ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ สุตฺต. สํ. นิทานวคฺโค
   [๓๙๕]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา ... ธาตุโสว
ภิกฺขเว  สตฺตา  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  ปาณาติปาติโน  ปาณาติปาตีหิ
สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  อทินฺนาทายิโน  อทินฺนาทายีหิ  สทฺธึ
สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  กาเมสุมิจฺฉาจาริโน  กาเมสุมิจฺฉาจารีหิ  สทฺธึ
สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  มุสาวาทิโน  มุสาวาทีหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ
ปิสุณวาจา  ปิสุณวาเจหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  ผรุสวาจา
ผรุสวาเจหิ   สทฺธึ   สํสนฺทนฺติ   สเมนฺติ   สมฺผปฺปลาปิโน
สมฺผปฺปลาปีหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺติ ฯ
   [๓๙๖]  ปาณาติปาตา ปฏิวิรตา ... อทินฺนาทานา ปฏิวิรตา ...
กาเมสุมิจฺฉาจารา ปฏิวิรตา ... มุสาวาทา ปฏิวิรตา ... ปิสุณาย
วาจาย  ปฏิวิรตา  ปิสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรเตหิ  สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ
สเมนฺติ  ผรุสาย  วาจาย  ปฏิวิรตา  ผรุสาย  วาจาย ปฏิวิรเตหิ
สทฺธึ  สํสนฺทนฺติ  สเมนฺติ  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรตา  สมฺผปฺปลาปา
ปฏิวิรเตหิ สทฺธึ สํสนฺทนฺติ สเมนฺตีติ ฯ จตุตฺถํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๖ หน้าที่ ๑๙๙-๒๐๐. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=16&item=395&items=2&modeTY=2              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=16&item=395&items=2&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=16&item=395&items=2&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=395&items=2&modeTY=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=395              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :