāni  mettāya  cetovimuttiyā  kalaṃ
nāgghanti  soḷasiṃ  mettā  yeva  tāni  cetovimutti adhiggahetvā
bhāsate ca tapate ca virocate cāti . etamatthaṃ bhagavā avoca.
Tatthetaṃ iti vuccati
     yo [3]- mettaṃ bhāvayati   appamāṇaṃ paṭissato
     tanū 4- saṃyojanā honti   passato upadhikkhayaṃ
        ekampi ce pāṇamaduṭṭhacitto
        mettāyati kusalo tena hoti
        sabbe ca pāṇe manasānukampaṃ
        bahūtamariyo 5- pakaroti puññaṃ
        ye sattasaṇḍaṃ paṭhaviṃ vijitvā
@Footnote: 1 Yu. visuddhe . 2 Ma. Yu. ākāsagataṃ . 3 Ma. Yu. ca . 4 Po. Yu. tanu.
@5 Ma. Yu. pahūtamariyo.
        Rājīsayo 1- yajamānānupariyagā
        (assamedhaṃ purisamedhaṃ
        sammāpāsaṃ vājapeyyaṃ niraggaḷaṃ)
        mettassa cittassa subhāvitassa
        kalampi te nānubhavanti soḷasiṃ
        (candappabhā tāragaṇāva sabbe)
     yo na hanti na ghāteti      na jināti na jāpaye
     mettaṃso sabbabhūtesu       veraṃ tassa na kenacīti.
     Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Sattamaṃ.
          Tatiyavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     cittaṃ jhāyī 2- ubho atthe  puññaṃ vepullapabbataṃ
     sampajānamusāvādo      dānañca mettabhāvañca
     sattimāni ca suttāni      purimāni ca vīsati
     ekadhammesu suttantā     sattavīsati saṅgahāti.
         Ekanipāto niṭṭhito. 3-
                 --------
@Footnote: 1 Po. Ma. rājisayo . 2 Ma. cittaṃ mettaṃ . 3 Po. Yu. ito paraṃ dve dhamme
@anukkaṭīti dissanti.
        Itivuttake dukanipātassa paṭhamavaggo
   [206]  1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dvīhi
bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  diṭṭheva dhamme dukkhaṃ viharati
savighātaṃ   saupāyāsaṃ  sapariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
duggati  pāṭikaṅkhā  katamehi  dvīhi  indriyesu  aguttadvāratāya
ca bhojane amattaññutāya ca imehi kho 1- bhikkhave dvīhi dhammehi
samannāgato  bhikkhu  diṭṭheva  dhamme  dukkhaṃ  viharati  savighātaṃ
saupāyāsaṃ   sapariḷāhaṃ   kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati
pāṭikaṅkhāti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     cakkhusotañca ghānañca    jivhā kāyo tathā mano
     etāni yassa dvārāni    aguttāni 2- ca bhikkhuno
     bhojanamhi amattaññū     indriyesu asaṃvuto
     kāyadukkhaṃ cetodukkhaṃ      dukkhaṃ so adhigacchati
     ḍayhamānena kāyena     ḍayhamānena cetasā
     divā vā yadi vā rattiṃ     dukkhaṃ viharati tādisoti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [207]  2 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dvīhi
bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  diṭṭheva  dhamme sukhaṃ viharati
avighātaṃ  anupāyāsaṃ  apariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugati
@Footnote: 1 Po. Yu. khosaddo natthi . 2 Ma. Yu. aguttānidha.
Pāṭikaṅkhā  katamehi  dvīhi  indriyesu  guttadvāratāya  ca bhojane
mattaññutāya  ca  imehi  kho  bhikkhave  dvīhi dhammehi samannāgato
bhikkhu  diṭṭheva  dhamme  sukhaṃ  viharati  avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugati pāṭikaṅkhāti . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     cakkhusotañca ghānañca    jivhā kāyo atho 1- mano
     etāni yassa dvārāni    suguttāni ca bhikkhuno
     bhojanamhi ca mattaññū    indriyesu ca saṃvuto
     kāyasukhaṃ cetosukhaṃ        sukhaṃ so adhigacchati
     aḍayhamānena kāyena    aḍayhamānena cetasā
     divā vā yadi vā rattiṃ      sukhaṃ viharati tādisoti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [208] 3 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dveme
bhikkhave  dhammā  tapanīyā  katame  dve  idha  bhikkhave  ekacco
akatakalyāṇo   hoti   akatakusalo   akatabhīruttāṇo   katapāpo
kataluddho  2-  katakibbiso  so akataṃ me kalyāṇantipi tappati kataṃ
me  pāpantipi tappati ime kho bhikkhave dve dhammā tapanīyāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kāyaduccaritaṃ katvā       vacīduccaritāni vā 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. tathā . 2 Yu. katatthaddho . 3 Ma. ca.
     Manoduccaritaṃ katvā       yañcaññaṃ dosasañhitaṃ 1-
     akatvā kusalakammaṃ       katvānākusalaṃ bahuṃ
     kāyassa bhedā duppañño  nirayaṃ so upapajjatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Tatiyaṃ.
   [209] 4 Vuttaṃ hetaṃ bhagavā vuttamarahatāti me sutaṃ dveme
bhikkhave  dhammā  atapanīyā  katame  dve  idha  bhikkhave ekacco
katakalyāṇo  hoti  katakusalo  katabhīruttāṇo  akatapāpo  akataluddho
akatakibbiso  so  kataṃ  me  kalyāṇantipi  na  tappati  akataṃme
pāpantipi  na tappati ime kho bhikkhave dve dhammā atapanīyāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kāyaduccaritaṃ hitvā       vacīduccaritāni vā
     manoduccaritaṃ hitvā       yañcaññaṃ dosasañhitaṃ
     akatvā 2- akusalaṃ kammaṃ   katvāna kusalaṃ bahuṃ
     kāyassa bhedā sappañño  saggaṃ so upapajjatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [210]  5  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
dvīhi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  puggalo  yathābhataṃ  nikkhitto
evaṃ  niraye  katamehi  dvīhi  pāpakena  ca  sīlena pāpikāya ca
diṭṭhiyā  imehi  kho  bhikkhave  dvīhi dhammehi samannāgato puggalo
yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ  nirayeti  . etamatthaṃ bhagavā avoca .
@Footnote: 1 Yu. dosasaññitaṃ . 2 Ma. Yu. akatvākusalaṃ.
Tatthetaṃ iti vuccati
     pāpakena ca sīlena       pāpikāya ca diṭṭhiyā
     etehi dvīhi dhammehi      yo samannāgato naro
     kāyassa bhedā duppañño  nirayaṃ so upapajjatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [211]  6 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dvīhi
bhikkhave  dhammehi  samannāgato  puggalo  yathābhataṃ  nikkhitto  evaṃ
sagge  katamehi  dvīhi  bhaddakena  ca sīlena bhaddikāya ca diṭṭhiyā
imehi  kho  bhikkhave  dvīhi  dhammehi samannāgato puggalo yathābhataṃ
nikkhatto  evaṃ  saggeti  .  etamatthaṃ bhagavā avoca . tatthetaṃ
iti vuccati
     bhaddakena ca sīlena       bhaddikāya ca diṭṭhiyā
     etehi dvīhi dhammehi      yo samannāgato naro
     kāyassa bhedā sappañño  saggaṃ so upapajjatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [212] 7 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ anātāpī
bhikkhave  bhikkhu  anottappī  abhabbo  sambodhāya abhabbo nibbānāya
abhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa  adhigamāya  ātāpī kho bhikkhave
bhikkhu  ottappī  bhabbo  sambodhāya  bhabbo  nibbānāya  bhabbo
anuttarassa  yogakkhemassa  adhigamāyāti  .  etamatthaṃ  bhagavā
Avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     anātāpī anotappī      kusīto hīnavīriyo
     yo thīnamiddhabahulo       ahiriko anādaro
     abhabbo tādiso bhikkhu     phuṭṭhuṃ sambodhimuttamaṃ
        yo ca satimā nipako jhāyī
        ātāpī ottappī ca appamatto
        saññojanaṃ jātijarāya 1- chetvā
        idheva sambodhimanuttaraṃ phuseti.
 Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Sattamaṃ.
   [213]  8 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ nayidaṃ
bhikkhave  brahmacariyaṃ  vussati  janakuhanatthaṃ na 2- janalapanatthaṃ na 2-
lābhasakkārasilokānisaṃsatthaṃ  na  2- iti maṃ jano jānātūti atha kho
idaṃ  bhikkhave  brahmacariyaṃ  vussati  saṃvaratthañceva  pahānatthañcāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     saṃvaratthaṃ pahānatthaṃ       brahmacariyaṃ anītihaṃ
     adesayi so bhagavā        nibbānogadhagāminaṃ
     esa maggo mahatthehi 3-   anuyāto mahesibhi 4-
     ye ye taṃ paṭipajjanti      yathā buddhena desitaṃ
     dukkhassantaṃ karissanti     satthu sāsanakārinoti.
@Footnote: 1 Po. jātijarānaṃ . 2 aṭṭhakathāyaṃ na dissanti. yu nasaddo na dissati
@3 Ma. Yu. mahattehi . 4 Yu. mahesino.
     Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Aṭṭhamaṃ.
   [214]  9 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ nayidaṃ
bhikkhave  brahmacariyaṃ  vussati  janakuhanatthaṃ  na  janalapanatthaṃ  na
lābhasakkārasilokānisaṃsatthaṃ  na  iti maṃ jano jānātūti atha kho idaṃ
bhikkhave  brahmacariyaṃ  vussati  abhiññatthañceva  pariññatthañcāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     abhiññatthaṃ pariññatthaṃ    brahmacariyaṃ anītihaṃ
     adesayi so bhagavā        nibbānogadhagāminaṃ
     esa maggo mahatthehi     anuyāto mahesibhi
     ye ye taṃ paṭipajjanti      yathā buddhena desitaṃ
     dukkhassantaṃ karissanti     satthu sāsanakārinoti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Navamaṃ.
   [215] 10 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dvīhi
bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu diṭṭheva dhamme sukhasomanassabahulo
viharati  yoniso  āraddho  hoti  āsavānaṃ khayāyāti 1- katamehi
dvīhi  saṃvejanīyesu  ṭhānesu  saṃvejanena  saṃvegassa 2- ca yoniso
padhānena  imehi  kho  bhikkhave  dvīhi  dhammehi samannāgato bhikkhu
diṭṭheva  dhamme  sukhasomanassabahulo  viharati  yoniso āraddho hoti
āsavānaṃ khayāyāti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     saṃvejanīyesu ṭhānesu       saṃvijjetheva paṇḍito
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. saṃviggassa.
     Ātāpī nipako bhikkhu      paññāya samavekkhiya
     evaṃ vihārī ātāpī       santavutti anuddhato
     cetosamathamanuyutto      khayaṃ dukkhassa pāpuṇeti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dasamaṃ.
               Vaggo paṭhamo.
                Tassuddānaṃ
     dveme bhikkhu tapanīyā     tapanīyā paratthehi
     ātāpī na 1- kuhanā ca    somanassena te dasāti.
                 --------
        Itivuttake dukanipātassa dutiyavaggo
   [216] 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tathāgataṃ
bhikkhave  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  dve  vitakkā  bahulaṃ samudācaranti
khemo  ca  vitakko  viveko 2- ca . abyāpajjhārāmo bhikkhave
tathāgato  abyāpajjharato  tamenaṃ  bhikkhave  tathāgataṃ abyāpajjhārāmaṃ
abyāpajjharataṃ  eseva  vitakko  bahulaṃ samudācarati imāyāhaṃ iriyāya
na kiñci byābādhemi tasaṃ vā thāvaraṃ vāti.
   {216.1} Pavivekārāmo bhikkhave tathāgato pavivekarato tamenaṃ
bhikkhave  tathāgataṃ  pavivekārāmaṃ  pavivekarataṃ  eseva vitakko bahulaṃ
samudācarati  yaṃ  akusalaṃ taṃ pahīnanti . tasmā tiha bhikkhave tumhepi
@Footnote: 1 Ma. na kuhanā dve . 2 Yu. pariveko.
Abyāpajjhārāmā  viharatha  abyāpajjharatā  tesaṃ  vo  bhikkhave
tumhākaṃ   abyāpajjhārāmānaṃ  viharataṃ  abyāpajjharatānaṃ  eseva
vitakko  bahulaṃ  samudācarissati  imāya  mayaṃ  iriyāya  na  kiñci
byābādhema tasaṃ vā thāvaraṃ vāti.
   {216.2}  Pavivekārāmā  bhikkhave viharatha pavivekaratā tesaṃ
vo  bhikkhave  tumhākaṃ  pavivekārāmānaṃ  viharataṃ  pavivekaratānaṃ
eseva  vitakko  bahulaṃ  samudācarissati  kiṃ  akusalaṃ  kiṃ  appahīnaṃ
kiṃ pajahāmāti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
        tathāgataṃ buddhaṃ asayhasāhinaṃ
        dve vitakkā samudācaranti naṃ
        khemo vitakko paṭhamo udīrito
        tato viveko dutiyo pakāsito.
        Tamonudaṃ pāragataṃ mahesiṃ
        taṃ pattipattaṃ vasimaṃ anāsavaṃ
        visantaraṃ taṇhakkhaye vimuttaṃ
        taṃ ve muniṃ antimadehadhāriṃ
        mārajahaṃ brūmi jarāya pāraguṃ.
        Sale yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
        yathāpi passe janataṃ samantato
        tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedho
        Pāsādamāruyaha samantacakkhu
        sokāvatiṇṇaṃ janatammapetasoko 1-
        avekkhati jātijarābhibhūtanti.
     Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [217]  2  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
tathāgatassa  bhikkhave  arahato  sammāsambuddhassa  dve  dhammadesanā
pariyāyena  bhavanti  katamā  dve  pāpaṃ  pāpakato  passathāti ayaṃ
paṭhamā  dhammadesanā  pāpaṃ  pāpakato  disvā  tattha  nibbindatha
virajjatha  vimuccathāti  ayampi  2-  dutiyā  dhammadesanā  tathāgatassa
bhikkhave  arahato sammāsambuddhassa imā dve dhammadesanā pariyāyena
bhavanti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     tathāgatassa buddhassa      sabbabhūtānukampino
     pariyāyavacanaṃ passa       dve ca dhammā pakāsitā
     pāpakaṃ passatha chekā 3-   tattha pāpaṃ 4- virajjatha
     tato virattacittāse      dukkhassantaṃ karissathāti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [218] 3 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ avijjā
bhikkhave  pubbaṅgamā  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  anvadeva
ahirikaṃ  anottappaṃ  vijjā  ca  kho  bhikkhave  pubbaṅgamā kusalānaṃ
@Footnote: 1 Ma. janatamapetasoko. Yu. janataṃ apetasoko 2 Ma. Yu. pisaddo natthi.
@3 Ma. cetaṃ. Yu. cekaṃ . 4 Ma. Yu. cāpi.
Dhammānaṃ  samāpattiyā  anvadeva  hirottappanti  .  etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yā kācimā duggatiyo     asmiṃ loke paramhi ca
     avijjāmūlakā 1- sabbā   icchālobhasamussayā
     yato ca hoti pāpiccho     ahiriko 2- anādaro
     tato pāpaṃ pasavati        apāyaṃ tena gacchati.
     Tasmā chandañca lobhañca  avijjañca virājayaṃ
     vijjaṃ uppādayaṃ bhikkhu      sabbā duggatiyo jaheti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Tatiyaṃ.
   [219]  4  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ te
bhikkhave  sattā  suparihīnā  ye  ariyāya  paññāya  parihīnā  te
diṭṭhe ceva 3- dhamme dukkhaṃ viharanti savighātaṃ saupāyāsaṃ sapariḷāhaṃ
kāyassa bhedā parammaraṇā duggati pāṭikaṅkhā . te bhikkhave sattā
aparihīnā  ye  ariyāya  paññāya  aparihīnā  te  diṭṭhe  ceva
dhamme  sukhaṃ  viharanti  avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugati  pāṭikaṅkhāti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     paññāya parihānena     passa lokaṃ sadevakaṃ
     niviṭṭhaṃ nāmarūpasmiṃ       idaṃ saccanti maññati.
     Paññā hi seṭṭhā lokasmiṃ yāyaṃ nibbedhagāminī
@Footnote: 1 Ma. avijjāmūlikā . 2 Ma. Yu. ahirīko . 3 Ma. diṭṭheva.1- ca sammā pajānāti  jātibhavaparikkhayaṃ
     tesaṃ devā manussā ca     sambuddhānaṃ satīmataṃ
     pihayanti hāsapaññānaṃ 2- sarīrantimadhārinanti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [220] 5 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dveme
bhikkhave  sukkā  dhammā  lokaṃ  pālenti  katame  dve hiri 3-
ca  ottappaṃ  ca . ime ce bhikkhave dve sukkā dhammā lokaṃ
na  pāleyyuṃ  nayidha  paññāyetha  mātāti  vā  mātucchāti  vā
mātulānīti  vā  ācariyabhiriyāti  vā  garūnaṃ  dārāti vā sambhedaṃ
loko agamissa yathā ajeḷakā kukkuṭasūkarā soṇasiṅgālā.
   {220.1} Yasmā ca kho bhikkhave ime dve sukkā dhammā lokaṃ
pālenti  tasmā  paññāyetha  4-  mātāti  vā  mātucchāti vā
mātulānīti  vā  ācariyabhiriyāti  vā  garūnaṃ  dārāti  vāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yesaṃ ce hiriottappaṃ      sabbadā ca na vijjati
     vokkantā sukkamūlā te   jātimaraṇagāmino.
     Yesañca hiriottappaṃ     sadā sammā upaṭṭhitā
     virūḷhabrahmacariyā       te santo khīṇapunabbhavāti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [221]  6 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ atthi
@Footnote: 1 Po. sā ca yasmā. Ma. yāya sammā. Yu. yā . 2 Yu. sapaññānaṃ.
@3 Ma. hirī . 4 Ma. Yu. paññāyati.
Bhikkhave  ajātaṃ  abhūtaṃ  akataṃ  asaṅkhataṃ no cetaṃ bhikkhave abhavissa
ajātaṃ  abhūtaṃ  akataṃ asaṅkhataṃ nayidha jātassa bhūtassa katassa saṅkhatassa
nissaraṇaṃ  paññāyetha  .  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi ajātaṃ
abhūtaṃ  akataṃ  asaṅkhataṃ  tasmā  jātassa  bhūtassa  katassa  saṅkhatassa
nissaraṇaṃ  paññāyethāti  1- . etamatthaṃ bhagavā avoca . tatthetaṃ
iti vuccati
     jātaṃ bhūtaṃ samuppannaṃ      kataṃ saṅkhatamaddhuvaṃ
     jarāmaraṇasaṅkhataṃ         roganiddhaṃ pabhaṅguṇaṃ 2-
     āhāranettippabhavaṃ      nālaṃ tadabhinandituṃ
     tassa nissaraṇaṃ santaṃ      atakkāvacaraṃ dhuvaṃ
     ajātaṃ asamuppannaṃ       asokaṃ virajaṃ padaṃ
     nirodho dukkhadhammānaṃ      saṅkhārūpasamo sukhoti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [222] 7 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dvemā
bhikkhave  nibbānadhātuyo  katamā  dve saupādisesā ca nibbānadhātu
anupādisesā ca nibbānadhātu.
   {222.1}  Katamā ca bhikkhave saupādisesā nibbānadhātu idha
bhikkhave  bhikkhu  arahaṃ  hoti  khīṇāsavo  vusitavā  katakaraṇīyo
ohitabhāro      anuppattasadattho      parikkhīṇabhavasaṃyojano
sammadaññā   vimutto   tassa   tiṭṭhanteva   pañcindriyāni
yesaṃ   avighātattā  3-  manāpāmanāpaṃ  paccanubhoti  sukhadukkhaṃ
@Footnote: 1 Ma. paññāyatīti . 2 Ma. pabhaṅguraṃ . 3 Po. adhigatattā.
Paṭisaṃvedayati  1-  tassa  yo rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo ayaṃ
vuccati bhikkhave saupādisesā nibbānadhātu.
   {222.2}  Katamā ca bhikkhave anupādisesā nibbānadhātu idha
bhikkhave  bhikkhu arahaṃ hoti khīṇāsavo vusitavā katakaraṇīyo ohitabhāro
anuppattasadattho    parikkhīṇabhavasaṃyojano   sammadaññā   vimutto
tassa  idheva  bhikkhave  sabbavedayitāni  anabhinanditāni  sītibhavissanti
ayaṃ vuccati bhikkhave anupādisesā nibbānadhātu . imā kho bhikkhave
dve nibbānadhātuyoti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
        dve imā cakkhumatā pakāsitā
        nibbānadhātū anissitena tādinā
        ekā hi dhātu idha diṭṭhadhammikā
        saupādisesā bhavanettisaṅkhayā
        anupādisesā pana samparāyikā
        yamhi nirujjhanti bhavāni sabbaso.
        Ye etadaññāya padaṃ asaṅkhataṃ
        vimuttacittā bhavanettisaṅkhayā
        te dhammasārādhigamakkhaye 2- ratā
        pahaṃsu te sabbabhavāni tādinoti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Sattamaṃ.
   [223] 8 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ paṭisallānārāmā
@Footnote: 1 Po. Yu. paṭisaṃvediyati . 2 Ma. Yu. dhammasārādhigamā khaye.
Sallānārāmā   bhikkhave   viharatha   paṭisallānaratā   ajjhattaṃ
cetosamathamanuyuttā   anirākatajjhānā   vipassanāya   samannāgatā
brūhetā  suññāgārānaṃ  .  paṭisallānārāmānaṃ  bhikkhave  viharataṃ
paṭisallānaratānaṃ   ajjhattaṃ  cetosamathamanuyuttānaṃ  anirākatajjhānānaṃ
vipassanāya   samannāgatānaṃ   brūhetānaṃ   suññāgārānaṃ  dvinnaṃ
phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva  dhamme aññā sati vā
upādisese  anāgāmitāti  .  etamatthaṃ bhagavā avoca . tatthetaṃ
iti vuccati
     ye santacittā nipakā     satimanto ca jhāyino
     sammā dhammaṃ vipassanti    kāmesu anapekkhino
     appamādaratā santā     pamāde bhayadassino
     abhabbā parihānāya      nibbānasseva santiketi.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Aṭṭhamaṃ.
   [224] 9 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ sikkhānisaṃsā
bhikkhave  viharatha  paññuttarā  vimuttisārā  satādhipateyyā  .
Sikkhānisaṃsānaṃ   bhikkhave   viharataṃ   paññuttarānaṃ   vimuttisārānaṃ
satādhipateyyānaṃ  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva
dhamme  aññā  sati  vā  upādisese  anāgāmitāti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
        paripuṇṇasekkhaṃ 1- apahānadhammaṃ
@Footnote: 1 Po. aparipuṇṇasekkhaṃ aparihānadhammaṃ. Ma. .. sikkhaṃ. Yu. .. sekhaṃ.
        Paññuttaraṃ jātikhayantadassiṃ
        taṃ ve muniṃ antimadehadhāriṃ
        mārañjahaṃ 1- brūmi jarāya pāraguṃ.
        Tasmā sadā jhānaratā samāhitā
        ātāpino jātikhayantadassino
        māraṃ sasenaṃ abhibhuyya bhikkhavo
        bhavatha jātimaraṇassa pāragāti.
     Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Navamaṃ.
   [225]  10  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti me sutaṃ
jāgaro  cassa  bhikkhave  bhikkhu vihareyya sato sampajāno samāhito
pamudito  vippasanno  ca  tattha  kālavipassī ca kusalesu dhammesu .
Jāgarassa  bhikkhave  bhikkhuno  viharato  satimato  2-  sampajānassa
samāhitassa  pamuditassa  vippasannassa  tattha  kālavipassino  kusalesu
dhammesu  dvinnaṃ  phalānaṃ  aññataraṃ  phalaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  diṭṭheva dhamme
aññā  sati  vā  upādisese  anāgāmitāti  . etamatthaṃ bhagavā
avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     jāgarantā suṇāthetaṃ     ye suttā te pabujjhatha
     suttā jāgaritaṃ seyyo     natthi jāgarato bhayaṃ.
        Yo jāgaro ca satimā sampajāno
        samāhito mudito vippasanno ca
@Footnote: 1 Yu. mānañjahaṃ . 2 Ma. Yu. satassa.
        Kālena so sammā dhammaṃ parivīmaṃsamāno
        ekodibhūto vihane tamaṃ so.
        Tasmā have jāgariyaṃ bhajetha
        ātāpī bhikkhu nipako jhānalābhī
        saṃyojanaṃ jātijarāya chetvā
        idheva sambodhimanuttaraṃ phuseti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dasamaṃ.
   [226]  11  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti me sutaṃ
dveme  bhikkhave  āpāyikā nerayikā idampahāya 1- katame dve
yo  [2]-  abrahmacārī brahmacārīpaṭiñño yo ca paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  carantaṃ  amūlakena  abrahmacariyena  anuddhaṃseti  . ime
kho  bhikkhave  dve āpāyikā nerayikā idampahāyāti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
        abhūtavādī nirayaṃ upeti
        yo cāpi 3- katvā na karomiccāha
        ubhopi te pecca samā bhavanti
        nihīnakammā manujā parattha.
     Kāsāvakaṇṭhā bahavo     pāpadhammā asaññatā
     pāpā pāpehi kammehi    nirayaṃ te upapajjare
     seyyo ayoguḷo bhutto    tatto aggisikhūpamo
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamappahāya . 2 Ma. ca . 3 Ma. Yu. vāpi. yo vāpi katvā na karomīti
@cāhāti udāne āgataṃ.
     Yañce bhuñjeyya dussīlo   raṭṭhapiṇḍaṃ asaññatoti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Ekādasamaṃ.
   [227] 12 Vuttaṃ hetaṃ bhagavā vuttamarahatāti me sutaṃ dvīhi bhikkhave
diṭṭhigatehi pariyuṭṭhitā devamanussā oliyanti eke atidhāvanti eke
cakkhumanto ca passanti.
   {227.1} Kathañca bhikkhave oliyanti eke bhavārāmā bhikkhave
devamanussā bhavaratā bhavasammuditā tesaṃ bhavanirodhāya dhamme desiyamāne
cittaṃ na pakkhandati na sampasīdati na santiṭṭhati nādhimuccati evaṃ [1]-
bhikkhave oliyanti eke.
   {227.2} Kathañca bhikkhave atidhāvanti eke bhaveneva kho paneke
aṭṭiyamānā  harāyamānā  jigucchamānā  vibhavaṃ  abhinandanti yato kira
bho ayaṃ attā 2- kāyassa bhedā parammaraṇā ucchijjati vinassati na
hoti parammaraṇā etaṃ santaṃ etaṃ paṇītaṃ etaṃ yāthāvanti evaṃ kho
bhikkhave atidhāvanti eke.
   {227.3} Kathañca bhikkhave cakkhumanto passanti idha bhikkhu bhūtaṃ
bhūtato passati bhūtaṃ bhūtato disvā bhūtassa nibbidāya virāgāya nirodhāya
paṭipanno hoti evaṃ kho bhikkhave cakkhumanto ca passantīti. Etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yo 3- bhūtaṃ bhūtato disvā   bhūtassa ca atikkamaṃ
     yathābhūtaṃ 4- vimuccanti     bhavataṇhāparikkhayā
     sace bhūtaṃ pariñño so     vītataṇho bhavābhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho . 2 Yu. attho . 3 Ma. Yu. ye . 4 Ma. Yu. yathābhūte.
     Bhūtassa vibhavā bhikkhū       nāgacchanti punabbhavanti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dvādasamaṃ.
               Vaggo dutiyo.
                Tassuddānaṃ
     dve indriyā dve tapanīyā  sīlena apare duve
     anottappī 1- kuhanā dve ca saṃvejanīyena te dasa
     vitakkā desanā vijjā     paññā dhammena pañcamaṃ
     ajātaṃ dhātu sallānaṃ      sikkhā jāgariyena ca
     apāya diṭṭhiyāyeva 2-     bāvīsati pakāsitāti.
             Dukanipāto niṭṭhito.
                  ----------
         Itivuttake tikanipātassa paṭhamavaggo
   [228] 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīṇīmāni
bhikkhave   akusalamūlāni   katamāni   tīṇi   lobho   akusalamūlaṃ
doso  akusalamūlaṃ  moho  akusalamūlaṃ  .  imāni kho bhikkhave tīṇi
akusalamūlānīti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     lobho doso ca moho ca    purisaṃ pāpacetasaṃ
     hiṃsanti attasambhūtā      tacasāraṃva samphalanti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. anottāpī . 2 Ma. Yu. diṭṭhiyā ceva.
   [229] 2 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tisso
imā bhikkhave dhātuyo katamā tisso rūpadhātu arūpadhātu nirodhadhātu.
Imā  kho  bhikkhave  tisso  dhātuyoti  .  etamatthaṃ  bhagavā
avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     rūpadhātupariññāya 1-     arūpesu asaṇṭhitā
     nirodhe ye vimuccanti      te janā maccuhāyino.
     Kāyena amataṃ dhātuṃ       phussayitvā 2- nirūpadhiṃ
     upadhippaṭinissaggaṃ       sacchikatvā anāsavo
     deseti sammāsambuddho    asokaṃ virajaṃ padanti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [230] 3 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tisso
imā  bhikkhave vedanā katamā tisso sukhā vedanā dukkhā vedanā
adukkhamasukhā vedanā . imā kho bhikkhave tisso vedanāti. Etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tattethaṃ iti vuccati
     samāhito sampajāno     sato buddhassa sāvako
     vedanā ca pajānāti      vedanānañca sambhavaṃ
     yattha cetā nirujjhanti     maggañca khayagāminaṃ
     vedanānaṃ khayā bhikkhu      nicchāto parinibbutoti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Tatiyaṃ.
   [231] 4 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tisso
@Footnote: 1 Ma. rūpadhātuṃ . 2 Ma. phusayitvā. Yu. phassayitvā.
Imā  bhikkhave  vedanā  katamā  tisso  sukhā  vedanā  dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  .  sukhā bhikkhave vedanā dukkhato
daṭṭhabbā   dukkhā  vedanā  sallato  daṭṭhabbā  adukkhamasukhā
vedanā aniccato daṭṭhabbā . yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno sukhā
vedanā  dukkhato  diṭṭhā  hoti  dukkhā  vedanā  sallato diṭṭhā
hoti  adukkhamasukhā  vedanā  aniccato  diṭṭhā  hoti  ayaṃ vuccati
bhikkhave  bhikkhu  ariyo  sammaddaso  acchecchi  2-  taṇhaṃ vivattayi
saṃyojanaṃ  sammāmānābhisamayā  3- antamakāsi dukkhassāti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yo sukhaṃ dukkhato addakkhi 4- dukkhamaddakkhi sallato
     adukkhamasukhaṃ santaṃ        addakkhi naṃ aniccato
     sa ve sammaddaso bhikkhu     yato tattha vimuccati
     abhiññāvosito santo    sa ve yogātigo munīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [232] 5 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tisso
imā  bhikkhave  esanā  katamā  tisso  kāmesanā  bhavesanā
brahmacariyesanā . imā kho bhikkhave tisso esanāti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     samāhito sampajāno     sato buddhassa sāvako
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Yu. acchejji . 3 Po. sammaddaso mānā -.
@4 Ma. adda.
     Esanā ca pajānāti      esanānañca sambhavaṃ
     yattha cetā nirujjhanti     maggañca khayagāminaṃ
     esanānaṃ khayā bhikkhu      nicchāto parinibbutoti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [233] 6 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tisso
imā  bhikkhave  esanā  katamā  tisso  kāmesanā  bhavesanā
brahmacariyesanā . imā kho bhikkhave tisso esanāti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kāmesanā bhavesanā      brahmacariyesanā saha
     iti saccaparāmāso       diṭṭhiṭṭhānā samussayā
     sabbarāgavirattassa       taṇhakkhayavimuttino
     esanāpaṭinissaṭṭhā      diṭṭhiṭṭhānā samūhatā
     esanānaṃ khayā bhikkhu      nirāso akathaṅkathīti.
  Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [234] 7 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tayome
bhikkhave  āsavā  katame tayo kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo .
Ime  kho  bhikkhave tayo āsavāti . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     samāhito sampajāno      sato buddhassa sāvako
     āsave ca pajānāti       āsavānañca sambhavaṃ
     Yattha cetā nirujjhanti     maggañca khayagāminaṃ
     āsavānaṃ khayā bhikkhu      nicchāto parinibbutoti.
  Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Sattamaṃ.
   [235] 8 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tayome
bhikkhave āsavā katame tayo kāmāsavo bhavāsavo avijjāsavo. Ime
kho bhikkhave tayo āsavāti . etamatthaṃ bhagavā avoca . tatthetaṃ
iti vuccati
     yassa kāmāsavo khīṇo     avijjā ca virājitā
     bhavāsavo parikkhīṇo       vippamutto nirūpadhi
     dhāreti antimaṃ dehaṃ      jetvā māraṃ savāhananti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Aṭṭhamaṃ.
   [236] 9 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tisso imā
bhikkhave  taṇhā  katamā  tisso kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā .
Imā kho bhikkhave tisso taṇhāti . Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ
iti vuccati
     taṇhāyogena saṃyuttā    rattacittā bhavābhave
     te yogayuttā mārassa     ayogakkhemino janā
     sattā gacchanti saṃsāraṃ     jātimaraṇagāmino
     ye ca taṇhaṃ pahantvāna    vītataṇhā bhavābhave
     te 1- ve pāragatā loke   ye pattā āsavakkhayanti.
@Footnote: 1 Yu. te ca pāraṅgatā.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Navamaṃ.
   [237]  10 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīhi
bhikkhave  dhammehi  samannāgato bhikkhu atikkamma māradheyyaṃ ādiccova
virocati  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave bhikkhu asekkhena sīlakkhandhena
samannāgato  hoti  asekkhena  samādhikkhandhena  samannāgato  hoti
asekkhena  paññākkhandhena samannāgato hoti . imehi kho bhikkhave
tīhi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  atikkamma  māradheyyaṃ ādiccova
virocatīti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     sīlasamādhipaññā 1- ca   yassa ete subhāvitā
     atikkamma māradheyyaṃ     ādiccova virocatīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dasamaṃ.
               Vaggo paṭhamo.
                Tassuddānaṃ
        mūladhātu atha vedanā duve
        esanā ca duve āsavā duve
        taṇhāto [2]- atha māradheyyato
        vaggamāhu paṭhamanti muttamanti.
                -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. sīlaṃ samādhi paññā ca . 2 Po. Ma. Yu. ca.
        Itivuttake tikanipātassa dutiyavaggo
   [238] 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīṇīmāni
bhikkhave  puññakiriyāvatthūni  katamāni  tīṇi  dānamayaṃ  puññakiriyāvatthu
sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  bhāvanāmayaṃ  puññakiriyāvatthu  .  imāni kho
bhikkhave tīṇi puññakiriyāvatthūnīti . etamatthaṃ bhagavā avoca . Tatthetaṃ
iti vuccati
     puññameva so sikkheyya   āyataggaṃ sukhindriyaṃ 1-
     dānañca samacariyañca     mettacittañca bhāvaye
     ete dhamme bhāvayitvā    tayo sukhasamuddaye
     abyāpajjhaṃ sukhaṃ lokaṃ     paṇḍito upapajjatīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [239] 2 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīṇīmāni
bhikkhave  cakkhūni  katamāni  tīṇi  maṃsacakkhu  dibbacakkhu  paññācakkhu .
Imāni kho bhikkhave tīṇi cakkhūnīti . etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ
iti vuccati
     maṃsacakkhu 2- dibbacakkhu    paññācakkhu anuttaraṃ
     etāni tīṇi cakkhūni       akkhāsi purisuttamo
     maṃsacakkhussa uppādo     maggo dibbassa cakkhuno
     yato ñāṇaṃ udapādi      paññācakkhu anuttaraṃ
@Footnote: 1 Ma. sukhuddariyaṃ . 2 Po. maṃsacakkhuṃ dibbacakkhuṃ paññācakkhuṃ.
     Yassa cakkhussa paṭilābhā   sabbadukkhā vimuccatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [240] 3 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīṇīmāni
bhikkhave  indriyāni  katamāni  tīṇi  anaññataññassāmītindriyaṃ  1-
aññindriyaṃ aññātāvindriyaṃ . imāni kho bhikkhave tīṇi indriyānīti.
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     sekkhassa sikkhamānassa    ujumaggānusārino
     khayasmiṃ paṭhamaṃ ñāṇaṃ      tato aññā anantarā
     tato aññā vimuttassa    ñāṇaṃ ve hoti tādino
     akuppā me vimuttīti      bhavasaṃyojanakkhayā
     sace 2- indriyasampanno  santo santipade rato
     dhāreti antimaṃ dehaṃ       jetvā māraṃ savāhananti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Tatiyaṃ.
   [241] 4 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tayome
bhikkhave  addhā  katame  tayo  atīto  addhā  anāgato  addhā
paccuppanno  addhā  ime kho bhikkhave tayo addhāti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     akkheyyasaññino sattā  akkheyyasmiṃ patiṭṭhitā
     akkheyyaṃ apariññāya     yogamāyanti maccuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. anaññātaññassāmītindriyaṃ . 2 Ma. Yu. sa se.
     Akkheyyaṃ ca pariññāya    akkhātāraṃ na maññati
     phuṭṭho vimokkho manasā    santipadamanuttaraṃ
     sa ve akkheyyasampanno   santo santipade rato
     saṅkhāya sevī dhammaṭṭho     saṅkhyaṃ 1- nopeti vedagūti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [242] 5 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīṇīmāni
bhikkhave   duccaritāni  katamāni  tīṇi  kāyaduccaritaṃ  vacīduccaritaṃ
manoduccaritaṃ  .  imāni kho bhikkhave tīṇi duccaritānīti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kāyaduccaritaṃ katvā       vacīduccaritāni ca
     manoduccaritaṃ katvā       yañcaññaṃ dosasañhitaṃ
     akatvā kusalaṃ kammaṃ      katvānākusalaṃ bahuṃ
     kāyassa bhedā duppañño  nirayaṃ so upapajjatīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [243] 6 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīṇīmāni
bhikkhave  sucaritāni  katamāni tīṇi kāyasucaritaṃ vacīsucaritaṃ manosucaritaṃ .
Imāni  kho bhikkhave tīṇi sucaritānīti . etamatthaṃ bhagavā avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     kāyaduccaritaṃ hitvā       vacīduccaritāni ca
     manoduccaritaṃ hitvā       yañcaññaṃ dosasañhitaṃ
@Footnote: 1 Po. saṅkhaṃ na upeti vedagū.
     Akatvākusalaṃ 1- kammaṃ     katvāna kusalaṃ bahuṃ
     kāyassa bhedā sappañño  saggaṃ so upapajjatīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [244]  7  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
tīṇimāni   bhikkhave  soceyyāni  katamāni  tīṇi  kāyasoceyyaṃ
vacīsoceyyaṃ manosoceyyaṃ . imāni kho bhikkhave tīṇi soceyyānīti.
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kāyasuciṃ vācāsuciṃ 2-     cetosucimanāsavaṃ
     suciṃ soceyyasampannaṃ     āhu sabbapahāyinanti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Sattamaṃ.
   [245] 8 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tīṇimāni
bhikkhave  moneyyāni  katamāni  tīṇi  kāyamoneyyaṃ  vacīmoneyyaṃ
manomoneyyaṃ . imāni kho bhikkhave tīṇi moneyyānīti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kāyamuniṃ vācāmuniṃ 3-     manomunimanāsavaṃ
     muniṃ moneyyasampannaṃ     āhu ninhātapāpakanti 4-.
   Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Aṭṭhamaṃ.
   [246]  9 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ yassa
kassaci  bhikkhave  rāgo  appahīno  doso  appahīno  moho
appahīno  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bandho  5-  mārassa paṭimukkassa
@Footnote: 1 Po. akatvā akusalaṃ . 2 Ma. vacīsuciṃ . 3 Ma. vacīmuniṃ . 4 Po. niddhotapāpakaṃ.
@5 Ma. baddho.
Mārapāso yathākāmakaraṇīyo ca 1- pāpimato . yassa kassaci bhikkhave
rāgo pahīno doso pahīno moho pahīno ayaṃ vuccati bhikkhave abandho
mārassa  omukkassa mārapāso na yathākāmakaraṇīyo ca pāpimatoti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yassa rāgo ca doso ca     avijjā ca virājitā
     taṃ bhāvitattaññataraṃ      brahmabhūtaṃ tathāgataṃ
     buddhaṃ verabhayātītaṃ        āhu sabbapahāyinanti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Navamaṃ.
   [247]  1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ yassa
kassaci  bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā rāgo appahīno doso
appahīno  moho  appahīno  ayaṃ  vuccati bhikkhave na atari samuddaṃ
saūmiṃ  savīciṃ  sāvaṭṭaṃ  sagahaṃ  sarakkhasaṃ  .  yassa  kassaci bhikkhave
bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā  vā  rāgo pahīno doso pahīno moho
pahīno  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  atari  samuddaṃ  saūmiṃ savīciṃ sāvaṭṭaṃ
sagahaṃ  sarakkhasaṃ  tiṇṇo  pāragato 2- thale tiṭṭhati brāhmaṇoti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     yassa rāgo ca doso ca    avijjā ca virājitā
        somaṃ samuddaṃ sagahaṃ sarakkhasaṃ
        saūmibhayaṃ duttaraṃ accatāri
        saṅgātigo maccujaho nirūpadhi
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi . 2 Ma. Yu. pāraṅgato.
        Pahāsi dukkhaṃ apunabbhavāya
        atthaṅgato so na samānameti.
        Amohayi maccurājanti brūmīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dasamaṃ.
                Vaggo dutiyo.
                 Tassuddānaṃ
        puññaṃ cakkhu athindriyā 1-
        addhā 2- caritaṃ duve suci
        mune 3- atha rāga duve
        puna vaggamāhu dutiyamuttamanti.
                 -----------
        Itivuttake tikanipātassa tatiyavaggo
   [248] 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ diṭṭhā
mayā  bhikkhave  sattā  kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena
samannāgatā   manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā
micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā.
   {248.1}  Taṃ  kho  panāhaṃ bhikkhave nāññassa samaṇassa vā
brāhmaṇassa   vā  sutvā  vadāmi  diṭṭhā  mayā  bhikkhave
sattā    kāyaduccaritena    samannāgatā    vacīduccaritena
@Footnote: 1 Po. Ma. atha indriyāni ca. Yu. atha indriyā . 2 Ma. addhā ca caritaṃ duve
@soci . 3 Po. munī.
Samannāgatā   manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā
micchādiṭṭhikā   micchādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā.
   {248.2} Api ca bhikkhave yadeva sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ
tadevāhaṃ vadāmi diṭṭhā mayā bhikkhave sattā kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapannāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     micchāmanaṃ paṇidhāya      micchāvācaṃ 1- abhāsiya
     micchākammāni katvāna    kāyena idha puggalo
     appassuto apuññakaro   appasmiṃ idha jīvite
     kāyassa bhedā duppañño  nirayaṃ so upapajjatīti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [249] 2 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ diṭṭhā
mayā  bhikkhave  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā.
   {249.1}  Taṃ  kho  panāhaṃ  bhikkhave  nāññassa  samaṇassa
vā    brāhmaṇassa   vā   sutvā   vadāmi   diṭṭhā
@Footnote: 1 Ma. micchāvācañca bhāsiya.
Mayā  bhikkhave  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā  vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā.
   {249.2} Api ca [1]- yadeva bhikkhave sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ
sāmaṃ viditaṃ tadevāhaṃ vadāmi diṭṭhā mayā bhikkhave sattā kāyasucaritena
samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
ariyānaṃ   anupavādakā   sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā
te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     sammāmanaṃ paṇidhāya      sammāvācaṃ abhāsiya
     sammākammāni katvāna   kāyena idha puggalo
     bahussuto puññakaro     appasmiṃ idha jīvite
     kāyassa bhedā sappañño saggaṃ so upapajjatīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dutiyaṃ.
   [250] 3 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tisso
imā  bhikkhave  nissaraṇiyā  dhātuyo  katamā  tisso  kāmānametaṃ
nissaraṇaṃ  yadidaṃ  nekkhammaṃ  rūpānametaṃ  nissaraṇaṃ  yadidaṃ  āruppaṃ
yaṃ  kho  pana  kiñci  bhūtaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  nirodho tassa
nissaraṇaṃ  .  imā  kho  bhikkhave  tisso nissaraṇiyā dhātuyoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave.
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kāmanissaraṇaṃ ñatvā     rūpānañca atikkamma 1-
     sabbasaṅkhārasamathaṃ       phusaṃ 2- ātāpi sabbadā
     sa ve sammaddaso bhikkhu    yato tattha vimuccati
     abhiññāvosito santo   sa ve yogātigo munīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Tatiyaṃ.
   [251] 4 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ rūpehi
bhikkhave  arūpā  santatarā  arūpehi  nirodho  santataroti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     ye ca rūpūpagā sattā     ye ca arūpaṭṭhāyino
     nirodhaṃ appajānantā     āgantāro punabbhavaṃ.
     Ye ca rūpe pariññāya     arūpesu asaṇṭhitā
     nirodhe ye vimuccanti      te janā maccuhāyino.
     Kāyena amataṃ dhātuṃ       phussayitvā nirūpadhi 3-
     upadhippaṭinissaggaṃ      sacchikatvā anāsavo
     deseti sammāsambuddho   asokaṃ virajaṃ padanti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Catutthaṃ.
   [252] 5 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tayome
bhikkhave  puttā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame  tayo
atijāto anujāto avajātoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. atikkamaṃ. 2 Po. passa. 3 Ma. Yu. nirūpadhiṃ.
   1  Kathañca  bhikkhave  putto  atijāto  hoti  idha bhikkhave
puttassa  mātāpitaro  honti  na buddhaṃ saraṇaṃ gatā na dhammaṃ saraṇaṃ
gatā  na  saṅghaṃ saraṇaṃ gatā pāṇātipātā appaṭiviratā adinnādānā
appaṭiviratā   kāmesu   micchācārā   appaṭiviratā  musāvādā
appaṭiviratā   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   appaṭiviratā   dussīlā
pāpadhammā  .  putto  ca  nesaṃ  hoti  buddhaṃ saraṇaṃ gato dhammaṃ
saraṇaṃ  gato  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  pāṇātipātā  paṭivirato  [1]-
adinnādānā  paṭivirato  kāmesu  micchācārā  paṭivirato musāvādā
paṭivirato    surāmerayamajjapamādaṭṭhānā    paṭivirato   sīlavā
kalyāṇadhammo evaṃ kho bhikkhave putto atijāto hoti.
   2  Kathañca  bhikkhave  putto  anujāto  hoti  idha bhikkhave
puttassa  mātāpitaro  honti  buddhaṃ  saraṇaṃ  gatā  dhammaṃ  saraṇaṃ
gatā  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gatā  pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā
paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā  musāvādā  paṭiviratā
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  sīlavanto  kalyāṇadhammā .
Putto 2- ca nesaṃ hoti buddhaṃ saraṇaṃ gato dhammaṃ saraṇaṃ gato saṅghaṃ
saraṇaṃ  gato  pāṇātipātā  paṭivirato  adinnādānā  paṭivirato
kāmesu  micchācārā  paṭivirato  musāvādā  paṭivirato  surāmeraya-
majjapamādaṭṭhānā  paṭivirato  sīlavā  kalyāṇadhammo  evaṃ  kho
bhikkhave putto anujāto hoti.
@Footnote: 1 Po. hoti. 2 Ma. Yu. puttopi nesaṃ ....
   3 Kathañca bhikkhave putto avajāto hoti idha bhikkhave puttassa
mātāpitaro  honti  buddhaṃ  saraṇaṃ  gatā  dhammaṃ  saraṇaṃ gatā saṅghaṃ
saraṇaṃ  gatā  pāṇātipātā  paṭiviratā  adinnādānā  paṭiviratā
kāmesu  micchācārā  paṭiviratā  musāvādā  paṭiviratā  surāmeraya-
majjapamādaṭṭhānā   paṭiviratā   sīlavanto   kalyāṇadhammā  .
Putto  ca  nesaṃ hoti na buddhaṃ saraṇaṃ gato na dhammaṃ saraṇaṃ gato
na  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  pāṇātipātā  appaṭivirato  adinnādānā
appaṭivirato   kāmesu   micchācārā   appaṭivirato  musāvādā
appaṭivirato   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   appaṭivirato   dussīlo
pāpadhammo  evaṃ kho bhikkhave putto avajāto hoti . ime kho
bhikkhave  tayo  puttā  santo saṃvijjamānā lokasminti . etamatthaṃ
bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     atijātaṃ anujātaṃ        puttamicchanti paṇḍitā
     avajātaṃ na icchanti      yo hoti kulagandhano.
     Ete kho puttā lokasmiṃ   ye ca 1- bhavanti upāsakā
     saddhāsīlena sampannā   vadaññū vītamaccharā
     cando abbhaghanā mutto   parisāsu virocareti.
    Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Pañcamaṃ.
   [253]  6  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
tayome  bhikkhave  puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ katame tayo
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Avuṭṭhikasamo padesavassī sabbatthābhivassī.
   1  Kathañca  bhikkhave  puggalo avuṭṭhikasamo hoti idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sabbesaññeva  na  dātā  hoti samaṇabrāhmaṇa-
kapaṇaddhikavanibbakayācakānaṃ  annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandhaṃ vilepanaṃ
seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ evaṃ kho bhikkhave puggalo avuṭṭhikasamo hoti.
   2 Kathañca bhikkhave puggalo padesavassī hoti idha bhikkhave ekacco
puggalo  ekaccānaṃ  dātā  hoti  ekaccānaṃ  na  dātā [1]-
samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhikavanibbakayācakānaṃ    annaṃ    pānaṃ   vatthaṃ
yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ seyyāvasathaṃ padīpeyyaṃ evaṃ kho bhikkhave
puggalo padesavassī hoti.
   3  Kathañca bhikkhave puggalo sabbatthābhivassī hoti idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sabbesaṃ  2-  deti  samaṇabrāhmaṇakapaṇaddhika-
vanibbakayācakānaṃ  annaṃ  pānaṃ  vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhaṃ  vilepanaṃ
seyyāvasathaṃ  padīpeyyaṃ  evaṃ  kho  bhikkhave  [3]- sabbatthābhivassī
hoti  .  ime  kho  bhikkhave  tayo puggalo santo saṃvijjamānā
lokasminti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     na samaṇe na brāhmaṇe   na 4- kapaṇaddhike na vanibbake
     laddhāna saṃvibhājeti 5-   annapānañca bhojanaṃ
     taṃ ve avuṭṭhikasamoti      āhu naṃ purisādhamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. hoti. 2 sabbesaṃva. 3 Ma. Yu. puggalo. 4 na kapaṇaddhikavanibbake.
@5 Po. saṃvibhajati.
     Ekaccānaṃ na dadāti     ekaccānaṃ pavecchati
     taṃ ve padesavassīti       āhu medhāvino janā.
     Subhikkhavāco puriso      sabbabhūtānukampako
     āmodamāno pakireti    detha dethāti bhāsati
     yathāpi megho thanayitvā   gajjayitvā pavassati
     thalaṃ ninnañca pūreti     abhisandanto ca 1- vārinā
     evameva idhekacco       puggalo hoti tādiso
     dhammena saṃharitvāna      uṭṭhānādhigataṃ dhanaṃ
     tappeti annapānena     sammā patte vanibbaketi.
   Ayampi attho vutto bhagavatā iti me sutanti. Chaṭṭhaṃ.
   [254]  7  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me  sutaṃ
tīṇimāni  bhikkhave  sukhāni  patthayamāno  sīlaṃ  rakkheyya  paṇḍito
katamāni  tīṇi  pasaṃsā  me  āgacchatūti  sīlaṃ  rakkheyya  paṇḍito
bhogā  me  uppajjantūti  sīlaṃ  rakkheyya  paṇḍito kāyassa bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjissāmīti  sīlaṃ  rakkheyya
paṇḍito  .  imāni  kho  bhikkhave  tīṇi  sukhāni patthayamāno sīlaṃ
rakkheyya  paṇḍitoti  .  etamatthaṃ  bhagavā avoca . tatthetaṃ iti
vuccati
     sīlaṃ rakkheyya medhāvī     patthayāno tayo sukhe
     pasaṃsaṃ vittalābhañca      pecca sagge pamodanaṃ.
@Footnote: 1 Ma. va.
     Akarontopi ce pāpaṃ     karontamupasevati
     saṅkiyo hoti pāpasmiṃ    avaṇṇo cassa rūhati.
     Yādisaṃ kurute mittaṃ       yādisaṃ 1- cupasevati
     sa ve tādisako hoti      sahavāso hi tādiso.
     Sevamāno sevamānaṃ      samphuṭṭho samphusaṃ paraṃ
     saro duṭṭho kalāpaṃva      alittamupalimpati.
     Upalepabhayā dhīro       neva pāpasakhā siyā.
     Pūtimacchaṃ kusaggena       yo naro upanayhati
     kusāpi pūti vāyanti      evaṃ bālūpasevanā.
     Taggarañca palāsena      yo naro upanayhati
     pattāpi surabhi vāyanti    evaṃ dhīrūpasevanā.
     Tasmā pattapūṭasseva 2-  ñatvā sampākamattano
     asante nupaseveyya      sante seveyya paṇḍito.
     Asanto nirayaṃ nenti     santo pāpenti sugatinti.
  Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Sattamaṃ.
   [255]  8  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti  me sutaṃ
bhindantāyaṃ  bhikkhave  kāyo  viññāṇaṃ  virāgadhammaṃ  sabbe  upadhī
aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammāti  .  etamatthaṃ  bhagavā avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     kāyañca bhindantaṃ ñatvā  viññāṇañca pabhaṅguṇaṃ 3-
@Footnote: 1 Po. yādisamūpasevati. Ma. yādisaṃ cūpasevati. 2 Yu. palāsapuṭasseva.
@3 Ma. virāgunaṃ. Yu. virāguṇaṃ.
     Upadhīsu bhayaṃ disvā       jātimaraṇamajjagā
     sampatvā paramaṃ santiṃ     kālaṃ kaṅkhati bhāvitattoti 1-.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Aṭṭhamaṃ.
   [256] 9 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ dhātusova 2-
bhikkhave  sattā  sattehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  hīnādhimuttikā
sattā   hīnādhimuttikehi   sattehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti
kalyāṇādhimuttikā   sattā   kalyāṇādhimuttikehi  sattehi  saddhiṃ
saṃsandanti  samenti  .  atītampi  bhikkhave addhānaṃ dhātusova sattā
sattehi  saddhiṃ  saṃsandiṃsu  samiṃsu  hīnādhimuttikā sattā hīnādhimuttikehi
sattehi   saddhiṃ   saṃsandiṃsu   samiṃsu  kalyāṇādhimuttikā  sattā
kalyāṇādhimuttikehi sattehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu.
   {256.1}  Anāgatampi  bhikkhave  addhānaṃ  dhātusova  sattā
sattehi  saddhiṃ  saṃsandissanti  samessanti  hīnādhimuttikā  sattā
hīnādhimuttikehi   sattehi   saddhiṃ   saṃsandissanti   samessanti
kalyāṇādhimuttikā   sattā   kalyāṇādhimuttikehi  sattehi  saddhiṃ
saṃsandissanti  samessanti  .  etarahipi  bhikkhave paccuppannaṃ addhānaṃ
dhātusova  sattā  sattehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti hīnādhimuttikā
sattā   hīnādhimuttikehi   sattehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti
kalyāṇādhimuttikā   sattā   kalyāṇādhimuttikehi  sattehi  saddhiṃ
saṃsandanti samentīti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     saṃsaggā vanatho jāto     asaṃsaggena chijjati
@Footnote: 1 Po. bhāvito. 2 Po. Ma. Yu. vasaddo natthi.
     Parittaṃ dārumāruyha      yathā sīde mahaṇṇave
     evaṃ kusītamāgamma       sādhujīvīpi sīdati.
     Tasmā taṃ parivajjeyya     kusītaṃ hīnavīriyaṃ
     pavivittehi ariyehi       pahitattehi jhāyibhi
     niccaṃ āraddhaviriyehi     paṇḍitehi sahāvaseti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Navamaṃ.
   [257]  10  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti me sutaṃ
tayome  bhikkhave  dhammā  sekhassa  bhikkhuno  parihānāya  saṃvattanti
katame  tayo idha bhikkhave sekho bhikkhu kammārāmo hoti kammarato
kammārāmatamanuyutto    bhassārāmo    hoti    bhassarato
bhassārāmatamanuyutto    niddārāmo    hoti    niddārato
niddārāmatamanuyutto  ime  kho  bhikkhave  tayo  dhammā  sekhassa
bhikkhuno  parihānāya  saṃvattanti  . tayome bhikkhave dhammā sekhassa
bhikkhuno  aparihānāya  saṃvattanti  katame  tayo idha bhikkhave sekho
bhikkhu  na  kammārāmo  hoti  na kammarato na kammārāmatamanuyutto
na  bhassārāmo  hoti  na  bhassarato  na  bhassārāmatamanuyutto na
niddārāmo  hoti  hoti  na  niddārato  na  niddārāmatamanuyutto
ime  kho  bhikkhave  tayo  dhammā  sekhassa  bhikkhuno aparihānāya
saṃvattantīti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     kammārāmo bhassarato 1-  niddārāmo ca uddhato
@Footnote: 1 Ma. bhassārāmo.
     Abhabbo tādiso bhikkhu    phuṭṭhuṃ sambodhimuttamaṃ.
     Tasmā hi appakiccassa   appamiddho anuddhato
     bhabbo so tādiso bhikkhu  phuṭṭhuṃ sambodhimuttamanti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Dasamaṃ.
              Vaggo tatiyo.
               Tassuddānaṃ
     dve diṭṭhī nissaraṇaṃ      rūpaṃ putto avuṭṭhikena ca
     sukhā ca bhindanā 1- dhātu  parihānena te dasāti.
                -----------
        Itivuttake tikanipātassa catutthavaggo
   [258] 1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tayome
bhikkhave  akusalā  vitakkā  katame  tayo  anavaññattipaṭisaṃyutto
vitakko   lābhasakkārasilokapaṭisaṃyutto   vitakko   parānuddayatā-
paṭisaṃyutto  vitakko ime kho bhikkhave tayo akusalā vitakkāti .
Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     anavaññattisaññutto   lābhasakkāragāravo
     sahanandi 2- amaccehi    ārā saṃyojanakkhayā
     yodha 3- putte 4- pasuṃ hitvā vivāso 5- saṅgahāni 6- ca
     bhabbo so tādiso bhikkhu   phuṭṭhuṃ sambodhimuttamanti. Paṭhamaṃ.
@Footnote: 1 Po. bhidurā dhātuṃ. Ma. bhiduro . 2 Ma. sahanandī . 3 Ma. Yu. yo ca.
@4 Ma. puttapasuṃ . 5 Po. Ma. vivāhe . 6 Ma. saṃharāni ca.
   [259]  2  Diṭṭhā mayā bhikkhave sattā sakkārena abhibhūtā
pariyādinnacittā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapannā  diṭṭhā  mayā bhikkhave sattā asakkārena abhibhūtā
pariyādinnacittā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapannā diṭṭhā mayā bhikkhave sattā sakkārena ca asakkārena
ca  tadubhayena  abhibhūtā  pariyādinnacittā  kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā.
   {259.1}  Taṃ  kho  panāhaṃ bhikkhave nāññassa samaṇassa vā
brāhmaṇassa vā sutvā vadāmi diṭṭhā mayā bhikkhave sattā sakkārena
abhibhūtā  pariyādinnacittā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapannā diṭṭhā mayā bhikkhave sattā asakkārena abhibhūtā
pariyādinnacittā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapannā diṭṭhā mayā bhikkhave sattā sakkārena ca asakkārena
ca  tadubhayena  abhibhūtā  pariyādinnacittā  kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā.
   {259.2} Api ca bhikkhave yadeva me sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ diṭṭhaṃ sāmaṃ
viditaṃ tadevāhaṃ vadāmi diṭṭhā mayā bhikkhave sattā sakkārena abhibhūtā
pariyādinnacittā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ  upapannā  diṭṭhā  mayā bhikkhave sattā asakkārena abhibhūtā
pariyādinnacittā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
Nirayaṃ  upapannā  diṭṭhā  mayā  bhikkhave  sattā  sakkārena  ca
asakkārena  ca  tadubhayena  abhibhūtā pariyādinnacittā kāyassa bhedā
parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannāti.
     Yassa sakkāriyamānassa 1- asakkārena cūbhayaṃ
     samādhi na vikampati       appamādavihārino
     taṃ jhāyinaṃ sātatikaṃ      sukhumadiṭṭhivipassakaṃ
     upādānakkhayārāmaṃ     āhu sappuriso itīti. Dutiyaṃ.
   [260] 3 Tayome bhikkhave devesu devasaddā niccharanti samayā
samayaṃ  upādāya  katame tayo 1 yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajjāya ceteti tasmiṃ [2]- samaye devesu devasaddo
niccharati  eso ariyasāvako mārena saddhiṃ saṅgāmāya cetetīti ayaṃ
bhikkhave paṭhamo devesu devasaddo niccharati samayā samayaṃ upādāya.
   {260.1} 2 Puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ samaye ariyasāvako sattannaṃ
bodhipakkhiyānaṃ  dhammānaṃ  bhāvanānuyogamanuyutto  viharati  tasmiṃ bhikkhave
samaye devesu devasaddo niccharati eso ariyasāvako mārena saddhiṃ
saṅgāmetīti  ayaṃ bhikkhave dutiyo devesu devasaddo niccharati samayā
samayaṃ upādāya.
   {260.2} 3 Puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ samaye ariyasāvako
āsavānaṃ    khayā   anāsavaṃ   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ
diṭṭheva    dhamme    sayaṃ    abhiññā    sacchikatvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkariyamānassa . 2 Yu. bhikkhave.
Upasampajja  viharati tasmiṃ bhikkhave samaye devesu devasaddo niccharati
eso  ariyasāvako  vijitasaṅgāmo  tameva  saṅgāmasīsaṃ  abhivijiya
ajjhāvasatīti  ayaṃ  bhikkhave  tatiyo  devesu  devasaddo  niccharati
samayā  samayaṃ  upādāya  .  ime  kho  bhikkhave  tayo devesu
devasaddā niccharanti samayā samayaṃ upādāyāti.
     Disvā vijitasaṅgāmaṃ      sammāsambuddhasāvakaṃ
     devatāpi namassanti     mahantaṃ vītasāradaṃ
     namo te purisājañña     yo tvaṃ dujjayamajjhabhū 1-
     jetvāna maccuno senaṃ    vimokkhena anāvaraṃ 2-
     itihetaṃ namassanti      devatā pattamānasaṃ
     tañhi tassa namassanti    yena maccuvasaṃ vajeti. Tatiyaṃ.
   [261]  4 Yadā bhikkhave devo devakāyā cavanadhammo hoti
pañcassa  pubbanimittāni  pātubhavanti  mālā  milāyanti  vatthāni
kilissanti   kacchehi   sedā   muccanti   kāye   dubbaṇṇiyaṃ
okkamati  sake  devo  devāsane  nābhiramatīti . tamenaṃ bhikkhave
devā  cavanadhammo  ayaṃ  devaputtoti  iti  viditvā  tīhi vācāhi
anumodanti  ito  bho  sugatiṃ  gaccha  sugatiṃ  gantvā  suladdhalābhaṃ
labha suladdhalābhaṃ labhitvā supatiṭṭhito bhavāhīti.
   [262]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
kinnu  kho  bhante  devānaṃ  sugatigamanasaṅkhātaṃ kiñci bhante devānaṃ
@Footnote: 1 Po. dujjayamajjhayi. 2 Po. anāsavaṃ.
Suladdhalābhasaṅkhātaṃ  kiṃ  pana  bhante  devānaṃ  supatiṭṭhitasaṅkhātanti .
Manussattaṃ  kho  bhikkhave 1- devānaṃ sugatigamanasaṅkhātaṃ yaṃ manussabhūto
samāno  tathāgatappavedite  dhammavinaye  saddhaṃ  paṭilabhati  idaṃ  kho
bhikkhave  devānaṃ  suladdhalābhasaṅkhātaṃ  sā  kho  panassa  saddhā
niviṭṭhā  hoti  mūlajātā  patiṭṭhitā  daḷhā  asaṃhāriyā  samaṇena
vā brāhmaṇena vā devena vā mārena vā brahmunā vā kenaci
vā lokasmiṃ idaṃ kho bhikkhave devānaṃ supatiṭṭhitasaṅkhātanti.
     Yadā devo devakāyā     cavati āyusaṅkhayā
     tayo saddā niccharanti    devānaṃ anumodataṃ
     ito bho sugatiṃ gaccha      manussānaṃ sahabyataṃ
     manussabhūto saddhamme    labha saddhaṃ anuttaraṃ
     sā te saddhā niviṭṭhassa   mūlajātā patiṭṭhitā
     yāvajīvaṃ asaṃhirā        saddhamme supavedite.
     Kāyaduccaritaṃ hitvā      vacīduccaritāni ca
     manoduccaritaṃ hitvā      yañcaññaṃ dosasaññitaṃ
     kāyena kusalaṃ katvā     vācāya kusalaṃ bahuṃ
     manasā kusalaṃ katvā      appamāṇaṃ nirūpadhiṃ.
     Tato opadhikaṃ puññaṃ     katvā dānena taṃ bahuṃ
     aññepi macce saddhamme brahmacariye nivesaya 2-
     imāya anukampāya      devā devaṃ yadā vidū
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu. 2 Yu. nivesaye.
     Cavantaṃ anumodanti      ehi deva punappunanti. Catutthaṃ.
   [263]  5  Tayome  bhikkhave  puggalā loke uppajjamānā
uppajjanti   bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya  atthāya
hitāya sukhāya devamanussānaṃ katame tayo
   {263.1}  1 idha bhikkhave tathāgato loke uppajjati arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā  so  dhammaṃ
deseti   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ
sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  ayaṃ
bhikkhave  paṭhamo  puggalo loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya
bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
   {263.2} 2 Puna ca paraṃ bhikkhave tasseva satthuno sāvako arahaṃ
hoti  khīṇāsavo  vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaṃyojano  sammadaññā  vimutto  so  dhammaṃ  deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti ayampi bhikkhave dutiyo
puggalo  loke  uppajjamāno  uppajjati  bahujanahitāya  bahujanasukhāya
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ.
   {263.3} 3 Puna ca paraṃ bhikkhave tasseva satthuno sāvako
sekkho    hoti    pāṭipado   bahussuto   sīlavatūpapanno
sopi    dhammaṃ    deseti    ādikalyāṇaṃ   majjhekalyāṇaṃ
Pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāseti  ayampi  bhikkhave  tatiyo  puggalo  loke
uppajjamāno  uppajjati  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  lokānukampāya
atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ . ime kho bhikkhave tayo
puggalā  loke  uppajjamānā  uppajjanti  bahujanahitāya bahujanasukhāya
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
        Satthā hi loke paṭhamo mahesī
        tassanvayo sāvako bhāvitatto
        athāparo pāṭipadopi sekkho
        bahussuto sīlavatūpapanno.
        Ete tayo devamanussaseṭṭhā
        pabhaṅkarā dhammamudīriyantā 1-
        apāpuranti 2- amatassa dvāraṃ
        yogā pamocanti bahujanaṃ te.
        Ye satthavāhena anuttarena
        sudesitaṃ maggamanukkamanti
        idheva dukkhassa karonti antaṃ
       ye appamattā sugatassa sāsaneti. Pañcamaṃ.
   [264] 6 Asubhānupassī bhikkhave kāyasmiṃ viharatha ānāpānassati
ca  vo  ajjhattaṃ  parimukhaṃ  supatiṭṭhitā  hotu  sabbasaṅkhāresu
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhammamudīrayantā. 2 Yu. apāvuṇanuti.
Aniccānupassino  viharatha  .  asubhānupassīnaṃ  bhikkhave kāyasmiṃ viharataṃ
yo  subhāya  dhātuyā  rāgānusayo so pahīyati . ānāpānassatiyā
ajjhattaṃ parimukhaṃ supatiṭṭhitāya 1- ye bāhirā vitakkāsayā vighātapakkhikā
te na honti . sabbasaṅkhāresu aniccānupassīnaṃ viharataṃ yā avijjā
sā pahīyati yā vijjā sā uppajjatīti.
     Asubhānupassī kāyasmiṃ    ānāpāne paṭissato
     sabbasaṅkhārasamathaṃ       passaṃ ātāpi sabbadā.
     Sa ve sammaddaso bhikkhu    yato tattha vimuccati
     abhiññāvosito santo   sa ve yogātigo munīti. Chaṭṭhaṃ.
   [265]  7  Dhammānudhammapaṭipannassa  bhikkhuno  ayamanudhammo hoti
veyyākaraṇāya   dhammānudhammapaṭipannoyanti   bhāsamāno  dhammaññeva
bhāsati  no adhammaṃ vitakkayamāno pana 2- dhammavitakkaññeva vitakketi
no adhammavitakkaṃ tadubhayaṃ [3]- abhinivajjetvā upekkhako viharati sato
sampajānoti.
     Dhammārāmo dhammarato    dhammaṃ anuvicintayaṃ
     dhammaṃ anussaraṃ bhikkhu      saddhammā na parihāyati.
     Caraṃ vā yadi vā tiṭṭhaṃ      nisinno uda vā sayaṃ
     ajjhattaṃ samayaṃ cittaṃ     santimevādhigacchatīti. Sattamaṃ.
   [266] 8 Tayome bhikkhave akusalavitakkā andhakaraṇā acakkhukaraṇā
aññāṇakaraṇā   paññānirodhikā   vighātapakkhikā  anibbānasaṃvattanikā
@Footnote: 1 Yu. sūpaṭṭhitāya. 2 Ma. Yu. vā. 3 Ma. vā pana.
Katame  tayo  kāmavitakko  bhikkhave  andhakaraṇo  acakkhukaraṇo
aññāṇakaraṇo    paññānirodhiko    vighātapakkhiko   anibbāna-
saṃvattaniko   .   byāpādavitakko   bhikkhave   andhakaraṇo
acakkhukaraṇo    aññāṇakaraṇo   paññānirodhiko   vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko   .   vihiṃsāvitakko   bhikkhave   andhakaraṇo
acakkhukaraṇo    aññāṇakaraṇo   paññānirodhiko   vighātapakkhiko
anibbānasaṃvattaniko  .  ime  kho  bhikkhave tayo akusalā vitakkā
andhakaraṇā    acakkhukaraṇā    aññāṇakaraṇā    paññānirodhikā
vighātapakkhikā anibbānasaṃvattanikā.
   [267] Tayome bhikkhave kusalā vitakkā anandhakaraṇā cakkhukaraṇā
ñāṇakaraṇā   paññāvuddhikā   avighātapakkhikā   nibbānasaṃvattanikā
katame  tayo  nekkhammavitakko  bhikkhave  anandhakaraṇo  cakkhukaraṇo
ñāṇakaraṇo  paññāvuddhiko  avighātapakkhiko  nibbānasaṃvattaniko  .
Abyāpādavitakko  bhikkhave  anandhakaraṇo  cakkhukaraṇo  ñāṇakaraṇo
paññāvuddhiko  avighātapakkhiko  nibbānasaṃvattaniko  .  avihiṃsāvitakko
bhikkhave   anandhakaraṇo   cakkhukaraṇo   ñāṇakaraṇo  paññāvuddhiko
avighātapakkhiko  nibbānasaṃvattaniko . ime kho bhikkhave tayo kusalā
vitakkā   anandhakaraṇā   cakkhukaraṇā   ñāṇakaraṇā  paññāvuddhikā
avighātapakkhikā nibbānasaṃvattanikāti.
        Tayo vitakke kusale vitakkaye
        Tayo pana akusale nirākare
        sa ve vitakkāni vicāritāni
        sameti vuṭṭhīva rajaṃ samūhataṃ
        sa ve vitakkūpasamena cetasā
        idheva so santipadaṃ samajjagāti. Aṭṭhamaṃ.
   [268]  9  Tayome bhikkhave antarā malā antarā amittā
antarā  sapattā  antarā  vadhakā  antarā  paccatthikā  katame
tayo  lobho  bhikkhave  antarā  malo  antarā  amitto antarā
sapatto  antarā  vadhako  antarā  paccatthiko  . doso bhikkhave
antarā  malo  antarā  amitto  antarā sapatto antarā vadhako
antarā  paccatthiko  .  moho  bhikkhave  antarā  malo antarā
amitto  antarā  sapatto  antarā  vadhako antarā paccatthiko .
Ime  kho  bhikkhave  tayo antarā malā antarā amittā antarā
sapattā antarā vadhakā antarā paccatthikāti.
     Anatthajanano lobho      lobho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati.
     Luddho atthaṃ na jānāti    luddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ lobho sahate naraṃ.
     Yo ca lobhaṃ pahantvāna    lobhaneyye na lubbhati
     lobho pahiyyate tamhā    udabinduva 1- pokkharā.
@Footnote: 1 Po. Ma. udabindūva.
     Anatthajanano doso      doso cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati.
     Duṭṭho atthaṃ na jānāti    duṭṭho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ doso sahate naraṃ.
     Yo ca dosaṃ pahantvāna    dosaneyye na dussati
     doso pahiyyate tamhā    tālapakkaṃva bandhanā.
     Anatthajanano moho      moho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ       taṃ jano nāvabujjhati.
     Mūḷho atthaṃ na jānāti    mūḷho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti      yaṃ moho sahate naraṃ.
     Yo ca mohaṃ pahantvāna    mohaneyye na muyhati
     mohaṃ vihanti so sabbaṃ    ādiccovudayaṃ tamanti. Navamaṃ.
   [269] 10 Tīhi bhikkhave asaddhammehi abhibhūto pariyādinnacitto
devadatto  āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho  atekiccho  katamehi
tīhi  pāpicchatāya  bhikkhave  abhibhūto  pariyādinnacitto  devadatto
āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho atekiccho . pāpamittatāya bhikkhave
abhibhūto   pariyādinnacitto   devadatto   āpāyiko  nerayiko
kappaṭṭho  atekiccho . sati kho pana uttariṃ karaṇīye oramattakena
visesādhigamena ca 1- antarā vosānaṃ āpādi . Imehi kho bhikkhave
tīhi  asaddhammehi  abhibhūto  pariyādinnacitto  devadatto  āpāyiko
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Nerayiko kappaṭṭho atekicchoti.
     Mā jātu koci lokasmiṃ    pāpiccho upapajjatha
     tadimināpi jānātha       pāpicchānaṃ yathā gati.
     Paṇḍitoti samaññāto   bhāvitattoti sammato
     jalaṃ va yasasā atthā      devadattoti me 1- sutaṃ.
     So pamādamanuciṇṇo     āsajja naṃ tathāgataṃ
     avīcinirayaṃ patto        catudvāraṃ bhayānakaṃ.
     Aduṭṭhassa hi yo dubbhe    pāpakammaṃ akubbato
     tameva pāpaṃ phusseti 2-    duṭṭhacittaṃ anādaraṃ.
     Samuddaṃ visakumbhena       yo maññeyya padūsituṃ 3-
     na so tena padūseyya     tasmā hi udadhī mahā.
     Evametaṃ tathāgataṃ        yo vādena vihiṃsati
     sammaggataṃ santacittaṃ     vādo tamhi na rūhati.
     Tādisaṃ mittaṃ kubbetha     tañca seveyya paṇḍito
     yassa maggānugo bhikkhu    khayaṃ dukkhassa pāpuṇeti.
  Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Dasamaṃ.
               Vaggo catuttho.
                 Tassuddānaṃ
     vitakka sakkāra sadda     cavamāna loke asubhaṃ
     dhammaṃ andhakāra malaṃ      devadattena dasāti.
@Footnote: 1 Ma. vissuto. 2 Ma. phusati. 3 Po. padūsitaṃ.
        Itivuttake tikanipātassa pañcamavaggo
   [270]  1 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ tayome
bhikkhave  aggappasādā  katame  tayo  yāvatā  bhikkhave  sattā
apādā  vā  dvipādā  vā  catuppadā vā bahuppadā vā rūpino
vā  arūpino  vā  saññino  vā asaññino vā nevasaññīnāsaññino
vā  tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  ye
bhikkhave  buddhe  pasannā  agge  te  pasannā  agge kho pana
pasannānaṃ aggo vipāko hoti.
   {270.1} Yāvatā bhikkhave dhammā saṅkhatā vā asaṅkhatā vā
virāgo  tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  madanimmadano  pipāsavinayo
ālayasamugghāto   vaṭṭupacchedo   taṇhakkhayo  virāgo  nirodho
nibbānaṃ  ye  bhikkhave virāge dhamme pasannā agge te pasannā
agge kho pana pasannānaṃ aggo vipāko hoti.
   {270.2} Yāvatā 1- bhikkhave saṅkhatā dhammā ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  tesaṃ  aggamakkhāyati  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati  sammāsamādhi  ye  bhikkhave  ariyamaggadhamme  pasannā
agge te pasannā agge kho pana pasannānaṃ aggo vipāko hoti.
   {270.3}  Yāvatā bhikkhave saṅghā vā gaṇā vā tathāgata-
sāvakasaṅgho  tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  cattāri purisayugāni aṭṭha
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. yāvatā bhikkhave saṅkhatā dhammāti ādivacanaṃ natthi.
Purisapuggalā  1-  ye bhikkhave saṅghe pasannā agge te pasannā
agge  kho pana pasannānaṃ aggo vipāko hoti ime kho bhikkhave
tayo aggappasādāti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     aggato ve pasannānaṃ     aggaṃ dhammaṃ vijānataṃ
     agge buddhe pasannānaṃ   dakkhiṇeyye anuttare
     agge dhamme pasannānaṃ    virāgūpasame sukhe
     agge saṅghe pasannānaṃ    puññakkhette anuttare
     aggasmiṃ dānaṃ dadataṃ      aggaṃ puññaṃ pavaḍḍhati
     aggaṃ āyu ca vaṇṇo ca    yaso kitti sukhaṃ balaṃ.
     Aggassa dātā medhāvī    aggadhammasamāhito
     devabhūto manusso vā     aggappatto pamodatīti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [271]  2  Antamidaṃ  bhikkhave  jīvikānaṃ  yadidaṃ  piṇḍolyaṃ
abhilāpāyaṃ  bhikkhave  lokasmiṃ  piṇḍolo vicarasi pattapāṇīti . tañca
kho  etaṃ  bhikkhave  kulaputtā  upenti atthavasikā atthavasaṃ paṭicca
neva  rājābhinītā na corābhinītā na iṇaṭṭā 2- na bhayaṭṭā 3-
ājīvikā  pakatā 4- api ca kho otiṇṇamhā jātiyā jarāmaraṇena
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi dukkhotiṇṇā 5-
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. esa bhagavato .l. lokassa. 2 iṇaṭṭhātipi. 3 bhayaṭṭhātipi.
@4 aṭṭhakathāyaṃ na ājīvikā pakatā. 5 Yu. dukkhātiṇṇā.
Dukkhaparetā  appeva  nāma  imassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
antakiriyā paññāyethāti.
   {271.1} Evaṃ pabbajito cāyaṃ bhikkhave kulaputto hoti 1-
abhijjhālu   kāmesu   tibbasārāgo   byāpannacitto   paduṭṭha-
manasaṅkappo  muṭṭhassati  asampajāno  asamāhito  vibbhantacitto
pākatindriyo  .  seyyathāpi  bhikkhave  chavālātaṃ  ubhato  padittaṃ
majjhe  gūthagataṃ  2-  neva  gāme  kaṭṭhatthaṃ  pharati  na  araññe
tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi gihibhogā ca 3- parihīno
sāmaññatthañca  na  paripūretīti  .  etamatthaṃ  bhagavā  avoca .
Tatthetaṃ iti vuccati
     gihibhogā ca parihīno      sāmaññatthañca dubbhago
     paridhaṃsamāno pakireti      chavālātaṃ 4- vinassati. [5]-
     Seyyo ayoguḷo bhutto   tatto aggisikhūpamo
     yañce bhuñjeyya dussīlo  raṭṭhapiṇḍaṃ asaññatoti. Dutiyaṃ.
   [272]  3 Saṅghāṭikaṇṇe cepi bhikkhave bhikkhu gahetvā piṭṭhito
piṭṭhito  anubandho  assa  pāde  pādaṃ  nikkhipanto so ca hoti
abhijjhālu   kāmesu   tibbasārāgo   byāpannacitto   paduṭṭha-
manasaṅkappo  muṭṭhassati  asampajāno  asamāhito  vibbhantacitto
pākatindriyo  atha  kho  so  ārakā  va mayhaṃ ahañca tassa .
Taṃ  kissa  hetu  dhammaṃ  hi  so  bhikkhave bhikkhu na passati dhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. so ca hoti. 2 gūdhagatantipi. 3 Po. Ma. casaddo natthi.
@4 Po. Ma. Yu. chavālātaṃva nassati. 5 kāsāvakaṇṭhā bahavo pāpadhammā asaññatā
@pāpā pāpehi kammehi nirayaṃ te upapajjare.
Apassanto  maṃ  1- na passati yojanasate cepi so bhikkhave bhikkhu
vihareyya  so  ca  hoti  anabhijjhālu  kāmesu  na  tibbasārāgo
abyāpannacitto   appaduṭṭhamanasaṅkappo   upaṭṭhitasati   sampajāno
samāhito  ekaggacitto  saṃvutindriyo  atha  kho  so  santikeva
mayhaṃ  ahañca  tassa  .  taṃ  kissa  hetu dhammaṃ hi so bhikkhave
bhikkhu passati dhammaṃ passanto maṃ passatīti.
     Anubandhopi ce assa      mahiccho va 2- vighātavā
     ejānugo anejassa      nibbutassa anibbuto
     giddho so vītagedhassa 3-   passa yāvañca ārakā.
     Yo ca dhammamabhiññāya    dhammamaññāya paṇḍito
     rahadova nivāto ca       anejo vūpasammati
     anejo so anejassa      nibbutassa ca nibbuto
     agiddho vītagedhassa       passa yāvañca santiketi. Tatiyaṃ.
   [273]  4  Tayome  bhikkhave  aggī katame tayo rāgaggi
dosaggi mohaggi. Ime kho bhikkhave tayo aggīti.
     Rāgaggi dahati macce      ratte kāmesu mucchite
     dosaggi pana byāpanne   nare pāṇātipātino
     mohaggi pana sammūḷhe    ariyadhamme akovide.
     Ete aggī ajānantā    sakkāyābhiratā pajā
     te vaḍḍhayanti nirayaṃ      tiracchānañca yoniyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. na maṃ passati. 2 Po. Ma. ca. 3 Po. vītarodhassa.
     Asuraṃ pittivisayañca 1-    amuttā mārabandhanā.
     Ye ca rattindivā yuttā   sammāsambuddhasāsane
     te nibbāpenti rāgaggiṃ   niccaṃ asubhasaññino
     dosaggiṃ pana mettāya     nibbāpenti naruttamā
     mohaggiṃ pana paññāya    yāyaṃ nibbedhagāminī.
     Te nibbāpetvā nipakā   rattindivamatanditā
     asesaṃ parinibbanti      asesaṃ dukkhamajjhaguṃ 2-.
     Ariyaddasā vedaguno     sammadaññāya paṇḍitā
     jātikkhayamabhiññāya     nāgacchanti punabbhavanti. Catutthaṃ.
   [274]  5  Tathā  tathā  bhikkhave  bhikkhu upaparikkheyya yathā
yathā 3- upaparikkhato bahiddhā cassa viññāṇaṃ avikkhittaṃ [4]- avisaṭaṃ
ajjhattaṃ   asaṇṭhitaṃ   anupādāya  [5]-  aparitassato  āyatiṃ
jātijarāmaraṇadukkhasamudayasambhavo na hotīti.
     Sattasaṅgapahīnassa       netticchinnassa bhikkhuno
     vikkhīṇo jātisaṃsāro      natthi assa 6- punabbhavoti. Pañcamaṃ.
   [275]  6  Tisso  imā  bhikkhave  kāmūpapattiyo  katamā
tisso   paccupaṭṭhitakāmā  nimmānaratino  paranimmitavasavattino  .
Imā kho bhikkhave tisso kāmūpapattiyoti.
     Paccupaṭṭhitakāmā ca      ye devā vasavattino
     nimmānaratino devā      ye caññe kāmabhogino
@Footnote: 1 Ma. Yu. pettivisayañca. 2 Po. dukkhamajjhagā. 3 Po. Ma. yathāssa.
@4 Yu. hoti. 5 Ma. na paritasseyya. bahiddhā bhikkhave viññāṇe avikkhitte
@avisaṭe sati ajjhattaṃ asaṇṭhite anupādāya. 6 Po. Ma. Yu. tassa.
     Itthabhāvaññathābhāvaṃ [1]- kāmabhogesu paṇḍitā 2-
     sabbe pariccaje kāme     ye dibbā ye ca mānusā
     piyarūpasātagadhitaṃ        chetvā sotaṃ duraccayaṃ
     asesaṃ parinibbanti       asesaṃ dukkhamajjhaguṃ
     ariyaddasā vedaguno      sammadaññāya paṇḍitā
     jātikkhayamabhiññāya     nāgacchanti punabbhavanti. Chaṭṭhaṃ.
   [276]  7  Kāmayogayutto  bhikkhave  bhavayogayutto  āgāmī
hoti āgantvā 3- itthattaṃ . Kāmayogavisaṃyutto bhikkhave bhavayogayutto
anāgāmī  hoti  anāgantvā  itthattaṃ  .  kāmayogavisaṃyutto
bhikkhave bhavayogavisaṃyutto arahaṃ hoti khīṇāsavoti.
     Kāmayogena saṃyuttā     bhavayogena cūbhayaṃ
     sattā gacchanti saṃsāraṃ    jātimaraṇagāminanti 4-.
     Ye ca kāme pahantvāna   appattā āsavakkhayaṃ
     bhavayogena saṃyuttā      anāgāmīti vuccare.
     Ye ca kho chinnasaṃsayā     khīṇamānapunabbhavā
   te ve pāragatā loke ye pattā āsavakkhayanti. Sattamaṃ. [5]-
   [277] 8 Kalyāṇasīlo bhikkhave bhikkhu kalyāṇadhammo kalyāṇapañño
imasmiṃ dhammavinaye kevalī vusitavā uttamapurisoti vuccati.
@Footnote: 1 saṃsāraṃ nātivattare etamādīnavaṃ ñatvā. 2 Po. susaṇṭhitā. Ma. Yu. paṇḍito.
@3 Ma. Yu. āgantā. 4 Ma. Yu. aṭṭhakathāyaṃ jātimaraṇagāmino.
@5 Po. Ma. Yu. tatiyabhāṇavāraṃ.
   1 Kathañca bhikkhave bhikkhu kalyāṇasīlo hoti idha bhikkhave bhikkhu
sīlavā  hoti  pāṭimokkhasaṃvarasaṃvuto  viharati  ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati  sikkhāpadesu
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇasīlo hoti. Iti kalyāṇasīlo.
   {277.1} 2 Kalyāṇadhammo ca kathaṃ hoti idha bhikkhave bhikkhu
sattattiṃsabodhipakkhikānaṃ   1-   dhammānaṃ   bhāvanānuyogamanuyutto
viharati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu kalyāṇadhammo hoti. Iti kalyāṇasīlo
kalyāṇadhammo.
   {277.2} 3 Kalyāṇapañño ca kathaṃ hoti idha bhikkhave bhikkhu
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  evaṃ  kho
bhikkhave  bhikkhu  kalyāṇapañño  hoti  .  iti  kalyāṇasīlo
kalyāṇadhammo   kalyāṇapañño   imasmiṃ   dhammavinaye   kevalī
vusitavā uttamapurisoti vuccatīti.
     Yassa kāyena vācāya     manasā natthi dukkaṭaṃ
     taṃ ve kalyāṇasīloti      āhu bhikkhuṃ hirīmataṃ.
     Yassa dhammā subhāvitā    pattasambodhigāmino 3-
     taṃ ve kalyāṇadhammoti    āhu bhikkhuṃ anussadaṃ.
     Yo dukkhassa pajānāti    idheva khayamattano
     taṃ ve kalyāṇapaññoti   āhu bhikkhuṃ anāsavaṃ
     tehi dhammehi sampannaṃ    anīghaṃ chinnasaṃsayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sattannaṃ bodhipakkhiyānaṃ .  2 Po. Ma. hirīmanaṃ.
@3 Ma. sattasambodhigāmino.
     Asitaṃ sabbalokassa      āhu sabbapahāyinanti. Aṭṭhamaṃ.
   [278] 9 Dvemāni bhikkhave dānāni āmisadānaṃ ca dhammadānaṃ
ca  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ dānānaṃ yadidaṃ dhammadānaṃ .
Dveme  bhikkhave  saṃvibhāgā  āmisasaṃvibhāgo  ca  dhammasaṃvibhāgo  ca
etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ dvinnaṃ saṃvibhāgānaṃ yadidaṃ dhammasaṃvibhāgo .
Dveme  bhikkhave  anuggahā  āmisānuggaho  ca  dhammānuggaho  ca
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ anuggahānaṃ yadidaṃ dhammānuggahoti.
        Yamāhu dānaṃ paramaṃ anuttaraṃ
        yaṃ saṃvibhāgaṃ bhagavā avaṇṇayi
        aggamhi khettamhi pasannacitto
        viññū pajānaṃ ko na yajetha kāle.
        Ye ceva bhāsanti suṇanti cūbhayaṃ
        pasannacittā sugatassa sāsane
        tesaṃ so attho paramo visujjhati
        ye appamattā sugatassa sāsaneti. Navamaṃ.
   [279]  10 Dhammenāhaṃ bhikkhave tevijjaṃ brāhmaṇaṃ paññāpemi
nāññaṃ  lapitalāpanamattena  .  kathañcāhaṃ  bhikkhave  dhammena tevijjaṃ
brāhmaṇaṃ paññāpemi nāññaṃ lapitalāpanamattena.
   {279.1} 1 Idha bhikkhave bhikkhu anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ
Ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi
jātiyo  dasapi  jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattāḷīsampi
jātiyo   paññāsampi   jātiyo   jātisatampi   jātisahassampi
jātisatasahassampi  anekepi  saṃvaṭṭakappe  anekepi  vivaṭṭakappe
anekepi  saṃvaṭṭavivaṭṭakappe  amutrāsiṃ  evaṃnāmo  evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto amutra udapādiṃ tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto
evaṃvaṇṇo   evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto
so  tato  cuto  idhūpapannoti  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  ayamassa  paṭhamā  vijjā  adhigatā  hoti
avijjā  vihatā  vijjā  uppannā tamo vihato āloko uppanno
yathātaṃ appamattassa ātāpino pahitattassa viharato.
   {279.2} 2 Puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāti  ime  vata  bhonto  sattā  kāyaduccaritena samannāgatā
vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ
upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapannā ime
vā  pana  bhonto  sattā  kāyasucaritena  samannāgatā vacīsucaritena
Samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā   sammādiṭṭhikammasamādānā   te  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti  iti  dibbena cakkhunā
visuddhena   atikkantamānusakena   .pe.   yathākammūpage  satte
pajānāti  ayamassa  dutiyā  vijjā  adhigatā  hoti avijjā vihatā
vijjā uppannā tamo vihato āloko uppanno yathātaṃ appamattassa
ātāpino pahitattassa viharato.
   {279.3} 3 Puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  ayamassa  tatiyā  vijjā adhigatā hoti avijjā
vihatā  vijjā  uppannā  tamo  vihato āloko uppanno yathātaṃ
appamattassa ātāpino pahitattassa viharato . evaṃ kho ahaṃ bhikkhave
dhammena tevijjaṃ brāhmaṇaṃ paññāpemi nāññaṃ lapitalāpanamattenāti.
     Pubbenivāsaṃ yo vedi 1-   [2]- saggāpāyañca passati
     atha 3- jātikkhayaṃ patto   abhiññāvosito muni
     etāhi tīhi vijjāhi      tevijjo hoti brāhmaṇo
     tamahaṃ vadāmi tevijjaṃ      nāññaṃ lapitalāpananti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Dasamaṃ.
           Vaggo pañcamo.
@Footnote: 1 Ma. veti. 2 Yu. pubbenivāsaṃ yo vedi saggāpāyañca brāhmaṇaṃ
@        paññāpemi na ca aññaṃ lapitalāpanamattena.
@3 Ma. atho.
                  Tassuddānaṃ
     pāsādajīvita saṅghāṭi     aggi upaparikkhayā
     upapatti kāma kalyāṇaṃ   dānaṃ dhammena te dasāti.
              Tikanipāto niṭṭhito.
                  -------------
          Itivuttake catukkanipāto
   [280]  1  Vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā  vuttamarahatāti me sutaṃ
ahamasmi   bhikkhave   brāhmaṇo  yācayogo  sadā  payatapāṇī
antimadehadharo  anuttaro bhisako sallakatto tassa me tumhe puttā
orasā  mukhato  jātā  dhammajā  dhammanimmitā  dhammadāyādā  no
āmisadāyādā  .  dvemāni  bhikkhave  dānāni  āmisadānañca
dhammadānañca  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ  dānānaṃ  yadidaṃ
dhammadānaṃ  .  dveme  bhikkhave  saṃvibhāgā  āmisasaṃvibhāgo  ca
dhammasaṃvibhāgo  ca  etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ saṃvibhāgānaṃ yadidaṃ
dhammasaṃvibhāgo  .  dveme  bhikkhave  anuggahā  āmisānuggaho  ca
dhammānuggaho  ca  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ  anuggahānaṃ
yadidaṃ  dhammānuggaho  .  dveme  bhikkhave  yāgā āmisayāgo ca
dhammayāgo  ca  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ  yāgānaṃ yadidaṃ
dhammayāgoti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
        Yo dhammayāgaṃ ayajī 1- amaccharī
        tathāgato sabbasattānukampī 2-
        taṃ tādisaṃ devamanussaseṭṭhaṃ
        sattā namassanti bhavassa pāragunti.
 Ayampi attho vutto bhagavatā  iti me sutanti. Paṭhamaṃ.
   [281]  2  Cattārimāni bhikkhave appāni ceva sulabhāni ca
tāni  ca  anavajjāni  katamāni  cattāri  paṃsukūlaṃ  bhikkhave cīvarānaṃ
appañca  sulabhañca  tañca  anavajjaṃ  .  piṇḍiyālopo  bhikkhave
bhojanānaṃ  appañca  sulabhañca  tañca  anavajjaṃ  .  rukkhamūlaṃ bhikkhave
senāsanānaṃ  appañca  sulabhañca  tañca  anavajjaṃ  .  pūtimuttaṃ
bhikkhave  bhesajjānaṃ  appañca  sulabhañca  tañca  anavajjaṃ  . imāni
kho bhikkhave cattāri appāni ceva sulabhāni ca tāni ca anavajjāni.
Yato kho bhikkhave bhikkhu appena ca tuṭṭho hoti sulabhena ca anavajjena
ca imassāhaṃ aññataraṃ sāmaññaṅganti vadāmīti.
     Anavajjena tuṭṭhassa       appena sulabhena ca
     na senāsanamārabbha       cīvaraṃ pānabhojanaṃ
     vighāto hoti cittassa      disā nappaṭihaññati.
     Yepassa 3- dhammā akkhātā sāmaññassānulomikā
     adhiggahitā tuṭṭhassa       appamattassa bhikkhunoti. Dutiyaṃ.
   [282]  3  Jānato  ahaṃ bhikkhave passato āsavānaṃ khayaṃ
@Footnote: 1 Po. assayi . 2 Ma. Yu. sabbabhūtānukampi . 3 Ma. Yu. yecassa.
Vadāmi  no  ajānato  no  apassato  . kiñca bhikkhave jānato
kiṃ  passato āsavānaṃ khayo hoti . idaṃ dukkhanti bhikkhave jānato
passato  āsavānaṃ  khayo  hoti  .  ayaṃ  dukkhasamudayoti  bhikkhave
jānato passato āsavānaṃ khayo hoti . ayaṃ dukkhanirodhoti bhikkhave
jānato  passato  āsavānaṃ  khayo  hoti  . ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  bhikkhave  jānato  passato  āsavānaṃ  khayo  hoti .
Evaṃ kho bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ khayo hotīti.
     Sekkhassa sikkhamānassa   ujumaggānusārino
     khayasmiṃ paṭhamaṃ ñāṇaṃ      tato aññā anuttarā.
     Tato aññā vimuttassa   vimuttiñāṇamuttamaṃ
     uppajjati khaye ñāṇaṃ    khīṇā saṃyojanā iti.
     Na tvevidaṃ kusītena       bālenamavijānatā
     nibbānaṃ adhigantabbaṃ    sabbaganthapamocananti. Tatiyaṃ.
   [283] 4 Ye 1- keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ
nappajānanti   ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  .  na me te
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  samaṇesu  vā samaṇasammatā
brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  na  ca  panete  āyasmanto
sāmaññatthaṃ  vā  brahmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ye hi.
Sacchikatvā upasampajja viharanti . ye ca kho keci bhikkhave samaṇā
vā brāhmaṇā vā idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānanti ayaṃ dukkhasamudayoti
yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānanti  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti . te ca 1- kho
me  bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu ceva samaṇasammatā
brāhmaṇesu   ca   brāhmaṇasammatā   te  ca  panāyasmanto
sāmaññatthañca    brahmaññatthañca   diṭṭheva   dhamme   sayaṃ
abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantīti.
     Ye dukkhaṃ nappajānanti    atho dukkhassa sambhavaṃ
     yattha ca sabbaso dukkhaṃ     asesaṃ uparujjhati
     tañca maggaṃ na jānanti    dukkhūpasamagāminaṃ
     cetovimuttihīnā te      atho paññāvimuttiyā
     abhabbā te antakiriyāya  te ve jātijarūpagā.
     Ye ca dukkhaṃ pajānanti     atho dukkhassa sambhavaṃ
     yattha ca sabbaso dukkhaṃ     asesaṃ uparujjhati
     tañca maggaṃ pajānanti    dukkhūpasamagāminaṃ
     cetovimuttisampannā     atho paññāvimuttiyā
     bhabbā te antakiriyāya    na te jātijarūpagāti. Catutthaṃ.
   [284] 5 Ye te bhikkhave bhikkhū sīlasampannā samādhisampannā
paññāsampannā     vimuttisampannā     vimuttiñāṇadassanasampannā
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Ovādakā   viññāpakā   sandassakā   samādapakā  samuttejakā
sampahaṃsakā  alaṃ  samakkhātāro  saddhammassa  .  dassanampahaṃ bhikkhave
tesaṃ  bhikkhūnaṃ  bahukāraṃ  1- vadāmi savanampahaṃ bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ
bahukāraṃ  vadāmi  upasaṅkamanampahaṃ  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  bahukāraṃ
vadāmi  payirupāsanampahaṃ  bhikkhave  tesaṃ  bhikkhūnaṃ  bahukāraṃ  vadāmi
anussatimpahaṃ 2- bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ bahukāraṃ vadāmi anupabbajjampahaṃ
bhikkhave tesaṃ bhikkhūnaṃ bahukāraṃ vadāmi.
   {284.1}  Taṃ  kissa hetu tathārūpe bhikkhave bhikkhū sevato
bhajato   payirupāsato   aparipūropi   sīlakkhandho  bhāvanāpāripūriṃ
gacchati   aparipūropi   samādhikkhandho   bhāvanāpāripūriṃ   gacchati
aparipūropi   paññākkhandho   bhāvanāpāripūriṃ  gacchati  aparipūropi
vimuttikkhandho   bhāvanāpāripūriṃ   gacchati   aparipūropi   vimutti-
ñāṇadassanakkhandho  bhāvanāpāripūriṃ  gacchati  evarūpā  ca  te
bhikkhave  bhikkhū  satthārotipi  vuccanti  satthavāhātipi  vuccanti
raṇañjahātipi   vuccanti   tamonudātipi   vuccanti  ālokakarātipi
vuccanti  obhāsakarātipi  vuccanti  pajjotakarātipi  vuccanti  [3]-
pabhaṅkarātipi  vuccanti  ukkādhārāpi  vuccanti  ariyātipi  vuccanti
cakkhumantotipi vuccantīti.
     Pāmojjakaraṇaṭṭhānaṃ 4-   etaṃ 5- hoti vijānataṃ
     yadidaṃ bhāvitattānaṃ       ariyānaṃ dhammajīvinaṃ.
     Te jotayanti saddhammaṃ     bhāsayanti pabhaṅkarā
@Footnote: 1 Po. bahūkāraṃ. Ma. Yu. bahūpakāraṃ .  2 Ma. Yu. anussaraṇampahaṃ. 3 Ma. Yu.
@ukkādhārātipi vuccanti . 4 Po. pāmojjakāraṇaṭṭhānaṃ. Ma. pāmojjakaraṇaṃ ṭhānaṃ.
@Yu. pāmujjakaraṇaṃ ṭhānaṃ. 5 Yu. evaṃ.
     Ālokakaraṇā dhīrā      cakkhumanto raṇañjahā.
     Yesaṃ ve sāsanaṃ sutvā     sammadaññāya paṇḍitā
     jātikkhayamabhiññāya     nāgacchanti punabbhavanti. Pañcamaṃ.
   [285]  6  Cattārome  bhikkhave taṇhuppādā yattha bhikkhuno
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  .  katame  cattāro  cīvarahetu
vā  bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā uppajjamānā uppajjati piṇḍapātahetu
vā  bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā uppajjamānā uppajjati senāsanahetu
vā  bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  iti
bhavābhavahetu   vā   bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā
uppajjati  .  ime  kho  bhikkhave  cattāro  taṇhuppādā  yattha
bhikkhuno taṇhā uppajjamānā uppajjatīti.
     Taṇhādutiyo puriso      dīghamaddhāna saṃsaraṃ
     itthabhāvaññathābhāvaṃ     saṃsāraṃ nātivattati.
     Etamādīnavaṃ 1- ñatvā    taṇhā dukkhassa sambhavaṃ
     vītataṇho anādāno     sato bhikkhu paribbajeti.
   [286]  7  Sabrahmakāni bhikkhave tāni kulāni yesaṃ puttānaṃ
mātāpitaro  ajjhāgāre  pūjitā  honti . sapubbadevatāni bhikkhave
tāni  kulāni  yesaṃ  puttānaṃ  mātāpitaro  ajjhāgāre  pūjitā
honti  .  sapubbācariyāni  bhikkhave  tāni  kulāni  yesaṃ puttānaṃ
mātāpitaro ajjhāgāre pūjitā honti . sāhuneyyāni 2- bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. evamādīnavaṃ . 2 Po. Ma. Yu. sāhuneyyakāni.
Tāni  kulāni  yesaṃ  puttānaṃ  mātāpitaro  ajjhāgāre  pūjitā
honti  .  brahmāti  bhikkhave  mātāpitūnaṃ  etaṃ  adhivacanaṃ .
Pubbadevatāti  bhikkhave  mātāpitūnaṃ  etaṃ  adhivacanaṃ . pubbācariyāti
bhikkhave  mātāpitūnaṃ  etaṃ  adhivacanaṃ  .  āhuneyyāti  bhikkhave
mātāpitūnaṃ  etaṃ adhivacanaṃ . taṃ kissa hetu bahukārā 1- bhikkhave
mātāpitaro puttānaṃ āpādakā posakā imassa lokassa dassetāroti.
     Brahmāti mātāpitaro    pubbācariyāti vuccare
     āhuneyyā ca puttānaṃ    pajāya anukampakā.
     Tasmā hi ne namasseyya   sakkareyya ca paṇḍito
     annena atho pānena     vatthena sayanena ca
     ucchādanena nhāpanena   pādānaṃ dhovanena ca.
     Tāya naṃ pāricariyāya      mātāpitūsu paṇḍitā
     idheva naṃ pasaṃsanti        pecca sagge pamodatīti. Sattamaṃ.
   [287]  8  Bahukārā  bhikkhave  brāhmaṇagahapatikā  tumhākaṃ
ye  te  2-  paccupaṭṭhitā  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajja-
parikkhārehi  .  tumhepi  bhikkhave  bahukārā  brāhmaṇagahapatikānaṃ
yaṃ  nesaṃ  dhammaṃ desetha ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsetha .
Evamidaṃ   bhikkhave   aññamaññaṃ   nissāya  brahmacariyaṃ  vussati
oghassa nittharaṇatthāya sammādukkhassa antakiriyāyāti.
@Footnote: 1 Po. Yu. bahūpakārā .  2 Ma. Yu. vo.
     Sāgārā anāgārā ca    ubho aññoññanissitā
     ārādhayanti saddhammaṃ     yogakkhemaṃ anuttaraṃ
     sāgāresu ca cīvaraṃ        paccayaṃ sayanāsanaṃ
     anāgārā paṭicchanti     parissayavinodanaṃ.
     Sugataṃ pana nissāya       gahaṭṭhā gharamesino
     saddahānā 1- arahataṃ    ariyapaññāya jhāyino
     idha dhammaṃ caritvāna       maggaṃ sugatigāminaṃ
     nandino devalokasmiṃ     modanti kāmakāminoti. Aṭṭhamaṃ.
   [288]  9  Ye keci bhikkhave bhikkhū kuhā thaddhā lapā siṅgī
unnaḷā  asamāhitā  .  na  me  te  bhikkhave  bhikkhū  māmakā
apagatā ca te bhikkhave bhikkhū imasmā dhammavinayā na ca te [2]-
imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjanti . ye ca
kho  bhikkhave  bhikkhū  nikkuhā  nillapā  dhīrā  athaddhā susamāhitā
te ca 3- kho me bhikkhave bhikkhū māmakā anapagatā ca te bhikkhave
bhikkhū  imasmā  dhammavinayā  imasmiṃ  4-  ca te dhammavinaye vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjantīti.
     Kuhā thaddhā lapā siṅgī    unnaḷā asamāhitā
     na te dhamme virūhanti      sammāsambuddhadesite.
     Nikkuhā nillapā dhīrā    athaddhā susamāhitā
     te ve dhamme virūhanti     sammāsambuddhadesiteti. Navamaṃ.
@Footnote: 1 saddahantā . 2 Po. Yu. bhikkhave .  3 Ma. casadado natthi
@4 Ma. te ca imasmiṃ .... Yu. te ca bhikkhave bhikkhū imasmiṃ ....
   [289] 10 Seyyathāpi bhikkhave puriso nadiyā sotena ovuyheyya
piyarūpasātarūpena  tamenaṃ  cakkhumā  puriso  tīre  ṭhito  disvā
evaṃ  vadeyya  kiñcāpi  kho  tvaṃ  ambho  purisa nadiyā sotena
ovuyhasi  piyarūpasātarūpena  atthi  cettha  heṭṭhā  rahado  saūmī
sāvaṭṭo  sagaho  sarakkhaso  yaṃ tvaṃ ambho purisa rahadaṃ pāpuṇitvā
maraṇaṃ vā nigacchasi maraṇamattaṃ vā dukkhanti . atha kho so bhikkhave
puriso  tassa purisassa saddaṃ sutvā hatthehi ca pādehi ca paṭisotaṃ
vāyameyya.
   {289.1} Upamā kho me ayaṃ bhikkhave katā atthassa viññāpanāya.
Ayañcevettha  1-  attho  nadiyā  2-  sotenāti  kho bhikkhave
taṇhāyetaṃ  adhivacanaṃ  piyarūpasātarūpenāti  3-  kho bhikkhave channetaṃ
ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ  adhivacanaṃ  heṭṭhā  rahadoti  kho  bhikkhave
pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saṃyojanānaṃ  adhivacanaṃ  saūmīti  4-  kho
bhikkhave  kodhupāyāsassetaṃ  adhivacanaṃ  sāvaṭṭoti  5-  kho bhikkhave
pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ  adhivacanaṃ  sagaho  6-  sarakkhasoti  kho
bhikkhave  mātugāmassetaṃ  adhivacanaṃ  paṭisotanti  7-  kho  bhikkhave
nekkhammassetaṃ  adhivacanaṃ  hatthehi  ca  pādehi  ca vāyāmoti kho
bhikkhave  viriyārambhassetaṃ  adhivacanaṃ cakkhumā puriso tīre ṭhitoti kho
bhikkhave tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ arahato sammāsambuddhassāti.
        Sahāpi dukkhena jaheyya kāme
        yogakkhemaṃ āyatiṃ patthayāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayañcettha. 2 Ma. Yu. nadiyā sototi. 3 Ma. piyarūpaṃ sātarūpaṃ. Yu.
@piyarūpasātarūpaṃ . 4 Ma. ūmibhayanti . 5 Ma. āvaṭṭanti 6 Ma. gaharakkhasoti.
@7 Ma. Yu. paṭisototi
        Sammappajāno suvimuttacitto
        vimuttiyā phassaye tattha tattha
        sa vedagū vūsitabrahmacariyo
        lokantagū pāragatoti vuccatīti. Dasamaṃ.
   [290] 11 Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce [1]- bhikkhu adhivāseti
nappajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti carampi bhikkhave
bhikkhu evaṃbhūto anātāpī anottappī 2- satataṃ samitaṃ kusīto hīnaviriyoti
vuccati.
   {290.1} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu adhivāseti
nappajahati  na  vinodeti  na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti ṭhitopi
bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  anātāpī  anottappī satataṃ samitaṃ kusīto
hīnaviriyoti vuccati.
   {290.2} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu adhivāseti
nappajahati  na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti nisinnopi
bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  anātāpī  anottappī satataṃ samitaṃ kusīto
hīnaviriyoti vuccati.
   {290.3} Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu adhivāseti
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave . 2 Ma. anottāpi.
Nappajahati  na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṃ gameti sayānopi
bhikkhave  bhikkhu  jāgaro  evaṃbhūto anātāpī anottappī satataṃ samitaṃ
kusīto hīnaviriyoti vuccati.
   [291] Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko vā
byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu na adhivāseti
pajahati  vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti carampi bhikkhave bhikkhu
evaṃbhūto ātāpī ottappī 1- satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti
vuccati.
   {291.1} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā  byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhu na 2-
adhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṃ  gameti ṭhitopi
bhikkhave  bhikkhu evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {291.2} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kāmavitakko
vā byāpādavitakko vā vihiṃsāvitakko vā tañce bhikkhave bhikkhu na
adhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti anabhāvaṃ gameti nisinnopi
bhikkhave  bhikkhu evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {291.3} Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa uppajjati
kāmavitakko  vā  byāpādavitakko  vā  vihiṃsāvitakko  vā tañce
bhikkhu  na  adhivāseti  pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti
sayānopi  bhikkhave  bhikkhu jāgaro evaṃbhūto ātāpī ottappī satataṃ
@Footnote: 1 Ma. ottāpī . 2 Ma. Yu. nādhivāseti.
Samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccati 1-.
     Caraṃ vā yadi vā tiṭṭhaṃ      nisinno udavā sayaṃ
     yo vitakkaṃ vitakketi      pāpakaṃ gehanissitaṃ
     kumaggaṃ paṭipanno so     mohaneyyesu mucchito
     abhabbo tādiso bhikkhu    phuṭṭhuṃ sambodhimuttamaṃ.
     Yo 2- caraṃ vā yadi vā tiṭṭhaṃ  nisinno udavā sayaṃ
     vitakkaṃ samayitvāna       vitakkūpasame rato
     bhabbo so tādiso bhikkhu    phuṭṭhuṃ sambodhimuttamanti. Ekādasamaṃ.
   [292] 12 Sampannasīlā bhikkhave hotha 3- sampannapātimokkhā
pātimokkhasaṃvarasaṃvutā  viharatha  ācāragocarasampannā aṇumattesu vajjesu
bhayadassāvino 4- samādāya sikkhatha sikkhāpadesu.
   {292.1} Sampannasīlānaṃ [5]- bhikkhave bhavataṃ 6- sampannapātimokkhānaṃ
pātimokkhasaṃvarasaṃvutānaṃ   viharataṃ  ācāragocarasampannānaṃ  aṇumattesu
vajjesu  bhayadassāvīnaṃ  samādāya  sikkhataṃ  sikkhāpadesu  kimassa  7-
bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ carato cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhā vigatā
hoti  byāpādo  vigato  hoti thīnamiddhaṃ vigataṃ hoti uddhaccakukkuccaṃ
vigataṃ hoti vicikicchā pahīnā hoti āraddhaviriyaṃ 8- hoti asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati  appamuṭṭhā  9-  passaddho  kāyo  asāraddho samāhitaṃ cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuccatīti . 2 Ma. yo ca caraṃ vā tiṭṭhaṃ vā. Yu. yo caraṃ vā
@yo tiṭṭhaṃ vā. 3 Ma. Yu. viharatha . 4 Yu. bhayadassāvī. 5 Ma. vo.
@6 Ma. Yu. viharataṃ. 7 Ma. kimassa uttari karaṇīyaṃ. Yu. kiñcassa. 8 Ma. Yu.
@āraddhaṃ hoti viriyaṃ. 9 Sī. Ma. Yu. asammuṭṭhā.
Ekaggaṃ  caraṃpi  bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  ātāpī ottappī satataṃ
samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccati.
   {292.2} Ṭhitassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhā vigatā hoti
byāpādo  vigato  hoti  thīnamiddhaṃ  vigataṃ  hoti  uddhaccakukkuccaṃ
vigataṃ  hoti  vicikicchā  pahīnā  hoti āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appamuṭṭhā  passaddho  kāyo  asāraddho  samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ  ṭhitopi  bhikkhave  bhikkhu evaṃbhūto ātāpī ottappī
satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccati.
   {292.3} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjhā vigatā hoti
byāpādo  vigato  hoti  thīnamiddhaṃ vigataṃ hoti uddhaccakukkuccaṃ vigataṃ
hoti  vicikicchā pahīnā hoti āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ upaṭṭhitā
sati  appamuṭṭhā  passaddho kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ
nisinnopi  bhikkhave  bhikkhu  evaṃbhūto  ātāpī ottappī satataṃ samitaṃ
āraddhaviriya pahitattoti vuccati.
   {292.4} Sayānassa cepi bhikkhave bhikkhuno jāgarassa abhijjhā
vigatā hoti byāpādo vigato hoti thīnamiddhaṃ vigataṃ hoti uddhaccakukkuccaṃ
vigataṃ  hoti  vicikicchā  pahīnā  hoti āraddhaṃ hoti viriyaṃ asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appamuṭṭhā  passaddho  kāyo  asāraddho  samāhitaṃ
cittaṃ  ekaggaṃ  sayānopi  bhikkhave bhikkhu jāgaro evaṃbhūto ātāpī
ottappī satataṃ samitaṃ āraddhaviriyo pahitattoti vuccatīti.
     Yataṃ care yataṃ tiṭṭhe        yataṃ acche yataṃ saye
     yataṃ sammiñjaye bhikkhu      yatamenaṃ pasāraye
     uddhaṃ tiriyaṃ apācīnaṃ       yāvatā jagato gati
     samavekkhitā ca 1- dhammānaṃ  khandhānaṃ udayabbayaṃ
     evaṃ vihārimātāpiṃ        santavuttiṃ anuddhataṃ
     cetosamathasāmīciṃ         sikkhamānaṃ sadā sataṃ
     satataṃ pahitattoti        āhu bhikkhuṃ tathāvidhanti. Dvādasamaṃ.
   [293] 13 Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā vuttamarahatāti me sutaṃ loko
bhikkhave  tathāgatena  abhisambuddho  lokasmā  tathāgato  visaṃyutto
lokasamudayo  bhikkhave  tathāgatena abhisambuddho lokasamudayo tathāgatassa
pahīno  lokanirodho  bhikkhave  tathāgatena  abhisambuddho  lokanirodho
tathāgatassa  sacchikato  lokanirodhagāminī  paṭipadā  bhikkhave tathāgatena
abhisambuddhā lokanirodhagāminī paṭipadā tathāgatassa bhāvitā.
   {293.1} Yaṃ bhikkhave sadevakassa lokassa samārakassa sabrahmakassa
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya  sadevamanussāya  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  yasmā taṃ tathāgatena
abhisambuddhaṃ  tasmā  tathāgatoti  vuccati  .  yañca  bhikkhave  rattiṃ
tathāgato   anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambujjhati  yañca  rattiṃ
anupādisesāya  nibbānadhātuyā  parinibbāyati  yametasmiṃ  antare
bhāsati  labhati  niddisati  sabbantaṃ  tatheva hoti no aññathā tasmā
@Footnote: 1 Yu. va.
Tathāgatoti vuccati.
   {293.2} Yathāvādī bhikkhave tathāgato tathākārī yathākārī 1-
tathāvādī   iti   yathāvādī   tathākārī  yathākārī  tathāvādī
tasmā  tathāgatoti  vuccati  .  sadevake bhikkhave loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  tathāgato
abhibhū   anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavattī  tasmā  tathāgatoti
vuccatīti. Etamatthaṃ bhagavā avoca. Tatthetaṃ iti vuccati
     sabbalokaṃ abhiññāya     sabbaloke yathātathaṃ
     sabbalokavisaṃyutto       sabbaloke anūpamo 2-
     sabbe 3- sabbābhibhū dhīro   sabbaganthappamocano.
     Phuṭṭhassa 4- paramā santi   nibbānaṃ akutobhayaṃ.
     Esa khīṇāsavo buddho      anīgho chinnasaṃsayo
     sabbakammakkhayaṃ patto     vimutto upadhisaṅkhaye
     esa so bhagavā buddho     esa sīho anuttaro
     sadevakassa lokassa       brahmacakkaṃ pavattayi.
     Iti devā manussā ca      ye buddhaṃ saraṇaṃ gatā
     saṅgamma taṃ namassanti     mahantaṃ vītasāradaṃ.
     Danto damayataṃ seṭṭho     santo samayataṃ isī
     mutto mocayataṃ aggo     tiṇṇo tārayataṃ varo.
     Iti hetaṃ namassanti       mahantaṃ vītasāradaṃ.
@Footnote: 1 Yu. yathāvādī tathāgato tathāvādī . 2 aṭṭhakathāyaṃ sanūsayo. Ma. anūpayo.
@3 Ma. sa ve. 4 Ma. phuṭṭhāssa.
     Sadevakasmiṃ lokasmiṃ       natthi te paṭipuggaloti.
   Ayampi attho vutto bhagavatā   iti me sutanti. Terasamaṃ.
              Catukkanipāto niṭṭhito.
                  Tassuddānaṃ
     brāhmaṇā 1- cattāri jānaṃ samaṇasīlā taṇhā brahmā
     bahukārā kuhanā 2- purisā  caraṃ 3- sampannalokena terasāti.
        Itivuttake dvādasādhikasatasuttanti
               itivuttakaṃ niṭṭhitaṃ.
                 -----------
        Sattavisekanipātaṃ
        dukkaṃ bāvīsasuttasaṅgahitaṃ
        samapaññāsamatha tikaṃ
        terasa catukkañca iti yamidaṃ
        dvidasuttarasuttasate
        saṃgāyitvā samādahaṃsu purā
        arahanto ciraṭṭhitiyā
        tamāhu nāmena itivuttanti.
        Itivuttakapāḷi niṭṭhitā.
        Idaṃ marammapotthake āgataṃ.
                 ---------
@Footnote: 1 Ma. brāhmaṇasulabhā . 2 Ma. kuhapurisā . 3 Ma. carasampanna ....
          Suttantapiṭake khuddakanikāyassa
               suttanipāto
                 --------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
             Paṭhamo uragavaggo
             paṭhamaṃ uragasuttaṃ
   [294] /khu.su./ |294.424| 1 Yo ve 1- uppatitaṃ vineti kodhaṃ
             visaṭaṃ sappavisaṃva osathehi 2-
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.425| Yo rāgamudacchidā asesaṃ
             bhiṃsapupphaṃva 3- saroruhaṃ vigayha
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.426| Yo taṇhamudacchidā asesaṃ
             saritaṃ sīghasaraṃ visosayitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vesaddo natthi . 2 Ma. osadhehi . 3 Ma. Yu. bhisapupphaṃva.
             So bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.427| Yo mānamudabbadhī asesaṃ
             naḷasetuṃva sudubbalaṃ mahogho
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.428| Yo nājjhagamā bhavesu sāraṃ
             vicinaṃ pupphamiva udumbaresu
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.429| Yassantarato na santi kopā
             iti bhavābhavatañca vītivatto
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.430| Yassa vitakkā vidhūpitā
             ajjhattaṃ suvikappitā asesā
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.431| Yo nāccasārī na paccasārī
             sabbaṃ accugamā 1- imaṃ papañcaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. accagamā.
             So bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.432| Yo nāccasārī na paccasārī
             sabbaṃ vitathamidanti ñatvā 1- loke
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.433| Yo nāccasārī na paccasārī
             sabbaṃ vitathamidanti vītalobho
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.434| Yo nāccasārī na paccasārī
             sabbaṃ vitathamidanti vītarāgo
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.435| Yo nāccasārī na paccasārī
             sabbaṃ vitathamidanti vītadoso
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.436| Yo nāccasārī na paccasārī
             sabbaṃ vitathamidanti vītamoho
@Footnote: 1 Ma. ñatva.
             So bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.437| Yassānusayā na santi keci
             mūlā [1]- akusalā samūhatāse
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.438| Yassa darathajā na santi keci
             oraṃ āgamanāya paccayāse
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.439| Yassa vanathajā na santi keci
             vinibandhāya bhavāya hetukappā
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇaṃ.
   |294.440| Yo nīvaraṇe pahāya pañca
             anīgho tiṇṇakathaṅkatho visallo
             so bhikkhu jahāti orapāraṃ
             urago jiṇṇamiva tacaṃ purāṇanti.
                Uragasuttaṃ paṭhamaṃ.
                 -----------
@Footnote: 1 Ma. casaddo dissati.
       Suttanipāte uragavaggassa dutiyaṃ dhaniyasuttaṃ
   [295] |295.441| 2 Pakkodano dukkhakhīrohamasmi (iti dhaniyo gopo)
             anutīre mahiyā samānavāso
             channā kuṭi āhito gini
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.442| Akkodhano vigatakhilohamasmi (iti bhagavā)
             anutīre mahiyekarattivāso
             vivaṭā kuṭi nibbuto gini
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.443| Andhakamakasā na vijjare (iti dhaniyo gopo)
             kacche rūḷhatiṇe caranti gāvo
             vuṭṭhimpi saheyyumāgataṃ
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.444| Bhaddhā hi 1- bhisī susaṅkhatā (iti bhagavā)
             tiṇṇo pāragato vineyya oghaṃ
             attho bhisiyā na vijjati
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.445| Gopī mama assavā alolā (iti dhaniyo gopo)
             dīgharattaṃ saṃvāsiyā manāpā
@Footnote: 1 Ma. bhaddhāsi.
             Tassā na suṇāmi kiñci pāpaṃ
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.446| Cittaṃ mama assavaṃ vimuttaṃ (iti bhagavā)
             dīgharattaṃ paribhāvitaṃ sudantaṃ
             pāpaṃ pana me na vijjati
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.447| Attavettanabhatohamasmi (iti dhaniyo gopo)
             puttā ca me samāniyā arogā
             tesaṃ na suṇāmi kiñci pāpaṃ
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.448| Nāhaṃ bhatakosmi kassaci (iti bhagavā)
             nibbiṭṭhena carāmi sabbaloke
             attho bhatiyā na vijjati
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.449| Atthi vasā atthi dhenupā (iti dhaniyo gopo)
             godharaṇiyo paveniyopi atthi
             usabhopi gavampatī 1- ca atthi
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.450| Natthi vasā natthi dhenupā (iti bhagavā)
             godharaṇiyo paveniyopi natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha gavampatīdhāti dissati.
             Usabhopi gavampatī ca natthi
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.451| Khīlā nikhātā asampavedī (iti dhaniyo gopo)
             dāmā muñjamayā navā susaṇṭhānā
             na hi sakkhinti dhenupāpi chettuṃ
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.452| Usabhoriva chetvā 1- bandhanāni (iti bhagavā)
             nāgo pūtilataṃva dālayitvā
             nāhaṃ puna 2- upessaṃ gabbhaseyyaṃ
             atha ce patthayasī pavassa deva.
   |295.453| Ninnañca thalañca pūrayanto
             mahāmegho pāvassi tāvadeva
             sutvā devassa vassato
             imamatthaṃ dhaniyo abhāsatha
   |295.454| lābhā vata no anappakā
             ye mayaṃ bhagavantaṃ addasāma
             saraṇaṃ taṃ upema cakkhuma
             satthā no hohi 3- mahāmuni.
   |295.455| Gopī ca ahañca assavā
             brahmacariyaṃ sugate carāmase
@Footnote: 1 Ma. Yu. chetva. 2 Ma. punupessaṃ. Po. upeyyaṃ. 3 Po. Ma. Yu. tuvaṃ.
             Jātimaraṇassa pāragā 1-
             dukkhassantakarā bhavāmase.
   |295.456| Nandati puttehi puttimā (iti māro pāpimā)
             gopiko 2- gohi tatheva nandati
             upadhīhi narassa nandanā
             na hi so nandati yo nirūpadhi.
   |295.457| Socati puttehi puttimā (iti bhagavā)
             gopiko gohi tatheva socati
             upadhīhi narassa socanā
             na hi so socati yo nirūpadhīti.
                Dhaniyasuttaṃ dutiyaṃ.
                    -----------
      Suttanipāte uragavaggassa tatiyaṃ khaggavisāṇasuttaṃ
   [296] |296.458| 3 Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ
             aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ
             na puttamiccheyya kuto sahāyaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.459| Saṃsaggajātassa bhavanti snehā
@Footnote: 1 Ma. pāragū. 2 Po. gopiko. Ma. gomā.. Yu. Sī. gomiko.
             Snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti
             ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.460| Mitte suhajje anukampamāno
             hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto
             etaṃ bhayaṃ santhavapekkhamāno 1-
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.461| Vaṃso visālo va yathā visatto
             puttesu dāresu ca yā apekkhā
             vaṃsākaḷīro 2- va asajjamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.462| Migo araññamhi yathā abandho 3-
             yenicchakaṃ gacchati gocarāya
             viññū naro seritaṃ pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.463| Āmantanā hoti sahāyamajjhe
             vāse ṭhāne gamane cārikāya
             anabhijjhitaṃ seritaṃ pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. santhave pekkhamānotipi. 2 Po. vaṃsakaḷirova. Ma. vaṃsakkaḷīrova.
@3 Ma. Yu. abaddho.
   |296.464| Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe
             puttesu ca vipūlaṃ hoti pemaṃ
             piyavippayogaṃ vijigucchamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.465| Cātuddiso appaṭigho ca hoti
             santussamāno itarītarena
             parissayānaṃ sahitā achambhī
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.466| Dussaṅgahā pabbajitāpi eke
             atho gahaṭṭhā gharamāvasantā
             appossuko paraputtesu hutvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.467| Oropayitvā gihibyañjanāni
             sañchinnapatto 1- yathā koviḷāro
             chetvāna dhīro gihibandhanāni
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.468| Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
             saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
             abhibhuyya sabbāni parissayāni
             careyya tenattamano satimā.
@Footnote: 1 Yu. saṃsīnanapatto.
   |296.469| No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ
             saddhiṃcaraṃ sādhuvihāridhīraṃ
             rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya
             eko care mātaṅgaraññeva nāgo.
   |296.470| Addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ
             seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā
             ete aladdhā anavajjabhojī
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.471| Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni
             kammāraputtena suniṭṭhitāni
             saṅghaṭṭamānāni duve bhujasmiṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.472| Evaṃ dutiyena sahāmamassa
             vācābhilāpo abhisajjanā vā
             etaṃ bhayaṃ āyati pekkhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.473| Kāmā hi citrā madhurā manoramā
             virūparūpena mathenti cittaṃ
             ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.474| Ītī ca gaṇḍo ca upaddavo ca
             rogo ca sallañca bhayañca metaṃ
             etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.475| Sītañca uṇhañca khudaṃ pipāsaṃ
             vātātape ḍaṃsasiriṃsape 1- ca
             sabbānipetāni abhisambhavitvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.476| Nāgova yūthāni vivajjayitvā
             sañjātakkhandho padumī uḷāro
             yathābhirantaṃ viharaṃ 2- araññe
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.477| Aṭṭhāna taṃ saṅgaṇikāratassa
             yaṃ phussaye 3- sāmayikaṃ vimuttaṃ
             ādiccabandhussa vaco nisamma
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.478| Diṭṭhīvisūkāni upātivatto
             patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo
             uppannañāṇomhi anaññaneyyo
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Po. Ma. ḍaṃsasarīsape. 2 Yu. vihare. 3 Ma. Yu. phassaye.
   |296.479| Nillolupo nikkuho nippipāso
             nimmakkho niddhantakasāvamoho
             nirāsayo sabbaloke bhavitvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.480| Pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayetha
             anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ
             sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.481| Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha
             mittaṃ uḷāraṃ paṭibhāṇavantaṃ
             aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.482| Khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhañca loke
             analaṅkaritvā anapekkhamāno
             vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.483| Puttañca dāraṃ pitarañca mātaraṃ
             dhanāni dhaññāni ca bandhavāni 1-
             hitvāna kāmāni yathodhikāni
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Yu. bandhanāni ca.
   |296.484| Saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ
             appassādo dukkhamettha bhiyyo
             gaṇḍo 1- eso iti ñatvā matimā 2-
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.485| Sandālayitvāna saṃyojanāni
             jālaṃ va chetvā 3- salilambucārī
             aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.486| Okkhittacakkhu 4- na ca pādalolo
             guttindriyo rakkhitamānasāno
             anavassuto apariḍayhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.487| Ohārayitvā gihibyañjanāni
             sañchinnapatto 5- yathā pārichatto
             kāsāyavattho abhinikkhamitvā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.488| Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo
             anaññaposī sapadānacārī
             kule kule appaṭibaddhacitto
             eko care khaggavisāṇakappo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaḷo . 2 Ma. Yu. mutīmā . 3 Po. bhitvā . 4 Po. Ma. Yu.
@okkhittacakkhū . 5 Ma. sañchannapatto.
   |296.489| Pahāya pañcāvaraṇāni cetaso
             upakkilese byapanujja sabbe
             anissito chetvā sinehadosaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.490| Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukkhañca
             pubbeva ca somanassadomanassaṃ
             laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.491| Āraddhaviriyo paramatthapattiyā
             alīnacitto akusītavuttī
             daḷhanikkamo thāmabalūpapanno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.492| Paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno
             dhammesu niccaṃ anudhammacārī
             ādīnavaṃ sammasitā bhavesu
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.493| Taṇhakkhayaṃ patthayaṃ appamatto
             anelamūgo sutavā satimā
             saṅkhātadhammo niyato padhānavā
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.494| Sīhova saddesu asantasanto
             vātova jālamhi asajjamāno
             padumaṃva toyena alimpamāno 1-
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.495| Sīho yathā dāṭhabalī pasayha
             rājā migānaṃ abhibhuyyacārī
             sevetha pantāni senāsanāni
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.496| Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttaṃ 2-
             āsevamāno muditañca kāle
             sabbena lokena avirujjhamāno
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.497| Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ
             sandālayitvāna saṃyojanāni
             asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi
             eko care khaggavisāṇakappo.
   |296.498| Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā
             nikkāraṇā dullabhā ajja mittā
             attatthapaññā asucī manussā
             eko care khaggavisāṇakappo.
               Khaggavisāṇasuttaṃ tatiyaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. alippamāno. 2 Ma. Yu. vimuttiṃ.
     Suttanipāte uragavaggassa catutthaṃ kasibhāradvājasuttaṃ
   [297]  4  Evamme  sutaṃ  . ekaṃ samayaṃ bhagavā magadhesu
viharati  dakkhiṇāgirismiṃ  ekanāḷāyaṃ brāhmaṇagāme . tena kho pana
samayena  kasibhāradvājassa  brāhmaṇassa  pañcamattāni  naṅgalasatāni
payuttāni  honti  vappakāle  .  atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  kasibhāradvājassa  brāhmaṇassa
kammanto  tenupasaṅkami  .  tena kho pana samayena kasibhāradvājassa
brāhmaṇassa parivesanā vattati.
   {297.1} Atha kho bhagavā yena parivesanā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
ekamantaṃ aṭṭhāsi . addasā kho kasibhāradvājo brāhmaṇo bhagavantaṃ
piṇḍāya  ṭhitaṃ disvāna bhagavantaṃ etadavoca ahaṃ kho samaṇa kasāmi ca
vappāmi ca kasitvā ca vappitvā ca bhuñjāmi . tvampi samaṇa kasassu
ca  vappassu  ca kasitvā ca vappitvā ca bhuñjāhīti 1- . ahampi
kho  brāhmaṇa  kasāmi  ca  vappāmi  ca  kasitvā  ca  vappitvā
ca  bhuñjāmīti  . na kho pana 2- samaṇa passāma bhoto gotamassa
yugaṃ vā naṅgalaṃ vā phālaṃ vā pācanaṃ vā balibaddhe 3- vā atha
ca  pana  bhavaṃ  gotamo  evamāha ahampi kho brāhmaṇa kasāmi ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhuñjassati. 2 Po. Ma. Yu. pana mayaṃ . 3 Ma. Yu. balibadde.
Vappāmi  ca  kasitvā  ca  vappitvā  ca  bhuñjāmīti  . atha kho
kasibhāradvājo brāhmaṇo bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi
   [298] |298.499| Kassako paṭijānāsi na ca passāma te kasiṃ
             kasiṃ no pucchito brūhi  yathā jānemu te kasiṃ.
   |298.500| Saddhā bījaṃ tapo vuṭṭhi  paññā me yuganaṅgalaṃ
             hirī īsā mano yottaṃ  sati me phālapācanaṃ.
   |298.501| Kāyagutto vacīgutto   āhāre udare yato
             saccaṃ karomi niddhānaṃ  soraccamme pamocanaṃ.
   |298.502| Viriyaṃ me dhuradhorayhaṃ    yogakkhemādhivāhanaṃ
             gacchati anivattantaṃ   yattha gantvā na socati.
   |298.503| Evaṃ me sā kasi kaṭṭhā  sā hoti amatapphalā
             etaṃ kasiṃ kasitvāna    sabbadukkhā pamuccatīti.
   [299]  Atha  kho  kasibhāradvājo  brāhmaṇo  mahatiyā
kaṃsapātiyā  pāyāsaṃ  vaḍḍhetvā  bhagavato  upanāmesi  bhuñjatu  bhavaṃ
gotamo  pāyāsaṃ  kassako  bhavaṃ  yañhi  bhavaṃ  gotamo  amatapphalaṃ
kasiṃ kasatīti.
   |299.504| Gāthābhigītamme abhojaneyyaṃ
             sampassataṃ brāhmaṇa nesa dhammo
             gāthābhigītaṃ panudanti buddhā
             dhamme satī brāhmaṇa 1- vuttiresā.
@Footnote: 1 Po. brāhmaṇassa.
   |299.505| Aññena ca kevalinaṃ mahesiṃ
             khīṇāsavaṃ kukkuccavūpasantaṃ
             annena pānena upaṭṭhahassu
             khettañhi taṃ puññapekkhassa hotīti.
   [300]  Atha kassa cāhaṃ bho gotama imaṃ pāyāsaṃ dammīti .
Na khvāhaṃ taṃ brāhmaṇa passāmi sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā   pajāya  sadevamanussāya  yena  1-  so
pāyāso  bhutto  sammā  pariṇāmaṃ  gaccheyya  aññatra  tathāgatassa
vā  tathāgatasāvakassa  vā  tena  hi  tvaṃ  brāhmaṇa taṃ pāyāsaṃ
appaharite  vā  chaḍḍehi  appāṇake  vā udake opilāpehīti .
Atha  kho  kasibhāradvājo  brāhmaṇo taṃ pāyāsaṃ appāṇake udake
opilāpesi  . atha kho so pāyāso udake pakkhitto cicciṭāyati
ciṭiciṭāyati  saṃdhūmāyati   2-  sampadhūmāyati  .  seyyathāpi  nāma
ayogulo  divasasantatto  3- udake pakkhitto cicciṭāyati ciṭiciṭāyati
saṃdhūmāyati  sampadhūmāyati  evameva  so  pāyāso  udake pakkhitto
cicciṭāyati ciṭiciṭāyati saṃdhūmāyati sampadhūmāyati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 1-342. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=1&items=444&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=1&items=444              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=1&items=444&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=1&items=444&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=17&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=17&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :