ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๕
กุสลัตติกเวทนาตติกะ
[๑] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยสุขายเวทนายสัมปยุตต- *ธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๒] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๓] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๔] สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สุขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๖] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๗] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยทุกขายเวทนาย- *สัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะอารัมมณปัจจัย [๘] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒ ในอวิคตปัจจัย มี " ๒
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๙] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรคที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย [๑๐] ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย ทุกขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ทุกขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยอารัมมณปัจจัย [๑๑] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๑ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๒
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
[๑๒] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล อาศัยอทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยอทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยอทุกขมสุขาย- *เวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๓] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๓ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
สหชาตวารก็ดี สัมปยุตตวารก็ดี เหมือนกับปฏิจจวาร
[๑๔] อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นกุศล โดยเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่อทุกขม- *สุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล โดยเหตุปัจจัย อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่ อทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย [๑๕] ในเหตุปัจจัย มีหัวข้อปัจจัย ๓ ในอารัมมณปัจจัย มี " ๙ ในอธิปติปัจจัย มี " ๗ ในอนันตรปัจจัย มี " ๗ ในอุปนิสสยปัจจัย มี " ๙ ในอวิคตปัจจัย มี " ๓
ปัญหาวารในกุสลัตติกะฉันใด พึงให้พิสดารฉันนั้น
กุสลัตติกเวทนาตติกะ จบ

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๔ บรรทัดที่ ๑๕๒๒๙-๑๕๒๙๓ หน้าที่ ๖๓๔-๖๓๗. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=44&A=15229&Z=15293&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=44&A=15229&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=44&siri=224              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2875              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10348              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10348              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com