ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๕๖. ยสวรรค]

๘. ภัททชิเถราปทาน

[๑๐๒] ขอพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุจงรับเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์เถิด ลำดับนั้น พระศาสดาผู้ประกอบด้วยพระกรุณา มีพระยศยิ่งใหญ่เสด็จลงจากอากาศ [๑๐๓] พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุ ทรงรับภิกษาหารของข้าพเจ้าเพื่อทรงอนุเคราะห์ ครั้นทรงรับภิกษาหารแล้ว ได้กระทำอนุโมทนาแก่ข้าพเจ้าว่า [๑๐๔] ท่านผู้มีบุญมาก ขอจงมีความสุขเถิด คติจงสำเร็จแก่เธอ ด้วยการถวายเหง้าบัวนี้ เธอจงได้รับความสุขอันไพบูลย์เถิด [๑๐๕] พระชินสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ครั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้ว ทรงรับภิกษาหารแล้วเหาะไปทางอากาศ [๑๐๖] ลำดับนั้น ข้าพเจ้าถือเหง้าบัวกลับมายังอาศรม ของข้าพเจ้า แขวนเหง้าบัวไว้ที่ต้นไม้ แล้วระลึกถึงทานของตน [๑๐๗] ครั้งนั้น ลมพายุใหญ่ก็เกิดขึ้น ได้พัดป่าให้ปั่นป่วน ครั้งนั้น อากาศบันลือลั่นและฟ้าผ่าลงมา [๑๐๘] ลำดับนั้น สายฟ้าผ่าลงที่ศีรษะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้นั่งตายในที่นั้นเอง [๑๐๙] ข้าพเจ้าประกอบด้วยบุญกรรม จึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ทิ้งไว้แต่ซากศพ ข้าพเจ้าอภิรมย์อยู่ในเทวโลก {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๓ หน้า : ๓๕๑}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๕๖. ยสวรรค]

๘. ภัททชิเถราปทาน

[๑๑๐] เทพอัปสร ๘๖,๐๐๐ นางล้วนประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ปรนนิบัติข้าพเจ้าทั้งเช้าและเย็น นี้เป็นผลแห่งการถวายเหง้าบัว [๑๑๑] ครั้งนั้น ข้าพเจ้ากลับมาเกิดยังกำเนิดมนุษย์ เป็นผู้มีความสุข ข้าพเจ้าไม่มีความพร่องในโภคะเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเหง้าบัว [๑๑๒] ข้าพเจ้าอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพ ผู้คงที่พระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์แล้ว อาสวะทั้งปวงก็สิ้นไป บัดนี้ ภพใหม่ย่อมไม่มี [๑๑๓] ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายเหง้าบัวไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายเหง้าบัว [๑๑๔] กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว ภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ [๑๑๕] การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้า เป็นการมาดีแล้วโดยแท้ วิชชา ๓ ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว [๑๑๖] คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แล ได้ทราบว่า ท่านพระภัททชิเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้
ภัททชิเถราปทานที่ ๘ จบ
{ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๓ หน้า : ๓๕๒}

             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๓๕๑-๓๕๒. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?B=33&A=9721&w= http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=33&siri=148              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=33&A=4057&Z=4056&pagebreak=0              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33&i=140              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=33&item=141&items=0              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=33&item=141&items=0              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu33

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com