หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๑๙
เสด็จไปศึกษาลัทธิฤาษีชีป่ากับอาฬารดาบส เห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้

	ในสมัยที่กล่าวนี้  แคว้นมคธมีนักบวชที่ตั้งตนเป็นคณาจารย์ต่างๆ   ที่มีชื่อเสียงมากคณะ
ด้วยกัน  แต่ละคณะต่างก็มีศิษย์สาวกและมีคนนับถือมาก  กรุงราชคฤห์ก็เป็นที่สัญจรจาริกผ่านไปมาของ
เจ้าลัทธิต่างๆ เพื่อเผยแพร่ลัทธิของตนให้คนเลื่อมใส

	คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ตอนเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวช ซึ่งอยู่ในแคว้นนี้มีสอง
คณะด้วยกันคือ คณะอาฬารดาบสกาลามโคตร  และคณะอุทกดาบสรามบุตร  ทั้งสองคณะนี้ตั้งอาศรม
สอนศิษย์อยู่ในป่านอกเมือง

	พระมหาบุรุษจึงเสด็จไปยังที่นี่ เพื่อทรงศึษาเล่าเรียนและทดลองดูว่าจะเป็นทางตรัสรู้หรือ
ไม่ เสด็จไปทรงศึกษาที่สำนักแรกก่อน ทรงศึกษาจนสิ้นความรู้ของท่านคณาจารย์เจ้าสำนักแล้ว ทรงเห็น
ว่ายังมิใช่ทางตรัสรู้  จึงเสด็จไปทรงศึกษาในสำนักคณาจารย์ที่สอง  ทรงได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นนิดหน่อย 
แต่ก็ได้เพียงสมาบัติแปด

	'สมาบัติ' หมายถึง ฌาณ คือวิธีทำจิตให้เป็นสมาธิ มีตั้งแต่อย่างหยาบขึ้นไปจนถึงละเอียด
ที่สุด  ทั้งหมดมีแปดขั้นด้วยกัน  ทรงเห็นว่า จิตใจในระดับนี้ก็ยังอยู่ในชั้นของโลกีย์  ปุถุชนสามารถมีได้ 
แต่มีแล้วยังเสื่อมได้  ยังไม่ใช่โลกุตตระคือทางหลุดพ้น

	ท่านคณาจารย์ทั้งสองสำนักชวนพระมหาบุรุษให้อยู่ด้วยกัน เพื่อช่วยสั่งสอนศิษย์สาวกต่อไป 
ทั้งสองท่านสรรเสริญพระมหาบุรุษว่าทรงมีความรู้ยอดเยี่ยมเทียบกับตน  แต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธคำ
เชิญชวนนั้นเสีย

	เมื่อทรงทดลองลัทธิของคณาจารย์ที่มหาชนยกย่องนับถือว่ามีความรู้สูงสุด  แต่ทรงเห็นว่า
มิใช่ทางตรัสรู้ได้ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์   พระมหาบุรุษจึงทรงดำริจะลองทดลองสิ่งที่นักบวช
นักพรตจำนวนมากสมัยนั้นนิยมปฏิบัติกัน ว่าจะเป็นทางตรัสรู้หรือไม่  ทางนั้นก็คือทุกกรกิริยา ที่หมายถึง
การบำเพ็ญเพียรที่เข้มงวด  เกินที่วิสัยสามัญมนุษย์จะทำได้  ที่คนทั่วไปเรียกว่าทรมานตนให้ได้รับความ
ลำบากนั่นเอง
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]