ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
พระไตรปิฎก
 หน้า
 แสดง
หน้า
พระไตรปิฏกเล่มที่ ๓๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒๕ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก

หน้าที่ ๘๖.


                                                                 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [๔๕. วิเภทกิวรรค]

                                                                 ๙. เวทิการกเถราปทาน

๙. เวทิการกเถราปทาน
ประวัติในอดีตชาติของพระเวทิการกเถระ
(พระเวทิการกเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตน จึงกล่าวว่า) [๖๑] ข้าพเจ้าได้สร้างไพที๑- อย่างสวยงามไว้ที่ควงไม้สน อันประเสริฐอันเป็นที่ตรัสรู้ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สูงสุดของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ แล้วทำจิตของตนให้เลื่อมใส [๖๒] เครื่องใช้หลายชนิด ซึ่งเลิศโอฬาร ทั้งที่ทำเสร็จแล้วและยังทำไม่เสร็จ ตกลงมาจากอากาศ นี้เป็นผลแห่งการสร้างไพที [๖๓] ในสงครามทั้ง ๒ ฝ่ายประชิดกัน น่าสะพรึงกลัว เมื่อข้าพเจ้าเข้าไปก็ไม่พบสิ่งที่น่าหวาดกลัวเลย นี้เป็นผลแห่งการสร้างไพที [๖๔] วิมานที่งดงามและที่นอนซึ่งมีค่ามาก ดังจะรู้ความดำริของข้าพเจ้าก็บังเกิด นี้เป็นผลแห่งการสร้างไพที [๖๕] ในกัปที่ ๑๐๐,๐๐๐ นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้สร้างไพทีไว้ จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการสร้างไพที [๖๖] กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว ภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว @เชิงอรรถ : @ ไพที หมายถึงที่รอง แท่น ฐานบัวคว่ำบัวหงายที่พระเจดีย์ ชานล้อมรอบที่จงกรม (ขุ.พุทฺธ.อ. ๑๔/๖๕) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๓๓ หน้า : ๘๖}

เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับ มจร. เล่มที่ ๓๓ หน้าที่ ๘๖. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/read_page.php?book=33&page=86&pages=1&edition=mcu ศึกษาพระสูตร (เนื้อความ) นี้แยกตามสารบัญ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?B=33&A=2347 http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_line.php?B=33&A=2347#p86 สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ 33 :- http://84000.org/tipitaka/read/?index_33จบการแสดงผล หน้าที่ ๘๖.

บันทึก ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com