หมวดหนังสือธรรมะ
  สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร
ภาพที่ ๗๗
พระสงฆ์ปุถุชนได้ฟังข่าวปรินิพพานซึ่งอาชีวกบอกแก่พระมหากัสสปก็ร้องไห้

	ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นตอนภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว  คือตอนพระมหากัสสปกำลังเดิน
ทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า  ตอนก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานนั้น  พระสงฆ์สาวกที่จาริกออกไปประกาศพระ
ศาสนาตามแคว้นและเมืองต่างๆ   ในสมัยนั้น  เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานที่เมืองกุสินารา
ต่างก็เดินทางมุ่งหน้ามาเมืองนี้เป็นจุดเดียวกัน ที่อยู่ใกล้ก็มาทันเฝ้าพระพุทธเจ้า ส่วนที่อยู่ไกลไปก็มาไม่ทัน

	พระมหากัสสปเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทรงเคยยกย่องให้เกียรติเทียบเท่าพระ
องค์  ท่านรีบเดินทางมาพร้อมด้วยพระสงฆ์หลายร้อยรูป  มาถึงเมืองปาวา  แดดกำลังร้อนจัด  จึงพาพระ
สงฆ์แวะพักชั่วคราวระหว่างทางภายใด้ร่มไม้แห่งหนึ่ง  ขณะนั้น  ท่านเห็นอาชีวกคือนักบวชนอกศาสนา
พุทธคนหนึ่ง  เดินทางสวนมาจากเมืองกุสินารา มือถือดอกมณฑารพ  พระมหากัสสปจึงถามข่าวพระพุทธ
เจ้า อาชีวกตอบว่าพระสมณโคดมนั้นนิพพานมาได้เจ็ดวันแล้ว  แล้วชูดอกมณฑารพให้ดูว่าตนเก็บได้มาจาก
สถานที่ที่พระพุทธเจ้านิพพาน ดอกมณฑารพตามตำนานว่าเป็นดอกไม้สวรรค์ ออกดอกและบานในเวลาคน
สำคัญของโลกมีอันเป็นไป

	ทันใดนั้น  ก็บังเกิดอาการสองอย่างขึ้นในหมู่พระสงฆ์ที่เดินทางมาพร้อมกับพระมหากัสสป 
พระสงฆ์ฝ่ายหนึ่งที่สำเร็จอรหันต์แล้วต่างดุษณีภาพด้วยธรรมสังเวชว่า พระพุทธเจ้านิพพานเสีย ฝ่ายพระ
สงฆ์ปุถุชนต่างอดกลั้นความเศร้าโศกเสียใจไว้ไม่ได้  บางองค์ร้องไห้ โฮ...   บางองค์ยกมือทั้งสองขึ้นร้อง
คร่ำครวญ บางองค์ล้มกลิ้งลงกับพื้นดิน มหาปรินิพพานสูตร บันทึกไว้ว่า อาการล้มกลิ้งของภิกษุนั้นเหมือน
คนถูกตัดขาทั้งสองขาดในทันที

	แต่มีอยูรูปหนึ่งนามว่าสุภัททะ (คนละองค์กับที่บวชพระสาวกอง๕สุดท้ายของพระพุทธเจ้า) 
เป็นพระที่บวชเมื่อแก่  เข้าไปพูดปลอบโยนพระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังร้องไห้ว่า "คุณ! คุณ! จะร้องไห้เสียใจ
ทำไม พระพุทธเจ้านิพพานเสียได้นั่นดีนักหนา ถ้าพระองค์ยังอยู่ พวกเราทำอะไรตามใจไม่ได้  ล้วนแต่ว่า
อาบัติทั้งนั้น ต่อนี้ไปพวกเราจะสบาย พระองค์นิพพานเสียได้นั่นดีแล้ว"

	พระมหากัสสปได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็อดสังเวชมิได้ว่า พระพุทธเจ้าเพิ่งนิพพานได้เพียง 
๗ วัน เสี้ยนหนามพระศาสนาก็บังเกิดขึ้นเสียแล้ว แล้วท่านก็พาพระสงฆ์รีบออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมือง
กุสินารา เพื่อให้ทันถวายบังคมพระศพพระพุทธเจ้า
_________________________________________
บันทึก  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๕
ติดต่อ : [email protected]