ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค
   [๑๔๑๐]  อานาปานสฺสติสมาธิ  ภิกฺขเว  ภาวิโต  พหุลีกโต
อาสวานํ  ขยาย  สํวตฺตตีติ  ฯ (วิตฺถาโร) ฯ เอวํ ภาวิโต โข
ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติสมาธิ  เอวํ  พหุลีกโต  อาสวานํ  ขยาย
สํวตฺตตีติ ฯ
           วคฺโค ทุติโย ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
     อิจฺฉานงฺคลํ สกํภิยํ ๑-     อานนฺเท อปเร ทุเว
     ภิกฺขุหิ ๒- เทฺว วุตฺตา     สญฺโชนํ อนุสยํ
     อทฺธานํ อาสวกฺขยาติ ฯ
          อานาปานสํยุตฺตํ นิฏฺิตํ ฯ
            --------
@เชิงอรรถ: ม. ยุ. ... กงฺเขยฺยํ, อานนฺทา ... ฯ  ม. ภิกฺขู สํโยชนานุสยา, อทฺธานํ
@อาสวกฺขยนฺติ ฯ ยุ. ภิกฺขเว ภิกฺขุ เทฺว วุตฺตา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๔๒๖-๔๒๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=19&item=1410&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=19&item=1410&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=19&item=1410&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1410&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1410              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :