ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Kusalattikaajjhattikaduke
          nakusalattikanaajjhattikadukam
   [408] Kusalam  ajjhattikam  dhammam  paticca  ... cittadukasadisam.
Kusalam  bahiram  dhammam  paticca  naakusalo  nabahiro dhammo uppajjati
hetupaccaya: tini.
      Kusalattikaupadaduke nakusalattikanaupadadukam
   [409]  Abyakatam  upada  dhammam  paticca nakusalo naupada
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  kusalam  noupada dhammam
paticca  nakusalo  nanoupada  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini. Nava.
          Kusalattikaupadinnaduke
          nakusalattikanaupadinnadukam
   [410]  Abyakatam upadinnam dhammam paticca nakusalo naupadinno
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam  upadinnam  dhammam paticca
naakusalo  naupadinno  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam
upadinnam  dhammam  paticca  nakusalo  naupadinno  ca  naakusalo
naupadinno ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
          Kusalattikadvigocchakaduke
          nakusalattikadvigocchakadukam
   [411]  Akusalam upadanam dhammam paticca naakusalo noupadano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  kilesam  dhammam  paticca
naakusalo nokileso dhammo uppajjati hetupaccaya:.
         Kusalattikadassanenapahatabbaduke
         nakusalattikanadassanenapahatabbadukam
   [412]  Akusalam  dassanenapahatabbam  dhammam  paticca naakusalo
nadassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati   hetupaccaya:   akusalam
dassanenapahatabbam   dhammam  paticca  nakusalo  nadassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  dassanenapahatabbam  dhammam
paticca  nakusalo  nadassanenapahatabbo  ca  naakusalo  nadassanena-
pahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [413] Hetuya tini.
   [414]  Abyakatam  nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca nakusalo
nanadassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam
nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  naabyakato  nanadassanenapahatabbo
dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam  nadassanenapahatabbam
dhammam  paticca  nakusalo  nanadassanenapahatabbo  ca  naabyakato
nanadassanenapahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [415] Hetuya tini.
         Kusalattikabhavanayapahatabbaduke
         nakusalattikanabhavanayapahatabbadukam
   [416]  Akusalam  bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca naakusalo
nabhavanayapahatabbo   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  akusalam
bhavanayapahatabbam   dhammam  paticca  nakusalo  nabhavanayapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  bhavanayapahatabbam  dhammam
paticca  nakusalo  nabhavanayapahatabbo  ca  naakusalo  nabhavanaya-
pahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [417] Hetuya tini.
   [418]  Abyakatam  nabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca nakusalo
nanabhavanayapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [419] Hetuya tini.
        Kusalattikadassanenapahatabbahetukaduke
        nakusalattikanadassanenapahatabbahetukadukam
   [420]  Akusalam  dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca naakusalo
nadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [421] Hetuya tini.
   [422]  Akusalam  nadassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nakusalo
nanadassanenapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Abyakatam  nanadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  naabyakato
nanadassanenapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [423] Hetuya cha.
        Kusalattikabhavanayapahatabbahetukaduke
        nakusalattikanabhavanayapahatabbahetukadukam
   [424]  Akusalam  bhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca naakusalo
nabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [425] Hetuya tini.
   [426]  Akusalam  nabhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca nakusalo
nanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Abyakatam   nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  naabyakato
nanabhavanayapahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [427] Hetuya cha.
          Kusalattikasavitakkaduke
          nakusalattikanasavitakkadukam
   [428] Kusalam savitakkam dhammam paticca nakusalo nasavitakko dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [429] Hetuya terasa.
   [430]  Kusalam  avitakkam  dhammam  paticca  naakusalo naavitakko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [431] Hetuya nava.
          Kusalattikasavicaraduke
          nakusalattikanasavicaradukam
   [432] Kusalam savicaram dhammam paticca nakusalo nasavicaro dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [433] Hetuya terasa.
   [434] Kusalam avicaram dhammam paticca naakusalo naavicaro dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [435] Hetuya nava.
          Kusalattikasappitikaduke
          nakusalattikanasappitikadukam
   [436]  Kusalam  sappitikam  dhammam  paticca  nakusalo nasappitiko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [437] Hetuya terasa.
   [438]  Kusalam  appitikam  dhammam paticca naakusalo naappitiko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [439] Hetuya nava.
          Kusalattikapitisahagataduke
          nakusalattikanapitisahagatadukam
   [440]  Kusalam  pitisahagatam  dhammam  paticca nakusalo napitisahagato
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [441] Hetuya terasa.
   [442]  Kusalam  napitisahagatam  dhammam  paticca  naakusalo nanapiti-
sahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [443] Hetuya nava.
          Kusalattikasukhasahagataduke
          nakusalattikanasukhasahagatadukam
   [444]  Kusalam  sukhasahagatam  dhammam  paticca nakusalo nasukhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [445] Hetuya terasa.
   [446]  Kusalam nasukhasahagatam dhammam paticca naakusalo nanasukhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [447] Hetuya nava.
         Kusalattikaupekkhasahagataduke
         nakusalattikanaupekkhasahagatadukam
   [448] Kusalam upekkhasahagatam dhammam paticca nakusalo naupekkhasahagato
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [449] Hetuya terasa.
   [450]  Kusalam  naupekkhasahagatam  dhammam  paticca  naakusalo
nanaupekkhasahagato dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [451] Hetuya nava.
     Kusalattikakamavacaraduke nakusalattikanakamavacaradukam
   [452] Abyakatam kamavacaram dhammam paticca nakusalo nakamavacaro
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . kusalam nakamavacaram dhammam paticca
nakusalo nanakamavacaro dhammo uppajjati hetupaccaya: cha.
          Kusalattikarupavacaraduke
          nakusalattikanarupavacaradukam
   [453]  Kusalam  rupavacaram  dhammam  paticca nakusalo narupavacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cha  . abyakatam narupavacaram dhammam
paticca  nakusalo  nanarupavacaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini.
          Kusalattikaarupavacaraduke
          nakusalattikanaarupavacaradukam
   [454]  Kusalam  arupavacaram dhammam paticca nakusalo naarupavacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  cha  .  abyakatam  naarupavacaram
dhammam  paticca  naabyakato  nanaarupavacaro  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: panca.
          Kusalattikapariyapannaduke
          nakusalattikanapariyapannadukam
   [455]  Abyakatam  pariyapannam  dhammam  paticca  naabyakato
napariyapanno  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  panca  .  kusalam
apariyapannam   dhammam  paticca  nakusalo  naapariyapanno  dhammo
uppajjati hetupaccaya: cha.
          Kusalattikaniyyanikaduke
          nakusalattikananiyyanikadukam
   [456]  Kusalam  niyyanikam  dhammam  paticca nakusalo naniyyaniko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  abyakatam  aniyyanikam
dhammam   paticca  naabyakato  naaniyyaniko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: tini.
       Kusalattikaniyataduke nakusalattikananiyatadukam
   [457]  Kusalam  niyatam  dhammam  paticca nakusalo naniyato dhammo
Uppajjati  hetupaccaya:  cha  .  abyakatam  aniyatam  dhammam  paticca
naabyakato naaniyato dhammo uppajjati hetupaccaya: panca.
          Kusalattikasauttaraduke
          nakusalattikanasauttaradukam
   [458] Abyakatam sauttaram dhammam paticca naabyakato nasauttaro
dhammo  uppajjati hetupaccaya: panca . kusalam anuttaram dhammam paticca
nakusalo naanuttaro dhammo uppajjati hetupaccaya: cha.
        Kusalattikasaranaduke nakusalattikanasaranadukam
   [459]  Akusalam  saranam dhammam paticca naakusalo nasarano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  saranam  dhammam  paticca  nakusalo
nasarano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  saranam  dhammam
paticca  nakusalo nasarano ca naakusalo nasarano ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  tini  .  abyakatam aranam dhammam paticca naabyakato
naarano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam aranam dhammam
paticca  nakusalo  naarano  dhammo  uppajjati hetupaccaya: abyakatam
aranam  dhammam  paticca  nakusalo naarano ca naabyakato  naarano ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini.
               -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 246-254. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=928&items=52&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=928&items=52&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=928&items=52&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=928              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :