หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๔๒
พระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใส ทรงหลั่งน้ำถวายวัดเวฬุวันเป็นปฐมสังฆาราม

	เมื่อพระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งแคว้นมคธ ได้ทรงฟังธรรมพระพุทธเจ้าจบลง  และได้ทรง
บรรลุโสดาแล้ว  ก็เสด็จลุกขึ้นอภิวาทแทบพระบาทพระพุทธเจ้า  ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระ
สาวกหนึ่งพันรูปเสด็จไปเสวยที่พระราชนิเวศน์ในวันรุ่งขึ้น   พระพุทธเจ้าทรงรับคำทูลอาราธนาด้วยพระ
อาการดุษณี

	นั่นเป็นธรรมเนียมการรับนิมนต์ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สมัยนั้น ถ้าดุษณีหรือนิ่ง แปล
ว่า  รับได้  ถ้ารับไม่ได้  เช่น  มีคนทูลอาราธนาว่า  ขอให้เสด็จไปรับบาตรที่บ้านของตนแห่งเดียวตลอด
พรรษานี้  พระพุทธเจ้าจะตรัสว่า  "คนในโลกนี้ใครๆ  ก็อยากทำบุญกับเราทั้งนั้น  จะผูกขาดไม่ได้หรอก" 
อย่างนี้แปลว่ารับนิมนต์ไม่ได้ หรือไม่รับ

	รุ่งขึ้น  พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวนตาลหนุ่ม  เข้าไปในพระราชนิเวศน์ของพระเจ้าพิมพิสาร 
เจ้าพนักงานที่ได้ตระเตรียมอาหารบิณฑบาตรไว้พร้อมแล้ว   พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงถวายอาหารแก่พระ
พุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก

	เมื่อพระพุทธเจ้าเสวยแล้ว  และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ฉันอิ่มกันทั่วแล้ว พระเจ้าพิมพิสารจึงเสด็จ
เข้าไปใกล้พระพุทธเจ้า ประทับนั่ง ณ ที่ควรข้างหนึ่ง แล้วทรงมีพระราชดำรัสทูลพระพุทธเจ้าว่า ที่สวน
ตาลหนุ่มเป็นสถานที่อยู่ห่างไกลเมืองและทุรกันดารมาก ไม่สะดวกแก่การไปมา

	แล้วมีพระราชดำรัสว่าพระราชอุทยานสวนไม้ไผ่  หรือเวฬุวันของพระองค์ตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่
ไกลจากตัวเมืองนัก ไปมาสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน กลางคืนสงบสงัด สมควรเป็นที่ประทับ
อยู่ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์

	เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับด้วยพระอาการดุษณี  พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงหลั่งน้ำจากพระเต้า
ลงบนพระหัตถ์พระพุทธเจ้า ถวายเวฬุวนารามให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาแห่งแรกในโลก

	ปฐมสมโพธิว่า  "กาลเมื่อพระสัพพัญญูทรงรับพระเวฬุวันเป็นอาราม  ครั้งนั้นอันว่า  มหา
ปฐพีดลก็วิกลกัมปนาท ดุจรู้ประสาทสาธุการว่า มูลที่ตั้งพระพุทธศาสนา หยั่งลงในพื้นพสุธา กาลบัดนี้"
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]