ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [979]  Panca  apattiyo  . panca apattikkhandha . panca
vinitavatthuni  .  panca  kammani  anantarikani  .  panca  puggala
niyata  .  panca  chedanaka  apattiyo . pancahakarehi apattim
apajjati  .  pancapattiyo  musavadapaccaya  .  pancahakarehi
kammam  na  upeti  sayam  va kammam na karoti param va najjhesati
chandam  va  parisuddhim  va  na deti kayiramane kamme patikkosati
kate  va  pana  kamme  adhammaditthi hoti . pancahakarehi kammam
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. sabhagupajjhayena . 2 Si. Ma. Yu. sucaritam . 3 Yu. paccantime ca.
@4 Si. anannasammutiyo ca. Ma. ananna sammutiyo ca. Yu. ananna sammutiya ca.
@5 Ma. vissajjeyya.
Upeti sayam va kammam karoti param va ajjhesati chandam va parisuddhim
va  deti  kayiramane  kamme nappatikkosati kate va pana kamme
dhammaditthi  hoti  .  panca  pindapatikassa  bhikkhuno  kappanti
anamantacaro  ganabhojanam  paramparabhojanam  anadhitthanam  avikappana .
Pancahangehi   samannagato   bhikkhu   ussankitaparisankito   hoti
papabhikkhupa  akuppadhammopi  vesiyagocaro  va  hoti  vidhavagocaro
va  hoti  thullakumarigocaro  va  hoti  pandakagocaro va hoti
bhikkhunigocaro va hoti.
   {979.1}  Panca  telani  tilatelam  sasapatelam  madhukatelam
erandakatelam  vasatelam  .  panca  vasani  acchavasam  macchavasam
susukavasam  sukaravasam  gadrabhavasam  .  panca  byasanani  natibyasanam
bhogabyasanam  rogabyasanam  silabyasanam  ditthibyasanam  .  panca  sampada
natisampada  bhogasampada  arogasampada  silasampada  ditthisampada .
Panca  nissayapatippassaddhiyo  upajjhayamha  upajjhayo  pakkanto
va hoti vibbhanto va kalakato va pakkhasankanto va anattiyeva
pancami  . panca puggala na upasampadetabba addhanahino angahino
vatthuvipanno  karanadukkatako  aparipuro  .  panca pamsukulani sosanikam
apanikam  1- undurakkhayitam 2- upacikakkhayikam aggidaddham . aparanipi
panca pamsukulani gokhayitam ajakkhayitam 3- thupacivaram abhisekikam 4- gatapatiyagatam.
Panca  avahara  theyyavaharo  pasayhavaharo  parikappavaharo
@Footnote: 1 Ma. Yu. papanikam . 2 Ma. undurakkhayikam . 3 Ma. gokhayikam ajakkhayikam.
@4 Ma. Yu. abhisekikam.
Paticchannavaharo  kusavaharo  .  panca  mahacora  santo
samvijjamana  lokasmim  .  panca  avissajjaniyani  1-  .  panca
avebhangiyani  .  pancapattiyo  kayato  samutthahanti  na  vacato
na  cittato  .  pancapattiyo  kayato ca vacato ca samutthahanti
na cittato. Pancapattiyo desanagaminiyo. Panca sangha.
   {979.2} Panca patimokkhuddesa . sabbapaccantimesu janapadesu
vinayadharapancamena ganena upasampadetabbam . pancanisamsa kathinatthare.
Panca  kammani  .  yavatatiyake panca apattiyo . pancahakarehi
adinnam  adiyantassa  apatti  parajikassa . pancahakarehi adinnam
adiyantassa  apatti  thullaccayassa  .  pancahakarehi  adinnam
adiyantassa apatti dukkatassa . panca akappiyani na paribhunjitabbani
adinnanca  hoti  aviditanca  hoti  akappiyanca  hoti appatiggahitanca
hoti akatatirittanca hoti . panca kappiyani paribhunjitabbani dinnanca
hoti  viditanca hoti kappiyanca hoti patiggahitanca hoti katatirittanca
hoti . panca danani apunnani punnasammatani lokassa 2- majjadanam
samajjadanam  itthidanam  usabhadanam  cittakammadanam  .  panca uppanna
duppativinodiya  3-  uppanno  rago  duppativinodiyo  uppanno
doso  duppativinodiyo  uppanno  moho  duppativinodiyo  uppannam
patibhanam  duppativinodiyam  uppannam  gamiyacittam  duppativinodiyam  .
@Footnote: 1 Yu. avissajjiyani . 2 Ma. lokasmim . 3 Ma. duppativinodaya.
Pancanisamsa    sammajjaniya   sakacittam   pasidati   paracittam
pasidati  devata  attamana  honti  pasadikasamvattaniyam  1-  kammam
upacinati  kayassa  bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjati .
Aparepi  pancanisamsa  sammajjaniya  sakacittam  pasidati  paracittam
pasidati  devata  attamana  honti  satthusasanam  katam hoti pacchima
janata ditthanugatim apajjati.
   [980]  Pancahangehi  samannagato  vinayadharo  balotveva
sankham  gacchati  attano  bhasapariyantam  na  ugganhati  parassa
bhasapariyantam  na  ugganhati  attano bhasapariyantam anuggahetva 2-
parassa bhasapariyantam anuggahetva 2- adhammena kareti appatinnaya.
Pancahangehi   samannagato   vinayadharo   panditotveva   sankham
gacchati  attano  bhasapariyantam  ugganhati  parassa  bhasapariyantam
ugganhati  attano  bhasapariyantam  uggahetva  parassa  bhasapariyantam
uggahetva dhammena kareti patinnaya.
   {980.1}  Aparehipi  pancahangehi  samannagato  vinayadharo
balotveva  sankham  gacchati  apattim na janati apattiya mulam na
janati  apattisamudayam  na  janati  apattinirodham  na  janati
apattinirodhagaminim  patipadam  na  janati . pancahangehi samannagato
vinayadharo  panditotveva  sankham  gacchati  apattim janati apattiya
mulam    janati   apattisamudayam   janati   apattinirodham
@Footnote: 1 Ma. pasadikasamvattanika. Yu. pasadikasamvattanikam 2 Ma. na uggahetva.
Janati apattinirodhagaminim patipadam janati.
   {980.2}  Aparehipi  pancahangehi  samannagato  vinayadharo
balotveva  sankham  gacchati  adhikaranam  na  janati  adhikaranassa mulam
na  janati  adhikaranasamudayam  na  janati  adhikarananirodham na janati
adhikarananirodhagaminim  patipadam  na  janati . pancahangehi samannagato
vinayadharo  panditotveva  sankham  gacchati  adhikaranam janati adhikaranassa
mulam  janati  adhikaranasamudayam  janati  adhikarananirodham  janati
adhikarananirodhagaminim patipadam janati.
   {980.3} Aparehipi pancahangehi samannagato vinayadharo balotveva
sankham gacchati vatthum na janati nidanam na janati pannattim na janati
anuppannattim  na  janati anusandhivacanapatham na janati . pancahangehi
samannagato vinayadharo panditotveva sankham gacchati vatthum janati nidanam
janati  pannattim  janati  anuppannattim  janati  anusandhivacanapatham
janati.
   {980.4} Aparehipi pancahangehi samannagato vinayadharo balotveva
sankham gacchati nattim na janati nattiya karanam na janati na pubbakusalo
hoti na aparakusalo hoti akalannu ca hoti. Pancahangehi samannagato
vinayadharo  panditotveva  sankham  gacchati nattim janati nattiya karanam
janati pubbakusalo hoti aparakusalo hoti kalannu ca hoti.
   {980.5} Aparehipi pancahangehi samannagato vinayadharo balotveva
Sankham  gacchati  apattanapattim  na  janati  lahukagarukam  apattim
na  janati  savasesanavasesam  apattim na janati dutthulladutthullam
apattim  na  janati  acariyaparampara  kho  panassa  na suggahita
hoti  na  sumanasikata  na  supadharita  . pancahangehi samannagato
vinayadharo  panditotveva  sankham  gacchati  apattanapattim  janati
lahukagarukam  apattim  janati  savasesanavasesam  apattim  janati
dutthulladutthullam  apattim  janati  acariyaparampara  kho  panassa
suggahita hoti sumanasikata supadharita.
   {980.6} Aparehipi pancahangehi samannagato vinayadharo balotveva
sankham gacchati apattanapattim na janati lahukagarukam apattim na janati
savasesanavasesam  apattim  na  janati dutthulladutthullam apattim na
janati  ubhayani kho panassa patimokkhani vittharena na svagatani
honti  na  suvibhattani  na  suppavattini  na  suvinicchitani  suttaso
anubyanjanaso  .  pancahangehi  samannagato  vinayadharo panditotveva
sankham   gacchati  apattanapattim  janati  lahukagarukam  apattim
janati   savasesanavasesam  apattim  janati  dutthulladutthullam
apattim  janati  ubhayani  kho  panassa  patimokkhani  vittharena
svagatani  honti  suvibhattani  suppavattini  suvinicchitani  suttaso
anubyanjanaso.
   {980.7}  Aparehipi  pancahangehi  samannagato  vinayadharo
balotveva  sankham  gacchati  apattanapattim  na  janati lahukagarukam
Apattim  na  janati  savasesanavasesam  apattim  na  janati
dutthulladutthullam  apattim  na janati adhikarane ca na vinicchayakusalo
hoti  .  pancahangehi  samannagato  vinayadharo  panditotveva
sankham   gacchati  apattanapattim  janati  lahukagarukam  apattim
janati   savasesanavasesam  apattim  janati  dutthulladutthullam
apattim janati adhikarane ca vinicchayakusalo hoti.
   [981]  Panca  arannaka 1- mandatta momuhatta arannako
hoti  papiccho  icchapakato arannako hoti ummada cittakkhepa
arannako  hoti  vannito  2-  buddhehi buddhasavakehiti arannako
hoti   apica  appicchanneva  nissaya  santutthinneva  nissaya
sallekhanneva  nissaya  pavivekanneva  nissaya  idamatthitanneva  3-
nissaya  arannako  hoti  .  panca  pindapatika  [4]- .
Panca  pamsukulika  .  panca  rukkhamulika  .  panca  sosanika .
Panca  abbhokasika . panca tecivarika . panca sapadanacarika .
Panca  nesajjika  .  panca yathasanthatika . panca ekasanika .
Panca   khalupacchabhattika   .   panca  pattapindika  mandatta
momuhatta   pattapindiko   hoti   papiccho   icchapakato
pattapindiko  hoti  ummada  cittakkhepa  pattapindiko  hoti
vannito  2-  buddhehi  buddhasavakehiti  pattapindiko  hoti  apica
@Footnote: 1 Ma. arannika Yu. arannaka . 2 Ma. Yu. vannitam . 3 Ma. idamatthitanneva.
@4 Ma. .pe. sabbattha idisameva.
Appicchanneva   nissaya   santutthinneva  nissaya  sallekhanneva
nissaya   pavivekanneva   nissaya   idamatthitanneva   nissaya
pattapindiko hoti.
   [982] Pancahangehi samannagatena bhikkhuna nanissitena vatthabbam
uposatham  na  janati  uposathakammam  na  janati  patimokkham  na
janati  patimokkhuddesam  na  janati  unapancavasso  hoti .
Pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna  anissitena  vatthabbam  uposatham
janati  uposathakammam  janati  patimokkham  janati patimokkhuddesam
janati pancavasso va hoti atirekapancavasso va.
   {982.1}  Aparehipi  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna
nanissitena  vatthabbam  pavaranam  na  janati  pavaranakammam  na
janati  patimokkham  na  janati  patimokkhuddesam  na  janati
unapancavasso  hoti  .  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna
anissitena  vatthabbam  pavaranam  janati  pavaranakammam  janati
patimokkham  janati  patimokkhuddesam  janati  pancavasso  va
hoti atirekapancavasso va.
   {982.2}  Aparehipi  pancahangehi  samannagatena  bhikkhuna
nanissitena  vatthabbam  apattanapattim  na  janati  lahukagarukam
apattim  na  janati  savasesanavasesam  apattim  na  janati
dutthulladutthullam   apattim   na   janati   unapancavasso
hoti    .    pancahangehi    samannagatena    bhikkhuna
anissitena   vatthabbam   apattanapattim   janati   lahukagarukam
Apattim  janati  savasesanavasesam apattim janati dutthulladutthullam
apattim  janati  pancavasso  va  hoti atirekapancavasso va .
Pancahangehi   samannagataya   bhikkhuniya   nanissitaya  vatthabbam
uposatham  na  janati  uposathakammam  na  janati  patimokkham  na
janati  patimokkhuddesam  na  janati  unapancavassa  hoti .
Pancahangehi  samannagataya  bhikkhuniya  anissitaya  vatthabbam  uposatham
janati  uposathakammam  janati  patimokkham  janati patimokkhuddesam
janati pancavassa va hoti atirekapancavassa va.
   {982.3}  Aparehipi  pancahangehi  samannagataya  bhikkhuniya
nanissitaya  vatthabbam  pavaranam na janati pavaranakammam na janati
patimokkham na janati patimokkhuddesam na janati unapancavassa hoti.
Pancahangehi  samannagataya  bhikkhuniya  anissitaya  vatthabbam  pavaranam
janati  pavaranakammam  janati  patimokkham janati patimokkhuddesam
janati pancavassa va hoti atirekapancavassa va.
   {982.4}  Aparehipi  pancahangehi  samannagataya  bhikkhuniya
nanissitaya  vatthabbam  apattanapattim  na  janati  lahukagarukam
apattim  na  janati  savasesanavasesam  apattim  na  janati
dutthulladutthullam  apattim  na  janati  unapancavassa  hoti .
Pancahangehi   samannagataya   bhikkhuniya   anissitaya   vatthabbam
apattanapattim   janati   lahukagarukam   apattim   janati
savasesanavasesam    apattim    janati    dutthulladutthullam
Apattim janati pancavassa va hoti atirekapancavassa va.
   [983]  Panca adinava apasadike attapi attanam upavadati
anuviccapi   vinnu  garahanti  papako  kittisaddo  abbhuggacchati
sammulho  kalam  karoti  kayassa  bheda  parammarana  apayam
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati . pancanisamsa pasadike attapi
attanam  na  upavadati  anuviccapi  vinnu  pasamsanti  kalyano
kittisaddo   abbhuggacchati  asammulho  kalam  karoti  kayassa
bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjati.
   {983.1}  Aparepi  panca  adinava  apasadike appasanna
nappasidanti  pasannanam  ekaccanam  annathattam  hoti  satthusasanam
akatam hoti pacchima janata ditthanugatim apajjati cittamassa nappasidati.
   {983.2} Pancanisamsa pasadike appasanna pasidanti pasannanam
bhiyyobhavo 1- hoti satthusasanam katam hoti pacchima janata ditthanugatim
apajjati cittamassa pasidati . panca adinava kulupake anamantacare
apajjati  rahonisajjaya  apajjati  paticchanne  asane  apajjati
matugamassa   uttarichappancavacahi  dhammam  desento  apajjati
kamasankappabahulo  ca  viharati  . panca adinava kulupakassa bhikkhuno
ativelam  kulesu  samsatthassa  viharato  matugamassa  abhinhadassanam
dassane sati samsaggo samsagge sati vissaso vissase sati otaro 2-
@Footnote: 1 Ma. bhiyyobhavaya . 2 otaroti kilesanam anto otarananti atthakatha.
Otinnacittassetam  bhikkhuno  patikankham  anabhirato  va  brahmacariyam
carissati  annataram  va  sankilittham  apattim  apajjissati  sikkham
va paccakkhaya hinayavattissati.
   [984]  Panca  bijajatani  mulabijam  khandhabijam  phalubijam aggabijam
bijabijanneva  pancamam  .  pancahi  samanakappehi  phalam  paribhunjitabbam
aggiparicitam satthaparicitam nakhaparicitam abijam nibbatabijanneva pancamam.
   [985]  Panca  visuddhiyo  nidanam  uddisitva avasesam sutena
savetabbam  ayam  pathama  visuddhi  nidanam  uddisitva  cattari
parajikani  uddisitva  avasesam  sutena  savetabbam  ayam dutiya
visuddhi  nidanam  uddisitva  cattari  parajikani uddisitva terasa
sanghadisese  uddisitva  avasesam  sutena  savetabbam  ayam tatiya
visuddhi  nidanam  uddisitva  cattari  parajikani  uddisitva
terasa  sanghadisese  uddisitva  dve aniyate uddisitva avasesam
sutena  savetabbam  ayam catuttha visuddhi . vitthareneva pancami .
Aparapi   panca   visuddhiyo   suttuddeso   parisuddhiuposatho
adhitthanuposatho samaggiuposatho pavaranayeva pancama 1-.
   [986]  Pancanisamsa  vinayadhare  attano  silakkhandho sugutto
hoti   surakkhito   kukkuccapakatanam  patisaranam  hoti  visarado
sanghamajjhe  voharati  paccatthike  sahadhammena  suniggahitam  nigganhati
saddhammatthitiya patipanno hoti . panca adhammikani patimokkhatthapanani.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavarana samaggiuposathoyeva pancamo.
Panca dhammikani patimokkhatthapananiti 1-.
           Pancakam nitthitam.
            Tassuddanam
   [987] Apatti apattikkhandha     vinitanantarena ca
    puggala chedana ceva          apajjati ca paccaya
    na upeti upeti ca            kappantussanki tela ca 2-
    vasabyasanasampada 3-         passaddhi puggalena ca
    sosani gokhayitanca 4-       theyyam coro ca vuccati
    avissajji avebhangi           kayato kayavacato
    desana sanghauddesa 5-       paccanti kathinena ca
    kammani yavatatiyam           parajikathulladukkatam
    akappiyam kappiyanca          apunna duvinodiya 6-
    sammajjani apare ca           bhasam apattimeva ca
    adhikaranam vatthum natti          apatti ubhayani ca
    lahukatthamaka ete           kanhasukka vijanatha
    arannam pindapatanca        pamsurukkhasusanika
    abbhokaso 7- civaranca       sapadano nisajjiko
    santhatikhalupacchapi            pattapindikameva ca
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. Yu. telanca . 3 Ma. vasam byalana sampada.
@Yu. vasam byasanam sampada . 4 Ma. sosanikam khayitanca . 5 Ma. Yu. sangham uddesam.
@6 Ma. Yu. duvinodaya . 7 Yu. abbhokase.
    Uposatham pavaranam            apattanapattipi ca
    kanhasukkapada ete         bhikkhuninampi te tatha
    apasadikapasadi           tatheva apare duve
    kulupake ativelam             bijam samanakappi ca
    visuddhi apare ceva            vinayadhammakani 1- ca
    dhammika ca tatha vutta         nitthita suddhipancakati 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 324-336. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=979&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=979&items=9&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=979&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=979&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=979              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=10434              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=10434              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :