ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
ปีติตติกเหตุทุกะ
[๑๔๘] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคต- *ธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๕๐] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจฉาชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อาเสวนปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปากปัจจัย มี " ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่วิปปยุตตปัจจัย มี " ๑๐
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๕๑] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยเหตุปัจจัย มี ๓ นัย [๑๕๒] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็น ปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย [๑๕๓] เหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่เหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย [๑๕๔] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๐ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๐ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๖ ในวิปากปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๕๕] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ [๑๕๖] ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑๐ [๑๕๗] ในอารัมมณปัจจัย กับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อ ปัจจัย ๑๖ แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น [๑๕๘] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๕๙] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม อาศัยนเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย มี ๓ นัย [๑๖๐] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๑๐ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๐ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๖๑] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๐ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๐
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี พึงให้พิสดาร
[๑๖๒] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรม ที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุข- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุข- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคต- *ธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขา- *สหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติ- *สหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น สุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอารัมมณปัจจัย มี ๔ นัย [๑๖๓] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต ธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอธิปติปัจจัย มี ๔ นัย [๑๖๔] นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น ปีติสหคตธรรม โดยอนันตรปัจจัย ฯลฯ [๑๖๕] ... เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคต ธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอุเบกขาสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็น อุเบกขาสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม และนเหตุธรรมที่เป็นสุขสหคตธรรม เป็นปัจจัยแก่นเหตุธรรมที่เป็นปีติสหคตธรรม โดยอุปนิสสยปัจจัย มี ๔ นัย [๑๖๖] ในอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในอธิปติปัจจัย มี " ๑๖ ในอนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสมนันตรปัจจัย มี " ๑๖ ในสหชาตปัจจัย มี " ๑๐ ในอัญญมัญญปัจจัย มี " ๑๐ ในนิสสยปัจจัย มี " ๑๐ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๑๖ ในอาเสวนปัจจัย มี " ๑๐ ในอาหารปัจจัย มี " ๑๐ ในอวิคตปัจจัย มี " ๑๐ [๑๖๗] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อารัมมณปัจจัย มี " ๑๖ ในปัจจัยที่ไม่ใช่อธิปติปัจจัย มี " ๑๖ [๑๖๘] ในปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัยกับอารัมมณปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖ [๑๖๙] ในอารัมมณปัจจัยกับปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑๖
แม้ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
ปีติตติกเหตุทุกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๑๑๒๔-๑๑๒๘๘ หน้าที่ ๔๖๕-๔๗๑. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=44&A=11124&Z=11288&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=44&A=11124&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=136              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2059              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7326              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7326              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com