ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Kusalattikaajjhattikaduke
          nakusalattikanaajjhattikadukaṃ
   [408] Kusalaṃ  ajjhattikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... cittadukasadisaṃ.
Kusalaṃ  bāhiraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nabāhiro dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
      Kusalattikaupādāduke nakusalattikanaupādādukaṃ
   [409]  Abyākataṃ  upādā  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naupādā
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  kusalaṃ  noupādā dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nanoupādā  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi. Nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Kusalattikaupādinnaduke nakusalattikanaupādinnadukaṃ [410] Abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naupādinno dhammo uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ upādinnaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupādinno ca naakusalo naupādinno ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi. Kusalattikadvigocchakaduke nakusalattikadvigocchakadukaṃ [411] Akusalaṃ upādānaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo noupādāno dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ kilesaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccayā:. Kusalattikadassanenapahātabbaduke nakusalattikanadassanenapahātabbadukaṃ [412] Akusalaṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ dassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nadassanenapahātabbo ca naakusalo nadassanena- pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

[413] Hetuyā tīṇi. [414] Abyākataṃ nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ nadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanadassanenapahātabbo ca naabyākato nanadassanenapahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [415] Hetuyā tīṇi. Kusalattikabhāvanāyapahātabbaduke nakusalattikanabhāvanāyapahātabbadukaṃ [416] Akusalaṃ bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ bhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nabhāvanāyapahātabbo ca naakusalo nabhāvanāya- pahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:. [417] Hetuyā tīṇi. [418] Abyākataṃ nabhāvanāyapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:. [419] Hetuyā tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Kusalattikadassanenapahātabbahetukaduke nakusalattikanadassanenapahātabbahetukadukaṃ [420] Akusalaṃ dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [421] Hetuyā tīṇi. [422] Akusalaṃ nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Abyākataṃ nanadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanadassanenapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [423] Hetuyā cha. Kusalattikabhāvanāyapahātabbahetukaduke nakusalattikanabhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ [424] Akusalaṃ bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [425] Hetuyā tīṇi. [426] Akusalaṃ nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . Abyākataṃ nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. [427] Hetuyā cha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Kusalattikasavitakkaduke nakusalattikanasavitakkadukaṃ [428] Kusalaṃ savitakkaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [429] Hetuyā terasa. [430] Kusalaṃ avitakkaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naavitakko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [431] Hetuyā nava. Kusalattikasavicāraduke nakusalattikanasavicāradukaṃ [432] Kusalaṃ savicāraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [433] Hetuyā terasa. [434] Kusalaṃ avicāraṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:. [435] Hetuyā nava. Kusalattikasappītikaduke nakusalattikanasappītikadukaṃ [436] Kusalaṃ sappītikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

[437] Hetuyā terasa. [438] Kusalaṃ appītikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo naappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:. [439] Hetuyā nava. Kusalattikapītisahagataduke nakusalattikanapītisahagatadukaṃ [440] Kusalaṃ pītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [441] Hetuyā terasa. [442] Kusalaṃ napītisahagataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanapīti- sahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [443] Hetuyā nava. Kusalattikasukhasahagataduke nakusalattikanasukhasahagatadukaṃ [444] Kusalaṃ sukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [445] Hetuyā terasa. [446] Kusalaṃ nasukhasahagataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [447] Hetuyā nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

Kusalattikaupekkhāsahagataduke nakusalattikanaupekkhāsahagatadukaṃ [448] Kusalaṃ upekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [449] Hetuyā terasa. [450] Kusalaṃ naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nanaupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:. [451] Hetuyā nava. Kusalattikakāmāvacaraduke nakusalattikanakāmāvacaradukaṃ [452] Abyākataṃ kāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . kusalaṃ nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: cha. Kusalattikarūpāvacaraduke nakusalattikanarūpāvacaradukaṃ [453] Kusalaṃ rūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: cha . abyākataṃ narūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Kusalattikaarūpāvacaraduke nakusalattikanaarūpāvacaradukaṃ [454] Kusalaṃ arūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: cha . abyākataṃ naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nanaarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca. Kusalattikapariyāpannaduke nakusalattikanapariyāpannadukaṃ [455] Abyākataṃ pariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato napariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca . kusalaṃ apariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naapariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā: cha. Kusalattikaniyyānikaduke nakusalattikananiyyānikadukaṃ [456] Kusalaṃ niyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi . abyākataṃ aniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naaniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Kusalattikaniyataduke nakusalattikananiyatadukaṃ [457] Kusalaṃ niyataṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naniyato dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

Uppajjati hetupaccayā: cha . abyākataṃ aniyataṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naaniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca. Kusalattikasauttaraduke nakusalattikanasauttaradukaṃ [458] Abyākataṃ sauttaraṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato nasauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā: pañca . kusalaṃ anuttaraṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā: cha. Kusalattikasaraṇaduke nakusalattikanasaraṇadukaṃ [459] Akusalaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ saraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nasaraṇo ca naakusalo nasaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca naabyākato naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naaraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ araṇaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naaraṇo ca naabyākato naaraṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi. -------------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 246-254. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=928&items=52&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=928              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :