ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
          Vinayapiṭake cullavaggassa
           dutiyo bhāgo
              ------
          khuddakavatthukkhandhakaṃ
   [1]  Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā
rukkhe  kāyaṃ  ugghaṃsenti  ūrumpi  bāhumpi 1- urampi piṭṭhimpi .
Manussā  passitvā  2- ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
samaṇā  sakyaputtiyā  nahāyamānā  rukkhe kāyaṃ ugghaṃsessanti ūrumpi
bāhumpi  urampi piṭṭhimpi seyyathāpi mallamuṭṭhikā gāmapūṭavāti 3- .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ
vipācentānaṃ .pe. Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {1.1} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave  chabbaggiyā
bhikkhū  nahāyamānā  rukkhe  kāyaṃ ugghaṃsenti ūrumpi bāhumpi urampi
piṭṭhimpīti . saccaṃ bhagavāti 4- . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ 5-
@Footnote: 1 Yu. bāhampi. 2 Ma. Yu. Rā. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. gāmamoddavāti.
@Yu. gāmapoddavāti. 4 Yu. iti na dissati. 5 Yu. ananucchaviyaṃ.
Bhikkhave  tesaṃ  moghapurisānaṃ  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā nahāyamānā
rukkhe  kāyaṃ  ugghaṃsessanti  ūrumpi bāhumpi urampi piṭṭhimpi netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave nahāyamānena [1]- rukkhe kāyo
ugghaṃsetabbo yo ugghaṃseyya āpatti dukkaṭassāti.
   [2] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā thambhe
kāyaṃ  ugghaṃsenti  ūrumpi  bāhumpi  urampi  piṭṭhimpi  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
nahāyamānā  thambhe  kāyaṃ  ugghaṃsessanti  ūrumpi  bāhumpi  urampi
piṭṭhimpi  seyyathāpi  mallamuṭṭhikā  gāmapūṭavāti  .  assosuṃ  kho
bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ
.pe.  athakho  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ  kira  bhikkhave  .pe.  saccaṃ  bhagavāti  . vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave nahāyamānena [1]- thambhe
kāyo ugghaṃsetabbo yo ugghaṃseyya āpatti dukkaṭassāti.
   [3]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā
kuḍḍe  kāyaṃ  ugghaṃsenti  ūrumpi  bāhumpi  urampi  piṭṭhimpi .
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhunā.
Sakyaputtiyā  nahāyamānā  kuḍḍe kāyaṃ ugghaṃsessanti ūrumpi bāhumpi
urampi  piṭṭhimpi  seyyathāpi  mallamuṭṭhikā  gāmapūṭavāti  .pe.  na
bhikkhave  nahāyamānena  kuḍḍe  kāyo ugghaṃsetabbo yo ugghaṃseyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [4] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nahāyamānā 1-
aṭṭhāne  nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
.pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ
manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .pe.  athakho
te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira bhikkhave
.pe.  saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  na  bhikkhave nahāyamānena 1- aṭṭhāne nahāyitabbaṃ yo
nahāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [5] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gandhabbahatthakena
nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī kāmabhoginoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .pe.  athakho  te  bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave gandhabbahatthakena
nahāyitabbaṃ yo nahāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [6] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kuruvindakasuttiyā
nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  kuruvindakasuttiyā  nahāyitabbaṃ  yo  nahāyeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [7] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū viggayha parikammaṃ
kārāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave viggayha parikammaṃ kārāpetabbaṃ yo kārāpeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [8]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā bhikkhū mallakena
nahāyanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.  athakho  te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  mallakena  nahāyitabbaṃ
yo nahāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [9] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kacchurogābādho
hoti . tassa vinā mallakā na phāsu hoti 1- .pe. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave gilānassa akatamallakanti.
   [10]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu jarādubbalo
nahāyamāno na sakkoti attano kāyaṃ upaghaṃsetuṃ 2- .pe. bhagavato
@Footnote: 1 Ma. na tassa vinā mallakena phāsu hoti. 2 Ma. Yu. ugghaṃsetuṃ.
Etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave ukkāsikanti.
   [11]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu piṭṭhiparikammaṃ
kātuṃ  kukkuccāyati  1- .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi bhikkhave puthupāṇikanti.
   [12] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vallikaṃ dhārenti.
.pe. Pāmaṅgaṃ dhārenti . Kaṇṭhasuttakaṃ dhārenti. Kaṭisuttakaṃ dhārenti.
Ovaṭṭikaṃ  dhārenti . kāyuraṃ dhārenti . hatthābharaṇaṃ dhārenti .
Aṅgulimuddikaṃ   dhārenti   .   manussā   ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti . assosuṃ kho
bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ
.pe.  athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ
kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū vallikaṃ dhārenti . Pāmaṅgaṃ dhārenti.
Kaṇṭhasuttakaṃ dhārenti . kaṭisuttakaṃ dhārenti . ovaṭṭikaṃ dhārenti.
Kāyuraṃ dhārenti . hatthābharaṇaṃ dhārenti . aṅgulimuddikaṃ dhārentīti.
Saccaṃ  bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  vallikaṃ  dhāretabbaṃ  na  pāmaṅgaṃ  dhāretabbaṃ 2- na
kaṇṭhasuttakaṃ  dhāretabbaṃ  na  kaṭisuttakaṃ  dhāretabbaṃ  na  ovaṭṭikaṃ
dhāretabbaṃ  na  kāyuraṃ  dhāretabbaṃ  na  hatthābharaṇaṃ  dhāretabbaṃ na
@Footnote: 1 ma Yu. tena kho pana samayena bhikkhū piṭṭhiparikammaṃ kātuṃ kukkuccāyanti. 2 Ma. Yu.
@vallikā dhāretabbā na pāmaṅgo dhāretabbo.
Aṅgulimuddikaṃ dhāretabbaṃ 1- yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [13]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dīghe kese
dhārenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
gihī  kāmabhoginoti  .pe.  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na
bhikkhave dīghā kesā dhāretabbā yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa.
Anujānāmi bhikkhave dumāsikaṃ vā duvaṅgulaṃ vāti.
   [14] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kocchena kese
osaṇhenti  .  phaṇakena kese osaṇhenti . hatthaphaṇakena kese
osaṇhenti  .  sitthatelakena  kese osaṇhenti . udakatelakena
kese  osaṇhenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  kocchena  kesā  osaṇhetabbā na phaṇakena
kesā  osaṇhetabbā  na  hatthaphaṇakena  kesā  osaṇhetabbā na
sitthatelakena  kesā  osaṇhetabbā  na  udakatelakena  kesā
osaṇhetabbā yo osaṇheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [15]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ādāsepi
udakapattepi  mukhanimittaṃ  olokenti  .  mamussā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave ādāse vā udakapatte vā
mukhanimittaṃ oloketabbaṃ yo olokeyya āpatti dukkaṭassāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. na aṅgulimuddikā dhāretabbā.
   [16] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno mukhe vaṇo
hoti . so bhikkhū pucchi kīdiso me āvuso vaṇoti. Bhikkhū evamāhaṃsu
īdiso 1- te āvuso vaṇoti . so na saddahati. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe. anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā ādāse vā
udakapatte vā mukhanimittaṃ oloketunti.
   [17] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū mukhaṃ ālimpenti.
Mukhaṃ ummaddenti . mukhaṃ cuṇṇenti. Manosilakāya 2- mukhaṃ lañcenti 3-.
Aṅgarāgaṃ karonti . mukharāgaṃ karonti . aṅgarāgamukharāgaṃ karonti.
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
mukhaṃ  ālimpitabbaṃ  na  mukhaṃ  ummadditabbaṃ  na  mukhaṃ  cuṇṇetabbaṃ na
manosilakāya  mukhaṃ  lañcetabbaṃ  na aṅgarāgo kātabbo na mukharāgo
kātabbo  na  aṅgarāgamukharāgo  kātabbo  yo  kareyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [18] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno cakkhurogābādho
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave
ābādhappaccayā mukhaṃ ālimpitunti.
@Footnote: 1 Ma. ediso. 2 Ma. Yu. manosilikāya. 3 ma Yu. lañchenti.
   [19] Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti.
Chabbaggiyā  bhikkhū  giraggasamajjaṃ  dassanāya  agamaṃsu  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
naccampi  gītampi  vāditampi dassanāya gacchissanti 1- seyyathāpi gihī
kāmabhoginoti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na
bhikkhave  naccaṃ  vā  gītaṃ  vā vāditaṃ vā dassanāya gantabbaṃ yo
gaccheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [20]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū āyatakena
gītassarena  dhammaṃ  gāyanti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
yatheva  mayaṃ  gāyāma  evamevime  nāma  2- samaṇā sakyaputtiyā
āyatakena  gītassarena  dhammaṃ gāyantīti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ
manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  ye  te
bhikkhū  appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti kathaṃ
hi nāma chabbaggiyā bhikkhū āyatakena gītassarena dhammaṃ gāyissantīti.
Athakho  te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira
bhikkhave  .pe.  saccaṃ  bhagavāti  .pe.  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  pañcime  bhikkhave  ādīnavā  āyatakena  gītassarena
dhammaṃ  gāyantassa  attanopi  3-  tasmiṃ  sare  sārajjati  parepi
tasmiṃ   sare   sārajjanti  gahapatikāpi  ujjhāyanti  sarakuttiṃpi
@Footnote: 1 Yu. āgacchissanti. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. Yu. attanāpi.
Nikāmayamānassa   samādhissa   bhaṅgo   hoti  pacchimā  janatā
diṭṭhānugatimāpajjati 1- ime kho bhikkhave pañca ādīnavā āyatakena
gītassarena  dhammaṃ  gāyantassa  na  bhikkhave  āyatakena  gītassarena
dhammo gāyitabbo yo gāyeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [21] Tena kho pana samayena bhikkhū sarabhaññe kukkuccāyanti.
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
sarabhaññanti.
   [22]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bāhiralomiṃ
uṇṇiṃ  dhārenti  .  manussā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
.pe.  Na  bhikkhave  bāhiralomī  uṇṇī  dhāretabbā yo dhāreyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [23]  Tena  kho  pana  samayena rañño māgadhassa seniyassa
bimbisārassa  ārāme ambā phalino 2- honti . raññā ca 3-
māgadhena  seniyena  bimbisārena  anuññātaṃ  hoti  yathāsukhaṃ ayyā
ambaṃ  paribhuñjantūti  .  chabbaggiyā  bhikkhū  taruṇaññeva  ambaṃ
pātāpetvā paribhuñjiṃsu . rañño ca māgadhassa seniyassa bimbisārassa
ambena  attho hoti . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro
manusse  āṇāpesi  gacchatha  bhaṇe  ārāmaṃ  gantvā  ambaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. diṭṭhānugatiṃ āpajjati. 2 Yu. phalitā. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Āharathāti  .  evaṃ  devāti  kho te manussā rañño māgadhassa
seniyassa  bimbisārassa  paṭissutvā ārāmaṃ gantvā ārāmapālaṃ 1-
etadavocuṃ devassa bhaṇe ambena attho ambaṃ dethāti . natthayyā
ambaṃ  taruṇaññeva  ambaṃ  pātāpetvā  bhikkhū paribhuñjiṃsūti . athakho
te  manussā  rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  suparibhuttaṃ bhaṇe ayyehi ambaṃ apica bhagavatā mattā
vaṇṇitāti  .  manussā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma
samaṇā sakyaputtiyā na mattaṃ jānitvā rañño ambaṃ paribhuñjissantīti.
Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ
.pe. athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Na bhikkhave
ambaṃ paribhuñjitabbaṃ yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [24] Tena kho pana samayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ hoti.
Sūpe  ambapesikā  2-  pakkhittā  honti . bhikkhū kukkuccāyantā
na  paṭiggaṇhanti  .pe.  paṭiggaṇhatha  bhikkhave  paribhuñjatha anujānāmi
bhikkhave ambapesikanti.
   [25]  Tena  kho  pana samayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ
hoti . tena pariyāpuṇiṃsu ambapesikaṃ 3- kātuṃ. Bhattagge sakaleheva
ambehi  caranti 4- . bhikkhū kukkuccāyantā na paṭiggaṇhanti .pe.
@Footnote: 1 Yu. ārāmapāle. 2 Ma. Yu. abbapesikāyo. 3 Yu. pesikaṃ. 4 Ma. denti.
Paṭiggaṇhatha   bhikkhave  paribhuñjatha  anujānāmi  bhikkhave  pañcahi
samaṇakappehi  phalaṃ  paribhuñjituṃ  aggiparicitaṃ  satthaparicitaṃ  nakhaparicitaṃ
abījaṃ  nibbaṭṭabījaññeva  1-  pañcamaṃ  anujānāmi  bhikkhave  imehi
pañcahi samaṇakappehi phalaṃ paribhuñjitunti.
   [26]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu ahinā daṭṭho
kālakato  hoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. naha 2-
nūna so bhikkhave bhikkhu [3]- cattāri ahirājakulāni mettena cittena
phari . sace hi so bhikkhave bhikkhu [3]- cattāri ahirājakulāni mettena
cittena phareyya na hi so bhikkhave bhikkhu ahinā daṭṭho kālaṃ kareyya.
Katamāni  cattāri  ahirājakulāni  .  virūpakkhaṃ  ahirājakulaṃ erāpathaṃ
ahirājakulaṃ   chabyāputtaṃ   ahirājakulaṃ  kaṇhāgotamakaṃ  ahirājakulaṃ
naha 2- nūna so bhikkhave bhikkhu imāni cattāri ahirājakulāni mettena
cittena phari . sace hi so bhikkhave bhikkhu imāni cattāri ahirājakulāni
mettena cittena phareyya na hi so bhikkhave bhikkhu ahinā daṭṭho kālaṃ
kareyya . anujānāmi bhikkhave imāni cattāri ahirājakulāni mettena
cittena pharituṃ attaguttiyā attarakkhāya attaparittāya 4- . evañca
pana bhikkhave kātabbaṃ
   [27] Virūpakkhehi me mettaṃ   mettaṃ erāpathehi me
     chabyāputtehi me mettaṃ  mettaṃ kaṇhāgotamakehi ca
@Footnote: 1 Yu. nivaṭṭabījaññeva. 2 Ma. na hi. 3 Ma. imāni. 4 Ma. Yu. Rā.
@attaparittaṃ kātuṃ.
     Apādakehi me mettaṃ    mettaṃ dipādakehi 1- me
     catuppadehi me mettaṃ    mettaṃ bahuppadehi me
     mā maṃ apādako hiṃsi     mā maṃ hiṃsi dipādako.
     Mā maṃ catuppado hiṃsi    mā maṃ hiṃsi bahuppado.
     Sabbe sattā sabbe pāṇā sabbe bhūtā ca kevalā
     sabbe bhadrāni passantu  mā kiñci pāpamāgamā.
Appamāṇo   buddho   appamāṇo  dhammo  appamāṇo  saṅgho
pamāṇavantāni  siriṃsapāni  2-  ahi vicchikā satapadī uṇṇānābhī sarabū
mūsikā  katā me rakkhā katā me parittā 4- paṭikkamantu bhūtāni
sohaṃ namo bhagavato namo sattannaṃ sammāsambuddhānanti [5]-.
   [28] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu anabhiratiyā pīḷito
attano aṅgajātaṃ chindi .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. .pe.
Aññamhi  so  bhikkhave  moghapuriso  chinditabbamhi  6-  aññaṃ chindi
na  hi 7- bhikkhave attano aṅgajātaṃ chinditabbaṃ 8- yo chindeyya
āpatti thullaccayassāti.
   [29] Tena kho pana samayena rājagahakassa seṭṭhissa mahagghassa
candanasārassa  candanagaṇṭhī  uppannā  hoti  .  athakho rājagahakassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. dvipādakehi. 2 Ma. sirisapāni. 3 Ma. Yu. uṇṇanābhi.
@4 Ma. kataṃ me parittaṃ. 5 Yu. anujānāmi bhikkhave lohitaṃ mocetuṃ.
@6 Yu. chetabbamhi. 7 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 8 Ma. Yu. chetabbaṃ.
Seṭṭhissa  etadahosi  yannūnāhaṃ  imāya  candanagaṇṭhiyā  pattaṃ
likhāpeyyaṃ  1-  likhañca  2-  me paribhogaṃ bhavissati pattañca dānaṃ
dassāmīti  .  athakho  rājagahako  seṭṭhī tāya candanagaṇṭhiyā pattaṃ
likhāpetvā sikkāyaṃ uḍḍitvā veḷugge 3- ālaggetvā veḷuparamparāya
vāhitvā  4-  evamāha  yo  samaṇo vā brāhmaṇo vā arahā
ceva iddhimā ca dinnaṃyeva pattaṃ oharatūti.
   [30]  Athakho  pūraṇo  kassapo  yena  rājagahako  seṭṭhī
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ  etadavoca  ahaṃ  hi
gahapati  arahā  ceva  iddhimā  ca  dehi  me pattanti . sace
bhante  āyasmā  arahā  ceva  iddhimā  ca  dinnaṃyeva  pattaṃ
oharatūti  .  athakho  makkhali  gosālo  ajito  kesakambalo 5-
pakudho   kaccāyano   sañjayo  veḷaṭṭhaputto  6-  niggaṇṭho
nāṭaputto  yena  rājagahako  seṭṭhī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ  etadavoca  ahaṃ hi gahapati arahā ceva iddhimā
ca  dehi  me  pattanti  .  sace bhante āyasmā arahā ceva
iddhimā ca dinnaṃyeva pattaṃ oharatūti.
   [31]  Tena kho pana samayena āyasmā ca mahāmoggallāno
@Footnote: 1 Ma. lekhāpeyyaṃ. 2 Ma. Yu. lekhañca. 3 Yu. pakkhipitvā veḷagge.
@4 Ma. Yu. bandhitvā. 5 Yu. kesakambalī. 6 Yu. belaṭṭhiputto.
Āyasmā ca piṇḍolabhāradvājo pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
rājagahaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  āyasmāpi  kho piṇḍolabhāradvājo
arahā ceva iddhimā ca . āyasmāpi kho mahāmoggallāno arahā
ceva  iddhimā ca . athakho āyasmā piṇḍolabhāradvājo āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  gacchāvuso  moggallāna  etaṃ  pattaṃ
ohara tuyheso pattoti . āyasmāpi kho moggallāno āyasmantaṃ
piṇḍolabhāradvājaṃ  etadavoca  gacchāvuso  bhāradvāja  etaṃ  pattaṃ
ohara tuyheso pattoti 1- . athakho āyasmā piṇḍolabhāradvājo
vehāsaṃ abbhuggantvā taṃ pattaṃ gahetvā tikkhattuṃ rājagahaṃ anupariyāyi 2-.
   [32] Tena kho pana samayena rājagahako seṭṭhī saputtadāro sake
nivesane  ṭhito  hoti  pañjaliko namassamāno idheva bhante ayyo
bhāradvājo  amhākaṃ  nivesane  patiṭṭhātūti  .  athakho  āyasmā
piṇḍolabhāradvājo  rājagahakassa  seṭṭhissa  nivesane  patiṭṭhāti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. tena kho pana samayena āyasmā ca mahāmoggallāno .pe. pāvisiṃsu.
@athakho āyasmā piṇḍolabhāradvājo āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ etadavoca āyasmā
@kho moggallāno arahā ceva iddhimā ca gacchāvuso moggallāna etaṃ pattaṃ ohara
@tuyheso pattoti. āyasmā kho piṇḍolabhāradvājo arahā ceva iddhimā ca gacchāvuso
@bhāradvāja etaṃ pattaṃ ohara tuyheso pattoti. 2 Yu. anupariyāsi.
Athakho   rājagahako   seṭṭhī   āyasmato  piṇḍolabhāradvājassa
hatthato   pattaṃ   gahetvā  mahagghassa  khādanīyassa  pūretvā
āyasmato  piṇḍolabhāradvājassa  adāsi  1-  .  athakho āyasmā
piṇḍolabhāradvājo taṃ pattaṃ gahetvā ārāmaṃ agamāsi . Assosuṃ kho
manussā  ayyena  kira  piṇḍolabhāradvājena  rājagahakassa  seṭṭhissa
patto ohāritoti . te ca manussā uccāsaddā mahāsaddā āyasmantaṃ
piṇḍolabhāradvājaṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhiṃsu  .  assosi  kho
bhagavā  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ sutvāna āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
kiṃ  nu  kho  so  ānanda uccāsaddo mahāsaddoti . āyasmatā
bhante  piṇḍolabhāradvājena  rājagahakassa seṭṭhissa patto ohārito
assosuṃ  kho  bhante  manussā  ayyena  kira  piṇḍolabhāradvājena
rājagahakassa  seṭṭhissa  patto  ohāritoti te ca bhante manussā
uccāsaddā  mahāsaddā  āyasmantaṃ  piṇḍolabhāradvājaṃ  piṭṭhito
piṭṭhito anubandhā 2- so eso bhagavā 3- uccāsaddo mahāsaddoti.
   [33] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  piṇḍolabhāradvājaṃ  paṭipucchi  saccaṃ
kira  tayā  bhāradvāja rājagahakassa seṭṭhissa patto ohāritoti .
@Footnote: 1 Yu. pādāsi. 2 Yu. anubaddhā. 3 Ma. Yu. bhante bhagavā.
Saccaṃ  bhagavāti  . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ 1- bhāradvāja
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ hi nāma
tvaṃ  bhāradvāja  chavassa  dārupattassa kāraṇā gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ
iddhipāṭihāriyaṃ  dassessasi  seyyathāpi  nāma  2-  bhāradvāja
mātugāmo  chavassa  māsakarūpassa  kāraṇā  kopinaṃ dasseti evameva
kho tayā bhāradvāja chavassa dārupattassa kāraṇā gihīnaṃ uttarimanussadhammaṃ
iddhipāṭihāriyaṃ   dassitaṃ  netaṃ  bhāradvāja  appasannānaṃ  vā
pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  gihīnaṃ  uttarimanussadhammaṃ  iddhipāṭihāriyaṃ  dassetabbaṃ
yo  dasseyya  āpatti  dukkaṭassa  bhindathetaṃ  bhikkhave  dārupattaṃ
sakalikaṃ sakalikaṃ karitvā 3- bhikkhūnaṃ añjanapiṃsanaṃ 4- detha na ca bhikkhave
dārupatto dhāretabbo yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [34]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
patte  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  sovaṇṇamayo
patto  dhāretabbo  na  rūpiyamayo  patto  dhāretabbo  na
maṇimayo  patto  dhāretabbo  na  veḷuriyamayo  patto dhāretabbo
na  phalikamayo  patto  dhāretabbo  na kaṃsamayo patto dhāretabbo
@Footnote: 1 Yu. ananucchaviyaṃ. 2 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi. 3 Ma. Yu. katvā.
@4 Ma. Yu. añjanupapisanaṃ.
Na  kācamayo patto dhāretabbo na tipumayo patto dhāretabbo na
sīsamayo  patto  dhāretabbo  na  tambalohamayo patto dhāretabbo
yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave dve patte
ayopattaṃ mattikāpattanti.
   [35] Tena kho pana samayena pattamūlaṃ ghaṃsiyati. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave pattamaṇḍalanti.
   [36]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni
pattamaṇḍalāni  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacāni
pattamaṇḍalāni  dhāretabbāni  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi  bhikkhave  dve  pattamaṇḍalāni  tipumayaṃ  sīsamayanti .
Bahalāni  pattamaṇḍalāni  1-  na  acchupiyanti  . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave likhitunti . valī 2- honti .pe.
Anujānāmi bhikkhave makaradantakaṃ chinditunti.
   [37]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā bhikkhū citrāni
pattamaṇḍalāni   dhārenti   rūpakākiṇṇāni   bhittikammakatāni  3-
tāni  rathikāyapi  dassentā  āhiṇḍanti  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti . bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. maṇḍalāni. 2 Yu. valiṃ. 3 Yu. rūpakokiṇṇāni bhatikammakatāni.
Etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  citrāni  pattamaṇḍalāni
dhāretabbāni   rūpakākiṇṇāni   bhittikammakatāni   yo  dhāreyya
āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave pakatimaṇḍalanti.
   [38] Tena kho pana samayena bhikkhū sodakaṃ 1- pattaṃ paṭisāmenti.
Patto  dussati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
sodako  1-  patto  paṭisāmetabbo  yo  paṭisāmeyya  āpatti
dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave otāpetvā pattaṃ paṭisāmetunti.
   [39] Tena kho pana samayena bhikkhū saudakaṃ pattaṃ otāpenti.
Patto  duggandho  hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na
bhikkhave  saudako  patto  otāpetabbo  yo otāpeyya āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  nirudakaṃ  2-  katvā  otāpetvā
pattaṃ paṭisāmetunti.
   [40] Tena kho pana samayena bhikkhū uṇhe pattaṃ nidahanti .
Pattassa  vaṇṇo  dussati  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave  uṇhe  patto  nidahitabbo  yo  nidaheyya  āpatti
dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  muhuttaṃ  uṇhe  otāpetvā
pattaṃ paṭisāmetunti.
   [41]  Tena  kho pana samayena sambahulā pattā ajjhokāse
anādhārā nikkhittā honti . vātamaṇḍalikāya āvaṭṭitvā 3- pattā
@Footnote: 1 Yu. saudako. 2 Ma. Yu. vodakaṃ. 3 Ma. āvaṭṭetvā.
Bhijjiṃsu  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave
pattādhārakanti.
   [42] Tena kho pana samayena bhikkhū miḍhante pattaṃ nikkhipanti.
Parivaṭṭitvā  patto  bhijjati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  miḍhante  patto  nikkhipitabbo yo nikkhipeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [43]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  paribhaṇḍante pattaṃ
nikkhipanti  .  parivaṭṭitvā 1- patto bhijjati . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  paribhaṇḍante  patto  nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [44] Tena kho pana samayena bhikkhū chamāyaṃ 2- pattaṃ nikkujjanti.
Oṭṭho  ghaṃsiyati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi
bhikkhave  tiṇasanthārakanti  .  tiṇasanthārako  upacikāhi  khajjati .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave coḷakanti .
Coḷakaṃ  upacikāhi  khajjati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  pattamāḷakanti  .  pattamāḷakā  paripatitvā
patto  bhijjati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi
bhikkhave pattakuṇḍolikanti . pattakuṇḍolikāya patto ugghaṃsiyati 3- .
Bhagavato   etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. paripatitvā. 2 Ma. Yu. chamāya. 3 Ma. Yu. ghaṃsiyati.
Pattatthavikanti  .  aṃsavaddhako  na  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave aṃsavaddhakaṃ bandhanasuttakanti.
   [45]  Tena kho pana samayena bhikkhū bhittikhīlepi nāgadantakepi
pattaṃ  laggenti  . paripatitvā patto bhijjati . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  patto laggetabbo yo laggeyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [46] Tena kho pana samayena bhikkhū mañce pattaṃ nikkhipanti.
Satisammosā  nisīdantā  ottharitvā  pattaṃ  bhindanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave mañce patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [47] Tena kho pana samayena bhikkhū pīṭhe pattaṃ nikkhipanti .
Satisammosā  nisīdantā  ottharitvā  pattaṃ  bhindanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave pīṭhe patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [48] Tena kho pana samayena bhikkhū aṅke pattaṃ nikkhipanti.
Satisammosā  uṭṭhahanti 1- . paripatitvā patto bhijjati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave aṅke patto nikkhipitabbo
yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [49] Tena kho pana samayena bhikkhū chatte pattaṃ nikkhipanti.
Vātamaṇḍalikāya  chattaṃ  ukkhipiyati  .  paripatitvā  patto bhijjati .
@Footnote: 1 Yu. vuṭṭhahanti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave chatte patto
nikkhipitabbo yo nikkhipeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [50]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  pattahatthā kavāṭaṃ
paṇāmenti  .  kavāṭe 1- āvaṭṭitvā patto bhijjati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  pattahatthena  bhikkhunā
kavāṭaṃ paṇāmetabbaṃ yo paṇāmeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [51] Tena kho pana samayena bhikkhū tumbakaṭāhena 2- piṇḍāya
caranti  .  manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
titthiyāti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Na bhikkhave tumbakaṭāhena 2-
piṇḍāya caritabbaṃ yo careyya āpatti dukkaṭassāti.
   [52] Tena kho pana samayena bhikkhū ghaṭikaṭāhena 3- piṇḍāya caranti.
Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi titthiyāti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave ghaṭikaṭāhena 3-
piṇḍāya caritabbaṃ yo careyya āpatti dukkaṭassāti.
   [53]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu sabbapaṃsukūliko
hoti  .  so  chavasīsassa  pattaṃ  dhāreti  .  aññatarā  itthī
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavāṭo. 2 Ma. Yu. tumbakaṭāhe. 3 Yu. ghaṭikaṭāhe.
Passitvā  bhītā  vissaramakāsi  abbhumme  pisāco vatāyanti 1- .
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā
sakyaputtiyā  chavasīsassa pattaṃ dhāressanti seyyathāpi pisācillikāti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave chavasīsassa patto
dhāretabbo  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  na  ca  bhikkhave
sabbapaṃsukūlikena bhavitabbaṃ yo bhaveyya āpatti dukkaṭassāti.
   [54]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū calakānipi aṭṭhikānipi
ucchiṭṭhodakaṃpi  pattena  nīharanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti   yasmiṃyevime  samaṇā  sakyaputtiyā  bhuñjanti  so
va  nesaṃ  paṭiggahoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na
bhikkhave  calakāni  vā  aṭṭhikāni  vā  ucchiṭṭhodakaṃ  vā pattena
nīharitabbaṃ   yo   nīhareyya   āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave paṭiggahanti.
   [55] Tena kho pana samayena bhikkhū hatthena cīvaraṃ viphāletvā 2-
cīvaraṃ  sibbenti  .  cīvaraṃ vilomaṃ 3- hoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave satthakaṃ namatakanti.
   [56]  Tena  kho  pana samayena saṅghassa daṇḍasatthakaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vatamanti. 2 Ma. hatthena vipāletvā. Yu. hatthena vipāṭetvā.
@3 Ma. vilomikaṃ.
Daṇḍasatthakanti.
   [57]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
satthakadaṇḍe  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacā
satthakadaṇḍā  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi  bhikkhave  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ  visāṇamayaṃ  naḷamayaṃ  veḷumayaṃ
kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ saṅkhanābhimayanti.
   [58]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  kukkuṭapattenapi
veḷupesikāyapi  cīvaraṃ  sibbanti . cīvaraṃ dussibbitaṃ hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi bhikkhave sūcinti . sūciyo
kaṇṇakitāyo  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  sūcināḷikanti .
Nāḷikāyapi  kaṇṇakitāyo  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
kiṇṇena  pūretunti  .  kiṇṇepi  kaṇṇakitāyo  honti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave sattuyā 1- pūretunti . sattuyāpi kaṇṇakitāyo
honti .pe. anujānāmi bhikkhave saritakanti . saritakepi kaṇṇakitāyo
honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  madhusitthakena  sāretunti .
Saritakampi paribhijjati. Anujānāmi bhikkhave saritasipāṭikanti 2-.
   [59] Tena kho pana samayena bhikkhū tattha tattha khīlaṃ nikhaṇitvā
@Footnote: 1 Yu. Rā. satthuyā. 2 Ma. saritakasipāṭikanti.
Sambandhitvā  cīvaraṃ  sibbenti  .  cīvaraṃ  vikaṇṇaṃ hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  kaṭhinaṃ kaṭhinarajjuṃ
tattha  tattha  obandhitvā  cīvaraṃ  sibbetunti  .  visame  kaṭhinaṃ
pattharanti  .  kaṭhinaṃ  paribhijjati  .pe.  na  bhikkhave visame kaṭhinaṃ
pattharitabbaṃ  yo  patthareyya  āpatti  dukkaṭassāti  .  chamāyaṃ
kaṭhinaṃ  pattharanti  .  kaṭhinaṃ paṃsukitaṃ hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
tiṇasanthārakanti  .  kaṭhinassa  anto  jirati  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  anuvātaṃ  paribhaṇḍaṃ  āropetunti  .  kaṭhinaṃ  nappahoti
.pe.  anujānāmi bhikkhave daṇḍakaṭhinaṃ vidalakaṃ 1- salākaṃ vinaddhanarajjuṃ
vinaddhanasuttakaṃ  vinaddhitvā  2-  cīvaraṃ  sibbetunti . suttantarikāyo
visamā  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  kaḷimbakanti . suttā
vaṅkā honti .pe. Anujānāmi bhikkhave moghasuttakanti.
   [60]  Tena kho pana samayena bhikkhū adhotehi pādehi kaṭhinaṃ
akkamanti  .  kaṭhinaṃ  dussati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  adhotehi  pādehi  kaṭhinaṃ  akkamitabbaṃ  yo
akkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [61]  Tena  kho pana samayena bhikkhū allehi pādehi kaṭhinaṃ
akkamanti  .  kaṭhinaṃ  dussati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pidalakaṃ. 2 Yu. vinandharajjuṃ vinandhanasuttakaṃ vinandhitvā.
.pe.  Na  bhikkhave  allehi  pādehi  kaṭhinaṃ  akkamitabbaṃ  yo
akkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [62] Tena kho pana samayena bhikkhū saupāhanā kaṭhinaṃ akkamanti.
Kaṭhinaṃ  dussati  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
saupāhanena   kaṭhinaṃ   akkamitabbaṃ   yo  akkameyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [63] Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaraṃ sibbentā aṅguliyā
paṭiggaṇhanti  .  aṅguliyo  dukkhā  honti  .  bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave paṭiggahanti.
   [64]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
paṭiggahe  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacā  paṭiggahā
dhāretabbā   yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave aṭṭhimayaṃ .pe. Saṅkhanābhimayanti.
   [65] Tena kho pana samayena sūciyopi satthakāpi paṭiggahāpi nassanti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave āvesanavitthakanti.
Āvesanavitthake samākulā honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  paṭiggahatthavikanti  .  aṃsavaddhako  na  hoti
.pe. Anujānāmi bhikkhave aṃsavaddhakaṃ bandhanasuttakanti.
   [66]  Tena  kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse 1- cīvaraṃ
sibbentā  sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  kaṭhinasālaṃ  kaṭhinamaṇḍapanti .
Kaṭhinasālā  nīcavatthukā  hoti  .  udakena otthariyanti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti .
Cayo  paripatati  . anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe. anujānāmi
bhikkhave   tayo   sopāṇe   iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ
dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave ālambanabāhanti.
   [67]  Tena  kho pana samayena kaṭhinasālāya tiṇacuṇṇaṃ paripatati
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā 2- ullittāvalittaṃ kātuṃ
setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ makaradantakaṃ
pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [68] Tena kho pana samayena bhikkhū cīvaraṃ sibbetvā tattheva kaṭhinaṃ
ujjhitvā  pakkamanti  .  undūrehipi  upacikāhipi khajjati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave kaṭhinaṃ saṅgharitunti .
Kaṭhinaṃ  paribhijjati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  goghaṃsikāya  kaṭhinaṃ
saṅgharitunti  .  kaṭhinaṃ  viniveṭhiyati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhokāse. 2 Yu. ogumphetvā.
Bandhanarajjunti.
   [69]  Tena  kho pana samayena bhikkhū kuḍḍepi thambhepi kaṭhinaṃ
ussāpetvā  pakkamanti  .  paripatitvā  kaṭhinaṃ  bhijjati . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave bhittikhīle vā nāgadantake
vā laggetunti.
   [70]  Athakho  bhagavā  rājagahe  yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  . tena kho pana samayena bhikkhū
sūcikampi  satthakampi  bhesajjampi  pattena  ādāya  gacchanti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave bhesajjatthavikanti.
Aṃsavaddhako  1-  na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave aṃsavaddhakaṃ 1-
bandhanasuttakanti.
   [71]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu upāhanāyo
kāyabandhanena  2-  bandhitvā  gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi . aññataro
upāsako  taṃ  bhikkhuṃ  abhivādento  upāhanāyo sīsena ghaṭṭesi .
So bhikkhu maṅku ahosi . athakho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave upāhanatthavikanti . aṃsavaddhako 1- na hoti .pe. Anujānāmi
bhikkhave aṃsavaddhakaṃ 1- bandhanasuttakanti.
   [72]  Tena  kho  pana samayena antarāmagge udakaṃ akappiyaṃ
hoti  .  parissāvanaṃ na hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
@Footnote: 1 Ma. aṃsabaddha .... 2 Yu. kāyabandhane.
Anujānāmi  bhikkhave  parissāvananti  .  coḷakaṃ  nappahoti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  kaṭacchuparissāvananti  .  coḷakaṃ  nappahoti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave dhammakarakanti.
   [73] Tena kho pana samayena dve bhikkhū kosalesu janapadesu
addhānamaggapaṭipannā  honti  .  eko bhikkhu anācāraṃ ācarati .
Dutiyo  bhikkhu  taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  mā  āvuso  evarūpamakāsi
netaṃ  kappatīti  .  so  tasmiṃ upanaddhi 1- . athakho so bhikkhu
pipāsāya  pīḷito  upanaddhaṃ 2- bhikkhuṃ etadavoca dehi me āvuso
parissāvanaṃ  pānīyaṃ pivissāmīti . upanaddho 3- bhikkhu na adāsi .
So  bhikkhu  pipāsāya  pīḷito  kālamakāsi  .  athakho  so bhikkhu
ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃ pana tvaṃ
āvuso  parissāvanaṃ  yāciyamāno  na  adāsīti . evamāvusoti .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma bhikkhu parissāvanaṃ yāciyamāno na dassatīti . athakho
te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [74] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  taṃ bhikkhuṃ paṭipucchi saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu parissāvanaṃ
yāciyamāno  na  adāsīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi buddho
bhagavā  ananucchavikaṃ  4-  te  moghapurisa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. upanandhi. 2 Ma. Yu. Rā. upanandhaṃ. 3 Ma. Yu. Rā. upanandhī.
@4 Yu. ananucchariyaṃ.
Assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ akaraṇīyaṃ kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa parissāvanaṃ
yāciyamāno  na  dassasi  netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya
.pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave addhāna-
maggapaṭipannena  bhikkhunā  parissāvanaṃ  yāciyamānena na dātabbaṃ yo
na dadeyya āpatti dukkaṭassa na ca bhikkhave aparissāvanakena addhānamaggo 1-
paṭipajjitabbo yo paṭipajjeyya āpatti dukkaṭassa sace na hoti parissāvanaṃ
vā dhammakarako vā saṅghāṭikaṇṇopi adhiṭṭhātabbo iminā parissāvetvā
pivissāmīti.
   [75] Athakho bhagavā anupubbena cārikañcaramāno yena vesālī
tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
   [76] Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ karonti. Parissāvanaṃ
na  sammati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
daṇḍaparissāvananti  . daṇḍaparissāvanaṃ na sammati . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave ottharikanti 2-
   [77] Tena kho pana samayena bhikkhū makasehi ubbāḷhā honti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave makasakuṭikanti.
   [78]  Tena  kho  pana  samayena vesāliyaṃ paṇītānaṃ bhattānaṃ
bhattapaṭipāṭi aṭṭhitā 3- hoti . bhikkhū paṇītāni bhojanāni bhuñjitvā
@Footnote: 1 Ma. addhāno. 2 Ma. Yu. ottharakanti. 3 Yu. adhiṭṭhitā. Rā. paṭṭhitā.
Abhisannakāyā  honti  bahvābādhā  .  athakho jīvako komārabhacco
vesāliṃ  agamāsi  kenacideva  karaṇīyena  .  addasā  kho jīvako
komārabhacco  bhikkhū  abhisannakāye  bahvābādhe  disvāna  yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  jīvako  komārabhacco bhagavantaṃ
etadavoca  etarahi  bhante  bhikkhū  abhisannakāyā  bahvābādhā
sādhu  bhante  bhagavā  bhikkhūnaṃ  caṅkamañca  jantāgharañca  anujānātu
evaṃ  bhikkhū  appābādhā  bhavissantīti  .  athakho  bhagavā  jīvakaṃ
komārabhaccaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi
sampahaṃsesi  .  athakho jīvako komārabhacco bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito   samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [79]  Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  caṅkamañca
jantāgharañcāti.
   [80] Tena kho pana samayena bhikkhū visame caṅkame caṅkamanti.
Pādā dukkhā honti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave samaṃ kātunti.
   [81]  Tena  kho pana samayena caṅkamo nīcavatthuko hoti .
Udakena otthariyati .pe. anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti .
Cayo  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye
iṭṭhakācayaṃ   silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [82]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū caṅkame caṅkamantā
paripatanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
caṅkamanavedikanti.
   [83]  Tena  kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse caṅkamantā
sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  caṅkamanasālanti  .  caṅkamanasālāyaṃ  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā 2- ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [84] Tena kho pana samayena jantāgharaṃ nīcavatthukaṃ hoti. Udakena
otthariyati  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti . cayo
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe. anujānāmi
bhikkhave  tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ  silāsopāṇaṃ  dāru-
sopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe. anujānāmi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetvā.
Ālambanabāhanti  .  jantāgharassa kavāṭaṃ na hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  kavāṭaṃ  piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ uttarapāsakaṃ aggaḷavaṭṭiṃ 1-
kapisīsakaṃ  sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ āviñchanacchiddaṃ āviñchanarajjunti .
Jantāgharassa  kuḍḍapādo  jīrati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  maṇḍalikaṃ  kātunti  .  jantāgharassa  dhūmanettaṃ
na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave dhūmanettanti.
   [85] Tena kho pana samayena bhikkhū khuddake jantāghare majjhe
aggiṭṭhānaṃ  karonti  .  upacāro  na  hoti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  khuddake  jantāghare  ekamantaṃ  aggiṭṭhānaṃ kātuṃ mahallake
majjheti  .  jantāghare aggi mukhaṃ ḍahati .pe. anujānāmi bhikkhave
mukhamattikanti  .  hatthena  mattikaṃ  tementi  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  mattikādoṇikanti  .  mattikā  duggandhā  honti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave vāsetunti.
   [86] Tena kho pana samayena jantāghare aggi kāyaṃ ḍahati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  udakaṃ  atiharitunti . pāṭiyāpi pattenapi udakaṃ
atiharanti .pe. anujānāmi bhikkhave udakanidhānaṃ 2- udakasarāvakanti.
Jantāgharaṃ  tiṇacchadanaṃ  na  sedeti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ogumbetvā 3- ullittāvalittaṃ kātunti . jantāgharaṃ cikkhallaṃ hoti
.pe. anujānāmi bhikkhave santharituṃ tayo santhāre 4- iṭṭhakāsanthāraṃ
@Footnote: 1 Ma. aggaḷavaṭṭikaṃ. 2 Yu. udakaṭṭhānaṃ. 3 Ma. Yu. ogumphetvā.
@4 Ma. santhare.
Silāsanthāraṃ  dārusanthāranti  . cikkhallaṃyeva hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  dhovitunti  .  udakaṃ  santiṭṭhati .pe. anujānāmi bhikkhave
udakaniddhamananti.
   [87] Tena kho pana samayena bhikkhū jantāghare chamāyaṃ nisīdanti
gattāni kaṇḍavanti 1- .pe. Anujānāmi bhikkhave jantāgharapīṭhanti.
   [88] Tena kho pana samayena jantāgharaṃ aparikkhittaṃ hoti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  parikkhipituṃ  tayo  pākāre  iṭṭhakāpākāraṃ
silāpākāraṃ  dārupākāranti . koṭṭhako na hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  koṭṭhakanti  .  koṭṭhako  nīcavatthuko  hoti  . udakena
otthariyati  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti . cayo
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe. anujānāmi
bhikkhave tayo sopāṇe iṭṭhakāsopāṇaṃ silāsopāṇaṃ dārusopāṇanti .
Ārohantā  paripatanti .pe. anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti .
Koṭṭhakassa  kavāṭaṃ  na  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave kavāṭaṃ
piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ  uttarapāsakaṃ  aggaḷavaṭṭiṃ  2-  kapisīsakaṃ
sūcikaṃ ghaṭikaṃ tālacchiddaṃ āviñchanacchiddaṃ āviñchanarajjunti.
   [89] Tena kho pana samayena koṭṭhake tiṇacuṇṇaṃ paripatati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  3-  ullittāvalittaṃ  kātuṃ
@Footnote: 1 Ma. kaṇḍūvanti. Yu. kaṇḍuvanti. 2 Ma. aggaḷavaṭṭikaṃ. 3 Ma. Yu. ogumphetvā.
Setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ   gerukaparikammaṃ   mālākammaṃ   latākammaṃ
makaradantakaṃ  pañcapaṭṭhikanti  .  pariveṇaṃ  cikkhallaṃ  hoti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  marumbaṃ  upakiritunti  . na pariyāpuṇanti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  padarasilaṃ  1-  nikkhipitunti  . udakaṃ santiṭṭhati
.pe. Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamananti.
   [90] Tena kho pana samayena bhikkhū naggā naggaṃ abhivādenti.
Naggā anaggaṃ abhivādenti . naggā naggaṃ abhivādāpenti . naggā
anaggaṃ  abhivādāpenti  2- . naggā naggassa parikammaṃ karonti .
Naggā  naggassa  parikammaṃ kārāpenti . naggā naggassa denti .
Naggā  paṭiggaṇhanti  .  naggā  khādanti  .  naggā bhuñjanti .
Naggā sāyanti . naggā pivanti . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Na  bhikkhave  naggena  3-  naggo  abhivādetabbo  na  naggena
abhivādetabbaṃ  na  naggena 4- naggo abhivādāpetabbo na naggena
abhivādāpetabbaṃ  na  naggena  naggassa  parikammaṃ  kātabbaṃ  na
naggena [5]- parikammaṃ kārāpetabbaṃ na naggena naggassa dātabbaṃ na
naggena  paṭiggahetabbaṃ  na  naggena khāditabbaṃ na naggena bhuñjitabbaṃ
@Footnote: 1 Yu. padasilaṃ. 2 Ma. Yu. naggā naggaṃ abhivādenti. naggā naggaṃ
@abhivādāpentīti. 3-4 Ma. Yu. naggenāti padaṃ na paññāyati.
@5 Ma. Yu. naggassa.
Na  naggena  sāyitabbaṃ  na  naggena pātabbaṃ yo piveyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [91]  Tena kho pana samayena bhikkhū jantāghare chamāyaṃ cīvaraṃ
nikkhipanti . cīvaraṃ paṃsukitaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  jantāghare 1- cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti . deve
vassante cīvaraṃ ovassati .pe. anujānāma bhikkhave jantāgharasālanti.
Jantāgharasālā  nīcavatthukā  hoti  .  udakena  otthariyati  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  .pe.  ārohantā  vihaññanti  .pe.
Ārohantā paripatanti .pe. Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [92]  Tena  kho  pana  samayena  jantāgharasālāyaṃ  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ .pe. Cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [93]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū jantāgharepi udakepi
piṭṭhiparikammaṃ  2-  kātuṃ  kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave tisso paṭicchādiyo jantāgharapaṭicchādiṃ
udakapaṭicchādiṃ vatthapaṭicchādinti.
   [94]  Tena kho pana samayena jantāghare udakaṃ na hoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. Yu. parikammaṃ.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave udapānanti .
Udapānassa  kūlaṃ  lujjati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ tayo
caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  udapāno  nīcavatthuko
hoti  .  udakena  otthariyati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Ārohantā  vihaññanti  .pe.  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [95] Tena kho pana samayena bhikkhū valliyāpi 1- kāyabandhanenapi
udakaṃ vāhenti 2- .pe. anujānāmi bhikkhave udapānarajjunti 3-.
Hatthā  dukkhā  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  tulaṃ karakaṭakaṃ
cakkavaṭṭakanti . bhājanā bahū 4- bhijjanti .pe. anujānāmi bhikkhave
tayo vārake lohavārakaṃ dāruvārakaṃ cammakhaṇḍanti.
   [96] Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse udakaṃ vāhentā
sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  udapānasālanti  .  udapānasālāya  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [97]  Tena  kho pana samayena udapāno apāruto hoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vallikāyapi. 2 Yu. vāhanti. 3 Ma. Yu. udakavāhanarajjunti.
@4 Yu. bahuṃ.
Tiṇacuṇṇehipi  paṃsukehipi  okiriyati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
apidhānanti.
   [98]  Tena kho pana samayena udakabhājanaṃ na saṃvijjati .pe.
Anujānāmi bhikkhave udakadoṇiṃ udakakaṭāhanti.
   [99]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ
nahāyanti  .  ārāmo  cikkhallo  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave udakacandanikanti 1- . candanikā
pākaṭā  hoti  .  bhikkhū  hiriyanti  nahāyituṃ  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  parikkhipituṃ  tayo  pākāre  iṭṭhakāpākāraṃ  silāpākāraṃ
dārupākāranti  .  candanikā  cikkhallā  hoti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  santharituṃ  tayo  santhāre  2- iṭṭhakāsanthāraṃ silāsanthāraṃ
dārusanthāranti  .  udakaṃ  santiṭṭhati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
udakaniddhamananti.
   [100]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhūnaṃ gattāni sītikatāni
honti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
udakapuñchaniṃ coḷakenapi paccuddharitunti.
   [101]  Tena  kho pana samayena aññataro upāsako saṅghassa
atthāya  pokkharaṇiṃ  kāretukāmo  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  pokkharaṇinti  .  pokkharaṇiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. candanikanti. 2 Ma. santhare.
Kūlaṃ  lujjati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .  anujānāmi
bhikkhave   tayo   sopāṇe   iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ
dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  ālambanabāhanti  .  pokkharaṇiyā  udakaṃ  purāṇaṃ  hoti
.pe. Anujānāmi bhikkhave udakamātikaṃ 1- udakaniddhamananti.
   [102] Tena kho pana samayena aññataro upāsako bhikkhusaṅghassa
atthāya nillekhaṃ jantāgharaṃ kattukāmo 2- hoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave nillekhaṃ jantāgharanti.
   [103]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū cātumāsaṃ
nisīdanena  vippavasanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na
bhikkhave  cātumāsaṃ  nisīdanena  vippavasitabbaṃ  yo  vippavaseyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [104] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū pupphābhikiṇṇesu
sayanesu  sayanti  .  manussā  vihāracārikaṃ  āhiṇḍantā  passitvā
ujjhāyanti   khīyanti   vipācenti   .pe.   seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
pupphābhikiṇṇesu   sayanesu   sayitabbaṃ   yo  sayeyya  āpatti
@Footnote: 1 Yu. udakāyatikaṃ. 2 Ma. Yu. aññataro bhikkhu saṅghassa atthāya nillekhaṃ
@jantāgharaṃ kattukāmo.
Dukkaṭassāti.
   [105]  Tena  kho  pana  samayena manussā gandhampi mālampi
ādāya  ārāmaṃ  āgacchanti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā  na
paṭiggaṇhanti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
gandhaṃ  gahetvā  kavāṭe  pañcaṅgulikaṃ  dātuṃ  pupphaṃ  gahetvā
vihāre ekamantaṃ nikkhipitunti.
   [106]  Tena  kho  pana  samayena  saṅghassa namatakaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
namatakanti  .  athakho bhikkhūnaṃ etadahosi namatakaṃ adhiṭṭhātabbaṃ nu kho
udāhu  vikappetabbanti  .pe.  na  bhikkhave  namatakaṃ  adhiṭṭhātabbaṃ
na vikappetabbanti.
   [107] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū āsittakupadhāne
bhuñjanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  āsittakupadhāne  bhuñjitabbaṃ  yo  bhuñjeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [108]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  so bhuñjamāno na sakkoti hatthena pattaṃ sandhāretuṃ .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave maḷorikanti.
   [109] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ekabhājanepi
Bhuñjanti  .  ekathālakepi  pivanti  .  ekamañcepi tuvaṭṭenti .
Ekattharaṇepi  tuvaṭṭenti  .  ekapāvuraṇepi  tuvaṭṭenti  .
Ekattharaṇapāvuraṇepi  tuvaṭṭenti  1-  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti .pe. Bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave ekabhājane bhuñjitabbaṃ na
ekathālake  pātabbaṃ  na  ekamañce  tuvaṭṭitabbaṃ  na  ekattharaṇe
tuvaṭṭitabbaṃ  na  ekapāvuraṇe  tuvaṭṭitabbaṃ  na  ekattharaṇapāvuraṇe
tuvaṭṭitabbaṃ 2- yo tuvaṭṭeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [110] Tena kho pana samayena vaḍḍho licchavi mettiyabhummajakānaṃ
bhikkhūnaṃ sahāyo hoti . athakho vaḍḍho licchavi 3- yena mettiyabhummajakā
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mettiyabhummajake  bhikkhū etadavoca
vandāmi ayyāti . evaṃ vutte mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu. Dutiyampi
kho vaḍḍho licchavi 3- mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca vandāmi ayyāti.
Dutiyampi  kho mettiyabhummajakā bhikkhū nālapiṃsu . tatiyampi kho vaḍḍho
licchavi mettiyabhummajake bhikkhū etadavoca vandāmi ayyāti. Tatiyampi kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekattharaṇāpi tuvaṭṭenti. ekapāvuraṇāpi tuvaṭṭenti.
@ekattharaṇapāvuraṇāpi tuvaṭṭenti. 2 Ma. Yu. na ekattharaṇā tuvaṭṭitabbaṃ.
@na ekapāvuraṇā tuvaṭṭitabbaṃ. na ekattharaṇapāvuraṇā tuvaṭṭitabbaṃ.
@3 Ma. licchavī. evamupari.
Mettiyabhummajakā  bhikkhū  nālapiṃsu  .  kyāhaṃ  ayyānaṃ  aparajjhāmi
kissa  maṃ  ayyā  nālapantīti . tathā hi pana tvaṃ āvuso vaḍḍha
amhe  dabbena  mallaputtena  viheṭhiyamāne ajjhupekkhasīti . kyāhaṃ
ayyā  karomīti  .  sace  kho  tvaṃ  āvuso vaḍḍha iccheyyāsi
ajjeva  bhagavā āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ nāsāpeyyāti . kyāhaṃ
ayyā  karomi  kiṃ  mayā  sakkā  kātunti . ehi tvaṃ āvuso
vaḍḍha   yena   bhagavā   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
evaṃ  vadehi  idaṃ  bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ  yāyaṃ  bhante
disā  abhayā  anītikā  anupaddavā  sāyaṃ  disā  sabhayā  saītikā
saupaddavā  yato  nīvātaṃ  tato  pavātaṃ  udakaṃ  maññe  ādittaṃ
ayyena  me  dabbena  mallaputtena  pajāpati  dūsitāti  .  evaṃ
ayyāti  kho  vaḍḍho  licchavi  mettiyabhummajakānaṃ  bhikkhūnaṃ paṭissutvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinno kho vaḍḍho licchavi bhagavantaṃ
etadavoca  idaṃ  bhante  nacchannaṃ  nappaṭirūpaṃ  yāyaṃ  bhante  disā
abhayā  anītikā  anupaddavā  sāyaṃ disā sabhayā saītikā saupaddavā
yato  nīvātaṃ  tato  pavātaṃ  udakaṃ  maññe  ādittaṃ ayyena me
dabbena mallaputtena pajāpati dūsitāti.
   [111]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  paṭipucchi
Sarasi  tvaṃ  dabba  evarūpaṃ kattā yathāyaṃ vaḍḍho āhāti . yathā
maṃ  bhante bhagavā jānātīti . dutiyampi kho bhagavā .pe. tatiyampi
kho  bhagavā  āyasmantaṃ dabbaṃ mallaputtaṃ etadavoca sarasi tvaṃ dabba
evarūpaṃ  kattā  yathāyaṃ vaḍḍho āhāti . yathā maṃ bhante bhagavā
jānātīti . na kho dabba dabbā evaṃ nibbeṭhenti sace tayā kataṃ
katanti vadehi sace akataṃ akatanti vadehīti . Yatohaṃ 1- bhante jāto
nābhijānāmi supinantenapi methunaṃ dhammaṃ paṭisevitā pageva jāgaroti.
   [112] Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave saṅgho
vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ nikkujjatu asambhogaṃ saṅghena karotu.
   [113]  Aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  upāsakassa
patto   nikkujjitabbo   bhikkhūnaṃ  alābhāya  parisakkati  bhikkhūnaṃ
anatthāya  parisakkati  bhikkhūnaṃ  anāvāsāya  2-  parisakkati  bhikkhū
akkosati  paribhāsati  bhikkhū  bhikkhūhi  bhedeti buddhassa avaṇṇaṃ bhāsati
dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  anujānāmi
bhikkhave  imehi  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa  upāsakassa  pattaṃ
nikkujjituṃ.
   [114]  Evañca  pana  bhikkhave  nikkujjitabbo  . byattena
@Footnote: 1 Ma. yato ahaṃ. 2 Ma. Yu. avāsāya.
Bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {114.1} suṇātu me bhante saṅgho vaḍḍho licchavi āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃseti  yadi  saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  nikkujjeyya asambhogaṃ
saṅghena kareyya. Esā ñatti.
   {114.2} Suṇātu me bhante saṅgho vaḍḍho licchavi āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃseti  .  saṅgho
vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  nikkujjati  asambhogaṃ  saṅghena karoti .
Yassāyasmato  khamati  vaḍḍhassa  licchavissa  pattassa  nikkujjanā
asambhogaṃ saṅghena karaṇaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {114.3} Nikkujjito saṅghena vaḍḍhassa licchavissa patto asambhogo
saṅghena khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti 1-.
   [115]  Athakho  āyasmā  ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  vaḍḍhassa  licchavissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  vaḍḍhaṃ  licchaviṃ  etadavoca  saṅghena  te  āvuso
vaḍḍha  patto  nikkujjito  asambhogosi  saṅghenāti  .  athakho
vaḍḍho  licchavi  saṅghena  kira  me patto nikkujjito asambhogomhi
kira  saṅghenāti  tattheva  mucchito  papato  .  athakho  vaḍḍhassa
@Footnote: 1 ito paraṃ athakho saṅgho vaḍḍhassa licchavissa pattaṃ nikkujji asambhogaṃ saṅghena
@akāsīti pāṭho bhavituṃ arahatiyeva.
Licchavissa   mittāmaccā   ñātisālohitā   vaḍḍhaṃ   licchaviṃ
etadavocuṃ  alaṃ  āvuso  vaḍḍha  mā  soci  mā  paridevi  mayaṃ
bhagavantaṃ  pasādessāma  bhikkhusaṅghañcāti  .  athakho  vaḍḍho  licchavi
saputtadāro  samittāmacco  sañātisālohito  allavattho  allakeso
yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato  pādesu
sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca accayo maṃ bhante accagamā
yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yohaṃ  ayyaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ
amūlikāya  sīlavipattiyā  anuddhaṃsesiṃ  tassa  me  bhante  bhagavā
accayaṃ  accayato  paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti . iṅgha 1- tvaṃ
āvuso  vaḍḍha  accayo  accagamā  yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ
yaṃ  tvaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlikāya  sīlavipattiyā anuddhaṃsesi yato
ca  kho  tvaṃ  āvuso  vaḍḍha  accayaṃ  accayato disvā yathādhammaṃ
paṭikarosi  tante  mayaṃ  paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  āvuso
vaḍḍha  ariyassa  vinaye  yo  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ
paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjatīti.
   [116]  Athakho  bhagavā bhikkhū āmantesi tenahi 2- bhikkhave
saṅgho  vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  ukkujjatu  sambhogaṃ  saṅghena
karotu  .  aṭṭhahi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgatassa  upāsakassa
patto  ukkujjitabbo  na  bhikkhūnaṃ  alābhāya  parisakkati  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. taggha. 2 Ma. Yu. tena hi.
Bhikkhūnaṃ  anatthāya  parisakkati  na  bhikkhūnaṃ anāvāsāya 1- parisakkati
na  bhikkhū  akkosati paribhāsati na bhikkhū bhikkhūhi bhedeti na buddhassa
avaṇṇaṃ  bhāsati  na  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  na  saṅghassa avaṇṇaṃ
bhāsati  anujānāmi  bhikkhave  imehi  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa
upāsakassa pattaṃ ukkujjituṃ.
   [117]  Evañca pana bhikkhave ukkujjitabbo . tena bhikkhave
vaḍḍhena  licchavinā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa vacanīyo saṅghena me bhante patto nikkujjito asambhogomhi
saṅghena sohaṃ bhante sammā vattāmi lomaṃ pātemi netthāraṃ vattāmi
saṅghaṃ  pattukkujjanaṃ  yācāmīti  .  dutiyampi yācitabbā 2- tatiyampi
yācitabbā 2-.
   [118] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {118.1} suṇātu me bhante saṅgho saṅghena vaḍḍhassa licchavissa
patto  nikkujjito  asambhogo saṅghena . so sammā vattati lomaṃ
pāteti  netthāraṃ vattati saṅghaṃ pattukkujjanaṃ yācati . yadi saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  vaḍḍhassa  licchavissa  pattaṃ  ukkujjeyya  sambhogaṃ
saṅghena kareyya. Esā ñatti.
   {118.2}   Suṇātu   me   bhante   saṅgho  saṅghena
vaḍḍhassa    licchavissa    patto   nikkujjito   asambhogo
saṅghena  .  so  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. avāsāya. 2 Ma. yācitabbo.
Vattati  saṅghaṃ  pattukkujjanaṃ  yācati  .  saṅgho  vaḍḍhassa licchavissa
pattaṃ  ukkujjati  sambhogaṃ  saṅghena  karoti  . yassāyasmato khamati
vaḍḍhassa  licchavissa  pattassa  ukkujjanā  sambhogaṃ  saṅghena  karaṇaṃ
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {118.3}  Ukkujjito  saṅghena  vaḍḍhassa  licchavissa  patto
sambhogo saṅghena khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [119] Athakho bhagavā vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena bhaggā
tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno yena bhaggā
tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā  bhaggesu viharati suṃsumāragire 1-
bhesakaḷāvane migadāye.
   [120] Tena kho pana samayena bodhissa rājakumārassa kokanudo 2-
nāma  pāsādo  acirakārito  hoti  anajjhāvuttho  samaṇena  vā
brāhmaṇena  vā  kenaci  vā  manussabhūtena  .  athakho  bodhi
rājakumāro  sañjikāputtaṃ  māṇavaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  samma
sañjikāputta   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  mama
vacanena  bhagavato  pāde  sirasā  vanda  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha  bodhi  bhante  rājakumāro
bhagavato  pāde  sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ
balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  3- evañca vadehi 4- adhivāsetu kira
@Footnote: 1 Ma. susumāragire. 2 Yu. kokanado. 3 Yu. itisaddo na paññāyati.
@4 Yu. evaṃ ca vadeti.
Bhante  bhagavā  bodhissa  rājakumārassa  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ
bhikkhusaṅghenāti  .  evaṃ  bhoti kho sañjikāputto māṇavo bodhissa
rājakumārassa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ 1- vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho sañjikāputto māṇavo
bhagavantaṃ etadavoca bodhi [2]- rājakumāro bhoto gotamassa pāde
sirasā  vandati  appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ
pucchati  evañca  vadeti  adhivāsetu  kira  bhavaṃ  gotamo  bodhissa
rājakumārassa svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
   {120.1} Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena . Athakho sañjikāputto
māṇavo  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bodhi
rājakumāro   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bodhiṃ   rājakumāraṃ
etadavoca  avocumha  kho  mayaṃ  bhoto vacanena taṃ bhavantaṃ gotamaṃ
bodhi  [2]-  rājakumāro  bhoto  gotamassa pāde sirasā vandati
appābādhaṃ  appātaṅkaṃ  lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchati evañca
vadeti  adhivāsetu  kira  bhavaṃ  gotamo  bodhissa  rājakumārassa
svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  adhivutthañca  pana  samaṇena
gotamenāti.
   [121]  Athakho  bodhi  rājakumāro tassā rattiyā accayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāraṇīyaṃ. 2 Ma. Yu. kho.
Paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  kokanudañca  pāsādaṃ
odātehi  dussehi  santharāpetvā  yāva  pacchimā sopāṇakaḷevarā
sañjikāputtaṃ  māṇavaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  samma  sañjikāputta
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato kālaṃ ārocehi
kālo  bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti  . evaṃ bhoti kho sañjikāputto
māṇavo   bodhissa   rājakumārassa  paṭissutvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavato kālaṃ āroceti kālo 1- kho
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [122] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  bodhissa  rājakumārassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  . tena kho
pana   samayena   bodhi  rājakumāro  bahidvārakoṭṭhake  ṭhito
hoti  bhagavantaṃ  āgamayamāno  .  addasā  kho bodhi rājakumāro
bhagavantaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  tato  paccuggantvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  purakkhitvā  2-  yena  kokanudo pāsādo
tenupasaṅkami  .  athakho  bhagavā pacchimaṃ sopāṇakaḷevaraṃ 3- nissāya
aṭṭhāsi  .  athakho  bodhi rājakumāro bhagavantaṃ etadavoca akkamatu
bhante  bhagavā  dussāni  akkamatu  bhante  4- sugato dussāni yaṃ
mama  assa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  .  evaṃ  vutte bhagavā
tuṇhī  ahosi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi  kho  bodhi
rājakumāro  bhagavantaṃ  etadavoca  akkamatu  bhante  bhagavā dussāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. kālo bho gotama. 2 Ma. purekkhatvā. Yu. purakkhatvā.
@3 Ma. pacchimasopāṇakaḷevarā. Yu. sopāṇakaliṅgarā. 4 Ma. Yu. bhanteti natthi.
Akkamatu  bhante  1- sugato dussāni yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya
sukhāyāti.
   {122.1} Athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ avalokesi 2-.
Athakho  āyasmā  ānando  bodhiṃ  rājakumāraṃ  etadavoca  saṃharatu
rājakumāra  dussāni  na  bhagavā  ceḷapaṭikaṃ  3- akkamissati pacchimaṃ
janataṃ  tathāgato  anukampatīti  .  athakho bodhi rājakumāro dussāni
saṃharāpetvā  upari  kokanude  pāsāde āsanaṃ paññāpesi 4- .
Athakho  bhagavā  kokanudaṃ  pāsādaṃ  abhiruyhitvā  paññatte  āsane
nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho bodhi rājakumāro buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappetvā
sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  bodhiṃ  rājakumāraṃ  bhagavā  dhammiyā kathāya
sandassetvā   samādapetvā   samuttejetvā   sampahaṃsetvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [123]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na bhikkhave ceḷapaṭikā 3-
akkamitabbā yo akkameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [124]  Tena  kho pana samayena aññatarā itthī apagatagabbhā
bhikkhū  nimantetvā  dussaṃ  paññāpetvā  etadavoca  akkamatha
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhanteti natthi. 2 Ma. Yu. rā apalokesi. 3 Yu. ceḷapattikaṃ.
@4 Ma. paññapesi.
Bhante  dussanti  .  bhikkhū kukkuccāyantā na akkamanti . akkamatha
bhante  dussaṃ maṅgalatthāyāti . bhikkhū kukkuccāyantā na akkamiṃsu .
Athakho  sā  itthī  ujjhāyati khīyati vipāceti kathaṃ hi nāma ayyā
maṅgalatthāya   yāciyamānā   ceḷapaṭikaṃ  na  akkamissantīti  .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tassā  itthiyā  ujjhāyantiyā  khīyantiyā
vipācentiyā  . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Gihī  bhikkhave  maṅgalikā  anujānāmi  bhikkhave  gihīnaṃ  maṅgalatthāya
yāciyamānena ceḷapaṭikaṃ akkamitunti.
   [125]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū dhotapādakaṃ akkamituṃ
kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave dhotapādakaṃ akkamitunti.
         Dutiyabhāṇavāraṃ 1-.
   [126]  Athakho  bhagavā  bhaggesu  yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno yena
sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  athakho  visākhā migāramātā ghaṭakañca
katakañca   sammajjaniñca   ādāya  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ  nisinnā  kho  visākhā  migāramātā  bhagavantaṃ etadavoca
paṭiggaṇhātu  me  bhante  bhagavā  ghaṭakañca  katakañca  sammajjaniñca
@Footnote: 1 Ma. dutiyabhāṇavāro niṭaṭhito.
Yaṃ  mama  assa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  . paṭiggahesi bhagavā
ghaṭakañca  sammajjaniñca  .  na  bhagavā  katakaṃ paṭiggahesi . athakho
bhagavā  visākhaṃ  migāramātaraṃ  dhammiyā  kathāya sandassesi samādapesi
samuttejesi  sampahaṃsesi  .  athakho  visākhā  migāramātā bhagavatā
dhammiyā  kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [127]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi bhikkhave ghaṭakañca
sammajjaniñca  na  bhikkhave  katakaṃ  paribhuñjitabbaṃ  yo  paribhuñjeyya
āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  tisso  pādaghaṃsaniyo
sakkharaṃ kaṭhalaṃ samuddapheṇakanti.
   [128]  Athakho  visākhā  migāramātā  vidhūpanañca tālavaṇṭañca
ādāya   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnā kho visākhā
migāramātā   bhagavantaṃ  etadavoca  paṭiggaṇhātu  me  bhante
bhagavā  vidhūpanañca  tālavaṇṭañca  yaṃ  mama  assa  dīgharattaṃ  hitāya
sukhāyāti  .  paṭiggahesi  bhagavā  vidhūpanañca tālavaṇṭañca . athakho
bhagavā  visākhaṃ  migāramātaraṃ  dhammiyā  kathāya  sandassesi  .pe.
Padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [129]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
Dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave vidhūpanañca
tālavaṇṭañcāti.
   [130]  Tena  kho pana samayena saṅghassa makasavījanī uppannā
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
makasavījaninti . cāmarivījanī 1- uppannā hoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ . na bhikkhave cāmarivījanī 1- dhāretabbā yo dhāreyya
āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  tisso  vījaniyo  vākamayaṃ
usiramayaṃ morapiñchamayanti.
   [131] Tena kho pana samayena saṅghassa chattaṃ uppannaṃ hoti.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave chattanti.
   [132] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū chattapaggahitā 2-
āhiṇḍanti  .  tena  kho  pana  samayena  aññataro  upāsako
sambahulehi  ājīvakasāvakehi  saddhiṃ  uyyānaṃ  agamāsi  .  addasaṃsu
kho 3- te ājīvakasāvakā chabbaggiye bhikkhū dūrato va chattapaggahite
āgacchante  disvāna taṃ upāsakaṃ etadavocuṃ ete kho ayyā 4-
tumhākaṃ   bhaddantā   chattapaggahitā   āgacchanti   seyyathāpi
gaṇakamahāmattāti  .  na  ayyā 5- ete bhikkhū paribbājakāti .
Bhikkhū na bhikkhūti abbhutaṃ akaṃsu . athakho so upāsako upagato 6-
sañjānitvā  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma bhaddantā
@Footnote: 1 Yu. camaravījanī. 2 Yu. chattaṃ paggahetvā. 3 Ma. Yu. addasāsuṃ kho.
@4 Ma. Yu. ayyo. 5 Ma. nāyyā. Yu. nāyayo. 6 Ma. Yu. gupagate
Chattapaggahitā  āhiṇḍissantīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū  tassa
upāsakassa  ujjhāyantassa  khīyantassa  vipācentassa  .  athakho
te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . saccaṃ kira bhikkhave
.pe.  saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā
bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave  chattaṃ  dhāretabbaṃ  yo  dhāreyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [133]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti . tassa vinā chattaṃ phāsu na hoti 1- . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave gilānassa chattanti 2-.
   [134]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū gilānasseva bhagavatā
chattaṃ  anuññātaṃ  no  agilānassāti  ārāme  ārāmūpacāre
chattaṃ  dhāretuṃ  kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ
.pe.  anujānāmi  bhikkhave agilānenapi 3- bhikkhunā 4- ārāme
ārāmūpacāre chattaṃ dhāretunti.
   [135] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sikkāya pattaṃ
uḍḍitvā  5- daṇḍe ālaggetvā vikāle aññatarena gāmadvārena
atikkamati . manussā esayyā 6- coro gacchati asissa vijotalatīti
@Footnote: 1 Ma. na phāsu hoti. Yu. chattena na phāsu hoti. 2 Ma. chattaṃ dhāretunti.
@3 Yu. gilānenapi atilānenapi. 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Yu. uṭṭitvā.
@6 Ma. Yu. esayyo.
Anupatitvā  gahetvā  sañjānitvā  muñciṃsu  .  athakho  so bhikkhu
ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃ pana tvaṃ
āvuso  daṇḍasikkaṃ  dhāresīti  .  evamāvusoti . ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  bhikkhu  daṇḍasikkaṃ  dhāressatīti  . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  na  bhikkhave  daṇḍasikkā  dhāretabbā  yo  dhāreyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [136]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  na  sakkoti  vinā  daṇḍena āhiṇḍituṃ . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave gilānassa bhikkhuno daṇḍasammatiṃ 1-
dātuṃ.
   [137]  Evañca  pana  bhikkhave dātabbā . tena gilānena
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante gilāno na sakkomi vinā daṇḍena
āhiṇḍituṃ  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  daṇḍasammatiṃ  1- yācāmīti 2- .
Dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [138]  Byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho  ñāpetabbo
suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo  bhikkhu gilāno na
@Footnote: 1 Ma. Yu. daṇḍasammutiṃ. 2 Yu. itisaddo natthi.
Sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ  so  saṅghaṃ  daṇḍasammatiṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
daṇḍasammatiṃ  dadeyya  .  esā  ñatti  .  suṇātu  me  bhante
saṅgho  ayaṃ  itthannāmo  bhikkhu gilāno na sakkoti vinā daṇḍena
āhiṇḍituṃ  so  saṅghaṃ  daṇḍasammatiṃ  yācati  . saṅgho itthannāmassa
bhikkhuno  daṇḍasammatiṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno  daṇḍasammatiyā  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya  .  dinnā  saṅghena  itthannāmassa  bhikkhuno  daṇḍasammati
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [139] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti
na  sakkoti  vinā  sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  gilānassa bhikkhuno sikkāsammatiṃ
dātuṃ.
   [140]  Evañca  pana  bhikkhave dātabbā . tena gilānena
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante gilāno na sakkomi vinā sikkāya
pattaṃ  pariharituṃ sohaṃ bhante saṅghaṃ sikkāsammatiṃ yācāmīti . dutiyampi
yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [141] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {141.1} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno
na  sakkoti  vinā  sikkāya  pattaṃ pariharituṃ so saṅghaṃ sikkāsammatiṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
sikkāsammatiṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {141.2}  Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
gilāno  na  sakkoti  vinā  sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ  so saṅghaṃ
sikkāsammatiṃ  yācati  .  saṅgho  itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammatiṃ
deti  .  yassāyasmato  khamati itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammatiyā
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {141.3}  Dinnā  saṅghena itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammati
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [142] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti na
sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ  na  sakkoti  vinā  sikkāya
pattaṃ  pariharituṃ  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi
bhikkhave  gilānassa  bhikkhuno  daṇḍasikkāsammatiṃ  dātuṃ  .  evañca
pana bhikkhave dātabbā . tena gilānena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ
bhante  gilāno  na  sakkomi  vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ na sakkomi
vinā  sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ  sohaṃ bhante saṅghaṃ daṇḍasikkāsammatiṃ
Yācāmīti. Dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [143] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {143.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno
na  sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ  na sakkoti vinā sikkāya
pattaṃ  pariharituṃ  so  saṅghaṃ daṇḍasikkāsammatiṃ yācati . yadi saṅghassa
pattakallaṃ   saṅgho   itthannāmassa   bhikkhuno   daṇḍasikkāsammatiṃ
dadeyya. Esā ñatti.
   {143.2}  Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
gilāno  na  sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ na sakkoti vinā
sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ  so  saṅghaṃ  daṇḍasikkāsammatiṃ  yācati .
Saṅgho   itthannāmassa   bhikkhuno  daṇḍasikkāsammatiṃ  deti  .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  daṇḍasikkāsammatiyā
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {143.3}   Dinnā   saṅghena   itthannāmassa   bhikkhuno
daṇḍasikkāsammati  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.
   [144] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu romaṭṭhako ahosi 1-.
So  romaṭṭhitvā  romaṭṭhitvā  2- ajjhoharati . bhikkhū ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  vikālāyaṃ  3-  bhikkhu  bhojanaṃ  bhuñjatīti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  eso  bhikkhave  bhikkhu  aciraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandhako hoti. 2 Ma. Yu. romandhitvā romandhitvā. 3 Yu. vikāle yaṃ.
Goyoniyā  cuto  anujānāmi  bhikkhave romaṭṭhakassa romaṭṭhaṃ 1- na
ca  bhikkhave  bahimukhadvāraṃ  nīharitvā ajjhoharitabbaṃ yo ajjhohareyya
yathādhammo kāretabboti.
   [145]  Tena  kho pana samayena aññatarassa pūgassa saṅghabhattaṃ
hoti . bhattagge bahū sitthāni parikiriṃsu 2- . manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  odane
diyyamāne  na  sakkaccaṃ  paṭiggahessanti  ekamekaṃ sitthaṃ kammasatena
niṭṭhāyatīti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi bhikkhave yaṃ diyyamānaṃ patati taṃ sāmaṃ
gahetvā  paribhuñjituṃ  taṃ  kissa  hetu  3-  pariccattaṃ taṃ bhikkhave
dāyakehīti.
   [146]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu dīghehi
nakhehi  piṇḍāya  carati  .  aññatarā  itthī  passitvā  taṃ bhikkhuṃ
etadavoca  ehi  bhante  methunaṃ  dhammaṃ  paṭisevāti . alaṃ bhagini
netaṃ  kappatīti  . sace kho tvaṃ bhante na paṭisevissasi idānāhaṃ
attano  nakhehi  gattāni  vilikhitvā  kuppaṃ  karissāmi  ayaṃ  maṃ
bhikkhu  vippakarotīti  .  pajānāhi  4- tvaṃ bhaginīti . athakho sā
@Footnote: 1 Ma. Yu. romandha .... 2 Ma. Yu. bahu sitthāni pakiriyiṃsu. 3 Ma. Yu. Rā. idaṃ
@pāṭhattayaṃ na dissati. 4 Ma. Yu. Rā. pajānāsi.
Itthī  attano  nakhehi  gattāni  vilikhitvā  kuppaṃ  akāsi ayaṃ maṃ
bhikkhu  vippakarotīti  .  manussā upadhāvitvā taṃ bhikkhuṃ aggahesuṃ .
Addasaṃsu  kho  te  manussā tassā itthiyā nakhe chavimpi lohitampi
disvā  imissāyeva  itthiyā  idaṃ  kammaṃ  akārako  bhikkhūti
taṃ  bhikkhuṃ  muñciṃsu  .  athakho  so bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ ārocesi . kiṃ pana tvaṃ āvuso dīghe nakhe dhāresīti.
Evamāvusoti  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma bhikkhu dīghe nakhe dhāressatīti .
Athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
dīghā nakhā dhāretabbā yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [147] Tena kho pana samayena bhikkhū nakhenapi nakhaṃ chindanti.
Mukhenapi  nakhaṃ  chindanti  .  kuḍḍepi  nakhaṃ  ghaṃsenti  . aṅguliyo
dukkhā  honti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. anujānāmi
bhikkhave  nakhacchedananti  .  salohitaṃ  nakhaṃ  chindanti  .  aṅguliyo
dukkhā  honti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  maṃsappamāṇena  nakhaṃ
chinditunti.
   [148] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū vīsatimaṭṭhaṃ 1-
kārāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vīsatimaṭṭaṃ.
.pe.  Na  bhikkhave  vīsatimaṭṭhaṃ  kārāpetabbaṃ  yo  kārāpeyya
āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave malamattaṃ apakaḍḍhitunti.
   [149] Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ kesā dīghā honti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  ussahanti  pana  bhikkhave bhikkhū
aññamaññaṃ  kese  oropetunti  .  ussahanti  bhagavāti . athakho
bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā
.pe.  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave khuraṃ khurasilaṃ khurasipāṭikaṃ
namatakaṃ sabbaṃ khurabhaṇḍanti.
   [150] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū massuṃ kappāpenti.
Massuṃ vaḍḍhāpenti golomikaṃ kārāpenti . caturassakaṃ kārāpenti .
Parimukhaṃ kārāpenti . aḍḍharukaṃ 1- kārāpenti . dāṭhikaṃ ṭhapenti.
Sambādhe lomaṃ saṃharāpenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
.pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti .pe. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe. na bhikkhave massu 2- kappāpetabbaṃ na massu 2- vaḍḍhāpetabbaṃ
na  golomikaṃ  kārāpetabbaṃ  na  caturassakaṃ kārāpetabbaṃ na parimukhaṃ
kārāpetabbaṃ  na  aḍḍharukaṃ 1- kārāpetabbaṃ na dāṭhikā ṭhapetabbā
na sambādhe lomaṃ saṃharāpetabbaṃ yo saṃharāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [151]  Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno sambādhe
vaṇo  hoti  .  bhesajjaṃ  na  santiṭṭhati .pe. bhagavato etamatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. aḍḍhadukaṃ. 2 massuṃ.
Ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave ābādhappaccayā sambādhe lomaṃ
saṃharāpetunti.
   [152]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū kattarikāya
kese  chedāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
.pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  kattarikāya  kesā chedāpetabbā
yo chedāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [153]  Tena  kho  pana  samayena aññatarassa bhikkhuno sīse
vaṇo  hoti  .  na sakkoti khurena kese oropetuṃ . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  ābādhappaccayā
kattarikāya kese chedāpetunti.
   [154]  Tena  kho pana samayena bhikkhū dīghāni nāsikālomāni
dhārenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  pisācillikāti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  dīghaṃ  nāsikālomaṃ  dhāretabbaṃ  yo dhāreyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [155] Tena kho pana samayena bhikkhū sakkharikāyapi madhusitthakenapi
nāsikālomaṃ gāhāpenti . nāsikā dukkhā honti .pe. anujānāmi
bhikkhave saṇḍāsanti.
   [156]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā  bhikkhū palitaṃ
Gāhāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  palitaṃ  gāhāpetabbaṃ yo gāhāpeyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [157] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kaṇṇagūthakehi
kaṇṇā  thakitā  honti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi bhikkhave kaṇṇamalaharaṇinti.
   [158]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā
kaṇṇamalaharaṇiyo   dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti
.pe.  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave uccāvacā
kaṇṇamalaharaṇiyo  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi   bhikkhave  kaṇṇamalaharaṇiyo  1-  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ
visāṇamayaṃ  naḷamayaṃ  veḷumayaṃ  kaṭṭhamayaṃ  jatumayaṃ  phalamayaṃ  lohamayaṃ
saṅkhanābhimayanti.
   [159]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā  bhikkhū  bahuṃ
lohabhaṇḍaṃ  kaṃsabhaṇḍaṃ  sannicayaṃ  karonti  .  manussā  vihāracārikaṃ
āhiṇḍantā  passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  bahuṃ  lohabhaṇḍaṃ  kaṃsabhaṇḍaṃ  sannicayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. potthakesu ayaṃ kaṇṇamalaharaṇiyoti pāṭho na dissati.
Karissanti  seyyathāpi  kaṃsapattharikāti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  lohabhaṇḍaṃ  kaṃsabhaṇḍaṃ  sannicayo
kātabbo yo kareyya āpatti dukkaṭassāti.
   [160] Tena kho pana samayena bhikkhū añjanimpi añjanisalākampi
kaṇṇamalaharaṇimpi  bandhanamattaṃ  kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave añjaniṃ añjanisalākaṃ kaṇṇamalaharaṇiṃ
bandhanamattanti.
   [161] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saṅghāṭipallatthikāya
nisīdanti  .  saṅghāṭiyā  pattā  lujjanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  saṅghāṭipallatthikāya  nisīditabbaṃ yo
nisīdeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [162] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti.
Tassa  vinā āyogā 1- na phāsu hoti .pe. bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi bhikkhave āyoganti . athakho bhikkhūnaṃ
etadahosi kathaṃ nu kho āyogo veditabboti 2-. Bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. anujānāmi bhikkhave tantakaṃ vemakaṃ vaṭaṃ salākaṃ sabbaṃ
tantabhaṇḍakanti.
   [163]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu akāyabandhano
gāmaṃ piṇḍāya pāvisi . tassa rathiyā 3- antaravāsako pabhassittha.
@Footnote: 1 Ma. Yu. āyogena. 2 Ma. Yu. kātabboti. 3 Ma. Yu. rathiyāya.
Manussā  passitvā  1- ukkuṭṭhimakaṃsu . so bhikkhu maṅku ahosi .
Athakho  so  bhikkhu ārāmaṃ gantvā bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi .
Bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave akāyabandhanena
gāmo  pavisitabbo  yo  paviseyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave kāyabandhananti.
   [164]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacāni
kāyabandhanāni dhārenti kalābukaṃ deḍḍubhakaṃ 2- murajjaṃ maddaviṇaṃ 3-.
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
uccāvacāni   kāyabandhanāni   dhāretabbāni  kalābukaṃ  deḍḍubhakaṃ
murajjaṃ  maddaviṇaṃ yo dhāreyya āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave
dve  kāyabandhanāni  paṭṭikaṃ  sūkarantakanti  .pe.  kāyabandhanassa
dasā jiranti 4- .pe. anujānāmi bhikkhave murajjaṃ maddaviṇanti 3-.
Kāyabandhanassa  anto  jirati  4- .pe. anujānāmi bhikkhave sobhakaṃ
gaṇakanti  5-  .  kāyabandhanassa  pavananto jirati .pe. anujānāmi
bhikkhave vithanti 6-.
   [165]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvace
vithe  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā  ujjhāyanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. passitvāti pāṭho na dissati. 2 Ma. deṭṭhbhakaṃ. 3 Ma. maddavīṇaṃ.
@4 Ma. Yu. jīranti. 5 Ma. Yu. sobhaṇaṃ guṇakanti. 6 Ma. Yu. vidhanati.
Khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave uccāvacā vithā 1-
dhāretabbā   yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave  vithe  2-  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ  visāṇamayaṃ  naḷamayaṃ veḷumayaṃ
.pe. Saṅkhanābhimayaṃ suttamayanti.
   [166]  Tena  kho  pana samayena āyasmā ānando lahukā
saṅghāṭiyo pārupitvā gāmaṃ piṇḍāya pāvisi . Tassa 3- vātamaṇḍalikāya
saṅghāṭiyo  ukkhipiyiṃsu  .  athakho  āyasmā  ānando  ārāmaṃ
gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave gaṇṭhikaṃ pāsakanti.
   [167]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāvacā
gaṇṭhikāyo  dhārenti  sovaṇṇamayaṃ  rūpiyamayaṃ  .  manussā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccāvacā
gaṇṭhikā  dhāretabbā  yo  dhāreyya  āpatti dukkaṭassa anujānāmi
bhikkhave  gaṇṭhikaṃ  4-  aṭṭhimayaṃ  dantamayaṃ  visāṇamayaṃ naḷamayaṃ veḷumayaṃ
kaṭṭhamayaṃ jatumayaṃ phalamayaṃ lohamayaṃ saṅkhanābhimayaṃ suttamayanti.
   [168]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū gaṇṭhikampi pāsakampi
@Footnote: 1 Ma. Yu. vidhā. 2 Ma. Yu. vitheti saddo natthi. 3 Ma. Yu. tassāti saddo natthi.
@4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Cīvare appenti . cīvaraṃ jīrati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  gaṇṭhikaphalakaṃ  pāsakaphalakanti  .  gaṇṭhikaphalakampi
pāsakaphalakampi  ante  appenti . koṇo 1- vivariyati . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi bhikkhave gaṇṭhikaphalakaṃ ante
appetuṃ  pāsakaphalakaṃ  sattaṅgulaṃ  vā  aṭṭhaṅgulaṃ  vā  ogāhetvā
appetunti.
   [169]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gihinivatthaṃ
nivāsenti  hatthisoṇḍikaṃ  2-  macchavāḷakaṃ  catukkaṇṇakaṃ  tālavaṇṭakaṃ
satavallikaṃ  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe. na bhikkhave gihinivatthaṃ nivāsetabbaṃ hatthisoṇḍikaṃ 2- macchavāḷakaṃ
catukkaṇṇakaṃ   tālavaṇṭakaṃ  satavallikaṃ  yo  nivāseyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [170]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gihipārutaṃ
pārupanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  na  bhikkhave  gihipārutaṃ  pārupitabbaṃ yo pārupeyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [171]  Tena  kho  samayena  chabbaggiyā  bhikkhū  saṃvelliyaṃ
nivāsenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
@Footnote: 1 Ma. koco 2 Ma. Yu. hatthisoṇḍakaṃ.
Seyyathāpi   rañño   muṇḍavaṭṭīti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave saṃvelliyaṃ nivāsetabbaṃ yo nivāseyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [172]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ubhatokājaṃ
haranti  .  manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
rañño  muṇḍavaṭṭīti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.
Na  bhikkhave  ubhatokājaṃ  haritabbaṃ  yo  hareyya āpatti dukkaṭassa
anujānāmi  bhikkhave  ekatokājaṃ  antarākājaṃ  sīsabhāraṃ  khandhabhāraṃ
kaṭibhāraṃ olambakanti.
   [173] Tena kho pana samayena bhikkhū dantakaṭṭhaṃ na khādanti.
Mukhaṃ  duggandhaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.
Pañcime  bhikkhave  ādīnavā  dantakaṭṭhassa  akhādane  acakkhussaṃ
mukhaṃ  duggandhaṃ  hoti  rasaharaṇiyo  na  visujjhanti  pittaṃpi  semhaṃpi
bhattaṃ  pariyonaddhati  1-  bhattamassa  na chādeti ime kho bhikkhave
pañca  ādīnavā  dantakaṭṭhassa  akhādane  .  pañcime  bhikkhave
ānisaṃsā  dantakaṭṭhassa  khādane  cakkhussaṃ  mukhaṃ  na  duggandhaṃ hoti
rasaharaṇiyo  visujjhanti  pittaṃpi  semhaṃpi  bhattaṃ  na pariyonaddhati 1-
bhattamassa  chādeti  ime  kho bhikkhave pañca ānisaṃsā dantakaṭṭhassa
khādane. Anujānāmi bhikkhave dantakaṭṭhanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pittaṃ semhaṃ bhattaṃ pariyonandhati.
   [174]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā bhikkhū dīghāni
dantakaṭṭhāni khādanti teheva sāmaṇere 1- ākoṭenti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave dīghaṃ dantakaṭṭhaṃ khāditabbaṃ
yo  khādeyya  āpatti  dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave aṭṭhaṅgulaparamaṃ
dantakaṭṭhaṃ  na  ca  teneva  2-  sāmaṇero  ākoṭetabbo  yo
ākoṭeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [175] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno atimandāhakaṃ 3-
dantakaṭṭhaṃ  khādantassa  kaṇṭhe  vilaggaṃ  hoti  . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave atimandāhakaṃ 3- dantakaṭṭhaṃ khāditabbaṃ
yo khādeyya āpatti dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave caturaṅgulaṃ pacchimaṃ
dantakaṭṭhanti.
   [176] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dāyaṃ āḷepenti 4-.
Manussā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi davaḍāhakāti
.pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Na bhikkhave dāyo āḷepetabbo
yo āḷepeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [177]  Tena kho pana samayena vihārā tiṇagahaṇā honti .
Davaḍāhe  ḍayhamāne  vihārā  ḍayhanti  .  bhikkhū  kukkuccāyanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāmaṇeraṃ. 2 Ma. Yu. tena. 3 Ma. Yu. atimaṭāhakaṃ. 4 Ma. Yu.
@ālimpenti.
Paṭaggiṃ  dātuṃ  parittaṃ  kātuṃ  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  davaḍāhe  ḍayhamāne  paṭaggiṃ  dātuṃ  parittaṃ
kātunti.
   [178]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā  bhikkhū rukkhaṃ
abhirūhanti  rukkhā  rukkhaṃ  saṅkamanti  .  manussā ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  .pe.  seyyathāpi  makkaṭāti  .pe. bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave rukkho abhirūhitabbo yo abhirūheyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [179]  Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno kosalesu
janapadesu  sāvatthiṃ  gacchantassa  antarāmagge  hatthī  pariyuṭṭhāsi .
Athakho  so  bhikkhu  rukkhamūlaṃ  upadhāvitvā  kukkuccāyanto  rukkhaṃ
nābhirūhi  1-  . so hatthī aññena agamāsi . athakho so bhikkhu
sāvatthiṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  . bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave sati karaṇīye porisiyaṃ 2-
rukkhaṃ abhirūhituṃ āpadāsu yāvadatthanti.
   [180] Tena kho pana samayena meṭṭhakokuṭṭhā 3- nāma bhikkhū
dve  bhātikā  honti  brāhmaṇajātikā  kalyāṇavācā  kalyāṇa-
vākkaraṇā  .  te  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā
@Footnote: 1 Yu. na abhirūhati. 2 Ma. porisaṃ. 3 Ma. yameḷakekuḷā. Yu. yameḷutekulā.
Kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ etarahi bhante bhikkhū nānānāmā
nānāgottā  nānājaccā  nānākulā  pabbajitā  te  sakāya
niruttiyā  buddhavacanaṃ  dūsenti  handa  mayaṃ  bhante  buddhavacanaṃ
chandaso  āropemāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma
tumhe  moghapurisā  evaṃ  vakkhatha  handa  mayaṃ  bhante  buddhavacanaṃ
chandaso  āropemāti  netaṃ  moghapurisā appasannānaṃ vā pasādāya
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
buddhavacanaṃ  chandaso  āropetabbaṃ  yo  āropeyya  āpatti
dukkaṭassa   anujānāmi  bhikkhave  sakāya  niruttiyā  buddhavacanaṃ
pariyāpuṇitunti.
   [181]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū lokāyataṃ
pariyāpuṇanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihī kāmabhoginoti . assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ
ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .pe.  athakho  te  bhikkhū
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. api nu kho bhikkhave lokāyate
sāradassāvī imasmiṃ dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyāti.
No  hetaṃ bhanteti 1- . imasmiṃ vā pana dhammavinaye sāradassāvī
lokāyataṃ pariyāpuṇeyyāti . no hetaṃ bhanteti 1- . na bhikkhave
lokāyataṃ pariyāpuṇitabbaṃ yo pariyāpuṇeyya āpatti dukkaṭassāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati.
   [182] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū lokāyataṃ vācenti.
Manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
lokāyataṃ vācetabbaṃ yo vāceyya āpatti dukkaṭassāti.
   [183] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tiracchānavijjaṃ
pariyāpuṇanti  .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. na bhikkhave
tiracchānavijjā pariyāpuṇitabbā yo pariyāpuṇeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [184] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū tiracchānavijjaṃ
vācenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
gihī kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Na bhikkhave
tiracchānavijjā vācetabbā yo vāceyya āpatti dukkaṭassāti.
   [185]  Tena  kho pana samayena buddho 1- bhagavā mahatiyā
parisāya parivuto dhammaṃ desento khipi . bhikkhū jīvatu bhante bhagavā
jīvatu  sugatoti  uccāsaddaṃ  mahāsaddaṃ  akaṃsu  .  tena  saddena
dhammakathā  antarā  ahosi  .  athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi
api  nu kho bhikkhave khipite jīvāti vutto 2- tappaccayā jīveyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Yu. vutte.
Vā mareyya vāti . no hetaṃ bhanteti 1- . na bhikkhave khipite
jīvāti vattabbo yo vadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [186]  Tena kho pana samayena manussā bhikkhūnaṃ khipite jīvatha
bhanteti  vadanti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā  nālapanti  . manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
jīvatha  bhanteti  vuccamānā  nālapissantīti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .pe.  gihī  bhikkhave  maṅgalikā  anujānāmi  bhikkhave
gihīnaṃ jīvatha bhanteti vuccamānena ciraṃ jīvāti vattunti.
   [187] Tena kho pana samayena bhagavā mahatiyā parisāya parivuto
dhammaṃ  desento  nisinno  hoti  .  aññatarena  bhikkhunā  lasuṇaṃ
khāyitaṃ hoti . so ca 2- mā bhikkhū byābāhiṃsūti 3- ekamantaṃ nisīdi.
Addasā  kho  bhagavā  taṃ  bhikkhuṃ  ekamantaṃ  nisinnaṃ disvāna bhikkhū
āmantesi  kinnu  kho  so  bhikkhave bhikkhu ekamantaṃ nisinnoti .
Etena bhante bhikkhunā lasuṇaṃ khāyitaṃ so ca 2- mā bhikkhū byābāhiṃsūti 3-
ekamantaṃ nisinnoti . api nu kho bhikkhave bhikkhunā 4- taṃ khāditabbaṃ
yaṃ  khāditvā  evarūpāya  dhammakathāya  paribāhiro  assāti . no
hetaṃ bhanteti . na bhikkhave lasuṇaṃ khāditabbaṃ yo khādeyya āpatti
dukkaṭassāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na paññāyati. 2 Ma. Yu. casaddo natthi. 3 Ma. byābādhiṃsūti.
@Yu. vyābāhiṃsūti 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
   [188]  Tena  kho  pana  samayena  āyasmato  sārīputtassa
udaravātābādho  hoti  .  athakho  āyasmā  mahāmoggallāno
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  pubbe te āvuso sārīputta udaravātābādho
kena  phāsu hotīti . lasuṇena me āvusoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave ābādhappaccayā lasuṇaṃ khāditunti.
   [189] Tena kho pana samayena bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ passāvaṃ
karonti . ārāmo dussati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi bhikkhave ekamantaṃ passāvaṃ kātunti . ārāmo duggandho
hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave passāvakumbhinti . dukkhaṃ nisinnā
passāvaṃ  karonti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  passāvapādukanti .
Passāvapādukā  pākaṭā  honti  .  bhikkhū  hiriyanti passāvaṃ kātuṃ
.pe.  anujānāmi  bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ
silāpākāraṃ  dārupākāranti  .  passāvakumbhī  apārutā  duggandhā
hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.
   [190] Tena kho pana samayena bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ vaccaṃ
karonti  .  ārāmo  dussati .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  Anujānāmi  bhikkhave  ekamantaṃ  vaccaṃ kātunti . ārāmo
duggandho  hoti .pe. anujānāmi bhikkhave vaccakūpanti . vaccakūpassa
kūlaṃ  lujjati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  vaccakūpo  nīcavatthuko  hoti  . udakena
otthariyati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti .
Cayo  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye
iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ  silāsopāṇaṃ
dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  ālambanabāhanti  .  ante  nisinnā  vaccaṃ  karontā
paripatanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  santharitvā  majjhe  chiddaṃ
katvā  vaccaṃ  kātunti  .  dukkhaṃ  nisinnā  vaccaṃ karonti .pe.
Anujānāmi bhikkhave vaccapādukanti . bahiddhā passāvaṃ karonti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  passāvadoṇikanti  .  avalekhanakaṭṭhaṃ  na  hoti
.pe. anujānāmi bhikkhave avalekhanakaṭṭhanti . avalekhanapiṭharo 1- na
hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  avalekhanapiṭharanti  .  vaccakūpo
apāruto duggandho hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.
   [191]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū ajjhokāse vaccaṃ
karontā  sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  te  bhikkhū  bhagavato
@Footnote: 1 Yu. pidharo
Etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  vaccakuṭinti .
Vaccakuṭiyā  kavāṭaṃ  na  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave kavāṭaṃ
piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ  uttarapāsakaṃ  aggaḷavaṭṭiṃ  kapisīsakaṃ  sūcikaṃ
ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ  āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  vaccakuṭiyā
tiṇacuṇṇaṃ  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  1-
ullittāvalittaṃ  kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ mālākammaṃ
latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [192]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu jarādubbalo
vaccaṃ katvā vuṭṭhahanto paripatati . te bhikkhū 2- bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave olambakanti.
   [193] Tena kho pana samayena vaccakuṭī 3- aparikkhittā hoti.
Te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi bhikkhave parikkhipituṃ
tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ silāpākāraṃ dārupākāranti.
   [194] Koṭṭhako na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave koṭṭhakanti.
Koṭṭhako  nīcavatthuko  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ
kātunti  .  cayo  paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo
caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  tayo  posāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .  koṭṭhakassa  kavāṭaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetvā 2 Ma. Yu. te bhikkhūti pāṭhadvayaṃ na dissati.
@3 Ma. vaccakuṭi.
Na  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ
uttarapāsakaṃ   aggaḷavaṭṭiṃ   kapisīsakaṃ  sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ
āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  koṭṭhake  tiṇacuṇṇaṃ  paripatati
.pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullitāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ
kāḷavaṇṇaṃ   gerukaparikammaṃ   mālākammaṃ   latākammaṃ   makaradantakaṃ
pañcapaṭṭhikanti  .  pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
marumbaṃ  pakiritunti  .  na  pariyāpuṇanti  .pe. anujānāmi bhikkhave
padarasilaṃ 1- nikkhipitunti . udakaṃ santiṭṭhati .pe. anujānāmi bhikkhave
udakaniddhamananti  .  ācamanakumbhī na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
ācamanakumbhinti  .  ācamanasarāvako  na  hoti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  ācamanasarāvakanti  .  dukkhaṃ  nisinnā  ācamenti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ācamanapādukanti  .  ācamanapādukā  pākaṭā
hoti  .  bhikkhū  hiriyanti  ācametuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ silāpākāraṃ dārupākāranti.
Ācamanakumbhī   apārutā   hoti   .  tiṇacuṇṇehipi  paṃsukehipi
okiriyati .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.
   [195] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū evarūpaṃ anācāraṃ
ācaranti   mālāvacchaṃ   ropentipi   ropāpentipi   siñcantipi
siñcāpentipi  ocinantipi  ocināpentipi  ganthentipi  ganthāpentipi
ekatovaṇṭikamālaṃ   karontipi   kārāpentipi   ubhatovaṇṭikamālaṃ
@Footnote: 1 Yu. padasilaṃ.
Karontipi  kārāpentipi  mañjarikaṃ karontipi kārāpentipi vidhutikaṃ 1-
karontipi  kārāpentipi  vaṭaṃsakaṃ  karontipi  kārāpentipi  āveḷaṃ
karontipi  kārāpentipi uracchadaṃ karontipi kārāpentipi te kulitthīnaṃ
kuladhītānaṃ   kulakumārīnaṃ  kulasuṇhānaṃ  kuladāsīnaṃ  ekatovaṇṭikamālaṃ
harantipi  harāpentipi  ubhatovaṇṭikamālaṃ  harantipi harāpentipi mañjarikaṃ
harantipi harāpentipi vidhutikaṃ 1- harantipi harāpentipi vaṭaṃsakaṃ harantipi
harāpentipi  āveḷaṃ  harantipi  harāpentipi  uracchadaṃ  harantipi
harāpentipi  te  kulitthīhi  kuladhītāhi  kulakumārīhi  kulasuṇhāhi
kuladāsīhi  saddhiṃ  ekabhājanepi  bhuñjanti  ekathālakepi  pivanti
ekāsanepi   nisīdanti   ekamañcepi  tuvaṭṭenti  ekattharaṇāpi
tuvaṭṭenti   ekapāvuraṇāpi   tuvaṭṭenti   ekattharaṇapāvuraṇāpi
tuvaṭṭenti  vikālepi  bhuñjanti  majjampi  pivanti mālāgandhavilepanampi
dhārenti  naccantipi  gāyantipi  vādentipi  lāsentipi  naccantiyāpi
naccanti  naccantiyāpi  gāyanti  naccantiyāpi  vādenti  naccantiyāpi
lāsenti .pe.
   {195.1} Lāsentiyāpi naccanti lāsentiyāpi gāyanti lāsentiyāpi
vādenti  lāsentiyāpi lāsenti aṭṭhapadepi kīḷanti dasapadepi kīḷanti
ākāsepi  kīḷanti  parihārapathepi kīḷanti santikāyapi kīḷanti khalikāyapi
kīḷanti  ghaṭikāyapi  kīḷanti  salākahatthenapi  kīḷanti  akkhenapi kīḷanti
paṅkacirenapi kīḷanti vaṅkakenapi kīḷanti mokkhacikāyapi kīḷanti ciṅgulakenapi
kīḷanti   pattāḷhakenapi  kīḷanti  rathakenapi  kīḷanti  dhanukenapi
@Footnote: 1 Ma. vidhūtikaṃ.
Kīḷanti  akkharikāyapi  kīḷanti  manesikāyapi  kīḷanti  yathāvajjenapi
kīḷanti hatthismimpi sikkhanti assasmimpi sikkhanti rathasmimpi sikkhanti
dhanusmimpi  sikkhanti  tharusmimpi  sikkhanti  hatthissapi  purato dhāvanti
assassapi  purato  dhāvanti  rathassapi  purato  dhāvanti  dhāvantipi
ādhāvantipi  usseḷhentipi  apphoṭentipi  nibbajjhantipi 1- muṭṭhīhipi
yujjhanti  raṅgamajjhepi saṅghāṭiṃ pattharitvā naccantiṃ 2- evaṃ vadenti
idha bhagini naccassūti nalāṭikampi denti vividhampi anācāraṃ ācaranti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave vividhaṃ anācāraṃ
ācaritabbaṃ yo ācareyya yathādhammo kāretabboti.
   [196]  Tena  kho  pana samayena āyasmante uruvelakassape
pabbajite   saṅghassa   bahuṃ  lohabhaṇḍaṃ  dārubhaṇḍaṃ  mattikābhaṇḍaṃ
uppannaṃ  hoti  .  athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi kinnu kho bhagavatā
lohabhaṇḍaṃ  anuññātaṃ  kiṃ  ananuññātaṃ  kiṃ  dārubhaṇḍaṃ  anuññātaṃ
kiṃ  ananuññātaṃ  kiṃ  mattikābhaṇḍaṃ  anuññātaṃ  kiṃ  ananuññātanti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave  ṭhapetvā  paharaṇiṃ  sabbaṃ  lohabhaṇḍaṃ  ṭhapetvā  āsandiṃ
pallaṅkaṃ  dārupattaṃ  dārupādukaṃ  sabbaṃ  dārubhaṇḍaṃ  ṭhapetvā katakañca
kumbhakārikañca sabbaṃ mattikābhaṇḍanti.
       Khuddakavatthukkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ 3-.
          ----------------
@Footnote: 1 Ma. nibbujjhanti. 2 Ma. naccagiṃ. 3 Ma. khuddakavatthukkhandhako pañcamo.
            Tassuddānaṃ.
   [197] Rukkhe thambhe ca kuḍḍe ca    aṭṭhāne 1- gandhasuttiyā
    viggayha mallako kacchu       jarā ca puthupāṇikā
    vallikāpica pāmaṅgo        kaṇṭhasuttaṃ 2- na dhāraye
    kaṭi ovaṭṭi kāyuraṃ          hatthābharaṇamuddikā
    dīghe kocche phaṇe hatthe      sitthā udakatelake
    ādāsudapattavaṇā         ālepo maddacuṇṇanā
    lañcenti aṅgarāgañca       mukharāgaṃ tadūbhayaṃ
    cakkhurogaṃ giraggañca         āyataṃ sara bāhiraṃ
    ambapesisakalehi           ahi chindi 3- ca candanaṃ
    uccāvacā pattamūlā        suvaṇṇā 4- bahalā valī
    citradussati 5- duggandho      uṇhe bhijjiṃsu miḍhiyā
    paribhaṇḍaṃ tiṇaṃ coḷaṃ         māḷo 6- kuṇḍolikāya ca
    thavikā aṃsavaddhañca          tathā bandhanasuttakā
    khīlaṃ mañce ca pīṭhe ca         aṅge chatte paṇāmanā 7-
    tumbaghaṭichavasisaṃ            calakāni paṭiggaho
    viphālidaṇḍasovaṇṇaṃ 8-      patte pesi ca nāḷikā
    kiṇṇā sattu 9- saritañca     madhusitthaṃ 10- sipāṭikaṃ
    vikaṇṇaṃ bandhi visamaṃ         chamā jirappahoti 11- ca
@Footnote: 1 Yu. aṭṭāne. 2 Yu. kaṇṇasuttaṃ. 3 Ma. Yu. ahicchindi. 4 Ma. Yu. suvaṇṇo.
@5 Ma. citrādussati. Yu. citradussanti. 6 Ma. māḷaṃ. Yu. colaṃ mālaṃ.
@7 Yu. paṇāmitā. 8 Yu. vippāri.... 9 Ma. kaṇṇasattu.... Yu. kiṇṇasatthu
@sarikañca. 10 Yu. madhusittha.... 11 Yu. jirapatoti ca.
    Kaḷimbaṃ 1- moghasuttañca     adhotallaṃ upāhanā
    aṅgule paṭiggahañca        āvesanañca vitthakaṃ
    paṭiggahatthavikañca         aṃsasuttaṃ ca bandhakā 2-
    ajjhokāse nīcavatthu        cayo cāpi vihaññare
    paripataṃ tiṇacuṇṇaṃ          ullittañcāvalittakaṃ 3-
    setaṃ kāḷakavaṇṇañca        parikammañca gerukaṃ
    mālākammaṃ latākammaṃ       makaradantapāṭikaṃ 4-
    cīvaravaṃsaṃ rajjuñca           anuññāsi vināyako.
    Ujjhitvā pakkamanti ca       kaṭhinaṃ paribhijjati
    viniveṭhiyati kuḍḍe 5-        pattenādāya gacchare
    thavikā bandhasuttantaṃ 6-      bandhitvā ca upāhanā
    upāhanatthavikañca          aṃsavaddhañca suttakaṃ 7-
    udakākappiyaṃ magge         parissāvanacoḷakaṃ
    dhammakarakaṃ 8- dve bhikkhū      vesāliṃ agamā muni
    daṇḍaṃ ottharikaṃ 9- tattha-     nuññāsi parissāvanaṃ.
    Makasehi paṇītena           bahvādādhā ca jīvako
    caṅkamanajantāgharaṃ           visame nīcavatthuko 10-
@Footnote: 1 Ma. Yu. kaḷimbhaṃ. 2 Ma. Yu. aṅgule paṭiggahañca vithatkaṃ thavikabandhakā.
@3 Ma. ullittaavalittakaṃ. Yu. ullittāvalittakaṃ. 4 Ma. Yu. makaradantakaṃ paṭikā.
@5 Ma. Yu. viniveṭhiya kuḍḍepi. 6 Ma. Yu. bandhasuttañca. 7 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na
@dissati. 8 Yu. dhammakarake. 9 Ma. ottharakaṃ. Yu. daṇḍaottarakaṃ.
@10 Yu. nīcavatthukā.
    Tayo caye vihaññanti        sopāṇālambavedikaṃ
    ajjhokāse tiṇacuṇṇaṃ       ullittañcāvalittakaṃ
    setakaṃ kāḷavaṇṇañca        parikammañca gerukaṃ
    mālākammaṃ latākammaṃ       makaradantapāṭikaṃ
    vaṃsaṃ cīvararajjuñca           uccaṃ va 1- vatthukaṃ kare
    cayo sopāṇabāhañca       kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ
    udukkhaluttarapāsakaṃ         vaṭṭiñca kapisīsakaṃ
    sūcighaṭitālachiddaṃ           āviñchanañca rajjukaṃ
    maṇḍalaṃ dhūmanettañca        majjhe ca mukhamattikā
    doṇi duggandhā ca ḍahati      udadhānaṃ sarāvakaṃ 2-
    na sedeti ca cikkhallaṃ         dhovi niddhamanaṃ kare
    pīṭhañca 3- koṭṭhake kammaṃ     marumbā silaniddhamaṃ 4-
    naggā chamāyaṃ vassante       paṭicchādī tayo tahiṃ
    udapānaṃ lujjati ca 5-        valliyā kāyabandhane
    tulaṃ karakaṭaṃ cakkaṃ           bahū bhijjanti bhājanā
    lohadārucammakhaṇḍaṃ         sālā tiṇāpidhāni ca
    doṇi candani pākārā 6-     cikkhallaṃ niddhamena ca
    sītikataṃ pokkharaṇī           purāṇañca nillekhakaṃ
    catumāsaṃ sayanti ca          gandhapupphaṃ nadhiṭṭhahe 7-
@Footnote: 1 Ma. uccaṃ ca. Yu. uccā ca. 2 Yu. duggandho ca dahatica uddakātala sarāvakaṃ.
@3 Yu. piṭheca. 4 Ma. silāniddhamanaṃ. Yu. silāniddhamanā. 5 Yu. lujjati nīca.
@6 Ma. Yu. pākāraṃ. 7 Ma. Yu. namatakañca nadhiṭṭhahe.
    Āsittakamaḷorikaṃ 1-        bhuñjantekaṃ tuvaṭṭayuṃ 2-
    vaḍḍho bodhi ca akkami 3-     ghaṭaṃ katakasammajjanī
    sakkharaṃ 4- kaṭhalañceva        pheṇakaṃ pādaghaṃsanī
    vidhūpanaṃ tālavaṇṭaṃ           makasañcāpi cāmarī
    chattaṃ vinā ca ārāme        tayo sikkāya sammati
    romā sitthā 5- nakhā dīghā    chindantaṅgulikā dukkhā
    salohitaṃ pamāṇañca         vīsati dīghakesatā
    khuraṃ silaṃ sipāṭikaṃ            namataṃ 6- khurabhaṇḍakaṃ
    massuṃ kappenti vaḍḍhenti     golomi caturassakaṃ
    parimukhaṃ aḍḍharukañca         dāṭhi sambādhasaṃhare
    ābādhā kattari vaṇo        dīghaṃ sakkharikāya ca
    palitaṃ thakitaṃ uccā           lohabhaṇḍañjanī saha
    pallatthikañca āyogo       vaṭaṃ ca kāyabandhanaṃ 7-
    kalābukaṃ deḍḍubhakaṃ          murajjaṃ maddavīṇakaṃ
    paṭṭikā sūkarantañca        dasā murajjaveṇikā
    anto sobhaguṇakañca        pavanantopi jīrati
    gaṇṭhikā uccāvacañca        phalakantepi ogahe
    gihivatthaṃ soṇḍaṃ macchavāḷakaṃ   catukkaṇṇakaṃ 8-
    tālavaṇṭaṃ satavallī          gihipārutapārupaṃ
@Footnote: 1 Ma. āsittakaṃ maḷorikaṃ. Yu. āsittakā maḷorathaṃ. 2 Yu. bhñjantoka tuvaṭṭeyyuṃ.
@3 Ma. na akkami. 4 Yu. sakkhara.... 5 Ma. romasitthā. 6 Ma. Yu. namatakaṃ.
@7 Yu. paṭaṃ salākabandhanaṃ. 8 Yu. paṭṭikā...catukkaṇṇakanti ime pāṭhā na
@dissanti.
    Saṃvelli ubhatokājaṃ          dantakaṭṭhābhikoṭane 1-
    kaṇṭhe vilaggaṃ dāyañca       paṭaggi rukkhahatthinā
    sakaṭe 2- lokāyatakaṃ        pariyāpuṇiṃsu vācayuṃ 3-
    tiracchānakathā vijjā        khipi maṅgalaṃ khādi ca
    vātābādho dussati ca        duggandho dukkhapādukā
    hiriyanti 4- pāruduggandho     tahaṃ tahaṃ karonti ca
    duggandho kūpaṃ lujjati 5-      uccavatthu cayena ca
    sopāṇālambanabāhā       ante dukkhañca pādukā
    bahiddhā doṇi kaṭṭhañca      piṭharo 6- ca apāruto
    vaccakuṭi 7- kavāṭañca       piṭṭhasaṅghāṭameva ca
    udukkhaluttarapāso          vaṭṭiñca kapisīsakaṃ
    sūcighaṭitālachiddaṃ           āviñchanachiddameva ca
    rajju ullittāvalittaṃ        setavaṇṇañca kāḷakaṃ
    mālākammaṃ latākammaṃ       makaraṃ pañcapaṭikaṃ
    cīvaravaṃsaṃ rajjuñca            jarādubbalapākāraṃ
    koṭaṭhake cāpi tatheva         marumbapadarāsilā 8-
    santiṭṭhati niddhamanaṃ         kumbhiñcāpi sarāvakaṃ
    dukkhaṃ hirī apidhānaṃ          anācārañca ācaruṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dantakaṭṭhaṃ ākoṭane. 2 Ma. Yu. yameḷe. 3 Yu. vācesuṃ.
@4 Yu. hirīyanti. 5 Ma. kūpaṃ lujjanati. 6 Yu. pidhāro. 7 Ma. Yu. vaccakuṭiṃ.
@8 Ma. marumbaṃ padarasīlā. Yu. marumbañca padāsilā.
    Lohabhaṇḍaṃ anuññāsi       ṭhapayitvā paharaṇiṃ.
    Ṭhapayitvāsandiṃ pallaṅkaṃ 1-    dārupattañca pādukaṃ
    sabbaṃ dārumayaṃ bhaṇḍaṃ        anuññāsi mahāmuni.
    Katakaṃ kumbhakārañca         ṭhapayitvā tathāgato
    sabbampi mattikābhaṇḍaṃ      anuññāsi anukampako.
    Yassa vatthussa niddeso       purimena yadi samaṃ
    tampi saṅkhittaṃ uddāne       nayato taṃ vijāniyā.
    Evaṃ dasasatā vatthū          vinaye khuddakavatthuke
    saddhammaṭṭhitiko 2- ceva      pesalānañcanuggaho
    susikkhito vinayadharo          hitacitto supesalo
    padīpakaraṇo dhīro           pūjāraho bahussutoti.
         Khuddakavatthukkhandhako niṭṭhito
                ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhapayitvāsandipallaṅkaṃ. 2 Yu. saddhammaṭhiṭtikā.
           Senāsanakkhandhakaṃ
   [198] Tena samayena buddho bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  . tena kho pana samayena bhagavatā bhikkhūnaṃ senāsanaṃ
appaññattaṃ  hoti  . te ca 1- bhikkhū tahaṃ tahaṃ viharanti araññe
rukkhamūle  pabbate kandarāyaṃ giriguhāyaṃ susāne vanapatthe ajjhokāse
palālapuñje  .  te  kālasseva  tato tato upanikkhamanti araññā
rukkhamūlā  pabbatā  kandarā  giriguhā susānā vanapatthā ajjhokāsā
palālapuñjā  pāsādikena  abhikkantena  paṭikkantena  ālokitena
vilokitena sammiñjitena pasāritena okkhittacakkhū iriyāpathasampannā.
   [199]  Tena kho pana samayena rājagahako seṭṭhī kālasseva
uyyānaṃ  agamāsi  .  addasā  kho  rājagahako seṭṭhī te bhikkhū
kālasseva  tato  tato  upanikkhamante  araññā  rukkhamūlā pabbatā
kandarā  giriguhā  susānā  vanapatthā  ajjhokāsā  palālapuñjā
pāsādikena  abhikkantena  paṭikkantena  ālokitena  vilokitena
sammiñjitena   pasāritena   okkhittacakkhū  iriyāpathasampanne  .
Disvānassa cittaṃ pasīdi . athakho rājagahako seṭṭhī yena te bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  sacāhaṃ  bhante
vihāre kāreyyaṃ 2- vaseyyātha me vihāresūti. Na kho gahapati bhagavatā
@Footnote: 1 Yu. tedha. 2 Ma. kārāpeyyaṃ. Yu. kārāpeyya.
Vihārā  anuññātāti  .  tenahi  bhante  bhagavantaṃ  paṭipucchitvā
mama  āroceyyāthāti . evaṃ gahapatīti kho te bhikkhū rājagahakassa
seṭṭhissa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā
kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ rājagahako bhante seṭṭhī vihāre
kārāpetukāmo kathaṃ nu kho bhante amhehi 1- paṭipajjitabbanti.
   [200] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe 2- dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave pañca senāsanāni 3-
vihāraṃ aḍḍhayogaṃ pāsādaṃ hammiyaṃ guhanti.
   [201] Athakho te bhikkhū yena rājagahako seṭṭhī tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   rājagahakaṃ   seṭṭhiṃ   etadavocuṃ   anuññātā
kho  gahapati  bhagavatā  vihārā  yassidāni  kālaṃ  maññasīti .
Athakho rājagahako seṭṭhī ekāheneva saṭṭhī vihāre patiṭṭhāpesi .
Athakho  rājagahako  seṭṭhī  te  saṭṭhī  vihāre  pariyosāpetvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  rājagahako  seṭṭhī
bhagavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante  bhagavā  svātanāya
bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Yu. etasmiṃ pakaraṇeti pāṭhadvayaṃ natthi.
@3 Ma. leṇāni. Yu. lenāni.
Athakho  rājagahako  seṭṭhī  bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  athakho
rājagahako  seṭṭhī  tassā  rattiyā  accayena  paṇītaṃ  khādanīyaṃ
bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi  kālo
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [202] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  rājagahakassa  seṭṭhissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena . athakho rājagahako
seṭṭhī  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ paṇītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā
santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho rājagahako seṭṭhī bhagavantaṃ
etadavoca ete me bhante saṭṭhī vihārā puññatthikena saggatthikena
kārāpitā kathāhaṃ bhante tesu vihāresu paṭipajjāmīti . tenahi tvaṃ
gahapati  te  saṭṭhī  vihāre  āgatānāgatassa  cātuddisassa saṅghassa
patiṭṭhāpehīti . evaṃ bhanteti kho rājagahako seṭṭhī bhagavato paṭissutvā
te saṭṭhī vihāre āgatānāgatassa cātuddisassa saṅghassa patiṭṭhāpesi.
Athakho bhagavā rājagahakaṃ seṭṭhiṃ imāhi gāthāhi anumodi
   [203] Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti     tato bāḷamigāni ca
         siriṃsape ca makase       sisire cāpi vuṭṭhiyo
         Tato vātātapo ghoro    sañjāto paṭihaññati.
         Leṇatthañca sukhatthañca   jhāyituñca vipassituṃ
         vihāradānaṃ saṅghassa     aggaṃ buddhehi 1- vaṇṇitaṃ.
         Tasmā hi paṇḍito poso  sampassaṃ atthamattano
         vihāre kāraye ramme     vāsayettha bahussute
         tesaṃ annañca pānañca   vatthasenāsanāni ca
         dadeyya ujubhūtesu       vippasannena cetasā.
         Te tassa dhammaṃ desenti   sabbadukkhā panūdanaṃ
         yaṃ so dhammaṃ idhaññāya   parinibbāti anāsavoti.
Athakho  bhagavā  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ  imāhi  gāthāhi  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [204] Assosuṃ kho manussā bhagavatā kira vihārā anuññātāti.
Te  2-  sakkaccaṃ vihāre kārāpenti . te vihārā akavāṭakā
honti  .  ahivicchikāpi  satapadiyopi  pavisanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave kavāṭanti . bhitticchiddaṃ karitvā
valliyāpi  rajjuyāpi  kavāṭaṃ  bandhanti  .  undūrehipi  upacikāhipi
khajjanti . khāyitabandhanāni 3- kavāṭāni patanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ   .  anujānāmi  bhikkhave  piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. buddhena. 2 Ma. Yu. tesaddo na dissati. 3 Ma. khayitabandhanāni.
Uttarapāsakanti . kavāṭā na phusiyanti 1- .pe. anujānāmi bhikkhave
āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  kavāṭā  na  thakiyanti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave aggaḷavaṭṭiṃ kapisīsakaṃ sūcikaṃ ghaṭikanti.
   [205]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū na sakkonti kavāṭaṃ
apāpurituṃ  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
tālacchiddaṃ  tīṇi  tālāni  lohatālaṃ  kaṭṭhatālaṃ  visāṇatālanti .
Yepi 2- te ugghāṭetvā pavisanti . vihārā aguttā honti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave yantakaṃ sūcikanti.
   [206]  Tena  kho  pana samayena vihārā tiṇacchadanā honti
sītakāle sītā uṇhakāle uṇhā . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullittāvalittaṃ kātunti.
   [207]  Tena kho pana samayena vihārā avātapānakā honti
acakkhussā  duggandhā . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave   tīṇi   vātapānāni   vedikāvātapānaṃ   jālavātapānaṃ
salākavātapānanti  .  vātapānantarikāya  kālakāpi  3-  vagguliyopi
pavisanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
vātapānacakkalikanti  . cakkalikantarikāya 4- kālakāpi 3- vagguliyopi
pavisanti .pe. Anujānāmi bhikkhave vātapānakavāṭaṃ vātapānabhisikanti.
   [208]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū chamāyaṃ sayanti .
@Footnote: 1 Yu. phassīyanti. 2 Ma. yehi. 3 Ma. kāḷakāpi. 4 Ma. Yu. cakkalikantarikāyapi.
Gattānipi  cīvarānipi  paṃsukitāni  honti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave tiṇasantharikanti . tiṇasantharikā 1-
undūrehipi  upacikāhipi  khajjati .pe. anujānāmi bhikkhave miḍhinti .
Miḍhiyā  gattāni  dukkhāni  2-  honti  .pe. anujānāmi bhikkhave
vidalamañcakanti 3-.
   [209]  Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko masārako
mañco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  masārakaṃ  mañcanti  .  masārakaṃ  pīṭhaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
masārakaṃ pīṭhanti.
   [210] Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko bundikābaddho
mañco uppanno hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi
bhikkhave  bundikābaddhaṃ mañcanti . bundikābaddhaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ hoti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave bundikābaddhaṃ
pīṭhanti.
   [211] Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko kuḷirapādako 4-
mañco  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  kuḷirapādakaṃ  4-  mañcanti  . kuḷirapādakaṃ 4-
pīṭhaṃ  uppannaṃ  hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
@Footnote: 1 Ma. Yu. tiṇasanthārako. 2 Ma. Yu. dukkhā. 3 Ma. Yu. bidalamañcakanti.
@4 Ma. kuḷīra .... Yu. kulīra ...
Bhikkhave kuḷirapādakaṃ pīṭhanti.
   [212] Tena kho pana samayena saṅghassa sosāniko āhaccapādako
mañco uppanno hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi
bhikkhave āhaccapādakaṃ mañcanti . āhaccapādakaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ hoti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave āhaccapādakaṃ
pīṭhanti.
   [213]  Tena kho pana samayena saṅghassa āsandiko uppanno
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
āsandikanti  .  uccako  āsandiko  uppanno  hoti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave uccakampi āsandikanti .
Sattaṅgo  uppanno  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  sattaṅganti  .  uccako  sattaṅgo  uppanno
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
uccakampi  sattaṅganti  .  bhaddapīṭhaṃ uppannaṃ hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  bhaddapīṭhanti . pīṭhikā uppannā hoti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  pīṭhikanti  . eḷakapādakaṃ pīṭhaṃ
uppannaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
eḷakapādakaṃ pīṭhanti . āmalakavaṇṭikaṃ pīṭhaṃ uppannaṃ  hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  āmalakavaṇṭikaṃ
pīṭhanti  .  phalakaṃ  uppannaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
Ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  phalakanti  .  kocchaṃ uppannaṃ
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
kocchanti  .  palālapīṭhaṃ  uppannaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave palālapīṭhanti.
   [214] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū ucce mañce
sayanti  .  manussā  vihāracārikaṃ  āhiṇḍantā passitvā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe.
Bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave ucce mañce sayitabbaṃ
yo sayeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [215]  Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu nīce mañce
sayanto  ahinā  daṭṭho  hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave mañcapaṭipādakanti.
   [216]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā bhikkhū ucce
mañcapaṭipādake  dhārenti  .  saha  mañcapaṭipādakehi  pavedhenti .
Manussā  vihāracārikaṃ  āhiṇḍantā  passitvā  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenati  .pe.  seyyathāpi  gihī  kāmabhoginoti  .pe. bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na  bhikkhave  uccā  mañcapaṭipādakā
dhāretabbā   yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi
bhikkhave aṭṭhaṅgulaparamaṃ mañcapaṭipādakanti.
   [217]  Tena  kho  pana  samayena  saṅghassa  suttaṃ uppannaṃ
Hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave suttaṃ 1-
mañcaṃ  veṭhetunti  2-  .  aṅgāni bahuṃ suttaṃ pariyādiyanti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  aṅge  vijjhitvā aṭṭhapadakaṃ veṭhetunti 2- .
Coḷakaṃ uppannaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave cimilikaṃ kātunti . tūlikā uppannā hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave  vijaṭetvā  bimbohanaṃ  kātuṃ  tīṇi tūlāni rukkhatūlaṃ latātūlaṃ
poṭakītūlanti.
   [218] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū aḍḍhakāyikāni
bimbohanāni  dhārenti . manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe. seyyathāpi gihī kāmabhoginoti
.pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave aḍḍhakāyikāni
bimbohanāni  dhāretabbāni  yo  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa
anujānāmi bhikkhave sīsappamāṇaṃ bimbohanaṃ kātunti.
   [219] Tena kho pana samayena rājagahe giraggasamajjo hoti.
Manussā  mahāmattānaṃ  atthāya  bhisiyo  paṭiyādenti  uṇṇabhisiṃ
coḷabhisiṃ  vākabhisiṃ  tiṇabhisiṃ  paṇṇabhisiṃ  . te vītivatte samajje chaviṃ
uppāṭetvā  3-  haranti . addasaṃsu 4- kho bhikkhū samajjaṭṭhāne
bahuṃ  uṇṇampi  coḷampi 5- vākampi tiṇampi paṇṇampi chaḍḍitaṃ 6- .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Ma. vedhetunti. Yu. vetunti. 3 Ma. Yu.
@opāṭetvā. 4 Ma. Yu. addasāsuṃ. 5 Ma. coḷakampi. 6 Yu. chaḍḍitāni.
Disvāna  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave pañca
bhisiyo uṇṇabhisiṃ coḷabhisiṃ vākabhisiṃ tiṇabhisiṃ paṇṇabhisinti.
   [220] Tena kho pana samayena saṅghassa senāsanaparikkhārikaṃ 1-
dussaṃ  uppannaṃ hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave bhisiṃ onaddhitunti 2-.
   [221] Tena kho pana samayena bhikkhū mañcabhisiṃ pīṭhe saṃharanti 3-
pīṭhabhisiṃ  mañce  saṃharanti . bhisiyo paribhijjanti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  onaddhamañcaṃ  onaddhapīṭhanti .
Ullokaṃ akaritvā santharanti 4- . heṭṭhato nippāṭenti 5- .pe.
Anujānāmi  bhikkhave ullokaṃ karitvā santharitvā bhisiṃ onaddhitunti .
Chaviṃ uppāṭetvā haranti .pe. anujānāmi bhikkhave phositunti 6-.
Harantiyeva  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  bhittikammanti . harantiyeva
.pe. Anujānāmi bhikkhave hatthabhittinti 7-.
   [222] Tena kho pana samayena titthiyānaṃ seyyāyo setavaṇṇāyo
honti  .  kāḷavaṇṇakatā  bhūmi  .  gerukaparikammakatā  bhitti .
Bahū  manussā  seyyāpekkhakā  gacchanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  vihāre  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. senāsanaparikkhāradussaṃ. 2 Ma. Yu. onandhitunti. 3 Ma. santharanti.
@4 Yu. saṃharanti. 5 Ma. Yu. nipphaṭanti. 6 Ma. posetunti. Yu. positunti.
@7 Ma. Yu. bhattikammanti.
Gerukaparikammanti.
   [223]  Tena  kho pana samayena pharusāya bhittiyā setavaṇṇo
na  nipatati  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
thusapiṇḍaṃ datvā pāṇikāya paṭibāhetvā 1- setavaṇṇaṃ nipātetunti .
Setavaṇṇo  anibandhanīyo  hoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  saṇhamattikaṃ  datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā
setavaṇṇaṃ  nipātetunti  .  setavaṇṇo  anibandhanīyo  hoti  .pe.
Anujānāmi bhikkhave ikkāsaṃ piṭṭhamaddanti.
   [224]  Tena kho pana samayena pharusāya bhittiyā gerukā na
nipatati  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
thusapiṇḍaṃ  datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā  gerukaṃ  nipātetunti .
Gerukā  anibandhanīyā  hoti  .pe. anujānāmi bhikkhave kuṇḍakamattikaṃ
datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā  gerukaṃ  nipātetunti  .  gerukā
anibandhanīyā  hoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave sāsapakuṭaṃ 2- sitthatelakanti . accussannaṃ hoti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave coḷakena paccuddharitunti.
   [225]  Tena  kho  pana samayena pharusāya bhūmiyā kāḷavaṇṇo
na  nipatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  thusapiṇḍaṃ datvā pāṇikāya
paṭibāhetvā  kāḷavaṇṇaṃ  nipātetunti  .  kāḷavaṇṇo  anibandhanīyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭibāhitvā. 2 Ma. sāsapakuṭṭaṃ. Yu. sāsapakuḍḍaṃ.
Hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
laṇḍumattikaṃ   1-  datvā  pāṇikāya  paṭibāhetvā  kāḷavaṇṇaṃ
nipātetunti  .  kāḷavaṇṇo  anibandhanīyo  hoti  .  bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave ikkāsaṃ kasāvanti.
   [226]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiyā bhikkhū vihāre
paṭibhāṇacittaṃ 2- kārāpenti itthīrūpakaṃ purisarūpakaṃ. Manussā vihāracārikaṃ
āhiṇḍantā  passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi gihī kāmabhoginoti .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  paṭibhāṇacittaṃ  kārāpetabbaṃ  itthīrūpakaṃ  purisarūpakaṃ  yo
kārāpeyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  mālākammaṃ
latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭikanti.
   [227] Tena kho pana samayena vihārā nīcavatthukā honti .
Udakena  otthariyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ silācayaṃ dārucayanti.
Ārohantā  vihaññanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave tayo sopāṇe
iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ   dārusopāṇanti  .  ārohantā
paripatanti .pe. Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   [228] Tena kho pana samayena vihārā āḷakamandā pākaṭā 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaṇḍumattikaṃ. 2 Ma. Yu. paṭibhānacittaṃ. 3 ayaṃ pāṭho na dissati.
Honti . bhikkhū hiriyanti nipajjituṃ . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi   bhikkhave  tirokaraṇinti  .  tirokaraṇiṃ  ukkhipitvā
olokenti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave  aḍḍhakuḍḍakanti  .  aḍḍhakuḍḍakā  uparito  olokenti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave tayo gabbhe
sivikāgabbhaṃ nāḷikāgabbhaṃ hammiyagabbhanti.
   [229] Tena kho pana samayena bhikkhū khuddake vihāre majjhe
gabbhaṃ karonti . upacāro na hoti . Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave khuddake vihāre ekamantaṃ gabbhaṃ kātuṃ mahallake
majjheti.
   [230] Tena kho pana samayena vihārassa kuḍḍapādo jirati .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave kulaṅkapādakanti.
Vihārassa  kuḍḍo  ovassati .pe. anujānāmi bhikkhave parittāṇakiṭikaṃ
uddhāsudhanti 1-.
   [231] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno tiṇacchadanā
ahi  khandhe  papati . so bhiṃto vissaramakāsi . bhikkhū upadhāvitvā
taṃ  bhikkhuṃ  etadavocuṃ  kissa  tvaṃ āvuso vissaramakāsīti . athakho
so  bhikkhūnaṃ  2-  etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave vitānanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. uddhasudhanti. 2 Yu. so bhikkhu bhikkhūnaṃ.
   [232]  Tena kho pana samayena bhikkhū mañcapādepi pīṭhapādepi
thavikāyo  laggenti  .  undūrehipi upacikāhipi khajjanti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave bhittikhīlaṃ nāgadantakanti.
   [233]  Tena  kho pana samayena bhikkhū mañcepi pīṭhepi cīvaraṃ
nikkhipanti . cīvaraṃ paribhijjati 1- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi bhikkhave vihāre 2- cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [234]  Tena  kho pana samayena vihārā anālindakā honti
appaṭisaraṇā  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave  ālindaṃ  paghanaṃ  pakuṭṭaṃ 3- osārakinti 4- . ālindā
pākaṭā  honti  .  bhikkhū  hiriyanti  nipajjituṃ  .pe.  anujānāmi
bhikkhave saṃsaraṇakiṭikaṃ ugghāṭanakiṭikanti.
   [235] Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse bhattavissaggaṃ
karontā  sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave upaṭṭhānasālanti . upaṭṭhānasālā
nīcavatthukā  hoti  .  udakena  otthariyati  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  .  cayo paripatati .pe. anujānāmi
bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti .
Ārohantā  vihaññanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave tayo sopāṇe
iṭṭhakāsopāṇaṃ   silāsopāṇaṃ   dārusopāṇanti  .  ārohantā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paribhijjiti. 2 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 3 Ma. Yu. pakuṭaṃ.
@4 Ma. osārakanti. Yu. osarakanti.
Paripatanti   .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .
Upaṭṭhānasālāya  tiṇacuṇṇaṃ  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ogumbetvā   ullittāvalittaṃ   kātuṃ   setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ
gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ  makaradantakaṃ  pañcapaṭikaṃ  cīvaravaṃsaṃ
cīvararajjunti.
   [236] Tena kho pana samayena bhikkhū ajjhokāse chamāyaṃ cīvaraṃ
pattharanti  .  cīvaraṃ  paṃsukitaṃ  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ajjhokāse  cīvaravaṃsaṃ  cīvararajjunti  .pe.  pānīyaṃ otappati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  pānīyasālaṃ  pānīyamaṇḍapanti  .  pānīyasālā
nīcavatthukā  hoti  . udakena otthariyati .pe. anujānāmi bhikkhave
uccavatthukaṃ  kātunti  .  cayo  paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave
cinituṃ  tayo  caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ dārucayanti . ārohantā
vihaññanti  .pe.  anujānāmi bhikkhave tayo sopāṇe iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .  pānīyasālāya  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ  pañcapaṭikaṃ  cīvaravaṃsaṃ  cīvararajjunti  .  pānīyabhājanaṃ  na
saṃvijjati .pe. Anujānāmi bhikkhave pānīyasaṅkhaṃ pānīyasarāvakanti.
   [237]  Tena  kho pana samayena vihārā aparikkhittā honti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ
silāpākāraṃ  dārupākāranti . koṭṭhako na hoti .pe. anujānāmi
bhikkhave koṭṭhakanti . koṭṭhako nīcavatthuko hoti. Udakena otthariyati
.pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ kātunti . koṭṭhakassa kavāṭaṃ
na  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ
uttarapāsakaṃ   aggaḷavaṭṭiṃ   kapisīsakaṃ  sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ
āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  koṭṭhake  1-  tiṇacuṇṇaṃ
paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  ullittāvalittaṃ
kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ  mālākammaṃ  latākammaṃ
makaradantakaṃ pañcapaṭikanti.
   [238] Tena kho pana samayena pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti. Bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave marumbaṃ upakiritunti . na
pariyāpuṇanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  padarasilaṃ  nikkhipitunti .
Udakaṃ santiṭṭhati .pe. Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamananti.
   [239]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū pariveṇe tahaṃ tahaṃ
aggiṭṭhānaṃ  karonti  .  pariveṇaṃ  uklāpaṃ  2- hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  ekamantaṃ aggisālaṃ
@Footnote: 1 Yu. koṭṭhakā. 2 Ma. Yu. ukkalāpaṃ.
Kātunti . aggisālā nīcavatthukā hoti . udakena otthariyati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti  . cayo paripatati .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ
dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti  .pe.  anujānāmi bhikkhave
tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ  silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti .
Ārohantā paripatanti .pe. Anujānāmi bhikkhave ālambanabāhanti.
   {239.1} Aggisālāya kavāṭaṃ na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave
kavāṭaṃ  piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ  uttarapāsakaṃ  aggaḷavaṭṭiṃ  kapisīsakaṃ
sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ  āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .
Aggisālāya   tiṇacuṇṇaṃ  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
ogumbetvā   ullittāvalittaṃ   kātuṃ   setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ
gerukaparikammaṃ   mālākammaṃ   latākammaṃ   makaradantakaṃ   pañcapaṭikaṃ
cīvaravaṃsaṃ cīvarajjunti . ārāmo aparikkhitto hoti . Ajakāpi pasukāpi
uparope  viheṭhenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  parikkhipituṃ  tayo  vaṭe veḷuvaṭaṃ kaṇṭakavaṭaṃ 1- parikhanti .
Koṭṭhako na hoti . tatheva ajakāpi pasukāpi uparope viheṭhenti.
Anujānāmi  bhikkhave  koṭṭhakaṃ  apesiṃ yamakakavāṭaṃ toraṇaṃ palighanti .
Koṭṭhake 2- tiṇacuṇṇaṃ paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā
ullittāvalittaṃ   kātuṃ   setavaṇṇaṃ   kāḷavaṇṇaṃ   gerukaparikammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāṭe veḷuvāṭaṃ kaṇṭakāvāṭaṃ. Ma. kaṇṭakavāṭaṃ. 2 Yu. koṭṭhakā.
Mālākammaṃ  latākammaṃ  makaradantakaṃ  pañcapaṭikanti  .  ārāmo
cikkhallo  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave marumbaṃ upakiritunti .
Na  pariyāpuṇanti  .pe.  anujānāmi bhikkhave padarasilaṃ nikkhipitunti .
Udakaṃ santiṭṭhati .pe. Anujānāmi bhikkhave udakaniddhamananti.
   [240] Tena kho pana samayena rājā māgadho seniyo bimbisāro
saṅghassa   atthāya  sudhāmattikālepanaṃ  pāsādaṃ  kārāpetukāmo
hoti  .  athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kiṃ  nu kho bhagavatā chadanaṃ
anuññātanti  1-  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave   pañca   chadanāni  iṭṭhakāchadanaṃ  silāchadanaṃ  sudhāchadanaṃ
tiṇacchadanaṃ paṇṇacchadananti.
         Bhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ. 2-
   [241]  Tena  kho  pana  samayena  anāthapiṇḍiko  gahapati
rājagahakassa  seṭṭhissa  bhaginīpatiko  hoti  .  athakho anāthapiṇḍiko
gahapati rājagahaṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena.
   [242] Tena kho pana samayena rājagahakena seṭṭhinā svātanāya
buddhappamukho  saṅgho  nimantito  hoti  . athakho rājagahako seṭṭhī
dāse  ca kammakare ca āṇāpesi tenahi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya
yāguyo  pacatha  bhattāni  pacatha  sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni
sampādethāti.
   [243]  Athakho  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  etadahosi pubbe
@Footnote: 1 Ma. Yu. anuññātaṃ kiṃ ananuññātaṃ. 2 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito. ito paraṃ
@īdisameva yojetabbaṃ.
Khvāyaṃ  gahapati  mayi  āgate  sabbakiccāni  nikkhipitvā  mamaññeva
saddhiṃ  paṭisammodi  sodānāyaṃ  vikkhittarūpo  dāse  ca  kammakare
ca  āṇāpesi  1- tenahi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya yāguyo pacatha
bhattāni  pacatha  sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni  sampādethāti
kinnu  kho  imassa  gahapatissa  āvāho vā bhavissati vivāho vā
bhavissati  mahāyañño  vā  paccupaṭṭhito rājā vā māgadho seniyo
bimbisāro nimantito svātanāya saddhiṃ balanikāyenāti 2-.
   [244]  Athakho  rājagahako  seṭṭhī  dāse ca kammakare ca
āṇāpetvā   yena   anāthapiṇḍiko   gahapati   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   anāthapiṇḍikena  gahapatinā  saddhiṃ  paṭisammoditvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ
anāthapiṇḍiko  gahapati  etadavoca  pubbe  kho  tvaṃ  gahapati  mayi
āgate  sabbakiccāni  nikkhipitvā  mamaññeva  saddhiṃ  paṭisammodasi
sodāni  tvaṃ  vikkhittarūpo  dāse  ca  kammakare  ca  āṇāpesi
tenahi  bhaṇe  kālasseva  uṭṭhāya  yāguyo  pacatha  bhattāni pacatha
sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni  sampādethāti  kinnu  kho  te
gahapati  āvāho  vā  bhavissati  vivāho  vā bhavissati mahāyañño
vā  paccupaṭṭhito  rājā vā māgadho seniyo bimbisāro nimantito
svātanāya  saddhiṃ  balanikāyenāti  2- . na me kho 3- gahapati
@Footnote: 1 Yu. āṇāpeti. 2 Ma. Yu. balakāyenāti. 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Āvāho vā 1- bhavissati napi 2- vivāho vā 1- bhavissati napi 2-
rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  nimantito  svātanāya  saddhiṃ
balanikāyena  3-  apica  me  mahāyañño  paccupaṭṭhito  svātanāya
buddhappamukho  saṅgho  nimantitoti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ  4- gahapati vadāmīti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ  4- gahapati vadāmīti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ 4- gahapati vadāmīti . ghosopi kho eso gahapati dullabho
lokasmiṃ  yadidaṃ  buddhoti  5- . sakkā nu kho gahapati imaṃ kālaṃ
taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti .
Akālo  kho  gahapati  imaṃ  kālaṃ taṃ bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  svedāni  tvaṃ  kālena  taṃ  bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkamissasi arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   [245]  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  svedānāhaṃ  kālena
taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamissāmi  arahantaṃ  sammāsambuddhanti
buddhagatāya  satiyā nipajji 6- rattiyā sudaṃ tikkhattuṃ uṭṭhāsi pabhātaṃ
maññamāno  .  athakho  anāthapiṇḍiko gahapati yena sītavanadvāraṃ 7-
tenupasaṅkami  .  amanussā  dvāraṃ vivariṃsu . athakho anāthapiṇḍikassa
gahapatissa   nagaramhā  nikkhamantassa  āloko  antaradhāyi  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddo sabbattha na dissati. 2 Ma. Yu. nāpi. 3 Ma. Yu. balakāyena.
@4 Ma. buddhotyāhaṃ. 5 Ma. Yu. yadidaṃ buddho buddhoti. 6 Ma. Yu. nipajjitvā.
@7 Ma. sīvagadvāraṃ.
Andhakāro  pāturahosi  .  bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi .
Tato va nivattitukāmo ahosi.
   [246] Athakho sīvako yakkho   antarahito saddamanussāvesi
      sataṃ hatthī sataṃ assā     sataṃ assatarīrathā
      sataṃ kaññā sahassāni   āmuttamaṇikuṇḍalā 1-
      ekassa padavītihārassa   kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
paṭikkantanti.
   [247]   Athakho   anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  andhakāro
antaradhāyi  .  āloko  pāturahosi  . yaṃ ahosi bhayaṃ chambhitattaṃ
lomahaṃso  so  paṭippassambhi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi
kho  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  āloko  antaradhāyi . andhakāro
pāturahosi  .  bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi  .  tato va
puna  nivattitukāmo  ahosi  .  tatiyampi  kho  sīvako  yakkho
antarahito saddamanussāvesi
      sataṃ hatthī sataṃ assā     sataṃ assatarīrathā
      sataṃ kaññā sahassāni   āmuttamaṇikuṇḍalā 1-
      ekassa padavītihārassa   kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
paṭikkantanti  .  tatiyampi  kho  anāthapiṇḍikassa gahapatissa andhakāro
@Footnote: 1 Ma. āmukkamaṇikuṇḍalā. 2 Ma. soḷasinti.
Antaradhāyi  .  āloko  pāturahosi  . yaṃ ahosi bhayaṃ chambhitattaṃ
lomahaṃso  so  paṭippassambhi  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati
yena sītavanaṃ tenupasaṅkami.
   [248]  Tena  kho  pana samayena bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  ajjhokāse  caṅkamati  .  addasā kho bhagavā taṃ 1-
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  caṅkamā
orohitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca  ehi  sudattāti  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  nāmena  maṃ  bhagavā  ālapatīti  haṭṭho
udaggo   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato
pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ etadavoca kacci bhante bhagavā
sukhaṃ sayitthāti.
   [249] Sabbadā ve sukhaṃ seti    brāhmaṇo parinibbuto
      yo na limpati kāmesu      sītibhūto nirūpadhi.
      Sabbā āsattiyo chetvā   vineyya hadaye daraṃ
      upasanto sukhaṃ seti        santiṃ pappuyya 2- cetasoti.
   [250]  Athakho  bhagavā  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa anupubbīkathaṃ
kathesi  .  seyyathīdaṃ  .  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ
ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  pakāsesi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ taṃsaddo na dissati. 2 Yu. appuyya.
Yadā  bhagavā  aññāsi  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ
vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ  atha  yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā
dhammadesanā  taṃ  pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ . seyyathāpi
nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya
evameva  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ
vītamalaṃ   dhammacakkhuṃ   udapādi   yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti.
   [251]  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti evametaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ  saraṇaṃ  gataṃ
adhivāsetu  ca  me  bhante  bhagavā  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ
bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [252]  Assosi  kho  rājagahako seṭṭhī anāthapiṇḍikena kira
gahapatinā  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantitoti  .  athakho
rājagahako  seṭṭhī  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca  tayā  kira
gahapati  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantito  tvañcāsi
āgantuko  demi  te  gahapati  veyyāyikaṃ yena tvaṃ buddhappamukhassa
saṅghassa  bhattaṃ  kareyyāsīti  .  alaṃ gahapati atthi me veyyāyikaṃ
yenāhaṃ buddhappamukhassa saṅghassa bhattaṃ karissāmīti.
   [253]  Assosi  kho  rājagahako  negamo  anāthapiṇḍikena
kira  gahapatinā  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantitoti .
Athakho  rājagahako  negamo  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca tayā
kira  gahapati  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantito  tvañcāsi
āgantuko  demi  te  gahapati  veyyāyikaṃ yena tvaṃ buddhappamukhassa
saṅghassa  bhattaṃ  kareyyāsīti  .  alaṃ  ayya atthi me veyyāyikaṃ
yenāhaṃ buddhappamukhassa saṅghassa bhattaṃ karissāmīti.
   [254]  Assosi  kho  rājā  māgadho  seniyo bimbisāro
anāthapiṇḍikena  kira  gahapatinā  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho
nimantitoti . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ  etadavoca  tayā  kira  gahapati  svātanāya  buddhappamukho
saṅgho  nimantito  tvañcāsi  āgantuko  demi  te  gahapati
veyyāyikaṃ  yena  tvaṃ  buddhappamukhassa saṅghassa bhattaṃ kareyyāsīti .
Alaṃ  deva  atthi  me  veyyāyikaṃ  yenāhaṃ buddhappamukhassa saṅghassa
bhattaṃ karissāmīti.
   [255]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati tassā rattiyā accayena
rājagahakassa   seṭṭhissa   nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ
paṭiyādāpetvā  bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi kālo bhante niṭṭhitaṃ
bhattanti  .  athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  rājagahakassa  seṭṭhissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena . athakho anāthapiṇḍiko
gahapati  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapatta-
pāṇiṃ  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho anāthapiṇḍiko
gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu me bhante bhagavā sāvatthiyaṃ
vassāvāsaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . suññāgāre kho gahapati tathāgatā
abhiramantīti  .  aññātaṃ  bhagavā aññātaṃ sugatāti . athakho bhagavā
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  dhammiyā  kathāya  saddassetvā  samādapetvā
samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [256] Tena kho pana samayena anāthapiṇḍiko gahapati bahumitto
hoti  bahusahāyo  ādeyyavāco  .  athakho  anāthapiṇḍiko gahapati
rājagahe taṃ karaṇīyaṃ tīretvā yena sāvatthī tena pakkāmi . Athakho
anāthapiṇḍiko   gahapati   antarāmagge   manusse   āṇāpesi
Ārāme  ayyā  karotha  vihāre  patiṭṭhāpetha  dānāni paṭṭhapetha
idāni  buddho  loke  uppanno  so  ca mayā bhagavā nimantito
iminā  maggena āgacchissatīti . athakho te manussā anāthapiṇḍikena
gahapatinā  uyyojitā  ārāme  akaṃsu  vihāre  patiṭṭhāpesuṃ
dānāni  paṭṭhapesuṃ  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  sāvatthiṃ
gantvā  samantā  sāvatthiṃ  anuvilokesi  kattha  nu  kho  bhagavā
vihareyya  yaṃ  assa  gāmato  neva  atidūre  na  accāsanne
gamanāgamanasampannaṃ   atthikānaṃ   atthikānaṃ  manussānaṃ  abhikkamanīyaṃ
divā   appākiṇṇaṃ   rattiṃ  appasaddaṃ  appanigghosaṃ  vijanavātaṃ
manussarāhaseyyakaṃ paṭisallānasāruppanti.
   {256.1}  Addasā  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  jetassa
rājakumārassa  uyyānaṃ  gāmato  neva  atidūre  na  accāsanne
gamanāgamanasampannaṃ     atthikānaṃ    atthikānaṃ    manussānaṃ
abhikkamanīyaṃ   divā  appākiṇṇaṃ  rattiṃ  appasaddaṃ  appanigghosaṃ
vijanavātaṃ   manussarāhaseyyakaṃ  paṭisallānasāruppaṃ  disvāna  yena
jeto  rājakumāro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  jetaṃ  rājakumāraṃ
etadavoca  dehi  me  ayyaputta  uyyānaṃ  ārāmaṃ  kātunti .
Adeyyo  gahapati  ārāmo  api  koṭisantharenāti  .  gahito
ayyaputta  ārāmoti  .  na  gahapati gahito ārāmoti . gahito
na  gahitoti  vohārike mahāmatte pucchiṃsu . mahāmattā evamāhaṃsu
yato  tayā  ayyaputta  aggho  kato gahito ārāmoti . athakho
Anāthapiṇḍiko  gahapati  sakaṭehi hiraññaṃ nibbāhāpetvā jetavane 1-
koṭisantharaṃ  santharāpesi  .  sakiṃ  nīhaṭaṃ hiraññaṃ thokassa okāsassa
koṭṭhakasāmantā  2-  nappahoti  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati
manusse  āṇāpesi  gacchatha  bhaṇe  hiraññaṃ  āharatha  imaṃ okāsaṃ
santharissāmāti  3-  . athakho jetassa rājakumārassa etadahosi na
kho  idaṃ  orakaṃ  bhavissati  yathāyaṃ  gahapati  tāvabahuṃ  hiraññaṃ
pariccajatīti  .  athakho  jeto rājakumāro 4- anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ
etadavoca  alaṃ  gahapati  mātaṃ  5-  okāsaṃ  santharāpesi  dehi
metaṃ okāsaṃ mametaṃ dānaṃ bhavissatīti.
   {256.2}  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  ayaṃ  kho  jeto
rājakumāro   abhiññāto   ñātamanusso  mahiddhiko  kho  pana
evarūpānaṃ   ñātamanussānaṃ  imasmiṃ  dhammavinaye  pasādoti  taṃ
okāsaṃ  jetassa  rājakumārassa  adāsi  6-  .  athakho  jeto
rājakumāro  tasmiṃ  okāse  koṭṭhakaṃ  māpesi  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  jetavane  vihāre  kārāpesi  pariveṇāni
kārāpesi  koṭṭhake  kārāpesi  upaṭṭhānasālāyo  kārāpesi
aggisālāyo   kārāpesi  kappiyakuṭiyo  kārāpesi  vaccakuṭiyo
kārāpesi   caṅkame   kārāpesi  caṅkamanasālāyo  kārāpesi
udapāne   kārāpesi  udapānasālāyo  kārāpesi  jantāghare
kārāpesi  jantāgharasālāyo  kārāpesi  pokkharaṇiyo  kārāpesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. jetavanaṃ. 2 Yu. koṭṭhakaṃ sāmantā. 3 Yu. santharissāmīti.
@4 Ma. Yu. athakho jeto rājakumāroti ime pāṭhā na dissati. 5 Yu. metaṃ.
@6 Ma. Yu. pādāsi.
Maṇḍape kārāpesi.
   [257]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno
yena  vesālī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
   [258]  Tena  kho  pana  samayena manussā sakkaccaṃ navakammaṃ
karonti  yepi  bhikkhū  navakammaṃ adhiṭṭhenti tepi sakkaccaṃ upaṭṭhenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena.
   [259]  Athakho  aññatarassa  daḷiddassa tunnavāyassa etadahosi
na kho idaṃ orakaṃ bhavissati yathāyime 1- manussā sakkaccaṃ navakammaṃ
karonti  yannūnāhaṃpi  navakammaṃ  kareyyanti  .  athakho so daḷiddo
tunnavāyo  sāmaṃ  cikkhallaṃ  madditvā  iṭṭhāyo cinitvā kuḍḍaṃ 2-
uṭṭhāpesi . tena akusalena citā vaṅkā bhitti paripatati . Dutiyampi
kho  .pe.  tatiyampi  kho  so daḷiddo tunnavāyo sāmaṃ cikkhallaṃ
madditvā  iṭṭhakāyo  cinitvā  kuḍḍaṃ uṭṭhāpesi . tena akusalena
citā  vaṅkā  bhitti  paripatati  .  athakho so daḷiddo tunnavāyo
ujjhāyati  khīyati  vipāceti  ye  imesaṃ 3- samaṇānaṃ sakyaputtiyānaṃ
denti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
te  ime  ovadanti  anusāsanti  tesañca  navakammaṃ  adhiṭṭhenti
@Footnote: 1 Ma. yathayime. 2 Yu. kuḍḍe. 3 Yu. ime.
Ahaṃ  panamhi  daḷiddo  na  maṃ  koci  ovadati vā anusāsati vā
navakammaṃ  vā  adhiṭṭhetīti  .  assosuṃ  kho bhikkhū tassa daḷiddassa
tunnavāyassa  ujjhāyantassa  khīyantassa  vipācentassa  .  athakho
te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  navakammaṃ  dātuṃ  navakammiko  bhikkhave  bhikkhu
ussukkaṃ  āpajjissati  kinti  nu  kho  vihāro  khippaṃ  pariyosānaṃ
gaccheyyāti  khaṇḍaphullaṃ  paṭisaṅkharissati  .  evañca  pana  bhikkhave
dātabbaṃ  .  paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo . yācitvā byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {259.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmassa  gahapatino  vihāraṃ  itthannāmassa  bhikkhuno
navakammaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {259.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho saṅgho itthannāmassa
gahapatino vihāraṃ itthannāmassa bhikkhuno navakammaṃ deti . Yassāyasmato
khamati  itthannāmassa  gahapatino  vihārassa 1- itthannāmassa bhikkhuno
navakammassa dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {259.3}  Dinno  saṅghena  itthannāmassa  gahapatino vihāro
itthannāmassa  bhikkhuno  navakammaṃ  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   [260]  Athakho  bhagavā  vesāliyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī tena cārikaṃ pakkāmi . tena kho pana samayena chabbaggiyānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihāraṃ.
Bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  buddhappamukhassa  saṅghassa  purato purato
gantvā  vihāre  pariggaṇhanti  seyyāyo  pariggaṇhanti  idaṃ
amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  ācariyānaṃ  bhavissati
idaṃ  amhākaṃ bhavissatīti . athakho āyasmā sārīputto buddhappamukhassa
saṅghassa  piṭṭhito  piṭṭhito  gantvā vihāresu pariggahitesu seyyāsu
pariggahitāsu  seyyaṃ  alabhamāno  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisīdi .
Athakho  bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya ukkāsi . āyasmāpi
sārīputto ukkāsi . ko etthāti . ahaṃ bhagavā sārīputtoti .
Kissa  tvaṃ  sārīputta idha nisinnoti . athakho āyasmā sārīputto
bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
   [261]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  buddhappamukhassa  saṅghassa
purato  purato  gantvā vihāre pariggaṇhanti seyyāyo pariggaṇhanti
idaṃ  amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  ācariyānaṃ
bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti  .  saccaṃ  bhagavāti  . vigarahi
buddho  bhagavā  kathaṃ hi nāma te bhikkhave moghapurisā buddhappamukhassa
saṅghassa  purato  purato  gantvā vihāre pariggahessanti seyyāyo
pariggahessanti  idaṃ  amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ
ācariyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti  netaṃ  bhikkhave
Appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  ko  bhikkhave  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ
aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā khattiyakulā
pabbajito  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti .
Ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  brāhmaṇakulā  pabbajito
so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  . ekacce bhikkhū
evamāhaṃsu  yo  bhagavā  gahapatikulā pabbajito so arahati aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā
suttantiko  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti .
Ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  vinayadharo  .pe. yo
bhagavā dhammakathiko so arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍanti.
   {261.1} Ekacce bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā paṭhamassa jhānassa
lābhī so arahati aggāsanaṃ aggodakaṃ aggapiṇḍanti . ekacce bhikkhū
evamāhaṃsu  yo bhagavā dutiyassa jhānassa lābhī so arahati aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū evamāhaṃsu yo bhagavā
tatiyassa  jhānassa  lābhī  .pe.  yo  bhagavā  catutthassa  jhānassa
lābhī  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti . ekacce
bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  sotāpanno  so arahati aggāsanaṃ
aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo
bhagavā  sakidāgāmī  1-  .pe.  yo bhagavā anāgāmī .pe. yo
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakadāgāmī.
Bhagavā  arahā  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti .
Ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu  yo  bhagavā  tevijjo  so  arahati
aggāsanaṃ  aggodakaṃ  aggapiṇḍanti  .  ekacce  bhikkhū  evamāhaṃsu
yo   bhagavā  chaḷabhiñño  so  arahati  aggāsanaṃ  aggodakaṃ
aggapiṇḍanti.
   [262]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  bhūtapubbaṃ bhikkhave
himavantapasse 1- mahānigrodho ahosi . taṃ tayo sahāyā upanissāya
vihariṃsu  tittiro  ca  makkaṭo  ca hatthināgo ca . te aññamaññaṃ
agāravā  appatissā  asabhāgavuttikā vihariṃsu 2- . athakho bhikkhave
tesaṃ  sahāyānaṃ  etadahosi  aho  nūna  mayaṃ  jāneyyāma  yaṃ
amhākaṃ  jātiyā  mahantataraṃ taṃ mayaṃ sakkareyyāma garukareyyāma 3-
māneyyāma  pūjeyyāma  tassa  ca mayaṃ ovāde tiṭṭheyyāmāti .
Athakho  bhikkhave  tittiro  ca  makkaṭo  ca  hatthināgaṃ pucchiṃsu tvaṃ
samma  kiṃ porāṇaṃ sarasīti . yadāhaṃ sammā potako 4- homi imaṃ
nigrodhaṃ  antarā  satthīnaṃ  karitvā  atikkamāmi  aggaṅkurakaṃ  me
udaraṃ  chupati  imāhaṃ  sammā  porāṇaṃ  sarāmīti . athakho bhikkhave
tittiro  ca  hatthināgo  ca  makkaṭaṃ pucchiṃsu tvaṃ samma kiṃ porāṇaṃ
sarasīti  .  yadāhaṃ  sammā  chāpo  homi chamāyaṃ nisīditvā imassa
nigrodhassa  aggaṅkurakaṃ  khādāmi  imāhaṃ sammā porāṇaṃ sarāmīti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. himavantapadese. 2 Ma. Yu. viharanti. 3 Ma. garuṃ kareyyāma.
@4 Yu. chāpo.
Athakho  bhikkhave  makkaṭo  ca  hatthināgo  ca  tittiraṃ pucchiṃsu tvaṃ
samma  kiṃ porāṇaṃ sarasīti . amukasmiṃ sammā okāse mahānigrodho
ahosi  tato  ahaṃ  phalaṃ  1-  bhakkhitvā  imasmiṃ  okāse vaccaṃ
akāsiṃ  tassāyaṃ  nigrodho  jāto  tadāhaṃ  2-  sammā  jātiyā
mahantataroti  .  athakho  bhikkhave makkaṭo ca hatthināgo ca tittiraṃ
etadavocuṃ  tvaṃ  samma  amhākaṃ  jātiyā  mahantataro  taṃ  mayaṃ
sakkarissāma  garukarissāma  mānessāma  pūjessāma  tuyhañca  mayaṃ
ovāde  tiṭṭheyyāmāti  3- . athakho bhikkhave tittiro makkaṭañca
hatthināgañca  pañcasu  sīlesu  samādapesi  attanā ca pañcasu sīlesu
samādāya vattati . te aññamaññaṃ sagāravā sappatissā sabhāgavuttikā
viharitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjiṃsu. Etaṃ kho bhikkhave tittiriyaṃ nāma brahmacariyaṃ ahosīti.
   [263] Ye vuḍḍhamapacāyanti   narā dhammassa kovidā
   diṭṭhe dhamme ca pāsaṃsā 4-    samparāyo 5- ca suggatīti.
Te  hi  nāma  bhikkhave  tiracchānagatā  pāṇā aññamaññaṃ sagāravā
sappatissā  sabhāgavuttikā  viharissanti  idha  khvetaṃ  6-  bhikkhave
sobhetha  yaṃ  tumhe  evaṃsvākkhāte  dhammavinaye pabbajitā samānā
aññamaññaṃ  sagāravā  sappatissā sabhāgavuttikā 7- vihareyyātha netaṃ
@Footnote: 1 Yu. ekaṃ phalaṃ. 2 Yu. tadāpahaṃ. 3 Yu. tiṭṭhissāmāti. Ma. patiṭṭhiyāmāti.
@4 Yu. diṭṭhe va dhamme pāsaṃsā. 5 Ma. Yu. samparāye. 6 Ma. Yu. khotaṃ.
@7 Ma. agāravā apatissā asabhāgavuttikā.
Bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  yathāvuḍḍhaṃ
abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  aggāsanaṃ  aggodakaṃ
aggapiṇḍaṃ  na  ca  bhikkhave  saṅghikaṃ  yathāvuḍḍhaṃ  paṭibāhitabbaṃ  yo
paṭibāheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [264]  Dasayime bhikkhave avandiyā pure upasampannena pacchā
upasampanno  avandiyo  anupasampanno  avandiyo  nānāsaṃvāsako
vuḍḍhataro  adhammavādī  avandiyo  mātugāmo  avandiyo  paṇḍako
avandiyo  pārivāsiko  1-  avandiyo mūlāyapaṭikassanāraho avandiyo
mānattāraho  avandiyo  mānattacāriko  avandiyo  abbhānāraho
avandiyo  ime  kho  bhikkhave  dasa avandiyā . tayome bhikkhave
vandiyā   pacchā  upasampannena  pure  upasampanno  vandiyo
nānāsaṃvāsako  vuḍḍhataro  dhammavādī  vandiyo  sadevake  loke
bhikkhave  2-  samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  tathāgato  arahaṃ  sammāsambuddho  vandiyo ime kho
bhikkhave tayo vandiyāti.
   [265] Tena kho pana samayena manussā saṅghaṃ uddissa maṇḍape
paṭiyādenti santhare paṭiyādenti okāse paṭiyādenti . Chabbaggiyānaṃ
bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  saṅghikaññeva  bhagavatā  yathāvuḍḍhaṃ
@Footnote: 1 Yu. parivāsiko. 2 Yu. sadevake bhikkhave loke.
Anuññātaṃ  no  uddissakatanti  buddhappamukhassa  saṅghassa  purato
purato  gantvā  maṇḍape 1- pariggaṇhanti santhare 2- pariggaṇhanti
okāse  3-  pariggaṇhanti  idaṃ amhākaṃ upajjhāyānaṃ bhavissati idaṃ
amhākaṃ  ācariyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti  . athakho
āyasmā  sārīputto  buddhappamukhassa  saṅghassa  piṭṭhito  piṭṭhito
gantvā  maṇḍapesu  pariggahitesu  santharesu  pariggahitesu  okāsesu
pariggahitesu  okāsaṃ  alabhamāno  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisīdi .
Athakho  bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya ukkāsi . āyasmāpi
sārīputto ukkāsi . ko etthāti . ahaṃ bhagavā sārīputtoti .
Kissa  tvaṃ  sārīputta idha nisinnoti . athakho āyasmā sārīputto
bhagavato etamatthaṃ ārocesi.
   [266]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
chabbaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ  antevāsikā  bhikkhū  saṅghikaññeva  bhagavatā
yathāvuḍḍhaṃ  anuññātaṃ  no  uddissakatanti  buddhappamukhassa  saṅghassa
purato  purato  gantvā  maṇḍape  pariggaṇhanti santhare pariggaṇhanti
okāse   pariggaṇhanti  idaṃ  amhākaṃ  upajjhāyānaṃ  bhavissati
idaṃ  amhākaṃ  ācariyānaṃ  bhavissati  idaṃ  amhākaṃ  bhavissatīti .
Saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū
āmantesi  na  bhikkhave  uddissakatampi  yathāvuḍḍhaṃ  paṭibāhitabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. maṇḍapepi. 2 Ma. santharepi. 3 Ma. okāsepi.
Yo paṭibāheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [267]  Tena kho pana samayena manussā bhattagge antaraghare
uccāsayanamahāsayanāni  paññāpenti  1-  seyyathīdaṃ  āsandiṃ pallaṅkaṃ
goṇakaṃ  cittakaṃ  paṭikaṃ  paṭalikaṃ  tūlikaṃ  vikaṭikaṃ uddhalomiṃ ekantalomiṃ
kaṭissaṃ 2- koseyyaṃ kambalaṃ 3- kuttakaṃ hatthattharaṃ assattharaṃ rathattharaṃ
ajinappaveṇiṃ  kadalimigapavarapaccattharaṇaṃ  sauttaracchadaṃ ubhatolohitakupadhānaṃ .
Bhikkhū   kukkuccāyantā   nābhinisīdanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave ṭhapetvā tīṇi āsandiṃ pallaṅkaṃ
tūlikaṃ avasesaṃ 4- gihivikaṭaṃ abhinisīdituṃ na tveva abhinipajjitunti.
   [268]  Tena kho pana samayena manussā bhattagge antaraghare
tūlonaddhaṃ  mañcampi  piṭhampi paññāpenti 1- . bhikkhū kukkuccāyantā
na  abhinisīdanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi
bhikkhave gihivikaṭaṃ abhinisīdituṃ na tveva abhinipajjitunti.
   [269]  Athakho  bhagavā  anupubbena  cārikañcaramāno  yena
sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho anāthapiṇḍiko gahapati
@Footnote: 1 Ma. paññapenti. 2 Yu. kaṭṭhissaṃ. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
@4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Bhagavantaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante  bhagavā  svātanāya
bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena .
Athakho   anāthapiṇḍiko   gahapati  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā
uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [270]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati tassā rattiyā accayena
paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi
kālo  bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti  .  athakho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya  yena  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa
nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi
saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappetvā
sampavāretvā   bhagavantaṃ   bhuttāviṃ   onītapattapāṇiṃ  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati bhagavantaṃ
etadavoca  kathāhaṃ  bhante  jetavane  paṭipajjāmīti  .  tenahi
tvaṃ  gahapati  jetavanaṃ  āgatānāgatassa  cātuddisassa  saṅghassa
patiṭṭhāpehīti  .  evaṃ  bhanteti  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati
bhagavato  paṭissutvā  jetavanaṃ  āgatānāgatassa  cātuddisassa saṅghassa
patiṭṭhāpesi  .  athakho  bhagavā  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  imāhi
gāthāhi anumodi
   [271] Sītaṃ uṇhaṃ paṭihanti   tato vāḷamigāni ca
      Siriṃsape ca makase        sisire cāpi vuṭṭhiyo
      tato vātātapo ghoro    sañjāto paṭihaññati.
      Leṇatthañca sukhatthañca   jhāyituñca vipassituṃ
      vihāradānaṃ saṅghassa      aggaṃ buddhehi vaṇṇitaṃ.
      Tasmā hi paṇḍito poso  sampassaṃ atthamattano
      vihāre kāraye ramme     vāsayettha bahussute
      tesaṃ annañca pānañca   vatthasenāsanāni ca
      dadeyya ujubhūtesu       vippasannena cetasā.
      Te tassa dhammaṃ desenti   sabbadukkhā panūdanaṃ
      yaṃ so dhammaṃ idhaññāya    parinibbāti anāsavoti.
Athakho  bhagavā  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  imāhi  gāthāhi  anumoditvā
uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [272]  Tena  kho  pana samayena aññatarassa ājīvakasāvakassa
mahāmattassa  saṅghabhattaṃ  hoti  .  āyasmā  upanando  sakyaputto
pacchā  āgantvā vippakatabhojane 1- anantarikaṃ bhikkhuṃ vuṭṭhāpesi .
Bhattaggaṃ  kolāhalaṃ  ahosi  .  athakho  so  mahāmatto ujjhāyati
khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  pacchā
āgantvā  vippakatabhojane  anantarikaṃ  bhikkhuṃ  2-  vuṭṭhāpessanti
bhattaggaṃ  kolāhalaṃ  ahosi  nanu  nāma labbhā aññatrāpi nisinnena
@Footnote: 1 Ma. vippakatabhojanaṃ. 2 Yu. vippatabhojane bhikkhū.
Yāvadatthaṃ  bhuñjitunti  .  assosuṃ  kho  bhikkhū  tassa  mahāmattassa
ujjhāyantassa  khīyantassa  vipācentassa  . ye te bhikkhū appicchā
.pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
upanando  sakyaputto pacchā āgantvā vippakatabhojane 1- anantarikaṃ
bhikkhuṃ  vuṭṭhāpessati  bhattaggaṃ  kolāhalaṃ  ahosīti  .  athakho te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira tvaṃ upananda
pacchā  āgantvā  vippakatabhojane  anantarikaṃ  bhikkhuṃ  vuṭṭhāpesi
bhattaggaṃ kolāhalaṃ ahosīti. Saccaṃ bhagavāti.
   {272.1}  Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa
pacchā  āgantvā  vippakatabhojane  anantarikaṃ  bhikkhuṃ  vuṭṭhāpessasi
bhattaggaṃ  kolāhalaṃ ahosi netaṃ moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
vippakatabhojane  1-  anantariko  2-  bhikkhu  vuṭṭhāpetabbo  yo
vuṭṭhāpeyya  āpatti  dukkaṭassa sace vuṭṭhāpeti pavārito ca hoti
gaccha udakaṃ āharāti vattabbo evañce taṃ labhetha iccetaṃ kusalaṃ no
ce  labhetha sādhukaṃ sitthāni gilitvā vuḍḍhatarassa bhikkhuno 3- āsanaṃ
dātabbaṃ  na  tvevāhaṃ  bhikkhave  kenaci  pariyāyena  vuḍḍhatarassa
bhikkhuno   āsanaṃ   paṭibāhitabbanti  vadāmi  yo  paṭibāheyya
āpatti dukkaṭassāti.
@Footnote: 1 Ma. vippakatabhojano. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 3 Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
   [273] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū gilāne bhikkhū
vuṭṭhāpenti . gilānā evaṃ vadenti na mayaṃ āvuso sakkoma vuṭṭhātuṃ
gilānamhāti  .  mayaṃ  āyasmante  vuṭṭhāpessāmāti  pariggahetvā
vuṭṭhāpetvā  ṭhitake  muñcanti  .  gilānā  mucchitā  papatanti
.pe.  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe. na bhikkhave gilāno
vuṭṭhāpetabbo yo vuṭṭhāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [274]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiyā bhikkhū gilānā
mayamhā  avuṭṭhāpanīyāti varaseyyāyo palibuddhanti 1- .pe. bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave gilānassa paṭirūpaṃ
seyyaṃ dātunti.
   [275]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū lesakappena
senāsanaṃ  paṭibāhanti  .pe.  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Na  bhikkhave  lesakappena  senāsanaṃ  paṭibāhitabbaṃ  yo paṭibāheyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [276]  Tena kho pana samayena sattarasavaggiyā bhikkhū aññataraṃ
paccantimaṃ  mahāvihāraṃ  paṭisaṅkharonti  idha mayaṃ vassaṃ vasissāmāti .
Addasaṃsu  kho  chabbaggiyā  bhikkhū  sattarasavaggiye  bhikkhū  vihāraṃ
paṭisaṅkharonte  disvāna  evamāhaṃsu  ime  āvuso  sattarasavaggiyā
bhikkhū  vihāraṃ  paṭisaṅkharonti  handa  ne  vuṭṭhāpessāmāti  2-
@Footnote: 1 Ma. paribuddhenti. 2 Yu. vuṭṭhāpemāti.
Ekacce  evamāhaṃsu  āgamethāvuso  yāva paṭisaṅkharonti paṭisaṅkhate
vuṭṭhāpessāmāti  .  athakho  chabbaggiyā  bhikkhū  sattarasavaggiye
bhikkhū  etadavocuṃ  uṭṭhethāvuso amhākaṃ vihāro pāpuṇātīti . nanu
āvuso paṭikacceva 1- ācikkhitabbaṃ mayañca aññaṃ paṭisaṅkhareyyāmāti.
Nanu  āvuso saṅghiko vihāroti . āmāvuso saṅghiko vihāroti .
Uṭṭhethāvuso  amhākaṃ  vihāro  pāpuṇātīti  .  mahallako āvuso
vihāro  tumhepi  vasatha mayaṃpi vasissāmāti . uṭṭhethāvuso amhākaṃ
vihāro pāpuṇātīti kupitā anattamanā gīvāyaṃ gahetvā nikkaḍḍhanti .
Te tehi 2- nikkaḍḍhiyamānā rodanti.
   {276.1} Bhikkhū evamāhaṃsu kissa tumhe āvuso rodathāti .
Ime  āvuso  chabbaggiyā  bhikkhū kupitā anattamanā amhe saṅghikā
vihārā nikkaḍḍhantīti . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū kupitā anattamanā
bhikkhū  saṅghikā vihārā nikkaḍḍhissantīti . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū kupitā
anattamanā  bhikkhū  saṅghikā  vihārā  nikkaḍḍhantīti . saccaṃ bhagavāti
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. paṭigacceva. 2 Ma. Yu. tehisaddo na paññāyati.
Kupitena  anattamanena  bhikkhū saṅghikā vihārā nikkaḍḍhitabbā 1- yo
nikkaḍḍheyya   yathādhammo   kāretabbo   anujānāmi   bhikkhave
senāsanaṃ gāhetunti.
   [277]  Athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kena nu kho senāsanaṃ
gāhetabbanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe. anujānāmi
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ  bhikkhuṃ  senāsanagāhāpakaṃ sammannituṃ
yo  na  chandāgatiṃ  gaccheyya  na dosāgatiṃ gaccheyya na mohāgatiṃ
gaccheyya na bhayāgatiṃ gaccheyya gāhitāgāhitañca 2- jāneyya.
   [278]  Evañca  pana  bhikkhave sammannitabbo . paṭhamaṃ bhikkhu
yācitabbo  .  yācitvā  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo  suṇātu  me  bhante  saṅgho  yadi  saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  senāsanagāhāpakaṃ  sammanneyya . esā
ñatti  .  suṇātu  me  bhante  saṅgho  saṅgho  itthannāmaṃ bhikkhuṃ
senāsanagāhāpakaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno   senāsanagāhāpakassa   sammati  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati  so  bhāseyya  .  sammato  saṅghena  itthannāmo bhikkhu
senāsanagāhāpako  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. na bhikkhave kupitena anattamanena bhikkhu saṅghikā vihārā nikkaḍḍhitabbo.
@2 Yu. Ma. gahitāgahitañca.
Dhārayāmīti.
   [279]  Athakho  senāsanagāhāpakānaṃ  bhikkhūnaṃ  etadahosi kathaṃ
nu  kho  senāsanaṃ  gāhāpetabbanti  1-  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave paṭhamaṃ bhikkhū gaṇetuṃ bhikkhū gaṇetvā
seyyā  gaṇetuṃ  seyyā  gaṇetvā  seyyaggena  gāhetunti .
Seyyaggena  gāhentā  seyyā  ussādiyiṃsu 2- .pe. anujānāmi
bhikkhave  vihāraggena  gāhetunti . vihāraggena gāhentā vihārā
ussādiyiṃsu  .pe.  anujānāmi  bhikkhave pariveṇaggena gāhetunti .
Pariveṇaggena  gāhentā  pariveṇā  ussādiyiṃsu  .  anujānāmi
bhikkhave  anubhāgampi  dātuṃ  gahite anubhāge añño bhikkhu āgacchati
na akāmā dātabboti.
   [280] Tena kho pana samayena bhikkhū nissīme ṭhitassa senāsanaṃ
gāhenti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  na bhikkhave
nissīme  ṭhitassa  senāsanaṃ  gāhetabbaṃ  yo  gāheyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   [281]  Tena  kho  pana  samayena bhikkhū senāsanaṃ gahetvā
sabbakālaṃ  paṭibāhanti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.
Na  bhikkhave  senāsanaṃ  gahetvā  3-  sabbakālaṃ paṭibāhitabbaṃ yo
paṭibāheyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  vassānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāhetabbanti. 2 Ma. ussārayiṃsu. 3 Ma. gāhetvā.
Temāsaṃ paṭibāhituṃ utukālaṃ 1- na paṭibāhitunti.
   [282] Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi katī nu kho senāsanagāhāti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tayome bhikkhave senāsanagāhā
purimako   pacchimako  antarāmuttako  aparajjugatāya  āsāḷhiyā
purimako  gāhetabbo  māsagatāya  āsāḷhiyā pacchimako gāhetabbo
aparajjugatāya  pavāraṇāya  āyatiṃ  vassāvāsatthāya  antarāmuttako
gāhetabbo ime kho bhikkhave tayo senāsanagāhāti.
           Dutiyabhāṇavāraṃ.
   [283] Tena kho pana samayena āyasmā upanando sakyaputto
sāvatthiyaṃ senāsanaṃ gahetvā aññataraṃ gāmakāvāsaṃ agamāsi tatrapi 2-
senāsanaṃ  agahesi  .  athakho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho
āvuso  āyasmā  upanando  sakyaputto  bhaṇḍanakārako kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  sacāyaṃ  idha
vassaṃ  vasissati  sabbe  va  mayaṃ  na  phāsu  vasissāma  handa naṃ
pucchāmāti  .  athakho  te  bhikkhū  āyasmantaṃ  upanandaṃ sakyaputtaṃ
etadavocuṃ  nanu  tayā  āvuso  upananda  sāvatthiyaṃ  senāsanaṃ
gahitanti  .  evamāvusoti . kiṃ pana tvaṃ āvuso upananda eko
dve  paṭibāhasīti  .  idhadānāhaṃ  āvuso  muñcāmi  tattha
te  gaṇhāmīti  .  ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā .pe. te
@Footnote: 1 Ma. pana. 2 Ma. Yu. tatthapi.
Ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma āyasmā upanando
sakyaputto  eko  dve  paṭibāhessatīti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira tvaṃ upananda eko dve paṭibāhasīti.
Saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa
eko dve paṭibāhessasi tattha tayā moghapurisa gahitaṃ idha mukkaṃ 1-
idha  gahitaṃ  2- tatra mukkaṃ 1- evaṃ kho tvaṃ moghapurisa ubhayattha
paribāhiro  3-  netaṃ  moghapurisa appasannānaṃ vā pasādāya .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave ekena
dve paṭibāhitabbā yo paṭibāheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [284] Tena kho pana samayena bhagavā bhikkhūnaṃ anekapariyāyena
vinayakathaṃ  katheti  vinayassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  vinayapariyattiyā  vaṇṇaṃ
bhāsati  ādissa  ādissa  āyasmato  upālissa  vaṇṇaṃ  bhāsati .
Bhikkhūnaṃ  etadahosi  4- bhagavā kho bhikkhūnaṃ anekapariyāyena vinayakathaṃ
katheti  vinayassa  vaṇṇaṃ  bhāsati  vinayapariyattiyā  vaṇṇaṃ  bhāsati
ādissa  ādissa  āyasmato  upālissa  vaṇṇaṃ  bhāsati  handa
mayaṃ  āvuso  āyasmato upālissa santike vinayaṃ pariyāpuṇāmāti .
Te  ca 5- bahū bhikkhū therā ca navā ca majjhimā ca āyasmato
@Footnote: 1 Ma. muttaṃ. 2 Ma. idha tayā gahitaṃ. Yu. idha gahitaṃ kho. 3 Yu. paṭibāhiro.
@4 Ma. Yu. bhikkhūnaṃ etadahosīti ime pāṭhā natthi. tattha bhikkhū bhagavā kho
@bhikkhūnaṃ anekapariyāyena vinayakathaṃ kathetītiādivacanaṃyeva āgataṃ. 5 Yu. tedha.
Upālissa  santike  vinayaṃ  pariyāpuṇanti  . āyasmā upāli ṭhitako
va 1- uddisati therānaṃ bhikkhūnaṃ gāravena. Therāpi bhikkhū ṭhitakā va 1-
uddisāpenti dhammagāravena . tatra 2- therā ceva bhikkhū kilamanti
āyasmā ca upāli 3- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Anujānāmi
bhikkhave  navakena  bhikkhunā  uddisantena samake vā āsane nisīdituṃ
uccatarake  4-  vā dhammagāravena therena bhikkhunā uddisāpentena
samake vā āsane nisīdituṃ nīcatarake 5- vā dhammagāravenāti.
   [285] Tena kho pana samayena bahū bhikkhū āyasmato upālissa
santike  ṭhitakā  va  uddesaṃ  paṭimānentā  kilamanti  . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  samānāsanikehi saha
nisīditunti.
   [286] Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kittāvatā nu kho samānāsaniko
hotīti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
tivassantarena saha nisīditunti.
   [287] Tena kho pana samayena sambahulā bhikkhū 6- samānāsanikā
ekamañce 7- nisīditvā mañcaṃ bhindiṃsu . ekapīṭhe 8- nisīditvā pīṭhaṃ
bhindiṃsu  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. vasaddo na dissati. 2 Ma. Yu. tattha. 3 Ma. kilamati. 4 Ma. Yu. uttare.
@5 Ma. Yu. nīcatare. 6 Yu. bhikkhūti na dissati. 7 Ma. Yu. mañce. 8 Ma. Yu. pīṭhe.
Tivaggassa  mañcaṃ  tivaggassa  pīṭhanti  .  tivaggopi mañce nisīditvā
mañcaṃ  bhindi  .  pīṭhe nisīditvā piṭhaṃ bhindi . te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  duvaggassa  mañcaṃ
duvaggassa pīṭhanti.
   [288]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū asamānāsanikehi saha
dīghāsane  nisīdituṃ  kukkuccāyanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  ṭhapetvā  paṇḍakaṃ  mātugāmaṃ  ubhatobyañjanaṃ
asamānāsanikehi saha dīghāsane nisīditunti.
   [289]  Athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kittakaṃ pacchimaṃ 1- nu kho
dīghāsanaṃ  hotīti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  yaṃ  tiṇṇannaṃ  2-
pahoti ettakaṃ pacchimaṃ 3- dīghāsananti.
   [290]  Tena kho pana samayena visākhā migāramātā saṅghassa
atthāya  sālindaṃ  pāsādaṃ  kārāpetukāmā  hoti  hatthinakhakaṃ .
Athakho  bhikkhūnaṃ  etadahosi  kinnu  kho  bhagavatā  pāsādaparibhogo
anuññāto  kiṃ  ananuññātoti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave sabbaṃ pāsādaparibhoganti.
   [291]  Tena  kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa
ayyikā  4-  kālakatā  hoti . tassā kālakiriyāya saṅghassa bahuṃ
akappiyabhaṇḍaṃ   uppannaṃ   hoti  seyyathīdaṃ  āsandi  pallaṅko
@Footnote: 1 Yu. kittakapacchimaṃ. 2 Ma. Yu. tiṇṇaṃ. 3 Yu. ettakapacchimaṃ. 4 Yu. ayyakā.
Goṇako  cittakā  paṭikā  paṭalikā  tūlikā  vikaṭikā  uddhalomī
ekantalomī  kaṭissaṃ  koseyyaṃ  kuttakaṃ  hatthattharaṃ assattharaṃ rathattharaṃ
ajinappaveṇi  kadalimigapavarapaccattharaṇaṃ  sauttaracchadaṃ ubhatolohitakupadhānaṃ .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave āsandiyā
pāde   chinditvā   paribhuñjituṃ  pallaṅkassa  vāḷe  bhinditvā
paribhuñjituṃ  tūlikaṃ  vijaṭetvā  bimbohanaṃ  kātuṃ  avasesaṃ  bhummattharaṇaṃ
kātunti.
   [292] Tena kho pana samayena sāvatthiyā avidūre aññatarasmiṃ
gāmakāvāse  āvāsikā  bhikkhū  upaddutā  honti  āgantukagamikānaṃ
bhikkhūnaṃ  senāsanaṃ  paññāpentā  . athakho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi
etarahi  kho  mayaṃ  āvuso  upaddutā  āgantukagamikānaṃ  bhikkhūnaṃ
senāsanaṃ  paññāpentā  handa  mayaṃ āvuso sabbaṃ saṅghikaṃ senāsanaṃ
ekassa  dema  tassa  santakaṃ  paribhuñjissāmāti  . te sabbaṃ 1-
saṅghikaṃ senāsanaṃ ekassa adaṃsu . āgantukā 2- te āvāsike 3-
bhikkhū  etadavocuṃ  amhākaṃ  āvuso  senāsanaṃ  paññāpethāti .
Natthāvuso  saṅghikaṃ  senāsanaṃ sabbaṃ amhehi ekassa dinnanti . kiṃ
pana tumhe āvuso saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjethāti . Evamāvusoti.
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ vissajjessantīti . bhagavato
@Footnote: 1 Yu. sabbaṃpi. 2 Ma. Yu. āgantukā bhikkhū. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Etamatthaṃ  ārocesuṃ  . saccaṃ kira bhikkhave bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ
vissajjentīti . saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma
te  bhikkhave  moghapurisā  saṅghikaṃ  senāsanaṃ  vissajjessanti  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi  pañcimāni  bhikkhave  avissajjiyāni  na
vissajjetabbāni saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā vissajjitānipi
avissajjitāni honti yo vissajjeyya āpatti thullaccayassa.
   {292.1}  Katamāni pañca . ārāmo ārāmavatthu idaṃ paṭhamaṃ
avissajjiyaṃ  na  vissajjetabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena vā puggalena
vā  vissajjitampi  avissajjitaṃ  hoti  yo  vissajjeyya  āpatti
thullaccayassa  vihāro  vihāravatthu  idaṃ  dutiyaṃ  avissajjiyaṃ  na
vissajjetabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena vā puggalena vā vissajjitampi
avissajjitaṃ  hoti  yo  vissajjeyya  āpatti  thullaccayassa  mañco
pīṭhaṃ  bhisī  1-  bimbohanaṃ  idaṃ  tatiyaṃ avissajjiyaṃ na vissajjetabbaṃ
saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena  vā vissajjitampi avissajjitaṃ
hoti   yo   vissajjeyya   āpatti  thullaccayassa  lohakumbhī
lohabhāṇakaṃ  lohavārako  lohakaṭāhaṃ  vāsī  pharasu  kuṭhārī kuddālo
nikhādanaṃ  idaṃ  catutthaṃ  avissajjiyaṃ  na  vissajjetabbaṃ  saṅghena vā
gaṇena  vā  puggalena  vā  vissajjitampi  avissajjitaṃ  hoti
yo  vissajjeyya  āpatti  thullaccayassa  vallī  veḷu  muñjaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhisi.
Pabbajaṃ  1-  tiṇaṃ  mattikā  dārubhaṇḍaṃ  mattikābhaṇḍaṃ  idaṃ  pañcamaṃ
avissajjiyaṃ  na vissajjetabbaṃ saṅghena vā gaṇena vā puggalena vā
vissajjitampi  avissajjitaṃ  hoti yo vissajjeyya āpatti thullaccayassa
imāni  kho  bhikkhave  pañca  avissajjiyāni  na  vissajjetabbāni
saṅghena   vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vissajjitānipi
avissajjitāni honti yo vissajjeyya āpatti thullaccayassāti.
   [293]  Athakho  bhagavā  sāvatthiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
kiṭāgiri  tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi
bhikkhusatehi  sārīputtamoggallānehi  ca  .  assosuṃ  kho assaji-
punabbasukā  bhikkhū bhagavā kira kiṭāgiriṃ āgacchati mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi  sārīputtamoggallānehi  ca  handa
mayaṃ  āvuso  sabbaṃ  saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājema pāpicchā sārīputta-
moggallānā  pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gatā na mayaṃ tesaṃ senāsanaṃ
paññāpessāmāti. Te sabbaṃ saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājesuṃ.
   {293.1}  Athakho  bhagavā  anupubbena  cārikañcaramāno yena
kiṭāgiri  tadavasari  .  athakho  bhagavā  sambahule  bhikkhū āmantesi
gacchatha  tumhe  bhikkhave  assajipunabbasuke  bhikkhū  upasaṅkamitvā
evaṃ  vadetha  bhagavā  āvuso  āgacchati  mahatā  bhikkhusaṅghena
saddhiṃ    pañcamattehi    bhikkhusatehi    sārīputtamoggallānehi
@Footnote: 1 Yu. muñjapabbajaṃ.
Ca  bhagavato  ca  āvuso  senāsanaṃ  paññāpetha  bhikkhusaṅghassa  ca
sārīputtamoggallānānañcāti  .  evambhanteti  kho  te  bhikkhū
bhagavato  paṭissutvā  yena  assajipunabbasukā  bhikkhū  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  assajipunabbasuke  bhikkhū  etadavocuṃ  bhagavā  āvuso
āgacchati  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  pañcamattehi  bhikkhusatehi
sārīputtamoggallānehi  ca  bhagavato ca āvuso senāsanaṃ paññāpetha
bhikkhusaṅghassa   ca   sārīputtamoggallānānañcāti  .  natthāvuso
saṅghikaṃ  senāsanaṃ  sabbaṃ  amhehi  bhājitaṃ svāgataṃ āvuso bhagavato
yasmiṃ  vihāre  bhagavā  icchissati  tasmiṃ vihāre vasissati pāpicchā
sārīputtamoggallānā  pāpikānaṃ  icchānaṃ  vasaṃ  gatā na mayaṃ tesaṃ
senāsanaṃ  paññāpessāmāti  .  kimpana  tumhe  āvuso  saṅghikaṃ
senāsanaṃ bhājitthāti . evamāvusoti . ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ hi nāma assajipunabbasukā
bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājessantīti.
   {293.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ kira bhikkhave assajipunabbasukā bhikkhū saṅghikaṃ senāsanaṃ bhājentīti.
Saccaṃ  bhagavāti  .  kathaṃ  hi nāma te bhikkhave moghapurisā saṅghikaṃ
senāsanaṃ  bhājessanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā pasādāya
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi pañcimāni
bhikkhave  avebhaṅgiyāni  na  vibhajitabbāni  saṅghena  vā gaṇena vā
Puggalena  vā  vibhattānipi  avibhattāni  honti  yo  vibhajeyya
āpatti  thullaccayassa  .  katamāni  pañca . ārāmo ārāmavatthu
idaṃ  paṭhamaṃ  avebhaṅgiyaṃ  na  vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena vā
puggalena  vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti  yo  vibhajeyya āpatti
thullaccayassa  vihāro  vihāravatthu  idaṃ  dutiyaṃ  avebhaṅgiyaṃ  na
vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vibhattampi
avibhattaṃ  hoti  yo  vibhajeyya  āpatti  thullaccayassa  mañco
pīṭhaṃ  bhisī  bimbohanaṃ  idaṃ  tatiyaṃ  avebhaṅgiyaṃ na vibhajitabbaṃ saṅghena
vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti yo
vibhajeyya  āpatti  thullaccayassa  lohakumbhī  lohabhāṇakaṃ  lohavārako
lohakaṭāhaṃ  vāsī  pharasu  kuṭhārī  kuddālo  nikhādanaṃ  idaṃ  catutthaṃ
avebhaṅgiyaṃ  na  vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena
vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti  yo vibhajeyya āpatti thullaccayassa
vallī  veḷu  muñjaṃ  pabbajaṃ  tiṇaṃ  mattikā  dārubhaṇḍaṃ  mattikābhaṇḍaṃ
idaṃ  pañcamaṃ  avebhaṅgiyaṃ  na  vibhajitabbaṃ  saṅghena  vā gaṇena vā
puggalena  vā  vibhattampi  avibhattaṃ  hoti  yo  vibhajeyya āpatti
thullaccayassa  imāni kho bhikkhave pañca avebhaṅgiyāni na vibhajitabbāni
saṅghena  vā  gaṇena  vā  puggalena  vā  vibhattānipi avibhattāni
honti yo vibhajeyya āpatti thullaccayassāti.
   [294]  Athakho  bhagavā kiṭāgirismiṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
āḷavī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno  yena
āḷavī tadavasari. Tatra sudaṃ bhagavā āḷaviyaṃ viharati aggāḷave cetiye.
   [295] Tena kho pana samayena āḷavikā 1- bhikkhū evarūpāni
navakammāni   denti   piṇḍanikkhepanamattenapi   navakammaṃ   denti
kuḍḍalepanamattenapi    navakammaṃ   denti   dvāraṭṭhapanamattenapi
navakammaṃ   denti   aggaḷavaṭṭikaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti
ālokasandhikaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti  setavaṇṇakaraṇamattenapi
navakammaṃ   denti   kāḷavaṇṇakaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti
gerukaparikammakaraṇamattenapi  navakammaṃ  denti  chādanamattenapi  navakammaṃ
denti  bandhanamattenapi  navakammaṃ  denti  bhaṇḍikādhānamattenapi  2-
navakammaṃ   denti   khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇamattenapi  navakammaṃ  denti
paribhaṇḍakaraṇamattenapi   navakammaṃ   denti  vīsativassikampi  navakammaṃ
denti  tiṃsavassikampi  navakammaṃ  denti  yāvajīvikampi  navakammaṃ denti
dhūmakālikampi pariyositaṃ vihāraṃ navakammaṃ denti.
   {295.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āḷavikā  bhikkhū  evarūpāni  navakammaṃ
dassanti   piṇḍanikkhepanamattenapi  navakammaṃ  dassanti  kuḍḍalepana-
mattenapi   navakammaṃ   dassanti   dvāraṭṭhapanamattenapi  navakammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. āḷavakā. 2 Yu. gaṇḍikādhānamattenapi. Ma. bhaṇḍikāṭhapanamattenapi.
Dassanti   aggaḷavaṭṭikaraṇamattenapi   navakammaṃ  dassanti  āloka-
sandhikaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti   setavaṇṇakaraṇamattenapi
navakammaṃ   dassanti   kāḷavaṇṇakaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti
gerukaparikammakaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti   chādanamattenapi
navakammaṃ  dassanti  bandhanamattenapi  navakammaṃ  dassanti  bhaṇḍikādhāna-
mattenapi    navakammaṃ   dassanti   khaṇḍaphullapaṭisaṅkharaṇamattenapi
navakammaṃ   dassanti   paribhaṇḍakaraṇamattenapi   navakammaṃ   dassanti
vīsativassikampi  navakammaṃ  dassanti  tiṃsavassikampi  navakammaṃ  dassanti
yāvajīvikampi  navakammaṃ  dassanti  dhūmakālikampi  pariyositaṃ  vihāraṃ
navakammaṃ dassantīti.
   {295.2} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Saccaṃ kira bhikkhave .pe. saccaṃ bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ
katvā   bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave  piṇḍanikkhepanamattena
navakammaṃ  dātabbaṃ  na  kuḍḍalepanamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na
dvāraṭṭhapanamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  aggaḷavaṭṭikaraṇamattena
navakammaṃ  dātabbaṃ  na  ālokasandhikaraṇamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ
na  setavaṇṇakaraṇamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  kāḷavaṇṇakaraṇamattena
navakammaṃ  dātabbaṃ  na  gerukaparikammakaraṇamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ
na  chādanamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  bandhanamattena  navakammaṃ
dātabbaṃ  na  bhaṇḍikādhānamattena  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  khaṇḍaphulla-
paṭisaṅkharaṇamattena   navakammaṃ   dātabbaṃ  na  paribhaṇḍakaraṇamattena
Navakammaṃ   dātabbaṃ   na  vīsativassikaṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ  na
tiṃsavassikaṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ  na  yāvajīvikaṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ
na  dhūmakālikaṃ  pariyositaṃ  vihāraṃ  navakammaṃ  dātabbaṃ  yo  dadeyya
āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave  akataṃ  vā  vihāraṃ
vippakataṃ  vā  navakammaṃ  dātuṃ  khuddake vihāre kammaṃ oloketvā
chappañcavassikaṃ  navakammaṃ  dātuṃ  aḍḍhayoge  kammaṃ  oloketvā
sattaṭṭhavassikaṃ  navakammaṃ  dātuṃ  mahallake  vihāre  pāsāde  vā
kammaṃ oloketvā dasadvādasavassikaṃ navakammaṃ dātunti.
   [296] Tena kho pana samayena bhikkhū sabbaṃ vihāraṃ 1- navakammaṃ
denti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . na bhikkhave sabbe
vihāre navakammaṃ dātabbaṃ 2- yo dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [297] Tena kho pana samayena bhikkhū ekassa dve navakamme 3-
denti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave ekassa
dve dātabbā yo dadeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [298] Tena kho pana samayena bhikkhū navakammaṃ gahetvā aññaṃ
vāsenti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave navakammaṃ
gahetvā añño vāsetabbo yo vāseyya āpatti dukkaṭassāti.
   [299]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū navakammaṃ gahetvā
@Footnote: 1 Ma. sabbe vihāre. 2 Yu. na bhikkhave sabbo vihāro navakammaṃ dātabbo.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Saṅghikaṃ  paṭibāhanti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
navakammaṃ  gahetvā  saṅghikaṃ  paṭibāhitabbaṃ  yo  paṭibāheyya āpatti
dukkaṭassa anujānāmi bhikkhave ekaṃ varaseyyaṃ gahetunti.
   [300] Tena kho pana samayena bhikkhū nissīme ṭhitassa navakammaṃ
denti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave nissīme
ṭhitassa navakammaṃ dātabbaṃ yo dadeyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 1-140. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=0&items=665              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=0&items=665&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=0&items=665              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=0&items=665              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=0              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :