หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๖๙
รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาตร เยื้องพระกายดูกรุงไพศาลี เป็นครั้งสุดท้าย

	หลังจากพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธคำทูลอาราธนาของพระองค์ เรื่องให้ทรงต่อพระชนมายุออก
ไปอีกระยะหนึ่ง อย่าเพิ่งนิพพานเลย แล้วพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จไปยังกุฏาคารศาลา ในป่า
มหาวัน แขวงกรุงไพศาลี

	กุฏาคารศาคา คือ อาคารที่ปลูกเป็นเรือน มียอดแหลมเหมือนยอดปราสาท ป่ามหาวันเป็นป่า
ใหญ่ดงดิบ  คัมภีร์ศาสนาพุทธหลายคัมภีร์บันทึกไว้ตรงกันว่า ป่าแห่งนี้เป็นที่อาศัยบำเพ็ญพรตของบรรดา
ฤาษี นักพรต นักบวช  พระพุทธเจ้า และพระสงฆ์ก็เคยอาศัยป่าแห่งนี้เป็นที่ประทับ และแวะพักหลายครั้ง 
พระพุทธเจ้าเสด็จมายังป่ามหาวันแล้วประชุมพระสงฆ์ เพราะขณะนี้ ข่าวพระพุทธเจ้าจะนิพพานได้แพร่สะ
พัดไปทั่วแล้ว  พระพุทธเจ้าตรัสประทานโอวาทพระสงฆ์ที่ยังไม่สำเร็จมรรคผล  ให้รีบขวยขวาย  อย่าได้
ประมาท อย่าได้เสียใจว่าพระองค์จะนิพพานจากไปเสียก่อน

	"ชนทั้งหลายเหล่าใด ทั้งหนุ่มทั้งแก่ ทั้งพาลทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งคั่งทั้งยากไร้  ชนเหล่านั้นต่าง
ตายด้วยกันในที่สุด  ภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้ว ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าเผาสุกหรือดิบ ไม่ว่าขนาดไหน 
มีแตกสลายในที่สุด ชีวิตคนและสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ก็เหมือนกัน"

	ความในอัญญประกาศ คือ  พระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าประทานพระสงฆ์ ในการเสด็จมา
ยังป่ามหาวัน ดังกล่าว

	รุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์ได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองไพศาลี  ตอนเสด็จ
ออกจากเมือง  พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอาการทางพระกายซึ่งตามปกติไม่เคยทรงทำอย่างนั้นมาก่อนเลย
ไม่ว่าเสด็จจากเมืองใดๆ   คือเยื้องพระกายทั้งพระองค์พระองค์กลับทอดพระเนตรเมืองไพศาลี  เป็นอย่าง 
'นาคาวโลก' แปลว่า ช้างเหลียวหลัง

	ตรัสว่า "อานนท์!  การเห็นเมืองไพศาลีครั้งนี้ของเรา  นับเป็นครั้งสุดท้าย  ต่อนี้ไปจักไม่ได้
เห็นอีก" ครั้นแล้วตรัสว่า "มาเดินทางต่อไปยังภัณฑคามกันเถิด"

	ภัณฑคามเป็นตำบลแห่งหนึ่ง   ซึ่งอยู่ในระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองกุสินารา 
ซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์จะนิพพาน
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]