หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๔๘
เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น
จึงชี้ให้พระราหุลดู ตรัสว่า "นั่นคือบิดาของเจ้า"

	เมื่อฝนโบกขรพรรษตกลงมาเป็นห่าใหญ่ พระสงฆ์สาวกที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าครั้งนี้ เห็น
เป็นที่อัศจรรย์ จึงสนทนากันด้วยพิศวงว่า ฝนเช่นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกพระสงฆ์ว่า 
ฝนโบกขรพรรษตกในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่น่าอัศจรรย์เลย  แต่ที่น่าอัศจรรย์คือ  ฝน
โบกขรพรรษตกในสมัยที่พระองค์พระชาติเป็นพระเวสสันดร

	พระสงฆ์ทั้งปวงใคร่สดับเรื่องราวของเวสสันดร จึงทูลอาราธนาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า
จึงตรัสเรื่องเวสสันดรชาดก  ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนพระเวสสันดรเสด็จนิวัติกลับเข้าเมือง  และเกิดฝนโบกขร
พรรษตกลงมาเป็นห่าใหญ่เหมือนคราวนี้   เรื่องเวสสันดรชาดกที่คนไทยผู้นับถือพระพุทธศาสนาอาราธนา
สงฆ์เทศน์ให้ฟังที่เรียกว่า  'เทศน์มหาชาติ' ทุกวันนี้ เกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้า  ตรัสเทศนาครั้งนี้ คือ  ใน
คราวเสด็จโปรดพระประยูรญาติเป็นครั้งแรกนี้เอง

	ฝ่ายประยูรญาติทั้งปวง  รวมทั้งพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาด้วย  ต่างถวายบังคมพระพุทธ
เจ้า แล้วทูลลาเสด็จกลับเข้าเมือง แต่จะได้มีผู้หนึ่งผู้ใดทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าไปทรงรับอาหารบิณฑบาต
ที่นิเวศน์ของตนก็หาไม่

	รุ่งเช้า พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารทั้งหมด จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมือง ชาว
เมืองแตกตื่นกันโกลาหล  ด้วยไม่เคยคิดว่าพระพุทธเจ้าซึ่งกษัตริย์โดยพระชาติกำเนิด  จะเสด็จภิกขา แปล
ความหมายให้เป็นภาษาสามัญที่สุภาพหน่อยก็ว่า เที่ยวขอเขากิน

	ปฐมสมโพธิรายงานเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ว่า "ในขณะนั้นบรรดามหาชนชาวเมืองแจ้งว่า พระผู้
เป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเที่ยวภิกขาจารบิณฑิบาต  ดังนั้น  ก็ชวนกันเปิดแกลแห่งเรือนทั้งหลายต่างๆ 
อันมีพื้น ๒ ชั้น แล ๓ ชั้น เป็นต้น แต่ล้วนขวนขวายในกิจที่จะเล็งแลดูพระสัพพัญญู  อันเสด็จเที่ยวบิณฑ
บาตทั้งสิ้น"

	แม้พระนางพิมพายโสธราผู้เคยเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้า   ซึ่งมี
พระทัยไม่เคยสร่างพระโสกีตลอดมา  ได้ยินเสียงชาวเมืองอื้ออึงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเมืองมาตาม
ถนน  ก็จูงพระหัตถ์ราหุลผู้โอรส  ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๗ ปี เสด็จไปยังช่องพระแกล  ครั้นเห็น
พระพุทธเจ้าเสด็จนำหน้าพระสงฆ์มา พระนางก็ทรงชี้ให้ราหุลดู และตรัสบอกโอรสว่า "นั่นคือพระบิดา
ของเจ้า"
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]