ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค
           ทุติยวคฺโค ทุติโย
   [๓๕๒]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... สตฺติมา
ภิกฺขเว  ธาตุโย  กตมา  สตฺต  อาภาธาตุ  สุภาธาตุ  ๑-
อากาสานญฺจายตนธาตุ วิญฺญาณญฺจายตนธาตุ
อากิญฺจญฺญายตนธาตุ เนวสญฺญานาสญฺญายตนธาตุ
สญฺญาเวทยิตนิโรธธาตุ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  ธาตุโยติ  ฯ
เอวํ  วุตฺเต  อญฺญตโร ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ ยา จายํ ภนฺเต
อาภาธาตุ  ยา จ สุภาธาตุ ยา จ อากาสานญฺจายตนธาตุ ยา จ
วิญฺญาณญฺจายตนธาตุ   ยา  จ  อากิญฺจญฺญายตนธาตุ  ยา  จ
เนวสญฺญานาสญฺญายตนธาตุ   ยา   จ   สญฺญาเวทยิตนิโรธธาตุ
อิมา นุ โข ภนฺเต ธาตุโย กึ ปฏิจฺจ ปญฺญายนฺตีติ ฯ
   [๓๕๓]  ยายํ  ภิกฺขุ  อาภาธาตุ อยํ ธาตุ อนฺธการํ ปฏิจฺจ
ปญฺญายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  สุภาธาตุ  อยํ  ธาตุ  อสุภํ  ปฏิจฺจ
ปญฺญายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  อากาสานญฺจายตนธาตุ  อยํ ธาตุ รูปํ
ปฏิจฺจ  ปญฺญายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  วิญฺญาณญฺจายตนธาตุ  อยํ
ธาตุ  อากาสานญฺจายตนํ  ปฏิจฺจ  ปญฺญายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ
อากิญฺจญฺญายตนธาตุ   อยํ   ธาตุ   วิญฺญาณญฺจายตนํ   ปฏิจฺจ
ปญฺญายติ   ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  เนวสญฺญานาสญฺญายตนธาตุ  อยํ
ธาตุ  อากิญฺจญฺญายตนํ  ปฏิจฺจ  ปญฺญายติ  ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ
สญฺญาเวทยิตนิโรธธาตุ  อยํ  ธาตุ นิโรธํ ปฏิจฺจ ปญฺญายตีติ ฯ ยา
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. สุภธาตุ ฯ เอวมุปริปิ ฯ
จายํ ภนฺเต อาภาธาตุ ยา จ สุภาธาตุ ยา จ อากาสานญฺจายตนธาตุ
ยา   จ  วิญฺญาณญฺจายตนธาตุ  ยา  จ  อากิญฺจญฺญายตนธาตุ
ยา  จ  เนวสญฺญานาสญฺญายตนธาตุ  ยา  จ สญฺญาเวทยิตนิโรธธาตุ
อิมา นุ โข ภนฺเต ธาตุโย กถํ สมาปตฺติ ปตฺตพฺพาติ ฯ
   [๓๕๔]  ยา จายํ ภิกฺขุ อาภาธาตุ ยา จ สุภาธาตุ ยา จ
อากาสานญฺจายตนธาตุ  ยา  จ  วิญฺญาณญฺจายตนธาตุ  ยา  จ
อากิญฺจญฺญายตนธาตุ    อิมา    ธาตุโย    สญฺญาสมาปตฺติ
ปตฺตพฺพา   ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ  เนวสญฺญานาสญฺญายตนธาตุ  อยํ
ธาตุ   สงฺขาราวเสสสมาปตฺติ   ปตฺตพฺพา   ฯ  ยายํ  ภิกฺขุ
สญฺญาเวทยิตนิโรธธาตุ  อยํ  ธาตุ  นิโรธสมาปตฺติ  ปตฺตพฺพาติ  ฯ
ปฐมํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๘๐-๑๘๑. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=352&items=3&modeTY=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=352              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3384              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3384              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :