ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตฺต. องฺ. (๕): ทสก-เอกาทสกนิปาตา
           สุนฺทรวคฺโค ตติโย
   [๑๖๗]  สาธุญฺจ โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ อสาธุญฺจ ตํ สุณาถ
สาธุกํ มนสิกโรถ ภาสิสฺสามีติ ฯ เอวํ ภนฺเตติ โข เต ภิกฺขู ภควโต
ปจฺจสฺโสสุ  ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กตมญฺจ  ภิกฺขเว  อสาธุ ๑-
ปาณาติปาโต  อทินฺนนาทานํ  กาเมสุ  มิจฺฉาจาโร มุสาวาโท ปิสุณา
วาจา  ผรุสา  วาจา  สมฺผปฺปลาโป อภิชฺฌา พฺยาปาโท มิจฺฉาทิฏฺิ
อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อสาธุ ๑- ฯ กตมญฺจ ภิกฺขเว สาธุ ๒- ปาณาติปาตา
เวรมณี  อทินฺนาทานา  เวรมณี  กาเมสุ  มิจฺฉาจารา  เวรมณี
มุสาวาทา  เวรมณี  ปิสุณาย  วาจาย  เวรมณี  ผรุสาย  วาจาย
เวรมณี  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณี  อนภิชฺฌา  อพฺยาปาโท  สมฺมาทิฏฺิ
อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สาธุนฺติ ๓-


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๒๔ หน้าที่ ๒๙๕-๒๙๖. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=24&item=167&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=24&item=167&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=167&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=167&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=167              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :