ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นสนิทัสสนัตติกนอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
สนิทัสสนัตติกอุปาทินนุปาทานิยัตติกะ
[๑๑๒๔] ธรรมที่ไม่ใช่อุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เป็น ปัจจัยแก่อุปาทินนุปาทานิยธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม โดยอารัมมณปัจจัย [๑๑๒๕] ในอารัมมณปัจจัย มีวาระ ๖ [๑๑๒๖] อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนุปาทานิยธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๑๒๘] อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อนุปาทินนอนุปาทานิยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๒๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
สนิทัสสนัตติกสังกิลิฏฐสังกิเลสิกัตติกะ
[๑๑๓๐] สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๓๒] อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิลิฏฐสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑ [๑๑๓๔] อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อสังกิลิฏฐอสังกิเลสิกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนวิตักกัตติกสนิทัสสนัตติกวิตักกัตติกะ
[๑๑๓๖] สวิตักกสวิจารธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สวิตักก- *สวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๓๘] อวิตักกวิจารมัตตธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกวิจารมัตตธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๔๐] อวิตักกอวิจารธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อวิตักกอวิจารธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนปีติตติกสนิทัสสนัตติกปีติตติกะ
[๑๑๔๒] ปีติสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ปีติสหคต- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๔๔] สุขสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สุขสหคต- *ธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๔๖] อุเบกขาสหคตธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อุเบกขา- *สหคตธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓
นสนิทัสสนัตติกนทัสสนัตติกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสนัตติกะ
[๑๑๔๘] ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ทัสสเนนปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๔๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๐] ภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๒] เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรมที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัย ธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
สนิทัสสนัตติกทัสสเนนปหาตัพพเหตุกัตติกะ
[๑๑๕๔] ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่ทัสสเนนปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๖] ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ ภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๕๘] เนวทัสสนเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เนวทัสสเนนนภาวนายปหาตัพพเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๕๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนอาจยคามิตติกะ
สนิทัสสนัตติกอาจยคามิตติกะ
[๑๑๖๐] อาจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อาจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๖๒] อปจยคามิธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อปจยคามิ- *ธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๑๑๖๔] เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ ไม่ใช่เนวาจยคามินาปจยคามิธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑
นสนิทัสสนัตติกนเสกขัตติกสนิทัสสนัตติกเสกขัตติกะ
[๑๑๖๖] เสกธรรมที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เสกขธรรม ที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๖๘] อเสกขธรรม ที่เป็นอนิทัสสนอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเสกขธรรม ที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๑๑๗๐] เนวเสกขานาเสกขธรรม ที่เป็นสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ เนวเสกขานาเสกธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๑๑๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๒๑

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๑๐๙๘๖-๑๑๐๗๒ หน้าที่ ๔๔๒-๔๔๖. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=10986&Z=11072&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=45&A=10986&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=133              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2816              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9834              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9834              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]