ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๖ ยมกปกรณ์ ภาค ๒
       [๑๔๒๕] ผู้ใดย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักละโทมนัส-
*สินทรีย์ หรือ
       บุคคล ๕ จำพวกย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จักไม่ละโทมนัส-
*สินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๔ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ และจักไม่ละ
โทมนัสสินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่กำหนดรู้
จักขุนทรีย์
       บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรค จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่
ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๔ จำพวก จักไม่ละโทมนัสสินทรีย์
และย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๔๒๖] ผู้ใดย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ หรือ
       ปุถุชนเหล่าใด จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหล่านั้น ย่อมไม่กำหนดรู้
จักขุนทรีย์ แต่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวก
ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ และจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
ไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัส-
*สามีตินทรีย์ แต่ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวก จักไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๔๒๗] ผู้ใดย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๗ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จักไม่เจริญอัญญิน-
*ทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ และจักไม่เจริญ
อัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่กำหนดรู้
จักขุนทรีย์
       บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรค จักไม่เจริญอัญญินทรีย์ แต่
ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก จักไม่เจริญอัญญินทรีย์
และย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       [๑๔๒๘] ผู้ใดย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ทำให้
แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๗ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ แต่จักไม่ทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ย่อมไม่กำหนดรู้จักขุนทรีย์ และจักไม่
ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่
กำหนดรู้จักขุนทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๒๙] ผู้ใดย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์หรือ
       ปุถุชนเหล่าใด จักได้เฉพาะซึ่งมรรค ปุถุชนเหล่านั้น ย่อมไม่ละโทมนัส-
*สินทรีย์ แต่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวก ย่อม
ไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
ไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรค จักไม่เจริญอนัญญาตัญญัส-
*สามีตินทรีย์ แต่ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๘ จำพวก จักไม่เจริญ
อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ และย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์
       [๑๔๓๐] ผู้ใดย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่เจริญ
อัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๖ จำพวก ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักไม่เจริญอัญญินทรีย์ก็
หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และจักไม่เจริญอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่ละโทมนัส-
*สินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๓๑] ผู้ใดย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๗ จำพวก ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ แต่จักไม่ทำให้แจ้งซึ่ง
อัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ย่อมไม่ละโทมนัสสินทรีย์ และจัก
ไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่
ละโทมนัสสินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๓๒] ผู้ใดย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้น
จักไม่เจริญอัญญินทรีย์หรือ
       บุคคล ๖ จำพวก ย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จักไม่เจริญ
อัญญินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๓ จำพวก ย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
และจักไม่เจริญอัญญินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่เจริญ
อัญญาตาวินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๓๓] ผู้ใดย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ ผู้นั้นจัก
ไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๗ จำพวก ย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์ แต่จักไม่ทำ
ให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ย่อมไม่เจริญอนัญญาตัญญัส-
*สามีตินทรีย์ และจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อม
ไม่เจริญอนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย์
       ถูกแล้ว
       [๑๔๓๔] ผู้ใดย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์ ผู้นั้นจักไม่ทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์หรือ
       บุคคล ๕ จำพวก ย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์ แต่จักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญา-
*ตาวินทรีย์ก็หาไม่ บุคคล ๒ จำพวก ย่อมไม่เจริญอัญญินทรีย์ และจักไม่ทำให้แจ้ง
ซึ่งอัญญาตาวินทรีย์
       หรือว่า ผู้ใดจักไม่ทำให้แจ้งซึ่งอัญญาตาวินทรีย์ ผู้นั้นย่อมไม่
เจริญอัญญินทรีย์
       ถูกแล้ว

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๙ บรรทัดที่ ๑๕๐๗๕-๑๕๑๖๑ หน้าที่ ๖๑๖-๖๑๙. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=39&A=15075&Z=15161&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=39&A=15075&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=39&siri=30              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1425              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10941              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10941              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]