ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
ปัจจนียานุโลมติกทุกปัฏฐาน
นกุสลัตติกเหตุทุกกุสลัตติกเหตุทุกะ
[๕๖๒] เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยนเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และนเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๕๖๔] นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะ เหตุปัจจัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๕ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่ อัพยากฤต ฯลฯ มี ๓ นัย นเหตุธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ นเหตุธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย [๕๖๕] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑๘
นกุสลัตติกนสเหตุกทุกกุสลัตติกสเหตุกทุกะ
[๕๖๖] สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรมที่ไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๗] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๖๘] อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อัพยากฤต เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย อเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล และธรรม ที่ไม่ใช่อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๖๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนเหตุสัมปยุตตทุกกุสลัตติกเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๗๐] เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่ กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุสัมปยุตตธรรมที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับสเหตุกทุกะ [๕๗๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖ [๕๗๒] เหตุวิปปยุตตธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม ที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับอเหตุกทุกะ มีวาระ ๖
นกุสลัตติกนเหตุสเหตุกทุกกุสลัตติกเหตุสเหตุกทุกะ
[๕๗๓] เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุและสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ในที่ไม่ใช่อกุศล มีวาระ ๒ ในที่ไม่ใช่อัพยากฤต มี " ๒ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๑ มี " ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๒ มี " ๑ โดยคณิตกนัย ครั้งที่ ๓ มี " ๑ ในปัจจัยทั้งปวง มี " ๙ [๕๗๔] ธรรมที่เป็นสเหตุกธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ อเหตุกธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหมือนกับเหตุและสเหตุกทุกะ มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
กุสลัตติกเหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ
[๕๗๕] เหตุและเหตุสัมปยุตตธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่ไม่ใช่เหตุธรรม และ ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙ [๕๗๗] ธรรมที่เป็นเหตุสัมปยุตตธรรม แต่ไม่ใช่เหตุธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรม ที่ไม่ใช่เหตุวิปปยุตตธรรม และไม่ใช่นเหตุธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๗๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๙
นกุสลัตติกนสนิทัสสนทุกกุสลัตติกสนิทัสสนทุกะ
[๕๗๙] นเหตุสเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ สเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๕๘๑] นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอกุศล อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่ อเหตุกธรรมที่ไม่ใช่กุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย โดยคณิตกนัย มี ๑ นัย มีวาระ ๓ นเหตุอเหตุกธรรมที่เป็นอัพยากฤต อาศัยธรรมที่เป็นนเหตุธรรม และไม่ใช่อเหตุกธรรม ที่ไม่ใช่อกุศล เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๕๘๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๖

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๖๕๙-๙๗๖๑ หน้าที่ ๓๘๙-๓๙๓. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=9659&Z=9761&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=45&A=9659&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=118              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2254              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8531              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8531              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]