ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
นิทเทสวาร
ปทโสธนวาร
[๑๐๓๐] กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ? หามิได้. กายสังขาร ชื่อว่ากายหรือ? หามิได้. วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ? หามิได้. วจีสังขาร ชื่อว่าวจีหรือ? หามิได้. จิต ชื่อว่าจิตตสังขารหรือ? หามิได้. จิตตสังขาร ชื่อว่าจิตหรือ? หามิได้. [๑๐๓๑] ไม่ใช่กาย ไม่ใช่กายสังขารหรือ? กายสังขาร ไม่ใช่กาย เป็นแต่กายสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นกาย และกายสังขาร ไม่ใช่ กาย และไม่ใช่กายสังขาร. ไม่ใช่กายสังขาร ไม่ใช่กายหรือ? กาย ไม่ใช่กายสังขาร เป็นแต่กาย ธรรมที่เหลือ เว้นกายและกายสังขาร ไม่ใช่กาย และไม่ใช่กายสังขาร. ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? วจีสังขาร ไม่ใช่วจี เป็นแต่วจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นวจี และวจีสังขาร ไม่ใช่วจี และไม่ใช่วจีสังขาร. ไม่ใช่วจีสังขาร ไม่ใช่วจีหรือ? วจี ไม่ใช่วจีสังขาร เป็นแต่วจี ธรรมที่เหลือ เว้นวจี และวจีสังขาร ไม่ใช่วจี และ ไม่ใช่วจีสังขาร. ไม่ใช่จิต ไม่ใช่จิตตสังขารหรือ? จิตตสังขาร ไม่ใช่จิต เป็นแต่จิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นจิต และจิตตสังขาร ไม่ใช่จิต และไม่ใช่จิตตสังขาร. ไม่ใช่จิตตสังขาร ไม่ใช่จิตหรือ? จิต ไม่ใช่จิตตสังขาร เป็นแต่จิต ธรรมที่เหลือ เว้นจิต และจิตตสังขาร ไม่ใช่จิต และไม่ใช่จิตตสังขาร.
ปทโสธนมูลจักกวาร
[๑๐๓๒] กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ? หามิได้. สังขาร คือวจีสังขารหรือ? วจีสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นวจีสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ วจีสังขาร. กาย ชื่อว่ากายสังขารหรือ? หามิได้. สังขาร คือจิตตสังขารหรือ? จิตตสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นจิตตสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ จิตตสังขาร. วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ? หามิได้. สังขาร ชื่อว่ากายสังขารหรือ? กายสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นกายสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ กายสังขาร. วจี ชื่อว่าวจีสังขารหรือ? หามิได้. สังขาร คือจิตตสังขารหรือ? จิตตสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นจิตตสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ จิตตสังขาร. จิต ชื่อว่าจิตตสังขารหรือ? หามิได้. สังขาร คือกายสังขารหรือ? กายสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นกายสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ กายสังขาร. จิต ชื่อว่าจิตตสังขารหรือ? หามิได้. สังขาร คือวจีสังขารหรือ? วจีสังขาร เป็นสังขารด้วย เป็นวจีสังขารด้วย สังขารที่เหลือ เป็นแต่สังขาร ไม่ใช่ วจีสังขาร. [๑๐๓๓] ไม่ใช่กาย ไม่ใช่กายสังขารหรือ? กายสังขาร ไม่ใช่กาย เป็นแต่กายสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นกายและกายสังขาร ไม่ใช่กายและไม่ใช่กายสังขาร. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? ถูกแล้ว ไม่ใช่กาย ไม่ใช่กายสังขารหรือ? กายสังขารไม่ใช่กาย เป็นแต่กายสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นกายและกายสังขาร ไม่ใช่ กาย และไม่ใช่กายสังขาร. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่จิตตสังขารหรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ? วจีสังขาร ไม่ใช่วจี เป็นแต่วจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นวจีและวจีสังขาร ไม่ใช่วจี และไม่ใช่วจีสังขาร. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่กายสังขารหรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่วจี ไม่ใช่วจีสังขารหรือ วจีสังขาร ไม่ใช่วจี เป็นแต่วจีสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นวจีและวจีสังขาร ไม่ใช่วจี และไม่ใช่วจีสังขาร ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่จิตตสังขารหรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่จิต ไม่ใช่จิตตสังขารหรือ? จิตตสังขาร ไม่ใช่จิต เป็นแต่จิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นจิตและจิตตสังขาร ไม่ใช่จิต และไม่ใช่จิตตสังขาร. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่กายสังขารหรือ? ถูกแล้ว. ไม่ใช่จิต ไม่ใช่จิตตสังขาร หรือ? จิตตสังขาร ไม่ใช่จิต เป็นแต่จิตตสังขาร ธรรมที่เหลือ เว้นจิตและจิตตสังขาร ไม่ใช่จิตและไม่ใช่จิตตสังขาร. ไม่ใช่สังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร หรือ? ถูกแล้ว.
สุทธสังขารวาร
[๑๐๓๔] กายสังขาร คือวจีสังขาร หรือ? หามิได้. วจีสังขาร คือกายสังขาร หรือ? หามิได้. กายสังขาร คือจิตตสังขาร หรือ? หามิได้. จิตตสังขาร คือกายสังขาร หรือ? หามิได้. วจีสังขาร คือจิตตสังขาร หรือ? หามิได้. จิตตสังขาร คือวจีสังขาร หรือ? หามิได้. [๑๐๓๕] ไม่ใช่กายสังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร หรือ? วจีสังขาร ไม่ใช่กายสังขาร เป็นแต่วจีสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นกายสังขารและ วจีสังขาร ไม่ใช่กายสังขาร และไม่ใช่วจีสังขาร. ไม่ใช่วจีสังขาร ไม่ใช่กายสังขาร หรือ? กายสังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร เป็นแต่กายสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นวจีสังขาร และ กายสังขาร ไม่ใช่วจีสังขารและไม่ใช่กายสังขาร. ไม่ใช่กายสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขาร หรือ? จิตตสังขาร ไม่ใช่กายสังขาร เป็นแต่จิตตสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นกายสังขาร และจิตตสังขาร ไม่ใช่กายสังขารและไม่ใช่จิตตสังขาร. ไม่ใช่จิตตสังขาร ไม่ใช่กายสังขาร หรือ? กายสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขาร เป็นแต่กายสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นจิตตสังขารและ กายสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขารและไม่ใช่กายสังขาร. ไม่ใช่วจีสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขาร หรือ? จิตตสังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร เป็นแต่จิตตสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นวจีสังขารและ จิตตสังขาร ไม่ใช่วจีสังขารและไม่ใช่จิตตสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขาร ไม่ใช่วจีสังขาร หรือ? วจีสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขาร เป็นแต่วจีสังขาร สังขารที่เหลือ เว้นจิตตสังขารและ วจีสังขาร ไม่ใช่จิตตสังขาร และไม่ใช่วจีสังขาร.
นิทเทสวาร จบ.
ปัณณัตติวาร จบ.
-----------------------------------------------------

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๙๑๗๒-๙๒๙๘ หน้าที่ ๓๖๖-๓๗๑. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=38&A=9172&Z=9298&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=38&A=9172&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=29              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1030              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=7190              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=7190              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]