หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๕๕
พระเทวทัตสำแดงฤทธิ์ให้อชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใส เพื่อให้รับเป็นโยมอุปัฏฐาก

	การเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ของพรพุทธเจ้าครั้งแรก  ดังได้บรรยายมาแล้วนั้น เป็นเหตุให้เจ้าชาย
ศากยะเสด็จออกบวชกันมาก ในจำนวนนั้น ที่มีชื่อเสียงและมีคนรู้จักกันดีจนถึงทุกวันนี้คือ เจ้าอานนท์ หรือ
พระอานนท์ในเวลาต่อมา นายภูษามาลาชื่ออุบาลี หีอพระอุบาลี และเจ้าชายเทวทัต

	เทวทัตเป็นพระเชษฐาหรือพี่ชายของพระนางพิมพายโสธรา  ทุกคนที่ออกบวชพร้อมกันกับ
เทวทัต ต่างได้บรรลุมรรคผลในเวลาต่อมาทั้งนั้น แต่เทวทัตได้สำเร็จเพียงฌานชั้นโลกีย์  ฌานชั้นนี้ทำให้
ผู้ได้สำเร็จแสดงฤทธิ์ได้เหาะก็ได้

	ครั้งหนึ่ง  พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์จำนวนมากรวมทั้งพระเทวทัต  เสด็จไปถึงกรุงโกสัมพี 
ชาวเมืองได้พากันออกมารับเสด็จ และนำของมาถวายเป็นอันมาก  ถวายของแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายสงฆ์ 
แต่ละคนเที่ยวถามไถ่กันว่า "พระสารีบุตรของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหน พระโมคคัลลานะของข้าพเจ้าอยู่ไหน" ฯลฯ 
เมื่อทราบแล้วก็นำของไปถวาย แต่ไม่มีใครเลยสักคนที่จะเอ่ยชื่อของพระเทวทัตว่า "พระเทวทัตของข้าพเจ้า
อยู่ที่ไหน"

	นั่นคือความไม่พอใจของพระเทวทัตที่เป็นสาเหตุให้พระเทวทัตก่อกรรม  หรือกระทำการรุน
แรง ในเวลาต่อมา

	พระเทวทัตเข้าฌานโลกีย์  เนรมิตเป็นกุมารหนุ่มน้อยใช้งูมีพิษร้าย ๗ ตัว พันเป็นสังวาลตาม
ตัว ตัวหนึ่งพันหัวต่างผ้าโพก อีกสี่ตัวพันข้อมือข้อเท้า อีกตัวหนึ่งพันคอ และอีกตัวหนึ่งทำเป็นสังวาลเฉวียง
บ่า  เหาะเข้าไปในวัง ลงนั่งบนพระเพลาของอชาตศัตรูผู้เป็นมกุฎราชกุมาร และพระราชโอรสของพระเจ้า
พิมพิสาร ราชาแห่งแคว้นมคธ เทวทัตแนะนำให้อชาตศัตรูปลงพระชนม์พระราชบิดา  แล้วเสด็จขึ้นครอง
ราชย์เสีย  ส่วนตัวเองจะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า  แล้วจะตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ประกาศศาสนา
ใหม่

	เวลาไปเฝ้าเจ้าชายอชาตศัตรู  พระเทวทัตเหาะไป  แต่ขากลับพระเทวทัตเหาะไม่ไหว ต้อง
เดินกลับ เพราะใจอกุศลเกิดขึ้น ฌานโลกีย์เลยเสื่อมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]