หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๒๕
ทรงลาดหญ้าคาประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพญามารก็กรีฑาพลมาขับไล่

	เหตุการณ์ที่เกิดกับพระมหาบุรุษตอนนี้เรียกว่า 'มารผจญ' ซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก ก่อน
ตรัสรู้ไม่กี่ชั่งโมง  พระอาทิตย์กำลังอัสดงลงลับทิวไม้  สัตว์สี่เท้าที่กำลังจะใช้งาทิ่มแทงพระมหาบุรุษนั้นมี
ชื่อว่า 'นาราคีรีเมขล์' เป็นช้างทรงของพระยาวัสสวดีมารซึ่งเป็นจอมทัพ สตรีที่กำลังบีบมวยผมนั้นคือพระ
นางธรณี มีชื่อจริงว่า 'สุนธรีวนิดา'

	พระยามารตนนี้เคยผจญพระมหาบุรุษมาครั้งหนึ่งแล้ว คือ  เมื่อคราวเสด็จออกจากเมือง แต่
คราวนี้เป็นการผจญชิงชัยกับพระมหาบุรุษยิ่งใหญ่กว่าทุกคราว  กำลังพลที่พระยามารยกมาครั้งนี้มืดฟ้ามัว
ดิน มาทั้งบนเวหา บนดิน และใต้บาดาลขนาดเทพเจ้าที่มาเฝ้ารักษาพระมหาบุรุษต่างเผ่นหนีกลับวิมานกัน
หมดเพราะเกรงกลัวมาร

	ปฐมสมโพธิพรรณนาภาพพลมารตอนนี้ไว้ว่า "...บางจำพวกก็หน้าแดงกายเขียว บางจำพวก
ก็หน้าเขียวกายแดง  ลางเหล่าจำแลงกายขาวหน้าเหลือง...บางหมู่กายลายพร้อยหน้าดำ...ลางพวกกายท่อน
ล่างเป็นนาค กายท่อนต่ำหลากเป็นมนุษย์..."

	ส่วนตัวพระยามารเนรมิตพาหาคือแขนซ้ายและขวาข้างละหนึ่งพันแขน  แต่ละแขนถืออาวุธ
ต่างๆ  เช่น  ดาบ หอก ธนู ศร โตมร (หอกซัด) จักรสังข์ อังกัส (ของ้าวเหล็ก)  คทา ก้อนศิลา หลาว
เหล็ก ครกเหล็ก ขวานถาก ขวานผ่า ตรีศูล (หลาวสามง่าม) ฯลฯ

	เหตุที่พระยามารมาผจญพระมหาบุรุษทุกครั้ง เพราะพระยามารมีนิสัยไม่อยากเห็นใครดีเกิน
หน้าตน  เมื่อพระมหาบุรุษจะทรงพยายามเพื่อเป็นคนดีที่สุดในโลก  จึงขัดขวางไว้  แต่ก็พ่ายแพ้พระมหา
บุรุษทุกครั้ง  ครั้งนี้เมื่อเริ่มยกแรกก็แพ้  แพ้แล้วก็ใช้เล่ห์  คือ  กล่าวตู่พระมหาบุรุษว่ามายึดเอาโพธิบัลลังก์ 
คือตรงที่พระมหาบุรุษประทับนั่ง  ซึ่งพระยามารตู่เป็นที่ของตน  พระยามารอ้างพยานบุคคลคือพวกพ้อง
ของตน ฝ่ายพระมหาบุรุษทรงมองหาใครเป็นพยานไม่ได้ เทพเจ้าเล่าก็เปิดหนีกันหมด จึงทรงเหยียดพระ
หัตถ์ขวาออกจากชายจีวร   แล้วทรงชี้พระดัชนีลงยังพื้นพระธรณี  พระนางธรณีจึงผุดขึ้นตอนนี้เพื่อเป็น
พยาน
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]