ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๔๑๕] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักละโทมนัส-
*สินทรีย์ หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นย่อมกำหนดรู้
จักขุนทรีย์
       [๑๔๑๖] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์ หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๑๗] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอัญญิน-
*ทรีย์ หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๑๘] ผู้ใดย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจะทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       บุคคล ๗ จำพวกจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมกำหนดรู้
จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค จักทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ และย่อมกำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๔๑๙] ผู้ใดย่อมละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์ หรือ
       หามิได้
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
ละโทมนัสสินทรีย์
       หามิได้
       [๑๔๒๐] ผู้ใดย่อมละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักเจริญอัญญินทรีย์
หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมละโทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวกจักเจริญอัญญินทรีย์ แต่ย่อมละโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่
บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค จักเจริญอัญญินทรีย์ และย่อมละ
โสมนัสสินทรีย์
       [๑๔๒๑] ผู้ใดย่อมละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อมละ
โทมนัสสินทรีย์
       บุคคล ๗ จำพวกจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมละโทมนัส-
*สินทรีย์ก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค จักทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ และย่อมละโทมนัสสินทรีย์
       [๑๔๒๒] ผู้ใดย่อมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
เจริญอัญญินทรีย์ หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมเจริญอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๖ จำพวกจักเจริญอัญญินทรีย์ แต่ย่อมเจริญอนัญญาตัญญัสสามี-
*ตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคลที่ ๘ จักเจริญอัญญินทรีย์ และย่อมเจริญอนัญญาตัญญัส
สามีตินทรีย์
       [๑๔๒๓] ผู้ใดย่อมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       บุคคล ๗ จำพวกทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมเจริญอนัญญา-
*ตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคลที่ ๘ จักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และ
ย่อมเจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       [๑๔๒๔] ผู้ใดย่อมเจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ หรือ
       ถูกแล้ว
       หรือว่า ผู้ใดจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อมเจริญ
อัญญินทรีย์
       บุคคล ๕ จำพวกจักทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ แต่ย่อมเจริญ
อัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค ๓ จำพวก จักทำ
ให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ และย่อมเจริญอัญญินทรีย์

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๕๐๐๖-๑๕๐๗๔ หน้าที่ ๖๑๓-๖๑๖. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=39&A=15006&Z=15074&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=39&A=15006&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=29              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1415              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10895              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10895              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]