หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๔๖
เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุไม่ถวายบังคม

	ตลอดเวลา ๖ ปีกว่า คือ นับตั้งแต่เสด็จออกบวช ตรัสรู้ และประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธ 
จนมีพระสาวกและคนนับถือมาก  พระพุทธเจ้ายังมิได้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งแรก  เพื่อโปรดพระ
ประยูรญาติตามคำอาราธนาของพระสุทโธทนะพุทธบิดา

	ด้วยพระทัยปรารถนาที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงอยู่ในฐานะหนึ่ง คือ พระราชโอรส เมื่อ
ทรงทราบว่าขณะนั้น   พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ   เพื่อประกาศพระศาสนาอยู่ในแคว้นมคธ   พระเจ้า
สุทโธทนะจึงส่งคณะฑูตไปทูลอาราธนา

	คณะฑูตแต่ละคณะที่พระเจ้าสุทโธทนะส่งไปเพื่อทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า   มีหัวหน้าและ
บริวาร ซึ่งปฐมสมโพธิบอกว่าจำนวนหนึ่งพันคน รวมทั้งหมด ๑๐ คณะด้วยกัน คณะที่ ๑ ถึง ๙ ตาม
ลำดับ ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วสำเร็จอรหันต์  ยังมิได้กลับมาทูลรายงานให้พระเจ้าสุทโธทนะ
ได้ทราบ   พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงส่งคณะอำมาตย์  เป็นคณะฑูตที่ ๑๐ ไปอีก   คณะฑูตที่ ๑๐ นี้มี
กาฬุทายีเป็นหัวหน้า ซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยและเป็นสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้า  ก่อนออกเดินทาง
ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า กาฬุทายีทูลลาบวช  เมื่อบวชแล้วจะทูลอาราธนา  พระพุทธเจ้าให้เสด็จมายัง
กรุงกบิลพัสดุ์ให้จงได้ พระเจ้าสุทโธทนะทรงอนุมัติ

	ภายหลังเมื่อกาฬุทายีไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าได้ธรรมจนสำเร็จอรหันต์  และได้ขอบวชเป็น
พระสาวกพร้อมทั้งบริวารที่ติดตามไปแล้ว  ไปทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  ขณะนั้นเป็น
หน้าแล้ง ย่างเข้าหน้าฝน

	พระพุทธเจ้าทรงรับคำทูลอาราธนาแล้ว  พร้อมด้วยพระสาวก  ที่ตำนานปฐมสมโพธิบอกว่า
จำนวน ๒ หมื่นรูป   เสด็จออกเดินทางเป็นเวลาสองเดือน  จึงถึงกรุงกบิลพัสดุ์แล้ว  เสด็จเข้าประทับใน
อารามของเจ้าศากยะผู้หนึ่ง ซึ่งชื่อว่า 'นิโครธ' ซึ่งพวกเจ้าศากยะพระญาติจัดถวายให้เป็นที่ประทับ อาราม
ในที่นี้ไม่ใช่วัด  แต่เป็นสวน  เป็นอุทยานอยู่นอกเมือง พวกพระประยูรญาติรวมทั้งพระเจ้าสุทโธทนะ ได้
พากันมารับเสด็จและเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อารามแห่งนี้
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]