ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
วิตักกัตติกเหตุทุกะ
[๑๒๒] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๒๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓ [๑๒๔] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดารอย่างนี้
[๑๒๕] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยเหตุปัจจัย [๑๒๖] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๒๗] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๑๒๘] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย มี ๓ นัย [๑๒๙] เหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่ เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๙ นัย [๑๓๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๕ ในอนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๙ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๓ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๕ ในวิปากปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๓๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๙ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๙ [๑๓๒] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ [๑๓๓] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๖
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๓๔] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจาร- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๖ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรมและนเหตุธรรม ที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจาร- *มัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุ- *ธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๒ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๓๕] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารมัตตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสวิตักก- *สวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ นัย [๑๓๖] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๗ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๒ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓๗ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒๘ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒๑ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๑ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๓๗ ในวิปากปัจจัย มี " ๓๗ ในอาหารปัจจัย มี " ๓๗ ในอินทริยปัจจัย มี " ๓๗ ในฌานปัจจัย มี " ๓๗ ในมัคคปัจจัย มี " ๓๗ ในสัมปยุตตปัจจัย มี " ๒๑ ในวิปปยุตตปัจจัย มี " ๒๗ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๗ [๑๓๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๓ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๗ [๑๓๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๗ [๑๓๙] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๔
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๔๐] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น สวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *อวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม โดย อารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นอวิตักก- *วิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม โดยอารัมมณ- *ปัจจัย มี ๔ นัย [๑๔๑] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๗ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกวิจารมัตตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกวิจารมัตตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอวิตักกอวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อวิตักกอวิจารธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๕ นัย [๑๔๒] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอนันตรปัจจัย เป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัย [๑๔๓] นเหตุธรรมที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นสวิตักกสวิจารธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย [๑๔๔] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ ในอธิปติปัจจัย มี " ๒๓ ในอนันตรปัจจัย มี " ๒๕ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๒๕ ในสหชาตปัจจัย มี " ๓๐ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๒๘ ในนิสสยปัจจัย มี " ๓๐ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๒๕ ในปุเรชาตปัจจัย มี " ๕ ในปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๕ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๒๑ ในกัมมปัจจัย มี " ๑๑ ในวิปากปัจจัย มี " ๒๑ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๑ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓๐ [๑๔๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๓๕ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๓๕ [๑๔๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย กับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑ [๑๔๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๒๑
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
วิตักกัตติกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๐๘๓๘-๑๑๑๒๓ หน้าที่ ๔๕๓-๔๖๔. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=44&A=10838&Z=11123&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=44&A=10838&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2], [3], [4]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=135              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2033              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7117              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7117              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com