ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
พระไตรปิฎก
 หน้า
 แสดง
หน้า
พระไตรปิฏกเล่มที่ ๓๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๔ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑

หน้าที่ ๑๐๖.


                                                                 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๒. สีหาสนิยวรรค]

                                                                 ๓. นันทเถราปทาน

๓. นันทเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระนันทเถระ
(พระนันทเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า) [๒๗] ข้าพเจ้าได้ถวายผ้าเปลือกไม้แด่พระผู้มีพระภาค พระนามว่าปทุมุตตระ ผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้คงที่ ผู้เป็นพระสยัมภู ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ [๒๘] พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำซึ่งรุ่งเรืองสูงสุด ทรงพยากรณ์ข้าพเจ้านั้นว่า ด้วยการถวายผ้านี้ ท่านจักเป็นผู้มีผิวพรรณดังทอง [๒๙] ท่านจักได้เสวยสมบัติทั้ง ๒ ถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว จักไปเกิดเป็นพระอนุชา ของพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคดม [๓๐] ท่านมีปกติสุขสบายถูกราคะทำให้กำหนัด ประกอบด้วยความกำหนัดในกามคุณ ถูกพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วว่า เพราะเหตุนั้นเธอจักบวชหรือ [๓๑] ท่านครั้นออกบวชในศาสนา ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมนั้น ถูกกุศลมูลตักเตือนแล้ว กำหนดรู้อาสวะทั้งปวง เป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพาน [๓๒] ในกัปที่ ๑,๑๐๐ (นับจากกัปนี้ไป) ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๔ ชาติ มีพระนามว่าเจฬะ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๒ หน้า : ๑๐๖}

เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับ มจร. เล่มที่ ๓๒ หน้าที่ ๑๐๖. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_page.php?book=32&page=106&pages=1&edition=mcu ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?B=32&A=3095 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_line.php?B=32&A=3095#p106 สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 32 :- http://84000.org/tipitaka/read/?index_32จบการแสดงผล หน้าที่ ๑๐๖.

บันทึก ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com