หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๓๗
ยสกุลบุตรหน่ายสมบัติ เดินไปสู่ป่าอิสิปตนะ พบพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด

	พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสาวกทั้ง ๕ เสด็จจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หรือ
สถานที่ทรงแสดงธรรม  ซึ่งนับเป็นพรรษาที่หนึ่ง ตอนนี้ยังมิได้เสด็จไปโปรดใครที่ไหนอีก  เพราะย่างเข้า
หน้าฝน แต่มีกุลบุตรผู้หนึ่งนามว่า 'ยส' มาเฝ้า

	ยสกุลบุตรเป็นลูกชายเศรษฐีในเมืองพาราณสี  บิดามารดาสร้างปราสาทเปลี่ยนฤดูให้อยู่  ๓ 
หลัง แต่ละหลังมีนางบำเรอเฝ้าปรนนิบัติจำนวนมาก เที่ยงคืนหนึ่ง ยสกุลบุตรตื่นขึ้นมาเห็นนางบำเรอนอน
สลบไสลด้วยอาการที่น่าเกลียด (ท้องเรื่องเหมือนตอนก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา)   ก็เกิดนิพพิทา 
คือความเบื่อหน่าย

	ยสกุลบุตรจึงแอบหนีจากบ้านคนเดียวยามดึกสงัด  เดินมุ่งหน้าไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
พลางบ่นไปตลอดทางว่า  "อุปัททูตัง วต อุปสัคคัง วต"  แปลให้ภาษาไทยว่า  "เฮอ! วุ่นวายจริง! เฮอ! 
อึดอัดขัดข้องจริง!" หมายถึง ความร้อนรุ่มกลุ้มใจ

	ขณะนั้นมีเสียงดังตอบออกมาจากชายป่าว่า "โน อุปัททูตัง โน อุปสัคคัง" (ที่นี่ไม่มีความวุ่น
วาย ที่นี่ไม่มีความอึดอัดขัดข้อง) เป็นพระดำรัสตอบของพระพุทธเจ้านั่นเอง

	ตอนที่กล่าวนี้เป็นเวลาจวนย่ำรุ่งแล้ว พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ จงกรมคือการเดินกลับ
ไปกลับมา เป็นการบริหารร่างกายให้หายเมื่อยขบและบรรเทาความง่วง เป็นต้น

	พระพุทธเจ้าตรัสบอกยสกุลบุตรว่า "เชิญเข้ามาที่นี่แล้วนั่งลงเถิด เราจะแสดงธรรมให้ฟัง"

	ยสกุลบุตรจึงเข้าไปกราบแทบพระบาทพระพุทธเจ้าแล้วนั่งลง  พระพุทธเจ้าตรัสพระธรรม
เทศนาให้ฟัง   ฟังจบแล้วยสกุลบุตรได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์    แล้วจึงทูลขอบวชเป็นพระภิกษุกับ
พระพุทธเจ้า

	ยสกุลบุตรบวชแล้วไม่นาน  ได้มีสหายรุ่นราวคราวเดียวกับท่านอีก ๕๔ คนรู้ข่าวก็ออกบวช
ตามได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรม แล้วได้สำเร็จอรหันต์เช่นเดียวพระยสกุลบุตร ตกลงภายในพรรษา
ที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกทั้งหมด ๖๑ องค์ด้วยกัน
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]